Sunteți pe pagina 1din 6

ACT ADITIONAL 1/

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr.58/05.05.2016 in registrul general de


evidenta al salariatilor.

I. PARTILE CONTRACTANTE :

Angajator-persoana juridica-S.C. ………………. S.R.L. cu sediul in Bucuresti.,


jud……….. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului , sub nr. ………………. , Cod Fiscal
……………….. telefon ……………….., reprezentata legal prin dl. ……………. in calitate de
Administrator,

Si

Salariat – d-nul ………………… , domiciliat in Voluntari , posesor al cartii de identitate seria


…. , nr. …………… eliberata la data de ………….., de ………….., cod numeric personal
……………………… angajat in functia de Lacatus Mecanic .

.
II. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

Art.1. Obiectul prezentului act aditional il reprezinta completarea clauzelor contractului


individual de munca cu clauze care sa reglementeze conditiile specifice desfasurarii activitatii
salariatului in strainatate, in conformitate cu prevederile art.18 din Codul Muncii.

III. DURATA ACTULUI ADITIONAL

Art.2. Prezentul act aditional este valabil pe toata perioada cat salariatul isi desfasoara activitatea
in strainatate, respectiv de la data semnarii si pana la data repatrierii salariatului.

IV. DURATA MUNCII IN STRAINATATE

Art.3. Salariatul isi va desfasura activitatea in strainatate pe o durata de o luna si 20 zile ,


respectiv de la data de 08.08.2016 pana la data de 31.09.2016, cu posibilitatea micsorarii sau
prelungirii perioadei in caz de necesitate. Salariatul va putea lucra in mai multe localitati din
Germania.

V. MODALITATI DE PLATA. MONEDA DE PLATA. NORMAREA MUNCII

Art.4. Diurna salariatului este reglementatade HG518/95.

Art.5. Plata veniturilor obtinute de salariat se va de doua ori pe luna respectiv 10 si 25 ale lunii.

Art.6. Plata salariului se va face in lei, prin virament bancar.

Art. 7. Normarea muncii se va face tinand cont strict de lucrul efectiv prestat si nu de simpla
prezenta neproductiva la programul de munca.

VI. CONDITII DE CLIMA

Art.8. Conditiile de clima de la locul desfasurarii activitatii sunt asemanatoare cu cele din
Romania.Temperaturile diurne in sezonul cald se situeaza intre 10 si 25 ˚C iar in sezonul rece
intre -5 si 10 ˚C. Conditiile de umiditate sunt normale. Salariatul isi va desfasura activitatea in
spatii inchise ( hale ) dotate cu sisteme de iluminat si de ventilatie adecvate reglementate de
legislatia muncii din acea tara (Germania) precum si in spatii deschise.

VII. REGLEMENTARI SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA

Art.9. Reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara (Germania) precum si
obiceiurile locului vor fi prelucrate in detaliu la locul desfasurarii activitatii cu ocazia
instructajului de securitatea muncii.

VIII. CONDITII DE REPATRIERE

Art.10. Angajatorul asigura pe cheltuiala sa repatrierea salariatului numai in cazul in care acesta
isi indeplineste cu buna credinta obligatiile rezultand din contractul individual de munca si din
prezentul act aditional. Cheltuielile cu repatrierea pe care angajatorul este obligat sa le asigure
reprezinta contravaloarea biletului de avion (sau toate cheltuielile necesare deplasarii cu masina
firmei sau cu orice alt mijloc de transport) . Celelalte cheltuieli de transport de la resedinta pana
la aeroportul de plecare si de la aeroportul de sosire si pana la domiciliu sunt in sarcina
salariatului.

Art.11.In cazul in care salariatul aflat la munca in strainatate denunta unilateral contractul
individual de munca pentru motive ce nu tin de angajator , ori contractul individual de munca
este desfacut disciplinar, angajatorul nu mai are obligatia de a asigura repatrierea salariatului pe
cheltuiala sa, salariatul repatriindu-se pe cheltuiala sa.

IX. ALTE OBLIGATII ALE ANGAJATORULUI SPECIFICE PERIOADEI


DESFASURARII ACTIVITATII IN STRAINATATE

Art.12.In perioada in care salariatul isi desfasoara activitatea in strainatate angajatorul mai este
obligat sa :

 Sa asigure pe cheltuiala sa transportul salariatului cu avionul de la aeroportul de plecare


pana la cel de sosire atat la dus cat si la repatriere cu respectarea clauzelor art.10 din
prezentul act aditional;

 Sa suporte integral cheltuielile de transport cu autocarul sau cu masina firmei (cand este
cazul) ale salariatului din localitatea de plecare pana la localitatea de sosire;

 Sa asigure pe cheltuiala sa cazarea salariatilor;

 Transportul angajatilor de la locul de cazare la locul de munca nu intra in obligatiile


angajatorului acesta fiind suportat de catre angajat.

 Angajatorul va deconta contravaloarea transportului Germania – Romania si retur de


maxim doua ori pe an.

 Sa asigure pe cheltuiala sa echipamentul de protectie a muncii;

 Sa asigure pe cheltuiala sa toate documentele necesare deplasarii , desfasurarii activitatii


si sederii in strainatate ;
X. ALTE OBLIGATII ALE SALARIATULUI SPECIFICE PERIOADEI DESFASURARII
ACTIVITATII IN STRAINATATE

Art.13.In perioada in care salariatul isi desfasoara activitatea in strainatate mai este obligat :

 Sa respecte prevedereile contractului individual de munca si ale prezentului act aditional;

 Sa nu mai semneze alt contract de individual de munca cu alt angajator dupa semnarea
contractului individual de munca si a prezentului act aditional;

 Sa respecte intocmai procesul de productie, dispozitiile scrise si verbale ale


angajatorului si ale sefului locului de munca, astfel incat sa se asigure livrarea la termen
a lucrarilor contractate.

 Sa isi insuseasca si sa respecte reglementarile privind securitatea muncii atat la locul de


munca cat si pe cele ale santierului in care isi desfasoara activitatea cand se afla in afara
locului de munca;

 Sa respecte obiceiurile locului in care isi desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu isi
puna in pericol viata , libertatea sau siguranta personala;

 Sa se abtina de la acte sau fapte care ar prejudicia material sau moral societatea atat in
santier cat si in comunitatea de resedinta , sub sanctiunea suportarii daunelor materiale;

 Sa respecte intocmai programul de lucru impus de santier sau de societate. Programul de


lucru al santierului poate fi modificat in cazul urgentelor sau lipsei obiective a lucrarilor
in ziua respectiva;

 Sa utilizeze potrivit destinatiei, sa intretina si sa pastreze in buna stare de functionare


utilajele , aparatele , sculele , dispozitivele si verificatoarele aflate in inventarul propriu si
al societatii;

 Sa execute lucrarea in timpul stabilit de santier cu respectarea cantitatii si standardelor de


calitate impuse de santier (beneficiar) , sub sanctiunea suportarii de catre toti salariatii
vinovati, in solidar, a tuturor daunelor care vor fi percepute de catre santier societatii.

XI. RASPUNDEREA SALARIATIILOR

Art.14.Nerespectarea cu buna credinta a obligatiilor izvorate din contractul individual de munca


si din prezentul act aditional atrage raspunderea materiala si / sau disciplinara a salariatului
vinovat. Sanctionarea si tragerea la raspundere a salariatului se vor face cu respectarea legislatiei
muncii aplicabile.

Art.15.Situatii in care salariatul este pasibil de raspundere materiala :

 In cazul in care de la data semnarii contractului individual de munca si al prezentului act


aditional si pana la data plecarii in strainatate salariatul semneaza un alt contract
individual de munca cu alt angajator sau denunta unilateral contractul individual de
munca pentru motive ce nu tin de angajator, salariatul este obligat sa-l despagubeasca pe
angajator cu suma de 1000 euro reprezentand cheltuieli cu obtinerea documentelor de
deplasare , munca si sedere in strainatate , cu echipamnetul de protectie si cu instruirea.
 In cazul in care salariatul ajuns in strainatate denunta unilateral contractul individual de
munca inainte de trecerea termenului de munca in strainatate pentru motive ce nu tin de
angajator , salariatul este obligat sa-l despagubeasca pe angajator cu suma de 1200 euro
reprezentand cheltuieli cu obtinerea documentelor de deplasare, transport, munca si
sedere in strainatate, cu echipamentul de protectie si cu instruirea, precum si cu cazarea.

 In cazul in care societatea este amendata de santier pentru abateri de la regulile


santierului (fumatul in locuri nepermise, neimbracarea echipamentului de protectie,
consumul bauturilor alcoolice, agresiune etc) savarsite de salariat, acesta este obligat sa
despagubeasca integral societatea cu suma reprezentand amenda primita, suma ce va fi
retinuta din primul salariu.

Art.16.ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNI:

 Primul act sau fapt de nerespectare a dispozitiilor date de angajator sau de seful locului
de munca referitoare la lucrarea executata sau de nerespectarea regulilor impuse de
santier se sanctioneaza cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%.

 Prima absenta nemotivata de la programul de lucru se sanctioneaza cu reducerea


salariului de baza pe o durata de o luna cu 10%

 Savarsirea unei a doua abateri disciplinare , oricare ar fi aceasta , in termen de 6 luni de


la data sanctionarii primei abateri disciplinare atrage desfacerea contractului individual
de munca.

 Prima prezenta la programul de lucru a salariatului aflat in stare de ebrietate ( sub


influenta alcoolului sau a altor substante ebriante ) se va sanctiona cu desfacerea
disciplinara a contractului individual de munca. Starea de ebrietate poate fi sesizata de
orice salariat al societatii sau al altei companii precum si de personalul santierului in care
se desfasoara activitatea.

Art.17.Raspunderea disciplinara si raspunderea patrimoniala nu se exclud reciproc.


Concomitent cu raspunderea disciplinara va fi angajata si raspunderea patrimoniala a
angajatilor pentru daunele pe care actiunile lor le aduc societatii. Daunele se refera la
penalizari aplicate de beneficiar in temeiul contractului de lucrari, penalizari (amenzi)
aplicate de autoritatile statului de rezidenta sau de autoritatile santierului in care se
desfasoara activitatea, penalizari aplicate de proprietarul imobilului in care se asigura
cazarea salariatilor sau orice alte asemenea aplicate societatii.

Art.18.Sanctiunile disciplinare aplicate precum si angajarea raspunderii patrimoniale a


salariatului va fi adusa in scris la cunostinta.

Art.19. Alte obligatii si responsabilitati ale salariatilor aflati la munca in strainatate :

 Toate camerele trebuie lasate in aceeasi stare gasite la sosire, in cazul in care trebuie
reparate aceate reparatii se vor face pe cheltuiala salariatilor care au locuit in
apartament. Cazarea se poate face in camere cu minim 3 paturi.

 La plecare, camerele si cheile trebuie adunate si predate in perfecta stare.

 Uneltele si echipamentul din dotare si predate in perfecta stare.


 Salariatul nu are voie : sa consume alcool si droguri , sa poarte discutii contradictorii
care degenereaza in violenta si incalcarea legii (contrabanda, furturi , jafuri ,
delapidari sau alte incalcari ale legii) ;

 Sa nu paraseasca locul de munca in timpul programului, fara aprobarea sefului locului


de munca.

 Sa cunoasca si sa respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, instalatiilor, S.D.F.


–urilor si A.M.C. – urilor din folosinta, interzicandu-i-se utilizarea celor pentru care
nu este instruit sau care nu sunt specifice meseriei ;

 Sa anunte sefii ierarhici imediat ce a luat la cunostinta de producerea unui accident


pastrand pe cat posibil intacta starea de fapt in care s-a produs, daca prin aceasta nu
este periclitata siguranta altor persoane ;

 Sa nu lase fara supraveghere utilajele si instalatiile in functiune, sa nu paraseasca


postul in timpul lucrului pana la luarea masurilor de inlocuire ;

 Sa nu deterioreze / degradeze din neglijenta sau in mod voit mijloacele de productie,


instalatiile si dotarile ;

 Sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in incinta santierului ;

 Salariatii sunt obligati sa suporte cheltuielile pentru lucrari netehnologice sau


consumuri de materiale suplimentare cauzate din vina lor ;

 Sa nu introduca in santier in scopul comercializarii de obiecte de larg consum ,


obiecte de imbracaminte , incaltaminte , bijuterii , cosmetice , etc., indiferent de
provenienta lor ;

 Salariatilor li se interzice introducerea in santier a oricarui tip de alcool, drog sau


substanta explosiva sau periculoasa, precum si prezentarea la locul de munca sub
influenta alcoolului sau drogurilor ;

 Salariatii se vor supune testului de alcoolemie atunci cand sunt solicitati pentru
aceasta verificare de catre cei desemnati de satier sau de angajator ;

 Salariatii vor pastra confidentialitatea informatiilor de la locul de munca si nu vor


scoate nici un document sau copie a acestuia din companie decat cu aprobarea sefului
superior ;

 Salariatii sunt responsabili de asigurarea calitatii muncii si au obligatia informarii,


raportarii superiorilor sau personalului autorizat la aparitia oricarei nereguli, ce se
refera la calitatea muncii sau a produsului executat ;

 Sa nu discute problemele tehnice, comerciale sau de calitate cu clientii decat daca sunt
autorizati in acest sens ;

 Sa respecte reglementarile privind pastrarea si curatenia la locul de munca si sa


intretina in perfecta stare instalatiile, masinile si utilajele din dotare ;

 Salariatilor le este interzis sa doarma in timpul programului de lucru ;


 Salariatilor le este interzis sa divulge salariul de baza si diurna, confidentiale conform
legii ;

 Salariatul nu are voie sa execute, pe cont propriu sau ca angajat al altei companii, alte
lucrari in afara celor repartizate.

Art. 20. Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ANGAJATOR ANGAJAT

S.C. ………………………. S.R.L.

S-ar putea să vă placă și