Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Maritima Constanta

Navigatie Si Transport Maritim Si Fluvial


Disciplina: Managementul informatiei de navigatie

PROIECT MIN

Coordonator Stiintific Student


Prof. Univ. Dr. Ing. Arsenie Paul Scarlat Iuiu-Andrei
IMTMM GR. 51
IDENTIFICAREA NAVELOR CU
RISC RIDICAT

Profilul de risc al navei

1. Tuturor navelor care apar în sistemul de informații le este atribuit un risc ridicat, standard sau redus,
determinat de parametrii generici și istorici.
2. Tabelul 1 arată criteriile din cadrul fiecărui parametru pentru fiecare profil de risc al navei.
3. Fiecare criteriu are o pondere care reflectă influența relativă a fiecărui parametru asupra riscului global
al navei.

Tabelul 1: Profilul de risc al navei

Profil de risc
Nave cu
Nave cu profil
Nave cu profil de risc ridicat profil de risc
de risc scăzut
(NRR) normal
(NRS)
(NRN)
Pondere
Parametri generici Criterii (în Criterii Criterii
puncte)
Navă pentru transportul
produselor chimice 
Navă pentru transportul
gazelor 
1. Tipul navei 2 Toate tipurile
Navă pentru transportul
produselor petroliere 
Vrachier 
Navă de pasageri
2. Vechimea navei1 Toate tipurile > 12 ani 1 Toate vârstele
Neagră - risc foarte Navă care
ridicat, risc ridicat  nu are nici
2 profil de risc
3a. Listele neagră, gri și albă2 Risc de la mediu la Albă
Pavilionul ridicat ridicat, nici
Neagră - risc mediu 1 profil de risc
scăzut
3
3b. Audit IMO - - Da
Ridicată - - Ridicată
Medie - - -
4a. Performanță4
Organizație Scăzută Scăzută -
recunoscută 1
Foarte scăzută Foarte scăzută -

4b. Recunoscută UE - - Da
Ridicată - - Ridicată
Medie - - -
5. Societate Performanță5
Scăzută Scăzută -
2
Foarte scăzută Foarte scăzută -
Parametri istorici
Numărul
≤ 5 (și cel
deficiențelor
puțin o
înregistrate în
inspecție
6. cursul fiecărei Deficiențe Neeligibil -
efectuată în
inspecții în
ultimele 36 de
ultimele 36 de
luni)
luni
Numărul de
rețineri din
7. Rețineri ≥ 2 rețineri 1 Nicio reținere
ultimele 36 de
luni

4. Navele cu risc ridicat (NRR) sunt navele care îndeplinesc criteriile până la o valoare de 5 sau mai multe puncte
pondere.
5. Navele cu risc scăzut (NRS) sunt navele care îndeplinesc toate criteriile parametrilor de risc scăzut și au avut cel
puțin o inspecție în ultimele 36 de luni.
6. Navele cu risc standard (NRN) sunt nave care nu sunt nici NRR, nici NRS.
7. Un profil de risc al navei este recalculat zilnic, luând în considerare modificările intervenite în parametrii mai
dinamici cum ar fi vârsta, istoricul din ultimele 36 de luni și performanța companiei. Recalcularea apare, de
asemenea, după fiecare inspecție și atunci când aplicarea tabelelor de performanță pentru pavilion și organizații
recunoscute sunt modificate.
Parametrii pentru profilul de risc al navei
Tipul navei
8. Denumirea tipului de navă este conform listei adoptate de comitet.
Vârsta navei
9. Vârsta navei este determinată de data punerii chilei în formatul dd/mm/yyyy în sistemul de informații. O navă
atinge o vârstă mai mare de 12 ani la data dd/mm/yyyy + 12. În cazul în care numai anul punerii chilei este
disponibil în sistemul de informații, atunci nava atinge o vârstă mai mare de 12 ani pe 31/12/yyyy + 12.
Listele neagră, gri și albă
10. Listele neagră, gri și albă pentru performanța statului de pavilion sunt stabilite anual, ținându-se cont de istoricul
inspecțiilor efectuate și al reținerilor din precedenții 3 ani calendaristici, și sunt adoptate de comitet.
Auditul IMO
11. Pentru a respecta criteriul, statele de pavilion sunt invitate să trimită secretariatului memorandumului
confirmarea scrisă că un raport final de audit incluzând, acolo unde este cazul, un plan de acțiuni corective, a fost
întocmit în conformitate cu "Cadrul și procedurile pentru Schema de audit voluntar a unui stat membru" (Rezoluția
IMO A.1067 (28)1.
1
 Statele de pavilion care anterior au transmis confirmare scrisă că un raport final de audit a fost întocmit în
conformitate cu "Cadrul și procedurile pentru Schema de audit voluntar a unui stat membru" [Rezoluția IMO A.974
(24)] vor continua să îndeplinească criteriile pavilionului pentru navă cu profil de risc scăzut.
12. Secretariatul memorandumului va menține pe site-ul web public al memorandumului o listă actualizată cu statele
de pavilion care îndeplinesc criteriile pavilionului pentru o navă cu risc scăzut.
Performanța organizațiilor recunoscute
13. Performanța tuturor organizațiilor recunoscute se stabilește anual, ținându-se cont de istoricul inspecțiilor și
reținerilor din precedenții 3 ani calendaristici și este adoptată de către comitet.
14. Pentru a se califica pentru criteriile recunoscute de memorandum, organizația trebuie să fie recunoscută de unul
sau mai multe state membre UE semnatare ale memorandumului. Lista organizațiilor recunoscute este inclusă în
instrucțiunile Comitetului (PSCCIn).
Performanța companiei
15. Performanța companiei ține cont de istoricul reținerilor și deficiențelor constatate la toate navele din flota
companiei, atât timp cât acea companie a fost companie ISM pentru navă. Companiile sunt clasificate ca având un
nivel al performanței de: "foarte scăzut", "scăzut", "mediu" sau "ridicat". Calculul se face zilnic pe baza unei
perioade de funcționare de 36 de luni. Nu există nicio limită inferioară pentru numărul de inspecții necesare pentru
clasificare, cu excepția unei companii fără inspecție în ultimele 36 de luni, căreia i se acordă calificativul de
"performanță medie".
16. Formula constă în două elemente, indicele de deficiență și indicele de reținere. Indicele de deficiență
17. Atunci când se evaluează deficiențele, fiecare deficiență pe ISM are ponderea de 5 puncte. Celelalte deficiențe
sunt evaluate la 1 punct.
18. Indicele de deficiență este raportul dintre totalul punctelor tuturor deficiențelor constatate la toate navele
aparținând flotei companiei și numărul de inspecții efectuate tuturor navelor din flota companiei, în ultimele 36 de
luni.
19. Acest raport se compară cu media pentru toate navele inspectate în memorandum în ultimii 3 ani calendaristici,
pentru a determina dacă indicele este: mediu, peste mediu sau sub mediu, după cum urmează:
Indicele de
Punctul de deficiență per inspecție
deficiență
Peste medie > 2 peste media memorandumului
Mediu media memorandumului ± 2
Sub medie > 2 sub media memorandumului
Indicele de reținere
20. Indicele de reținere este raportul dintre numărul de rețineri ale tuturor navelor din flota companiei și numărul de
inspecții efectuate tuturor navelor din flota companiei, din ultimele 36 de luni.
21. Acest raport se compară cu media pentru toate navele inspectate în memorandum în ultimii 3 ani calendaristici
pentru a determina dacă indicele este: mediu, peste mediu sau sub mediu, după cum urmează:

Indicele de rețineri Rata de reținere


Peste medie > 2 peste media memorandumului
Mediu media memorandumului ± 2
Sub medie > 2 sub media memorandumului
22. În cazul în care un ordin de refuz al accesului (interdicție) este emis în ultimele 36 de luni pentru orice navă din
flotă, atunci indicele de reținere pentru companie este automat "peste mediu", indiferent de rezultatele tuturor
celorlalte inspecții.
Matricea de performanță a companiei
23. Folosind matricea din tabelul 2, combinația indicilor de deficiență și de reținere determină nivelul de
performanță.

Tabelul 2: Matricea de performanță a companiei


Performanța
Indicele de deficiență Indicele de rețineri
companiei
Peste medie Peste medie Foarte scăzut
Peste medie Mediu
Peste medie Sub mediu
Mediu Peste medie Scăzut

Sub mediu Peste medie


Mediu Mediu
Mediu Sub mediu
Mediu
Sub mediu Mediu
Sub mediu Sub mediu Ridicat

Masurile preventive fata de navele cu risc ridicat

Navele cu profil de risc ridicat sau navele de pasageri, navele pentru transportul produselor
petroliere, navele pentru transportul gazelor sau al produselor chimice sau vrachierele, mai vechi
de 12 ani, pentru factori prioritari sau factori neprevăzuţi.

Inspecţii periodice

Inspecţiile periodice sunt efectuate la intervale prestabilite. Frecvenţa lor este determinată de
profilul de risc al navelor. Intervalul dintre inspecţiile periodice asupra navelor care prezintă un
profil de risc ridicat nu este mai mare de 6 luni. Intervalul dintre inspecţiile periodice asupra
navelor care prezintă alte profiluri de risc creşte pe măsură ce nivelul de riscul scade.

În cazul unui factor prioritar

Se efectuează o inspecţie mai amănunţită sau o inspecţie extinsă, în funcţie de aprecierea


profesională a inspectorului, pe toate navele cu un profil de risc ridicat şi pe toate navele de
pasageri, navele pentru transportul produselor petroliere, navele pentru transportul gazelor sau
produselor chimice sau vrachierele, mai vechi de 12 ani.

Prevenirea accidentelor navale

 Implementarea de standarde ridicate de securitate și siguranță la bordul navelor;


 Pregătirea continuă și adecvată a ofițerilor și echipajului;
 Interpretarea atentă și precaută a prognozelor meteo;
 Implementarea de tehnologii moderne de prognoză și navigare;
 Respectarea permanentă a regulilor și regulamentelor implementate la bordul navei.

Sugestii privind aprofundarea activității de eliberare a mărfurilor în porturile


din Shanghai

Pentru a ajunge la o înțelegere comună și a face eforturi concertate în întreaga societate


pentru a promova lucrarea de "vamă mare"

1. Proiectul "vamal mare" este cerința obiectivă de a spori competitivitatea internațională a


porturilor din Shanghai într-un mod atotcuprinzător. În scopul creșterii eficienței muncii în
porturile Shanghai, "vămuirea mare" ar trebui să ia inițiativa de a răspunde cerințelor de a
construi Shanghai într-unul din centrele internaționale de transport maritim, pentru a spori
competitivitatea internațională a porturilor Shanghai într-un mod pentru a se asigura că Portul
Shanghai este internaționalizat și standardizat, aplică IT și gestionează conform legii.

2. Proiectul "vamal mare" este nevoia obiectivă de a îmbunătăți în continuare mediul soft
Shanghai de investiții și de a reduce costurile de afaceri. Vom aprofunda activitatea de "vămuire
mare" pentru a construi porturile din Shanghai în cele cu cea mai standardizată supraveghere și
management, cea mai convenabilă vămuire, cea mai rațională taxă și cel mai eficient serviciu,
îmbunătățirea în continuare a comerțului Shanghai și a mediului de investiții și asigurarea că
întreprinderile de import și de export interne și externe se bucură de servicii convenționale și
eficiente de vămuire la porturile din Shanghai.

Pentru a combina îndrumarea cu promovarea și pentru a extinde acoperirea întreprinderii


de "vămuire mare"

1. Extinderea domeniului de aplicare a întreprinderilor care adoptă modul de vămuire a "cererii


în avans pentru inspecție, declarație vamală anticipată și clearance-ul mărfurilor". Vom îndruma
viguros întreprinderile de import și export pentru a consolida aplicarea lor IT internă și să ia
inițiativa de a adopta modul de aplicare în avans pentru inspecție și declarație vamală pentru a
îmbunătăți în continuare rata de cerere în avans pentru inspecție și declarație vamală, precum și
vămuirea.

2. Extinderea domeniului de aplicare al întreprinderilor-pilot care adoptă modul de eliberare


"directă" și "rapidă". Pe baza îmbunătățirii facilităților de susținere, vom extinde experimentul de
"clearance-ul" direct în zona de comerț liber Waigaoqiao către toate întreprinderile de producție
și procesare calificate din zonă și la toate întreprinderile de depozitare care furnizează serviciile
necesare celor dintâi. De asemenea, vom extinde experimentul de "curățare rapidă" din zona de
procesare a exportului Songjiang către toate întreprinderile calificate din zonă și, treptat, tuturor
întreprinderilor calificate din zonele de procesare exportate nou aprobate, precum în Jinqiao,
Qingpu, Minhang și Caohejing.
Pentru a intensifica gestionarea taxelor și a reduce costurile de vămuire

1. Pentru a verifica elementele de încărcare. Legăturile necesare și elementele de taxare necesare


în procesul vamal ar trebui să fie făcute publice. Elementele și standardele de taxare
administrativă și instituțională și taxă de serviciu neselectivă în legăturile vamale trebuie
verificate din nou și făcute publice pe principiul legalității și al raționalității. Elementele de
taxare selectivă a serviciilor vor fi implementate pe principiul "comisiei pe cont propriu". În ceea
ce privește elementele de taxă de serviciu, care a fost determinată de piață, transparența taxării
trebuie mărită.

2. Pentru a reduce nivelul de încărcare. Vom reduce standardele de taxare a serviciului de


fumigație pentru containere (bunuri). În cazul în care statul a stabilit standardele, vom
implementa strict standardele; în cazul în care statul nu a stabilit standarde, departamentul
municipal responsabil cu prețul va evalua și decide separat în funcție de costul serviciului de
fumigație și în conformitate cu principiul impunerii unei taxe mai mici. Pe baza situației de
experimentare și extindere a "unui document atât pentru cererea de inspecție, cât și pentru
declarația vamală", vom îmbina treptat formalitățile de introducere de date a administrației de
inspecție și de carantină și vamale și de reducere a taxei de intrare. Vom stabili mecanismul de
creditare a comerțului exterior și a mecanismului de onestitate și "canal verde" și va scădea în
mod corespunzător rata de inspecție pe întreprinderile sincere de import și export. Vama și
administrarea inspecției și a carantinei vor concentra cât mai mult posibil punctele de inspecție
ale containerelor importate în regiuni cheie, cum ar fi porturile, zonele de comerț liber și zonele
de procesare, pentru a evita repetarea inspecției și taxelor. Vom reduce temporar tarifele pentru
parcarea automobilelor în zona de lucru a Aeroportului Internațional Pudong.

Porturile, ca unul dintre cele mai importante mijloace de transport, joacă un rol important în
dezvoltarea unei economii. Are beneficii socio-economice uriașe care pot fi văzute clar în
creșterea economiei naționale a oricărei țări. Facilitățile din aceste porturi ar trebui să corespundă
volumului activităților economice și comerciale, inclusiv importului și exportului. Viteza cu care
autoritățile vamale sunt lichidate, formalitățile și procedurile aferente sunt finalizate și mărfurile
sunt eliberate este, de asemenea, unul dintre elementele majore ale unui port de succes pe care se
judecă calitatea sa.
În porturile sultanatului Oman, Direcția Generală a Vămilor din cadrul Poliției Omanale Regale
face eforturi uriașe în furnizarea acestor servicii. Pe toate ferestrele vamale, lucrarea se
desfășoară în jurul orelor. Volumul postului pe care direcția îl ocupă în portul Suhar pentru
eliberarea și eliberarea mărfurilor este fără precedent. Acestea sunt realizările realizate în
serviciul comunității de afaceri și al sectorului corporativ al țării.
Activitatea Direcției Generale a Vămilor a devenit neîntreruptă. Este o evoluție majoră care arată
volumul activităților economice din țară. De asemenea, arată hotărârea fermă și sinceritatea
directoratului în servirea comunității de afaceri și a sectorului corporativ. Ea depune toate
eforturile pentru realizările de cel mai înalt nivel și constituie un exemplu pentru toate celelalte
sectoare similare care necesită realizarea rapidă a locurilor de muncă ca cerință principală.
Nu există nici o îndoială că sultanatul a finalizat cu succes dezvoltarea unui lanț de porturi
majore, cum ar fi porturile Sohar, Salalah și Duqm. Acestea sunt cele mai mari porturi din
regiune. Acestea sunt porturile care reprezintă principala poartă de dezvoltare economică în orice
țară, cu condiția ca acestea să dispună de facilități corespunzătoare pentru lichidarea mărfurilor.
Există eficiență și viteză în finalizarea procedurilor de vămuire. În acest scop, sunt utilizate cele
mai moderne și avansate sisteme electronice de standarde internaționale.
Eforturile depuse de Direcția Generală a Vămilor de a accelera procesul de lichidare au ajutat la
evitarea multor probleme la portul Sohar. Toate aceste activități comerciale, inclusiv importul și
exportul, au fost mutate recent de la portul Sultan Qaboos la portul Sohar.
Modul în care Direcția Generală a Vămilor își desfășoară activitatea contribuie la promovarea
dezvoltării economice și încurajează investițiile, deoarece practică și adoptă mecanisme de
comerț internațional. A redus activitățile de comerț ilegal, a combătut frauda comercială și
contrabanda și a creat un mediu care este susținut de cunoștințele și excelența profesională în
activitatea sa. De asemenea, sa mutat la cultura electronică a muncii.
Cu toate aceste eforturi și îmbunătățiri, Direcția Generală a Vămilor a dorit să ofere servicii și
facilități mai bune sectorului corporativ și industrial. Scopul acestor eforturi a fost ca toți să
beneficieze de îmbunătățirea calității serviciilor vamale. A făcut foarte ușoară eliberarea,
încărcarea și descărcarea.
Aceste eforturi au făcut porturile Omani atractive. Aceste îmbunătățiri arată că guvernul a fost
mereu dispus să dezvolte facilități care să fie utile pentru economia națională, să sprijine
importul și exportul și să permită pieței să beneficieze direct de aceasta. Aceste eforturi făcute de
către autoritățile vamale nu numai că beneficiază de economie, ci și de securitatea națională.
Eforturile de a dezvolta și de a îmbunătăți activitatea departamentului vamal vor continua în
concordanță cu cerințele globale și vor servi intereselor comunității de afaceri. Ferestrele vamale
sunt deschise 24 × 7 pentru finalizarea procedurilor și pentru lichidarea mărfurilor.
Sperăm că eforturile Direcției Generale a Vămilor vor conduce la un succes imens. Acesta va
continua să-și îmbunătățească mediul de lucru, ceea ce contribuie, fără îndoială, la creșterea
valorii adăugate în instalațiile maritime, aeriene și terestre.
Va continua să utilizeze sisteme avansate de compensare a procedurilor de bunuri și mărfuri de
diferite tipuri. Ea are eficiență în activitatea sa, care poate fi un exemplu pentru toate celelalte
facilități vitale din țară.