Sunteți pe pagina 1din 2

a44

REPIIBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA
PRIMARUL SATTILUI TALMAZA
ND,-4238,s.Talmaza,str.27Augsst,tel/f ax(242)41,e,_36,J-@
DISPOZITIAnT.2g
dlrl.?l martie Z0Z0

cu privire la instituirea carantinei in satul ralmrzt

tn scopul organizErii unor misuri de rIspuns qi control la urgenta de s6n6tate


publici determinatd de virusul COVID-l9, monitorizdrii situafiei epidemiologice
in raionul $tefan Vodd, in vederea execut5rii prevederilor Hot6rdrii parlamentului
Republicii Moldova nr.55 din 17 martie 202A ,,privind declararea stirii de
urgen[6", in contextul aplicdrii prevederilor Legii w. 212 d;11_Z4.06.Z014,,privind
regimul stdrii de urgentd, de asediu qi de rdfuoi" qi activdrii Comisiei pentru
situa{ii excep{ionale a raionului $tefan Vodd in temeiul Hot6r6rii Guvernului
nr.1340 din 04.12.2001qi a Punctului teritorial de dirijare in situafii exceplionale
a
primdriei Talmaza, asigurlrii procesului decizional qi fluxului informa{ional, in
conformitate cu Hotdrarea Guvernului nr.l340 din 04. l2.Z00l
,,Cu privire la
Comisia pentru Situafii Exceplionale a Republicii Moldov4 Hot6r6rea Guvernului
nr.1076 din 16.11.2010,,Cu privire la clasificarea situaliilor excep{ionale qi la
modul de acumulare qi prezentare a informa{iilor in domeniul protec{iei populafiei
qi teritoriului in caz de situalii excepfionale" qi Hotlrdrea Guvernului nr.803 din
01.08.2018 ,,Cu privire la Centrul de dirdare in situatrii excep{ionale at Comisiei
pentru Situa{ii Excep{ionale a RM qi structurile de asigurare a activit[{ii altor
comisii penfru situalii exceptionale", in conformitate cu prevederile Legii nr.Z7l
din 09.11.1994,,cu privire la protecfia civild", in temeiul Legii nr.10 din
8.a2.2009 ,privind supravegherea de stat a s6n6t6{ii publice',
in temeiul art. 2g(l) lit. j), x) qi 32 al Legii privind administralia publica
localE nr.436-XVI din 28.12.2006.
DISPUN:
1. Se instituie carantini in satul Talmaza, raionul Vodi pe un termen de 40
$tefan
zile (21.$.2A2A-29.A4.2020), cu respectarea prevederilor Legii nr.l0 din
03.02.20a9 ,,Privind supravegherea de stat a s6n6t6{ii publice,,.
2. Monitoraarea ordinii publice va fi asigurat6 de c6fie Inspectoratul de politie
$tefan Vodd.
3. Se instituie trei puncte de confiol la intrare-ieqire in satul Talmaza in scopul
de a
verificdrii cetdfenilor qi accesul doar aI persoanelor care au necesitate strict6
efectua lucrdri agricole, lucrbtorilor medicali' pompieri, polilia'
4. Agenlii economici vor asigura stocurile necesale de produse alimentare'
5. Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtin@ public6:
- Oficiului Teritorial C6uqeni al Cancelariei de Stat;
- prin publicare in Registrul de Stat al Actelor Locale;
- Inspectoratului de Poli{ie $tefan Vod6;
pagina web qi a
- locuitorilor satului prin afiqarea pe panoul informativ, plasarea pe
re{elelor de socializare

Primarul satului Tal Eugeniu PRUTEAN

Execator: fu#"W
BucSan Elena
o(242)412s8

S-ar putea să vă placă și