Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL FINANCIAR-BANCAR DIN CHIŞINĂU

CURRICULUM
la unitatea de curs
„PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE ”
Specialitatea 1805 „Finanţe”
(90 ore)

Autori:
Ana NAGY-MOLDOVAN
gr. didactic II, master în economie
Doina HORTOPAN
gr. didactic II, master în științe ale educației
Natalia IACOB
gr. didactic I, master în economie
Inga VARTICOVSCHI
gr. didactic II, master în științe ale educației

Chişinău 2015
Examinat : La şedinţa catedrei „Economie şi Finanţe” proces verbal Nr.
___ ,
din„____”________________2015 , șef- catedră
C.Plămădeală______________

Aprobat: La şedinţa consiliului metodic al Colegiului Financiar Bancar din


„___”__________________2015, Director-adjunct pentru activitatea didactică
V. Sârbu_______________________

Vizat:
I. NOTĂ DE PREZENTARE
Stagiiile de practică constituie o parte integrantă a procesului de formare
profesională iniţială. Fiind un element al procesului educaţional şi principalul
liant dintre procesul de învăţămînt şi activitatea profesională, asigură formarea
competenţelor profesionale şi acumularea experienţei privitor la organizarea şi
realizarea activităţilor în domeniul profesional şi are drept scop verificarea
aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de elevi în cadrul programului de
instruire
Programa Analitică a Practicii de inițiere în specialitate este un document
normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de predare – învăţare în
grupele anului I la specialitatea Finanțe Conform Planului de Învăţământ,
pentru specialitatea Finanțe (1805), cu calificativul economist, se prevede
desfășurarea practicii în 3 etape:
I. Practica de Inițiere în Specialitate - 90 ore;
II. Practica tehnologică (practica de producţie) - ? ore;
III. Practica de diplomă - ? ore.
Conform planului de învăţământ, practica instructivă a elevilor de la
specialitatea „Finanțe” se realizează la sfîrşitul semestrului II în cadrul
colegiului pe o perioadă de 3 săptămâni (90 de ore academice).
Obiectivele generale ale practicii de inițiere în specialitate:
- consolidarea cunoştinţelor teoretice, obţinute de elevi pe parcursul
anului de învățămînt în cadrul disciplinilor studiate cum ar fi: economia aplicată,
CNF;
- dezvoltarea abilităţilor muncii de sine stătător și în echipă;
- formarea deprinderilor de cercetător.
Elevul la practica de inițiere în specialitate imită parțial procesul de
activitate a unei unități economice, elaborează diferite acte precum și
completează caietul de sacini. Sarcina individuală pentru elev constă dintr-un set
de exerciții, studii de caz, proiecte, prezentări, anchete. Formularea sarcinilor
revine conducătorului practicii, întrucât aceastea trebuie să fie selectate astfel
încât să fie suficient de complicate, prezentând, în acelaşi rând, interes pentru
elaborator.
Pe parcursul practicii de inițiere în specialitate se v-a efectua o excursie la
o unitate economică. Această excursie are menirea de a face o totalizare a
cunoștințelor obținute pe parcursul practicii. Elevii vor avea ocazia de a face
cunoștință cu anturajul unui post de muncă, relațiile profesionale, vor analiza cei
4P a unui produs sau serviciu din cadrul unității economice.
La finele practicii, elevul prezintă caietul de sarcini, care este evaluat şi
notat după sistemul general de evaluare (1 - 10) de conducătorul practicii
precum și susține examenul.

II. MOTIVAŢIA DIDACTICĂ


Curriculum „PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITAE” a fost
întocmit pentru cadrele didactice ale Colegiului Financiar Bancar din Chișinău.
Ea cuprinde formarea competenţelor transversale, profesionale şi celor specifice
disciplinei. Obiectivele programei date sunt următoarele:
1. Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul
financiar-bancar, apriceperilor şi deprinderilor formate în cadrul activităţilor
didactice din sala de curs;
2. Cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor spirituale
specifice profesiei arealului specialităţii „Finanţe” ;
3. Familizarea cu bazele activităţii economico – financiare a întreprinderii/
instituţiei alese cu scopul acumulării deprinderilor profesionale;
4. Formarea unei gândiri creatoare şi a capacităţilor decizionale
respective în domeniul financiar-bancar.
La fel, curriculum asigură oportunităţi pentru dezvoltarea și consolidarea
unor abilităţi academice și manageriale:
- Rezolvarea problemelor de gîndire critică și analitică;

- Participarea la activitatea unor grupuri mici, dezvoltarea capacităţii de lucru în


echipă și de conducere, coordonare;

- Organizarea activităţii personale, de comunicare şi stăpînire a limbajului de


specialitate.

Prractica dată se finalizează cu examen. Nota finală se calculează ca


produsul 60% note curente și 40% nota de la examen.

III.COMPETENŢE – CHEIE
1. competenţe de comunicare în limba română;
2. competenţe de comunicare în limba maternă;
3. competenţe de comunicare în limbi străine;
4. competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
5. competenţe digitale;
6. competenţa de a învăţa să înveţi;
7. competenţe sociale şi civice;
8. competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă;
9. competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.
IV. COMPETENŢE PROFESIONALE
CP 2.3. Conduită creativ- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și
inovativă metode bine cunoscute în domeniu

Atitudini Abilități Cunoștințe


1. Alege varianta optimală 1.Elaborează proiectul bugetului 1. Cunoaște etapele elaborării
de realizare a bugetului. intermediar pe tipuri de activități. unui buget.
2. Cunoaște componența
veniturilor și cheltuielilor
bugetare.
2. Apreciază importanța 2.Participă la elaborarea și 3. Cunoaște lucrările complexe
instrumentelor administrării executarea proiectului bugetului aferente procesului bugetar.
și conducerii pentru procesul operațional.
decizional al entității.
3. Manifestă responsabilitate 3.Determină baza de formare a 4. Cunoaște obiectele de
privind protecția datelor și costurilor și prețurilor. calculație la entitate.
informațiilor deținute în urma
exercitării atribuțiilor. 4.Determină prețul la produsele 5. Cunoaște etapele de
fabricate și serviciile prestate. calculație a costurilor.
4.Conștientizează 5.Pregătește și prezintă rapoartele 6. Cunoaște sistemul
necesitatea corelării intermediare pentru utilizatorii informațional și circuitul
activităților din diferite interni. documentar de la entitate.
echipe profesionale pentru
realizarea obiectivelor
planificate și controlul
operativ.
5. Este deschis pentru 6. Selectează și utilizează informații 7. Cunoaște perspectiva noilor
susținerea programelor din diverse acte normative și reglementări economice
orientate spre asigurarea legislative. naționale.
perfecționării profesionale.

Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare a


CP 2.2. Reflecție critică și
calității și a limitelor de aplicare a unor procese, proiecte,
constructivă
programe, metode și teorii
Atitudini Abilități Cunoștințe
1. Promovează popularizarea 1.Asigură corectitudinea calculării 1. Cunoaște obligațiile fiscale
legislației fiscale. și achitării impozitelor și taxelor. ale contribuabilului persoană
2.Întocmește formulare de dări de fizică și juridică.
seamă fiscale.
3. Efectuează controale fiscale.
2. Promovează respectarea 4. Cumpără/vinde produsele și 2.Cunoaște tipurile de
legislației în vigoare la serviciile financiar-bancare. operațiuni financiar-bancare.
efectuarea operațiunilor 5. Negocierea și deservirea 3.Cunoaște particularitățile
economice. contractelor de asigurare. prestării serviciilor de
asigurare.
3. Conștientizează rolul 6.Introduce în totalitate datele 4.Cunoaște normele de
tehnologiilor informaționale primare în formulare, cu acuratețe, perfectare a documentelor cu
în prelucrarea și în corespundere cu cerințele regim special și regim uzual.
sistematizarea informației programului privind sintetizarea
economice. informației.
4. Promovează strategii de 7. Verifică cu profesionalism datele 5.Cunoaște graficul circuitului
eficientizare a activității. introduse pentru asigurarea documentar.
corectitudinii specifice finale.
5. Conștientizează necesita- 8. Întocmește și prelucrează diverse 6. Cunoaște regulile de
tea corelării activităților din rapoarte financiare . întocmire a rapoartelor
diferite echipe profesionale financiare lunare, trimestriale,
pentru realizarea anuale .
obiectivelor planificate și
controlul operativ. 9. Aplică metode cantitative și 7. Cunoaște metode cantitative
calitative de prelucrare a și calitative de prelucrare a
informației. informației.
6. Generează soluții la 10. Elaborează bugetul de venituri 8. Cunoaște sursele de
problemele apărute. și cheltuieli a entității. constituire a veniturilor și
direcțiile de repartizare a
cheltuielilor entității.
7. Manifestă deschidere în 11. Asigură utilizatorii interni și 9. Cunoaște utilizatorii
relațiile de comunicare cu externi cu informații complete informaționali.
clienții și personalul. veridice pentru întocmirea
rapoartelor.
8. Asigură integritatea 12. Realizează operațiile de încasări 10. Cunoaște modul de
mijloacelor bănești. și plăți. efectuare a operațiilor de casă.
9. Promovează politica 13. Cumpără/vinde produse și 11. Cunoaște oferta băncii
comercială a băncii. servicii bancare. privind produsele și serviciile
bancare.
10.Poartă responsabilitatea 14. Negociază și deservește 12. Cunoaște condițiile
pentru calitatea serviciilor contracte de asigurări. diverselor tipuri de asigurări.
prestate.

CP 2.1. Aplicare, transfer și Utilizarea cunoștințelor de bază pentru rezolvarea problemelor


rezolvare de probleme profesionale bine definite, tipice domeniului finanțe în condiții de
asistență calificată
Atitudini Abilități Cunoștințe
1.Conștientizează 1. Stabilește prioritățile zilnice în 1.Cunoaște conținutul
necesitatea planificării și corelație cu indicațiile primite din graficului zilnic de activități.
organizării timpului de surse autorizate.
muncă.

2. Asumă responsabilitate 2. Planifică etapele activităților în 2. Cunoaște etapele de


pentru deciziile luate în succesiune logică în funcție de desfășurare a procesului
activitatea sa. complexitatea lucrărilor de decizional.
executat.

3. Promovează prevederile 3. Perfectează formularele de 3.Cunoaște terminologia de


cadrului normativ – documente corect și citeț, utilizînd specialitate.
legislativ la rezolvarea terminologia de specialitate.
problemelor profesionale.
4. Verifică modul de întocmire / 4.Cunoaște legislația care
completare a documentelor conform reglementează domeniul
normelor legale în vigoare. financiar.

5. Transmite/recepționează operativ
informațiile structurate în corelație
cu specificul fiecărei situații în
parte.

4. Apreciază importanţa 5. Evaluează patrimoniul cu 5. Cunoaște regulile de păstrare


procedurii de evaluare în respectarea regulilor de a integrității patrimoniului.
scopul obținerii unei imagini recunoaștere și evaluare a
fidele asupra entității în structurilor patrimoniale stabilite în
ansamblu. procesul activității economice.

6. Analizează informațiile primite 6. Cunoaște condițiile de


cu promptitudine și responsabilitate. recunoaștere și evaluare a
activelor imobilizate și
circulante.
7. Cunoaște tipurile și etapele
evaluării activelor, datoriilor,
veniturilor și cheltuielilor.

5. Apreciază importanța 7.Efectuează analiza principalilor 8. Cunoaște metode și procedee


analizei informațiilor indicatori economico-financiari ai de analiză a principalilor
economico-financiare în activității entității. indicatori economico-financiari
scopul eficientizării ai activității entității.
activității desfășurate. 8. Evidențiază rezervele interne de
eficientizare a activității desfășurate
de entitate.

6. Asigură confidențialitatea 9. Perfectează documentele corect și 9. Cunoaște regulile de


informațiilor și datelor. complet. îndosarizare a documentelor de
lucru și supervizare a arhivării
lor.

7. Manifestă responsabilitate 10. Estimează ordinea priorităților 10. Cunoaște prevederile


în asigurarea utilizatorilor în soluționarea diferitor situații deontologiei profesionale.
interni și externi cu date profesionale.
financiare.

CP 1.2. Explicație și Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și


interpretare interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese,
proiecte asociate domeniului finanțe
Atitudini Abilități Cunoștințe
1. Conștientizează 1. Analizează și interpretează 1. Cunoaște concepte, situații,
necesitatea înțelegerii corecte conținutul conceptelor, proceselor, procese, proiecte asociate
a conceptelor, proceselor, proiectelor asociate domeniului domeniului finanțe.
proiectelor asociate finanțe.
domeniului finanțe pentru
asigurarea calității lucrărilor
realizate.
2. Este deschis să colaboreze 2. Execută activități de deservire a 2. Cunoaște tehnicile de lucru
cu specialiștii din alte clienților. și etapele de realizare a
domenii. lucrărilor asociate domeniului
finanțe.
3. Apreciază avantajele 3. Selectează programul potrivit 3. Cunoaște specificul și
proiectării și prezentării pentru o anumită sarcină. avantajele diferitor programe
diferitor programe asistate la privind proiectarea și
calculator. prezentarea ideii creative.

CP 1.1. Cunoașterea, Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de


înțelegerea și utilizarea bază ale domeniului finanțe, utilizarea lor adecvată în
limbajului specific comunicarea profesională
Atitudini Abilități Cunoștințe
1. Apreciază rolul 1. Aplică limbajul terminologic în 1. Cunoaște terminologia de
cunoașterii terminologiei redarea informației pe orizontală specialitate.
în comunicarea și pe verticală.
profesională.
2. Aplică cunoștințele de 2. Selectează și utilizează optim 2.Cunoaște și utilizează una
limbi străine în activitatea informația din diferite surse în sau mai multe limbi moderne.
și comunicarea limba maternă și străină.
profesională.
3. Conștientizează 3. Utilizează în comunicarea 3. Cunoaște conținutul
importanța comunicării profesională noțiuni specifice indicatorilor macro și
atât în colectiv de activităților solicitate. microeconomici.
specialiști cît și în cel de
nespecialiști în domeniu.
4. Recunoaşte necesitatea 4 Aplică procedeele și metodele 4. Cunoaște metodele și
utilizării diferitor tehnici specifice finanțelor în reflectarea procedeele specifice finanțelor
și procedee ale operațiunilor economice. și domeniilor asociate.
domeniului financiar.
5. Apreciază importanța 5. Elaborează diferite rapoarte, 5. Cunoaște calcule specifice
respectării prevederilor
tabele, calcule sau scheme în finanțelor și domeniilor
cadrului normativ – legislativ procesul rezolvării problemelor asociate.
din domeniu. profesionale.
6. Identifică elementele prioritare în
efectuarea calculelor specifice
domeniului finanțe.
6. Este deschis să consulte 7. Selectează și utilizează informații 6. Cunoaște metodologia de
mai multe surse pentru a fi la din literatura de specialitate și mass- cercetare și analiză a surselor
curent cu noutățile în media. de informare.
domeniu.
7. Apreciază importanta 7. Cunoaște sursele
noilor elaborări profesionale informaționale din domeniu.
în domeniul finanțelor. 8. Cunoaște diferite programe
la calculator.

V. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI


1. Argumentarea interdependenţei dintre valorile universale şi etica în
afaceri;
2. Analiza strategiilor de comunicare formală şi informală la locul de muncă;
3. Aplicarea strategiilor adecvate pentru rezolvarea problemelor ;
4. Argumentarea deciziilor financiare, ce corespund cu scopurile
individuale;
5. Investigarea de marketing.
VI. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Curriculum „PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE” este
destinat elevilor anului I înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale.
Codul Denumirea Total Practice/ Activităţi Evaluare Credite
disciplinei disciplinei ore seminare individuale

S.02.O.011 PRACTICA DE 90 45 45 examen -


INIȚIERE ÎN
SPECIALITATE
90 45 45 3

VII. CONŢINUTURI RECOMANDATE


Discip Nr. Conţinuturi recomandate Seminare/ Activităţi Total
lina d/o practice individuale
PRACTICA DE INIȚIERE ÎN

1 Cerinţele locului de muncă 6 6 12


2 Relaţiile profesionale 6 6 12
Comunicarea
3 Calcularea indicatorilor generali ce 6 6 12
caracterizează modelele economice
studiate
4 Creditul şi investiţiile 6 6 12
5 Iniţierea în planificare economică 6 6 12
6 Iniţiere în marketing 6 6 12
7 Riscuri și asigurarea 9 9 12
SPECIALITATE

Total disciplină 45 45 90

VIII. DESCRIEREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE


Obiective
Contact direct Studiu individual
Unităţi de conţinut Strategii de Unităţi de Strategii de
realizare conţinut realizare
 Analiza Cerinţele locului de Tabla de anunţuri, Planul Fişa
oportunităţilor pe muncă analiza, studii de carierei de grafică,
piaţa muncii; -Surse de informare caz, mâine analiza,
 Să selecteze privind inserţia şi formarea Joc didactic Starea prezentarea
informaţii de / perfecţionarea “Staţiile”, “Profesia pieţii
ordin normativ şi profesională mea”, turul muncii la
legislativ cu -Cerere şi ofertă de locuri galeriei, GPP, etapa
privire la piaţa de muncă instructaj, actuală în
muncii din - Individul în raport cu fişa postului. Moldova
Republica piaţa muncii: Cartelele “Află
Moldova. * salariat – drepturi şi profesiunea”.
 Manifestarea responsabilităţi
responsabilităţii * şomer – aspecte
privind inserţia juridice
muncii * inventarea
propriului loc de muncă
 Identificarea și Relaţiile profesionale Studii de caz, Modele de Fişa de
utilizarea optimă a Comunicarea jocuri didactice comunicar observaţii,
informației din - Comunicarea verbală “Trocul”, e la o prezentări
diferite surse în Caracteristici “Telefonul stricat”, unitatea
limba maternă și Principiile unei bune fişe de lucru, comercială
străină; comunicări verbale prezentări, Panel, ;
 Elaborarea unui Dialogul Delphi, interviul,
conţinut formal sub Elaborarea de prezentări lucru în grup, turul
forma unui -Comunicarea în cadrul galeriei, fotoliu
document sau grupului de muncă autorului
prezentări Conceptul de grup de
coerente, bine muncă.
structurate, Caracteristicile
adecvate scopului comunicării în grup.
propus . Tipologia comunicărilor în
 Conştientizează cadrul grupului de muncă.
necesitatea Realizarea comunicării în
deschiderii în cadrul grupului de muncă
relațiile de
comunicare cu
clienții și
personalul
 Aplicarea Calcularea indicatorilor Fişe de lucru, studii Practici de Fişă de
cunoştinţelor generali ce de caz, studiu de utilizare a observare,
teoretice; caracterizează modelele caz “Ce înseamnă diverselor Studii de caz
 Utilizarea economice studiate TVA”, analiza, tipuri de
operaţiilor de Calculaţia de iniţiere a jocuri didactice preţ la o
scădere, adunare, preţurilor, costurilor: “Banda celor 15”, unitatea
înmulţire, calcul cost de producţie, GPP, comercială
împărţire. cost de achiziţie, preţ cu “Ce este în pantof”,
 Analizarea şi ridicata, preţ cu problematizarea,
intrepretarea amănuntul, preţ de import, lucru în grup. Joc
datelor preţ de export, etc). didactic
Calculul impozitelor şi “EcoTerra”
taxelor (TVA, impozit pe
profit). Calculaţia unor
indicatori
macroeconomici: PIB-ul
 Utilizarea Creditul şi investiţiile Joc didactic Studiul Fişă grafică,
limbajului de Relaţiile dintre creditor şi „Costurile pieţei studiu de caz,
specialitate ; debitor. creditului”, creditelor; tabel analitic
 Analiza avantajelor Calculele iniţiale ale “Băncile mele”. Studiul
și dezavantajelor costului creditului. “Loto-ul pieţei
unui credit. Efectele litigiilor noţiunilor”, depozitelo
 Motivarea, Activităţi de investire bulgărele de r
argumentarea zăpadă,
deciziilor problematizarea.
financiare, ce Studiu de caz.
corespund cu Comunicare orală.
scopurile personale Comunicare scrisă.
Lucru în grup
 Conștientizarea Iniţierea în planificare Joc didactic„Punct Plan Studii de caz.
importanței economică de echilibru”. financiar Proiect
stabilirii scopurilor Planificarea bugetului Lucru în grup personal
financiare; personal Jocul didactic
 Motivarea, Planificarea bugetului de „Cum să facem
argumentarea venituri şi cheltuieli ale investiții”.
deciziilor întreprinderii Analiza , fişa de
financiare, ce Planul de finanţare lucru,
corespund cu problematizarea.
scopurile Studiu de caz
individuale; “Florăria mea”,
 Realizarea unui “Cafeneaua video”,
plan de financiar jurnalul
pentru prezent și
viitor.
 Identificarea Iniţiere în marketing Analiza. Caracterist Prezentări,
opurtunităţilor unui Cei 4 P.Modalităţi de Activitatea ica unei fişe grafice,
credit; formulare a anchetelor de “Identificarea unităţi anchete
 Analiza avantajelor cercetare. sloganului economice studiul de caz
și dezavantajelor Studiul pieţei şi publicitar”
unui credit. concurenţilor. Exerciţii.
 Motivarea, Opţiuni de promovare Studiul de caz.
argumentarea Lucrul în echipă,
deciziilor jocul didactic.
financiare, ce Comunicare orală.
corespund cu Comunicare scrisă.
scopurile
personale.
 Conștientizarea Riscuri şi asigurarea Activitate „O zi din Modalităţi Prezentări,
necesităţii corelării Comportamente ce pot viața unui tînăr.” de proiect, studii
activităților din determina frauda, Studiu de caz. protejare a de caz
diferite echipe consecinţele ei. Rezolvarea identităţii.
profesionale Elementele de riscuri în problemelor. Piaţa de
 Determinarea afaceri. Asigurarea. Poliţa Joc „Asigurarea asigurări
pericolelor și de asigurare potrivită.” în
urmărilor fraudelor. Matricea de analiză Republica
 Aprecierea şi diminuare a Moldova
beneficiilor și riscurilor.
costurilor asigurării Comunicare orală.
Comunicare scrisă.
Lectura
comprehensivă

IX. DESCRIEREA ELEMENTELOR DE EVALUARE


Evaluarea reprezintă activitatea de măsurare, interpretare şi apreciere a
rezultatelor obţinute de elevi.
X. BIBLIOGRAFIE

S-ar putea să vă placă și