Sunteți pe pagina 1din 19

Planificare calendaristică orientativă

Clasa I
MANUALE ȘCOLARE: Comunicare în limba română
Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și Pedagogică

Matematica şi explorarea mediului


Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și Pedagogică

AUXILIARE: O călătorie distractivă spre cunoaștere - Caiet de creație 1, 2, 3, 4; Caiet de scriere, Mapa elevului
Autori: Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Koszorus, Editura Edu Tg. Mureș

SCHEMA ORARĂ
Aria curriculară Nr. de ore alocate
Plan cadru
Disciplina
I. Limbă şi comunicare
Comunicare în limba română 7 7
Limba modernă 1 1
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Matematica și explorarea mediului 4 4
III. Om şi societate
Religie 1 1
IV. Arte și Tehnologii
Arte vizuale și abilități practice 2 2
Muzică și mișcare 2 2
V. Educaţie fizică, sport şi sănătate
Educaţie fizică 2 2
VI. Consiliere și orientare
Dezvoltare personală 1 1
Discipline opţionale 0– 1 0

Număr de ore pe săptămână 20– 21 20

1
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
(7 ORE SĂPTĂMÂNAL)
Competenţe generale
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale

2
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
(4 ORE SĂPTĂMÂNAL)
Competenţe generale
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

Competenţe specifice
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în
spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de
artă, reprezentări schematice)
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural
4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau
reprezentări schematice
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi a lungimilor
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi compararea duratelor unor activităţi cotidiene
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de
tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100
6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor instrumente adecvate
3
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
(2 ORE SĂPTĂMÂNAL)

Competenţe generale
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

Competenţe specifice
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte cunoscute
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

4
MUZICĂ ŞI MIŞCARE
(2 ORE SĂPTĂMÂNAL)
Competenţe generale
1.Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

Competenţe specifice
1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune contrastante
1.2. Diferenţierea sunetelor cântate vocal sau instrumental
1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi repetate
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune diferite
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie
3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile
3.4. Crearea unor linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice şi asocierea acestora cu mişcări adecvate

5
DEZVOLTARE PERSONALĂ
(1 ORĂ SĂPTĂMÂNAL)

Competenţe generale
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

Competenţe specifice
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate
1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană
3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate

6
PLANIFICARE ANUALĂ ORIENTATIVĂ

Semestrul I
Nr. Unitatea Disciplina Comp. Conţinuturi Nr. Săptămâna Observații
crt. tematică specifice ore

1. Ne amintim CLR 1.1  Comunicarea - schimb de informații


din clasa 1.2 între oameni (dialoguri despre viata de
pregătitoare 1.3 școlar, despre mediul înconjurător);
1.4 salutul. Să ne prezentăm
2.1  Comunicarea orală – identificarea
2.3 unui obiect, informatii despre forma si
3.1 utilitatea unor obiecte
Din nou la 3.2  Cartea - titlul, autorul, coperte, file,
școală 3.4 pagini, cuprins
4.1  Dialogul – convorbirea dintre două sau
mai mult de două persoane
 Propozitia, cuvântul, silaba, sunetul -
elemente de constructie a comunicarii
 Literele mari si mici de tipar
 Elemente grafice utilizate in procesul
scrierii
 Evaluare inițială
MEM 1.1  Poziţia obiectelor în spaţiu
1.2  Orientarea spaţială și localizări în
1.3 spațiu (deasupra, dedesubt, pe, lângă, în
1.4 față, în spate, stânga-dreapta, exterior,
1.5 interior)
1.6  Gruparea obiectelor din clasă după
2.1 mărime și compararea lor (cel mai
2.2 mare / lung / înalt / gros)
3.1  Numere naturale de la 0 la 10
5.2  Adunarea si scăderea numerelor de
7
la 0 la 10
 Numerele naturale de la 0 la 31
 Adunarea și scăderea numerelor de
la 0 la 31
 Evaluare inițială
AVAP  Materiale, instrumente, tehnici şi
procedee de lucru
- Caracteristici observabile ale materialelor
1.1
si instrumentelor de lucru;
1.2
- Sortarea materialelor de lucru şi a
2.1
instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.3
utilizări
2.4
 Recunoașterea culorilor
 Tehnici simple: decupare, lipire
 Evaluare
MM 1.4  Cântarea vocală în grup si
2.1 individual
2.2  Intonarea corectă, expresivă și
omogenă a cântecelor
DP Recapitularea noţiunilor învăţate la clasa
pregătitoare
1.1
 Cine sunt eu? Trăsături fizice. Familia
mea
 Colegul meu de bancă

2. În familie CLR 1.1  Sunetul şi literele a, A


1.2  Sunetul şi literele m, M
Universul 1.3  Sunetul şi literele u, U
1.4  Sunetul şi literele n, N
2.1  Sunetul şi literele i, I
2.2  Recapitulare
2.3  Evaluare sumativă
2.4  Activități de recuperare/ dezvoltare
3.3
4.1
MEM 1.1  Poziții ale unui obiect: orizontal,

8
vertical, oblic, interior, exterior
 Numerele naturale de la 0 la 31
Scriere, citire, formare. Compararea și
1.2
ordonarea numerelor naturale de la 0 la
2.1
31. Numere pare și impare
3.1
 Universul. Soarele - sursă de căldură și
3.2
lumină. Sistemul Solar
4.2
 Electicitatea
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
 Pot mai mult!
AVAP  Materiale şi instrumente: hârtie
2.1. liniată şi neliniată, diverse obiecte
2.2. (creion grafit, creioane colorate, creioane
2.3. cerate, peniţă, radieră, lipici, foarfece,
2.4. acuarele, pensule)
 Elemente de limbaj plastic:
hașuarare, linie modulată, mototolire,
rupere, decupare, rulare, lipire
MM  Cântarea individuală sau în grup
 Jocuri de ascultare a unor sunete lungi/
1.4 scurte
2.1  Reproducerea în colectiv a cântecelor
2.2 însuşite intuitiv, pronunţând corect
cuvintele
 Acompanierea cântecelor cu percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi cu
degetul în bancă)
 Desenarea unor imagini sugerate de
text
DP 1.1  Cine sunt eu?
3.3 Caracteristici personale simple, puncte
tari şi limite observabile în activităţile
şcolare şi de timp liber
 Ce meserie îmi voi alege?
Meserii cunoscute: denumire, activităţi
principale, unelte şi instrumente, loc de
9
desfăşurare

3. Muncim, 1.1  Sunetul şi literele e, E


învățăm, ne CLR 1.2  Sunetul şi literele r, R
jucăm 1.3  Sunetul şi literele o, O
1.4  Sunetul şi literele c, C
2.1  Sunetul şi literele ă, Ă
Secretele 2.2  Sunetul și literele l, L
corpului 2.3  Recapitulare
omenesc 2.4  Evaluare sumativă
3.1  Activități de recuperare/ dezvoltare
3.2
3.3
4.1
MEM  Adunarea numerelor de la 0 la 10.
Proprietățile adunării
 Scăderea numerelor naturale până la
10
1.4  Aflarea numărului necunoscut
1.6  Probleme care se rezolvă printr-o
3.1 operație
5.2  Corpul omenesc. Scheletul
 Alimentație sănătoasă
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
 Pot mai mult!
AVAP  Construcţii folosind materiale uşor
2.1 de prelucrat şi tehnici accesibile: colaj,
2.2 mozaic, amprentare
2.3  Forma spontană
MM  Cântarea vocală în grup
Mișcare pe muzică
1.4 Mișcări libere, miscări sugerate de text,
2.1 de ritm, dansuri
2.2  Elemente de limbaj muzical
Improvizația spontană colectivă;
10
Interpretarea: cântec vesel/cântec trist;
 Elemente de limbaj muzical
Interpretarea
Nuanţe: tare, încet, mediu
Procedee armonico-polifonice - grupe
alternative: dialog, lant
DP  Mănânc sănătos. Norme de igienă
acasă și la școală, igiena alimentației
1.2
 Piramida alimentelor. Caracteristici
personale simple/ obiceiuri alimentare

4. Povești la CLR 1.3


gura sobei 1.4
2.1  Sunetul şi grupurile de litere ce, Ce
2.2  Sunetul şi literele t, T
Sport și 2.3  Sunetul şi literele s, S
sănătate 2.4  Recapitulare
3.1  Evaluare sumativă
3.2  Activități de recuperare/ dezvoltare
3.4
4.1
4.2
MEM  Numere naturale de la 0 la 100
1.1 Recunoaștere, formare, citire, scriere
1.2 Numere pare/ impare
1.3  Rotunjirea numerelor de la 0 la 100
1.6  Compararea și ordonarea numerelor
4.2 naturale de la 0 la 100
 Organe interne majore ale corpului
omenesc- localizare
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
 Pot mai mult!
AVAP  Linia, punctul, culoarea, forma
2.1  Obiecte, contrucții folosind materiale
2.2
ușor de prelucrat și tehnici simple:
11
2.3 decupare, lipire, șnuruire, împletire
2.4
2.5
MM  Cântarea vocală în grup.
1.4 Mișcare pe muzică
2.1
2.2 Mișcări libere, miscări sugerate de text,
3.4 de ritm, dansuri
 Elemente de limbaj muzical.
Improvizația spontană colectivă
 Melodia- sunete înalte/ joase
DP  Reguli de igienă personală
 Transmiterea unor mesaje verbale și
1.2
nonverbale despre diferite experiențe de
2.2
viață
 Sportul preferat

5. Despre  Sunetul şi literele p, P


prietenie CLR  Sunetul şi literele v, V.
1.3  Invitația
1.4
2.1  Sunetul şi grupul de litere ci, Ci
2.2  Recapitulare
Minte 2.3  Evaluare sumativă
sănătoasă în 2.4  Activități de recuperare/ dezvoltare
3.2
corp sănătos 3.4
4.2  Recapitulare semestrială
4.3  Evaluare semestrială
 Ghicitori

MEM  Adunarea numerelor naturale de la


1.2 0 la 31 fără trecere peste ordin
1.3
1.4  Scăderea fără trecere peste ordin a
1.5 numerelor naturale de la 0 la 31
1.6  Probleme cu una sau mai multe
4.2 operații
5.2
 Aflarea numărului necunoscut
 Organe majore ale corpului omenesc
- Roluri
12
Să ne păstrăm sănătatea
 Recapitulare semestrială
 Evaluare semestrială
 Ghicitori matematice
AVAP  Utilizarea în contexte variate a
2.3 obiectelor/ lucrărilor realizate prin
2.4 efort propriu
2.5  Culori și umbre. Colaj
MM Interpretarea
1.3  Nuanțe - tare, încet, mediu
1.4  Procedeee armonico-polifonice:
2.1 solist-cor, grupe alternative
2.2  Acomapaniament cu jucării
muzicale
DP 2.2  Despre prietenie
2.3  Prietenie și respect
 Ce știu despre colegii mei?

Semestrul al II-lea

Nr. Unitatea Disciplina Comp. Conţinuturi Nr. Săptămâna Observații


crt. tematică specifice ore

1. Patria mea CLR 1.3  Sunetul și literele d, D


2.1  Sunetul și literele ş, Ș
2.2  Sunetul și literele î, Î, â
Uimitoarele 2.5  Sunetul și literele b, B
plante 3.1  Recapitulare
3.2  Evaluare sumativă
3.4  Proiect - Patria mea
4.1
4.2
MEM  Plante. Rolul rădăcinii şi al tulpinii
1.1  Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor,
1.2 seminţelor
13
1.4  Adunarea fără trecere peste ordin a
1.6 numerelor naturale de la 0 la 100
3.1  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100
3.2 fără trecere peste ordin
4.1  Proba adunării. Proba scăderii
4.2  Recapitulare
5.2  Evaluare sumativă
 Pot mai mult!
AVAP  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
2.3 forme regulate
2.4  Tehnici de lucru: linie modulată, repetiţie,
2.5 îndoire, colaj, decupare, lipire, pensulaţie
 Produse ale activităţii: desen liber,
compoziţii, obiecte
MM 1.4  Miscare pe muzică. Miscări sugerate de text.
2.1 Miscări sugerate de ritm
2.2  Cântare vocală în grup și individual
2.3  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a
3.1 cȃntecelor
DP 2.1  Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie)
2.2 şi elemente simple de limbaj nonverbal (expresii
2.3 faciale, postură) şi paraverbal (intonaţie)

2. Magia CLR  Sunetul şi literele j, J


primăverii 1.3  Scrierea funcţională: jurnalul
2.1  Sunetul şi literele h, H
2.2  Sunetul şi literele g, G
Din lumea 3.1  Sunetul şi grupul de litere ge, Ge
celor care nu 3.4  Sunetul și literele ț, Ț
cuvântă 4.1  Sunetul și literele z, Z
4.2  Sunetul şi grupul de litere gi, Gi
 Recapitulare
Prietenii mei  Evaluare sumativă
necuvântători  Activități de recuperare/ dezvoltare
MEM 1.4  Animale. Scheletul
1.5  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20
14
1.6 cu trecere peste ordin
3.1  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20 cu
3.2 trecere peste ordin
4.2  Animale. Organe interne majore - localizare
5.2 și roluri
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100
cu trecere peste ordin
 Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100
cu trecere peste ordin
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
 Pot mai mult!
AVAP 1.1  Materiale și instrumente
1.3  Tehnici de lucru: pensulație, presare,
2.1 modelare liberă, decupare după contur
2.2
2.3
MM  Elemente de limbaj muzical
1.1 Sunetul vorbit sau cântat
1.3 Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări
1.4 spaţiale
2.1  Timbrul
2.2 Sunete vocal- instrumentale
2.3 Sunete din mediul înconjurător
DP  Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie)
2.1 şi elemente simple de limbaj nonverbal (expresii
2.2 faciale, postură) şi paraverbal (intonaţie)
2.3  Cum mă simt?
 Emoțiile mele

3. Eroi de CLR 1.3  Sunetul şi literele f, F


poveste 2.1  Sunetul şi grupul de litere che, Che
2.2  Sunetul şi grupul de litere chi, Chi
Misterele 3.1
planetei 3.2
albastre 4.1

15
4.2
MEM  Rezolvare de probleme
1.6  Transformări ale apei: solificare, topire,
3.1 evaporare, fierbere, condensare
3.2  Surse de energie: apa şi vântul. Efecte pozitive
4.1 şi negative
4.2  Timpul: ora, ziua, săptămâna, luna, anul.
5.1 Anotimpurile
5.2  Recapitulare
6.2  Evaluare sumativă
 Pot mai mult!
AVAP 1.1  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
1.2 forme regulate
2.1  Tehnici de lucru: linie modulată, repetiţie,
2.3 îndoire, colaj, decupare, lipire, pensulaţie
2.4 Produse ale activităţii: desen liber, compoziţii,
obiecte
MM 1.4  Miscare pe muzică
2.1 Miscări sugerate de text
2.2 Miscări sugerate de ritm
2.3  Cântare vocală în grup și individual
3.1  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a
cȃntecelor
DP 2.2  Programul zilnic
2.3
3.1

4. Eroi de CLR 1.3  Grupurile de sunete cs / gz. Literele x, X


poveste 2.1  Sunetul şi grupul de litere ghe, Ghe
2.2  Sunetul şi grupul de litere ghi, Ghi
3.1  Recapitulare
Cântec, joc și 3.2  Evaluare sumativă
voie bună 3.3  Activități de recuperare/ dezvoltare
3.4
4.1
4.2

16
MEM  Unde și vibrații. Producerea și propagarea
sunetelor
2.1  Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc -
2.2 reprezentare grafică
3.1  Cub, cuboid, cilindru, sferă. Descriere: feţe
5.2 -formă, număr
 Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
 Pot mai mult!
AVAP  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
2.1 forme regulate
2.2  Tehnici de lucru: linie modulată, repetiţie,
2.3 îndoire, colaj, decupare, lipire, pensulaţie
 Produse ale activităţii: desen liber,
compoziţii, obiecte decorative
MM  Cântare vocală în grup si individual
1.4  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a
2.1 cȃntecelor
2.2  Percuţia corporală (bătăi din palme, cu
2.3 degetul în bancă, cu palmele pe genunchi)
3.1  Jucării muzicale din materiale şi obiecte
refolosibile
 Acompaniament de jucării muzicale realizat
de copii (trianglu, maracas, clopoţel, tamburină)
DP 2.1  Jocurile copilăriei
2.2 Abilităţi de comunicare de bază
2.3 Mesaje verbale, nonverbale, paraverbale simple

CLR 1.1  Literele k, K


5. Vine vara! 1.2  Literele q, Q, w, W, y, Y
1.3  Alfabetul limbii române
1.5  Lectură
Măsurare, 2.1  Recapitulare finală
măsuri, 2.2  Evaluare finală
instrumente 2.3

17
de măsură 3.1
3.2
3.3
Se apropie 3.4
vacanța mare 3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
MEM 1.2  Forţe şi mişcare. Căderea liberă a corpurilor
1.3  Surse de energie: cărbunii şi petrolul
1.6  Lungimea. Unităţi standard: centimetrul (1 m
2.1 = 100 cm)
2.2  Capacitatea. Unităţi nonstandard. Unităţi
3.1 standard: litrul
3.2 • Banii. Leul - monede şi bancnote. Schimburi
4.1 echivalente valoric în concentrul 0-100
4.2  Recapitulare
6.1  Evaluare sumativă
6.2  Pot mai mult!
6.3
6.4  Recapitulare finală
Numerele naturale de la 0 la 100
Corpul omenesc
Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul 0-100, fără trecere peste ordin
Plante
Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul 0-100, cu trecere peste ordin
Animale
Măsurare, măsuri, instrumente de măsură
 Evaluare finală
AVAP 1.1  Foto-film - Colegii mei
1.2 Albumul clasei
2.1  Tehnici de lucru: linie modulată, repetiţie,
2.2 îndoire, colaj, decupare, lipire, pensulaţie
2.3  Produse ale activităţii: desen liber,
18
2.4 compoziţii, obiecte decorative
 Evaluare finală
MM  Ritmul. Dezvoltarea simţului ritmic
1.4  Tempoul rapid / lent
2.2  Interpretarea vocală
3.1 Mişcări libere
3.2 Mişcări sugerate de text
Mişcări sugerate de ritm
 Evaluare finală
DP 2.1  În vacanță
2.2  Recapitulare finală
2.3 Exerciții și activități de consolidare
3.3  Evaluare finală

19

S-ar putea să vă placă și