Sunteți pe pagina 1din 3

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Managementul Managementul
-structura organizatorica a com met este -motivarea salariala nu ajuta cadrul didactic in
corespunzatoare si faciliteaza o buna organizare si activitate
dezv profesionala -eliminarea fondului de premiere
-resp com met manifesta interes deosebit si
implicare directa in procesul de formare continua
a personalului din scoala
-comunicare formala, informala si nonformala
buna
-monitorizarea activitatii de formare din scoala
este corespunzatoare, urmareste corectitudinea
activitatii si rezultatele efective ale formarii pers
didactic
-preocupare pentru cunoasterea culturii
organizationale a scolii si implicarea in realizarea
unor strategii de schimbare a acesteia
Resurse umane Resurse umane
-participarea la cursuri de formare profesionala -starea motivationala a cadrelor didactice si a
organizate de CCD si ISJ elevilor
-cadre didactice calificate si titulare, avand gradul
didacic I
-nr elevilor la clasa este la medie 19-20
-situatia la invatatura este buna dar exista si cativa
elevi cu probleme de adaptare
-nu exista tendinte de nescolaritate sau abandon
scolar
-stare disciplinara buna
-premii la faza judeteana a olimipadei de
matematica de la clasa a IV a si “Fii inteligent la
matematica”
Resursele materiale si de TIC Resursele materiale si de TIC
-spatii adecvate pentru activitatea de formare -desi exista o dotare TIC foarte buna, materialele
(existenta CDI) nu sunt intotdeauna integrate in procesal
-dotarea cu tehnologie informationala instructiv-educativ de catre toate cadrele didactice
corespunzatoare (in toate salile de clasa tv, cablu -nu se realizeaza materiale digitale proprii adaptate
TV, acces internet), site web, mobilier adecvat, clasei ci in multe cazuri se folosesc numai cele
planse noi descarcate de pe net
-fondul de carte din biblioteca scolii este suficient
si cu noutati editoriale
Activitatea de baza Activitatea de baza
-sustinerea activitatilor din planul anual de -cooperarea intre comisiile metodice la nivelul
activitati; scolii
-sustinerea tuturor activitatilor demonstrative; -planificarea unitatii de invatare nu este
-obiectivele propuse sunt in conformitate cu perosnalizata pentru a raspunde nevoilor clasei
nevoile de formare ale cadrelor didactic si raspund
nevoilor scolii si ale colectivului de elevi
-exista interes pentru activitatea de consultanta si
consiliere a cadrelor didactice inscrise la grade
profesionale
Marketing educational Marketing educational

-serviciile oferite de comisia metodica acopera -nu sunt generalizate intotdeauna experientele
cerintele de formare a cadrelor didactice pozitive sau cand se incearca, aceastea nu au
-toti membri comisiei metodice sunt implicati in rezonanta potrivita
activitatea de formare continua la nivel de
scoala;
-comisia metodica din scoala are o cota de piata
buna (nu au fost cazuri de migrare a elevilor
catre alte scoli
-invatatorii folosesc la clasa metode specifice de
cunoastere a nevoilor elevilor si parintilor
(sedinte, chestionare, vizite la domiciliul elevilor
etc)
-existenta site-ului scolii si al claselor (a IV a) si
a paginii de facebook a scolii si a claselor (a II a
si a IV a).
-aplicarea chestionarelor privind stilurile de
invatare;
-aplicarea testelor de evaluare initiala si sumativa
precum si prelucrarea rezultatelor acestora si
stabilirea planului de masuri remediale sau de
dezvoltare
OPORTUNITATI (TO) AMENINTARI (TO)
Factorul politic Factorul politic
-infiintarea Centrului National pentru Formarea -incoerenta politicilor educationale la nivel
Personalului din invatamant national
-buna colaboare cu ISJ si CCD -lipsa unor politici educationale consecvente cu
-existenta programului guvernamental de acordare tinte si strategii clare care sa fie urmarite indiferent
a unor produse lactate si de panificatie de partidul de la guvernare
-existenta programului 200 de euro privind
achizitionarea unui pc
-acordarea subventiilor pentru formarea
profesionala si pentru achizitionarea de
bibliografie de specialitate
-existtenta programelor de formare profesionala
finantate din fonduri europene
-posibilitatea redirectionarii a 2% din impozitul pe
profit

Factorul economic Factorul economic


-infuzia de resurse financiare in scoala (mobilier, -scaderea nivelului de trai (elevi, profesori)
materiale bibliografice, material didactic etc) -cresterea numarului de someri
-reconstituirea dreptului de proprietate asupra -lipsa de experienta privind elaborarea de proiecte
terenului arabil al scolii – 10 ha de finantare
-infiintarea APSR – asociatia de parinti su statut -prea multa birocratie in accesarea fondurilor
juridic nationale si europene
-dotarea scolii cu microbuz scolar
-marirea salariilor cadrelor didactice

Factorul social Factorul social


-elevii si familiile acestora sunt pregatite pentru -prea multi elevi sunt ramasi in grija bunicilor si
schimbarea modului de abordare a procesului altor rude datorita faptului ca sunt plecati la lucru
instructiv-educativ in strainatate
-nu s-au facut simtite fenomene de delicventa sau -migratia elevilor dupa terminarea clasei a IV a
infractionalitate la nivelul scolii catre scoli din alte localitati
-scoala ofera un grad sporit de siguranta elevilor -scaderea natalitatii si implicit a populatiei scolare
-putine cazuri de familii destramate la nivelul
ciclului primar

Factorul tehnologic Factorul tehnologic


-extindrere retelei Internet la nivlelul localitatii -impactul emisiunilor TV asupra psihicului
-aparitia televiziunii digitale elevilor
-toti elevii su posibilitatea receptarii emisiunilor -existenta pe piata a unor jocuri de pc foarte
TV prin cablu sau digital violente
-extinderea telefoniei mobile -popularizarea prin emisiunile TV a subculturii si a
-existenta pc-ului la o mare parte din elevii scolii nonvalorilor