Sunteți pe pagina 1din 22

LUCRU INDIVIDUAL

la disciplina „Instrumente și sisteme de plăți”

CHIŞINĂU, 2020
Actualitatea și importanța temei. Activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari
este ghidată de către legislația în vigoare a Republicii Moldova și de către Hotărârile Guvernului.
Cu ajutorul prestatorilor serviciilor de plată populația poate efectua diverse plăți prin intermediul
terminalelor, dar și plăți în mediul on-line.
Lumea aflându-se într-o continua dezvoltare și tehnologizare care au fost factorii cheie,
care au deschis cale spre apariția și creșterea numărului prestatorilor de servicii de plată
nebancară. PSP nebancari devin din ce în ce mai utilizați din cauza facilităților cum ar fi
rapiditatea, securitatea și accesibilitatea derulării operațiunilor de plată astfel economisind timp.
Scopul și obiectivele. Constă în efectuarea unei analize a metodologiei de constituire al
prestatorilor de servicii de plată.
În vederea realizării scopului, în cadrul cercetării date au fost stabilite următoarele
obiective:
- A analiza cadru legal a prestatorilor de servicii de plată;
- A identifica sistemele de servicii de plată din RM;
- A analiza efectuare a plăților prin intermediul prestatorilor de servicii de plată;
- A determina actele de constituire a prestatorilor de servicii de plată
Obiectul studiului. Constituie specificul metodologic de constituire a Prestatorilor de
Servicii de Plată
Baza informațională. Este formată din legi, regulamente, surse internet și alte surse
relevante temei supuse cercetării.
Cuvinte-cheie: Prestator de Servicii de Plată, instrument de plată,

Capitolul I. Aspecte teoretice privind modalitatea de constituire a PSP nebancari

22
1.1 Aspecte generale privind PSP nebancari

Un furnizor de servicii de plată (sau PSP) este o companie care facilitează diferite tipuri
de procesare a plăților pentru alte companii, de obicei prin propriul sistem de plată [3]. În
cumpărăturile online, PSP va oferi diferite metode de plată, inclusiv debit direct, transfer bancar,
transferuri bancare în timp real folosind servicii bancare online și card de credit. Practic, reunesc
totul pentru a permite unui comerciant să accepte carduri de credit și fac acest lucru într-o
manieră perfectă care face ca întregul proces să fie transparent pentru clienți și fără stres pentru
comercianți. Un PSP se poate conecta la mai multe bănci care achiziționează, precum și la rețele
de plăți și carduri. Prin înrolarea serviciilor unui PSP, comerciantul devine mai puțin dependent
de instituțiile financiare pentru a gestiona tranzacțiile, deoarece PSP poate gestiona conturile
bancare, precum și relațiile cu rețeaua externă.
Conform regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată
nebancari nr.217 din 16 august 2019 prestatori de servicii de plată nebancari - societăţile de
plată, furnizorii de servicii poştale în calitate de prestatori de servicii de plată, societăţile
emitente de monedă electronică.[2]
Prestatori de servicii de plată sunt sub forma următoarelor categorii:
a) băncile şi filialele băncilor din alte state, care activează în conformitate cu Legea
nr.202/2017 privind activitatea băncilor;
b) societăţile de plată;
c) societăţile emitente de monedă electronică;
d) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor
poştale nr.36/2016;
e) Banca Naţională a Moldovei (în continuare – Banca Naţională) – în cazul în care nu
acţionează în calitate de autoritate a politicii monetare sau în calitate de altă autoritate publică;
f) Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor (în continuare – Trezoreria de
Stat).
Serviciile de plată permise prestatorilor de servicii de plată:
1) serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate
operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
2) serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate
operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;

3
3) executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi
deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de
plată:
a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv
asemănător;
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
4) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie
de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:
a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv
asemănător;
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
5) emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a altor instrumente de plată;
6) remiterea de bani;
7) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru
executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de
comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată
în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului
sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar
între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.
Pe teritoriul Republicii Moldova, serviciile de plată se prestează în monedă naţională, cu
excepţia cazului prevăzut la alin.(2). Serviciile de plată pot fi prestate în valută străină de către
prestatorii serviciilor de plată cu respectarea Legii privind reglementarea valutară şi a prezentei
legi. Emiterea, distribuirea şi răscumpărarea monedei electronice pe teritoriul Republicii
Moldova se realizează doar contra lei/în lei moldoveneşti la valoarea nominală a fondurilor
primite. Moneda electronică se emite şi se utilizează pe teritoriul Republicii Moldova ca
echivalent al leului moldovenesc. Nu este permisă emiterea şi utilizarea monedei electronice pe
teritoriul Republicii Moldova drept echivalent al valutelor străine sau al altor valori variabile.[1]
Acte normative care stau la baza reglementării PSP nebancari sunt:
1. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronica
2. Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, în cazul
prestării serviciilor de plată de către BNM

22
3. Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, în cazul prestării serviciilor de
plată de către ÎS Poșta Moldovei
4. Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni
5. Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată.

1.2 Modul de constituire a PSP nebancari


Societatea de plată poate fi constituită sub formă de organizare juridică de societate pe
acţiuni sau de societate cu răspundere limitată şi, dacă prezenta lege nu prevede altfel, cade sub
incidenţa legislaţiei ce reglementează activitatea societăţilor comerciale. Pot fi fondatori şi
acţionari/asociaţi ai societăţii de plată persoane fizice şi/sau persoane juridice rezidenţi şi
nerezidenţi ai Republicii Moldova. Nu poate fi fondator sau acţionar/asociat al societăţii de plată
persoana juridică în proces de lichidare sau de insolvabilitate şi nici persoana căreia i s-a impus
restricţia legală de a constitui o societate comercială.
Persoana care intenţionează să presteze servicii de plată în calitate de societate de plată
este obligată, înainte de a începe să presteze servicii de plată, să obţină licenţă de
activitate.Societatea de plată are dreptul să presteze numai serviciile de plată prevăzute în licenţă.
Societatea de plată are dreptul de a începe prestarea unui nou serviciu de plată doar după
obţinerea licenţei de activitate în termenele şi condiţiile stabilite la art.14–20 şi de actele
normative ale Băncii Naţionale. Autoritatea competentă de a elibera licenţe îi revine Băncii
Naționale.
Astfel nici o persoană nu este în drept să practice serviciile de plată, enumerate la art. 4
din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, precum şi să emită
monedă electronică fără licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei.
Societatea de plată trebuie să dispună, la momentul depunerii declaraţiei de eliberare a
licenţei, de un capital propriu în cuantum de:
a) cel puţin 350000 de lei – în cazul în care prestează numai serviciul de plată sub formă
de remiterea de bani;
b) cel puţin 900000 de lei – în cazul în care prestează numai serviciul de plată sub formă
de executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru
executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de
comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată
în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului
sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar
între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

5
c) cel puţin 2200000 de lei – în cazul în care prestează serviciile de plată sub formă de
serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile
necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi.
Capitalul propriu poate fi format din unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
a) capital social subscris şi vărsat, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cumulative, în
cazul societăţilor pe acţiuni;
b) rezerve legale, statutare şi alte rezerve;
c) profituri ale exerciţiilor financiare anterioare, rămase după distribuire conform hotărîrii
organelor competente.
Aporturile la capitalul social/acţiunile se depun/se plătesc integral în formă bănească atît
la formarea, cît şi la majorarea acestuia.
Pe lîngă capitalul propriu societatea de plată trebuie să dispună de un capital reglementat
(CR) care va fi cel puţin egal cu rezultatul obţinut în urma următoarei modalităţi de calcul:
CR = (a + b + c + d + e) × k, unde:
a – reprezintă 4% din tranşa de VP pînă la 87,5 milioane lei;
b – 2,5% din tranşa de VP peste 87,5 milioane lei şi pînă la 175 milioane lei;
c – 1% din tranşa de VP peste 175 milioane lei şi pînă la 1750 milioane lei;
d – 0,5% din tranşa de VP peste 1750 milioane lei şi pînă la 4375 milioane lei;
e – 0,25% din tranşa de VP peste 4375 milioane lei.
VP – valoarea plăţilor egală cu 1/12 din valoarea totală a operaţiunilor de plată executate
de societatea de plată în anul precedent.
Coeficientul k este următorul:
0,5 – în cazul în care societatea de plată prestează numai serviciul de plată menţionat la
art.4 alin.(1) pct.6);
0,8 – în cazul în care societatea de plată prestează numai serviciul de plată menţionat la
art.4 alin.(1) pct.7);
1 – în cazul în care societatea de plată prestează oricare dintre serviciile de plată
menţionate la art.4 alin.(1) pct.1)-3), 5) sau toate serviciile permise societăţii de plată conform
art.7 alin.(4). Societatea de plată prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel târziu la 31 ianuarie a
anului următor celui gestionar, informaţiile aferente capitalului reglementat.
Persoana care intenționează să presteze servicii de plată/de emitere a monedei electronice
(solicitantul) va depune la Banca Naţională a Moldovei o declaraţie pentru eliberarea licenţei
corespunzătoare, cu anexarea documentelor necesare:

22
1) copia legalizată de pe contractul de constituire a solicitantului şi/sau de pe statutul
acestuia;
2) extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tîrziu de o lună
pînă la data de depunere a declaraţiei;
3) documentele ce atestă dispunerea capitalului propriu conform art.12. Pentru societatea
în proces de constituire se anexează confirmarea băncii privind înregistrarea aporturilor la capital
în conturile bancare provizorii;
4) declaraţia privind provenienţa mijloacelor din contul cărora sînt făcute aporturile
pentru acţiunile subscrise, respectiv, participaţiunile, sau din contul cărora acestea sînt
achiziţionate;
5) descrierea amănunţită a activităţii solicitantului şi rapoartele financiare confirmate de
auditul extern pentru ultimii 3 ani de activitate sau pentru perioada existenţei societăţii (dacă
această perioadă este mai mică de 3 ani), cu excepţia societăţii de plată în proces de constituire;
6) planul de afaceri care include cel puţin descrierea detaliată a tipurilor de servicii
preconizate a fi prestate, identificarea riscurilor la care se expune sau poate fi expusă societatea
de plată (inclusiv sucursalele, agenţii de plată, persoanele către care se externalizează
operaţiunile), bugetul estimativ pentru primii 3 ani de activitate financiară, bazat pe calcule
realiste, resursele disponibile pentru desfăşurarea activităţii;
7) procedurile de desfăşurare a activităţii în calitate de societate de plată, cuprinzînd
activităţile solicitantului, ale sucursalelor şi agenţilor de plată ai acestuia, inclusiv:
a) structura organelor de conducere şi nivelul responsabilităţii lor;
b) sistemele şi procedurile de identificare, gestionare, monitorizare şi raportare a
riscurilor la care este sau poate fi expusă;
c) mecanismele de control intern, inclusiv procedurile administrative şi contabile;
d) procedurile de control intern privind măsurile necesare pentru a se conforma
obligaţiilor prevăzute de legislaţia în domeniul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi
finanţării terorismului;
e) măsurile privind asigurarea continuităţii activităţii şi siguranţei la prestarea serviciilor
de plată, care să cuprindă o identificare clară a operaţiunilor critice, planuri de continuitate şi o
procedură pentru testarea şi reexaminarea periodică a caracterului adecvat şi a eficienţei acestor
planuri;
f) organizarea şi gestionarea sistemelor informaţionale, inclusiv modul de protecţie a
informaţiei şi a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de servicii de plată, precum şi o

7
descriere a procesului pentru evidenţa, monitorizarea, supravegherea şi restricţionarea accesului
la datele sensibile privind plăţile;
g) procedurile pentru monitorizarea, tratarea şi urmărirea unui incident de securitate şi a
plîngerilor legate de securitate formulate de clienţi, incluzînd un mecanism de raportare care ţine
cont de obligaţiile de notificare ale societăţii de plată prevăzute la art.322;
h) politica de securitate, inclusiv o evaluare a riscurilor în raport cu serviciile de plată şi o
descriere a măsurilor de control al securităţii şi de atenuare a riscurilor întreprinse în vederea
protejării adecvate a utilizatorilor serviciilor de plată, inclusiv împotriva fraudei şi a utilizării
ilegale a datelor sensibile şi cu caracter personal.
8) descrierea structurii organizatorice a societăţii, inclusiv informaţia privind sucursalele
şi agenţii de plată dacă se preconizează utilizarea acestora, condiţiile şi acordurile de
externalizare preconizate, precum şi participarea la un sistem de plăţi naţional sau internaţional;
9) lista acţionarilor/asociaţilor şi acţiunile/participaţiunile deţinute în capitalul
solicitantului, informaţiile şi documentele referitoare la acestea care conţin date conform actelor
de identitate/actelor de înregistrare;
10) lista persoanelor care deţin participaţiunea calificată, datele şi documentele referitoare
la acestea;
11) lista persoanelor cu care solicitantul are legături strînse, datele şi documentele
referitoare la acestea;
12) lista administratorilor solicitantului, datele şi documentele referitoare la aceştia;
13) lista subdiviziunilor sau locurilor unde solicitantul va presta servicii de plată, inclusiv
a sucursalelor şi agenţilor de plată ai acestuia;
14) lista auditorilor interni, a societăţilor de audit sau a auditorilor întreprinzători
individuali.
Prestatorii de servicii de plată nebancari cu sediul în străinătate, care doresc să deschidă
filiale pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să solicite licenţă de la Banca Naţională a
Moldovei. Prestatorii de servicii de plată nebancari cu sediul în străinătate vor depune la Banca
Naţională a Moldovei o declaraţie pentru eliberarea licenţei, cu anexarea documentelor necesare:
a) decizia organului împuternicit al societăţii de plată străine privind constituirea filialei
cu sediul în Republica Moldova;
b) copia legalizată de pe actul de înregistrare a societăţii de plată străine;
c) copia legalizată de pe licenţă sau de pe alt document care acordă dreptul de desfăşurare
a activităţii în calitate de societate de plată, eliberate de autoritatea competentă a ţării în care

22
societatea de plată străină are sediul, precum şi lista de activităţi pentru care s-a eliberat licenţa
sau documentul respectiv;
d) copia legalizată de pe statutul societăţii de plată străine;
e) copia legalizată de pe statutul filialei societăţii de plată străine;
f) acordul în scris pentru constituirea filialei, eliberat de autoritatea de supraveghere a
ţării în care societatea de plată străină îşi are sediul, precum şi angajamentul acestei autorităţi de
supraveghere de a colabora cu Banca Naţională;
g) rapoartele financiare, confirmate de auditul extern, pentru ultimii 3 ani de activitate sau
pentru perioada existenţei societăţii (dacă această perioadă este mai mică de 3 ani);
Banca Naţională eliberează licenţa pentru activitatea filialei societăţii de plată străine
numai dacă este încredinţată că:
a) în ţara în care îşi are sediul, societatea de plată străină este licenţiată pentru activitatea
de prestare a serviciilor de plată;
b) autoritatea de supraveghere a ţării în care societatea de plată străină îşi are sediul a dat
acordul pentru constituirea filialei, precum şi angajamentul de a colabora cu Banca Naţională;
c) situaţia financiară a societăţii de plată străine este sigură şi stabilă;
d) societatea de plată străină este supravegheată adecvat, în mod consolidat, de
autorităţile competente din ţara în care îşi are sediul;
e) actele legislative şi normative sau actele administrative din jurisdicţia ţării în care
societatea de plată străină îşi are sediul nu împiedică exercitarea efectivă a atribuţiei de
supraveghere sau prezentarea de informaţii necesare;
f) ţara în care societatea de plată străină îşi are sediul asigură respectarea principiului
reciprocităţii în ceea ce priveşte asigurarea accesului societăţilor de plată cu sediul în Republica
Moldova la piaţa prestării serviciilor de plată a ţării respective.
Declaraţia pentru eliberarea licenței, precum și documentele anexate la acestea se
prezintă Băncii Naţionale a Moldovei în limba română, iar în cazul în care documentele
respective sunt întocmite într-o limbă de circulație internațională, Banca Națională a Moldovei
poate excepta aplicarea cerinței privind traducerea legalizată. Dacă documentele și informațiile
prezentate în limba străină creează impedimente materiale sau procedurale pentru examinarea
declarației/cererilor, Banca Națională a Moldovei poate solicita completarea documentelor sau
clarificarea informațiilor primite și/sau prezentarea traducerii autorizate în limba română.
Declarația pentru eliberarea licenței, precum și documentele anexate la acestea se vor
depune la Banca Națională a Moldovei, în original sau copii legalizate, în format electronic prin
intermediul Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere,

9
autorizare și notificare sau pe suport hârtie, la sediul Băncii Naționale a Moldovei. Originalele
prezentate pe suport hârtie se restituie după ce reprezentantul Băncii Naționale a Moldovei
confirmă pe copiile efectuate că acestea corespund cu originalele. Modalitatea de depunere,
condițiile obligatorii și alte prevederi privind utilizarea Sistemului informatic al Băncii Naționale
a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare se regăsesc în Ghidul de utilizare a
respectivului sistem (care poate fi accesat pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei).
Banca Națională a Moldovei va informa solicitantul despre inițierea examinării
declarației și despre decizia privind eliberarea licenței sau respingerea declarației în termen de 3
luni de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor şi informaţiilor necesare, Banca
Naţională îl informează pe solicitant despre decizia cu privire la eliberarea licenţei sau
respingerea declaraţiei.
La solicitarea de către Banca Națională a Moldovei a informațiilor suplimentare din
partea prestatorului de servicii de plată nebancar, acesta trebuie să transmită informațiile în
termen de maximum 30 de zile de la data solicitării
În conformitate cu art. 7 alin. (6), art. 15 alin. (1) pct. 7) şi art. 84 alin. (1) din Legea nr.
114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, pentru eliberarea licenţei
prestatorilor de servicii de plată nebancari, administratorii acestora trebuie să aibă o reputaţie
bună, cunoştinţe și experienţă adecvată pentru a presta servicii de plată sau a desfăşura
activitatea de emitere a monedei electronice, precum şi acestea trebuie să fie corespunzătoare
naturii, extinderii şi complexităţii activităţii.
Se consideră că administratorul are reputaţie bună, dacă nu există probe contrarii care să
creeze suspiciuni întemeiate referitoare la reputaţia acestuia. Evaluarea reputaţiei bune a
administratorilor prestatorilor de servicii de plată nebancari se efectuează ținându-se cont de
totalitatea informaţiilor oficiale care confirmă profesionalismul, buna credinţă, integritatea şi
posedarea altor calităţi și că persoana dată va activa în conformitate cu legea şi nu va acţiona în
periclitarea siguranţei şi credibilităţii prestatorului de servicii de plată nebancar.
În scopul evaluării reputației se va examina, cel puțin, dacă persoana nu are antecedente
penale, nu există probe care ar demonstra că persoana a purtat răspundere pentru apariţia de
probleme financiare şi administrative, pentru escrocherii şi evaziune fiscală. La evaluarea
reputaţiei, Banca Naţională a Moldovei poate ţine cont şi de alte situaţii sau circumstanţe care
prezintă relevanţă pentru cazul respectiv, inclusiv:
1) existenţa dovezilor că persoana nu a fost transparentă, deschisă şi cooperantă cu
autorităţile de supraveghere a sectorului financiar din Republica Moldova sau din străinătate;

22
2) persoanei i s-a refuzat o autorizație (aprobare, permisiune, confirmare) de către o
autoritate de supraveghere a sectorului financiar din Republica Moldova sau din străinătate;
3) persoana a exercitat, fără autorizaţia autorităţii menţionate la subpunctul 2), o funcţie
pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei
astfel de autorizaţii;
4) în exercitarea funcţiei de administrator sau a unei funcţii similare în cadrul unei
persoane juridice, persoana nu şi-a îndeplinit responsabilităţile care decurgeau din această
calitate sau a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin
care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup, care erau în detrimentul
respectivei persoane juridice;
5) persoana se află sub urmărire penală sau are calitatea de inculpat/contravenient în
cadrul unui proces penal/contravenţional şi/sau de subiect al unor proceduri legate de aplicarea
sancţiunilor fiscale sau disciplinare, sau sancţiuni pentru infracţiuni economice;
6) persoana juridică în cadrul căreia persoana exercită sau a exercitat funcţia de membru
al consiliului sau al organului executiv sau la care exercită, sau a exercitat controlul,
înregistrează şi/sau a înregistrat o performanţă financiară negativă, ţinând cont, în special, de
procedurile de faliment şi lichidare;
7) persoana juridică care se află sub supravegherea unei autorităţi de supraveghere a
sectorului financiar din Republica Moldova sau din străinătate, în cadrul căreia persoana exercită
sau a exercitat funcţia de membru al consiliului şi/sau membru al organului executiv ori la care
are sau a avut o deţinere calificată în capital, se află/s-a aflat în una din următoarele situaţii:
a) face/a făcut obiectul unor sancţiuni şi/sau măsuri sancţionatoare; şi/sau
b) sunt/au fost aplicate măsuri de rezoluţie de către autoritatea de rezoluţie;
8) existenţa unor procese civile, proceduri administrative sau penale, investiţii sau
expuneri mari compromise, împrumuturi retrase, datorii expirate, în cazul în care acestea au/au
avut un impact negativ semnificativ asupra solidităţii financiare a persoanei înaintate în funcţia
de administrator şi/sau asupra persoanelor juridice controlate de aceasta sau în care persoana este
parte în asocieri în participaţie (într-o entitate asociată) sau persoana juridică în care aceasta
deţine funcţia de membru al organului de conducere;
9) persoana a purtat răspundere pentru apariţia problemelor financiare şi administrative la
locurile anterioare de muncă, fapt documentat prin:
a) aplicarea faţă de această persoană a sancţiunilor disciplinare, în cazul în care termenul
de validitate a acestora nu a expirat;

11
b) aplicarea de către o autoritate a sancţiunilor sub formă de amendă sau de privare de
dreptul de a ocupa o anumită funcţie, sau de a desfăşura o anumită activitate, sau sub formă de
arest contravenţional, obligare la repararea prejudiciilor materiale;
10) persoanei i s-a retras de către Banca Naţională a Moldovei sau de către o altă
autoritate de supraveghere a sectorului financiar din Republica Moldova şi/sau din străinătate
aprobarea acordată pentru exercitarea funcției de administrator.
Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa adecvată pentru administrarea prestatorului de
servicii de plată nebancar, precum şi a sucursalei/agentului de plată la care valoarea anuală a
plăților realizate depășește suma de 2 000 000 lei, sunt întrunite dacă:
1) administratorul posedă studii superioare;
2) administratorul are experienţă de muncă dobândită într-o entitate cu un gen de
activitate comparabil cu cel de prestare a serviciilor de plată pe care prestatorul/sucursala/agentul
de plată intenționează să îl desfășoare;
3) Banca Naţională a Moldovei a obţinut dovezi, inclusiv urmare solicitării de
informații suplimentare, privind cunoştinţele şi experienţa adecvată îndeplinirii funcţiei de
administrator.
Concomitent cu declaraţia privind obţinerea licenţei pentru activitatea de prestare a
serviciilor de plată/emitere a monedei electronice, prestatorul de servicii de plată nebancar va
transmite la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente pentru fiecare administrator
desemnat:
1) hotărârea organului competent cu privire la desemnarea persoanei înaintate în funcţia
de administrator sau alt document echivalent care să ateste deţinerea funcţiei de administrator în
cadrul societăţii;
2) actul de identitate al administratorului;
3) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatea
competentă din ţările în care persoana în cauză au avut în ultimii 3 ani stabilit/stabilită
domiciliul, reşedinţa și/sau a desfășurat activitate profesională. Dacă documentul nu poate fi
obţinut, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se va motiva imposibilitatea
obținerii documentului oficial, însoţită de dovezi care să ateste aceste circumstanțe;
4) diploma de studii;
5) certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, valabil la data
depunerii cererii – în cazul rezidentului Republicii Moldova, iar în cazul nerezidentului – actele
persoanei fizice privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public al țării/țărilor al
căror rezident este, eliberate de către autoritatea competentă din țările respective, întocmite în

22
decurs de cel mult 90 de zile precedente datei depunerii cererii și legalizate conform legislației în
vigoare;[2]
Banca Națională a Moldovei poate restitui declarația de eliberare a licenței, în termen de
10 zile calendaristice de la data recepționării acesteia, dacă, urmare verificării plenitudinii
documentelor și informațiilor prezentate, se constată că declarația de eliberare a licenței, precum
și documentele și informațiile anexate nu corespund prevederilor prezentului regulament și/sau
nu au fost depuse conform art. 14 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi
moneda electronică. În acest caz, Banca Națională a Moldovei va informa solicitantul despre
motivele restituirii, iar după lichidarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru aceasta,
solicitantul poate depune o nouă declarație.În cazul respingerii declaraţiei de eliberare a licenţei,
Banca Naţională comunică motivele respingerii acesteia, iar documentele şi informaţiile
specificate la art.14 se restituie.
După prezentarea licenţei eliberate de Banca Naţională, organul înregistrării de stat
înscrie în registrul de stat obiectul de activitate a societăţii de plată privind prestarea serviciilor
de plată.
Licenţa se eliberează pe un termen nedeterminat. Societatea de plată nu are dreptul să
transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei persoane.
Taxa pentru eliberarea licenţei societăţii de plată constituie:
1) 8000 de lei – în cazul în care prestează doar serviciul de plată menţionat la art.4 alin.
(1) pct.6) sau 7);
2) 12000 de lei – în cazul în care prestează serviciile de plată menţionate la art.4 alin.(1)
pct.1)–5) sau toate serviciile permise societăţii de plată conform art.7 alin.(4).
Taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, pentru reperfectarea licenţei/copiei
autorizate de pe aceasta, precum şi taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate
de pe aceasta constituie 450 de lei.
Societatea de plată este obligată să notifice în scris Banca Naţională despre orice
modificare a datelor din documentele anexate la declaraţia de eliberare a licenţei/cererea de
eliberare a copiei autorizate de pe licenţă. Notificarea se prezintă la Banca Naţională în termen
de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele ce confirmă
modificările în cauză. Documentele se depun în original sau în copii, prezentîndu-se originalele
pentru verificare.
Banca Naţională poate retrage licenţa eliberată unei societăţi de plată în cazul în care
societatea:
a) nu începe activitatea în termen de 12 luni de la data eliberării licenţei;

13
b) solicită retragerea licenţei sau renunţă expres la aceasta ori încetează să mai desfăşoare
activitatea pe o perioadă mai mare de 6 luni;
c) a obţinut licenţa în baza unor informaţii şi documente neautentice sau prin alte
mijloace nelegitime;
d) nu mai întruneşte condiţiile de eliberare a licenţei;
e) nu dispune de capital reglementat suficient;
f) ar periclita stabilitatea sistemului de plăţi în care participă dacă ar continua activitatea
sa de prestare a serviciilor de plată;
g) a comis încălcările specificate la art.97 lit.c), d) şi f);
h) nu înlătură, în termenul stabilit, circumstanţele care au dus la suspendarea unor
activităţi ale titularului de licenţă, conform art.99 alin.(1) lit.c).
În cazul lichidării benevole sau încetării activităţii sale, societatea de plată este obligată,
cu cel puţin 30 de zile înainte de data preconizată pentru luarea hotărîrii privind lichidarea
benevolă sau încetarea activităţii, să solicite retragerea licenţei. Banca Naţională, în termen de 30
de zile de la primirea cererii, hotărăşte cu privire la retragerea licenţei după ce s-a încredinţat că
societatea de plată:
a) dispune de un plan de încetare a activităţii, fără prejudicierea intereselor utilizatorilor
de servicii de plată;
b) va asigura executarea integrală şi în termen a obligaţiilor sale privind operaţiunile de
plată efectuate. Hotărîrea privind retragerea licenţei intră în vigoare la data adoptării.[1]

22
CAPITOLUL II. PRESTATORII DE SERVICII DE PLATĂ ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

2.1 Informații generale privind sistemele de servicii de plată din RM


Prestatorii de servicii de plată sunt persoanele îndreptăţite să efectueze servicii de plată,
respectiv: instituţii de credit, instituţii emitente de monedă electronică, furnizori de servicii
poştale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil.

Pe teritoriul Republicii Moldova există o multitudine de companii care oferă populației să


efectueze diverse plăți on-line, dintre acestea sunt:

Companii de servicii de plată în


RM

Paymaster
Factura.md
SRL S.R.L Mpay ÎS ”Poșta Moldovei”
Bpay
QIWI-M
Paynet Services S.R.L
S.R.L
S.R.L

Compania PAYMASTER SRL fondată în noiembrie 2013, dar care deține cea mai
performantă sistemă de plăți on-line runpay.md și mediu de realizarea a bussinesului electronic
în țările CSI și străinătate. Compania PAYMASTER SRL își desfășoară activitatea în
corespundere cu licența, eliberată de Banca Națională a Republicii Moldova, seria BNM №
000577, din 11 septembrie 2014 . Scopul fondării PAYMASTER SRL – este atingerea
nivelului sistemei de plăți, care ar putea efectua întregul ciclu tehnic, juridic și financiar de
susținere a proiectelor din sfera culegerii plăților. La etapa actuală complexele programo-
tehnice de diverse tipuri, inclusiv și terminalele de autodeservire (cash-in), predestinate pentru
primirea plăților și POS- terminalele(utilaje care lucreză în circuit cu aparatul de casă de tipul
Point Of Sale), precum și serverul web de decontare pentru tranzacțiile autorizate în rețeaua
Internet, efectuează culegerea plăților în orașe și sate. Prin intermediul terminalelor se pot
achita serviciile Provaiderilor Internet, telefonie, conexiunei mobile, a televiziunei, a
serviciilor comunale , bănci, organizații de microcreditare, jocuri, cosmetică, rețelelor de
socializare și alte serviciu [4]
Sistemul de plăți www.oplata.md este administrat de compania "Paynet Services"
S.R.L., care activează în baza Legea сu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114
din 18.05.2012 și Licența nr. 000586 din 10.12.2015, eliberată de Bănca Naționale a Moldovei.

15
Sistemul de plată www.oplata.md, acesta este o modalitate comodă de a efectua plăți singulare
prin Internet făr a fi necesară înregistrarea plătitorului, cu care puteți plăti o gamă largă de
servicii. Plătitorului i se oferă posibilitatea de a alege în sistemul de plăți www.oplata.md, pe
lângă serviciul pentru care dorește să plătească, acel instrument de plată care este cel mai
convenabil pentru el: portofelul sau contul Paynet, un card bancar sau un cont într-un sistem de
plată extern .
Sistemul de plăți www.oplata.md asigură un înalt grad securitate a informațiilor referitoare la
plățile efectuate în cadrul procesării și stocării acestora:
• Posibilitatea de a plăti online fără înregistrare;
• Reîncărcați contul operatorilor de telefonie mobilă, plătiți pentru servicii Internet, IP-
telefonie, televiziune;
• Achitarea ratelor la credite, împrumuturi sau plăți în beneficiul statului (amenzi, taxe,
impozite etc.);
• Achitarea plăților pentru diferite proiecte online la care sunteți abonat;
• Achitarea pentru jocurile preferate;
Și toate acestea fără cozi, fără a vă încurca planului activităților preferate, rapid, simplu și în
siguranță. [5]
Sistemul de plată bpay.md este un instrument comod si convenabil de a efectua și primi
plăți prin intermediul internetului. Cu ajutorul sistemului bpay.md, este posibilă achitarea unei
game largi de bunuri și servicii direct de pe site, la fel prin intermediul bpay.md, este posibilă
achitarea serviciilor sau bunurilor de pe site-ul Internet-Magazinelor, sau a altor companii care
își promovează serviciile prin intermediul Internetului. Datorită B-Pay, o mulțime de internet-
magazine din Romania, Republica Moldova au obținut posibilitatea de a primi plăți ușor, comod
și legal de la clienții săi din orice colț al lumii, atît cu ajutorul cardurilor bancare, cît și cu
ajutorul altor sisteme electronice de plăți, cum ar fi: WebMoney, YandexДеньги, WalletOne.
Misiunea noastră e de a permite utilizatorului să aleagă acea metodă de plată, care pentru el este
mai comodă, fie aceasta contul său bpay.md, cardul bancar, contul în alt sistem de plăți
(Webmoney, Яндекс.Деньги, Единый Кошелек) sau terminale de plăți.
Sistemul de plăți a fost lansat în februarie 2011. Toate operațiile legate de funcționarea
corectă a contului în LEI, sunt gestionate de compania “BPAY” SRL, ulterior denumită anterior
Artosis SRL care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii
Moldova cu privire la Servicii de plată și monedă electronică № 114 de la 18.05.2012 și activînd
în baza licenței Băncii Naționale a Republicii Moldova. Compania ”BPAY” desfășoară

22
activitatea de prestare a serviciilor de plată, la fel, și prin agenți de plată — ”MMPS COM” și
”MSM-Star”.[6]
MPay este serviciul prin care poți achita serviciile publice cu orice instrument de plată la
alegerea ta, cum ar fi cardul bancar, internet banking sau numerar. Serviciul MPay este instituit
prin Hotărârea Guvernului nr. 329 din 28.05.2012 „Cu privire la Serviciul Guvernamental de
Plăți Electronice (MPay)”, în calitate de mecanism unic de achitare a serviciilor publice,
colectare a impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți la
bugetul public național cu ajutorul instrumentelor de plată disponibile conform legislației.
Serviciul MPay constituie un nod intermediar informațional, financiar și contractual între
prestatorii de servicii cu plată și prestatorii de servicii de plată Banca Națională a Moldovei și
Ministerul Finanțelor.
Serviciul MPay oferă beneficii plătitorilor, oferindu-le libertatea și conveniența de a alege
orice metodă de plată disponibilă în Republica Moldova în mod legal și fără comisioane
suplimentare, dar și prestatorilor de servicii, având în vedere că Serviciul MPay este integrat cu
14 PP, inclusiv 9 instituții financiare, Î.S. „Poșta Moldovei”, terminale de numerar și furnizori de
monedă electronică. Serviciul MPay a fost inițial conceput pentru plățile serviciilor publice, însă
în anul 2015 Guvernul a identificat un potențial puternic în sectorul privat, prin urmare MPay
este disponibil în prezent și pentru companiile private, precum și plățile pentru utilități și
comerțul electronic în ansamblu. Toate detaliile de plată care sunt introduse pe
portalul mpay.gov.md sunt criptate și securizate pentru a oferi comunicații sigure către și de pe
portal. [7]
ÎS ”Poșta Moldovei” a lansat aplicația mobilă ”Factura.md”, aplicația este disponibilă
pentru dispozitivele Android și iOS, acestă aplicație conține informații privind plățile ce trebuie
să fie efectuate, indicând suma și termenul limită de achitare pentru fiecare în parte. Utilizatorul
poate alege serviciile care dorește să le achite, iar aplicația va genera un QR cod, pe care îl va
prezenta operatorului de la oficiul poștal pentru procesarea și primirea plății.
După înregistrare pe factura.md, puteţi beneficia de următoarele avantaje:
1. Veți fi informat Veţi primi notificări direct pe telefonul Dvs. despre plăţile ce urmează a
fi efectuate
2. Este avantajos, veţi putea efectua plăţile la timp, iar aceasta deseori este rasplătit cu
bonusuri şi încurajări de la către Destinatari şi sistem
3. Veţi asigura confidenţialitatea plăţilor Dvs. şi nimeni nu va putea vedea detalii cu privire
la facturile Dvs

17
Factura.md este asistentul personal în lumea plăţilor, colaborează cu sute de companii
cum ar fi: operatori de internet şi televiziune, furnizori de energie electrică, gaze, energie
termică, operatori de telecomunicaţii, agenţii de turism, organizaţii de caritate etc. baze de date şi
prezentăm băncilor chiar astăzi facturile respective, în formă electronică, pentru a reduce cozile
şi a simplifica munca casierilor. [8]
QIWI Moldova și-a început activitatea în anul 2008 și la moment este cea mai modernă și
mai extinsă rețea de terminale self-service din țară, cuprinzând peste  600 adrese cu acoperire
națională, si oferim posibilitatea achitării serviciilor a peste 200 furnizori locali și internaționali.
   Prin intermediul terminalelor QIWI,  le asigurăm utilizatorilor posibilitatea de a achita comod
și rapid 24/7, facturile serviciilor comunale,  serviciile operatorilor telefonie mobilă și fixă,
servicii Internet, achitarea creditelor, impozitelor, amenzilor și altor servicii publice.
   Societatea de plată „QIWI M” S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu licența
eliberată de către Banca Națională a Moldovei la 31.05.2018: Seria A MMI Nr. 000471. QIWI
Moldova este parte al grupului QIWI plc- liderul mondial în domeniul plăților instante prin
intermediul terminalelor multifuncționale de plata, prezent în 17 țări ale lumii.  Din luna mai
2013, grupul QIWI plc este listat la bursa NASDAQ din New York.

2.2 Modalitatea de achitare prin intermediul prestatorilor de plată


Achitarea prin intermeniul prestatorilor de plată este o modalitate de achitare foarte
ușoară și comodă, deoarece are loc în mediul on-line accesînd diverse portaluri internet cum ar
fi: runpay.md, www.oplata.md, bpay.md, Mpay.md, Factura.md, qiwi.md. Accesarea acestor
portaluri este disponibilă atât prin autentificarea cât și fără autentificare în dependență de tipul de
plată efectuat. Accesarea cu autentificare oferă posibilitatea inițierii plății fără introducerea
codului de securitate.
Pentru accesarea acestor portaluri se recomandă utilizarea ultimelor trei versiuni ale celor
mai populare browsere (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Portalul poate fi accesat atât pe
dispozitivele desktop cât și dispozitivele mobile (cu sisteme de operare IoS, Android, Windows),
se acceptă procesarea prin centrele băncilor din Republica Moldova, cardurile de debit/credit de
la Visa International Limited, MasterCard.
Pentru a efectua plățile prin intermediul acestor portaluri trebuie să țină cont de
următoarele reguli:
1. Plătitorul pentru a efectua plăți trebuie să introducă în aplicație detaliile cardului de
debit/de credit personal, aceste date furnizate trebuie să fie corecte și exacte și nu este în drept să

22
folosească cardul de debit/de credit, care nu este deținut în mod legal de acesta sau a cărui
utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia.
2. Plătitorul de asemenea,trebuie să bifeze că este de acord și se angajează să furnizeze
detalii corecte și valide despre cardul de debit/cardul de credit.
3. Plătitorul garantează că este de acord și confirmă când inițiază o tranzacție de plată
online și furnizează detaliile cardului.
4. Plătitorul autorizează debitarea cardului nominalizat pentru plata selectată împreună cu
comisioanele aplicabile după caz. Comisionul este indicat direct în descrierea serviciului, precum
și imediat înaintea confirmării plății.
5. Plătitorul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul
cardului nominalizat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea tranzacției de
plată.
Efectuarea achitării plății se confirmă de Serviciul MPay prin documentul denumit
„Confirmare de achitare a notei de plată” semnat electronic în baza Legii Nr. 91 din 29.05.2014
privind semnătura electronică şi documentul electronic. Acest document este valabil juridic și
poate fi prezentat la solicitare pentru a confirma faptul achitării și alte detalii ale achitării
efectuate de plătitor. [7]
Portalurile de plată ale prestatorilor de servicii sunt disponibile 7 zile pe săptămână, cu
program continuu. Perioada garantată pentru nivelul agreat de disponibilitate a serviciilor este 24
ore pe zi în condițiile disponibilității metodelor de plată ale prestatorilor. Timpul acesta nu
include lucrările de mentenanță care vor fi efectuate de regulă înafara orelor de muncă cu
excepția cazurilor de urgență sau a altor cauze imprevizibile. Dacă una din metode de plată nu
este disponibilă la momentul accesării din anumite motive tehnice, se recomandă utilizatorilor să
încerce orice altă metodă sau alt prestator de plată disponibile sau să încerce achitarea mai târziu
după soluționarea problemelor de indisponibilitate.
Luînd în calcul confidențialitatea persoanelor care accesează aceste portaluri a
prestatorilor de servicii care prelucrează date cu caracter personal exclusiv în scopul asigurării
procesării plăților este la un nivel ridicat de siguranță. Prelucrarea datelor cu caracter personal se
inițiază la solicitarea plătitorului de a efectua plata prin selectarea metodei de plată și
prestatorului de servicii de plată și indicarea identificatorului plății.
Prin portalurile de plată a prestatorilor de plată sunt procesate următoarele date cu caracter
personal:
1. Numărul de identificare de stat a persoanei fizice (IDNP);
2. Numele și prenumele persoanei fizice;

19
3. Semnătura electronică (IDNP, email), în cazul autentificării în portalul mpay.gov.md;
4. Adresa IP în cazul utilizării metodei electronice de plată.

Analizînd serviciul Mpay datele cu caracter personal sus-menționate sunt colectate în Serviciul
în două moduri:
• de la PS (ex. Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Servicii
Publice etc.). Respectiv, Serviciul MPay transmite la rândul său datele cu caracter personal sus-
menționate la PP integrați (bănci comerciale, Î.S. „Poșta Moldovei” etc.). În acest caz,
prelucrarea datelor cu caracter personal este întemeiată de legislația în domeniu (ex. Codul fiscal,
Codul contravențional etc.);
• direct de la plătitori prin introducerea la crearea notei de plată pe
portalul mpay.gov.md (ex. taxa de grădiniță, taxa pentru folosirea drumurilor, contribuția pentru
asociațiile/fundațiile de părinți etc.). Respectiv, Serviciul MPay transmite la rândul său datele cu
caracter personal sus-menționate la PP integrați (bănci comerciale, Î.S. „Poșta Moldovei” etc.).
În acest caz, la introducerea datelor cu caracter personal și acceptarea Termenilor și
Condițiilor, plătitorul își exprimă consimțământul pentru procesarea de către Serviciul MPay a
datelor cu caracter personal. Serviciul MPay păstrează cookies de sesiune care se șterg după
maximum 15 minute de perioadă inactivă a utilizatorului, fapt care face imposibil accesul de mai
departe până în momentul când utilizatorul nu deblochează sesiunea de lucru prin metoda trecerii
repetate a procedurilor de identificare şi autentificare. Cookies de sesiune sunt protejate prin
metoda HTTPOnly și nu pot fi utilizate de către alt protocol în afară de HTTP. Acest tip de
cookie-uri asigură faptul că doar portalul mpay.gov.md poate să le utilizeze și nu implică riscuri
de securitate sau confidențialitate pentru utilizatori.[7]
Utilizatori ai serviciilor de plată sunt toți plătitorii ce efectuează plăți pentru anumite
servicii, taxe, impozite, amenzi, servicii private etc. Utilizatorii pot fi atât persoanele fizice cât și
persoanele juridice însă condiționat de metoda de plată aleasă (a se vedea detalii mai jos la
metodele de plată). Serviciile de plată nu au dreptul de a transmite datele cu caracter personal
altor terți, inclusiv nici în scopuri de marketing sau de generare de venituri din utilizarea de date
personale. AGE garantează respectarea drepturilor titularilor datelor cu caracter personal
prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Misiunea prestatorilor de servicii de plăți este de a oferi tuturor clienților un mijloc de
plată convenabil și instantaneu pentru serviciile multor furnizori, avînd la bază cele mai înalte
standarde de servicii și o abordare individuală pentru fiecare Сlient.

22
Concluzii

21
Bibliografie
1. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronic.
2. Regulamentul nr.217 din 16 august 2019 cu privire la activitatea prestatorilor de
servicii de plată nebancari
3. https://ecommerce-platforms.com/glossary/payment-service-provider (vizitat la
24.02.20)
4. https://myrunpay.com/about (vizitat la 25.02.20)
5. https://www.oplata.md/about-us (vizitat la 25.02.20)
6. https://www.bpay.md/ro/catalog/top (vizitat la 25.02.20)
7. https://mpay.gov.md/ (vizitat la 26.02.20)
8. http://www.factura.md/ro/ (vizitat la 26.02.20)
9. https://qiwi.md/despre-noi/ (vizitat la 26.02.20)

22

S-ar putea să vă placă și