Sunteți pe pagina 1din 9

RELIGIE ORTODOXĂ

Proiecte de lecție
întocmite în vederea obținerii

Definitivatului în învățământ

Propunător:prof. Filimon Gheorghe Daniel


Metodist: Prof. Crăciun Laura

03 Martie 2020
Proiect didactic
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău
PROFESOR: Filimon Gheorghe Daniel
CLASA: a-VI-a
DATA: 03.03.2020
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Viața creștinului împreună cu semenii
LECŢIA: Rugăciunea, temei și puterea vieții creștine
TIPUL LECŢIEI: Lecție de transmitere de noi cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI: Dobândirea de cunoștințe despre importanța rugăciunii în viața creștină.

COMPETENȚE GENERALE:
- Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale
credinţei
- Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii
şi diversităţii religioase
COMPETENȚE SPECIFICE:
- 1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi
culturale
- 3.2. Asumarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi, prin raportarea la valorile
moral-religioase

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 Cognitive
O1 – să poată defini rugăciunea prin intermediul propriilor cuvinte;
O2 –să recunoască rolul și importanța rugăciunii;
O3- să dea exemple de rugăciuni în funcție de adresabilitatea acestora;
O4- să identifice în pilda prezentată elemente specifice rugăciunii;
 Formative
C5 – să dezvolte capacități de a formula și susține opinii personale privitoare la importanța rugăciunii
utilizând argumentarea.
 Atitudinale
C6 - desprinderea unor învățături folositoare progresului vieții lor spirituale.
EVALUAREA: formativ – ameliorativă
OBIECTIVE ALE EVALUĂRII:
 Cognitive:
Oe1: operarea cu noțiunile însușite atât din lecția de zi, cât și din cele anterioare;
 Formative:
Oe2: competența de a utiliza tehnici de lucru;
 Atitudinale:
Oe1: capacitatea de a formula și susține opinii personale;

VALORI ȘI ATITUDINI VIZATE:


- Gândire critică și flexibilă
- Relaționare pozitivă cu ceilalți

STRATEGII:
METODE:
A. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor:
a.Metode de comunicare orală:
- metode conversative: conversaţia, argumentarea
- metode expozitive: explicaţia, descrierea
b. metode de comunicare scrisǎ: munca cu manualul
B. Metode de explorare şi descoperire:
- metode de explorare directǎ: observarea, descoperirea, problematizarea
C. Metode activ-participative: brainstormingul

MIJLOACE:
A. Mijloace informativ-demonstrative:
- mijloace cu mesaj informaţional: manuale, caiete;
- materiale/reprezentǎri figurative: planșa “Rugăciunea- floarea înmiresmată a sufletului”;
B. Mijloace de evaluare a rezultatelor învǎţǎrii: planșe de lucru, recompense;
C. Mijloace tehnice audio - vizuale: laptop, videoproiector;

INSTRUMENTE DE EVALUARE: evaluarea frontală, observarea sistematică

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂTII: frontală, individuală, în echipă

RESURSE:
- Umane – elevii clasei a VI-a
- De timp - 50’
- Materiale:
Oficiale:
m1: Programa şcolarã:
- “Curriculum naţional. Programa şcolară pentru disciplina Religie cultul ortodox, clasa a VI-a”,
Bucureşti, 2017;
- „Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a”;
- Proiectarea unităţii de învăţare: “Viața creștinului împreună cu semenii”
m2: Macroproiectarea didacticã:
Manuale și izvoare narative:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoş Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom”, Iaşi, 1999.
3. Benga, Chiachir, Filat, Ghițiu, Niculae, Religie Cult Ortodox, Manual clasa a VI a, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 2018
DEMERSUL DIDACTIC

Secvențele Obiective Resurse Resurse Forme de


Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
lecției operaționale materiale procedurale organizare
1 2 3 4 5 6 7 8
- Salutul
- Rugăciunea
- Salutul
Momentul - Răspund cerințelor
- Rugăciunea Activitate
organizatoric - Pregătirea
- Notarea absenţelor frontală
materialele solicitate
- Organizarea materialelor și a clasei
- Se așează la locurile
indicate
- Verific cunoștințele dobândite anterior
(din lecția „Mărturisirea credinței în Iisus
R: „-Sunt proorocii,
Hristos”), rugând elevii să răspundă la profeții, apostolii, Capacitatea
Verificarea și
câteva întrebări: ucenicii.” elevilor de a
aprecierea Activitate
„Cine sunt cei care L-au mărturisit pe R: „Prin participarea răspunde la
cunoștințelor frontală
Hristos?” la slujbe, prin întrebările
anterioare
„Cum putem noi să-L mărturisim pe milostenie, prin adresate
Hristos?” Împărtășanie, prin
rugăciune.”
- Elevii răspund la Video- Activitate Capacitatea
 Voi capta atenția elevilor prin intermediul
întrebările proiector frontală elevilor de a
Captarea unui filmuleț educativ pe tema rugăciunii.
profesorului. interpreta
atenției  Pe baza fimulețului voi purta discuții cu
Laptop ideea
elevii. filmului
Anunţarea  Se anunță titlul lecției: Rugăciunea, Elevii notează pe Explicația Activitate
titlului lecției temei și putere a credinței, apoi îl notez caiete titlul lecției și frontală
și pe tablă. sunt atenți la
prezentarea  Se precizează obiectivele lecției. explicațiile
obiectivelor profesorului.
propuse
Comunicarea  Se citește textul din manual. Elevii citesc cu atenție Conversați Activitate
/  Se adresează o serie de întrebări pe baza textul pentru a a frontală
însușirea textului: înțelege mesajul
noilor  Ce ințelegem din text? acestuia.
cunoștințe  „ Ce reprezintă pentru voi rugăciunea?”
 Precizare R: „Rugăciunea
 Definiția rugăciunii este pe cât se poate reprezintă dialogul
de simplă. dintre om și Capacitatea
Dumnezeu” Explicația elevilor de a
 Se formulează o definiție a „rugăciunii” ,
recunoaște
accesibilă elevilor, care va fi notată pe tablă,
care este
respectiv pe caiete:
Elevii notează în rolul și
 „Rugăciunea reprezintă convorbirea
caiete definiția importanța
omului cu Dumnezeu”.
rugăciunii. rugăciunii
O1  Se adresează elevilor următoarele
întrebări:
 „De ce este important să ne rugăm?”
 „Pentru cine ne rugăm noi?” Activitate
 „Pentru ce ne rugăm noi?” individual
 „Cunoașteți care este rugăciunea inimii?” ă
O2 Observație
O3  Se extrage concluzia care se va scrie pe R: „Doamne Iisuse
tablă și pe caiete: Hristoase, miluiește- Explicația
 Credința, smerenia și stăruința dau mă pe mine
putere rugăciunii noastre de laudă, păcătosul.” Activitate
mulțumire și cerere. frontală
 Se cere elevilor să identifice o situație Conversați
concretă în care au simțit nevoia să se roage a
pentru ei sau pentru cei apropiați lor.
Elevii vor nota în
 Se discută răspunsurile elevilor. caiete concluzia. Activitate
 Se citește textul „Vameșul și fariseul” frontală Capacitatea
O4  Se adresează elevilor următoarea elevilor de
Dezbatere identifica în
a pilda
R:„ Atunci când te prezentată
rogi nu trebuie să te elemente
lauzi.” specifice
Problemati rugăciunii.
zarea
întrebare: Argument
“Vi se pare firesc ca o persoană care se area
roagă să fie lăudăroasă? ”Exemplificați și
argumentați.

Fixarea  Elevii vor fi împărțiți în 5 Elevii notează Exercițiul Lucrul în Capacitatea


cunoștințelor grupe. Fiecare echipă va primi o floare pe individual pe caiete, echipă elevilor de a
O5 petalele căreia vor trebui să noteze cât mai iar apoi pe petalele găsi
multe răspunsuri la întrebările de pe fiecare florilor primite răspunsuri
floare (UNDE ne rugăm?/ CUM ne însușile. variate
rugăm?/ PENTRU CE ne Elevii dau diferite
rugăm?/PENTRU CINE ne rugăm?/CÂND variante de răspuns
ne rugăm?). ( „ne rugăm acasă, la
 Fiecare echipă va desemna un biserică..”; „ne rugăm Lucrul în
reprezentant care va prezenta ceea ce s-a cu smerenie”; „ne Fișe de echipă
lucrat. Florile vor fi lipite pe tablă rugăm pentru sănătate, lucru
formându-se astfel buchetul. spor și ajutor”; „ne Buchetul
 Cum putem numi acest buchet? rugăm pentru noi, rugăciunii
 „Așadar, despre ce am discutat noi astăzi pentru familie, pentru
la ora de religie?” prieteni”; „ne rugăm
dimineața, seara, la
masă, înainte de a
pleca la drum”)

R: Buchetul
rugăciunii.

 Elevii vor urmări un scurt filmuleț despre


apariția primelor cărți de rugăciune în țara
Generalizare
noastră.
a Argument Activitate
 Se fac asocieri cu alte cărți de rugăciune,
cunoștințelor area frontală
care se află la îndemâna credincioșilor și
cum ne putem da seama dacă acestea sunt
ortodoxe sau nu.
Explicația
 Se fac aprecieri și se notează elevii care Activitate
Evaluarea
au contribuit în mod semnificativ la lecție. frontală

Elevii rostesc
Încheierea - Rostirea rugăciunii Activitate
rugăciunea, apoi
lecţiei - Salutul. frontală
răspund la salut.
SCHEMA TABLEI
Rugăciunea, temei și putere a credinței

 „Rugăciunea reprezintă convorbirea omului cu Dumnezeu”.

 Credința, smerenia și stăruința dau putere rugăciunii noastre de laudă, mulțumire și cerere.

S-ar putea să vă placă și