Sunteți pe pagina 1din 4

certee mea Gu

laBirinturi n(h

a
tu
T:t

E
',f.
Pisoiul s-a indepirtat,aterg6nd dupi minge.AjutS-|" sI ajungl inapoi [a mimica tui.

v N,
Wr #

owc
Ncs
tD.Vat
)\ /-<.-
o..---o
-...----Y----''-
| ,--
-.
Ajuti cosmonautuI si ajung5 inapoi pe Pim6nt. Gise;te drumuI corect!
Mo;u[ se grlbe;te sI aduc5 daruri.AjutS-t sE giseascl c6t mai repede drumul corect!