Sunteți pe pagina 1din 22

1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.

001 — 1

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul
său.

►B DIRECTIVA 94/35/CEE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI


din 30 iunie 1994
privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare

(JO L 237, 10.9.1994, p. 3)

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial

NR. Pagina Data


►M1 Directiva 96/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 L 48 16 19.2.1997
decembrie 1996
►M2 Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al L 284 1 31.10.2003
Consiliului din 29 septembrie 2003
►M3 Directiva 2003/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din L 24 65 29.1.2004
22 decembrie 2003
►M4 Directiva 2006/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 L 204 10 26.7.2006
iulie 2006
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 2

▼B
DIRECTIVA 94/35/CEE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI
din 30 iunie 1994
privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special


articolul 100a,
având în vedere Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie
1988 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la
aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare
destinate consumului uman (1), în special articolul 3 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei (2),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),
după consultarea Comitetului științific pentru alimentație,
hotărând conform procedurii menționate la articolul 189b din tratat (4),
întrucât diferențele care există între legislațiile interne referitoare la
îndulcitori și condițiile de utilizare a acestora îngrădesc libera circulație
a produselor alimentare și întrucât situația menționată poate să creeze
condițiile unei concurențe neloiale;
întrucât orice reglementare referitoare la îndulcitorii și condițiile de
utilizare a acestora trebuie să aibă ca motiv principal necesitatea
protejării și informării consumatorilor;
întrucât, având în vedere cele mai recente informații științifice și toxi-
cologice, utilizarea acestor substanțe nu trebuie să fie permisă decât
pentru anumite produse alimentare și în anumite condiții de utilizare;
întrucât prezenta directivă nu aduce atingere normelor referitoare la alte
funcții decât proprietățile de îndulcire ale substanțelor reglementate de
prezenta directivă;
întrucât, în vederea înlocuirii zahărului, se justifică utilizarea îndulci-
torilor pentru producerea alimentelor cu valoare calorică redusă, a
produselor alimentare necariogenice sau a celor fără adaos de zahăr,
pentru prelungirea termenului de valabilitate prin înlocuirea zahărului
și pentru producerea produselor dietetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1) Prezenta directivă este o directivă specială care constituie o parte


a directivei complete în sensul articolului 3 din Directiva 89/107/CEE.
(2) Prezenta directivă se aplică aditivilor alimentari, denumiți în
continuare „îndulcitori”, care se utilizează:
— pentru a conferi gust dulce produselor alimentare;
— ca îndulcitori pentru masă.

(1) JO L 40, 11.2.1989, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată prin
Directiva 94/34/CE (JO L 237, 10.9.1994, p. 1).
(2) JO C 206, 13.8.1992, p. 3.
(3) JO C 332, 16.12.1992, p. 10.
(4) Avizul Parlamentului European din 29 octombrie 1993 (JO C 305,
23.11.1993), confirmat la 2 decembrie 1993 (JO C 342, 20.12.1993),
Poziția comună a Consiliului din 11 noiembrie 1993 (nepublicată încă în
Jurnalul Oficial) și Decizia Parlamentului European din 9 martie 1994 (JO
C 91, 28.3.1994, p. 81).
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 3

▼B
(3) În sensul prezentei directive, definițiile expresiilor „fără adaos de
zahăr” și „valoare calorică redusă”, din anexă coloana III, sunt urmă-
toarele:
— „fără adaos de zahăr”: fără nici un adaos de monozaharide sau
dizaharide sau alt produs alimentar care se utilizează pentru proprie-
tățile sale de îndulcire;
— „valoare calorică redusă”: cu o valoare calorică redusă cu cel puțin
30 % comparativ cu produsul alimentar original sau cu un produs
similar.
(4) Prezenta directivă nu se aplică produselor alimentare cu
proprietăți de îndulcire.
▼M1
(5) Prezenta directivă se aplică și alimentelor corespunzătoare
destinate unor scopuri nutriționale specifice în sensul Directivei
89/398/CEE.
▼B

Articolul 2

(1) Numai îndulcitorii enumerați în anexă pot fi introduși pe piață în


vederea:
— vânzării lor către consumatorul final
sau
— utilizării lor la obținerea produselor alimentare.
(2) Îndulcitorii menționați la alineatul (1) a doua liniuță se pot utiliza
doar la obținerea produselor alimentare enumerate în anexă, în condițiile
specificate în aceasta.
▼M1
(3) Îndulcitorii nu pot fi utilizați în alimente pentru sugari și copii de
vârstă mică în conformitate cu Directiva 89/398/CEE, și nici în
alimentele pentru sugari și copii de vârstă mică care nu au o stare de
sănătate bună, dacă nu se prevede altfel prin dispoziții specifice.
▼B
(4) Dozele maxime utilizabile indicate în anexă se referă la produsele
alimentare preparate conform instrucțiunilor de folosire.
▼M1
(5) În anexă, expresia „quantum satis” înseamnă că nu este speci-
ficată nici o cantitate maximă. Cu toate acestea, îndulcitorii trebuie
utilizați în conformitate cu practicile bune de fabricație, la un nivel al
dozei care să nu fie mai mare decât este necesar pentru a atinge
obiectivul vizat și cu condiția să nu se inducă în eroare consumatorul.

Articolul 2a

Fără să aducă atingere altor dispoziții comunitare, prezența unui


îndulcitor într-un produs alimentar este permisă:
— în alimente compuse, fără adaos de zahăr sau cu valoare energetică
redusă, în produse dietetice compuse pentru o dietă hipocalorică și
în produse compuse cu durată de depozitare lungă, altele decât cele
menționate la articolul 2 alineatul (3), în măsura în care îndulcitorul
este permis într-unul din ingredientele produsului alimentar compus
sau
— în cazul în care alimentul este destinat să fie utilizat numai pentru
pregătirea unui aliment compus în conformitate cu prezenta
directivă.
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 4

▼B
Articolul 3

(1) Aplicarea prezentei directive nu aduce atingere directivelor


speciale care permit utilizarea aditivilor enumerați în anexă în alte
scopuri decât cele de îndulcire.
(2) Aplicarea prezentei directive nu aduce atingere dispozițiilor
comunitare de reglementare a compoziției și descrierii produselor
alimentare.
▼M3
Articolul 4

Se poate decide în conformitate cu procedura stabilită la articolul 7:


— în cazul în care există divergențe de opinii, și anume dacă se pot
utiliza sau nu îndulcitorii într-un anumit produs alimentar regle-
mentat de prezenta directivă, dacă acest produs alimentar va fi
considerat ca aparținând uneia dintre categoriile enumerate în
coloana a treia din anexă și
— dacă un aditiv alimentar enumerat în anexă și autorizat pe baza
principiului quantum satis este utilizat sau nu în conformitate cu
criteriile menționate la articolul 2.
▼B

Articolul 5

(1) Descrierea unui îndulcitor de masă, în vederea comercializării,


trebuie să includă mențiunea „îndulcitor de masă pe bază de …”, care
continuă cu denumirea substanțelor îndulcitoare din compoziția sa.
(2) Etichetarea îndulcitorului de masă care conține polioli și/sau
aspartam trebuie să cuprindă următoarea avertizare:
— polioli: „consumul exagerat poate să aibă efecte laxative”;
— aspartam: „conține o sursă de fenilalanină”;
▼M3
— sare de aspartam și acesulfam: „conține o sursă de fenilalanină”.
▼B

Articolul 6

Înaintea expirării termenului stabilit la articolul 9 alineatul (1) prima


liniuță, se adoptă, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 7,
dispoziții referitoare la:
— informațiile care trebuie să apară pe etichetele produselor alimentare
ce conțin îndulcitori pentru a evidenția prezența acestora;
— avertizările asupra prezenței anumitor îndulcitori în produsele
alimentare.
▼M3
Articolul 7

(1) Comisia este spijinită de Comitetul permanent pentru lanțul


alimentar și sănătatea animală instituit în temeiul articolului 58 din
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (1), denumit în continuare „comitetul”.

(1) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.


1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 5

▼M3
(2) Atunci când se face trimitere la articolul respectiv, se aplică
articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (1), cu respectarea prevederilor
articolului 8 din decizia menționată.
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE
se stabilește la trei luni.
(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.
▼B

Articolul 8

(1) În termen de trei ani de la adoptarea prezentei directive, statele


membre stabilesc, în conformitate cu dispozițiile generale din Directiva
89/107/CEE anexa II punctul 4, un sistem de sondaje pentru publicul
consumator în vederea supravegherii consumului de îndulcitori.
Detaliile sistemului de supraveghere sunt stabilite conform procedurii
prevăzute la articolul 7.
(2) În termen de cinci ani de la adoptarea prezentei directive,
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport,
elaborat pe baza informațiilor obținute prin intermediul sistemului de
supraveghere menționat la alineatul (1), cu privire la schimbările
survenite pe piața îndulcitorilor, cantitățile utilizate, necesitatea
menținerii restricțiilor de utilizare, inclusiv prin avertizări corespun-
zătoare adresate consumatorilor, pentru a asigura un consum zilnic în
limite acceptabile. După caz, raportul este însoțit de propuneri de modi-
ficare a prezentei directive.

Articolul 9

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele


administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive, până
la 31 decembrie 1995. Aceste acte urmăresc:
— să permită, până la 31 decembrie 1995, comercializarea și utilizarea
produselor care sunt conforme prezentei directive;
— să interzică, până la 30 iunie 1996, comercializarea și utilizarea
produselor care nu sunt conforme prezentei directive. Cu toate
acestea, produsele comercializate sau etichetate înainte de data
menționată și care nu sunt în conformitate cu dispozițiile prezentei
directive se pot comercializa până la epuizarea stocurilor.
Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.
(2) Atunci când statele membre adoptă actele prevăzute la alineatul
(1), acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de
o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre
stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 10

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial


al Comunităților Europene.

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

(1) Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a proce-


durilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite
Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).
▼B
ANEXĂ

Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

E 420 Sorbitol Deserturi și produse similare quantum satis


E 421 (i) Sorbitol
E 953 (ii) Sorbitol sirop – Deserturi aromate în soluție apoasă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos
E 965 Manitol de zahăr
E 966 Isomalț – Preparate din lapte și derivate din lapte, cu valoare calorică redusă sau fără
E 967 Maltitol adaos de zahăr
►M4 E 968 ◄ (i) Maltitol
(ii) Maltitol sirop – Deserturi din fructe și legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de
Lactitol zahăr
Xilitol – Deserturi din ouă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
►M4 Eritritol ◄
– Deserturi din cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Cereale sau produse pe bază de cereale pentru micul dejun sau produse din
cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Deserturi cu grăsimi, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Înghețate comestibile, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Gemuri, jeleuri, marmelade și fructe confiate, cu valoare calorică redusă sau
fără adaos de zahăr
– Preparate din fructe, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr, cu
excepția celor folosite la fabricarea băuturilor din sucuri de fructe
Produse de cofetărie
– Produse de cofetărie fără adaos de zahăr
– Produse de cofetărie din fructe deshidratate, cu valoare calorică redusă sau fără
adaos de zahăr
– Produse de cofetărie din amidon, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de
zahăr
– Produse din cacao, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Produse tartinabile, din cacao, lapte, fructe deshidratate, grăsimi, cu valoare
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Gumă de mestecat fără adaos de zahăr
– Sosuri
– Muștar
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 6
▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Produse fine de panificație, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Produse pentru anumite utilizări nutritive
– ►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE,
furnizate în formă solidă ◄

E 950 Acesulfam K Băuturi nealcoolice


– Băuturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/l
– Băuturi din lapte și derivate din lapte sau din sucuri din fructe, cu valoare 350 mg/l
calorică redusă sau fără adaos de zahăr

Deserturi și produse similare


– Deserturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg
– Preparate din lapte și derivate din lapte, cu valoare calorică redusă sau fără 350 mg/kg
adaos de zahăr
– Deserturi din fructe și legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 350 mg/kg
zahăr
– Deserturi din ouă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg
– Deserturi din cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg
– Deserturi cu grăsimi, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg
– „Snacks”: gustări sărate și uscate, din amidon sau din nuci și alune, pream- 350 mg/kg
balate și având anumite arome

Produse de cofetărie
– Produse de cofetărie fără adaos de zahăr 500 mg/kg
– Produse de cofetărie din cacao sau fructe deshidratate, cu valoare calorică 500 mg/kg
redusă sau fără adaos de zahăr
– Produse de cofetărie din amidon, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 1 000 mg/kg
zahăr
– Produse tartinabile, din cacao, lapte, fructe deshidratate sau grăsimi, cu valoare 1 000 mg/kg
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Gumă de mestecat fără adaos de zahăr 2 000 mg/kg
– Cidru și cidru din pere 350 mg/l
– Bere fără alcool sau cu un conținut de alcool de maximum 1,2 % vol 350 mg/l
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 7
▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– „Biere de table/Tafelbier/Bere de masă” (conținutul original de must mai mic 350 mg/l
de 6 %) cu excepția „Obergäriges Einfachbier”
– Beri cu aciditate minimă de 30 mili-echivalenți exprimați în NaOH 350 mg/l
– Beri brune de tip „oud bruin” 350 mg/l
– Înghețate comestibile, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 800 mg/kg
– Fructe conservate în cutii sau borcane, cu valoare calorică redusă sau fără adaos 350 mg/kg
de zahăr
– Gemuri, jeleuri și marmelade, cu valoare calorică redusă 1 000 mg/kg
– Preparate din fructe și legume, cu valoare calorică redusă 350 mg/kg
– Conserve din fructe și legume dulci-acrișoare 200 mg/kg
– Conserve și semiconserve dulci-acre din pește și marinate din pește, crustacee 200 mg/kg
și moluște
– Sosuri 350 mg/kg
– Muștar 350 mg/kg
– Produse fine de panificație pentru utilizări nutritive speciale 1 000 mg/kg
– ►M3 Produse alimentare destinate utilizării în regimuri hipocalorice pentru 450 mg/kg
reducerea greutății menționate în Directiva 96/8/CE (*) ◄
– ►M3 Alimente de regim pentru scopuri medicale speciale în conformitate cu 450 mg/kg
Directiva 1999/21/CE (**) ◄
– ►M3 Suplimente alimentare în conformitate cu Directiva 2002/46/CE (***), 350 mg/kg
furnizate în formă lichidă ◄
– ►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE, 500 mg/kg
furnizate în formă solidă ◄
►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE 2 000 mg/kg
pe bază de vitamine și/sau elemente minerale și furnizate sub formă de sirop
sau mestecabile ◄
▼M1
– Cereale pentru micul dejun cu conținut de fibre mai mare de 15 % și conținând 1 200 mg/kg
cel puțin 20 % tărâțe, cu nivel caloric redus sau fără adaos de zahăr
– Supe cu nivel caloric redus 110 mg/l
– Dulciuri de dimensiuni reduse pentru împrospătarea respirației, fără adaos de 2 500 mg/kg
zahăr
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 8
▼M1
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Bere cu nivel caloric redus 25 mg/l


– Băuturi constând dintr-un amestec de băutură nealcoolică și bere, cidru, cidru 350 mg/l
de pere, băuturi spirtoase sau vin
– Băuturi spirtoase cu mai puțin de 15 % tărie alcoolică în volum 350 mg/kg
– Cornete și napolitane pentru înghețată, fără adaos de zahăr 2 000 mg/kg
– Dulciuri cu nivel caloric redus în formă de tabletă 500 mg/kg
– Feinkostsalat 350 mg/kg
– Eßoblaten 2 000 mg/kg
▼B
E 951 Aspartam Băuturi nealcoolice
– Băuturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 600 mg/kg
– Băuturi din lapte și derivate din lapte sau din sucuri din fructe, cu valoare 600 mg/kg
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
Deserturi și produse similare
– Deserturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 1 000 mg/kg
– Preparate din lapte și derivate din lapte, cu valoare calorică redusă sau fără 1 000 mg/kg
adaos de zahăr
– Deserturi din fructe și legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 1 000 mg/kg
zahăr
– Deserturi din ouă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 1 000 mg/kg
– Deserturi din cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 1 000 mg/kg
– Deserturi cu grăsimi, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 1 000 mg/kg
– „Snacks”: gustări sărate și uscate, din amidon sau din nuci și alune, pream- 500 mg/kg
balate și având diverse arome
Produse de cofetărie
– Produse de cofetărie fără adaos de zahăr 1 000 mg/kg
– Produse de cofetărie din cacao sau fructe deshidratate, cu valoare calorică 2 000 mg/kg
redusă sau fără adaos de zahăr
– Produse de cofetărie din amidon, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 2 000 mg/kg
zahăr
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 9
▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Produse tartinabile, din cacao, lapte, fructe deshidratate sau grăsimi, cu valoare 1 000 mg/kg
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Gumă de mestecat fără adaos de zahăr 5 500 mg/kg
– Cidru și cidru de pere 600 mg/l
– Bere fără alcool sau cu un conținut de alcool de maximum 1,2 % vol 600 mg/l
– Biere de table/Tafelbier/Bere de masă (conținutul original de must mai mic de 6 600 mg/l
%) cu excepția „Obergäriges Einfachbier”
– Beri cu aciditate minimă de 30 mili-echivalenți exprimați în NaOH 600 mg/l
– Beri brune de tip „oud bruin” 600 mg/l
– Înghețate comestibile, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 800 mg/kg
– Fructe conservate în cutii sau borcane, cu valoare calorică redusă sau fără adaos 1 000 mg/kg
de zahăr
– Gemuri, jeleuri și marmelade, cu valoare calorică redusă 1 000 mg/kg
– Preparate din fructe și legume, cu valoare calorică redusă 1 000 mg/kg
– Conserve din fructe și legume dulci-acrișoare 300 mg/kg
– Conserve și semiconserve dulci-acre din pește și marinate din pește, crustacee 300 mg/kg
și moluște
– Sosuri 350 mg/kg
– Muștar 350 mg/kg
– Produse fine de panificație pentru utilizări nutritive speciale 1 700 mg/kg
– ►M3 Produse alimentare destinate utilizării în regimuri hipocalorice pentru 800 mg/kg
reducerea greutății menționate în Directiva 96/8/CE (*) ◄
– ►M3 Alimente de regim pentru scopuri medicale speciale în conformitate cu 1 000 mg/kg
Directiva 1999/21/CE (**) ◄
– ►M3 Suplimente alimentare în conformitate cu Directiva 2002/46/CE (***), 600 mg/kg
furnizate în formă lichidă ◄
– ►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE, 2 000 mg/kg
furnizate în formă solidă ◄
▼M3
– Essoblaten 1 000 mg/kg
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 10
▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE 5 500 mg/kg
pe bază de vitamine și/sau elemente minerale și furnizate sub formă de sirop
sau mestecabile ◄
▼M1
– Cereale pentru micul dejun cu conținut de fibre mai mare de 15 % și conținând 1 000 mg/kg
cel puțin 20 % tărâțe, cu nivel caloric redus sau fără adaos de zahăr
– Supe cu nivel caloric redus 110 mg/l
– Dulciuri de dimensiuni reduse pentru împrospătarea respirației fără adaos de 6 000 mg/kg
zahăr
– Pastile pentru gât pentru împrospătarea respirației puternic aromate, fără adaos 2 000 mg/kg
de zahăr
– Bere cu nivel caloric redus 25 mg/l
– Băuturi constând dintr-un amestec de băutură nealcoolică și bere, cidru, cidru 600 mg/l
de pere, băuturi spirtoase sau vin
– Băuturi spirtoase cu mai puțin de 15 % tărie alcoolică în volum 600 mg/kg
– Feinkostsalat 350 mg/kg
▼B

E 952 Acidul ciclamic și sărurile sale de Na și Ca Băuturi nealcoolice


– Băuturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de ►M3 250 mg/l ◄
zahăr
– Băuturi din lapte și derivate din lapte sau din sucuri din fructe, cu valoare ►M3 250 mg/l ◄
calorică redusă sau fără adaos de zahăr

Deserturi și produse similare


– Deserturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 250 mg/kg
– Preparate din lapte și derivate din lapte, cu valoare calorică redusă sau fără 250 mg/kg
adaos de zahăr
– Deserturi din fructe și legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 250 mg/kg
zahăr
– Deserturi din ouă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 250 mg/kg
– Deserturi din cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 250 mg/kg
– Deserturi cu grăsimi, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 250 mg/kg
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 11
▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

Produse de cofetărie
▼M3
__________

▼B
– Produse tartinabile, din cacao, lapte, fructe deshidratate sau grăsimi, cu valoare 500 mg/kg
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
▼M3
__________

▼B
– Fructe conservate în cutii sau borcane, cu valoare calorică redusă sau fără adaos 1 000 mg/kg
de zahăr
– Gemuri, jeleuri și marmelade, cu valoare calorică redusă 1 000 mg/kg
– Preparate din fructe și legume, cu valoare calorică redusă 250 mg/kg
– Produse fine de panificație pentru utilizări nutritive speciale 1 600 mg/kg
– ►M3 Produse alimentare destinate utilizării în regimuri hipocalorice pentru 400 mg/kg
reducerea greutății menționate în Directiva 96/8/CE (*) ◄
– ►M3 Alimente de regim pentru scopuri medicale speciale în conformitate cu 400 mg/kg
Directiva 1999/21/CE (**) ◄
– ►M3 Suplimente alimentare în conformitate cu Directiva 2002/46/CE (***), 400 mg/kg
furnizate în formă lichidă ◄
– ►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE, 500 mg/kg
furnizate în formă solidă ◄
▼M1
– Băuturi constând dintr-un amestec de băutură nealcoolică și bere, cidru, cidru 250 mg/l
de pere, băuturi spirtoase sau vin
▼M3
__________

▼M1
– ►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE 1 250 mg/kg
pe bază de vitamine și/sau elemente minerale și furnizate sub formă de sirop
sau mestecabile ◄
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 12
▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

E 954 Zaharina și sărurile sale de Na, K și Ca Băuturi nealcoolice


– Băuturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 80 mg/kg
– Băuturi din lapte și derivate din lapte sau din sucuri din fructe, cu valoare 80 mg/kg
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– „Gaseosa”: băutură apoasă nealcoolică gazoasă cu adaos de dioxid de carbon, 100 mg/kg
îndulcitori și arome
Deserturi și produse similare
– Deserturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 100 mg/kg
– Preparate din lapte și derivate din lapte, cu valoare calorică redusă sau fără 100 mg/kg
adaos de zahăr
– Deserturi din fructe și legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 100 mg/kg
zahăr
– Deserturi din ouă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 100 mg/kg
– Deserturi din cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 100 mg/kg
– Deserturi cu grăsimi, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 100 mg/kg
– „Snacks”: gustări sărate și uscate, din amidon sau din nuci și alune, pream- 100 mg/kg
balate și având anumite arome
Produse de cofetărie
– Produse de cofetărie fără adaos de zahăr 500 mg/kg
– Produse de cofetărie din cacao sau fructe deshidratate, cu valoare calorică 500 mg/kg
redusă sau fără adaos de zahăr
– Produse de cofetărie din amidon, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 300 mg/kg
zahăr
– Essoblaten 800 mg/kg
– Produse tartinabile, din cacao, lapte, fructe deshidratate sau grăsimi, cu valoare 200 mg/kg
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Gumă de mestecat fără adaos de zahăr 1 200 mg/kg
– Cidru și cidru de pere 80 mg/l
– Bere fără alcool sau cu un conținut de alcool de maximum 1,2 % vol 80 mg/l
– „Biere de table/Tafelbier/Bere de masă” (conținutul original de must mai mic 80 mg/l
de 6 %) cu excepția „Obergariges Einfachbier”
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 13
▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Beri cu aciditate minimă de 30 mili-echivalenți exprimați în NaOH 80 mg/l


– Beri brune de tip „oud bruin” 80 mg/l
– Înghețate comestibile, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 100 mg/kg
– Fructe conservate în cutii sau borcane, cu valoare calorică redusă sau fără adaos 200 mg/kg
de zahăr
– Gemuri, jeleuri și marmelade, cu valoare calorică redusă 200 mg/kg
– Preparate din fructe și legume, cu valoare calorică redusă 200 mg/kg
– Conserve din fructe și legume dulci-acrișoare 160 mg/kg
– Conserve și semiconserve dulci-acre din pește și marinate din pește, crustacee 160 mg/kg
și moluște
– Sosuri 160 mg/kg
– Muștar 320 mg/kg
– Produse fine de panificație pentru utilizări nutritive speciale 170 mg/kg
– ►M3 Produse alimentare destinate utilizării în regimuri hipocalorice pentru 240 mg/kg
reducerea greutății menționate în Directiva 96/8/CE (*) ◄
– ►M3 Alimente de regim pentru scopuri medicale speciale în conformitate cu 200 mg/kg
Directiva 1999/21/CE (**) ◄
– ►M3 Suplimente alimentare în conformitate cu Directiva 2002/46/CE (***), 80 mg/kg
furnizate în formă lichidă ◄
– ►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE, 500 mg/kg
furnizate în formă solidă ◄
►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE 1 200 mg/kg
pe bază de vitamine și/sau elemente minerale și furnizate sub formă de sirop
sau mestecabile ◄
▼M1
– Cereale pentru micul dejun cu conținut de fibre mai mare de 15 % și conținând 100 mg/kg
cel puțin 20 % tărâțe, cu nivel caloric redus sau fără adaos de zahăr
– Supe cu nivel caloric redus 110 mg/l
– Dulciuri de dimensiuni reduse pentru împrospătarea respirației fără adaos de 3 000 mg/kg
zahăr
– Băuturi constând dintr-un amestec de băutură nealcoolică și bere, cidru, cidru 80 mg/l
de pere, băuturi spirtoase sau vin
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 14
▼M1
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Băuturi spirtoase conținând mai puțin de 15 % tărie alcoolică în volum 80 mg/kg


– Cornete și napolitane pentru înghețată, fără adaos de zahăr 800 mg/kg
– Feinkostsalat 160 mg/kg
▼M3
E 955 Sucraloză Băuturi nealcoolice
– Băuturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 300 mg/l
– Băuturi din lapte și derivate din lapte sau din sucuri din fructe cu valoare 300 mg/l
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
Deserturi și produse similare
– Deserturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 400 mg/kg
– Băuturi din lapte și derivate din lapte cu valoare calorică redusă sau fără adaos 400 mg/kg
de zahăr
– Deserturi din fructe și legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 400 mg/kg
zahăr
– Deserturi din ouă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 400 mg/kg
– Deserturi din cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 400 mg/kg
– Deserturi cu grăsimi, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 400 mg/kg
– „Snacks”: arome gata de consum, preambalate, uscate, produse pe bază de 200 mg/kg
amidon sau din nuci și alune
Produse de cofetărie
– Produse de cofetărie fără adaos de zahăr 1 000 mg/kg
– Produse de cofetărie din cacao sau fructe deshidratate cu valoare calorică 800 mg/kg
redusă sau fără adaos de zahăr
– Produse de cofetărie pe bază de amidon cu valoare calorică redusă sau fără 1 000 mg/kg
adaos de zahăr
– Cornete și wafe pentru înghețată, fără adaos de zahăr 800 mg/kg
– Essoblaten 800 mg/kg
– Produse tartinabile din cacao, lapte, fructe deshidratate, sau grăsimi sau grăsimi 400 mg/kg
cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Cereale pentru micul dejun cu conținut în fibre de peste 15 % și conținând cel 400 mg/kg
puțin 20 % tărâțe cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 15
▼M3
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

2 400 mg/kg
– Microbomboane pentru împrospătarea respirației fără adaos de zahăr

– Pastile răcoritoare pentru gât puternic aromate, fără adaos de zahăr 1 000 mg/kg
– Gumă de mestecat fără adaos de zahăr 3 000 mg/kg
– Produse de cofetărie sub formă de comprimate cu valoare calorică redusă 200 mg/kg
– Cidru și cidru din pere 50 mg/l
– Băuturi din amestecuri de bere și o băutură nealcoolică, cidru, cidru din pere, 250 mg/l
băuturi spirtoase sau vin
– Băuturi spirtoase cu conținut de alcool mai puțin de 15 % vol 250 mg/l
– Bere fără alcool sau având un conținut de alcool mai mic de 1,2 % vol 250 mg/l
– „Bière de table/Tafelbier/Table beer” (conținut original de must mai mic de 6 250 mg/l
%) cu excepția „Obergäriges Einfachbier”
– Beri cu aciditate minimă de 30 miliechivalenți exprimați în NaOH 250 mg/l
– Beri brune de tipul „oud bruin” 250 mg/l
– Bere cu valoare calorică redusă 10 mg/l
– Înghețată pentru consum cu valoare calorică redusă fără adaos de zahăr 320 mg/kg
– Fructe conservate în cutii sau borcane cu valoare calorică redusă sau fără adaos 400 mg/kg
de zahăr
– Gemuri, jeleuri și marmelade cu valoare calorică redusă 400 mg/kg
– Preparate din fructe și legume cu valoare calorică redusă 400 mg/kg
– Conserve din fructe și legume dulci-acrișoare 180 mg/kg
– Feinkostsalat 140 mg/kg
– Conserve și semiconserve dulci-acrișoare din pește și marinate din pește, 120 mg/kg
crustacee și moluște
– Supe cu valoare calorică redusă 45 mg/l
– Sosuri 450 mg/kg
– Muștar 140 mg/kg
– Produse fine de panificație pentru utilizări nutritive speciale 700 mg/kg
– Produse alimentare utilizate în regimuri cu valoare calorică redusă pentru 320 mg/kg
scăderea în greutate astfel cum sunt definite de Directiva 1999/8/CE
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 16
▼M3
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Produse alimentare de regim în scopuri medicale speciale astfel cum sunt 400 mg/kg
definite de Directiva 1999/21/CE

– Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva2002/46/CE 240 mg/l


furnizate în formă lichidă
– Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva2002/46/CE 800 mg/kg
furnizate în formă solidă
– Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva2002/46/CE pe bază 2 400 mg/kg
de vitamine și/sau elemente minerale, furnizate sub formă de sirop sau meste-
cabile
▼B
E 957 Taumatină Produse de cofetărie
– Produse de cofetărie fără adaos de zahăr 50 mg/kg
– Produse de cofetărie din cacao sau fructe deshidratate, cu valoare calorică 50 mg/kg
redusă sau fără adaos de zahăr
– Gumă de mestecat fără adaos de zahăr 50 mg/kg
►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE 400 mg/kg
pe bază de vitamine și/sau elemente minerale și furnizate sub formă de sirop
sau mestecabile ◄
▼M1
– Înghețată comestibilă, cu nivel caloric redus sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg
▼B
E 959 Neohesperidină DC Băuturi nealcoolice
– Băuturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 30 mg/l
– Băuturi din lapte și derivate din lapte, cu valoare calorică redusă sau fără adaos 50 mg/l
de zahăr
– Băuturi din sucuri de fructe, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 30 mg/l
Deserturi și produse similare
– Deserturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg
– Preparate din lapte și derivate din lapte, cu valoare calorică redusă sau fără 50 mg/kg
adaos de zahăr
– Deserturi din fructe și legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 50 mg/kg
zahăr
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 17
▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Deserturi din ouă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg
– Deserturi din cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg
– Deserturi cu grăsimi, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg
Produse de cofetărie
– Produse de cofetărie fără adaos de zahăr 100 mg/kg
– Produse de cofetărie din cacao sau fructe deshidratate, cu valoare calorică 100 mg/kg
redusă sau fără adaos de zahăr
– Produse de cofetărie din amidon, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 150 mg/kg
zahăr
– Produse tartinabile, din cacao, lapte, fructe deshidratate sau grăsimi, cu valoare 50 mg/kg
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Gumă de mestecat fără adaos de zahăr 400 mg/kg
– Cidru și cidru de pere 20 mg/l
– Bere fără alcool sau cu un conținut de alcool de maximum 1,2 % vol. 10 mg/l
– „Biere de table/Tafelbier/Bere de masă” (conținutul original de must mai mic 10 mg/l
de 6 %) cu excepția „Obergariges Einfachbier”
– Beri cu aciditate minimă de 30 mili-echivalenți exprimați în NaOH 10 mg/l
– Beri brune de tip „oud bruin” 10 mg/l
– Înghețate comestibile, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg
– Fructe conservate în cutii sau borcane, cu valoare calorică redusă sau fără adaos 50 mg/kg
de zahăr
– Gemuri, jeleuri și marmelade, cu valoare calorică redusă 50 mg/kg
– Conserve din fructe și legume dulci-acrișoare 100 mg/kg
– Preparate din fructe și legume, cu valoare calorică redusă 50 mg/kg
– Conserve și semiconserve dulci-acre din pește și marinate din pește, crustacee 30 mg/kg
și moluște
– Sosuri 50 mg/kg
– Muștar 50 mg/kg
– Produse fine de panificație pentru utilizări nutritive speciale 150 mg/kg
– ►M3 Produse alimentare destinate utilizării în regimuri hipocalorice pentru 100 mg/kg
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 18

reducerea greutății menționate în Directiva 96/8/CE (*) ◄


▼B
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– ►M3 Suplimente alimentare în conformitate cu Directiva 2002/46/CE (***), 50 mg/kg


furnizate în formă lichidă ◄
– ►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE, 100 mg/kg
furnizate în formă solidă ◄
▼M1
– Cereale pentru micul dejun cu conținut de fibre mai mare de 15 % și conținând 50 mg/kg
cel puțin 20 % tărâțe, cu nivel caloric redus sau fără adaos de zahăr
– Supe cu nivel caloric redus 50 mg/l
– Dulciuri de dimensiuni reduse pentru împrospătarea respirației fără adaos de 400 mg/kg
zahăr
– ►M3 Suplimente alimentare astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE 400 mg/kg
pe bază de vitamine și/sau elemente minerale și furnizate sub formă de sirop
sau mestecabile ◄
– Băuturi constând dintr-un amestec de băutură nealcoolică și bere, cidru, cidru 30 mg/l
de pere, băuturi spirtoase sau vin
– Băuturi spirtoase cu conținut mai mic de 15 % tărie alcoolică în volum 30 mg/kg
– Cornete și napolitane pentru înghețată, fără adaos de zahăr 50 mg/kg
– Feinkostsalat 50 mg/kg
– Bere cu nivel caloric redus 10 mg/kg
– ►M3 Alimente de regim pentru scopuri medicale speciale în conformitate cu 100 mg/kg
Directiva 1999/21/CE (**) ◄
– „Snacks”: anumite arome de produse gata preparate, împachetate, uscate, 50 mg/kg
produse aromatizate din amidon de cartofi și fructe cu coajă învelite
▼M3
E 962 Sare de aspartam-acesulfam (****) Băuturi nealcoolice
– Băuturi aromate apoase cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/l (a)
– Băuturi din lapte și derivate din lapte sau din sucuri de fructe, cu valoare 350 mg/l (a)
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
Deserturi și produse similare
– Deserturi aromate apoase, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg (a)
– Preparate din lapte și derivate din lapte, cu valoare calorică redusă sau fără 350 mg/kg (a)
adaos de zahăr
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 19
▼M3
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Deserturi din fructe și legume, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 350 mg/kg (a)
zahăr

– Deserturi din ouă, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg (a)
– Deserturi din cereale, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg (a)
– Deserturi cu grăsimi, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg (a)
– „Snacks”: gustări sărate și uscate din amidon sau din nuci și alune, preambalate 500 mg/kg (b)
și având anumite arome
Produse de cofetărie
– Produse de cofetărie fără adaos de zahăr 500 mg/kg (a)
– Produse de cofetărie din cacao sau fructe deshidratate, cu valoare calorică 500 mg/kg (a)
redusă sau fără adaos de zahăr
– Produse de cofetărie din amidon, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de 1 000 mg/kg (a)
zahăr
– Essoblaten 1 000 mg/kg (b)
– Produse tartinabile din cacao, lapte, fructe deshidratate sau grăsimi, cu valoare 1 000 mg/kg (b)
calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Cereale pentru micul dejun cu conținut în fibre de peste 15 % și conținând cel 1 000 mg/kg (b)
puțin 20 % tărâțe, cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr
– Microbomboane pentru împrospătarea respirației fără adaos de zahăr 2 500 mg/kg (a)
– Gumă de mestecat fără adaos de zahăr 2 000 mg/kg (a)
– Cidru și cidru din pere 350 mg/l (a)
– Băuturi constând dintr-un amestec de băuturi nealcoolice și bere, cidru, cidru de 350 mg/l (a)
pere, băuturi spirtoase sau vin
– Băuturi spirtoase conținând alcool mai puțin de 15 % vol. 350 mg/l (a)
– Bere nealcoolizată sau cu conținut maxim de alcool de 1,2 % vol. 350 mg/l (a)
– „Bière de table/Tafelbier/Table beer” (conținut original de must mai mic de 6 350 mg/l (a)
%) cu excepția „Obergäriges Einfachbier”
– Beri cu aciditate minimă de 30 miliechivalenți exprimați în NaOH 350 mg/l (a)
– Beri brune de tipul „oud bruin” 350 mg/l (a)
– Bere cu valoare calorică redusă 25 mg/l (b)
Înghețate pentru consum cu valoare calorică redusă sau fără adaos de zahăr 800 mg/kg (b)
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 20


▼M3
Nr. CE Denumire Produsul alimentar Doza maximă utilizabilă

– Fructe conservate în cutii sau borcane, cu valoare calorică redusă sau fără adaos 350 mg/kg (a)
de zahăr

– Gemuri, jeleuri și marmelade cu valoare calorică redusă 1 000 mg/kg (b)


– Preparate din fructe și legume cu valoare calorică redusă 350 mg/kg (a)
– Conserve din fructe și legume dulci-acrișoare 200 mg/kg (a)
– Feinkostsalat 350 mg/kg (b)
– Conserve și semiconserve dulci-acrișoare din pește și marinate din pește, 200 mg/kg (a)
crustacee și moluște
– Supe cu valoare calorică redusă 110 mg/l (b)
– Sosuri 350 mg/kg (b)
– Muștar 350 mg/kg (b)
– Produse fine de panificație pentru utilizări nutritive speciale 1 000 mg/kg (a)
– Produse alimentare utilizate în regimuri cu valoare calorică redusă pentru 450 mg/kg (a)
scăderea în greutate astfel cum sunt definite de Directiva 1999/8/CE
– Produse alimentare de regim în scopuri medicale speciale, prevăzute de 450 mg/kg (a)
Directiva 1999/21/CE
– Suplimente alimentare, astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE, 350 mg/l (a)
furnizate în formă lichidă
– Suplimente alimentare, astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE, 500 mg/kg (a)
furnizate în formă solidă
– Suplimente alimentare, astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE, pe 2 000 mg/kg (a)
bază de vitamine și/sau elemente minerale și furnizate sub formă de sirop sau
mestecabilă
(*) Directiva 96/8/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 privind alimentele utilizate în regimurile hipocalorice pentru scăderea în greutate (JO L 55, 6.3.1996, p. 22).
(**) Directiva 1999/21/CE a Comisiei din 25 martie 1999 privind alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale (JO L 91, 7.4.1999, p. 29).
(***) Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51).
►M3 (****) Dozele maxime utilizabile pentru sarea de aspartam-acesulfam se scad din dozele maxime utilizabile din cele două elemente constitutive ale acesteia, aspartam (E 951) și acesulfam-K (E 950). Dozele maxime
utilizabile pentru aspartam (E 951) și acesulfam-K (E 950) nu trebuie depășite la utilizarea individuală sau în combinație cu sarea de aspartam-acesulfam. Dozele limită din această coloană sunt exprimate (a) în echivalenți
acesulfam–K sau (b) echivalenți aspartam. ◄
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 21
1994L0035 — RO — 15.08.2006 — 004.001 — 22

▼M1
Notă:
1. Pentru substanța E 952, acid ciclamic și sărurile sale de Na și Ca, dozele
maxime utilizabile sunt exprimate în acid liber.
2. Pentru substanța E 954, zaharină și sărurile sale de Na, K și Ca, dozele
maxime utilizabile sunt exprimate în amidă liberă.