Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC ,, PETRU PONI” ONEȘTI

Disciplina: Consiliere şi Orientare Aviz responsabil comisie:


Număr ore: 1/ săpt.
Clasa a XII-a A
An şcolar 2019-2020 Aviz Director:
Diriginte: prof. SANDU DOINA
Programa cf. O.M.E.N. nr. 4437/29.08.2014

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ1

 Semestrul I – 15 săptămâni
 Semestrul al II-lea - 18 săptămâni
 Total: 33 săptămâni

Competenţe generale:
1. Explorarea resurselor personale care influentează planificarea carierei
2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi profesionale
3. Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru obţinerea succesului
4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate

Valori şi atitudini:
1. Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi
2. Recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane
3. Receptivitate la emoţiile celorlalţi
4. Valorizarea relaţiilor interpersonale
5. Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor
6. Adaptarea şi deschiderea la noi tipuri de învăţare
7. Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional

1
8. Responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind cariera
9. Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii
10. Orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 3 3 6
2. Comunicare şi abilităţi sociale 4 - 4
3. Managementul informaţiilor şi învăţării 2 2
Managementul informaţiilor 3 - 8
Managementul învăţării 2 1
4. Planificarea carierei 1 3
Alternative educaţionale 1 2 5
Elemente de marketing personal 1 1
5. Calitatea stilului de viaţă 2 3
Calitatea vieții personale 1 1
6
Calitatea relațiilor sociale și a mediului de muncă 1 1
Egalitatea de şanse în dezvoltarea carierei - 2
6. Analiza situaţiei şcolare 2 2 4
7. ,Şcoala altfel:„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 1 1
Total / An 15 ORE 18 ORE 33 ORE
Competenţe Modalităţi de
Modulul Conţinuturi Săptămâna Tema Metode Mijloace
specifice evaluare
 Fişe de lucru

S1 “Regulamentul –ghidul  Fişe de


nostru de autoevaluare
comportament”  Teste de
autocunoaştere
S6 “Autocunoaştere şi  Aplicarea unor
intercunoaştere” instrumente de  Chestionare
evaluare a  Autoportret
S16 “Talentele, calităţile şi abilităţilor şi
defectele mele” intereselor  Jocuri de
personale. autocunoaştere
S23 “Ce-mi doresc în Corelarea şi  Realizarea
viaţă?” rezultatelor şi intercunoaştere
 tehnici de management portretului
al resurselor personale; stabilirea profilului  Lectura unor
S27 “Promovarea imaginii individual;  Răspunsuri la
1.1.Elaborarea texte-premisă
 asumarea de sine. Faţete ale chestionare
unui program responsabilităţilor şi a personalităţii umane”  Exerciţii (în echipa  Activitate pe
1. Autocunoaştere şi personalizat de şi individual) de  Argumentarea
consecinţelor; grupe
dezvoltare personală reuşită planificare a propriului
personală şi  strategii de succesului în plan  Statistici, sistem axiologic
profesională responsabilizare şi de personal şi imagini  Fişe de
pregătire pentru viaţa de profesional;
 Casete video autoevaluare
adult
 Completarea unor  Fişe de evaluare
 Modele de
fişe de lucru, joc de
documente
rol pe tema
personale
managementului
resurselor  Prezentare de
personale. caz
 Prezentarea
personală într-
un pliant-
reclamă, linia
vieţii, capitolele
importante din
viaţă
2. Comunicare şi 2.1. Analiza  comportamente de  Simulări de situaţii  Autoevaluare  Răspunsuri la
cooperare în grupurile de S9 “Toleranţa - între  Chestionarul de chestionare
beneficiilor apartenenţă; virtute şi realitate” care evidenţiază interese
comportamentul avatajele  Argumentarea
ui de cooperare  modalităţi de adaptare la S5 “Cum comunicăm în comportamentului  Portofoliul propriului
schimbările din cadrul situaţii conflictuale?” de cooperare sistem axiologic
grupului de apartenenţă;  Grila de
2.2.Analiza observaţie  Fişe de evaluare
abilităţi sociale  Dezbateri, jocul de
factorilor care  calităţile S2 “Buna cuviinţă sau arta şi autoevaluare
rol pentru  Testele de
contribuie la liderilor;dezvoltarea convieţuirii”
evidenţierea şi aptitudini şi  Programe de
dezvoltarea calităţilor de lider; dezvoltarea performanţă dezvoltare
abilităţilor de S12 “Prevenirea abuzului şi
calităţilor de lider personală
lider violenţei în familie”  Simularea

3.1.Exersarea S7 “Sunt ceea ce fac.


abilităţilor de Viitorul meu preferat,
utilizare viitorul meu posibil”
 Chestionare cu
eficientă a
S13 “Cum să învăţăm privire la relaţia
diferitelor surse,
eficient?” dintre
pentru a Managementul  Dezbateri pe tema performanţele
localiza, selecta informaţiilor:
S18 “Consecinţe ale utilităţii diferitelor şcolare şi succes
şi evalua  resurse relevante cu
absenteismului în resurse privind
informaţii despre privire la învăţare,  Teste de  Fişe de
procesul de învăţare” învăţarea , munca
învăţare, muncă , carieră; autocunoaştere autoevaluare
şi cariera
muncă,cariera
3. Managementul  Internet  Programe de
Managementul învăţării:  Aplicarea unor
informaţiilor şi 3.2. Exersarea S17 “Cartea-prietenul cel dezvoltare
 gândirea critică şi tehnici de gândire  Chat
învăţării abilităţilor de mai bun” personală
autocontrolul asupra critică
învăţare critică,  Activităţi
propriei învăţări;  Grila de
creativă şi  Dezbateri cu interactive
eficientă, în  învăţarea permanent observaţie
S11 “Un pas înapoi azi tema:”Învăţarea
vederea reuşitei (caracteristici, poate deveni un pas permanentă- o  Conversaţia
personale şi reglementări naţionale şi înainte mâine!-interviul necesitate”  Aprobarea
profesionale; europene) de angajare”
 Exerciţiul
3.3.Explicarea
S22 “Bacalaureatul - stimulativ
necesităţii şi
avatajelor examenul maturităţii?-
învăţării prelucrarea
permanente metodologiei de
Bacalaureat”
4. Planificarea 4.1.Evaluarea Alternative educaţionale:  Exerciţii de  Utilizarea  CV-uri
carierei pregătirii  învăţământ elaborare a dicţionarelor, personale
personale pentru postobligatoriu: şcoli S8 “Portofoliul personal” documentelor de biblioteca
continuarea postliceale, învăţământ marketing  Cărţi de vizită
studiilor/pentru universitar de personal(CV,
scurtă/lungă durata.
-educaţia adulţilor; S21 “Sunt capabil să iau o
specificul educaţiei, decizie? Stiluri
condiţii de acces, decizionale”
finalizare,echivala-rea
diplomelor la nivel S26 “Am un model de
scrisoare de
european. urmat?”
intenţie), simularea
participării la un  Conversaţia
Elemente de marketing
interviu în vederea  Teste de
personal:
inserţie angajării; autocunoaştere
profesională  portofoliul personal şi S4 “Cartea mea de vizită.  Simulare- utilizarea  Chestionare
planul pentru carieră Rolul unui curriculum-
4.2.Exersarea documentelor
după finalizarea ciclului vitae”  Aprobarea
abilităţilor de EUROPASS în
superior al liceului;  Comentarii
utilizare a condiţiile aplicării
integrarea şi S29 “Mituri referitoare la  Exerciţiul
documentelor de pentru o bursă sau  Analize
armonizarea priorităţilor carieră” stimulativ
marketing ocuparea unui loc
şi a obiectivelor  Expozeuri
personal şi de muncă în ţară  Afişe
(educaţionale,
EUROPASS, în sau străinătate;  Fişe de
profesionale, familiale,în  Reviste
vederea vederea obţinerii  Vizite la cabinetul autoevaluare
continuării succesului personal şi de consiliere pentru  Internet
studiilor sau a profesional; familiarizarea cu  Profiluri
inserţiei pe piaţa documentele
 CV, scrisoare de ocupaţionale
muncii EUROPASS şi
intenţie, interviu de  Conversaţia
cerinţele de studiu
angajare- cerinţe
sau ocupare a unui  Chestionare
formale, standarde
loc de muncă în
europene;
Europa.
 documente
Europass:CV-ul
european, paşaportul
lingvistic, suplimentul la
diplomă, cerificatul de
calificare.
5. Calitatea stilului 5.1. Analiza Calitatea vieţii personale: Aplicarea de  Materiale  Programe de
de viaţă conceptului de  impactul carierei şi a chestionare, teste şi informative dezvoltare
calitate a vieţii profesiei asupra calităţii S3 “Agresivitatea şi instrumente personală
în contextul vieţii; calitatea vieţii în formele ei de folosite pentru  Colaborarea cu
dezvoltării situaţii de criză: cum manifestare” orientarea în centre de  Fişe de
carierei; influenţează o situaţie de carieră: sănătate, autoevaluare
criză calitatea vieţii unei S31 “Să ne ferim de Interoption; nutriţie
5.2.Exersarea
persoane; modalităţi de accidente” BTPAC;chestionar  Teste de
abilităţilor de
intervenţie în situaţie de e on line:
criză; autocunoaştere
Calitatea relaţiilor sociale
S15 Proiect de grup cu  Chestionar de
şi a mediului de muncă: identificare a
tema: ”Beneficiile
 pregătirea pentru implicării comunitare”. stilului de viaţă
examene şi  Proiect de grup: preferat şi
managementul stresului; S30 Joc de rol:primul influenţa unei profesiile
ajutor în cazul unor situaţii de criză asociate
situaţii de criză a asupra calităţii acestuia
Egalitatea de şanse în societăţii în care trăim. vieţii unei  Discuţii de grup
dezvoltarea carierei: persoane; pe tema
 dimensiunea de gen în
 Proiecte de grup şi implicării în
dezvoltarea şi S25 “Optez pentru o carieră
management al individuale cu acţiuni
planificarea carierei; potrivită sexului meu?”
stresului în tema: ”Pregătirea comunitare şi în
stereotipu-rile de gen ca
pregătirea pentru examene şi acţiuni de
barieră în opţiunile de
pentru examene managementul voluntariat
carieră.
5.3.Analizarea stresului”;  Reactivarea
conceptelor de  Discuţii de grup de grupului de
egalitate de identificare a voluntari al
şanse şi egalitate modalităţilor de clasei noastre
de gen , din asigurare a  Joc de rol
perspectiva egalităţii de şanse
planificării în dezvoltarea unei  Proiecte
carierei cariere; individuale şi
de grup
 Discuţii de grup pe
tema influenţei  Discuţii de grup
stereotipurilor de pe tema
gen în planificarea influenţei
şi dezvoltarea stereotipiilor de
carierei. gen în
planificarea şi
dezvoltarea
carierei unei
fete/femei şi a
unui ăiat/bărbat
6. Analiza situaţiei S15
la învăţătură S33