Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

www.edums.ro

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ENGLEZĂ GIMNAZIU


ZONA MUREȘ

PLAN MANAGERIAL
Anul Școlar 2017 / 2018
1. Obiective şi scopuri urmărite:

Scop
Ridicarea standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate de membrii Cerului Pedagogic al profesorilor de limba engleză, gimnaziu,
zona Mureș, prin acordarea cu valorile culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea
potenţialului elevilor şi formarea lor în calitate de cetăţeni.

Obiective
1. Adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor: realizarea planificărilor și stabilirea succesiunii de parcurgere a materiei prin alocarea
timpului necesar pentru fiecare unitate de învăţare în concordanţă cu competenţele specifice şi conţinuturile vizate.
2. Creșterea calității procesului de predare-învățare și eficientizarea procesului de învățământ prin prezentarea unor metode interactive în
predarea limbilor moderne în cadrul cercului; stimularea creativităţii şi a spiritului competitiv al elevilor; interdisciplinaritate în predare și
educație prin interasistențe în cadrul comisiilor metodice din școli.
3. Diversificarea ofertei de activități extrașcolare și extracurriculare oferite elevilor cu scopul formării unor personalităţi complexe a
elevilor.
4. Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de selecţie şi pregătire a elevilor capabili de performanţe şcolare.
5. Organizarea, îndrumarea şi controlul concursurilor de limbă engleză, a olimpiadelor de limba engleză și a concursului de verificare a
aptitudinilor de limba engleză pentru clasa a IX-a şi pregătirea acestora în bune condiţii.
6. Realizarea unei evaluări obiective şi complexe.

Întocmit/Redactat: G.Ș. Plan Managerial CP 2017/2018


Nr. pag. 4
1|P a g e
Cercul pedagogic – Limba engleză gimnaziu, Zona Mureș-Sărmașu Anul școlar 2017-2018

NR. COMPETENŢE MODALITĂŢI DE DATA ŞI LOCUL


TEMA PROPUSĂ RESPONSABILI
CRT. SPECIFICE REALIZARE DESFĂŞURĂRII
Stabilirea succesiunii de
parcurgere a materiei. Conceperea pe unităţi de
Alocarea timpului necesar învăţare conform planurilor
1-15 septembrie 2017,
1. Realizarea planificărilor pentru fiecare unitate de cadru și programelor în vigoare, Toţi membrii cercului
în școlile din zona Mureș
învăţare în concordanţă cu folosind metode şi mijloace
competenţele specifice şi specifice.
conţinuturile vizate.
Metode interactive în
Dezbateri în cadrul comisiilor,
predarea limbilor Îmbunătăţirea procesului de PERMANENT Toţi membrii
2. Interasistențe la nivel de cerc
moderne - Interasistențe predare-învăţare În școlile din zona Mureș comisiilor metodice
pedagogic
la nivel de cerc pedagogic
Pregătirea și realizarea
Educarea elevilor în spiritul Cadrele didactice
Serbarea EDL 2017 - activităților dedicate Zilei
respectării identității culturale 26.09. 2017 Inspector limbi
3. „European Day Of europene a limbilor la nivelul
și a promovării valorilor În școlile din zona Mureș moderne,
Languages” instituțiilor de învățământ
internaționale. prof. Loredana Dan
peuniversitar din județul Mureș
Participarea la Evaluarea competențelor de
20.10.2017 Responsabili CP;
ATELIERE DE LUCRU comunicare în limba engleză și Aplicare de teste. Interpretare.
4. Șc. Gimn. „Tudor Profesorii care preiau
1. Testarea inițială Îmbunătăţirea procesului de Crearea de planuri de lecție.
Vladimirescu ” Tg.-Mureș clase noi
2. Lesson planning predare-învăţare-evaluare.
ATELIER DE LUCRU Îmbunătăţirea procesului de 17.11.2017 Responsabili CP
5. 1. Summer School planificare și proiectare Ateliere de lucru. Șc. Gimn. „Tudor prof.Gabriela Șandru
2. Reading Activities didactică. Vladimirescu ” Tg.-Mureș prof. Boiti Adriana
Inspector limbi
Dezvoltarea competențelor de
Participare la festivalul de moderne,
limbă engleză, promovarea Contactarea școlilor și înscrirea 15.12.2017, ora 14.30
iarnă prof. Loredana Dan
6. culturii anglo-saxone, participanților cu programele Sala Festivă „C-tin
WINTER FESTIVAL Responsabili CP
creșterea stimei de sine a propuse Brâncuși”, Tg.-Mureș
2017 prof.Gabriela Șandru
elevilor.
prof. Boiti Adriana
7.

Întocmit/Redactat: G.Ș. Plan Managerial CP 2017/2018


Nr. pag. 4
2|P a g e
Cercul pedagogic – Limba engleză gimnaziu, Zona Mureș-Sărmașu Anul școlar 2017-2018

Consultații realizate în timpul


orelor și în afara lor.
Selectarea elevilor care vor
Pregătirea suplimentară Dezvoltarea competențelor de PERMANENT Profesorii de limba
8. reprezenta şcolile la
pentru Olimpiade și limbă engleză. În școlile din zona Mureș engleză
Olimpiade.
Concursuri
Realizarea unor itemi de
evaluare.
Participarea la Concursul Inspector limbi moderne,
Selectarea elevilor care vor Se va lua în considerare și 20.01.2018
”Keep in Touch with prof. Loredana Dan
9. reprezenta şcolile. dorința elevilor pt. participare Școala Gimnazială
Reality” Ediția a XIII-a Comisia de organizare
( cls. a VII-VIII-a) la Atelierele de Creație „Al.I.Cuza”, Tg.-Mureș
(ianuarie 2018) prof. Szabo Adam Bela
27.01.2018
Verificarea cunoştinţelor
Participarea la Olimpiadă Pregătire cu elevii calificați (Data se poate stabili la nivel Toți profesorii de limba
10. acumulate de elevi pe baza de
Faza pe școală (dacă este cazul) de catedră / școală) engleză
competiţie județeană
La sediul fiecărei școli
Testare scrisă. Evaluare
Participarea la Olimpiada Verificarea cunoştinţelor 17.02.2018, ora 9 Inspector limbi moderne,
efectuată de Comisia de
de limba engleză - Faza acumulate de elevi pe baza de Șc. Gimn. „Tudor prof. Loredana Dan
organizare și desfășurare a
zonală competiţie zonală Vladimirescu” Tg.-Mureș Comisia de organizare
OLE.
11. Dezvoltarea cunoștințelor Responsabili CP
Participarea la teoretice legate de metodica Atelier de lucru. 17.02.2018, 9.30-10.30 prof.Gabriela Șandru
ATELIER DE LUCRU predării limbii engleze, Activități practice. Șc. Gimn. „Tudor prof. Boiti Adriana
1.Games îmbunătățirea procesului Vladimirescu ” Tg.-Mureș
intsructiv-educativ prof.Beldean Maria
Testare scrisă. Evaluare 3.03.2018, ora 9
Participarea la Olimpiada Verificarea cunoştinţelor Inspector limbi moderne,
efectuată de Comisia de (data poate suferi modificări)
12. de limba engleză - Faza acumulate de elevi pe baza de prof. Loredana Dan
organizare și desfășurare a Școala Gimnazială
județeană competiţie județeană Comisia de organizare
OLE „Europa”, Tg.-Mureș
Inspector limbi moderne,
Participarea la Concursul
Verificarea cunoştinţelor 16.03.2017 prof. Loredana Dan
de limba engleză „English Pregătirea / testarea elevilor.
13. acumulate de elevi pe baza de Școala Gimnazială Comisia de organizare
Challenge”, CAEJ 2017, Evaluarea.
competiţie „G.Coșbuc”, Tg.-Mureș prof. Moldovan Ada
ediția III
prof. Opferman Tana

Întocmit/Redactat: G.Ș. Plan Managerial CP 2017/2018


Nr. pag. 4
3|P a g e
Cercul pedagogic – Limba engleză gimnaziu, Zona Mureș-Sărmașu Anul școlar 2017-2018

Verificarea cunoştinţelor
Participarea la Concursul Testarea elevilor. Evaluarea. 24.03.2018, ora 10 prof. Șandru Gabriela
14. acumulate de elevi pe baza de
online F.A.S.T. English Publicarea clasamentului. ONLINE prof. Raduly Dana
competiţie online

Îmbunătăţirea procesului de
Participarea la LECȚIE Asistare lecție demonstrativă. Data / locația se vor stabili Inspector limbi moderne,
15. predare-învăţare-evaluare și de
DEMONSTRATIVĂ Discuții / feed-back. de ISJ Mureș. prof. Loredana Dan
proiectare didactică.
Participarea la Concursul
Verificarea cunoştinţelor 20.04.2018
județean de limba engleză Testarea elevilor. Jurizare. Comisia de organizare
16. acumulate de elevi pe baza de Palatul Copiilor,
„Spelling Bee”, CAEJ Premiere. prof. Șandor Melania
competiţie Tg.-Mureș
2017, ediția V
Dezvoltarea cunoștințelor Responsabili CP
Participarea la
teoretice legate de metodica Ateliere de lucru. Activități 12.05.2018 , 9.30-10.30 prof.Gabriela Șandru
ATELIERE DE LUCRU
17. predării limbii engleze, practice. Șc. Gimn. „Tudor prof. Boiti Adriana;
1. Smartboard Activities
îmbunătățirea procesului Vladimirescu ” Tg.-Mureș prof.Gălățean Anamaria
2. Bullying
intsructiv-educativ prof. Vodă Petruța
Verificarea cunoştinţelor,
Participarea la Concursul Testarea scrisă elevilor. 12.05.2018 – testare scrisă
valorificarea creativității și
județean de limba engleză Stabilirea finaliștilor. Testarea 26.05.2018 – etapa finală prof. Șandru Gabriela
18. inventivității elevilor pe bază
„Treasure Hunt”, CAEJ orală a echipajelor. Jurizare. Șc. Gimn. „Tudor Comisia de organizare
de competiţie, dezvoltarea
2017, (ediția V) Premiere. Vladimirescu”, Tg.-Mureș
spiritului de echipă
Participarea la Proba de
Inspector limbi moderne,
verificare a cunoștințelor Verificarea cunoştinţelor Pregătirea și testatrea Data / locația se vor stabili
19. prof. Loredana Dan
de limba engleză a pentru cls.a IX-a bilingv absolvenților clasei a VIII-a de ISJ Mureș
Comisia de organizare
elevilor de cls. a VIII-a
Inspector limbi moderne,
Participarea la Stimularea stimei de sine a Premierea elevilor cu rezultate prof. Loredana Dan
Data / locația se vor stabili
20. Festivitatea de final de elevilor. deosebite la concursuri și Responsabili CP
de ISJ Mureș
an Bilanț al activității cercului. olimpiade. Raportare. prof.Gabriela Șandru
prof. Boiti Adriana

Responsabili de cerc pedagogic,


prof. Șandru Gabriela și prof. Boiti Adriana

Întocmit/Redactat: G.Ș. Plan Managerial CP 2017/2018


Nr. pag. 4
4|P a g e

S-ar putea să vă placă și