Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

www.edums.ro

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ENGLEZĂ GIMNAZIU


ZONA MUREȘ-SĂRMAŞU

PLAN MANAGERIAL
Anul Școlar 2018 - 2019
1. Obiective şi scopuri urmărite:

SCOP
Ridicarea standardelor calitative ale activită ţii didactice desfă şurate de membrii Cercului Pedagogic al profesorilor de limba engleză, gimnaziu, zona Mureș-
Să rmaşu, prin acordarea cu valorile culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului
elevilor şi formarea lor în calitate de cetă ţeni.

OBIECTIVE
1. Adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor: realizarea planifică rilor și stabilirea succesiunii de parcurgere a materiei prin alocarea timpului
necesar pentru fiecare unitate de învă ţare în concordanţă cu competenţele specifice şi conţinuturile vizate.
2. Creșterea calită ții procesului de predare-învă țare și eficientizarea procesului de învă ță mâ nt prin prezentarea unor metode interactive în predarea
limbilor moderne în cadrul cercului; stimularea creativită ţii şi a spiritului competitiv al elevilor; interdisciplinaritate în predare și educație prin
interasistențe în cadrul comisiilor metodice din școli.
3. Diversificarea ofertei de activită ți extrașcolare și extracurriculare oferite elevilor cu scopul formă rii unor personalită ţi complexe a elevilor.
4. Organizarea şi desfă şurarea unor activităţi de selecţie şi pregă tire a elevilor capabili de performanţe şcolare.
5. Organizarea, îndrumarea şi controlul concursurilor de limbă engleză , a olimpiadelor de limba engleză și a probei de verificare a aptitudinilor de
limba engleză pentru clasa a IX-a şi pregă tirea acestora în bune condiţii.
6. Realizarea unei evaluă ri obiective şi complexe.

Întocmit/Redactat: G.Ș. Plan Managerial CP 2018/2019


Nr. pag. 4
1|Page
Cercul pedagogic – Limba engleză gimnaziu, Zona Mureș-Sărmașu Anul școlar 2018-2019

NR. INDICATORI DE
OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE UMANE TERMEN
CRT EVALUARE
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a - Elaborarea planifică rii calendaristice în
prevederilor legale Modele de
conformitate cu metodologia de aplicare a - responsabili cerc
Adaptarea demersului didactic la pedagogic
documente de
nevoile elevilor: realizarea planului de învăţă mâ nt; proiectare
planifică rilor și stabilirea succesiunii
- Proiectarea anuală şi semestrială ;
de parcurgere a materiei prin alocarea - responsabili comisii
1. timpului necesar pentru fiecare unitate Permanent Calitatea
- Planificarea activită ţilor de consiliere a metodice
de învăţare în concordanţă cu documentelor
competenţele specifice şi conţinuturile pă rinţilor; prezentate
vizate - toate cadrele didactice
- Proiectarea activită ţilor extracurriculare; membre ale cercului
Tematica abordată
- Proiectarea tipurilor de evaluare.
- Reorganizarea comisiilor metodice la nivel de - responsabili cerc
zonă pedagogic
Organizarea activită ţilor metodice la
- Elaborarea planurilor manageriale ale cercului 1 octombrie
2. nivelul cercului pedagogic şi comisiilor Portofoliu
pedagogic şi ale comisiilor metodice; 2018
metodice din zona Mureș -Să rmașu - responsabile comisii
- Monitorizarea activită ţilor comisiilor metodice metodice
la nivel de unitate.
Asigurarea suportului informaţional - responsabili cerc
- Comunicare permanentă cu responsabilii de Varietatea temelor
de proiectare a activită ţii cercului pedagogic
comisii metodice de la nivelul şcolilor din zonă ; planificate în
3. pedagogic şi a comisiilor metodice, Permanent
- Monitorizarea feed-backului fiecă rei activită ţi; cadrul comisiilor
pentru o eficientă derulare a activită ţii - responsabile comisii
- Discuţii individuale şi de grup. metodice
metodice. metodice
Diversificarea ofertei de activită ți - propuneri de activități în comisiile metodice al - responsabili cerc
unită ților de învă ță mâ nt pedagogic Numă r de activită ți
extrașcolare și extracurriculare oferite 1 octombrie
4. extrașcolare
elevilor cu scopul formă rii unor - responsabili comisii 2018
propuse
personalită ţi complexe a elevilor. - elaborarea planului de activități al cercului metodice

Întocmit/Redactat: G.Ș. Plan Managerial CP 2018/2019


Nr. pag. 4
2|Page
Cercul pedagogic – Limba engleză gimnaziu, Zona Mureș-Sărmașu Anul școlar 2018-2019

- Îndrumarea debutanților în dezvoltarea


competenţelor de proiectare;
Îndrumarea, consilierea şi
- Implicarea în activită ţi metodice în cadrul
coordonarea activită ţilor cadrelor
cercurilor pedagogice şi comisii metodice; - responsabili cerc
5. didactice şi ale debutanţilor prin Permanent Numă r participanţi
activitatea metodică în cadrul - Încurajarea exprimă rii profesionale; pedagogic
cercurilor pedagogice şi comisiilor - Îndrumarea realiză rii portofoliului
metodice. profesorului / elevului;
- Realizarea unor parteneriate între școli.
Creșterea calității procesului de
predare-învă țare și eficientizarea
procesului de învăță mâ nt prin - Desfă şurarea de activităţi de tipul ateliere de
prezentarea unor metode interactive - responsabili cerc
lucru în cadrul cercului pedagogice; pedagogic
în predarea limbilor moderne în cadrul Impactul tematicii
6. - Susținerea de lecții demonstrative și Permanent
cercului; stimularea creativită ţii şi a abordate
spiritului competitiv al elevilor; interasistențe;
- membrii cercului
interdisciplinaritate în predare și - Diseminarea exemplelor de bune practici.
educație prin interasistențe în cadrul
comisiilor metodice din școli.
Diseminarea apariţiilor editoriale în - Prezentă ri de carte didactică ;
vederea racordă rii activită ţii cadrelor
didactice la noutăţile didacticii - Selectarea cu rigurozitate şi în acord cu
- responsabili cerc Experienţe pozitive
7. aplicate. principiile psihopedagogice a auxiliarelor Permanent
pedagogic diseminate
didactice;
- Discuţii individuale.

Informarea tuturor cadrelor didactice - Prezentarea noută ţilor: Scrisori metodice, - responsabili cerc
8. Permanent Numă r participanţi
din zonă cu noută ţile MEN şi ISJ Mureș. Metodologii, Preciză ri, Ordine etc. pedagogic

- Comunicare permanentă cu membrii cercului;


- responsabili cerc
Îmbună tă ţirea modului de comunicare - Monitorizarea feed-backului fiecă rei activită ţi; pedagogic Experienţe pozitive
9. a mesajelor la nivelul cercului - Întâ lniri formale și informale, în scopul obţinerii Permanent
-cadrele didactice diseminate
pedagogic. unor informaţii;
- Discuţii individuale şi de grup.

Întocmit/Redactat: G.Ș. Plan Managerial CP 2018/2019


Nr. pag. 4
3|Page
Cercul pedagogic – Limba engleză gimnaziu, Zona Mureș-Sărmașu Anul școlar 2018-2019

- Îndrumarea modului de proiectare a Modele de


- responsabili cerc
opţionalelor; documente de
Formarea competenţelor profesionale pedagogic
- Verificarea proiectă rii şi centralizarea proiectare
10. privind proiectarea şi implementarea martie 2019
opţionalelor;
CDŞ - responsabili comisii
- Înaintarea că tre inspectorul de specialitate Varietatea
metodice
pentru avizare. opţionalelor

Organizarea şi desfă şurarea unor - identificarea elevilor cu potențial -responsabili comisii


activită ţi de selecţie şi pregă tire a metodice
- graficul activită ților suplimentare Numă r de premii
11. elevilor capabili de performanţe -cadre didactice Permanent
- participarea la olimpiadele și concursurile de obținute
şcolare. membri ai cercului
limba engleză pedagogic
- inițierea de concursuri noi
Organizarea, îndrumarea şi controlul -responsabili cerc
- depunerea formularelor de aplicație la ISJ Mureș
concursurilor de limbă engleză , a pedagogic Numă r de
olimpiadelor de limba engleză și a - constituirea comisiilor de organizare și
concursuri avizate
12. probei de verificare a aptitudinilor de desfă șurare a concursurilor Permanent
-cadre didactice de ISJ Mureș sau de
limba engleză pentru clasa a IX-a şi -implementarea și monitorizarea concursurilor; MEN
membre ale cercului
pregă tirea acestora în bune condiţii. evaluarea lor;
pedagogic
- diseminarea rezultatelor.
Realizarea unei evaluă ri obiective şi
complexe. Evaluarea activităţii
- Aplicarea unor chestionare de mă surare a - responsabili cerc Chestionare
13. metodice desfă şurate în cadrul Mai 2019
satisfacţiei participanților la acţiunile metodice. pedagogic aplicate
cercului pedagogic şi depistarea
nevoilor de formare viitoare.

Responsabili de cerc pedagogic,


prof. Șandru Gabriela și prof. Boiti Adriana

Întocmit/Redactat: G.Ș. Plan Managerial CP 2018/2019


Nr. pag. 4
4|Page