Sunteți pe pagina 1din 1
rom ogee IC¢ + PRleny Fou a, IRECTIA GENERALA TNVATAMANT PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCATIEL SI CLRCETAR = Catre Inspectoratul Scolar Judefean/ Inspectoratul Scolar al ) in atenfia d-nei/d-hui inspector seotar general Avand in vedere dreptul fundamental al copiilor la educatie, va ragam sit analizati soluyiile alternative de continuare a invaficii on-line la aivelul unititilor de invatimint din judejul dys./municipiul Bucuresti, precum si numarul estimativ al clevitor care sunt implicati in aceste demersuri realizate de cadrele didactice. Ministerul Fducatiei yi Cercetirii a fost gi este preocupat s& sprijine clevii gi eadrele didactice, precum gi alfi beneficiari ai sistemului de educafie, in utilizarea eficienta a instrumentelor gi aplicajiilor educafionale utile activitatiididactice de In distanti. fn acest sens, prin proicctul Ministerului Educatiei si Cercetarii, sunt planificate o serie de instruiti on-line pentru profesorii din inva entra tofi~ CRED" va realiza aceste instru ale cadrelor didactice, dupa cum urmeaz: Joi, 19 martie, ora 10.00: Utiizarea Teams/Office365 Vineri, 20 martie, ora 11.00: Utilizare Google Meet Luni, 23 martie, ora 11.00: Utilizare Zoom Marti, 24 martie, ora 11.00: Utilizare Livresq © Miereuri,25 martie, ora 11.00: Utilizare Google Classroom ntul preuniversitar. Echipa proiectului ,Curiculum relevant, educatio desel Webinarele sunt deschise gi adresate membrilor comunitatii CRED, dar si altor persoane interesate de dezvoltarea competentelor digitale, care pot urmari gi inregistrarile scestor evenimente on-line. Instruitile vor avea loc in transmisie live sau vor fi inregistrate si difuzate pe canalul de Youtube Educred (atin://oit.Ay/PmieciCRED) si pe pagina de Facebook a proiectolui CRED (huip://bit|y/2x2vk80), Recomandam cadrelor didactice si urmireasca instructivnile de aceesare a Atclicrclor online CRED. Acestea vor fi publicate pe site-ul proicctulai CRED, www.educred.zo (instrucfiuni atelier, 19 martie 2020, Utilizarea ‘Teams/Oftice365 hups:/iwww.educted.ro/stirv/Avebinar-deschis na- smentelor-de-lucru-online’), pe pagina de facebook a proiectului CRED, precum gi pe pagina de FB dedicata evenimentului online. VA rugim si transmite|i citre toate unitatile de invatamant din judetul dvs /municipiul Bucuresti aceste informatii, precum si faptul c& incepand eu zina de vineri 20 martie 2020, cadrele didactice vor avea la dispezitie pagina unicd www.digital.educred.ro, ca spafiu de sprijin pentru activititi la distanta cu elovii, Director General Daniela Elisgbety BOGDAN Si.Genera Brtnetornr.28-30, Sector 1, grove, Bucur ‘ols nd 0214056091 Fax: 4 OF MISSA Eras Sgetppodu govre woreda