Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

 ________ din ____________________

Aprobat Vizat
Director, Consilier educativ,
Prof. Podaru Adrian Prof. Bendou Mariana

PROIECT EDUCAŢIONAL

,,ECO- Poni”

COORDONATORI,
Prof. Sandu Doina
Prof. Ferrant Doina

ANUL ȘCOLAR 2019-2020


I. DATE PRIVIND APLICANTUL:

I.1. COORDONATORI PROIECT:


 Sandu Doina
 Ferrant Doina

I.2. COLABORATORI:
 Prof. Bendou Mariana
 Prof. Grozescu Lia
 Prof. Mărășescu Gianina
 Prof. Frățilă Raluca
 Pascu Daniela

II. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

II.1. TITLUL PROIECTULUI: „ECO-Poni”


II.2. Categoria în care se încadrează proiectul: PROIECT INIŢIAT ÎN CADRUL
SĂPTĂMÂNII EDUCAȚIEI GLOBALE

III. UNITATEA ÎN CARE SE DERULEAZǍ PROIECTUL:


LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRU PONI”, ONEȘTI
STR. REPUBLICII, NR. 60, ONEȘTI, JUD. BACĂU
Nr. telefon: 0234311922
E-mail: ctpetruponi@yahoo.com

IV. DIAGNOZA RELEVANTĂ PENTRU OBIECTIVELE PROIECTULUI


IV.1. SCOP:
Activitatea are drept scop să-i facă pe elevi conştienţi de faptul că prin comportamentul personal
pot influența clima, dar și faptul că rolul şcolii în viaţa lor este acela de a creşte calitatea educaţiei
oferite acestora prin intermediul unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
IV.2. ARGUMENTAREA PROIECTULUI

Într-o societate modernă educaţia are un rol primordial, iar educaţia primită în şcoală rămâne
fundaţia pe care elevul îşi va clădi în timp, cu răbdare, ambiţie şi dăruire o viitoare carieră într-un
mediu social concurenţial.
Cultura generală, abilităţile de comunicare, abilităţile practice şi de lucru în echipă, dezvoltarea
competenţelor fundamentale necesare acestui secol sunt elementele definitorii care conduc către
succes.
Proiectul îşi propune ca participanţii să conştientizeze că odată cu evoluţia societăţii omeneşti au
început să apară unele modificări, la început nesemnificative, apoi din ce în ce mai mari, omul a
utilizat unele materiale naturale şi a creat altele fără să-şi dea seama că poate deteriora mediul. Astfel

2
că lumea contemporană ar trebui să minimalizeze acţiunile care conduc la dezechilibre naturale, cu
efecte dezastruoase asupra oamenilor, animalelor, vegetaţiei, a vremii.
Un element deosebit al raporturilor dintre mediul înconjurător şi dezvoltarea societăţii îl constituie
înţelegerea caracterului determinant al dezvoltării durabile. Aceasta presupune protecţia şi conservarea
mediului înconjurător, pe de o parte şi utilizarea raţională, cantitativ si calitativ, a resurselor naturale,
pe de altă parte. În ultima perioadă, omenirea se confruntă cu hazarde determinate de acţiunile proprii
sau pur şi simplu generate de forţa naturii. Fenomenele meteorologice extreme (temperaturi anormal de
ridicate sau de scăzute, furtuni violente, căderi de grindină, precipitaţii abundente sub diverse forme,
uragane, tornade, inundaţii etc.) au devenit o parte componentă a vieţii de zi cu zi a oamenilor din toată
lumea. De asemenea, omenirea se luptă şi cu consecinţele dezastruoase ale catastrofelor naturale
produse de forţele pământului: cutremure, tsunami, avalanşe, erupţii vulcanice etc.
Activitatea îşi propune consolidarea comunicării și interrelaţionării elevilor între ei, cât şi cu
cadrele didactice.
Proiectul educativ propus vizează activităţi de natură artistică, creativă şi atitudinală.
Activitatea a fost gândită şi adaptată elevilor din ciclul liceal pentru ca aceasta să fie uşor de
abordat de către fiecare elev.

Programul ”Săptămâna educației globale” va avea loc în perioada 18-22 noiembrie 2019.

V. OBIECTIVUL GENERAL:
Sensibilizarea şi conştientizarea elevilor faţă de influenţele şi urmările produse de schimbările
climatice globale.

V.1. OBIECTIVELE SPECIFICE:


 cunoaşterea de către copii a factorilor poluanţi ce determină schimbările climatice, a efectelor
schimbărilor climatice asupra mediilor de viaţă;
 dobândirea de către copii a unor cunoştinţe despre efectele deşeurilor în poluarea
mediului/prevenirea lor;
 identificarea unor reguli şi norme de comportament faţă de mediu -  însuşirea unor modalităţi
concrete de îngrijire şi păstrare a curăţeniei mediului;
 familiarizarea copiilor cu modalităţi concrete de utilizare a deşeurilor în activităţile din şcoală;
 valorificarea experienţei personale, a cunoştinţelor acumulate în activităţile din şcoală şi
diseminarea lor în familie, la prieteni, vecini, rude,etc.;
 promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi totodată
stimularea creativităţii elevilor în ceea ce priveşte activităţile în care relaţia cu mediul înconjurător
solicită atenţia deosebită pe care omul ar trebui să o acorde conservării acesteia ;
 dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor elevilor , a spiritului de fair-play, dar şi a spiritului de echipă
al acestora, prin intermediul activităţilor ce au drept țintă ocrotirea naturii;
 dezvoltarea competenţelor de comunicare, prin sarcini individuale şi de grup în timpul activităţilor
ce vizează întreținerea, amenajarea, reamenajarea spaţiilor verzi.

V.2. OBIECTIVE MǍSURABILE:

3
 dezvoltarea unui comportament individual şi social sănătos;
 implicarea responsabilă a participanţilor în acţiuni de protejare a mediului;
 contactul nemijlocit cu autorităţi şi instituţii locale prin activităţi în afara clasei (acţiuni de
voluntariat).

VI. DESCRIEREA COLECTIVULUI DE ELEVI (grupul ţintă şi beneficiarii din proiect):


Grupul ţintă este format din elevi cu disponibilitate de a participa la activităţi extraşcolare, dar cu
deprinderi sociale, civice formate. Se va urmări prin toate activităţile proiectului să se formeze şi să se
consolideze deprinderile, atitudinile şi convingerile pentru a se contura un comportament civilizat.
Toate activităţile proiectului se folosesc de resursele necesare pentru a obţine rezultate măsurabile
în grupul ţintă.

VI.1. GRUPUL ŢINTĂ este format din elevii claselor IX-XII, din Liceul Tehnologic „Petru Poni”,
Onești.

VI.2. BENEFICIARI:

Direcţi: elevi ai şcolii, profesori;


Indirecţi: pǎrinţii elevilor, membri ai comunităţii locale.

VII. LOCUL DE DESFĂŞURARE:


Sala de festivităţi, sala de clasă pentru dezbaterea şi diseminarea activităţilor.

VIII. RESURSE:
Umane: elevi, cadre didactice, părinţi, vizitatori.
Temporale: 18 – 22 noiembrie 2019.
Materiale: filme, lucrări ale elevilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, imagini cu efecte ale
schimbărilor climatice, aparat foto, diplome, laptop, videoproiector, materiale în PowerPoint, CD,
auxiliare, foi A4, creioane colorate, materiale din natură, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici,
foarfecă, acuarele, materiale reciclabile etc.

IX. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: ,,Un mediu mai curat”
Data/ Perioada: 18.XI.2019
Locul de desfăşurare: sala de clasa
Participanţi: elevii clasei XII A seral
Descrierea activităţii: Prezentarea de PPT-uri realizate in echipe de câte 3 elevi
Responsabil: prof. Bendou Mariana, Grozescu Lia

4
Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: ,,Eco- Poni”
Data/ Perioada: 19.XI.2019
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Participanţi: elevii claselor IX-XII
Descrierea activităţii: expoziție de desene
Responsabil: prof. Sandu Doina, Ferrant Doina

Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: ,,Reciclăm- înfrumusețăm”
Data/ Perioada: 20. XI.2019
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Participanţi: Clasa a XII- A
Descrierea activităţii: Confecționare de obiecte decorative, expuse pe holurile liceului
Responsabil: prof. Pascu Daniela

Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: ,,Totul pentru un viitor verde”
Data/ Perioada: 22.XI.2019
Locul de desfăşurare: Cabinet AeL
Participanţi: elevii clasei IX Cp
Descrierea activităţii: prezentare de PPT ,,Stratul de Ozon” ,,Efectul de seră”
Responsabil: prof. Frățilă Raluca, Mărășescu Gianina

X. METODE SI TEHNICI DE LUCRU:


- Explicaţia, observaţia, activitatea pe grupe, individual, dezbateri, prelegeri, descoperire,
întâlniri cu factori responsabili, povestirea, dialogul, problematizarea.

XI. REZULTATE AŞTEPTATE:


- valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării
proiectului;
- modificarea percepţiei elevilor şi membrilor comunităţii asupra problemelor lumii
contemporane, mai ales în ceea ce priveşte schimbările climatice;
- formarea unor atitudini pozitive ale elevilor pentru păstrarea unui echilibru între exploatarea
mediului şi protejarea lui;
- dezvoltarea simţului artistic al elevilor;
- distribuirea de mesaje şi îndemnuri civice;
- manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între copii, în realizarea activităţilor.

XII. DISEMINAREA REZULTATELOR


Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza prin:
- panouri informative;

5
- expoziţii cu lucrările elevilor;
- realizarea de fotografii;
- popularizare prin mass-media locală.

XIII. EVALUAREA PROIECTULUI:


- impactul asupra elevilor cât şi pentru cadrele didactice;
- acordarea unor diplome pentru clasele implicate în activităţile proiectului;

XIV. CONCLUZII
Datele climatice din ultimul secol evidențiază o încălzire progresivă a atmosferei şi o reducere
semnificativă a cantităților de precipitații, elemente considerate limitative pentru toate activitățile
specifice domeniului agricol.
În deceniile următoare, implicațiile încălzirii globale în economia industrială, aprovizionarea cu
apă, agricultură, biodiversitatea vor fi foarte evidente. La nivel global, încălzirea are deci ca efect,
creșterea frecvenţei şi intensității evenimentelor extreme, în special seceta şi inundațiile. Cauzele care
conduc la apariția acestor fenomene sunt legate evident atât de climă, cât şi de intervențiile umane,
respectiv utilizarea defectuoasă a terenurilor şi resurselor de apă, practicile agricole necorespunzătoare,
despăduririle, suprapăşunatul şi, nu în ultimul rând, poluarea aerului şi solului.
Adaptarea la schimbările climatice va beneficia în special de experiența dobândită din reacția la
evenimentele climatice extreme, prin implementarea planurilor de adaptare şi administrare a riscurilor
schimbărilor climatice.