Sunteți pe pagina 1din 7

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА http://www.statistica.md

In conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din


Denumirea: Наименование: 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organele statisticii
oficiale:
_____________________________________ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice
şi juridice, indiferent de forma de proprietate;
______________________________________________________ - asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi
utilizarea lor numai în scорuri statistice.
Adresa: Адрес:
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date
eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se
Raionul (municipiul) ____________________________________ RAPORT STATISTIC
Район (муниципий) sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
(trimestrial) В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV от
Satul (comuna)_________________________________________ 9.12.2004 «Об официальной статистике», органы официальной
Село (коммуна) статистики:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - имеют право получать статистические данные от всех
Strada _____________________________________nr. _______ (квартальный) физических и юридических лиц, независимо от формы
Улица собственности;
- гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных
Cod CUIÎO Nr. 65 – auto данных и их использование только в статистических целях.
Код ОКПО Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме является
правонарушением и санкционируется в соответствии с действующим
Cod IDNO
законодательством.
Код
Aprobat prin Ordinul B.N.S. al Republicii Moldova
Transportul cu mijloacele de nr. 88 din 3 octombrie 2012
Forma de proprietate
Форма собственности ____________________________
transport auto
Утвержден приказом НБС Республики Молдова
(Cod CFP) Перевозки автотранспортными № 88 от 3 октября 2012 г
средствами Prezintă organului teritorial pentru statistică:
1. persoanele juridice, genul principal de activitate al cărora constituie transportul
Koд КФС auto de mărfuri şi pasageri contra plată, trimestrial pînă la data de 18 a lunii
Activitatea principală următoare perioadei de raportare, anual – pînă la data de 25 ianuarie.
Основной вид деятельности ___________________________________ 2. persoanele juridice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transportul de
mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închiriază 10 şi mai multe
autovehicule de marfă, trimestrial pînă la data de 18 a lunii următoare
în ianuarie - ____________________ 20_____ perioadei de raportare, anual – pînă la data de 25 ianuarie.
________________________________________
за январь 3. persoanele juridice şi fizice, care efectuează transportul de pasageri contra plată
pe traseele de autobuze de folosinţă generală, trimestrial pînă la data de 18 a
(Cod CAEM, ediţia 2005) (cumulativ de la începutul anului) lunii următoare perioadei de raportare, anual – pînă la data de 25 ianuarie.
Koд КЭДМ, издание2005 (нарастающим итогом с начала года) Представляют территориальному органу статистики:
1. юридические лица, основным видом деятельности которых являются
Conducătorul _________________________________________ грузопассажирские автоперевозки на коммерческой основе квартальный
Руководитель (nume, prenume / фамилия, имя) отчет до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой
– до 25 января .
(semnătura/подпись) 2. юридические лица других видов деятельности, осуществляющие перевозки
грузов на коммерческой основе и имеющие на своем балансе или арен-
L.Ş. / МП „______”___________________20____ дующие 10 и более грузовых автомобилей квартальный отчет до 18 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, годовой – до 25 января.
3. юридические и физические лица, осуществляющие перевозки пассажиров
Executantul_______________________________________ по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе
квартальный отчет до 18 числа месяца, следующего за отчетным
Исполнитель (nume, prenume / фамилия, имя) периодом, годовой – до 25 января.
Tel. __________________________________________
I. Transporturi de mărfuri pentru terţi
Коммерческие грузовые перевозки
Datele se înscriu cu o zecimală
Данные приводятся с десятичным знаком

Realizat în
Cod perioada
rînd
raportată
Denumirea indicatorilor Наименование показателей
Код
строк Выполнено
и в отчетный
период

А В 1 А
Venituri1 din transportul mărfurilor cu Доходы1 от перевозки грузов
autovehicule – total, mii lei автомобилями — всего, тыс. лей
(rînd 837+838+839) 835 (стр. 837+838+839)
din care, în traficul: в том числе сообщение:
internaţional 837 международное
interurban 838 междугородное
suburban, urban 839 пригородное, внутригородское
Mărfuri transportate — total, mii tone (rînd Перевезено грузов — всего, тыс. тонн
861+862+863) 860 стр. (861+862+863)
din care, în traficul: в том числе сообщение:
internaţional 861 международное
interurban 862 междугородное
suburban, urban 863 пригородное, внутригородское
Din rîndul 861: Из строки 861:
грузы, вывезенные из страны
mărfuri ieşite din ţară (export) 865 (экспорт)
în tranzit 866 транзит
грузы, ввезенные в страну
mărfuri intrate în ţară (import) 867 (импорт)
другие международные
alte transporturi internaţionale 868 перевозки
Parcursul mărfurilor – total, mii tone-km Грузооборот — всего, тыс. тонно-км
(rînd 892+896+898) 890 (стр. 892+896+898)
din care, în traficul: в том числе сообщение:
internaţional 892 международное
interurban 896 междугородное
suburban, urban 898 пригородное, внутригородское
Din rîndul 892: Из строки 892:
грузы, вывезенные из страны
mărfuri ieşite din ţară (export) 8991 (экспорт)
în tranzit 8992 транзит
грузы, ввезенные в страну
mărfuri intrate în ţară (import) 8993 (импорт)
другие международные
alte transporturi internaţionale 8994 перевозки

999
1
Fără taxa pe valoarea adăugată
Без налога на добавленную стоимость

Corelaţii între f. nr. 65-auto. şi f. nr. 1-tr. (auto), pe an:


Соотношение между ф. № 65-auto, и ф. № 1-tr. (auto), за год:

№ 65-auto № 1-tr(auto), col./гр.2


rd./стр.860 col./гр.1 = rd./стр.411
rd./стр.862 col./гр.1+ rd./стр. 863 col./гр.1 = rd./стр.413
rd./стр.890 col./гр.1 = rd./стр.421
rd./стр.896 col./гр.1+ rd./стр.898 col./гр.1 = rd./стр.423
rd./стр.840 col./гр.1  rd./стр.540
rd./стр.870 col./гр.1  rd,/стр.550
II. Transporturi de pasageri
Пассажирские перевозки
Datele se înscriu cu o zecimală
Данные приводятся с десятичным знаком
Realizat în
Cod
perioada
rînd
raportată
Denumirea indicatorilor Наименование показателей
Код
Выполнено
строк
в отчетный
и
период
А В 1 А
Доходы2 от перевозки пассажиров
(автобусами, маршрутными
Venituri2 din transportarea pasagerilor (cu таксомоторами, легковыми
autobuze, microbuze, taximetre, таксомоторами, легковыми
autoturisme3) — total, mii lei автомобилями3) — всего, тыс. лей
(rînd 811+ 812+816+818+819+820) 810 (стр. 811+812+816+818+819+820)
в том числе:
din care: автобусами и маршрутными
cu autobuze şi microbuze таксомоторами
din acestea, în traficul: из них - сообщение:
internaţional 811 международное

interurban 812 междугородное

suburban 816 пригородное

urban 818 внутригородское

cu taximetre 819 легковыми таксомоторами

cu autoturisme3 820 легковыми автомобилями3


Pasageri transportaţi Перевезено пассажиров (автобусами,
(cu autobuze, microbuze) — total, mii маршрутными таксомоторами) — всего,
pasageri тыс. пассажиров
(rînd 841+842+843+845) 840 (стр. 841+842+843+845)
din care, în traficul: в том числе сообщение:
internaţional 841 международное

interurban 842 междугородное

suburban 843 пригородное

urban 845 внутригородское


Parcursul pasagerilor Пассажирооборот (автобусами,
(cu autobuze, microbuze) — total, mii маршрутными таксомоторами) — всего,
pasageri-km тыс. пассажиро-км
(rînd 871+872+876+877) 870 (стр. 871+872+876+877)
din care, în traficul: в том числе сообщение:
internaţional 871 международное

interurban 872 междугородное

suburban 876 пригородное

urban 877 внутригородское


Платный пробег легковых
Parcursul cu plată al taximetrelor, cu таксомоторов, с
precizie de 1,0 mii autovehicule-km 848 точностью 1,0 тыс. автомобиле-км
Parcursul autoturismelor3 – total , cu pre- Пробег легковых автомобилей3 — всего,
cizie de 1,0 mii autovehicule-km 849 с точностью 1,0 тыс. автомобиле-км

999

2
Fără taxa pe valoarea adăugată
Без налога на добавленную стоимость
3
Autoturisme pentru deservirea unităţilor economice
Легковые автомобили по обслуживанию предприятий, учреждений и организаций
III. Transporturi pe grupe de mărfuri
Перевозки по категориям грузов
Datele se înscriu cu o zecimală
Данные приводятся с десятичным знаком
din care, mărfuri:
Mărfuri в том числе грузы:
Cod transportate* ieşite
intrate
rînd – total din ţаră
în ţară
Grupa de mărfuri (export) Категория грузов
(import) în tranzit
Код Перевезен вывезенны
* ввезенные транзит
стр. о грузов е из
в страну
– всего страны
(импорт)
(экспорт)
А B 1 2 3 4 А
Total (rînd 02+03+04+… +21) 01 Всего (стр. 02+03+04+… +21)
Produse agricole, de vînătoare şi Продукция сельского хозяйства, охоты и лесного
02
forestiere; peşte şi alte produse pescăreşti хозяйства; рыба и прочая продукция рыболовства
Каменный уголь и лигнит (бурый уголь); сырая
Cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale 03
нефть и природный газ
Minereuri metalifere şi alte produse de Металлические руды и другая продукция
minerit şi exploatare în carieră; turbă; 04 горнодобывающей промышленности; торф; уран и
uraniu şi toriu торий
Produse alimentare, băuturi şi tutun 05 Пищевые продукты, напитки и табак
Textile şi produse textile; piele şi produse Текстиль и текстильные изделия; кожа и изделия
06
din piele из кожи
Lemn şi produse din lemn şi plută (cu Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме
excepţia mobilierului); articole din paie şi мебели); изделия из соломки и материалов для
materiale de împletit; celuloză, hîrtie şi 07 плетения; целлюлоза, бумага и изделия из бумаги;
produse din hîrtie; materiale tipărite şi pe печатная продукция и записные носители
medii de stocare информации
Cocs şi produse petroliere rafinate 08 Кокс и нефтепродукты
Chimicale, produse chimice şi fibre
Химические вещества, химические продукты,
sintetice şi artificiale; produse din mase
09 искусственные волокна; изделия из каучука и
plastice şi din cauciuc; combustibil
пластмассы; ядерное топливо
nuclear
Alte produse minerale nemetalice 10 Прочие неметаллические минеральные продукты
Metale de bază; produse metalice
Основные металлы; готовые металлические
fabricate, cu excepţia maşinilor şi a 11
изделия, кроме машин и оборудования
echipamentelor
Maşini şi echipamente neclasificate Машины и оборудование, не включенные в другие
anterior; maşini şi aparatură de calcul категории; офисное оборудование и
pentru birou; maşini şi aparate electrice вычислительная техника; электрические машины и
neclasificate anterior; echipamente şi 12 приборы не включенные в другие категории; радио-
aparate radio, TV şi de comunicaţii; и телевизионное оборудование и аппаратура связи;
instrumente medicale, optice şi de медицинская аппаратура, точные и оптические
precizie; ceasuri şi ceasornice приборы; наручные и прочие часы
Echipamente de transport 13 Транспортное оборудование
Mobilier; alte mărfuri manufacturate Мебель; прочие промышленные товары, не
14
neclasificate anterior включенные в другие категории
Materii prime secundare; deşeuri urbane Вторичное сырье; коммунальные отходы и прочие
15
şi alte deşeuri отходы
Poştă, colete 16 Почта, почтовые отправления
Echipamente şi materiale utilizate în Оборудование и материалы, используемые при
17
transportul de mărfuri транспортировке грузов
Грузы, транспортируемые в ходе перевозки
Mărfuri mutate în cursul mutării de
имущества домашних хозяйств и офисных
gospodării sau birouri; bagaje transportate
помещений; багаж, перевозимый отдельно от
separat de pasageri; automobile mutate în 18
пассажиров; транспортные средства, перевозимые
scopul reparaţiilor, alte mărfuri
для ремонта; прочие некоммерческие грузы, не
necomerciale neclasificate anterior
включенные в другие категории
Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de Сборные грузы: смесь разных типов грузов,
19
mărfuri care sunt transportate împreună перевозимых вместе
Mărfuri neidentificabile: mărfuri care nu
Неидентифицируемые грузы: грузы, которые по
pot fi identificate dintr-un motiv sau altul
20 какой-либо причине нельзя идентифицировать и
şi care, prin urmare, nu pot fi clasificate în
поэтому нельзя причислить к группам 01-16.
grupele 01-16.

Alte mărfuri neclasificate anterior 21 Прочие грузы, не включенные в другие категории


Notă: Cap. III se completează pe semestrul I şi an
Примечание: Раздел III заполняется за I полугодие и год

* Volumul mărfurilor transportate include transportul în trafic intern (în hotarele ţării) şi internaţional
Обьем перевезенных грузов включает перевозку грузов во внутренном (в пределах страны) и в международном сообщении.
IV. INFORMATIV: Cheltuielile pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor de către unitatea
raportoare de la nerezidenţi
СПРАВОЧНО: Расходы на приобретение топлива и горюче-смазочных материалов
отчитывающимся предприятием от нерезидентов
Valoarea combustibilului şi
lubrifianţilor procuraţi de la
nerezidenţi 1
Ţara nerezidentului Стоимость приобретенного
Cod ţară
топлива и горюче-смазочных
Страна нерезидента материалов от нерезидентов 1
Код страны mii lei (cu zecimale)
тыс. лей (с dolari SUA
десятичным долларов США
А 1 знаком)
2 3
TOTAL / ВСЕГО

din care: / в том числе:

Ţările CSI: / Страны СНГ:

Alte ţări: / Другие страны:

1
Nerezident — persoană fizică sau juridică care are loc de reşedinţă / este plasată în orice altă ţară decît Republica
Moldova, ori persoanele fizice care locuiesc şi activează în Republica Moldova o perioadă de timp mai
mică de un an.

Recalcularea costului combustibilului şi lubrifianţilor procuraţi în dolari SUA se efectuează după cursul oficial de
schimb al Băncii Naţionale a Moldovei la data efectuării tranzacţiei.

Нерезидент — физическое или юридическое лицо, постоянным местом пребывания которой является
любая страна, за исключением Республики Молдова, или частные лица, которые живут и
работают в Республике Молдова меньше одного года.
Пересчет стоимости приобретенного топлива и горюче-смазочных материалов в долларах США производится
по официальному обменному курсу Национального банка Молдовы на дату осуществления транзакции.