Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectarea unei unităţi de învăţare

Unitatea de învățare 12
Clasa a VI-a
Profesor: Andreev Viorica, profesoară de limba și literatura română, grad didactic doi

Unitatea de învățare: Povestirea. Verbul.

Competențe specifice:

3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.

8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.

9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.

6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.

9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.


Subcompetențe:

3.1. Rezumarea unui text descriptiv, în limita de 100 de cuv-inte.

8.1. Lectura expresivă a fragmentului de text epic

9.3. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului

5.3. Realizarea spontană,fluentă,exactă a unei descrieri orale.

6.1. Identificarea elementelor fonetice; perceperea în sistem a expresiilor şi cuvintelor noi, a elementelor
gramaticale ale limbii în textul studiat.
9.2.Identificarea noţiunilor lingvistice şi literare studiate în textul epic dat.
Data Subiectul orei Obiective Demersul didactic Nr. Activități de
învățare/
operaționale ore
evaluare
1. M. Sadoveanu O1. Să lectureze EVOCARE 1 Scrierea liberă
Domnul expresiv un text literar; Amintește-ți prima zi de școală. Relatează despre aceasta, răspunzând la
Trandafir. O2. Să - și exprime întrebările: Când? Cu cine? Unde? Ce?
Lectura Ex. 2,3, pagina 144.
starea poslectorală;
expresivă. REALIZAREA SENSULUI Lectura
O3. Să-și expună  Anunțarea temei și a obiectivelor.
opinia cu referire la  Studierea datelor biografice ale lui Mihail Sadoveanu. Lucru cu
diverse aspecte ale  Lectura model a textului ”Domnu Trandafir” de Mihail Sadoveanu, dicționarul
textului. exprimarea stării postlectorale.
REFLECȚII
Elevii vor lectura pe rând textul. Lectura în lanț
EXTINDERE: Lectura expresivă textului. Exercițiul 13,pagina 148 Conversația

2. M.Sadoveanu O1. Să includă EVOCARE 1 Cinquain


Domnul cuvintele noi în Alcătuirea unui cinquain pornind de la subiectul profesor. Exerciţii de
Trandafir enunțuri; REALIZAREA SENSULUI selecţie, de
Lexicul.  Anunțarea temei și a obiectivelor. identificare, de
O2. Să propună
 Rezolvarea exercițiilor lexicale din manual: 4,5, pagina 148. construcţie
sinonime pentru  Elevii rezolvă independent ex. 6,7,8, p. 148. Toţi stau, unul
expresiile date. circulă.
REFLECȚII
Exercițiul 13, pagina 148. Sondajul

EXTINDERE: exercițiul 14, pagina 148

3. M.Sadoveanu O1. Să identifice EVOCARE 1 Asaltul de idei


Domnul valorile promovate de Exercițiul 20, pagina 148.
Trandafir.Valori personaj în text;
promovate în REALIZAREA SENSULUI Explicarea
O2. Să recunoască
text. Exercițiul 21, 22,24, pagina 149 Analiza
pasajele din text care Jurnalul dublu
valorifică valori; REFLECȚII Scrierea liberă
O3. Să realizeze o Exercițiul 25, pagina 149.
descriere a școlii
EXTINDERE: Exercițiul 23, pagina 149
viitorului.
4. M.Sadoveanu O1. Să identifice EVOCARE 1 Exercițiul de
Domnul personajele unui text Exercițiul 9, pagina 148 identificare
Trandafir. epic; REALIZAREA SENSULUI
Personajele Explic elevilor modalitățile de caracterizare a unui personaj literar. Conversația
O2. Să recunoască
textului. Caracterizăm personajul principal Domnu Trandafir. Explicația
modalitățile de a) Portret fizic/ moral
caracterizare a unui b) Comportament
personaj; c) Felul de exprimare Compunerea de
O3. Să caracterizeze REFLECȚII caracterizare
personajele unui text. Exercițiul 11, pagina 148
EXTINDERE: Ex. 12, pagina 148
5. M. Sadoveanu O1. Să recunoască EVOCARE 1 Conversația
Domnul elementele care Exercițiul 26, pag.150
Trandafir confirm caracterul REALIZAREA SENSULUI Analiza
Formarea subiectivizat al Analiza informației din Dicționar literar, pagina 150. Discuţia ghidată
conceptului. narațiunii; Definirea noțiunii de povestire. Obsevarea
Povestirea. O2. Să definească Exercițiul 27,28,29, pagina 150. Demonstraţia
noțiunea de povestire;
O3. Să realizeze o REFLECȚII
povestire. Exercițiul 30,31, pagina 150. Scrierea liberă

EXTINDERE: Ex. 32, pagina 150.


6. Verbul. O1. Să definească EVOCARE 1 Cuvinte
Actualizare. verbul; Descoperirea temei prin dezlegarea unui rebus (Anexa 1) încrucişate
O2. Să recunoască  Actualizarea cunoştinţelor despre verb. Ştiu-vreau să ştiu-
am învăţat
verbul în enunțuri;
REALIZAREA SENSULUI Observaţia
O3. Să analizaze  Anunțarea temei și a obiectivelor. Exerciţiul
sintactic și morfologic  Rezolvarea exerciţiilor aplicative (ex. 1-4, p. 151-152) gramatical
verbul.
REFLECȚII Clustering
Completarea rubricii „am învăţat” din tabel.
Completarea unui clustering cu informaţia actualizată referitoare verb
(Anexa 3).
EXTINDERE
Selectarea a 5 verbe din poezia ”Domnu Trandafir” de M. Sadoveanu.
Analiza a 3 dintre ele.
7. Verbul. O1. Să definească EVOCARE 1 Jocul didactic
Moduri modul personal al Jocul didactic ”Balanța verbelor”. Elevii scriu timp de 3 minute verbe cu
personale. verbului; sens opus. Grupul care-a scris mai multe perechi de antonime e Dirijarea învăţării
Actualizare. învingătorul.
O2. Să recunoască
REALIZAREA SENSULUI Învăţarea prin
modurile personale ale  Anunțarea temei și a obiectivelor. descoperire
verbului; Exercițiul 6, pagina 152 Analiza sintactică
O3. Să încadreze și morfologică
formele verbului la REFLECȚII
diferite moduri Exercițiul 7, pagina 153
personale în enunțuri. EXTINDERE: De învăţat modurile personale ale verbului. Exercițiul 8, Exerciţiul
pagina 153.

8. Modul O1. Să definească EVOCARE 1 Conversația


nepersonal. modul infinitiv al Rezolvarea ex. 10, pagina 153
Infinitivul. verbului; Organizatorul
REALIZAREA SENSULUI grafic
O2. Să recunoască
Analiza informației din Îndrumarul de gramatică, pagina 153.
formele verbului la Exercițiul 11,12, pagina 154 Dirijarea învăţării
modul infinitiv; Învăţarea prin
O3. Să încadreze REFLECȚII descoperire
formele verbului la Exercițiul 13, pagina 154.
modul infinitiv în Analiza exemplelor pentru a identifica funcția sintactică a verbelor la Conversația
enunțuri. infinitiv:
A citi este necesar. Analiza sintactică
O4. Să analizeze
Plăcerea noastră este de a citi. și morfologică
sintactic și morfologic Dorința de a citi e mare.
verbele la modul Înainte de a citi, îmi fac temele.
infinitiv. Exercițiul 14, pagina 154

EXTINDERE: Ex. 15,17,18, pagina 155.


9. Modul O1. Să definească EVOCARE 1 Conversația
nepersonal. modul gerunziu al Rezolvarea ex. 20, pagina 156
Gerunziul. verbului; Organizatorul
REALIZAREA SENSULUI grafic
O2. Să recunoască
Analiza informației din Îndrumarul de gramatică, pagina 156.
formele verbului la Exercițiul 21,22,23, pagina 156 Dirijarea învăţării
modul gerunziu; Învăţarea prin
O3. Să încadreze REFLECȚII descoperire
Exercițiul 124, pagina 156.
formele verbului la
Analiza exemplelor pentru a identifica funcția sintactică a verbelor la Conversația
modul gerunziu în gerunziu:
enunțuri; Exercițiul 27, pagina 157 Analiza sintactică
O4. Să analizeze și morfologică
sintactic și morfologic EXTINDERE: Ex. 25, 26, pagina 157.
verbele la modul
gerunziu.
10. Verbul. O1. Să actualizeze EVOCARE 1 Harta conceptual
Exerciții informația studiată Harta conceptual a verbului.
aplicative. despre verb; REALIZAREA SENSULUI
 Anunțarea temei și a obiectivelor. Exercițiul
O2. Să încadreze
 Realizăm exerciții referitorare la verb și modurile personale/ Analiza sintactică
diverse forme a nepersonale studiate. și morfologică
verbului în enunțuri;
O3. Să analizeze REFLECȚII
sintactic și morfologic Realizarea exercițiilor de pe fișe. Freewriting
verbele.
EXTINDERE
Exercițiul 28, pagina 157.
11. Atelier de O1. Să lectureze EVOCARE 1 PPT
lectură şi expresiv un text literar; Vizionarea unui fragment din povestirea Domnul Vucea.
discuţie. O2. Să - și exprime REALIZAREA SENSULUI Discuția
Domnul Vucea. Discuții în baza filmului.
starea poslectorală;
Elevii vor identifica tengențe comune între textul Domnu Trandafir și Diagram Venn
O3. Să încadreze textul Domnul Vucea.
în specia povestire. Identificarea și caracterizarea personajelor. Exercițiul de
Identificarea valorilor pe care le promovează personajul. identificare
REFLECȚII
Încadrarea operei în specia povestire. 3 DE ce?

EXTINDERE
Lectura integrală a operei.
12. Evaluare Obiectivele testului Test tematic. 1 Scrierea liberă
sumativă scrisă. sunt prezente în proba
de evaluare.
13. Analiza O1. Să analizeze EVOCARE 1 Câmpul asociativ
probei de greșelile comise în text Recapitularea materialului studiat în cadrul unității.
evaluare. ce țin de aspectele REALIZAREA SENSULUI Conversația
- Analiza probei de evaluare.
propuse spre analiză;
- Formularea răspunsurilor la cele mai dificile întrebări. Explicația
O2. Să analizeze
greșelile ce țin de REFLECȚII Analiza
ortografie și punctuație. Fiecare elev face analiza nivelului de realizare a probei de evaluare,
identificând plusurile, minusurile, măsurile de ameliorare (lucruri de care Analiza S.W.O.T
va ţine cont pe viitor).
EXTINDERE
Ex. 19, p. 155.