Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrăm împreună!

Evaluare iniţială
În continuare, te rog să fii sincer, să
dezvălui impresii, să oferi sugestii referi-
toare la ora de Religie.
La ora de Religie am învățat ... .
Am fost surprins să aflu că ... .
Cel mai ușor a fost să ... .
Cel mai mult mi-a plăcut când … .
Am întâmpinat dificultăți la/când ... .
Îmi doresc să ... .
Pentru ca ora de Religie să fie și mai
atractivă, propun ... . Icoană „Lăsați copiii să vină la Mine”
Se spune că orice călătorie începe cu primul pas.

Sunt sigur că ești pregătit să EVALUĂM ceea ce ai reținut din cele învățate anul precedent.
 Integrează următoarele cuvinte în enunțuri cu caracter religios: iubire, bucurie, milă, iertare,
recunoștință.

 rdonează cronologic evenimentele din viața Mântuitorului; stabilește corespondența cu


O
locul în care acestea s-au petrecut. De exemplu: Buna Vestire – Nazaret.

Botezul Domnului Nazaret

Copilăria Betleem

Buna Vestire Ierusalim


Întâmpinarea Domnului Râul Iordan
Nașterea Egipt
Înălțarea la cer
Templul din Ierusalim
Fuga familiei Sfinte
din calea lui Irod Muntele Măslinilor

 Reconstituie citatele biblice:


Viața, și, Calea, Eu, Adevărul, Sunt (Ioan 14, 6)
Mine, învățați-vă, la, că, de, Sunt, inima, smerit, și, blând, cu (Matei 11, 29)

9
Icoană „Pilda Semănătorului”
 La începutul fiecărui an școlar, preotul citește „Pilda Semănătorului”. Amintește-ți simbo-
lurile din pildă și asociază-le cu elemente din viața de elev.
Cine este „Semănătorul”?
Ce reprezintă „sămânța”?
Cum putem face ca semințele „să rodească însutit”?
Îți doresc să fii „pământul cel bun”!

 Completează integrama!
1. El a făcut cerul și pământul
2. Mântuitorul nostru
3. Virtute dovedită de slăbănogul vindecat la Scăldătoarea Vitezda (Ioan 5, 1-15)
4. Atitudine pe care trebuie să o avem față de binefăcătorii noștri
5. Cetate din Galileea, numită „Orașul lui Iisus”
6. Cei doisprezece prieteni ai Mântuitorului

A – B Săvârșite de Domnul Iisus Hristos

10
Icoană „Predica de pe Munte”

 Ghicește persoana biblică!


Pentru acest joc, avem nevoie de bilețele adezive (post-it), pe care vei găsi notate nume de persoane
prezentate în Sfânta Scriptură, despre care ai studiat în clasa a VI-a.
Vei lucra împreună cu colegul de bancă. Prin negociere, unuia dintre voi i se va lipi pe frunte un
astfel de bilet, fără să vadă numele scris. Rând pe rând, toate perechile vor trece în fața clasei. Se
desemnează un „arbitru” care va urmări corectitudinea desfășurării jocului și va cronometra acti-
vitatea fiecărei perechi.
Pentru a veni în ajutor, colegul va rosti maximum cinci afirmații referitoare la viața personajului
respectiv. Câștigă perechea care a rezolvat sarcina într-un timp cât mai scurt și care a avut nevoie
de cât mai puțin sprijin.

 Alege cuvintele/sintagmele potrivite pentru a întregi textul următor:


Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe oameni rugăciunea ..., cunoscută și sub denumirea de ... .
Ea cuprinde ... cereri în care se regăsesc toate cele necesare pentru ... și ... .
Această rugăciune poate fi rostită în orice împrejurare ... o întrebuințează la toate slujbele religioase
și în mod special la ... .

(Biserica, șapte, Tatăl nostru, trup, Sfânta Liturghie, Rugăciunea Domnească, suflet)

11
 Întregește enunțurile cu informații din lecțiile
studiate; transcrie pe caiet.

l Țara Sfântă este ... .


l Râul Iordan ... .
l În Provincia Galileea ... .
l Nașterea Domnului ... .
l Sfântul Ioan Botezătorul ... .
l Pildele ... .
l Din minuni ... .
l Mărturisim recunoștința pentru binele primit ... .
l Oferim iertare ... .
l Prin rugăciune ... . Ierusalim – imagine de ansamblu

 Formulează un set de trei întrebări despre o minune studiată. Solicită colegilor tăi să recunoască
minunea și să ofere detalii.
 Dintre persoanele despre care ai studiat anul trecut la ora de Religie, alege-o pe aceea care te-a
impresionat cel mai mult. Argumentează-ți alegerea. Precizează dacă este deja sau ar putea deveni
modelul tău de viață și de ce?

Hristos este Învăţătorul lumii şi Modelul suprem

Este un model şi pentru mine, profesorul tău, care încerc să fac acum cu tine ceea
ce încerca El cu cei din vremea Sa: să te învăţ, să te modelez. Important este ca şi
tu să vrei şi să mă laşi să fac acest lucru.
Mă bucur să fac parte din viaţa ta!

Ce bun ai fost cu mine, Doamne, Mi-ai dat pe mână lutul bun


Lăsându-mă copil mereu, Din el să modelez iubire,
Să pot veni atâtea toamne Să văd cum cresc din mugur pur,
La școală, făr’ să-mi fie greu... Oameni, ce vieții dau cinstire!
Să simt mereu doar bucuria Cât ai fost Doamne, tu, de bun,
De-a mă juca, de a cânta, Că m-ai trimis printre copii,
Cu ei să-mpart copilăria, Din râsul lor puteri s-adun,
Poveștile și viața mea... Din plâns să fac mici simfonii...
Ce bun ai fost Doamne cu mine, Ce bun ai fost cu mine, Doamne,
Când să fiu dascăl mi-ai menit! Lăsându-mă copil mereu,
N-ai fi putut s-alegi mai bine! Să pot veni atâtea toamne
Nu știu de mi s-a cuvenit... La școală, făr’ să-mi fie greu.
Gabriela Munteanu
Sursa: https://zambetulsoarelui.wordpress.com/2016/05/30/gabriela-munteanu-sa-fiu-dascal-mi-ai-menit/

12
Să ne amintim din clasa a VI-a
În anul școlar trecut ați învățat foarte multe lu- II. Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
cruri despre viața și faptele Mântuitorului Hris-
1. Priveşte icoana de mai jos și răspunde:
tos. Aceste informații vă ajută să înțelegeți iubirea
• Ce minune este reprezentată în icoană?
jertfelnică a lui Dumnezeu față de oameni. Pentru
• Joacă rolul celui care s-a întors la Mântuitorul. Ce
a vă aminti temele studiate efectuați următoarele
credeți că I-a spus? De ce virtute a dat dovadă?
exerciții.
• Ce rol are această virtute în viața omului?
I. Dumnezeu Se face cunoscut omului
1. D
 intre evenimentele importante din viața Mântu-
itorului Hristos studiate pe parcursul anului tre-
cut amintim: Nașterea, Botezul, Jertfa pe Cruce,
Învierea și Înălțarea la cer. Deschideți Noul Testa-
ment sau accesați pe telefon pagina www.biblia-
ortodoxa.ro.
• Lucrați pe echipe. Alegeți un eveniment și alcă-
tuiți un desen narativ. Realizați o expoziție cu
viața ilustrată a Mântuitorului.

2. În ce a constat lucrarea de mântuire realizată de


Mântuitorul Hristos?

2. Citește fragmentul de mai jos și explică importanța


mărturisirii binelui primit de la Dumnezeu:
Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi
între neamuri lucrurile Lui. Cântaţi-L şi-L lăudaţi pe
El; spuneţi toate minunile Lui (Psalmi 104, 1-2).
3. R ealizează corespondența corectă între coloa-
nele A și B din tabelul de mai jos. Căror sfinți le-a
adresat Mântuitorul Hristos cuvintele?

A B
1. Zaheu a. A
 du mâna ta şi o pune în coasta
Mea şi nu fi necredincios, ci credin-
cios (Ioan 20, 27).
3. Priveşte icoana de mai sus. Recunoaște pilda și 2. Matei b. Î ţi voi da cheile împărăţiei cerurilor
(Matei 16, 19).
răspunde la întrebări:
•C
 a Învățător, cum a transmis Hristos învățătu­ra 3. Toma c. V
 ino după Mine (Matei 9, 9).
Sa? 4. Petru d. C oboară-te degrabă, căci astăzi în
•C
 e învățături se desprind din pilda rostită de El? casa ta trebuie să rămân (Luca 19, 5).

7
III. Viaţa creştinului împreună cu semenii IV. Viața comunității şi sărbătorile creştine
1. R
 ecapitulați învățătura cuprinsă în rugăciunea 1. Realizează o expoziție cu fotografii personale sau
Tatăl nostru printr-o ștafetă pe bănci. Astfel, un din alte surse, care descriu tradiții și obiceiuri
elev din prima bancă începe cu invocarea, colegul creștine legate de marile sărbători.
său o explică, apoi din banca următoare se conti-
nuă cu prima din cele șapte cereri, colegul explică
și se continuă astfel până la cuvântul de slavă. Apoi
se reia rugăciunea, completând, după caz, explica-
țiile colegilor, până când participă toată clasa.

2. I dentifică pe harta de mai sus sfinți români la


care au loc mari pelerinaje.
• Care sunt cele mai importante locuri de pele-
rinaj care adună mii de oameni anual în țara
noastră?
• Povestește impresii din pelerinajele la care ai
participat.
• Ce alte locuri sfinte cunoști?
3. Privește icoana de mai jos.
• Care este rolul procesiunilor creștine?
• Dă exemple cu zone din țară unde au loc proce-
siuni cu sfintele icoane.
2. P
 rivește icoana de mai sus și istorisește pilda ilus- • Ce folos duhovnicesc au credincioșii în urma
trată. Împarte foaia în două părți: Așa Da, respec- participării la pelerinaje și procesiuni?
tiv Așa Nu. Scrie în cele două rubrici învățăturile
despre rugăciune desprinse din pildă.
3. C
 itește textul de mai jos și amintește-ți de Pilda
celor doi datornici. Apoi rezolvă cerințele.
Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător: dacă ierţi
puţine, puţine ţi se vor ierta; dacă ierţi multe, multe
ţi se vor ierta; dacă ierţi din inimă, la fel îţi va ierta
şi Dumnezeu ţie (Sfântul Ioan Gură de Aur).
• Ce așteaptă Dumnezeu de la noi pentru a ne
ierta?
• Explică ce, cum și de ce a pierdut datornicul
nemilostiv.
• Realizează un afiș cu proverbe despre iertare și Icoana Maicii Domnului
așază-l la loc de cinste în clasă. Lidianca de la Mănăstirea Neamț

8
RECAPITULARE – CLASA A VI-A
1. În clasa a VI-a ai învățat despre viața și activitatea pământească a Mântuitorului Iisus
Hristos. Reamintește-ți principalele teme studiate, parcurgând schema de mai jos:

• Nașterea Domnului a • Botezul Domnului s-a • Hristos, Învățătorul


avut loc în localitatea petrecut la râul Iordan, lumii, i-a ales pe cei
Betleem din Țara când Iisus avea 30 de 12 Apostoli pentru a
Sfântă. ani. răspândi Evanghelia.
• După fuga în Egipt, • Sfântul Ioan • El a propovăduit
Iisus a copilărit în Botezătorul și Înainte- oamenilor atât în mod
Nazaret. mergătorul Domnului direct, cât și prin pilde.
• La 12 ani, El Și-a L-a botezat pe Iisus. • Mântuitorul a însoțit
arătat înțelepciunea • Atunci a avut loc cuvântările Sale cu
înaintea învățaților de Epifania sau arătarea facerea de minuni.
la Templul din S intei Treimi.
Ierusalim.

• După Intrarea • Învierea Domnului, • Mântuitorul S-a înălțat


Domnului în Ierusalim, petrecută duminică, la cer, de-a dreapta
a urmat Săptămâna este cea mai mare Tatălui, la 40 zile după
Pătimirilor Sale. sărbătoare creștină. Paști.
• La Cina cea de Taină, • Mântuitorul a oferit • Înainte de Înălțare,
Domnul a instituit tuturor posibilitatea El i-a trimis pe Apostoli
Sfânta Împărtășanie. dobândirii raiului. la propovăduire și le-a
• În Vinerea Mare, • Domnul înviat S-a făgăduit trimiterea
Hristos a fost răstignit arătat apostolilor și Duhului Sfânt.
pe Cruce, pentru altor credincioși, timp • Această promisiune
mântuirea noastră. de 40 zile. s-a împlinit la Rusalii.

9
Unitatea 1
1. Analizează icoanele următoare și răspunde cerințelor de mai jos:

vindecarea celor potolirea furtunii


zece leproși pe mare

Iisus Hristos – Învățătorul îmulțirea pâinilor învierea iicei lui Iair


lumii și a peștilor

a) Explică de ce Mâ ntuitorul Hristos este numit Invă țătorul lumii;


b) Corelează iecare minune cu una dintre ın ̂ suș irile: milostenie, recunoștință, credință, curaj,
motivâ nd alegerea fă cută ;
c) Relatează minunea care te-a impresionat cel mai mult, dintre cele prezentate;
d) Precizează modul ın̂ care studierea acestor minuni te-a ajutat ın
̂ plan personal.

2. Transcrie și completează tabelul următor, referitor la modelele biblice studiate,


conform exemplului:

Cine? Ce? Cum? De ce?


Maica Domnului L-a născut pe Hristos prin minune dumnezeiască pentru mântuirea lumii.

Sfântul Ioan Botezătorul


S inții Îngeri
S inții Apostoli
S inții Evangheliști
S intele femei mironosițe

3. Compune o rugăciune care să conțină șapte cereri, pentru tine și apropiații tăi, după modelul
Rugăciunii Domnești.

10
Unitatea 1