Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU REALIZAREA BETOANELOR DE NISIP Page 1 of 4

INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU REALIZAREA BETOANELOR DE NISIP

indicativ C 248-93

Cuprins

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezentele instrucŃiuni tehnice se referă la compoziŃia, prepararea, transportul şi punerea în operă a
betoanelor de rezistenŃă din nisip (BN) alcătuite din nisip 0/3 sau 0/5 mm, ciment, fracŃiuni foarte fine şi aditivi.

1.2. BN sunt caracterizate prin clasă. Clasa BN se stabileşte în acelaşi fel ca şi clasa betoanelor grele obişnuite,
conform normativului C 140-86.

1.3. În funcŃie de condiŃiile de realizare BN se împart în două grupe: BN clasa 7,5... 10 (BN 7,5 ... BN 10) cu
rezistenŃa medie la compresiune de 10...15 N/mm2 şi BN clasa 15...30 (BN 15...BN30) cu rezistenŃa medie la
compresiune de 20...40 N/mm2.

1.4. BN 7,5 ... BN 10 sunt alcătuite dintr-un singur sort de nisip 0/3 sau 0/5 mm, cu ciment, fracŃiuni foarte fine,
apă şi aditivi antrenori de aer. Aditivii introduc aproximativ, 20% aer sub formă de bule sferice, stabile la
preparare, manipulare sau transport.

1.5. BN 7,5 ... BN 10 se utilizează în elemente de construcŃii nearmate, ca: fundaŃii, elevaŃii, strat suport sau strat
de egalizare, umpluturi, precum şi în elemente armate ce utilizează un material cu rezistenŃe medii la
compresiune de 10...15 N/mm2, cum sunt: fundaŃiile şi elevaŃii armate.

1.6. BN 15 ... BN 30 sunt alcătuite din nisip sortat în cel puŃin 3 sorturi, cu ciment, fracŃiuni foarte fine, apă şi
aditivi. BN 15... BN 30 au o structură compactă. Aditivii au rolul de îmbunătăŃire a lucrabilităŃii şi compactităŃii,
precum şi acela de a mări rezistenŃa la compresiune şi de a asigura o bună comportare în timp.

1.7. BN 15 ... BN 30 se utilizează în aceleaşi elemente de construcŃii nearmate sau armate ca şi betoanele grele
obişnuite de aceeaşi clasă, conform normativului C 140-86, cu excepŃia elementelor prefabricate şi/sau
precomprimate.

[top]

2. MATERIALE

Cimentul

2.1. În funcŃie de clasa BN se vor utiliza cimenturile: Pa 35, STAS 1500-78; P40 sau P45, STAS 388-80. Se pot
utiliza şi alte tipuri de ciment, cu rezistenŃele la compresiune de 35 N/mm2, respectiv 40 sau 45 N/mm2.

Nisipul

2.2. Pentru BN 7,5 ... BN 10 se va utiliza nisip de carieră sau de râu: 0/3 sau 0/5 mm, conform STAS 1667-76.

2.3. Pentru BN 15 ... BN 30 se vor utiliza trei sorturi de nisip: 1/3 mm; 0,5/1 mm; 02/05 mm. Trecerea prin sita de
0,2 mm va fi de cel mult 2%. Sorturile de nisip vor respecta condiŃiile tehnice prescrise de STAS 1667-76.

FracŃiuni foarte fine

file://D:\STASURI update 07.02.2012\normative gelu\normative-gelu m\constr\betoane\b... 08.02.2012


INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU REALIZAREA BETOANELOR DE NISIP Page 2 of 4

2.4. Drept fracŃiuni foarte fine se va utiliza cenuşa de termocentrală de la electrofiltre. Cenuşa va trebui să
îndeplinească condiŃiile STAS 8819/1-88. Se poate utiliza şi cenuşa tip B, STAS 8819/1-88.

Aditivi

2.5. Pentru BN 7,5 ... BN 10 se va utiliza aditivul cu denumirea provizorie C.D6, produs de către S.C. Romtensid
SA Timişoara.

2.6. Pentru BN 15 ... BN 30 se pot utiliza aditivi plastifianŃi sau superfluidizanŃi ce nu introduc aer antrenat, de tipul
melamină formaldehidă sulfonată sau naftalină formaldehidă sulfonată, în condiŃiile indicate de producători.

2.7. Activator de reacŃie. Clorura de sodiu se va utiliza drept activator de reacŃie atât la BN 7,5 ... BN 15 cât şi la
BN 15 ... BN 30. Clorura de sodiu se adaogă în apa de amestecare într-o concentraŃie de 20%.

Apa

2.8. Se va utiliza apa din reŃeaua publică. În cazul utilizării unei alte surse apa va trebui să corespundă STAS
790-73.

[top]

3. COMPOZITIA BN 7,5 ... BN 10

3.1. CantităŃile de materiale ce alcătuiesc compoziŃiile BN 7,5 ... BN 10 (cu aer antrenat) sunt indicate în tabelul 1.
CalităŃile din tabelul 1 se raportează la un volum unitar de 1 m3 care conŃine aproximativ 20% aer antrenat.

TABELUL 1

CompoziŃiile BN 7,5 ... BN 10 (Kg/m3)

Ciment Pa Nisip 0/3 Cenuşă


Clasa BN CD 6 NaCl
35 sau 0/5 electrofiltre

BN 7,5 275 685 275 0,5 2,75

BN 10 340 650 210 0,5 3,4

NOTĂ: Dacă se utilizează ciment P40, se va reduce dozajul de ciment cu 5%.

3.2. Cantitatea de apă se determină prin încercări pentru ca lucrabilitatea L (vezi 7.2) să fie cuprinsă între 25 cm
şi 28 cm.

[top]

4. COMPOZITIA BN 15 ... BN 30

4.1. CantităŃile de materiale ce alcătuiesc compoziŃiile BN 15... BN 30 sunt indicate în tabelul 2.

TABELUL 2

file://D:\STASURI update 07.02.2012\normative gelu\normative-gelu m\constr\betoane\b... 08.02.2012


INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU REALIZAREA BETOANELOR DE NISIP Page 3 of 4

CompoziŃiile BN 15 ... BN 30 (Kg/m3)

Ciment Nisip Cenuşă Lucrabili-


Clasa
0/3 sau electro- NaCl tatea L
BN
Pa 35 sau P 40 0/5 filtre (cm)

BN 15 300 275 1300 300 6,0 18...21

BN 20 350 325 1200 350 7,0 18...21

BN 22,5 400 375 1100 400 8,0 16..19

BN 30 450 425 1000 450 9,0 16..19

NOTĂ: a) L (lucrabilitatea) se determină conform 7.2.

4.2. Cantitatea de apă se determină prin încărcări pentru ca lucrabilitatea L să se încadreze în intervalul indicat în
tabelul 2.

[top]

5. PREPARAREA BN

5.1. Prepararea BN se face numai prin procedee mecanice. Se pot utiliza atât malaxoare cu amestec forŃat cât şi
betoniere cu cădere liberă. Pentru prepararea BN 15... BN 30 se va prefera utilizarea malaxoarelor cu amestec
forŃat.

5.2. Dozarea componenŃilor se va face gravimetric, cu o precizie de: 3% pentru nisip şi cenuşă de termocentrală;
2% pentru ciment; 1% pentru aditivi.

5.3. Ordinea de introducere a componenŃilor în betonieră este următoarea:

- se introduce aproximativ 75% din apa de amestec în care se dizolvă aditivul;

- se pune în mişcare betoniera şi se introduc ceilalŃi componenŃi;

- se adaugă treptat restul de apă până la realizarea lucrabilităŃii dorite.

5.4. Durata de amestecare a BN va fi de cel puŃin 30 sec. la malaxoarele cu amestec forŃat şi de 1 minut la
betonierele cu cădere liberă.

5.5. La terminarea programului de lucru sau la întreruperi mai mari de 1 oră se va spăla toba malaxorului cu apă
amestecată cu nisip.

[top]

6. TRANSPORTUL SI PUNEREA ÎN LUCRARE

6.1. Transportul pe distanŃe mari, de la staŃia de preparare până la punctul de lucru, se face cu autocamioane

file://D:\STASURI update 07.02.2012\normative gelu\normative-gelu m\constr\betoane\b... 08.02.2012


INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU REALIZAREA BETOANELOR DE NISIP Page 4 of 4

basculante sau autoagitatoare. Transportul pe distanŃe scurte, în incinta şantierului se face cu roabe sau
tomberoane. Transportul pe verticală se face cu bene etanşe.

6.2. Intervalul de timp dintre prepararea BN şi punerea în lucrare va fi de 3...5 ore în funcŃie de temperatura
mediului ambiant.

6.3. Alcătuirea cofrajelor se va face cu respectarea condiŃiilor de calitate prescrise de normativul C.140-87.

6.4. Compactarea BN 7,5 ... BN 10 se poate face atât cu mijloace manuale, prin înŃepare sau batere a cofrajelor
cât şi prin vibrare. Se va prefera compactarea prin vibrare ori de câte ori acest fapt este posibil.

6.5. Compactarea BN 15 ... BN 30 se va face numai prin vibrare. Aceste BN au un aspect vârtos, dar se
compactează foarte bine prin vibrare. Durata vibrării este de 5...20 sec. Vibrarea se consideră terminată când nu
se mai elimină bule de aer.

[top]

7. CONTROLUL CALITATII BN

7.1. Controlul calităŃii BN se va face în conformitate cu prevederile normativului C.140-86, ca şi pentru betoanele
grele obişnuite, cu excepŃia lucrabilităŃii, care se va determina conform punctului 7.2.

7.2. Determinarea lucrabilităŃii BN se efectuează astfel: Pe masa de şoc STAS 227/6-81 se aşează o formă
tronconică cu diametrul inferior de 100 mm, diametrul superior de 70 mm şi înălŃimea de 60 mm. Se umple forma
tronconică cu BN. Se dau câteva lovituri pentru compactarea mortarului. Se nivelează faŃa superioară. Se face
pauză de 30 sec. după care se ridică forma tronconică. Se dau 5 şocuri după care se măsoară două diametre ale
turtei astfel formate. Media lor reprezintă lucrabilitatea L exprimată în cm.

ObservaŃie: ÎnălŃimea de cădere a mesei de şoc este de 1,5 cm. La efectuarea determinării L este necesară o
înălŃime de cădere de numai 1 cm. Pentru aceasta se va introduce un distanŃier în grosime de 5 mm între batiul
mesei de şoc şi partea mobilă, pentru limitarea înălŃimii de cădere.

[top]

file://D:\STASURI update 07.02.2012\normative gelu\normative-gelu m\constr\betoane\b... 08.02.2012