Sunteți pe pagina 1din 2

Judecatoria mun.

Bălți
Reclamant: Lopotenco Maria Vasile
IDNP:2010022006989, nr. Tel.079698956,
e-mail: lopotenco.maria@gmail.com
Domiciliată în mun.Bălți, str. Independenței 22, apt.34
Pârât: Lopotenco Ion Valeriu
IDNP:2004890023410, nr.Tel.069562312
e-mail: ion.1986lopot@mail.ru
Domiciliat în mun.Bălți, str.Alexandru cel Bun 40,apt.87.

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


(privind desfacerea casatoriei și împărțirea bunurilor proprietate comună în devălmășie)

În fapt, m-am casătorit cu pârâtul Lopotenco Ion la data de 13 mai 2002, eveniment
înregistrat ți trecut în registrul actelor de stare civilaă la nr. 2347, la 17 mai 2002 de către
Oficiul de Stare Civilă Bălți. Aceasta este prima mea casătorie.
Din căsătoria noastră avem doi copii: Lopotenco Silvia, nascută la 31 ianuarie 2003, și
Lopotenco Alexandru, nascut la 12 mai 2004.
Viața mea în comun cu pârâtul Lopotenco Ion a eșuat. În anii de căsătorie în relațiile noastre
s-a creat o atmosferă insuportabilă, de neînțelegeri, certuri monstruoase, suflete rănite, și copii cu
inima frântă din cauza noastră. De aproximativ doi ani locuim separat, eu cu copiii în
apartamentul nostru situat pe str. Independenței 22, apt 34, Lopotenco Ion locuiește împreună cu
mama sa pe str.Alexandru cel Bun 40, apt.87. Noi sîntem două persoane diferite, în momentul
când apare o neînțelegere , nimeni nu cedează , astfel creînd neplăceri și indispunere tuturor
membrilor familiei, într-un cuvânt “nepotrivire de caracter”.
Conform art. 2 din Codul Familiei al Republicii Moldova, relațiile familiale sânt guvernate
inclusive pe principiile sprijinului reciproc moral și material, ale fidelității conjugale și
soluționării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieții familiale, principii ce lipsesc cu
desăvârșire în relația noastră.
În această situație , consider inoportună menținerea familiei, eșuînd toate căile de împacare,
fapt și pentru care și solicit instanței de judecată desfacerea casătoriei încheiate între noi.
La încercările mele de a păstra familia avem doar rezultate negative, ceea ce atrage după sine
imposibilitatea concilierii familiale.
Din considerentele expuse consider că căsătoria noastră poate fi desfăcută fară acordarea
unui termen de conciliere.
Litigii cu privire la educația în continuare a copiilor și la modul de intrevedere cu ei nu
avem, între noi doi fiind încheiat un acord cu privire la stabilirea locului de trai al copiilor.
Totodată, în timpul căsătoriei am dobândit bunuri proprietate comună în devălmășie, și
anume:
- un apartament situat în or.Bălți, str. Independenței 22, apt 34
- o mașină de model AUDI A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356,
- o casă în s. Bilicenii Vechi, r-nul Sângerei.
Ținând cont de principiul egalității cotelor-părți în proprietate comună în devălmașie, inserat
în art. 26 din Codul Familiei, rog împărțirea lor în mod egal , și anume: mașina de model AUDI
A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356, să-i aparțină lui Lopotenco Ion , apt. 34 din
or.Bălți str. Independenței 22, să intre în proprietatea mea și a copiilor, căci mama este cea mai
importantă persoană în viața copiilor, e nevoie să fie alături de ei în orce moment, casa din satul
Bilicenii Vechi,r-nul Sângerei să o vindem și să ne revină fiecăruia cota parte din proprietatea
comună în devalmășie.
În vederea probării faptului că bunurile au fost dobândite în timpul căsătoriei și ca ele ne
aparțin cu drept de proprietate, invoc următoarele dovezi:
- contracul de vânzare-cumpărare a apt. 34, str. Independenței 22, or.Bălți
- certificatul nr 234 eliberat de organul cadastral.
- martori, vecinii noștri:Țaran Ana, Movilă Anatolie.
În drept , îmi intemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 2, 19-21, 25-26, 33, 35, 37, a Codului
Familiei al Republicii Moldova, art. 166, 167, Codul de Procedură Civilă al Republicii
Moldova.
Urmare a celor menționate ,
C E R
Admiterea acțiunii.
Desfacerea căsătoriei încheiate între :Lopotenco Maria Vasile și Lopotenco Ion Valeriu la
13 mai 2002, înregistrată și trecut în registrul actelor de stare civilă la nr. 2347, la 17 mai 2002
de către Oficiul de Stare Civilă Bălți.
A împărți bunurile proprietate comună în devălmășie ale subsemnatei Lopotenco Maria
Vasile și Lopotenco Ion Valeriu după cum urmează:
Să mi se atribuie urmatoarele bunuri:
- apartament situat în or. Bălți, str. Independenței 22,apt.34,
- suma din casa din s.Bilicenii Vechi, care urmează a fi vândută,
Să i se atribuie pârâtului urmîtoarele bunuri:
- mașina model AUDI A4, din anul 1997, cu nr. de i/m K AC 356,
- suma din casa din s. Bilicenii Vechi, care urmează a fi vândută.
Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată pe care le voi
suporta în acest proces.
La cerere anexez:
-copia de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscris,
-copia certificatului de înregistrare a căsătoriei,
-copia certificatelor de naștere ale copiilor minori,
-actul ce confirmă dreptul de proprietate a soților asupr a bunurilor proprietate comună în
devălmășie a soților,
-copia acțiunii pentru pârât,

RECLAMANT: Lopotenco Maria Vasile


DATA: 24.03.2020
Semnătura_____________

S-ar putea să vă placă și