Sunteți pe pagina 1din 22

Propuneri PROGRAM DE REGLEMENTĂRI ANRE - perioada 2020-2022

2020
a) promovarea unei pieţe interne europene de energie electrică şi gaze naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al
mediului şi al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienţilor si furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi
garantarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, având în vedere
obiectivele pe termen lung

Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Regulament de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor Direcția Reglementări
1 2019 Trim. I
de înmagazinare subterană a gazelor naturale Tehnice
Machetele de monitorizare a activităţii operatorilor de distribuţie Direcţia Generală Licente,
Trim II 2019
2 concesionari şi ghidul de completare a acestora - revizuirea Deciziei Tarife, Monitorizare Trim II 2020
- realizat
președintelui ANRE nr. 1713/2014 investiții

Modificarea Ordinului nr. 31 din 31.01.2018 privind aprobarea


Etapa I - Etapa I - Trim I 2020/
Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare
Trim IV Etapa a II-a – Trim IV
și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor Direcția Generală Piață
3 2019 /Etapa 2020
părților responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea, Energie și Prețuri
a II-a – Trim
completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei
III 2020
electrice, cu modificările ulterioare

Realizat
Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața
Direcția Generală Piață DD:
4 centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică Trim IV 2020
Energie și Prețuri 14.09.2018
pentru perioade foarte lungi de livrare
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor
Realizat
bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea Direcția Generală Piață
5 DD:07.11.2 Trim IV 2020
produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării pe termen Energie și Prețuri
018
lung
Modificarea Ordinului președintelui ANRE 7/ 2017 pentru stabilirea
Direcția Generală Piață
6 regulilor privind publicarea informațiilor aferente tranzacțiilor Trim. I Trim. I
Energie și Prețuri
încheiate pe piața de energie electrică
Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemul de
Direcția Reglementări
7 transport al gazelor naturale – modificarea Ordinului președintelui Trim. I Trim. II
Tehnice
ANRE nr. 115/2018
Metodologie de stabilire a curbelor de consum de referință pentru Direcția Generală Piață
8 Trim I Trim II
consumatorii care participă activ la piața de energie electrică Energie și Prețuri

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care Direcția Generală Licențe,


9 proiectează, executa și verifică instalații electrice, aprobat prin Tarife, Monitorizare Trim. I Trim. II
Ordinul nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare investiții
Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care
Direcția Generală Licențe,
desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin
10 Tarife, Monitorizare Trim. I Trim. II
Ordinul președintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și
investiții
completările ulterioare
Direcția Generală Licențe,
Condiţii-cadru de valabilitate asociate licenţelor de furnizare a
11 Tarife, Monitorizare Trim. II 2020
biogazului/biometanului
investiții
Direcția Generală Licențe,
Condiţii-cadru de valabilitate asociate autorizațiilor de înființare a
12 Tarife, Monitorizare Trim. II 2020
unei noi magistrale directe
investiții
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Direcția Generală Licențe,
Condiţii-cadru de valabilitate asociate autorizațiilor de înființarea a
13 Tarife, Monitorizare Trim. II 2020
unei noi instalații de producere a biogazului/biometanului
investiții
Direcția Generală Licențe,
Condiţii-cadru de valabilitate asociate autorizațiilor de înființarea a
14 Tarife, Monitorizare Trim. II 2020
unei noi instalații de GNL
investiții
Direcția Generală Licențe,
Condiţii-cadru de valabilitate asociate licenţelor de operare a
15 Tarife, Monitorizare Trim. II 2020
terminalului GNL
investiții
Direcția Generală Licențe,
Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea
16 Tarife, Monitorizare Trim. II 2020
activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale
investiții
Direcția Generală Licențe,
Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de
17 Tarife, Monitorizare Trim. II 2020
operare a sistemului de distribuţie închis de gaze naturale
investiții
Direcția Generală Licențe,
Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de
18 Tarife, Monitorizare Trim. II 2020
trader de gaze naturale
investiții
Condițiile asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție Direcția Generală Licențe,
19 a energiei electrice – revizuirea ordinului președintelui ANRE nr. Tarife, Monitorizare 2020
73/2014 investiții
Direcția Generală Licențe,
Condiţiile de valabilitate aferente licenţelor de distribuţie a gazelor
20 Tarife, Monitorizare 2020
naturale- revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 84/2014
investiții
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Simularea aplicării tarifelor de tip binom la nivelul utilizatorilor Direcția Generală Licențe,
21 reţelei electrice de transport şi reţelelor electrice de distribuţie Tarife, Monitorizare 2020
deţinute de operatorii de distribuţie concesionari investiții

Metodologia privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de Direcția Generală Licențe,


22 capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice - revizuirea Tarife, Monitorizare Trim. III 2020
Ordinului președintelui ANRE nr. 31/2013 investiții

Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi


Direcția Reglementări
23 punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale - Trim. II Trim. III
Tehnice
revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2012

Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice minime de realizare și


Direcția Reglementări
24 exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă Trim. II Trim. III
Tehnice
presiune – revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 4/2009

Regulament de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate Direcția Reglementări


25 Trim. II Trim. IV
în România - revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 62/2008 Tehnice
Procedura de rezolvare a reclamațiilor și divergențelor privind Direcția Reglementări
26 Trim. II Trim. IV
măsurarea gazelor naturale Tehnice
Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de
proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor Direcția Generală Licențe,
27 tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, Tarife, Monitorizare Trim. II Trim. III
aprobat prin Ordinul nr. 11/2013, cu modificările și completările investiții
ulterioare
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a
Direcția Generală Licențe,
experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor
28 Tarife, Monitorizare Trim. II Trim. III
naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 22/2013, cu
investiții
modificările și completările ulterioare
Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară
Direcția Generală Licențe,
activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
29 Tarife, Monitorizare Trim. II Trim. III
președintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
investiții
ulterioare
Machetele de monitorizare a activităţii operatorului de transport şi de Direcția Generală Licențe,
30 sistem şi ghidul de completare a acestora - revizuirea Deciziei Tarife, Monitorizare Trim II Trim III
președintelui ANRE nr. 1939/2008 investiții
Procedura privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea
Direcția Reglementări
31 realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale - revizuirea Trim. III Trim. IV
Tehnice
Ordinului președintelui ANRE nr. 104/2015
Decizia de aprobare a propunerii operatorilor de transport și de
Direcţia Reglementări
32 sistem dintr-o regiune de exploatare a sistemului, de înființare a unor Trim. III 2021
Tehnice
centre de coordonare regionale
Modificarea Ordinului nr. 32/2013 privind aprobarea Regulamentului
Direcția Generală Piață
33 de programare a unităților de producție si a consumatorilor Trim III Trim IV
Energie și Prețuri
dispecerizabili
Modificarea Ordinului nr. 76/2017 pentru aprobarea Regulilor de
transparentizare a decontării în cadrul Părților Responsabile cu
Echilibrarea și modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a Direcția Generală Piață
34 Trim III Trim IV
unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili aprobat Energie și Prețuri
prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
domeniul Energiei nr. 32/2013
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale - Direcția Generală Piață Trim IV
35 Trim I 2020
revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 105/2018 Energie și Prețuri 2019
Ordin privind modificarea unor acte normative care reglementează
Direcția Generală Piață Trim IV
36 piața de energie electrică (modificarea Ordinului nr. 82/2014, a Trim I 2020
Energie și Prețuri 2019
Ordinului nr. 78/2014 și a Ordinului 49/2013)

Etapa I -
Etapa I - Trim I 2020/
Ordin nr. 93/2018 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind Trim IV
Direcția Generală Piață Etapa a II-a – Trim IV
37 colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie 2019/ Etapa
Energie și Prețuri 2020
electrică a II-a – Trim
III 2020

Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de


furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de
Direcția Generală Piață
38 aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale,
Energie și Prețuri
începând cu anul 2019 – revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr.
219/2018, cu modificările și completările ulterioare

b) protecţia consumatorului, inclusiv prin informarea cât mai corectă şi completă a consumatorilor

Decizii privind modificarea Procedurilor privind elaborarea și


aplicarea profilurilor specifice de consum din zonele de licență ale
Direcția Generală Piață Trim IV
39 OD, aprobate prin Deciziile președintelui ANRE nr. 375/20.02.2014, Trim I 2020
Energie și Prețuri 2019
1060/06.05.2014, 2012/08.09.2014, 2013/08.09.2014,
2014/08.09.2014, 129/21.01.2015, 799/30.05.2017, 1223/17.07.2018
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție

Modificarea si completarea Ordinului președintelui ANRE nr.


52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de
gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu
prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților
casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru
cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică Direcția Generală Piață
40
în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată Energie și Prețuri
consumului populației, din producția internă curentă și/sau din
depozitele de înmagazinare, modificarea și completarea Codului
rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr.


40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare – cumpărare Direcția Generală Piață
41
a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și Energie și Prețuri
furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili
Contract-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor
Direcția Generală Piață Trim IV
42 naturale – revizuirea Deciziilor președintelui ANRE nr. 183 și Trim I 2020
Energie și Prețuri 2019
309/2005
Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale
Direcția Generală Piață
43 - revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 174/2018, cu
Energie și Prețuri
modificările și completările ulterioare
Contract-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale - Direcția Generală Piață
44
revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 77/2009 Energie și Prețuri
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Regulamentul de selecție concurențială în vederea desemnării
Direcția Generală Piață
45 furnizorilor de ultimă instanță – revizuirea Ordinului președintelui Trim I Trim I
Energie și Prețuri
ANRE nr. 26/2018, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a


locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată
Direcția Generală Piață
46 furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă și pentru modificarea Trim I Trim II
Energie și Prețuri
unor reglementări din sectorul energiei electrice – revizuirea
Ordinului președintelui ANRE nr. 12/2017

Standard de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor Direcția Generală Piață


47 Trim II Trim IV
naturale – revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 37/2007 Energie și Prețuri
Standard de performanță pentru serviciul de înmagazinare a gazelor Direcția Reglementări
48 Trim. II Trim. IV
naturale Tehnice
Standard de performanţă pentru serviciul de distribuție şi de sistem al
Direcția Reglementări
49 gazelor naturale – modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. Trim. II Trim. III
Tehnice
162/2015
Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei Direcția Generală Piață
50 Trim III Trim IV
electrice - revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 6/2017 Energie și Prețuri
Procedura pentru determinarea consumului propriu tehnologic în
rețelele electrice de distribuție, aprobată prin Ordinul președintelui
Direcția Generală Piață
51 ANRE nr. 15/2014(alinierea reglementării cu prevederile Trim III Trim IV
Energie și Prețuri
Regulamentului (UE) 2019/943, în ceea ce privește decontarea la
sfert de oră)
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Procedura pentru determinarea și utilizarea profilului rezidual de Direcția Generală Piață
52 Trim III Trim IV
consum, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 24/2014 Energie și Prețuri
Contract-cadru pentru prestarea serviciului de înmagazinare
Direcția Generală Piață
53 subterană a gazelor naturale – revizuirea Deciziei președintelui Trim III Trim IV
Energie și Prețuri
ANRE nr. 480/2004
Procedura de verificări şi revizii a instalaţiilor de utilizare a gazelor Direcția Reglementări
54 Trim. III Trim. IV
naturale – revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 179/2015 Tehnice

c) dezvoltarea unui sistem energetic național sigur, fiabil și eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienței
energetice și integrarea surselor regenerabile de energie, a stocării si consumului dispecerizabil precum și a producției distribuite atât
în rețeaua de transport, cât și în rețeaua de distribuție
Direcţia Generală Eficiență
Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și Energetică, Surse Trim IV
55 Trim I 2020
agrearea/autorizarea societăților prestatoare de servicii energetice Regenerabile, Cogenerare și 2019
Energie Termică
Direcţia Generală Eficiență
Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici pentru Energetică, Surse Trim IV
56 TrimI 2020
industrie Regenerabile, Cogenerare și 2019
Energie Termică
Direcţia Generală Eficiență
Metodologie pentru stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de
Energetică, Surse
57 certificate verzi, aprobata prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. Trim I Trim II
Regenerabile, Cogenerare și
157/2018
Energie Termică
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție

Propunere de dispoziții comune, pentru fiecare regiune de calcul al


Direcţia Reglementări
58 capacității, necesare gestionării siguranței în funcționare la nivel Trim. I Trim. IV
Tehnice
regional - Regulamentul 1485/2017, art. 6 (3) b); 76

Normă tehnică privind stabilirea cerințelor pentru executarea


Direcţia Reglementări
59 lucrărilor sub tensiune în instalații electrice – revizuire NTE Trim. II Trim. IV
Tehnice
010/11/01
Procedura de calificare furnizori de servicii tehnologice de sistem -
Regulamentul UE 1485/2017, art. 6 (4) ( c); 154 (3); art. 6 (4) (d); Direcţia Reglementări
60 Trim. II Trim. IV
154 (4); art. 6 (4) f); 158 (3); art. 6 (4) g); 159 (7); art. 6 (4) h), 161 Tehnice
(3); 6 (4) i); 162 (6 )
Codul tehnic al gazelor naturale – revizuirea Ordinului președintelui Direcția Reglementări
61 Trim. II Trim. II
ANRE nr. 616/2002 Tehnice
Contractul – cadru de vânzare – cumpărare a energiei termice Direcţia Generală Eficiență
produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare Energetică, Surse
62 Trim II Trim III
a ANRE, revizuirea contractului-cadru aprobat prin Ordinul Regenerabile, Cogenerare și
președintelui ANRE nr. 122/2013 Energie Termică
Direcţia Generală Eficiență
Standard de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu Energetică, Surse
63 Trim II Trim III
energie termica în sistem centralizat – art. 14 alin. (2) lit. b), l), n) Regenerabile, Cogenerare și
Energie Termică
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție

Metodologia de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi


tarifelor aferente activităţilor de producere, transport, distribuţie şi Direcţia Generală Eficiență
furnizare a energiei termice din sfera serviciului public de alimentare Energetică, Surse
64 Trim II Trim III
cu energie termică în sistem centralizat, cu excepţia producerii Regenerabile, Cogenerare și
energiei termice în cogenerare– art. 5 pct. 38, 44, 48, art. 14 alin. (2) Energie Termică
lit. c) (reglementări comerciale), art. 40 alin. (3)
Direcţia Generală Eficiență
Contractul-cadru de furnizare a energiei termice prin sisteme de Energetică, Surse
65 Trim II Trim III
alimentare centralizată cu energie termică– art. 14 alin. (2) lit. g) Regenerabile, Cogenerare și
Energie Termică
Regulament privind activitatea de autorizare a persoanelor juridice Direcţia Generală Eficiență
care desfășoară activități de montare și/sau exploatare a sistemelor Energetică, Surse
66 Trim II Trim IV
de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în Regenerabile, Cogenerare și
imobile de tip condominiu Energie Termică

Modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 90/2015 - Contractele Direcția Generală Piață
67 Trim III Trim IV
cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice Energie și Prețuri

Decizie privind aprobarea formatului cadru al datelor de măsurare în Direcția Generală Piață
68 Trim III Trim IV
vederea decontării consumului de energie electrică Energie și Prețuri
Reguli de comercializare a energiei electrice produse în centrale
Direcţia Generală Eficiență
electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel
Energetică, Surse
69 mult 27 kW aparținând prosumatorilor, aprobate prin Ordinul Trim III Trim IV
Regenerabile, Cogenerare și
preşedintelui ANRE nr. 226/2018, cu modificări si completari
Energie Termică
ulterioare
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție

Regulamentul de modificare, suspendare, ȋntrerupere şi retragere a


Direcţia Generală Eficiență
acreditării acordate centralelor electrice de producer a energiei
Energetică, Surse
70 electrice din surse Regenerabile de energie, precum şi de stabilire a Trim III Trim IV
Regenerabile, Cogenerare și
drepturilor şi obligațiilor producătorilor de energie electrică
Energie Termică
acreditați, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 179/2018
Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie
Direcţia Generală Eficiență
termică în sistem centralizat – art. 14 alin. (2) lit. e) + Anexă -
Energetică, Surse
71 Caietul de sarcini cadru pentru realizarea serviciului public de Trim III Trim IV 2020
Regenerabile, Cogenerare și
alimentare cu energie termică în sistem centralizat – art. 14 alin. (2)
Energie Termică
lit. f)
Direcţia Generală Eficiență
Instrucţiuni privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor
Energetică, Surse
72 locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în Trim III Trim IV 2020
Regenerabile, Cogenerare și
sistem centralizat – art. III alin. (2)
Energie Termică
Direcţia Generală Eficiență
Decizia privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului Energetică, Surse
73 Trim III Trim IV
de îmbunătățire a eficienței energetice pentru unități industriale Regenerabile, Cogenerare și
Energie Termică
Direcţia Generală Eficiență
Metodologia privind stabilirea principiilor aplicabile pentru
Energetică, Surse
74 închiderea financiară a schemei de sprijin pentru promovarea Trim IV Trim IV
Regenerabile, Cogenerare și
cogenerării de înaltă eficiență
Energie Termică
Regulament/Metodologie privind repartizarea consumurilor de Direcţia Generală Eficiență
energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, Energetică, Surse
75 Trim. IV 2020Trim. II 2021
în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire Regenerabile, Cogenerare și
şi apă caldă de consum Energie Termică
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
d) creşterea gradului de transparenţă prin respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei şi gazelor naturale a
obligaţiilor ce le revin
Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului Direcția Reglementări
76 2019 Trim. I
izolat tip A – revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr 36/2013 Tehnice
Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului Direcția Reglementări
77 2019 Trim. I
izolat tip B – revizuirea ordinului președintelui ANRE nr. 44/2013 Tehnice

e) facilitarea accesului la rețea pentru capacitățile noi de producție, inclusiv a prosumatorilor, în special prin eliminarea obstacolelor
care împiedică accesul noilor participanți la piața de energie electrică și gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie

Regulamentul pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de Direcţia Reglementări


78 Trim. II Trim. IV
interes public - revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 59/2013 Tehnice
Conţinutul-cadru al avizelor tehnice de racordare - revizuirea Direcţia Reglementări
79 Trim. II Trim. IV
Ordinului președintelui ANRE nr. 74/2014 Tehnice
Conţinutul-cadru al certificatelor de racordare - revizuirea Ordinului Direcţia Reglementări
80 Trim. II Trim. IV
președintelui ANRE nr. 5/2014 Tehnice
f) creșterea eficienței funcționării sistemelor de transport și distribuție a energiei și pentru a accelera integrarea în piață pe baza
asigurării de stimulente operatorilor de rețea electrică/sisteme de gaze naturale și celorlalți utilizatori de rețele electrice/sisteme
de gaze natural
Regulamentul privind accesul reglementat la depozitele de
Direcția Generală Piață
81 înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Decizia nr. Trim II Trim III
Energie și Prețuri
824/09.06.2004.
PERIOADA 2021-2022
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
a) promovarea unei pieţe interne europene de energie electrică şi gaze naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al
mediului şi al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienţilor si furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi
garantarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, având în vedere
obiectivele pe termen lung
Norma Tehnică energetică privind determinarea consumului propriu
Direcţia Reglementări
82 tehnologic în rețelele electrice de interes public- NTE 013/16/00 - 2021 2021
Tehnice
revizuirea Ordinului preşedintelui ANRE nr.26/2016

Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea


Direcția Reglementări
83 sistemelor de alimentare cu gaze naturale – modificarea și 2021 2021
Tehnice
completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 89/2018

Normele tehnice pentru proiectarea și execuţia conductelor de


Direcția Reglementări
84 alimentare din amonte si de transport gaze naturale – revizuire a 2021 2021
Tehnice
Deciziei președintelui ANRE nr. 1220/2006
Standard de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al
Direcția Reglementări
85 gazelor naturale – revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 2021 2021
Tehnice
161/2015
b) protecţia consumatorului, inclusiv prin informarea cât mai corectă şi completă a consumatorilor;

Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei


Direcţia Reglementări
86 electrice și pentru serviciul de sistem - revizuirea Ordinului 2021 2021
Tehnice
președintelui ANRE nr. 12/2016

Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei Direcţia Reglementări


87 2021 2021
electrice - revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 11/2016 Tehnice
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor
Direcția Generală Piață
88 naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor finale
Energie și Prețuri
reglementate
Ordin privind modalitățile de informare a clienților finali de către
furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de Direcția Generală Piață
89 2021 2021
furnizare a gazelor naturale - revizuirea Ordinului președintelui Energie și Prețuri
ANRE nr. 106/2014
c) dezvoltarea unui sistem energetic național sigur, fiabil și eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienței
energetice și integrarea surselor regenerabile de energie, a stocării si consumului dispecerizabil precum și a producției distribuite atât
în rețeaua de transport, cât și în rețeaua de distribuție
Direcţia Generală Eficiență
Metodologie pentru stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de
Energetică, Surse Trim III
90 certificate verzi, aprobata prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. Trim IV 2021
Regenerabile, Cogenerare și 2021
157/2018 - Art.44(2)
Energie Termică
Proprietățile suplimentare ale rezervelor pentru stabilizarea frecvenței Direcţia Reglementări
91 2021 2021
(RSF) - Regulamentul UE 1485/2017, art. 6 (3) d) (iii); 118; 154 (2) Tehnice
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție

Propunerea referitoare la perioada minimă de activare intermediară


care trebuie asigurată de furnizorii de RSF, pentru zonele sincrone
CE și Europa de Nord- Regulamentul UE 1485/2017, art. 6 (4) e);
156 (10)* (Se realizează doar în situația în care nu se definește o
Direcţia Reglementări
92 perioadă minimă de activare conform propunerii tuturor OTS din 2021 2021
Tehnice
zonele sincrone EC și Europa de Nord privind perioada minimă de
activare care trebuie asigurată de furnizorii de rezerve pentru
stabilizarea frecvenței (RSF) - Regulamentul UE 1485/2017, art. 6
(3) d) (V); 118; 156 (10) (lit. c), anul 2020, pct.4))

Procedura privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor


Direcția Reglementări
93 naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor 2022 2022
Tehnice
naturale – revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr.2/2017

Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim


Direcția Generală Piață
94 de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor 2021 2021
Energie și Prețuri
naturale – revizuirea Ordinului președintelui ANRE nr. 35/2016

e) facilitarea accesului la rețea pentru capacitățile noi de producție, inclusiv a prosumatorilor, în special prin eliminarea obstacolelor
care împiedică accesul noilor participanți la piața de energie electrică și gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie

Norma tehnică privind Condiţiile tehnice de racordare la reţelele


Direcţia Reglementări
95 electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere 2021 2021
Tehnice
activă în reţea – revizuire Ordinul ANRE nr. 228/2018
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
f) creșterea eficienței funcționării sistemelor de transport și distribuție a energiei și pentru a accelera integrarea în piață pe baza
asigurării de stimulente operatorilor de rețea electrică/sisteme de gaze naturale și celorlalți utilizatori de rețele electrice/sisteme
de gaze natural
Regulamentul privind accesul reglementat la conductele de Direcția Generală Piață
96 2021 2021
alimentare din amonte Energie și Prețuri
Coduri europene de rețea
a) promovarea unei pieţe interne europene de energie electrică şi gaze naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al
mediului şi al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienţilor si furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi
garantarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, având în vedere
obiectivele pe termen lung;
Propunerea tuturor OTS din CCR SEE de metodologie comună de
Direcţia Reglementări
97 calcul al capacităților pentru perioadele de alocare pe termen lung – Trim. I Trim. IV
Tehnice
Regulamentul (UE) 1719/2016, art 10 (1)
Propunerea tuturor OTS privind metodologia și ipotezele care
urmează să fie utilizate în procesul de revizuire a zonelor de ofertare, Direcţia Reglementări Trim. IV
98 Trim. I
precum și configurațiile alternative ale zonelor de ofertare avute în Tehnice 2019
vedere – Regulamentul (UE) 943/2019, art. 14 (5)
Propunerea tuturor OTS din CCR CORE de metodologie privind
Direcția Generală Piață Realizat
99 redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate – Trim I 2020
Energie și Prețuri 2019
Regulamentul (UE) 1222/2015, art. 35 (1)
Propunerea tuturor OTS-urilor din CCR CORE pentru metodologia
Direcția Generală Piață Realizat
100 de repartizare a costurilor pentru redispecerizare și comercializare în Trim I 2020
Energie și Prețuri 2019
contrapartidă – Regulamentul (UE) 1222/2015, art. 74
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Propunerea OTS-urilor din CCR SEE pentru metodologia de
Direcția Generală Piață Realizat
101 repartizare a costurilor pentru redispecerizare și comercializare în Trim I 2020
Energie și Prețuri 2019
contrapartidă- Regulamentul (UE) 1222/2015, art. 74

Propunerea tuturor OTS-urilor privind cadrul de punere în aplicare a


Direcția Generală Piață
102 unei platforme europene pentru procesul de compensare a
Energie și Prețuri
dezechilibrelor – Regulamentul (UE) 2195/2017, art. 22.1
Propunerea tuturor OTS-urilor pentru metodologia de clasificare a
Direcția Generală Piață
103 scopurilor activării ofertelor de energie de echilibrare - Regulamentul
Energie și Prețuri
UE 2195/2017, art. 29 (3)
Propunerea tuturor OTS-urilor pentru normele comune în materie de
decontare aplicabile tuturor schimburilor planificate de energie care
Direcția Generală Piață
104 rezultă din procesul de înlocuire a rezervelor, procesul de restabilire a
Energie și Prețuri
frecvenței cu activare manuală și automată și procesul de compensare
a dezechilibrelor - Regulamentul UE 2195/2017, art. 50 (1)

Propunerea tuturor OTS de specificare și armonizare suplimentară a Direcția Generală Piață


105
decontării dezechilibrelor – Regulamentul UE 2195/2017, art. 52 (2) Energie și Prețuri

Propunerea tuturor OTS de metodologie de partajare a costurilor


Direcția Generală Piață
106 suportate pentru a garanta fermitatea și remunerarea drepturilor de
Energie și Prețuri
transport pe termen lung – Regulamentul (UE) 1719/2016, art. 61.3
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Propunerea tuturor OTS privind o listă de produse standard de
capacitate pentru echilibrare în ceea ce privește rezervele pentru Direcția Generală Piață
107
restabilirea frecvenței și rezervele de înlocuire – Regulamentul UE Energie și Prețuri
2195/2017, art. 25 (2)
Propunerea tuturor OTS de metodologie pentru un proces de alocare
co-optimizată a capacității interzonale pentru schimbul de capacitate Direcția Generală Piață
108
pentru echilibrare sau pentru partajarea rezervelor – Regulamentul Energie și Prețuri
UE 2195/2017, art. 40 (1)
Propunerea tuturor OTS-urilor dintr-o zonă sincronă pentru normele
comune în materie de decontare aplicabile tuturor schimburilor
planificate de energie care rezultă din procesul de stabilizare a
Direcția Generală Piață
109 frecvenței în temeiul articolului 142 din Regulamentul (UE) Trim I 2020 Trim II 2020
Energie și Prețuri
2017/1485 și perioada de variație a sarcinii, în temeiul articolului 136
din Regulamentul (UE) 2017/1485 - Regulamentul UE 2195/2017,
art. 50 (3)
Propunerea tuturor OTS de norme comune în materie de decontare
Direcția Generală Piață
110 aplicabile tuturor schimburilor neplanificate de energie dintre OTS Trim I 2020 Trim II 2020
Energie și Prețuri
dintr-o zonă sincronă – Regulamentul UE 2195/2017, art. 51

Propunerea tuturor OTS din CCR CORE de metodologie pentru un


proces de alocare bazată pe piață a capacității interzonale pentru Direcția Generală Piață Trim IV
111 Trim II 2020
schimbul de capacitate pentru echilibrare sau pentru partajarea Energie și Prețuri 2019
rezervelor in conformitate cu art. 41 din Reg. 2195/2017
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Propunerea tuturor OTS din CCR CORE de metodologie privind un
Direcția Generală Piață Trim IV
112 proces de alocare a capacității interzonale pe baza unei analize a Trim II 2020
Energie și Prețuri 2019
eficienței economice in conformitate cu art. 42 din Reg. 2195/2017

Propunerea tuturor OTS din CCR CORE de metodologie pentru


Direcția Generală Piață RealizatDD:
113 împărțirea capacității interzonale pe termen lung - Regulamentul Trim II 2020
Energie și Prețuri 30.09.2019
(UE) 1719/2016, art. 16 (1)

Propunerea tuturor OTS din CCR SEE de metodologie pentru


Direcția Generală Piață RealizatDD:
114 împărțirea capacității interzonale pe termen lung - Regulamentul Trim II 2020
Energie și Prețuri 22.10.2019
(UE) 1719/2016, art. 16 (1)
Termenii și condițiile privind activitatea de furnizor de servicii de
Direcţia Reglementări
115 restaurare pe bază de contract - Regulamentul UE 2196/2017, art. 4 2020 2021
Tehnice
(2) b); 4 (4)
Termenii și condițiile privind activitatea de furnizor de servicii de
Direcţia Reglementări
116 apărare pe bază de contract - Regulamentul UE 2196/2017, art. 4 (2) 2020 2021
Tehnice
a); 4 (4).
Propunerea tuturor OTS din CCR CORE de metodologie comună de
Direcţia Reglementări
117 calcul al capacităților pentru perioadele de alocare pe termen lung – Trim. IV 2021
Tehnice
Regulamentul (UE) 1719/2016, art 10 (1)
c) dezvoltarea unui sistem energetic național sigur, fiabil și eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienței
energetice și integrarea surselor regenerabile de energie, a stocării si consumului dispecerizabil precum și a producției distribuite atât
în rețeaua de transport, cât și în rețeaua de distribuție
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție
Propunerea OTS privind clauzele și condițiile în materie de
echilibrare pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru părțile Direcția Generală Piață
118 Trim III 2020Trim IV 2020
responsabile cu echilibrarea – Regulamentul (UE) 2195/2017, art. Energie și Prețuri
18.1
Reguli privind suspendarea și restabilirea activităților de piață- art.
36 alineatul (1) și Reguli privind decontarea dezechilibrelor,
Direcția Generală Piață
119 capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în România în Trim III 2020Trim IV 2020
Energie și Prețuri
cazul de suspendare a activităților de piață – art. 39 alineatul (1) -
Regulamentul (UE) 2196/2017

Instituirea mecanismului de stimulare a operatorului de transport și


de sistem al gazelor naturale de a întreprinde acțiuni de echilibrare în Direcția Generală Piață elaborat în În funcție de evoluția
120
mod eficient prin tranzacționarea produselor standardizate pe termen Energie și Prețuri 2018 cadrului legislativ
scurt
Perioada minimă de activare care trebuie asigurată de furnizorii de
rezerve pentru stabilizarea frecvenței, pentru zonele sincrone EC și Direcţia Reglementări
121 Trim. III 2021
Europa de Nord Tehnice
(RSF) - Regulamentul UE 1485/2017, art. 6 (3) d) (V)

e) facilitarea accesului la rețea pentru capacitățile noi de producție, inclusiv a prosumatorilor, în special prin eliminarea obstacolelor
care împiedică accesul noilor participanți la piața de energie electrică și gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie

Metodologia de împărțire a capacității interzonale pe termen lung a


OTS din RCC Core în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul Direcția Generală Piață
122 Trim I Trim II
(UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a Energie și Prețuri
unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung
Termen de
Termen prezentare
Nr. Direcția responsabilă cu elaborare
Denumirea reglementării în Comitetul de
crt. elaborarea reglementării document
Reglementare
de discuție

Propunerea de metodologie a OTS din sud-estul Europei (SEE)


pentru împărțirea capacității interzonale pe termen lung în
Direcția Generală Piață
123 conformitate cu Articolul 16 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Trim I Trim II
Energie și Prețuri
Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei linii directoare
privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung
Reglementările de la pozițiile 3, 4, 5, 37 se vor realiza în funcție de modificările legislației primare
Reglementările de la pozițiile 38, 40, 41, 43, 44, 88 se vor realiza în funcție de modificările aduse Legii Standardele şi reglementările
123/2012 tehnice emise de ANRE sunt
Reglementarea de la poziția 62 este condiționată de modificarea Legii nr. 325/2006 supuse unui proces de notificare
Reglementările de la pozițiile 64, 65, 66, 71, 72 sunt condiționate de modificarea/completarea Legii nr. către Comisia Europeană, în
325/2006, conform Legii nr. 51/2006 momentul definitivării proiectelor
finale, in conformitate cu
Reglementarea de la poziția 75 -Termenul de elaborare/aprobare este conditionat de
modificarea/completarea Legii nr. 325/2006 și realizarea unui studiu de specialitate care să stea la baza prevederile Directivei (UE)
realizării regulamentului/ metodologiei 2015/1535 a Parlamentului și a
Consiliului din 09.09.2015
Reglementările de la pozițiile 32, 57, 91, 97, 98, 117, 121 - Termenul de elaborare/aprobare este
conditionat de acordul comun al operatorilor de transport și de sistem/autorităților naționale de referitoare la procedura de
reglementare furnizare de informații în domeniul
Reglementările de la pozițiile 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 - Se aprobă de către ACER în baza reglementărilor tehnice și al
Regulamentului UE nr. 942/2019 (art. 5 alin. (2)(necesită vot ANRE în BoR ACER) normelor privind serviciile
societății informaționale.