Sunteți pe pagina 1din 8

Procedura operationala privind Editia: I

recuperarea debitelor restante Nr. de ex. ____


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI COD: PO–Jr-27 Nr. de ex._____
Pagina 1 din 8
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI

Procedura operationala privind


recuperarea debitelor restante

COD: PO-Jr-27

Ediţia I
Revizia 1

1
Procedura operationala privind Editia: I
recuperarea debitelor restante Nr. de ex. ____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI COD: PO–Jr-27 Nr. de ex._____
Pagina 2 din 8
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Nr. Elemente privind Numele și prenumele Funcția Data Semnătura


crt. responsabilii/oper
ațiunea
1.1. Elaborat BOTEZATU Consilier juridic 25.05.2016
MAURA
1.2. Verificat GAMAN OANA Presedinte Echipa de 27.05.2016
gestionare a riscurilor
1.3 Avizat DR. ZALA OANA Presedintele comisiei de 01.06.2016
ALINA monitorizare
1.4. Aprobat DR.COTIRLET Manager 01.06.2016
ADRIAN

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale


Nr. Ediția sau, Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se aplică
crt. după caz, reviziei prevederile ediției sau reviziei
revizia în ediției
cadrul ediției
2.1. Ediția I 04.07.2011
2.2. Revizia 1 6. Legislație primară Modificare 01.06.2016

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale

Nr. Scopul Exem Compartiment Funcția Nume și Data Semnătura


crt. difuzării plar prenume primirii
nr.
3.1 aplicare 1 Juridic Consilier juridic Botezatu
Maura
3.2 aplicare 1 Serv. Statistica Registrator Danila
medical Minerva
3.3 aplicare 1 Serv. Contabil sef Avasiloaie
Contabilitate Irina
3.4 informare 1 Juridic Consilier juridic Botezatu
Maura
3.5 evidență 1 Juridic Consilier juridic Botezatu
Maura
3.5 arhivare 1 Arhiva Arhivar Melinte
Tamara

2
Procedura operationala privind Editia: I
recuperarea debitelor restante Nr. de ex. ____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI COD: PO–Jr-27 Nr. de ex._____
Pagina 3 din 8
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

4.Scopul procedurii operaţionale


Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in
luarea deciziei;

Scop specific:
Prezenta procedura stabileste modul de recuperare a debitelor restante inregistrate in
contabilitatea spitalului.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale


5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se refera procedura operaţională;
Documentatia si actele pe care spitalul isi intemeiaza dreptul de creanta ce urmeaza a fi inaintat
catre Departamentul Juridic va fi transmis prin mapa secretariatului, dupa ce a fost analizat in
sedinta Comitetului Director si vizat de directorul financiar-contabil.
Serv. Contabilitate va intocmi un dosar complet si foarte bine documentat, compus din toate
actele ce stau la baza dreptului de creanta, si anume - facturi fiscale, avize de insotire, contract,
plati partiale, corespondenta, recunoastere de debit, angajament de plata, bilet la ordin, fila cec,
etc...

5.2. Delimitarea explicita a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi


desfăşurate de entitatea publică;
Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti organizeaza activitatea de evidenta a debitelor
prin Serv. Contabilitate.
5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata;

Activitati de care depinde activitatea procedurata:


-toate activitatile Serv. Contabilitate al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti

Activitati care depind de activitatea procedurata:


-activitatile Departamentului Juridic al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale


activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii

Compartimente furnizoare de date ale activităţii procedurate:


Serv. Contabilitate
Depart. Juridic
Compartimente beneficiare de rezultatele activităţii procedurate:
Serv. Contabilitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti

Compartimente implicate în procesul activităţii:

3
Procedura operationala privind Editia: I
recuperarea debitelor restante Nr. de ex. ____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI COD: PO–Jr-27 Nr. de ex._____
Pagina 4 din 8
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

Serv. Contabilitate, Departamentul Juridic din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta


Moinesti

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate


Legislatie primara:

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar


preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Legea nr.53/2003-Codul Muncii
-Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
-Legea nr. 82/1991 Legea Contabilitatii.

Legislatie secundara:
-dispozitii legale aplicabile in vigoare

Alte documente, inclusiv reglementari interne:


- Decizii ale Comitetului Director

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala


7.1. Definiţii ale termenilor

Nr.crt
Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
.
1. Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
Operaţională metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
activităţii, cu privire la aspectul procesual
2. Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
proceduri aprobată şi difuzată
operaţionale
3. Revizia în cadrul Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după
unei ediţii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
8. P Propune
4
Procedura operationala privind Editia: I
recuperarea debitelor restante Nr. de ex. ____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI COD: PO–Jr-27 Nr. de ex._____
Pagina 5 din 8
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

9. SMUM Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti


8. Descrierea procedurii operationale
8.1 Generalitati.
Definiţii
Documentatia si actele pe care spitalul isi intemeiaza dreptul de creanta ce urmeaza a fi inaintat
catre Departamentul Juridic va fi transmis prin mapa secretariatului, dupa ce a fost analizat in
sedinta Comitetului Director si vizat de directorul financiar-contabil.
Serv. Contabilitate va intocmi un dosar complet si foarte bine documentat, compus din toate
actele ce stau la baza dreptului de creanta, si anume - facturi fiscale, avize de insotire, contract,
plati partiale, corespondenta, recunoastere de debit, angajament de plata, bilet la ordin, fila cec,
etc... 

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- actele ce stau la baza dreptului de creanta, si anume - facturi fiscale, avize de insotire, contract,
plati partiale, corespondenta, recunoastere de debit, angajament de plata, bilet la ordin, fila cec,
etc... 

8.2.2. Continutul si rolul documentelor


Documente ce stau la baza dreptului de creanta

8.2.3.Circuitul documentelor
Secretariat-director financiar-contabil-manager-consilier juridic

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
-birotica

8.3.1. Resurse umane


- personalul Serv. Contabilitate
Consilier juridic

8.3.2. Resurse financiare


- salarii aferente personalului desemnat

8.4 Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
Documentatia si actele pe care spitalul isi intemeiaza dreptul de creanta ce urmeaza a fi inaintat
catre Departamentul Juridic va fi transmis prin mapa secretariatului, dupa ce a fost analizat in
sedinta Comitetului Director si vizat de directorul financiar-contabil.
Serv. Contabilitate va intocmi un dosar complet si foarte bine documentat, compus din toate
actele ce stau la baza dreptului de creanta, si anume - facturi fiscale, avize de insotire, contract,
plati partiale, corespondenta, recunoastere de debit, angajament de plata, bilet la ordin, fila cec,
etc.

5
Procedura operationala privind Editia: I
recuperarea debitelor restante Nr. de ex. ____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI COD: PO–Jr-27 Nr. de ex._____
Pagina 6 din 8
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

Consilierul juridic va intocmi documentele necesare in vederea recuperarii debitului, pe cale


amiabila, somatie de plata, prin actiune in instanta si executare silita.

8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii

Etapele procesului de recuperare creante


Recuperare pe cale amiabila

- contactări telefonice in vederea obtinerii acordului debitorului pentru efectuarea platii sumelor
restante de bani catre clientul nostru; 
-obtinerea unui angajament de plata scris din partea debitorului in vederea esalonarii sumelor
restante de bani; 
- notificari transmise catre debitori prin posta, curier rapid, fax, e-mail ; 
- intalniri directe cu debitorul,
- invitatie la conciliere directa in vederea identificarii solutiilor de rezolvare pe cale amiabila a
diferendului financiar existent, intre cele doua parti.

Somatia de plata
Potrivit Codului de procedura civila, care instituie procedura generala privind recuperarea
creantelor, inainte de initierea unei actiuni in instanta, creditorul trebuie sa incerce sa solutioneze
problema in mod amiabil cu debitorul.
Spitalul trebuie sa comunice o notificare scrisa debitorului, prin care sa-l invite in scopul
solutionarii amiabile a problemei. Notificarea trebuie sa includa, drept anexe, toate documentele
ce atesta creanta creditorului, si trebuie transmisa cu cel putin 15 zile inainte de data propusa
pentru plata. Daca partile reusesc sa rezolve problema in mod amiabil, atunci debitorul va plati
suma datorata si nicio actiune nu va mai fi introdusa in instanta. 

Recuperare pe cale judecatoreasca


In cazul nesoluţionării litigiului pe cale amiabilă va fi demaratăde catre consilierul juridic pro-
cedura litigioasa în vederea recuperării / colectarii creanţei, debitului, datoriei, prin acţionarea în
instanţa de judecata a debitorului, persoana fizica sau persoana juridica. 
Acest pas se face numai in momentul in care au fost epuizate toate mijloacele posibile de
recuperare a sumelor restante de bani pe cale amiabila pentru debitor.
Dupa o atenta si stricta evaluare a dosarului in cauza de catre consilierul juridic, acesta va
intocmi cererea de chemare in judecata si o va inainta instantei competente, conform legislatiei
in vigoare, pentru solutionarea diferendului financiar prin hotarare / sentinta judecatoreasca.

Executarea silita a debitorului


Daca in faza amiabilia si apoi in faza de judecata, debitorul nu achita creanta (obligatiile de
plata) catre creditor, se trece la executare silita.
Conform Codului de procedura civila, Cartea a V –a,  Despre executarea silita: Obligaţia stabilită
prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

6
Procedura operationala privind Editia: I
recuperarea debitelor restante Nr. de ex. ____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI COD: PO–Jr-27 Nr. de ex._____
Pagina 7 din 8
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin
executare silită.
Dupa obtinerea hotararii judecatoresti, procedura continuă cu executarea silita a debitorului,
apelându-se în acest sens la serviciile unui executor judecătoresc competent, cheltuielile fiind
suportate de catre debitor.

Stergerea datoriilor ce nu pot fi recuperate in instanta

In situatia in care in urma efectuarii tuturor demersurilor legale, creanta, debitul, datoria, nu a
putut fi recuperata de la debitor, dosarul intocmit impreuna cu sentinta judecatoreasca aferenta,
se va pune la dispozitia Serv. Contabilitate in vedere deschiderii actiunilor de stergere a datoriei
din contabilitate, sub efectul Legii nr. 82/ 1991 – Legea Contabilitatii.

8.4.5.Valorificarea rezultatelor activitatii


Consilierul juridic si directorul financiar-contabil vor prezenta Comisiei de monitorizare situatia
trimestriala a debitelor spitalului si stadiul recuperarii acestora.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Compartimentul/postul/ Secretara Comitet Serv. Manager Consilier


crt. operațiunea/acțiunea Director Financiar- Juridic
contabil
1 Documentatia si actele pe Ap V Av A
care spitalul isi intemeiaza
dreptul de creanta va fi
transmis prin mapa
secretariatului, dupa ce a fost
analizat in sedinta
Comitetului Director si
avizat de directorul financiar-
contabil
2 Serv. Contabilitate va V Ap A
intocmi un dosar complet si
foarte bine documentat,
compus din toate actele ce
stau la baza dreptului de
creanta
3 Consilierul juridic va intocmi V Av A Ap
documentele necesare in
vederea recuperarii debitului,
pe cale amiabila, somatie de
plata, prin actiune in
instanta si executare silita.
7
Procedura operationala privind Editia: I
recuperarea debitelor restante Nr. de ex. ____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI COD: PO–Jr-27 Nr. de ex._____
Pagina 8 din 8
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Nr. Difuzar Arhivare


Denumirea Elaborato Număr de
Anex Aprobă e
anexei r exemplare
ă Loc Perioadă
- - - - - - - -

11 Cuprins
Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagin
componentei in a
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la cre se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale.
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 4
8. Descrierea procedurii operationale 5
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 7
10. Anexe, inregistrari, arhivari 8
11. Cuprins 8