Sunteți pe pagina 1din 14

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Facultatea de Administrație Publică

Raport de practică
Student:
Facultatea
Instituția-gazdă: Agenția Națională a Funcționarilor Publici-
Direcția gestionarea procedurilor administrative

1
1. Prezentarea generală a stagiului de practică
Identificarea instituției-gazdă și a compartimentului
Stagiul de practică s-a efectuat în cadrul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici (ANFP).
Misiunea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici constă în
dezvoltarea unui corp al funcționarilor publici profesionist, bine pregătit,
neutru din punct de vedere politic și capabil să asimileze și să își
însușească standardele de performanță de la nivelul Uniunii Europene,
în scopul eficientizării administrației publice și îmbunătațirii
raporturilor dintre administrație și principalii săi beneficiari, cetățenii.
Întregul stagiu de practică s-a desfățurat în departamentul Directia
gestionarea procedurilor administrative. Acesta este un departament
secundar care se află în subordinea Direcției generale managementul
funcției publice.
Obiectivele departamentului/serviciului în care se efectuează stagiul
de practică
Principalele obiective ale Direcției gestionarea procedurilor
administrative sunt: analizarea și monitorizarea conformității cu normele
legale a modalității de gestionare a funcțiilor publice şi a funcţionarilor
publici de către autorităţile şi instituţiile publice, analizarea
documentaţiei înaintată de autorităţile şi instituţiile publice din
administraţia publică în vederea aplicării procedurilor administrative
necesare şi propune soluţia/avizarea în funcţie de documentaţia înaintată
(concursuri/examene, testări profesionale, stabilire funcţii publice,
redistribuire, mobilitate etc.), în condiţiile legii, organizează şi
gestionează concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice, în condiţiile
legii. Remarcăm faptul că Direcția gestionarea procedurilor
administrative se ocupă de organizarea și gestionarea concursurilor de
ocupare a funcției publice, dar și de monitorizarea autorităților și a
funcționarilor publici.
2
Detalii despre coordonatorul stagiului de practică din interiorul
instituţiei
Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea doamnei Paula Nicolescu,
director Direcției gestionarea procedurilor administrative, telefon
0374112813, e-mail: paula.nicolescu@anfp.gov.ro, tutorele de practică
fiind domnul Victor Bădoiu, telefon 0374112783, e-mail:
victor.badoiu@anfp.gov.ro

2.Descrierea instituţiei primitoare


Plasarea instituției în sistemul social global
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a fost înfiinţată
prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu scopul
de a asigura managementul funcţiilor publice şi cel al funcţionarilor
publici.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, organ de specialitate al
administrației publice centrale, se află în subordinea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, conform Hotărârii
Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
Conducerea Agenției este asigurată de un președinte, cu rang de
secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de
stat, numiți prin decizia primului ministru, la propunerea ministrului
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
Principalele atribuții ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
sunt:
-elaborarea cadrului legislativ privind funcția și funcționarii publici;
-monitorizarea și controlul aplicarii reglementarilor in domeniu;

3
-gestionarea programelor privind funcția publică, prin intermediul cărora
se realizează managementul funcției și funcționarilor publici;
-centralizarea nevoilor de instruire ale funcționarilor publici;
Valorile pe care Agenția le promovează sunt:
-transparența actului administrativ;
-onestitatea și integritatea în exercitarea funcției publice;
-respect față de cetățean și orientarea administrației publice către nevoile
acestuia;
-profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice;
-calitatea serviciilor publice;
- imparțialitatea și obiectivitatea în activitatea funcționarilor publici;
-respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale;
- flexibilitate, adaptabilitate și dinamism;
- comunicare eficientă inter și intra-instituțională;
Prezentarea generală a misiunii, obiectivelor compartimentului
unde a fost efectuat stagiul de practică
Conform Ordinului pentru modificarea Regulamentului privind
oragnizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
aprobat prin Ordinul președintelui Agentiei Naționale a Funcționarilor
Publici nr.3810/29.11.2017, in cadrul Direcției gestionarea procedurilor
administrative sunt organizate si funcțioează Serviciul organizare și
gestionare concursuri și Serviciul avizare autorități și instituții publice
locale.

4
Serviciul organizare și gestionare concursuri din cadrul Direcției
gestionarea procedurilor administrative are următoarele atribuții:
organizează și gestionează concursurile pentru ocuparea funcțiilor
publice vacante și temporar vacante, după caz, inclusiv cele privind
promovarea în grad profesional superior celui deținut de funcționarii
publici; analizează documentația privind concursurile care nu
îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și sunt susceptibile a fi
suspendate; sesizează nerespectarea prevederilor legale în organizarea şi
desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice, în urma
analizei documentației și comunică măsurile legale dispuse de
președintele Agenției, cu respectarea metodologiilor și procedurilor
interne etc, iar Serviciului avizare autorități și instituții publice locale îi
revin următoarele atribuții: avizează funcțiile publice din cadrul
autorităților și instituțiilor publice locale care au stabilite funcții publice
în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999; verifică proiectele
planurilor de ocupare a autorităților și instituțiilor publice din
administrația publică locală și elaborează observațiile Agenției privind
modalitatea de întocmire a acestora; iniţiază, fundamentează şi propune
proceduri administrative în domeniul de activitate;

3. Jurnalul stagiului de practică


01.03.2018

5
Data de 1 Martie a reprezentat începerea stagiului de practică. Este ziua
în care am făcut primul pas în instituția în care urma să dobâmdim
cunoștințe despre modul de lucru și recrutare al funcționarilor publici.
Am ajuns împreuna cu colegele mele la sediul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, unde am fost întampinate de doamna Paula
Nicolescu, director al Direcției gestionarea procedurilor administrative,
și de domnul Victor Bădoiu, tutorele de practică.
În această primă zi a stagiului de practică ni s-a prezentat instituția în
care urma să ne desfașuram activitatea până la finalizarea stagiului.
08.03.2018
În cadrul acestei întalniri, doamna Paula Nicolescu ne-a prezentat
compartimentele Agenției, spunându-ne care sunt atribuțiile fiecăruia.
15.08.2018
În aceasta zi am avut o temă de discuție intitulată “Introducere în
administrația publică românească”. Am vorbit despre modul în care este
împărțită administrația publică în România, care sunt autoritățile ce
aparțin administraței publice centrale și administrației publice locale.
Tema pentru întâlnirea următoare a fost căutarea și citirea Legii
188/1999, privind Statutul funcționarilor publici.
22.03.2018
La baza acestei zile a fost continuarea discuției despre administrația
publică românească. Ne-a fost prezentată competența și alcătuirea
fiecărei autorități, actele autorităților administrației publice centrale și
locale. Am dezbătut împreună Articolul 2 al legii 188/1999.
29.03.2018

6
Tema discuției din această zi a fost „Structura organizatorică”, care a
avut drept subiecte de dezbatere funcția publică, ponderea ierarhică și
nivelul ierarhic.
05.04.2018
Continuarea temei începute în săptămâna precedentă, însă de data
aceasta cu abordarea subiectelor precum organigrama, structura
matriceală împreună cu avantajele și dezavantajele acesteia, structura
funcțională (avantaje și dezavantaje) și structura divizională (avantaje și
dezavantaje). Tema pentru acasa a fost să analizăm organigrama
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și să identificăm numărul
maxim de posturi, dar și sa invățăm care sunt principalele
compartimente ale instituției.
12.04.2018 și 19.04.2018
În aceste doua zile am învățat ce este o profesiogramă și cum este
aceasta structurată, ce criterii de notare cuprinde. Doamna Paula ne-a
aratat un model pe baza căruia a avut loc desfășurarea discuțiilor.
26.04.2018
La această întălnire am vorbit despre actul administrativ de numire în
funcția publică, elementele fișei postului, funcțiile fișei postului. De
asemenea, doamna Paula Nicolescu ne-a spus despre concursurile care
se desfășoară la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
03.05.2018 și 10.05.2018
Aceste doua zile de practică au avut ca subiect principal de discuție
dezvoltarea carierei. Am învățat că în timpul carierei sale, funcționarul
poate promova în carieră. Am văzut care sunt cele doua modaliăți de
promovare, promovarea în clasă și promovarea în grad profesional, dar
și promovarea pe o funcție publică de conducere.
17.05.2018 și 24.05.2018

7
Acestor două întălniri le-a fost alocată tema privind evaluarea
performanțelor profesionale, și anume interviul de evaluare. Am
dobăndit informații despre funcțiile interviului, pregătirea interviului,
care este intervalul de timp optim alocat pentru desfășurarea interviului,
câteva recomandări pentru evaluatori, precum asigurarea mediului
adecvat, evitarea întreruperilor etc, dar și câteva recomandări pentru
evaluați, printre care exprimarea punctului de vedere într-o formă
pozitivă și deschisă, oferirea solutiilor la problemele ridicate, acceptarea
revizuirilor.
31.05.2018
Această zi a reprezentat încheierea stagiului de practică, motiv pentru
care ne-am ocupat de rezolvarea chestiunilor organizatorice, semnarea
actelor.

8
Anexa (1)
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, consolidate
2009
Art. 2
(1) Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și
responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării
prerogativelor de putere publică de către administrația publiă centrală,
administrația publică locală și autoritățile administrative autonome.
(2) Funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o
funcție publică. Persoana care a fost eliberată din funcția publică și se
află în corpul de rezervă al funcționarilor publici își păstrează calitatea
de funcționar public.
(3) Activitățile desfășurate de funcționarii publici, care implică
exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt urmatoarele:
a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări
specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării
acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a
studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementarii
politicilor publice, precum și a documentatiei necesare executarii legilor,
în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice;
d) consilierea, controlul și auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare;
f) colectarea creanțelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în
raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau

9
privat, din țară și străinatate, în limita competențelor stabilite de
conducatorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în
justiție a autorității sau instituției publice în care își desfășoaraă
activitatea;
h) realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a
administrației publice.
(4) Funcțiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.
(5) În sensul prezentei legi, totalitatea funcționarilor publici din cadrul
autorităților administrative autonome și din cadrul autorităților și
instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală constituie
corpul funcționarilor publici.

10
Anexa (2)

Organigramă Agenția Națională a Funcționarilor Publici

11
4. Comentariul stagiului de practică
Consider că stagiul de practică este o etapa foarte importantă în viața
fiecărui student, deoarece are ocazia să pună în practică tot ceea ce a
învățat la cursuri. De asemenea, stagiul mai înseamnă și un punct de
plecare pentru fiecare student, de cunoaștere și familiarizare cu tot ceea
ce înseamnă o slujbă. La finalul acestei perioade, am dobândit informații
despre ce reprezintă funcția publică, care sunt activitățile desfășurate de
funcționarii publici, cum sunt aceștia recrutați, dar , mai important, ce
anume presupune un interviu. Acest lucru mi s-a părut foarte benefic,
deoarece interviul este o etapă prin care, la un moment dat, vor trece toți
studenții. Doamna Paula Nicolescu ne-a spus căteva noțiuni esențiale
despre felul în care decurge o astfel de probă, despre atitudinea pe care
ar trebui sa o avem în fața evaluatorilor. Pe baza noțiunilor învățate am
participat la o simulare a interviului, unde doamna Paula juca rolul
evaluatorului, iar fiecare dintre studentele aflate în stagiul de practică, pe
cel al evaluaților. În finalul acestei activități, doamna Paula ne-a
comunicat fiecăreia dintre noi ce aspecte trebuie să îmbunătățim pentru a
face față cu bine unei astfel de probe. Pentru noi, acest exercițiu
reprezintă o lecție la care ar trebui să ne gândim ori de câte ori suntem în
fața unui interviu, în special la găsirea soluțiilor de perfecționare.
Toate activitățile au fost desfășurate într-un mediu plăcut, primitor,
adaptat modului de înțelegere al fiecăreia dintre noi.
Prin participarea la acest stagiu, mi-am dezvoltat abilitățile de
comunicare. Comunicarea a fost elementul esențial care a făcut ca
fiecare zi în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici să fie una
bună, la finalul căreia plecăm acasa cu un bagaj în plus de cunoștințe.
Munca în echipă a fost încă o probă la care am fost supuse, deoarece
atunci cănd aveam o temă pentru acasă sau purtam o discuție cu doamna
Paula, activitatea se dădea pe grupuri de 2-3 persoane. Am învățat sa
comunic mai bine cu cei din jurul meu, să le ascult parerile și să ne
consultăm în luarea unei decizii.
12
Raportâdu-mă la relațiile stabilite cu celelalte persoane, și aici mă refer
atât la colegele mele de practică cât și la membrii instituției, pot spune
ca m-am integrat foarte bine și nu am ezitat niciun moment să le cer
ajutorul atunci când am avut nevoie.
Personalul acestei instituții s-a dovedit a fi format din persoane extrem
de amabile, care ne-au acordat atenție și mai ales multă răbdare. De
asemenea, atât doamna Paula Nicolescu cât și domnul Victor Bădoiu ne-
au răspuns la orice întrebare legată de elaborarea raportului de practică,
transmitându-ne și câteva materiale ajutătoare. Am îndeplinit sarcinile
primite și am folosit cu eficiență timpul petrecut în cadrul Direcției
gestionarea procedurilor administrative.
Consider că această perioadă a stagiului de practică a fost una
constructivă pentru formarea noastră ca viitori funcționari publici.
Aspectul cel mai important al acestui stagiu este reprezentat de faptul că
am putut intra în contact direct cu personalul administraței publice și am
putut observa de aproape modul de desfășurare al activităților întreprinse
de această instituție.
Activitățile pe care le-am desfășurat le consider utile și sper ca în viitor
să îmi impresionez angajatorul cu toate cunoștințele și calitățile
dobândite.

5. Concluzii
Consider că perioada stagiului de practică a fost benefică din mai multe
puncte de vedere. Astfel, a avut o contribuție foarte mare în formarea
unei viziuni despre cum se lucrează într-o echipă de funcționari publici.
Am reușit să mă integrez în această echipă și am căutat să aflu și să
dobândesc cât mai multe cunoștințe în ceea ce privește domeniul
administrativ.

13
Efectuând stagiul de practică am avut ocazia să întălnesc și să rezolv
anumite probleme cu care se confruntă majoritatea studenților și anume
lipsa experienței. De aceea, obiectivul meu după această perioadă este
înscrierea la un internship în domeniul administrativ, pentru a putea
dobândi noi experiențe. Același sfat l-aș da tuturor studenților și
viitorilor stundenți, deoarece angajatorul analizează atent cv-urile
candidaților săi, iar experiența acumulată în cadrul unui internship ar
putea face diferența între două persoane care aplică pentru același post.
Pot spune că după această experiență am reușit să înțeleg mecanismul
prin care funcționează o autoritate a administraței publice și să îmi dau
seama că titlul de funcționar public implică mult devotament și foarte
multă muncă.
Facilitățile pe care le oferă o carieră în domeniul administraței publice
sunt în primul rând văzute din prisma stabilității locului de muncă, dar și
a posibilității de promovare în funcție. Important este ca cel care ocupă
un astfel de post să aibă satisfacția că tot ce face este pentru comunitatea
din care face parte și că este apreciat pentru faptul că poate ajuta anumite
persoane să beneficieze de drepturile care îi sunt stabilite prin lege.
În concluzie, pot spune că stagiul de practică efectuat a contribuit la
dezvoltarea mea profesională, în sensul că am deprins anumite calități pe
care ar trebui să le aibă un funcționar public.

14

S-ar putea să vă placă și