Sunteți pe pagina 1din 6

BAZA DE CORECTARE

1. Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori,
asigurând: (OG 21/1992, art.1)
a) cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii
b) informărea lor complete despre caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor
c) participarea acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de
consumatori
d) apărarea şi asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici
incorecte

2. Produs sigur – produs care, folosit în condiţii normale sau previzibile: (OG 21/1992, art.2, pc 9)
a) prezintă riscuri minime, ţinând seama de întrebuinţarea acestora
b) nu prezintă riscuri
c) -
d) -

3. Scopul etichetării alimentelor este de a da consumatorilor informaţiile necesare, suficiente,


verificabile şi uşor de comparat, astfel încât să permită acestora: (HG 106/2002, Norma
metodologica, art. 3)
a) -
b) să aleagă acel produs care corespunde exigenţelor lor din punct de vedere al nevoilor şi
posibilităţilor lor financiare
c) să cunoască eventualele riscuri la care ar putea fi supuşi
d) -

4. Prin consumator înţelegem – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în
asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale: (OG 21/1992, art.2, pct.2)
a) -
b) comerciale, industriale sau de producţie
c) artizanale
d) liberale

5. Codul de conduită comercială – acord sau ansamblu de reguli care nu este impus prin legislaţie
sau dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţilor cu privire la:
(Legea 363/2007, art.2, pct. f)
a) una sau mai multe practici comerciale
b) -
c) -
d) unul sau mai multe sectoare de activitate

6. Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în mod


obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod
vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care: (OG 21/92, art 19)
a) -
b) să nu permită ştergerea
c) să nu fie inscripţionate în locuri obscure
d) să nu fie întrerupte prin desen sau imagini.

7. Constituie o practică comercială înşelătoare: (Legea 363/2007, Anexa 1, pct7, pct.13)


a) afirmarea falsă că un produs nu va fi disponibil decât pentru o perioadă foarte limitată de timp, în
scopul obţinerii unei decizii imediate şi al lipsirii consumatorilor de alte posibilităţi pentru a putea face o
alegere în cunoştinţă de cauză
b) promovarea, cu intenţia de a induce în eroare consumatorul, a unui produs care se aseamănă cu un
alt produs fabricat de un anumit producător, astfel încât consumatorul să creadă că produsul este
fabricat de acest producător
c) -
d) -

8. Se exceptează de la indicarea preţului pe unitatea de măsură; (HG 947/2000, art.9)


a) produsele preambalate vândute de vânzătorii intineranţi prin intermediul cărucioarelor, rulotelor, al
tuturor tipurilor de mijloace de transport
b) -
c) produsele preambalate în cantităşi mai mici de 50 de grame sau mililitri, precum şi cele mai mari de
10 kilograme sau litri
d) -

9. Decizie de tranzacţionare – orice decizie luată de consumator privind: (Legea 363/2007, art.2,
pct.k)
a) modalitatea de plată – integrală sau parţială
b) -
c) exercitarea unui drept contractual
d) -

10. Preţul de vânzare este: (HG 947/2000, art.2, pct. a)


a) -
b) -
c) preţul final pentru o unitate sau o cantitate determinată de produs, incluzând taxa pe valoarea
adăugată şi toate taxele suplimentare
d) -

11. Data durabilităţii minimale – data stabilită de producător până la care un produs alimentar:
(HG106/2002/Norma metodologica, art10)
a) -
b) îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare
c) -
d) -

12. În cazul publicităţii destinate vânzării la distanţă este obligatorie informarea asupra: (HG
947/2000, art 7, pct 2)
a) -
b) preţului de vânzare;
c) preţului pe unitatea de produs
d) -

13. În cazul alimentelor nepreambalate (aliment vrac care nu este supus operaţiunii de
preambalare) indicarea lotului apare pe ambalaj sau pe container ori, în lipsa acestora: ( Legea
106/2002, Norme metodologice, art.16, pct.5)
a) -
b) -
c) pe documentele comerciale însoţitoare;
d) -

14. Informaţiile privind modul de preparare a alimentelor se indică în aşa fel încât să permită: (
Legea 106/2002, Norme metodologice, art.12, alin.1)
a) -
b) utilizarea corectă a acestora;
c) -
d) -

15. Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în mod


obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod
vizibil, lizibil, uşor de înţeles: (OG 21/92, Cap IV, art 19)
a) -
b) pe produs
c) pe ambalaj de vânzare
d) pe etichetă

16. Lansarea unei invitaţii de a cupăra produse la un anumit preţ devine o practică comercială
înşelătoare dacă comerciantul recurge apoi la una dintre următoarele fapte: ( Legea 363, Anexa
I, pct 6, litera a si c)
a) -
b) refuză prezentarea articolului ce a făcut obiectul publicităţii
c) prezintă un eşantion cu defecte, în scopul promovării unui produs diferit
d) -
17. Invitaţia de cumpărare este: ( Legea 363/2007, art.2, pct.i)
a) -
b) -
c) prezentarea comercială prin care se menţionează caracteristicile şi preţul produselor;
d) -

18. Responsabilitatea indicării preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură revine: (HG
947/2000, art 3, alin. 4)
a) -
b) vânzătorului
c) -
d) -

19. Ansamblu de unităţi de vânzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat în condiţii
practic identice, se defineşte prin termenul de: (Legea 106/2002, Norme metodologice, art 2, litera
c)
a) -
b) -
c) lot
d) -

20. Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra


caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici,
astfel încât să aibă posibilitatea: (OG 21/92, Cap IV, art 18)
a) de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite
b) -
c) să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate
d) -

21. Preţurile se indică: (HG 947/2000, art 4, alin. 3)


a) pe produse
b) lângă produse
c) într-o listă sau într-un catalog, în imediata apropiere a acestora
d) -

22. O practică comercială este considerată ca fiind omisiune înşelătoare dacă, în contextul
prezentării situaţiei de fapt, ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele acesteia,
precum şi de limitele mijloacelor de comunicare utilizate pentru transmiterea informaţiei: (Legea
363/2007, art.7, alin1 si 2)
a) -
b) -
c) omite o informaţie esenţială necesară consumatorului mediu, ţinând cont de context, pentru luarea
unei decizii de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză
d) oferă într-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori în contratimp o informaţie esenţială, determinând
consumatorul mediu să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o

23. Un producător sau un prestator informează pe proprie răspundere, despre faptul că un produs
sau un serviciu este conform cu un document tehnic prin: (OG 21/1992, art.2, pct.15)
a) -
b) -
c) declaraţia de conformitate
d) -

24. Pentru produsele vândute în vrac prin cântărire sau măsurare este obligatorie indicarea: (HG
947/2000, art.6)
a) -
b) numai a preţului pe unitatea de măsură
c) -
d) -
25. Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit care indică o rată a dobânzii sau
orice alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde următoarele
standard, prin intermediul unui exemplu resâprezentativ: (OG 21/1992, Cap III, art.92, litera b si e)
a) -
b) valoarea totală a creditului
c) -
d) valoarea totală plătibilă de consumator

26. Operatorii economici de transport internaţional care îşi desfăţoară activitatea pe teritoriul
României sunt obligaţi să ofere în scris consumatorilor, în completare la biletul de transport,
indiferent de forma de prezentare a acestuia, informaţii în limba română referitoare la: (OG
21/1992, Cap IV, art.20, pct 7)
a) -
b) itinerar
c) -
d) distanţă

27. Practicile comerciale abuzive şi/sau incorecte sunt: (OG 21/1992, art. 2, pct 22)
a) orice acţiune, inacţiune, conduită, demers din partea unui operator economic în relaţie directă cu
promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în mod direct
intereselor consumatorilor
b) -
c) orice comunicare comercială inclusiv publicitate, din partea unui operator economic în relaţie directă
cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în mod
direct intereselor consumatorilor
d) -

28. În cazul unei invitaţii de a cumpăra, următoarele informaţii sunt considerate esenţiale, dacă nu
rezultă deja din context: ( Legea 363/2007, art 7, alin 4, litera c si e)
a) -
b) preţul cu toate taxele incluse sau, dacă preţul nu poate fi în mod rezonabil calculat în avans, ţinând
cont de natura produsului, modalitatea de calcul al acestuia
c) -
d) pentru produsele şi tranzacţiile ce implică un drept de renunţare sau reziliere, menţionarea acestui
drept

29. Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziţionarea


produselor, în privinţa: (Legea 106/2002, Norme aplicare, art 4 litera a si b)
a) caracteristicilor alimentului şi în special a naturii, identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii,
durabilităţii, originii sau provenienţei sale
b) -
c) -
d) atribuirii de efecte sau proprietăţi alimentelor pe care acestea nu le posedă

30. Soluţionarea solicitării plăţii unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori înlocuirii
produselor sau serviciilor necorespunzătoare cerute de consumatori sau de operatorii
economici este de competenţa: (OG 21/1992, art 16, alin 2)
a) -
b) instanţelor judecătoreşti competente
c) -
d) organismului de mediere competent

31. Pe etichetă sau pe ambalajul alimentelor se înscrie de către producător: (Legea 106/2002, Norme
metodologice, art 10, alin 1)
a) -
b) -
c) data durabilităţii minimale
d) -

32. Asociaţiile de consumatori au următoarele drepturi şi obligaţii: (OG 21/1992, art 37, litera c, g, h )
a) de a informa autorităţile competente cu privire la prezenţa pe piaţă a unor produse neconforme
b) -
c) de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra deficienţelor de calitate ale produselor şi
serviciilor, precum şi asupra consecinţelor vătămătoare ale acestora pentru consumatori
d) de a introduce acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor

33. Informaţiile referitoare la serviciile prestate trebuie să cuprindă: ( OG 21/92, art.21)


a) -
b) termenul de garanţie
c) riscurile previzibile
d) -

34. Centrele de consultanţă şi informare ale consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri în
structura organizatorică a asociaţiilor de consumatori şi desfăşoară activităţi gratuite în folosul
consumatorilor constând în: (OG 21/92, art 38)
a) -
b) -
c) informaţii, recomandări şi consultanţă privind problemele legate de achiziţionarea unui produs sau
serviciu;
d) -

35. Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: (HG 106/2000, Norme
metodologice, art 5, pct a si k)
a) -
b) denumirea sub care este vândut alimentul
c) o menţiune care să permită identificarea lotului
d) -

36. Denumirea sub care este vândut alimentul trebuie să includă sau să fie însoţită de informaţii
privind starea fizică a acestuia ori tratamentele specifice la care a fost supus – dacă omiterea
unor astfel de informaţii ar putea crea confuzii în rândul consumatorilor; (HG 106/2000, Norme
metodologice, art 6, alin 3)
a) refrigerare
b) pulbere
c) concentrare
d) -

37. Este o practică comercială agresivă crearea falsei impresii consumatorului că a câştigat deja,
va câştiga sau că, dacă va face un anumit lucru, va câştiga un premiu sau un alt beneficiu
echivalent, când în realitate, este valabilă una din următoarele situaţii: (Legea 363/2007, Anexa 1,
Practici comercile agresive, pct.8)
a) nu există niciun premiu sau un alt beneficiu echivalent
b) -
c) intrarea în posesia premiului sau a altui beneficiu echivalent este condiţionată de plata unei sume de
bani ori de suportarea unui cost de către consumator
d) -

38. Sunt considerate practici comerciale înşelătoare următoarele afirmaţii ale comerciantului:
(Legea 363/2007, Anexa 1, Practici comercile înselătoare, pct.16 si 21)
a) afirmarea că un produs poate facilita câştiguri la jocurile de noroc
b) includerea în materialele publicitare a unei facturi sau a unui document similar referitor la plată, prin
care se dă consumatorului impresia că acesta a comandat deja produsul promovat, când de fapt,
acesta nu l-a comandat
c) -
d) -

39. Sunt considerate practici comerciale agresive: (Legea 363/2007, Anexa 1, Practici comercile
agresive , pct.1 si 4)
a) crearea impresiei consumatorului că nu poate părăsi sediul comerciantului până când nu se
întocmeşte un contract
b) -
c) lipsa sistematică a răspunsului la corespondenţa pertinentă, cu scopul de a determinaun
consumator să renunţe la exercitarea drepturilor sale contractuale
d) -
40. Indicarea cantităţii nete nu este obligatorie pentru: (Legea 106/2002, Norme metodologice, art 9,
alin 4, pct b si c)
a) alimentele care pot înregistra pierderi considerabile de volum sau de masă şi care sunt vândute la
bucată sau cântărite în prezenţa cumpărătorului
b) alimentele a căror cantitate netă este mai mică de 5 grame sau de 5 mililitri cu excepţia
condimentelor şi plantelor aromatice
c) -
d) -

41. În cazul alimentelor solide livrate în mediu lichid pe etichetă se indică şi: (Legea 106/2002,
Norme metodologice, art 9, alin 3, pct a)
a) -
b) masa netă a componenţei solide
c) -
d) -

42. Producătorii şi importatorii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene au obligaţia să
îşi precizeze în elementele de identificare: ( OG 21/92, art.20, alin 2)
a) -
b) -
c) adresa poştală a sediului social
d) -

43. Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca
producătorului, cantitatea şi, după caz: ( OG 21/92, art.20, alin 1)
a) -
b) termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate
c) compoziţie
d) aditivii folosiţi

44. Viciu ascuns – deficienţă calitativă a unui produs livrat sau unui serviciu prestat care: (OG
21/92, art.2, pct 21)
a)-
b) nu a fost cunoscută şi nici nu poate fi cunoscută de consumatori;
c) -
d) -

45. Suprafaţa de vânzare – suprafaţa destinată: (HG 947/2000, art2, alin e )


a) -
b) accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produselor
c) circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii
d) -