Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII

Adresa postala: PIATA NATIUNILE UNITE,NR.9,BL.107,TRONSON2,SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050121, Romania, Punct(e) de contact:
FLORINA-CRISTINA SCURTU, Tel. +40 0213167383/+40 0213167384, Email: office@cni.com.ro, aurelia.zamfiroiu@cni.com.ro,
cristina.scurtu@cni.com.ro, Fax: +40 0213167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate pe actiuni sub autoritatea MDRAP

Activitate (Activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: Sala
de sport cu tribuna 180 locuri, str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucuresti

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: Sala
de sport cu tribuna 180 locuri, str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucuresti.

Valoarea estimata a contractului este de 4.634.732 lei, fara TVA, compusa din:
- cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului = 3.648 lei
- cheltuieili pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului = 70.000 lei
- cheltuieli pentru investitia de baza = 4.487.641 lei
- organizare de santier = 73.443 lei

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant si aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 2201 din 06.11.2014
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza proiectului tip – „Sala de sport cu
tribuna 180 locuri” din Subprogramul „Sali de sport” din cadrul „Programului national de constructii de interes public sau social”.
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.
98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.
98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 1/10


Fisa de date
Domeniul contractului: constructii civile si instalatii aferente acestora (proiectare si executie lucrari).
1. Servicii de proiectare care se refera, in principal, la urmatoarele:
1.1.Intocmirea documentatiilor si obtinerea avizelor necesare executiei lucrarilor.
1.2.Elaborarea documentatiei tehnice necesare autorizarii constructiei (DTAC) si organizarii executiei (DTOE)
1.3.Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie (PT+DE)
1.4.Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor
1.5.Elaborarea documentatiei tehnice "as-build" (daca este necesar)
1.6.Elaborarea documentatiei de exploatare, intretinere si urmarire in timp a constructiei
1.7.Emiterea certificatului de performanta energetica
2.Executia de lucrari care se refera, in principal, la urmatoarele:
2.1.Executia lucrarilor pentru realizarea constructiei si a instalatiilor aferente constructiei.
2.2.Procurarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
2.3.Testarea si punerea in functiune a lucrarilor/utilajelor/ echipamentelor tehnologice executate/ montate in cadrul contractului
Urmarirea lucrarilor executate si remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor.
Valoarea estimata fara TVA: 4,634,732.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate, se va efectua fara ca aceasta sa
reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la contract.
Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor legislative privind modificarea de
taxe si impozite.
Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata de executie depaseste 12 luni si rata anuala
a inflatiei depaseste pragul de 2,5%, aplicarea formulei de ajustare se face anual, dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea
contractului. Actualizarea se aplica restului de executat, fara a se raporta la restul de plata in situatia in care exista diferente intre acestea.
Mecanismul specific realizarii actualizarii de pret este urmatorul:
Y =[(1+I) exponent 1/12 -1]X100%, unde I = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica 10%=0.10) iar Y = rata lunara a
inflatiei exprimata ca procent. Evolutia indicilor poate fi consultata la adresa www.insse.ro.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare pentru participare in valoare de 90.000,00 lei
Note:
1. Garantia se constituie in conformitate cu art. 36 din HG nr. 395/2016. 2. Contul autoritatii contractante RO23BTRL0480120284620904
deschis la Banca Transilvania, Agentia Chibrit, sector 1, Bucuresti. 3. Perioada de valabilitate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada
minima de valabilitate a ofertei – 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. 4. In cazul depunerii de oferte in asociere,
instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod explicit faptul ca garantia este constituita in numele asocierii si ca acopera in mod
solidar toti membrii grupului de ofertanti. 5. In cazul in care ofertantii isi constituie garantia printr-un instrument de garantare emis de o
societate de asigurari acesta va fi insotit de dovada platii politei de asigurare privind garantia. 6. Garantia emisa in alta limba decat romana
va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. 7. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la
cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. 8. Neprezentarea constituirii garantiei conduce
la declararea ofertei ca inacceptabila. 9. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita
de depunere a ofertelor, prin incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa, indiferent de modalitatea de
constituire aleasa, si in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor. 10. Retinerea garantiei, se va
face, in conditiile art. 37 alin. 1 din HG nr. 395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie a contractului, in original, in
cuantum de 10% din valoarea ofertata, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Finantarea se va realiza de la bugetul de stat si alte surse legal constituite.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 - (Formular nr. 2 - Acord de asociere).

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 2/10


Fisa de date
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

HG nr. 395/2016; Legea 265/2006; Legea nr. 319/2006; Legea nr. 10/1995; HG nr. 28/2008; Ordin MDLPL nr. 863/2008; Legea nr.
265/2006; Legea 500/2002; HG nr. 363/2010; Ordinul nr. 1469/12.08.2014 privind aprobarea indicatorilor teh-ec. ai proiectului tip – „Sala de
sport cu tribuna 180 locuri”. Ordinul MDRAP nr. 2201 din 06.11.2014 privind aprobarea indicatorilor teh-ec. ai obiectivelor de investitii care
se realizeaza pe baza proiectului tip – „Sala de sport cu tribuna 180 locuri” din Subprogramul „Sali de sport” din cadrul „Programului national
de constructii de interes public sau social”. Ordinul MDRAP nr. 776/27.05.2016 privind completarea si inlocuirea Anexei nr. 2 la Ordinul
MDRAP nr. 2201 din 06.11.2014 privind aprobarea indicatorilor teh-ec. ai obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza proiectului tip –
„Sala de sport cu tribuna 180 locuri”.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:


•certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
•cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
•dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
•alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.


Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:


Manuela Irina Patrascoiu – Director General;
Daniela Ileana Orodel – Director Economic;
Valentin Cheratoiu – Director Investitii;
Roxana Negoita – Sef Serviciu Juridic;
Luiza Andrei – Sef Serviciu Urmarire Contracte de Lucrari si Servicii;
Marilena Dan – Sef Serviciu Promovare Investitii;
Florina Cristina Scurtu – Sef Serviciu Achizitii.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,
sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, care sa cuprinda
informatii reale/actuale la momentul prezentarii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 3/10


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Experienta similara in lucrari Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
Lista principalelor lucrari executate în cursul unei perioade care acopera cel cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile
mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative
privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi
5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
termenului limita prevazut in AP/IP publicat. Prin lista lucrarilor executate finalizarea evaluarii ofertelor.
insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul
trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu
normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari similare cu
cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura cu
o valoare totala mai mare sau cel putin egala cu 4.400.000 lei, fara TVA, la
nivelul unui contract, maximum 2 contracte.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va


prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea
98/2016, iar documentele justificative constand in:
1.Documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele
lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le
ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta
similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:
a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si
necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta
similara,
b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti
privati,
c. valoarea-in lei fara tva,
d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de
finalizare) in care s-a executat contractul
e. locul executiei lucrarilor si
f. sa precizeze daca au fost executate în conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;
Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate
contractanta sau client privat),

care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate


la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I
in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate


contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand
certificari de buna executie documentele intocmite in conformitate cu
formularul din documentatia de atribuire precum si procese verbale de
receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte documente
similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de
beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea
indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Ca si conditie ad
validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita,
documentele reprezentand certificari de buna executie, vor avea numar de
inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care
lipsesc documentele de forta probanta.
Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca
obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa
evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand
certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini
solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Cerinta nr. 1 - Continuare: Nota 3: Mentiune: In cazul in care un contract de Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile
subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative
autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi
avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
reprezentand certificari de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de finalizarea evaluarii ofertelor.
autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul
lucrarilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de
executantul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art 218
alin 4 din Legea 98/2016.
Nota 4: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta
certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform
cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna.
Nota 5: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie
rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala
Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna
decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu:
decembrie 2013: 1 euro = 4,43 lei; decembrie 2014: 1 euro = 4,42 lei ,
decembrie 2015 : 1 euro = 4,44 lei, etc).
Nota 6: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se
transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care
contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma
indicatiile de la nota 1.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 4/10


Fisa de date
Cerinta nr. 2 Experienta similara in servicii Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile
mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative
privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi
3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
termenului limita prevazut in AP/IP publicat. Prin lista serviciilor prestate finalizarea evaluarii ofertelor.
insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul
trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor au fost prestate in conformitate cu normele
profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii similare cu cele ce fac
obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura cu o valoare
totala mai mare sau cel putin egala cu 70.000 lei, fara TVA, la nivelul unui
contract, maximum 2 contracte.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va


prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea
98/2016, iar documentele justificative constand in:
1.Documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele
servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le
ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta
similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:
a. obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate
si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta
similara,
b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti
privati,
c. valoarea-in lei fara tva,
d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de
finalizare) in care s-a executat contractul
e. locul prestarii serviciilor si
f. sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;
Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate
contractanta sau client privat),

care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate


la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I
in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate


contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand
certificari de buna prestatie documentele intocmite in conformitate cu
formularul din documentatia de atribuire precum si procese verbale de
receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte documente
similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de
beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea
indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Ca si conditie ad
validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita,
documentele reprezentand certificari de buna prestatie, vor avea numar de
inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care
lipsesc documentele de forta probanta.
Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca
obiect executia mai multor tipuri deservicii, atunci ofertantul are obligatia sa
evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand
certificari de buna prestatie depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini
solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Cerinta nr. 2 - Continuare: Nota 3: Mentiune: In cazul in care un contract de Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile
subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative
autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi
avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
reprezentand certificari de buna prestatie vor fi emise sau contrasemnate de finalizarea evaluarii ofertelor.
autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul
serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de
prestatorul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art 218
alin 4 din Legea 98/2016.
Nota 4: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta
certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform
cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna.
Nota 5: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie
rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala
Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna
decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu:
decembrie 2013: 1 euro = 4,43 lei; decembrie 2014: 1 euro = 4,42 lei ,
decembrie 2015 : 1 euro = 4,44 lei, etc).
Nota 6: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se
transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care
contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma
indicatiile de la nota 1.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 5/10


Fisa de date
Informatii privind tertii sustinatori Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
1. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile
în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative
profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi
economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
2. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul finalizarea evaluarii ofertelor.
sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi
autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea
acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în
acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere,
ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia
de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv
prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea
propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe
la respectivul angajament.
3. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile
(cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante
îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul
întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
4. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura
sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante
privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167.
5. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind
capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o
singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii
sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului
tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.

6. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre


tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege,
autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe
parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în
legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în
care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau
documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a
obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
7. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii
contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de
unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita
ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa
garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm.
8. În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui
tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.
9. In conformitate cu prevederile art. 113 alin. 12 din Legea nr. 98/2016,
operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor terti pentru
maxim 50% din cerinta ce a fost stabilita pentru experienta similara.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 6/10


Fisa de date
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
eventual, intentia sa o subcontracteze. cerintelor : Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile
1.Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative
oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi
datele de identificare ale subcontractantilor propusi. prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
2. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere finalizarea evaluarii ofertelor.
prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.;

3. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în


mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea
contractanta va solicita ofertantului/candidatului o singura data sa
înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma
verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

4. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru


subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de
participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care
urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în
acest sens.

5. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o


parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la
subcontractanti.

6. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii


îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în
contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre
autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora,
partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,
valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr.
395/2016), urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea
celor asumate prin DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pelocul I in clasamentul
intermediar inotcmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

7. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica


sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele
încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în
oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum
si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie
public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui
în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza
raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica.

8. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice


modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
Continuare: 9. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca cerintelor : Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile
nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative
contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi
situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii finalizarea evaluarii ofertelor.
contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea
contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi
subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor
de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Noii subcontractanti
sunt obligati sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care isi
asuma prevederile caietului de sarcini (daca este cazul) si a propunerii
tehnice depusa de Antreprenor la oferta aferenta activitatii supuse
subcontractarii.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 7/10


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 8/10


Fisa de date
Prevederi generale:
1.Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului.
2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietele de sarcini precum si normele/normativele
tehnice din constructii in vigoare. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu
specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. In situatia nerespectarii in
totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.
3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia mediului si la securitatea si
sanatatea in munca.
4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire.
5. Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus procedurii de achizitie conduc la constatarea neconformitatii ofertei.
6. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau corelarea cu propunerea financiara se
considera neconforme.
7. La elaborarea proiectului tehnic se vor avea in vedere prevederile art. 24 din Legea 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos:

?Informatii privind adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin realizarea unei descrieri privind:
?Natura terenului de fundare, conditiile de amplasament ?i de exploatare a construc?iei
?Posibilele zone de depozitare
?Accesele in santier
?Amplasarea lucrarilor temporare (daca ofertantul considera ca sunt necesare)
?Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrarilor - se vor descrie lucrarile si principalele caracteristici ale acestora;
?Prezentarea modului de realizare a lucrarilor. Se vor descrie:
?Abordarea generala (metodologia) pentru realizarea lucrarilor
?Succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor
?Un program de lucru (tip Gantt) pentru proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari cu descrierea pe scurt a activitatilor principale,
aratand ordinea si durata in care Ofertantul isi propune sa realizeze lucrarile.
?Organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile de indeplinirea contractului; organigrama va fi insotita de o
scurta descriere a responsabilitatilor fiecarei persoane specificata in structura acesteia.
?Prezentarea Declaratiei prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile
de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari. Informatii detaliate privind
reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se
pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri, aceasta
declaratie va fi prezentata în numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.
Informatii privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la constatarea neconformitatii ofertei.
Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii mai sus enuntate. Propunerea tehnica trebuie sa
indeplineasca in mod corespunzator cerintele Autoritatii Contractante.
Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in invitatia de participare la sectiunea - Documentatie si clarificari -
Documentatia de atribuire - Formulare.
Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini se
considera neconforme.

In perioada de solicitari clarificari potentialii ofertanti pot adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari/formulari de amendamente cu
privire la clauzele contractuale.
Orice solicitare de clarificari va fi pusa in SEAP sub forma unui document din care sa reiasa denumirea operatorului economic, numarul de
inregistrare al acestui document si datele de contact ale operatorului economic (adresa, telefon, fax, e-mail).
Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
contractuala.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va prezenta in lei.
1.Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA si in euro, luându-se in considerare cursul euro la data publicarii anuntului de
participare in SEAP.

2.Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016.
1.Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concura la
intocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza intocmirii situatiilor de plata.
2.La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si
boli profesionale, etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
3.La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera, prevazute de legislatia in
vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

4.Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate,
Comisia de evaluare având dreptul de a solicita: documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si
materiale, modul de organizare si metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si
costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

5.Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/ listelor de cantitati estimative prezentate în
documentatia de atribuire tinand seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

6.Orice neconcordanta intre: documentatiile tehnice depuse pe SEAP, evaluari/liste de cantitati si antemasuratori, se vor sesiza prin solicitari
de clarificare depuse in cadrul procedurii de atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al invitatiei de participare.
Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor
contractuale. Orice solicitare de clarificari va fi pusa in SEAP sub forma unui document din care sa reiasa denumirea operatorului economic,
numarul de inregistrare al acestui document si datele de contact ale operatorului economic (adresa, telefon, fax, e-mail).

Propunerea financiara va contine urmatoarele:


1. Formularul de oferta si Anexa (Formular nr. 10 si Anexa, sectiunea Formulare).
2. Formularele completate corespunzator, respectand cerintele impuse in Caietul de Sarcini.

Urmatoarele categorii de lucrari nu fac obiectul prezentei proceduri si nu se vor oferta, ele nefiind incluse in valoarea estimata:

Lucrari/furnizare de echipamente aferente foselor septice vidanjabile– aflate in sarcina UAT;


Bransamente: apa, canalizare, electricitate, etc – aflate in sarcina UAT

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 9/10


Fisa de date
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Prezentarea ofertei se va face în urmatoarele conditii:
Oferta se depune în SEAP, numai în format electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro
Oferta cuprinzând, dovada constituirii garantiei de participare, formularul DUAE si propunerea tehnica vor fi prezentate on-line, sub forma
unor fisiere electronice, prin incarcarea în SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa. Propunerea financiara se depune in
SEAP sub forma criptata. Ofertantul desemnat câstigator va prezenta în original documentele de calificare, propunerea tehnica si
propunerea financiara pâna la data semnarii contractului.
Având în vedere ca procedura este online, mentionam faptul ca documentele/ofertele depuse în SEAP vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa.
Deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi vizualizate în SEAP începînd cu data si ora stabilita automat de sistem. Dupa finalizarea verificarii,
comisia de evaluare va introduce în SEAP numele ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile precum si ale ofertantilor ale caror oferte au
fost declarate neconforme sau inacceptabile. Dupa transmiterea acestor informatii catre SEAP si dupa vizualizarea propunerilor financiare
admisibile, comisia de evaluare va stabili oferta câstigatoare. Pe baza informatiilor introduse în SEAP, de catre autoritatea contractanta,
sistemul informatic genereaza automat catre toti ofertantii participanti la procedura prin mijloace electronice înstiintari cu privire la rezultatul
procedurii. Neprezentarea formularului DUAE, a propunerii tehnice, a propunerii financiare (criptate) si a documentului care atesta
constituirea garantiei de participare pâna la data limita de depunere a ofertelor are ca efect declararea ofertei ca inacceptabila.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale: Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturile
egale, atunci pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret, o noua
propunere financiara caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde: 1 luna = durata prestarii serviciilor de proiectare, 11 luni=durata maxima de
executie a lucrarilor, 36 luni=garantia de buna executie a lucrarilor.
3. Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii
ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, autoritatea locala (primaria pe a carei
raza administrativa se afla amplasamentul lucrarii), asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din
vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC), in scris. AC precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru
necesitatea executarii unor lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare.
4. Plata in avans. Pentru executia lucrarilor Achizitorul poate acorda avans, in limita sumelor disponibile si in conditiile HG nr. 264/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare. Posibilitatea si conditiile acordarii unui avans vor fi stabilite cu ofertantul castigator, inainte de semnarea
contractului.
5. Pretul contractului si Plata – art.11 - Termenele de plata prevazute la art. 6 din Legea nr. 72/2013 sunt aplicabile daca partile NU au stabilit,
prin contract, un termen diferit. Termenul de plata stipulat în contract NU poate fi, însa, mai mare de 60 de zile, potrivit art. 7 din acelasi act
normativ, termen pe care CNI l-a prevazut în contractul publicat în SEAP avand in vedere sursele de finantare ale contractului. Potrivit
Ordinului MDRAP nr. 2201/06.11.2014 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, sursa de finantare se va asigura de la bugetul de stat si
alte surse legal constituite.
6. Autoritatea contractanta informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale
ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de
depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.
7. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art. 150 alin. 2 din HG nr. 395/2016 si ale art. 219
coroborat cu art. 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru:
- subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica,
- pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
- pentru furnizorii implicati în contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform prev. L.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale
si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. - Serviciul Juridic

Adresa postala: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050122, Romania, Tel. +40 213167383/84, Email:
office@cni.com.ro, Fax: +40 213167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 12:15 Pagina 10/10