Sunteți pe pagina 1din 21

PLAN DE AFACERE

Denumirea afacerii

Profesor coordonator Student 1, Student 2, Student 3


Grupa

2020
1. DATE GENERALE
1. Numele complet al firmei:
2. Coordonatele firmei <precizaţi adresele complete, numerele de telefon/fax, e-mail>:
 Sediul social: …………
 Sediul operaţional: ………….
 Puncte de lucru:…………..
 Birouri:. ………….
 Secţii de producţie:. ………….
3. Codul unic de înregistrare:
4. Forma juridică de constituire:
5. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:
6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent:
Domeniul de activitate
Producție
Programare IT
Industrii creative
Servicii
Comerț și alte activități
Altul

7. Valoarea capitalului social:


8. Persoană de contact:
9. Asociaţi, acţionari principali:
Persoane fizice Adresa completă şi telefonul Naţionalitatea Părţi din capital (%)

10. Categorie IMM:


Micro
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.
2. VIZIUNE, STRATEGIE
Trebuie să răspundeţi la următoarele întrebări:
 2.1 Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit? Detaliaţi activitatea
aferentă codului CAEN.
 Produsul 1,2,3…
 Serviciile 1,2,3,…

2020
(Bifați în tabel răspunsul corect. Un singur răspuns. Se completează
OBLIGATORIU)
Planul de afacere conţine măsuri concrete care vizează
Inovarea socială
Consolidarea cercetării şi/sau inovării prin derularea
de activităţi specifice
Dezvoltarea durabilă prin produse, tehnologii sau
servicii.
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de CO2 şi eficiente din punct de vedere al
utilizării resurselor
Implementarea de soluţii TIC (tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor) în procesul de
producţie, furnizare de bunuri, prestare de servicii
şi/sau execuţie de lucrări
Niciuna din precizările de mai sus

Descrieți, pe scurt, opțiunea aleasă (a se vedea tabelul anterior):

 2.2 Care este viziunea afacerii? Unde vreți să ajungeți într-un interval de 3 ani? Fixaţi-
vă, pe cât posibil, obiective cuantificabile!
 La ce cifră de afaceri/profit?
 La ce număr de angajaţi?
 Ce veți produce/comercializa?
 Care va fi piața țintă?
 Cu ce tehnologie?
 Care va fi gama completă de activități oferită?

Obiective (Indicatori ţintă) UM 2020 2021 2022


Cifra de afaceri, din care: LEI
Profit LEI
Număr de salariaţi Număr persoane

 2.3 Care este declarația de misiune?


 Cine sunteți?
 Ce faceți?
 Pentru cine faceți?
 Cum faceți?

2020
 2.4 Care sunt valorile care stau la baza afacerii? Cum veți atinge obiectivele?

 2.5 Care sunt „punctele tari” care vă determină să credeți că veți avea succes? (ex:
cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă,
pregătire în domeniu, experienţa în domeniu ca angajat al unor firme din domeniu, locaţia
proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate etc.). Care sunt „punctele
slabe” care vă fac vulnerabil în fața concurenței? Care sunt oportunităţile şi amenințările
din mediu?
În această secţiune veți face analiza SWOT a afacerii dumneavoastră.

Este de dorit ca evidenţierea punctelor tari şi slabe să se facă la nivel de funcţie a firmei
(ex. producţie, comercial, financiar, marketing, resurse umane, cercetare-dezvoltare).
Se vor menționa minim șase aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe,
oportunități și amenințări.

 2.6 Care vă sunt obiectivele pe termen scurt? Formulați obiectivele pe baza analizei
SWOT, după schema SMART.

Identificarea punctelor tari cu măsuri de îmbunătăţire/dezvoltare/consolidare


Identificarea punctelor slabe cu măsuri de eliminare
Identificarea oportunităţilor cu măsuri de dezvoltare/fructificare
Anticiparea ameninţărilor cu măsuri de diminuare/reducere/contracarare

 2.7 Care este strategia concurențială pentru care veți opta? (de ex. dominare prin
costuri, diferenţiere, nişă). Argumentați răspunsul.

 2.8 Care sunt factorii critici de succes pentru domeniul afacerii?

 2.9 Care este avantajul competitiv al afacerii? Argumentați folosind metoda VRIO.

2020
3. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIȚIE
 3.1 Obiectul investiţiei
Bifaţi toate opţiunile care se potrivesc proiectului de investiţii propus de Dvs.:
a) Construcţii de clădiri pentru producţie şi facilităţi conexe cu scop productiv
 achiziţie; + motivație achiziție;
extindere;
construcţie nouă;
amenajări construcţie;
b) Achiziţie de maşini/echipamente/utilaje:
 noi; + motivație achiziție;
 second hand;
c) Achiziţie de mijloace de transport cu scop de producţie:
 valoare estimată (lei):
 noi; + motivație achiziție;
 second hand;
 în leasing;
d) Investiţii în imobilizări necorporale:
 achiziţionare de licenţe de fabricaţie şi patente;
 licenţe de software;
 altele <detaliaţi>
 valoare estimată (lei):
 motivație achiziție;
e) Investiţii în stocuri pentru producţie (materii prime/materiale/ambalaje/obiecte de
inventar etc.) necesare unui ciclu de fabricaţie:
 valoare estimată (lei):
 motivație achiziție;
f) Pregătire profesională legată direct de proiect:
 valoarea estimată (lei):
 motivație;
g) Altele: <detaliaţi>

 3.2 Activităţile necesare implementării proiectului (identificați activitățile referitoare la


investiția inițială; activități care nu au un caracter în sine repetitiv). Realizați lista de
activității a proiectului.
Exemplu de activități care dau structura proiectului:
− asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice
necesare;
− amenajare spaţiu, asigurare cu utilităţi, achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier;
obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului;
− recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
− acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
− aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor
tehnico-economice, sanitare etc);
− punere în funcțiune echipamente, probe tehnologice.

2020
 3.3 Alegerea principalilor furnizori pentru activitățile din proiectul de investiții
Obiectul Criterii Descrier Valoarea
Nr investiţiei selecți Furnizori e ofertă Motivația estimată
Tip/
. (echipamente, e potenţial alegerii (RON)
bucăţ
crt reabilitări / i furnizorulu
construcţii clădiri, i
. şi adrese i
etc.)

Notă: Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în
cadrul proiectului

 3.4 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

 Adresa la care va fi implementat proiectul:

 Acces la drumurile naţionale/județene şi mijloacele de transport:

 Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:

 Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi


estimarea costurilor aferente):

 În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat


precizaţi principalii parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă
închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc).

 3.5 Structura de finanţare a proiectului de investiţii


Fără TVA
Sursa de finanţare
lei %
Credite bancare
AFN (Alocație financiară nerambursabilă)
Alte surse (aport propriu)
TOTAL valoare de investiţie 100%

 3.6 Graficul de realizare a investiţiei

2020
 Elaboraţi graficul de realizare a investiţiei (program detaliat pe faze de implementare a
proiectului şi pe activităţi). Listați activitățile în ordinea realizării lor, stabiliți
dependențele dintre activități, stabiliți duratelor acestora în funcție de resursele
implicate.
 Data estimată de începere a activităţilor de realizare a proiectului propus:
 Data estimată a terminării activităţilor de realizare a proiectului propus:
 Data estimată a începerii producţiei la capacitatea maximă:

Graficul Gantt
Luna în care se va implementa
Durata
Activitate prevăzută L L L L L L L L L L L L
de realizare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 3.7 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de


implementare a proiectului

 3.8 Grafic de implementare valoric – fără TVA


Total fără TVA, Durata de implementare
Activitate necesară L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L L L
din care 10 11 12

Total valoare
Mod de finanţare
Surse proprii
Credit
AFN(Alocație
financiară
nerambursabilă)
Total surse

 3.9 Resurse umane


 Management

Nume şi Funcţia în societate şi principalele Experienţa Studii/Specializări cu impact


Vârsta
prenume responsabilităţi pe scurt în domeniu asupra afacerii propuse

2020
 Reprezentant legal
Nume si prenume: M/F vârsta:

 Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create.

 Personal

Detaliere pe activităţi:
Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
….
TOTAL

Notă: Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul


 Cine este angajatul ”cheie”, adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine
poate influenţa noul mers al afacerii (dacă este cazul)?

 Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităţi de


supraveghere a personalului angajat)?

 Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată,


premiere, penalizare)?

 Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?

 Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:


2020 2021 2022
Total, din care:
- conducere
- TESA
- execuţie

2020
 3.10 Dimensionare investiție

Tipul societății

Plătitoare de TVA

Neplătitoare de TVA

Dimensionare investiţie
Nr. Element de investiţie Numă ValoarValoare Valoarea Valoarea Valoare
Crt / Cheltuieli r e a totală TVA TVA eligibil Codul de
. operationale Bucăţi unitara fara nedeductibi deductibi a clasificar
Denumire TVA - l l e
lei
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*,
inclusiv echipamente
IT
2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială,
cu excepţia
vehiculelor simbol
G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
4 Instalaţii/echipament
e specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,

2020
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor,
elevatoare,
încărcătoare, remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme
și frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități,
chirii,
9 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
10 Brevete de invenție,
francize, etichetare
ecologică
11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă
13 Software-uri
necesare desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în

2020
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculează astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculează astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculează astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)
Notă:
* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în
grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor
menționate.

 3.11 Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare lei %
Ajutor de minimis
Aport propriu
Valoarea totală a investiţiei 100%

4. MARKETINGUL AFACERII

 4.1 Produsul
Descrierea exactă a produselor/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.

2020
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se
înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de
valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza
servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);

 4.2 Parametrii economici ai produsului (cost unitar, preţ vânzare unitar, adaos
comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc) pe grupe de produse.

 4.3 Segmentul de piaţă (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie,
electro-casnice, birotică, turism etc.).

 4.4 Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală,


regională, naţională, internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea
acesteia (nr. de clienţi potenţiali, mărime d.p.v.d. fizic şi valoric).

 4.5 Tendinţele actuale ale pieţei (care sunt tendinţele actuale ale pieţei
produsului/serviciului/ dumneavoastră – declin, stagnare, progres lent, expansiune rapidă).

 4.6 Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de
sezon, evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

 4.7 Clienții potențiali


 Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii
potenţiali, cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe, etc.)

 Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicată, cu


amănuntul, societăţi comerciale, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare
grupa) şi numărul pe fiecare grupa de clienți.

Anul 2020
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, RON Total
(principalii) clienţi
Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 RON %
RON
1
2
Clienţi 3
Total piaţă

Anul 2021
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total

2020
(principalii) clienţi
Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 RON %
RON
1
Clienţi 2
Total piaţă

Anul 2022
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) clienţi
Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 RON %
RON
1
Clienţi 2
Total piaţă

Notă: se pot ataşa studii de cercetare de piaţă sau statistici la care se face referire, precum şi
cereri de ofertă/pre-contracte de la potenţialii clienţi

 4.8 Ipoteze care au stat la baza dimensionării vânzărilor (cantităţi şi preţuri medii pe
fiecare grupă de produse).
2020 2021 2022
Produs/Serviciu 1 RON
Cantitate
Preţ mediu
Produs/Serviciu 2 RON
Cantitate
Preț mediu
Produs/Serviciu n- RON
Cantitate -
Preț mediu

 Prezentaţi principalele ipoteze de lucru, argumente şi fundamentări ale creşterilor


anuale de vânzări pe fiecare grupă de produse.

 Cuantificaţi eforturile necesare creşterii volumului de vânzări (ex:creşterea


cheltuielilor cu promovarea, creşterea cheltuielilor cu salariile forţei de vânzări,
creşterea cheltuielilor directe asociate depozitării, transportului şi desfacerii etc.)

 Care este politica de încasare pe fiecare grupă de clienţi?

 Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe


potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei?

2020
 4.9 Concurenţi potenţiali

 Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le


cunoaşteţi ale acestora:

Grupă Denumirea Vechime pe piaţă, CA, Profit, Total active, Ponderea pe


produse/servici firmei/ firmelor total salariaţi, tip şi număr clienţi, grad de piaţă
i oferite pieţei şi localitatea tehnologizare, nivel preţuri şi calitate, ( %)
avantaje/dezavantaje, etc
Produs 1

Produs 2

Produs 3

 4.10 Reacția concurenței


 Menționaţi cum credeţi ca vor reacţiona concurenţii dvs. la apariţia pe piaţă a
produselor/serviciilor aferente proiectului

 4.11 Politica produsului


 Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct
de vedere al greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă
aveţi un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc:

 4.12 Politica de distribuţie

Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de desfacere(%)


afaceri( % )

2020
 La forme de desfacere precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a
produselor/serviciilor dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine
proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja
vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, daca veţi face export, etc.).

 Se vor prezenta detaliat elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea


vânzărilor previzionate (forţa de vânzare, mijloace de transport necesare şi modul de
asigurare al acestora, spaţii de depozitare necesare şi modul de asigurare a acestora,
etc) precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente.

 4.13. Activităţi de promovare a vânzărilor


 Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare
oficială, pliante, broşuri):

 Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor


− stabilirea obiectivelor (de exemplu: creșterea gradul de cunoaștere a produsului
(mărcii), influențarea deciziilor, determinarea efectuării de acțiuni);
− identificarea publicului ţintă: segmentul sau segmentele de piaţă vizate;
− determinarea bugetului de promovare al firmei;
− formularea, evaluarea şi realizarea mesajului;
− alegerea mediilor promoţionale, care urmează a fi utilizate;
 Estimaţi costurile anuale de promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza
estimărilor.

Cheltuieli pentru promovarea


produselor/serviciilor pe 2020 2021 2022
categorii de cheltuieli (RON)

 Monitorizarea rezultatelor promovării

5. ANALIZA OPERAŢIONALĂ
 5.1 Modul de funcţionare şi organizare a afacerii

2020
 Descrieţi modul în care se asigură principalele funcţii ale societăţii (ex: asigurarea
gestiunii financiare, cum se asigură resursele umane; modul de asigurarea al
promovării, aprovizionării cu materii prime şi materiale, procesul de producţie -
etapele de bază, depozitare produse finite, transport, vânzare produse finite)
menţionând pentru fiecare timpul şi resursele necesare (activele necesare; personalul
necesar).

 5.2 Organizarea fluxului de producţie


 Descrieţi pe scurt fluxul de producţie, pentru fiecare din etapele mari, menţionând
cerinţele procesului de producţie – personal necesar, suprafeţe productive/depozitare
alocate, echipamente/utilaje necesare din punct de vedere al gradului de specializare
/automatizare şi al capacităţii de producţie, mijloace de transport din punct de vedere
al specializării şi capacităţii de transport, etc.

 5.3 Descrierea procesului tehnologic


 Descrieţi pe scurt procesul tehnologic (principalele activităţi necesare de la
aprovizionarea cu materie prima până la realizarea produselor finite

 5.4 Regimul de lucru


 Se vor preciza cel puţin următoarele elemente:
− număr de zile lucrătoare/ an:
− număr de schimburi/zi:
− număr de ore/schimb:

 5.5 Principalii furnizori de materii prime


Furnizori Forma Cantitatea anuala şi % Valoarea anuala a Frecvenţa
juridică şi în total necesar achiziţiilor (RON) aprovizionării
localitate aprovizionare materie şi termene de
primă plată

Materie
primă/servici
u

Materie
primă/servici
u
Materie
primă/servici
u

Notă: Anexați oferte de la furnizorii de materii prime principale.

2020
 5.6 Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul,
etc.

 5.7 Impactul asupra mediului


 Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul, şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea
acestor efecte

 Precizaţi avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare şi menţionaţi perioada de timp


necesară obţinerii acestora precum şi cheltuielile aferente obţinerii.
(Dacă a fost elaborat se poate ataşa un Studiu de Impact)

6. PROIECŢII FINANCIARE

 6.1. Bilanț previzionat

  Nr.
  rd.
Perioada
Denumirea elementului

A B 2020 2021 2022


  ACTIVE IMOBILIZATE        
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1      
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2      
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 -
2931-2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3      
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4      
  ACTIVE CIRCULANTE        
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 5      
+327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-348 +351+354
+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388 +4091-391-
392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6      
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 7      
+5114-591-595-596-598)
  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8      
(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9      

2020
  CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10      
  DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 11      
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167
+ 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 +
423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** +
509 + 5186 + 519)
  ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE (rd. 12      
09 +10-11)
  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 09) 13      
G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 14      
. PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381
+441*** +4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481
+451***+453*** +455+456*** +4581 +462+4661 +473***
+509+5186+519
  VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15      
1.Subvenţii pentru investiţii 16      
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17      
  CAPITAL ŞI REZERVE        
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18      
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19      
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20      
Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21      
III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22      
IV. REZERVE (ct. 106) 23      
V. PROFITUL SAU SOLD C 24      
PIERDEREA SOLD D 25      
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU SOLD C 26      
PIERDEREA
EXERCIŢIULUI SOLD D 27      
FINANCIAR (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129) 28      
CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27-28) 29      


6.2 Contul de profit și pierdere

AN AN AN
    2020 2021 2022
1 1. Cifra de afaceri netă      
2 VENITURI DIN EXPLOATARE (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)      
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)      
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3      
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale consumabile aferente activităţii
5 desfaşurate      
6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)      
7 Chirii      
8 Utilităţi      

9 Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing, Reparaţii/Întreţinere      

2020
10 Asigurări      
11 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe profit      
12 Alte cheltuieli      
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)      
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:      
15 Profit ( RD.4-13)      
16 Pierdere (RD.13-4)      
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL      
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL      
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)      
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)      
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)      
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):      
23 Profit ( Rd,20-21)      
24 Pierdere (rd.21-20)      

 6.3. Fluxul de numerar (Cash-flow)


AN
CASH-FLOW  L
1  L2   L3  L4  L5  L6 L7  L8  L9  L10 L11 L12
Sold iniţial disponibil (casă şi
I bancă)
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)
1 din vânzări
2 din credite primite
alte intrări de numerar (aport propriu,
3 etc.)
Alocaţie Financiară
4 nerambursabilă
  Total disponibil (I+A)
B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi
materiale consumabile aferente
1 activităţii desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
3 Chirii
4 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli
de marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere
6 Asigurări
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
8 Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru investiţii
C (Valoarea totală a proiectului)
D Credite

2020
  rambursări rate de credit scadente
  dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi
E taxe (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri
F Dividende
Total utilizări numerar
G (B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G)
II Sold final disponibil (I+H)

 6.2 Grafic de rambursare / plată (credit)

7. RISCURILE AFACERII
 7.1 Riscuri majore identificate
 riscuri de piaţă
 riscuri financiare
 riscuri legislative

 7.2 Prezentați modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore

2020
GRILA DE ACORDARE A PUNCTAJULUI PENTRU PROBA PRACTICĂ
(REDACTARE ȘI SUSȚINERE PLAN DE AFACERE)
Nr. Crt. Criterii
Domeniul de activitate principal:
A 1 Producție 25
2 Programare 25
3 Industrii creative 20
4 Servicii 15
5 Comerț și alte activități 15
Planul de afacere conţine măsuri concrete care vizează
B 6 Inovarea socială 5
7 Consolidarea cercetării şi/sau inovării prin derularea de activităţi specifice 5
8 Dezvoltarea durabilă prin produse, tehnologii sau servicii.
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2 şi eficiente din 5
punct de vedere al utilizării resurselor
9 Implementarea de soluţii TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) în
procesul de producţie, furnizare de bunuri, prestare de servicii şi/sau execuţie de 5
lucrări
Planul de afacere conduce la crearea de noi locuri
de muncă permanente în cadrul întreprinderii
C 10 Punctaj pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus
5
față de cele două obligatorii
11 Punctaj pentru crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate/
5
absolvenți după anul 2012/ șomeri
Alte criterii aferente investiției:
D 12 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în
5
pondere mai mare sau egală cu 40% din valoarea planului de afacere
13 Caracter inovativ al investiției 5
14 Punctaj pentru cofinanţare afacere din fonduri proprii (suma minimă investită
5
10.000 de euro)
Evaluarea planului de afacere
E 15 Viziune, strategie 5
16 Prezentarea proiectului de investiție 15
17 Marketingul afacerii 10
18 Analiza operaţională 5
19 10
Proiecţii financiare
20 Riscurile afacerii 5
21 Calitatea susținerii planului de afacere 10
Notă:
- Pentru secțiunile A,B,C,D, se iau în calcul câte un singur criteriu îndeplinit pe secțiune
(punctaj maxim 40 puncte).
- Pentru secțiunea E (Evaluarea planului de afacere), punctajul maxim acordat este de 60 de
puncte.
- Punctajul total pentru proba practică (secțiunile A, B, C, D, E) este de 100 de puncte
- Punctajul minim acceptat pentru proba practică este de 60 de puncte

2020