Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURI ȘI CERCETĂRI A

REPUBLICII MOLDOVA
Gimnaziul nr. 53

,,APROBAT” ______________ ,,COORDONAT”_______________


Director al Gimnaziului nr. 53 Director-adjunct

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


Statutul Aria curriculară Clasa Nr.de unități Nr. de
Disciplinei de conținuturi ore pe an
pe clase
Consiliere şcolară şi
Obligatorie dezvoltare personală VI 5 34
Disciplina Consiliere şcolară şi dezvoltare personală
Discutat și aprobat la ședința comisiei metodice
Clasa: a VI -a Proces-verbal nr.___din_____________2018
Numarul de ore: 34 Șeful comisiei metodice_______________
Profesor: Braniștov Vadim

Chișinău 2018
Macroproiectarea didactică pentru cl.a VI-a

Semestrul I Semestrul II Anual

Numărul de ore 15 19 34

Competenţele specifice ale disciplinei Consiliere şcolară şi dezvoltare personală:


Dezvoltare personală se bazează pe următoarele principii:
1. Principiul axiologic
2. Principiul abordării sistemice şi dezvoltării graduale a competenţelor
3. Principiul învăţării centrate pe elev
4. Principiul valorificării responsabile şi productive a parteneriatului profesor –elev – familie – comunitate
5. Principiul motivaţiei optime şi implicării active
6. Principiul creării unui mediu favorabil educaţiei de calitate
7. Principiul respectării autonomiei şi libertăţii individuale.
Unităţile de învăţare Unități de competențe Conţinuturi de învăţare Nr. de Data Resurse de învăţare şi documente
ore
I.ARTA 1.1 Identificarea resurselor 1.Creatorul propriei valori 1 oră Exerciţii de reflectare asupra resurselor
CUNOAŞTERII DE proprii, manifestând atitudine personale şi sociale, de descriere a
SINE ŞI A pozitivă faţă de sine. 2.Relaţiile interpersonale fără 1 oră caracteristicilor personale pozitive şi
CELUILALT 1.2 Evitarea etichetărilor şi etichetare negative.
(6 ore). soluţionarea constructivă a Completarea de fişe, chestionare de tipul
conflictelor, manifestând un Ce ştiu? Ce pot? Ce vreau? Ce-mi place?
comportament respectuos. 3.Conflictele pro şi contra 1 oră Prezentarea de sine: „Fotografia mea”,
1.3 Determinarea legăturii Scrisoare către Sinele”, „Argumente în
între emoţii, acţiuni şi 4.Emoţii, comportamente şi 1 oră favoarea mea”.
consecinţele acestora. consecinţe. Exerciţii de auto-reflecţie cu privire la
1.4 Manifestarea echilibrului emoţiile personale, de completare de
emoţional, prin aplicarea 5.Viaţa în familie: relaţii şi 1 oră fraze: „Eu simt… atunci când…”, de
strategiilor de control al rezultate pozitive formulare argumentată a opiniei
emoţiilor personale„Familia este o valoare sau ba?”
Realizarea unui produs comun:
6.Cooperarea mi-a cu cei din 1 oră „Dezvolt relaţii cooperante”
jur

II. ASIGURAREA 2.1 Relatarea despre normele 7.Integritatea persoanei. 1 oră Interviuri, adresate colegilor despre
CALITĂȚII VIEȚII morale şi valori (binele, valorile de grup;
(7 ore). frumosul, munca, tenacitatea, 8-9.Garanţia calităţii vieţii 2 ore Vizionarea unor secvenţe de film pentru
învăţarea, economisirea prin învăţare. identificarea elementelor unei vieţi de
resurselor), ca surse ale calitate;
succesului; 10.Perseverenţa şi munca – 1 oră Jocuri de rol de manifestare a diferitor
2.2 Stabilirea relaţiei dintre sursele succesului. acţiuni a persoanelor;
deciziile, bazate pe norme şi Colaje despre ceea ce îi place şi ceea ce
valori şi calitatea rezultatelor 11.Binele şi frumosul din jur. 1 oră nu îi place elevului/colegilor;
obţinute; Expoziţii cu postere pe care sunt scrise
2.3 Evaluarea rezultatelor 12.Sunt interesat pentru a 1 oră propoziţii care să exprime viaţa de
propriilor activităţi, în raport decide corect calitate;
cu respectarea unor norme şi Elaborarea şi rezolvarea în perechi a
valori; 13.Resursele proprii şi ale 1 oră unui careu de cuvinte încrucişate, care să
familiei. conţină paşii în luarea unei decizii corecte;
Elaborarea Jurnalului reflexiv.
III.MOD SĂNĂTOS 3.1. Descrierea propriei stări 14.Sănătatea. 1 oră Activitate în echipe: Biroul de avocaţi.
DE VIAŢĂ de sănătate, utilizând corect (apărătorii: îi apără pe cei ce au grijă de
(7 ore). noţiunile specifice, normelor 15.Mediul înconjurător şi 1 oră mediu în care trăiesc; acuzatorii: îi
sanitaro-igienice de menţinere sănătatea elevului condamnă pe cei ce poluează mediul)
şi fortificare a sănătăţii. Portofoliu ”Mediu în care trăiesc îmi
3.2. Menţinerea ordinei şi 16.Sănătatea fizică şi mintală 1 oră asigură sănătatea mea!”
curăţeniei în mediul casnic şi Discuţii ghidate despre nevoile
şcolar, manifestând grijă 17.Regimul alimentar corect, 1 oră personale.
pentru propria sănătate. dieta Redactarea unui referat” Când pot fi
3.3. Acceptarea unor sigur că dieta e sănătoasă”.
responsabilităţi privind starea 18.Ştiinţa bioetica şi protecţia 1 oră Formularea şi rezolvarea de situaţii de
proprie de sănătate, copilului problemă privind starea de sănătate,
demonstrând rezistenţă la modificările organismului la pubertate.
tentaţii periculoase. Joc didactic: fete/băieţi oportunităţi de
19-20.Fumatul şi alcoolul – 2 ore
3.4. Asumarea unui manifestare Exemple de produse
tentaţii periculoase
comportament grijuliu faţă de Proiect ecologic ”Mă implic în
păstrarea proprie sănătăţi, activităţile de protecţie a mediului”
exprimând o stare de bine.
VI.PROIECTAREA 4.1. Identificarea profesiilor 21.Clubul cunoscătorilor de 1 oră Proiecte de grup pentru studierea
CARIEREI solicitate în comunitate profesii specificului profesiilor.
PROFESIONALE ŞI pentru o bună proiectare a Pregătirea discursurilor privind evoluţia
DEZVOLTAREA carierei şi integrare 22.Domenii profesionale 1 oră profesiilor din comunitate.
SPIRITULUI socioprofesională Colectarea informaţiilor despre profesia
ANTREPRENORIAL 4.2. Corelarea rezultatelor la 23.Dezvoltarea şi valorificarea 1 oră părinţilor, care este atractivă pentru elev
(6 ore). diferite discipline şcolare cu calităţilor forte. sau a unui profesionist recunoscut în
perspectivele de dezvoltare comunitate.
personală şi profesională în 24.Brand-ul personal 1 oră Participarea la licitaţii a profesiilor.
anumite domenii Aplicarea testului Inventarul intereselor
4.3. Formularea iniţiativelor 25.Calităţile unui antreprenor 1 oră profesionale (adoptat după Holland).
personale, orientate spre Prezentarea aspiraţiilor şi profesiei
activităţi antreprenoriale, 26.Arborele profesiilor 1 oră selectate părinţilor sau unei persoane
prin valorificarea apropiate.
potenţialului propriu şi a Discuţii privind posibilităţile de realizare
imaginii de sine a aspiraţiilor prin diferite profesii.
Proiect: ,,Cariera mi-a de viitor,,
V.SECURITATE 5.1. Descrierea unor situaţii 27.Odihna activă în mediul 1 oră Atelier de discuţii (ghidat de imagini,
PERSONALĂ excepţionale, explicând înconjurător. filmuleţe/texte educative);
(8 ore). consecinţele lor privind Simularea diferitor situaţii excepţionale
securitatea umană. 28. Atenţie în situaţii 1 oră cu întreprinderea măsurilor de formare a
5.2. Respectarea regulilor de excepţionale! unui comportament adecvat, responsabil;
circulaţie rutieră şi a Participarea la scurte scenete, prin
normelor de securitate în atribuirea unor roluri, pentru exersarea
29.Regulile şi siguranţa. 1 oră
situaţii excepţionale cu exprimării cu referire la comportamentul
atitudine grijulie faţă de sine. în stradă şi alte locuri de risc;
5.3. Proiectarea propriei 30.Hobbyul si riscuri posibile 1 oră Realizarea unor mini-cercetări ce vizează
securităţi respectând eticheta preferinţele/hobbyul şi riscurile posibile;
on-line în explorarea 31.Dispozitivul exploziv - 1 oră Exerciţii de identificare a soluţiilor
mediului virtual. pericol. proprii pentru consolidarea securităţii
5.4. Transpunerea personale;
comportamentului personal în Vizite în instituţiile publice care asigură
32-33.Eticheta on-line - 2 ore
structura regulilor de protecţia; dialog cu reprezentanţii
siguranţa în mediul virtual
securitate, demonstrând instituţiilor respective
respect faţă de prevederi Elaborarea unui Rebus: ,,Securitate
normative. personală,,
34.Recapitulare materialului 1 oră Aspecte și priorități ale obectului studiat.

S-ar putea să vă placă și