Sunteți pe pagina 1din 13
BITALUL GRASENESC BUMUSI rete tine aot assent iter Sees ennre Stee: == Saas ar grees aoe ap eeen ae PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA PROTOCOALELOR/ PROCEDURILOR, ‘SISTEMUL DE CODIFICARE DE IMPLEMENTARE, PERIOADA LA CARE /CAND ‘SE FACE REVIZIA, DENUMIREA PROTOCOLULUI/ PROCEDURH, NUMARUL ‘EXEMPLARULUI MOTIVAREA ELABORARIT, CENTRALIZATOR PENTRU INDICATORII DE MONITORIZARE , MASURI DE [MBUNATATIRE , ANALIZA REZULTATELOR. (Procedure procetur PROCEDURA ieee COD STRUCTURA BC NOMAR PROCEDURA ‘DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT | Medics | [ Nome? CoD PROCEDU TEXEMPLARCT nr = Thar: POUNK Conn = ma MUNTEANG Cin on 20 PT fe Veet Dit Medal ROTARU Wis Dts Zt De Varies pers couse Sater sn SS A howe ola ati ‘pra Masa Di, TORON Woah | Dra carr! é Bt Ot. 286 sminare, Clire toate secjile / compartimentele’ structurile din cadral Spitalului Oragen Buhush ‘Aplicare. De eile tot personaful angajat al Splalului Oraenese Buu Falta” | ~ Componeata T | Data dela care se aplics |__Revizia revizuita Deserlerea modificarii | _ prevederile edit revizi Edi "09.02.2015, Revica x “Raaugat omental do 26-01. 2017 activate, cd procedurd tip “Revizia? x nou] x 102. Tlf ‘Revizia 3 — ‘Resicia acesteiproceduri se Jace tnand cont de rezuliaiele Implementar, hdictoritor de ‘monitorizare de sructura, de proces, rezultatelor obtinut, modifica legislative, modifiari de ireite, reorganizar interne, ee. Rei nm ee eligi dea daca Indeptns cel uin aul dnt rere sux Ke Spill Orienese Bahai, |: “Y Biroul de caitate Scop. Principal sop al prezentei proces este de legifer modal de protocoal! procedur speciice Spitalului Oragenese Buhusi sia acorda un cd fecaei sect? ‘compartiment/ departament Definitt. rocedura procedurireprezinti modell de urmat pentruelaborarea procedurilor J protovoalelor , model care nu poate fi schimbat pina la urmatosearevizie. Documente de referinta. ‘Ondinul Secretariatului General al Guvernului ar 400/2015, ate reglementrlegale specifice. Deserierea proceduri Elaboraea protocoluli/ procedurloreu toate subcapitoste Scop. Defniti Documente de referint Desererea proceduri, Responsabilia ‘Anexe lnsersuri ‘Motivareselaborai. Codiicare structuri $.0.8, Compartment Neuologie ~ NG Compartment Medicing interna eroniei ~CR ‘Sectia medicing interns — MI Sectia chirurgie general - CG (Compartment Pediatrie PD Compartment ATI. UTS. TA. Sect Pshitrie ronici PC Sectia se BI Compartment gif plive—PA Compartment Primiri Urgente~ PU Laborator radiologic si imagistiea —RI Laboratr analize medicale~ LA Serviciul anatomic patologica AP ‘Ambulatoral integra ~A.1 Farmacia eu circuit inchs - FR Sterilizare- ST Bloc operator BO Bloc alimentar ~ BA Dispensar TBC— TB Structraspitalizare de 2i— $7 Compartment financiar contabiltate — FC Compartment aprovizionre! transport! administatv — AT Compartment achiiti~ AC Compartment juridic~C} Compartment informatica IT rou managementlealitati( S.MLC. )- BC Semnpatiment thnicintretinere— CT Freacon 1 Spl Oneness Bub Biroul de caitate. BBirou RUNOS - RU Statistica si informatica ~ SL Compartment SM, SUSU CPIAAM-CP Achivi— AR CConsiliu de eed — CE ‘As. Coordonator~ AS Director Medical’ Cons. Medical - DM Spilitorie ~ SP ‘Birow internari BIN BET.-BE Procedure noi elaborate pe parcursu unui an (forma final ) vor fi cotifiate asf ‘exemplu . PS.BC.01.N.2018 (la sfarsitul codificarit se va aduge anul cand a fost elaborata procedura). ups elaborare,protocoll/procedura se inreistrexza/caifica apo se prea la bitoul e calitate entra validare Insubsolul pagini se va mentiona: Spitall Oasenese Bu spumarul de agin. Inserisl va fi Time New Roman 12. _Dupa valdare se preia exemplarul 0 (original ) de la biroul de elitate si se incepe Jmplementarea care consta in tei etape principale conform mode uli de prosedurl protocol + Biroul de caitate, Responsabilitat. Responsabil de respectarea gi implementarea acesteiprocedri sunt si? ‘oordonatorii de seci/compartimeate strut, oi sara Spitalu Orasenese Buhusi. Anexe Inserisui, Moselul de procedura, modelul de protocol in format editsbil Motivarea elaboraril. "Aceasta procedira a fost revizita pentru a aduce la cunostina tutor angajailor nou! ‘model de proceduri/protocoale i are dreptseopevitareariscuriler, evenimentelor adverse x1 {ncadrarea in ultimele reglementar legislative ne Spit Origenese Bad: #* Biroul de clitate. 2 PROCEDURA DENUMIRE PROCEDURA Operational [Le sistem] Cop sTRUcrORA ‘NUMAR PROCEDU ‘DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT | Mei ‘COD PROCEDURA ‘EXEMPLARU nr. ii_|_[ Nemedieal Elaborat, Data ‘Semmatara Verificat Dir. Medical, ROTARU Hilda Data, Semnatura. Verifcat pentru conformitate reprezentant birow | Data, Semnatura. calitate. “Aprobat. Manager, Dr, TORON Moukannad. Dats. Semnatara, Diseminare, “Aplicare. ‘Componenta a | Dalia dela care seaplicg saeenen Deserierea modificarit prevederile edit /reviziel ‘Revica acestelproceduri se face tnand cont de rezaliaeleimplementarl,indicatorilor de ‘monitorizare de structura, de proces, recultatelor obtinute, modfficari legislative, modifcar de | cireuite,reorgantzarl interne, ee | Revisa nu este obligatoriedecat dace se indeplinese cel putt unul dntre critrite sus ‘mentionate Scop. Defintt. Documente de referint, Deseriereaprocedui, Responsabiita. ‘Anexe Inserisur, (ee ane. * Sh oe Ba Bi deat ‘ Distribuire dcumentaie ata difari Nie difwzat, | Seca companimentul unde Exo se gaseste la SM.C. fost diveat 1, 2. 3 4 5 ‘Tabel uae la eunostne insteuire de ete! a personalului peatee Data ‘Name /prenume Furciia, ‘Semnatura, T 2. 3. 4 5. Data Ia care urmeaza sa Fe efeotata testarea personal Tab! testare personal Data testa, Cine a efestuat textarea Be or CCentralizator pentra indicatorii de monitorizare ai rezltatelor/analizarezultatelor Implementaril pentru procedura | Indieatori de monitorizare ‘Analiza rezaltatelor inplementarit ai rezultatelor ‘Analiza T data ‘Analiza? daa ‘Analiza 3 data ‘Analiza 4 daa Tndleator estructura. Personal (medic, asistente medicale, infirmiere, alte categori de personal) Tndleatorl de proces. | Echipamente | Materiale sanitare ‘Matrile de curatenie Biocide Tndicatori de revultat. Eficentaingriilor Eficienta manevrelor ‘medicale (Crestereacalitai servicilor smedicale (Cresterea ealitaiservicilor hotelere ©) Biro de clit Eee J ca PROTOCOL DENUMIRE TIP PROTOCOL | De diagnostic | Petre [De agro stmt | [Cob /NUbiAR INREGISTRARE 7 [EXEMPLARULm, ‘Elaborat. ‘Data. ‘Semaitura. Verificat: Dit Medical, ROTARU lili, | Data ‘Semnitura. ‘Verificat peatra conformitate. Data. ‘Semadtura, “Aprobat. Manager. Dr. TORON Mouhannad. | Data. Semaitura. Diseminare. ‘Aplicare. a ea Ty Bultia’ | Componenta 5; Data delucare se aplici Revizia revirults Deserieren moditiciril | prevederle edie /revizet iti Revisia - - | TRevizia2 - - Revizia3 ‘Revisiaacestai protocol xe face tndnd cont de rezltaeleIiplementr,Indicatoritor de ‘monitericare de structur de proces, rezultaelor obtinut, modicir legislative, modificrl de circuite eorganisiri interne, et. Revicia nu este obligatorie decit daca se Indeplnese cel puis unul dintrecrterile sus ‘mentionate Scop. Definiit. Documente de referints. Deserierea protocolului. Responsabilitay. ‘Anexe inserisurl. Motivarea elaboritil, oS) eo) ae Spitalul Orasenese Buhusi, ~ Biroul de calitate, Distibuire documentajic ata difzari Nrvex difezat, | Secta/compartimentulunde | Cine primit Bxose gasestela SMC. a fost difuzat cxemplarul — 1 2 _ 3 4 - 5 — - 5 J abel uae a eunostina insruire do etre a personaului penta Data. ; ‘Nume/prenume Funeia. ‘Semnatura, i | z | ‘Data care wren a fe eesti tetarea personal. ‘Tae testare personal Data test Cine a efectuat stares BS 7 2 3 Biroul de cali. 5 Centraizator pentru indicatort de monitorizare/ analiza periodiea a indicatorilor la protocolal Denumivea indieatoralul ‘Knaliza periodicn a indicatorlon. ‘de monitorizare. Tndieatori de efiacitate Tadicatori de efcient® Masuri de imbunitire a protoeolulul ‘Masura | Masurad Masura 7 Spite Orasenese Bi Birool de alta. Le Distribuire documentaie Procedure procedurii 3/0. df Data difazae Nr-ex difwzat. | Seeta/ compartinentulunde | Cine prinit Bx ose gasestela SMC. fost aifurat ‘xemplarul TE Pediatrie Ciobanu M, ‘Med. Intema Balaceanu G. Boli Cronice ‘Milslache G. Neurologic ‘FermusD. Bloc Operator Poiana L. Tntemati de_2 ‘Buculei Alex. Chirurgie ATL CU, “Ambulatoria oli Infectioase Dsikiatie Cr. Tab,Analize Tab. Radiologe ‘Serv. Anat Pat Disp. TBC. Bloc Alimeatir Farmacie Ing. Paliatve CPLAAM, Biroujntemae Statistica me ala ‘Achiziti ‘Comp Jurdie 'RUNOS Finaeiar Conibiiate ‘Apfov. Transport ‘Comp. Informatics ‘Comp. Tebnic “Arhiva BET, Biroul de ealitate 10 “abel luare la cunostininstruire de etre ® personalului pent Procedura proceduri Da 1 C1 ™ ‘Nume//prenume Semnatura. ‘Ciobanu M. Balaceanu G- ‘Mihlache G. Fermus D. ‘Buculei Alex. ‘Sch i 2. 3 4 5. Poiana L. 6 1. 3 ‘sistent eocrdonaior ‘sistent medial ‘sistent eocedonaior ‘sistent eocedonator ‘sistent eocedonator ‘sistent eocrdonator ‘sistent cocrdonator ‘sistent cocrdonator ‘sistent cocrdonator ‘Asistentcocrdonator ‘Referent superior —_ ‘Cons. juridi Tagine “Economist ‘Operator Tnformatcin ‘CoordonatorT in Asistent medial #1 sistent mefical a ie efecuaaTevareapetonaluh al Biroul do calitte, u Spitaul Orasenese Bubusi abel testare personal Data testa, 2. 9(. dE Cine a efectuttestara M.C. POIANA Constantin ‘Nume /prenume S| Ns. | Semnatura io T_| Giobanu 2 | Balaceanu G. 3._[ Mihalache G. ‘4 [ Permus D. | Poiana L. 6. 7 8 9. |] >] =| Buculei Alex Pacer ‘Schiopu M. Moisi AM. ‘Barjovanu M 10 | Peptine G. 1. | Ceaunas 12 | Diasonu M- 13, Bran M. 14. | Mibaila Me 15.|Peciors L. 16 | Petrea M. 17 [Lazar Mi 1. | Merusea Mi 19.[ Apostol C. 20, Pelin 21. | Preda A, 22. [Adam M- 23. | Vataman A. i al>1>] =] AAR RAS SRR 7 H | Spit Orasenese Busi Birool de clit, 2 Centralizator pentru indicatort de monitorizare al rezultatelor/analiza rezaltatelor implementarl pentru procedura procedurit Indicator de monitorizare al rerultatelor ‘Knaliza rerultatsior implementa ‘Analiza 1 data ‘Rnaliza? data ‘Analiza 3 data ‘naliza @ data Tndieatori de strastura. Personal (medics aistente medicate, infirmiere, alte categor de personal) Tadicatoride proces. Echipamente Material sanitare “Materiale de curate Biocide Tndieatori de reraltat. ficienta ingsijrilor -icjenta manevrelor smedicale CCrestereacalitatisevicilor smedicale Cestereaealtati servcilor hoteliers Spitalul Orasenese Bub Biroul de caltte,