Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Școala: Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov

Profesor: Greavu Alina Mihaela

Data: 15.12.2016

Obiectul: Limba și literatura română

Clasa: a VI-a

Subiectul lecției: Monologul

Tipul de lecție: De însușire a noilor cunoștințe

COMPETENȚE GENERALE

-receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare;

-utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de


comunicare monologată și dialogată;

-receptarea mesajului scris din texte literare în scopuri diverse;


-utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise în diferite contexte
de realizare cu scopuri diverse;

COMPETENȚE SPECIFICE

2.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ, descriptiv, informative)

2.4 adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog

4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse

CONȚINUTURI ASOCIATE

-ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea
acestuia prin adăugarea ideilor secundare

- monologul oral (texte narative, descriptive, informative)

- rezumatul unui text citit (literar sau nonliterar); aprecieri personale referitoare la textele epice
şi lirice studiate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

a) Cognitiv-formativ

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:


-definească monologul;

-să identifice sentimentele exprimate într-un monolog;

-să realizeze un monolog;

b) Afective

-să participe cu interes la activitățile propuse;

-să se angajeze voluntar la activitate;

c) Psihomotorii

-să folosească corect mijloacele auxiliare;

RESURSE

-loc de desfășurare: sala de clasă;

-capacități normale de învățare a elevilor;

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația;

MATERIALE ȘI MIJLOACE: cretă, tablă, fișe;

FORME DE ORGANIZARE: frontal și individual;


FORME DE EVALUARE: evaluare orală;

ETAPELE LECȚIEI ELEMENTE DE CONȚINUT STRATEGII DIDACTICE


Moment organizatoric Profesorul salută elevii și asigură METODE MIJLOACE
2 minute condițiile necesare desfășurării
optime a activității. Conversația

Reactualizarea Profesorul adresează întrebări Conversația


cunoștințelor referitoare la lecția anterioară
5 minute („Dialogul”)
- Ce au reținut din lecția
precedentă ?
- Cine poate să spună cu
propriile cuvinte definiția
dialogului ?
- Există ceva neclar ?

Captarea atenției Profesorul susține un monolog și Deducerea


4 minute le adresează elevilor întrebări pe subiectului
baza acestuia, pentru a-i
determina să-și dea seama de
subiectul lecției.
Anunțarea subiectului Profesorul anunță tema Elevii își
lecției ( Monologul ) și notează titlul pe notează titlul
2 minute tablă. în caietele de
clasă.
Prezentarea noului conținut Profesorul încearcă împreună cu Elevii răspund Tabla
25 de minute elevii să dea o definiție întrebărilor Cretă
Monologului. profesorului,
Profesorul dictează cea mai bună apoi își
definiție, făcând anumite notații notează
pe tablă : definiția în
- Monologul este forma de caiet.
comunicare în cadrul căreia o
persoană/un personaj își
exprimă gânduri, stări,
sentimente.
Profesorul, împreună cu elevii, Elevii răspund
oferă caracteristicile monologului, întrebărilor
rolurile acestuia atât în profesorului și
comunicare, cât și în literatură. își notează în
Rolul monologului este de a caiete rolul
afla care sunt trăirile monologului,
personajului, sentimentele și mărcile
de asemenea poate fi un mod afective și
de caracterizare a caracteristicile
personajului. spuse de
- mărcile afective ale profesor.
monologului sunt verbele la
persoana I, pronumele
personale la persoana I și
pronumele posesive.
- Monologul poate fi de două
feluri interior = mesajul nu
este exprimat cu voce tare;
exterior = mesajul este rostit
în prezența altor persoane.
Profesorul va împărți o fișă de Elevii citesc
lucru, cu două texte și exerciții și textele aflate
le va solicita elevilor să rezolve pe fișă pe rând
exercițiile pe rând, cu excepția și rezolvă
exercițiului 4 de la primul text; la exercițiile.
final, profesorul le va solicita să Elevii vor face
completeze tabelul de pe fișă cu comparație
asemănări și deosebiri între dialog între dialog și
și monolog. monolog.
Asigurarea feed-back-ului Feed-back-ul are loc permanent pe Feed-back
parcursulul conversației. Se
concretizează prin aprecieri
verbale și solicitarea unor idei
formulate de elevi.
Evaluarea formativă Profesorul le cere elevilor să Conversația
10 minute construiască un monolog, pentru a
se asigura că au înțeles despre ce
este vorba (exercițiul 4).
Tema pentru acasă Profesorul le cere elevilor să se Conversația
2 minute imagineze în postura directorului
școlii, la deschiderea noului an
școlar și să prezinte printr-un
monolog mesajul de întâmpinare.