Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educafiei, Culturii j\"Iinistry of Education, Culture and

qi Cercetlrii al Republicii Moldova Research of the Republic of Moldova

l0J]-ltlD. nrun, Ohiryiullu, Iria1a i\{rrrii Adun[r:i t\n{itrnnle, I 2033-[ID, (lhirpinlu, I, lria(a tfuril r\dunir:i Nr(iouolir
tel. (17J22) !17620, fax (37:2) 1JZ}S8 tcl. (.t?J12,) !?7620, lirx (J722) 1.12:lStt

ain Jll .O3 . afrtfr


La nr. din

organele locale de specialitate in domeniul invi(im6ntului


conducrtorii institu(iilor de invr{im6nt publice gi private
Ministerul Educaliei, Culturii gi Cercetdrii atenlioneazd privind respectarea
prevederilor Dispo zilidi nr.3 din 23 .03 .2020 a Comisiei pentru Situafii Excep(ionale
rt Republicii Moldova.
Astfel, conform punctului 1 al dispoziliei, se interzice persoanelor tn virstd de
peste 63 ani, tnceptnd cu datq de 25 martie 2020, a/larea tn afara domiciliului
;i in
spaliile publice fird nercesitate stringentd, cu exceplia: (i) deplasdrilor tn interese
de serviciu, atunci ci'nd activitatea nu poate desfiisuratd la distanld, (it)
fi
deplasdrilor pentru as'igurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru
osistenld medicald, ce nu poate fi amtnatd; (iv) deplasarea pentru alte motive
1'ustificate Si care: nu pctt fi amtnate (ex. decesul unui membru al familiet, necesitdyi
ole persoanelor Si animalelor de companie, etc).
In conformitate cu punctul 2, se interzice, tnceptnd cu data de 25 martie 2020,
oJlarea persoanelor tn spalii publice: parcuri, pdduri, terenuri de joacd, terenuri
sportiue, zone de agrement.
In acest context, Ministerul Educaliei, Culturii gi Cercetdrii solicit6 organelor
locale de specialitate iln domeniul invdfdmdntului, conducdtorilor instituliilor de
invS{dm6nt urmdtoarele :

1. sd informeze cadrele didactice gi personalul instituliilor de inva!6mdnt


privind respectarea prevederilor Dispoziliei nr.3 a Comisiei pentru Situalii
Iixceplionale a Republicii Moldova, care ulterior, vor informa la distanld
elevii/studenlii gi pdrin!li;
2. sd monitorizeze zilnic situalia in rAndul copiilor/elevilor (menlinerea de
c:Etre profesori, diriginti a contactului cu elevii, telefonic qi alte mijloace on-line,
inclusiv, activitatea didacticd la distan!6 cu oferirea unor propuneri de activitali la
clomiciliu q.a.);
3. sd informeze zilnic Ministerul Educaliei, Culturii gi CercetSrii privind
clinamica situa{iei epidemiologice in r6ndul elevilor gi angajatilor din instituliile de
invdlamdnt din teritoriul administrat conform ciircularei nr.03/1 -0911907 din
r9.03 ,2020;
4. SA aten{ioneze comunitatea cd nerespectarea prevederilor/m6surilor
stabilite de Comisia pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova, constituie
trrericol pentru sdndtatea publicd Ei va servi temei de tragere la rdspundere
c;ontravenfionala Ei/sau llenald a persoanelor,vinovate.
"t"t'TTinova
Ministru Igor gARov
Ex : victor pf,ginu, 022,.233687