Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS

Pagina
a) Cerere de înscriere 1
b) Curriculum vitae 2-5
c) Portofoliu personal 6 – 51
d) Copii legalizate ale actelor de studii și ale 52 – 61
adeverintelelor de absolvire a unor programe în
domeniul managementului, cu 60 de credite
transferabile

e) Certificat de naștere,certificat de casatorie 62 – 63


f) Actul de titularizare/transfer în învățământ 64 – 67
g) Certificate de acordare a gradelor didactice 68 – 69
h) Carte de munca/document echivalent 70 – 72
i) Adeverința cu calificativele din ultimii 4 ani 73
j) Cazier juduciar 74
k) Declarație pe propria răspundere 75
l) Adeverinta ca nu am fost sanctionata disciplinar in 76
anul scolar curent

m) Opis 77-78
Total pagini 78

Numele și prenumele :CELSIE NASTASIA


Semnătura,……………………
PORTOFOLIUL PERSONAL

1. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului


educațional

b) Participarea la stagii de formare/perfecționare în specialitate 6 - 21


sau în managementul educațional

2. Experiență managerială
a) Responsabil comisie. Lider de sindicat 22
c) Responsabil comisia pentru evaluarea si asigurare a calitatii 23
d) Membru în consiliul de administrație al unității de 24
învățământ

3. Performanțe deosebite în inovarea didactică/ managerială


c) Formator 25- 26

d) Participarea la elaborarea de programe școlare, regulamente, 27


metodologii

h) Lucrări de management educațional sau de specialitatea 28 - 42


publicate, cu ISBN

4. Participarea la proiecte
b) Asistent manager de proiect din fonduri structurale și de 43 - 46
coeziune

a) Coordonare de proiecte de parteneriat educațional 47


b) Participarea la proiecte de parteneriat educațional 48 – 50
c) Participarea la proiecte din fonduri structurale și de coeziune 51