Sunteți pe pagina 1din 2

54 IADUER CJ • nr.

1/2013

IADUER „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România”
acronim pentru proiectul realizat de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice
al Academiei Române şi Asociaţia Forumul Judecătorilor

Rubrică realizată de Prof. univ. dr. Mihai Şandru, Mihai Banu şi Dragoş Călin

Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării


unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării Noului Cod de
procedură civilă

I. Reglementările Noului Cod de procedură civilă II. Jurisprudenţa română până la data intrării în
vigoare a Noului Cod de procedură civilă
Noul Cod de procedură civilă1 (denumit în continuare
„NCPC”) prevede la art. 412 alin. (1) pct. 7 că „judecarea Până la intrarea în vigoare a NCPC nu există o
cauzelor se suspendă de drept în cazul în care în care reglementare specială în materia suspendării cauzelor
instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei a naţionale în momentul în care se formulează trimiterea
unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a preliminară. În toate cele 46 de cauze înregistrate (până la
Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care data scrierii acestui articol, 30 ianuarie 2013)4 la Curtea
se întemeiază Uniunea Europeană” (s.n.). de Justiţie în care au formulat trimiteri preliminare,
Redactarea ridică unele probleme terminologice, pe instanţele din România au suspendat cauzele naţionale
care le vom enunţa pe scurt: până la pronunţarea Curţii de Justiţie. Temeiurile
1. Documentul pe care se fundamentează trimiterea juridice ale suspendării sunt diferite, dacă acestea au
preliminară a unei instanţe naţionale nu este propriu- fost enunţate sunt: „art. 244 pct. 1” (art. 244 prevede că
zis o „cerere”; cu toate acestea am putea considera că „instanţa poate suspenda judecata: 1.când dezlegarea
sintagma „formulează o cerere de pronunţare a unei pricinii atârnă în totul sau în parte, de existenţa sau
hotărâri preliminare” este echipolentă cu „formulează neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi”,
trimiterea preliminară”; instanţa formulează trimiterea s.n.); „art. 23 din Statutul CEJ” („în cazurile prevăzute
preliminară, iar trimiterea preliminară, din punctul de la articolul 267 din Tratatul privind funcţionarea
vedere al documentului, se poate realiza sub mai multe Uniunii Europene, decizia instanţei naţionale care îşi
feluri: fie este trimisă încheierea de şedinţă2, fie un suspendă procedura şi sesizează Curtea de Justiţie este
document separat, transmis de către instanţă, semnat notificată Curţii de către instanţa naţională respectivă”);
de judecătorul/judecătorii din cauza respectivă; cu toate „art. 25 din Nota de informare” („Formularea unei întrebări
acestea, prin modificările recente ale „Recomandărilor în preliminare determină suspendarea procedurii naţionale
atenţia instanţelor naţionale, referitoare la efectuarea până la momentul la care Curtea se pronunţă”), „art. 2
alin. (3) din Legea nr. 340/2009, privind formularea de
trimiterilor preliminare”3 se utilizează formula „cerere
către România a unei declaraţii în baza prevederilor
de decizie preliminară” (pct. 11), probabil în ideea ca
art. 35 parag. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană”
instanţa de la Luxemburg ar putea pronunţa fie hotărâri,
(în cauza C-602/10, SC Volksbank România, referitoare
fie ordonanţe (desemnate generic, „decizii”), însă nu este
la „protecţia consumatorilor”, aşadar, un temei greşit);
momentul pentru o detaliere a acestui aspect.
art. 234 TCE, art. 267 TFUE. Majoritatea cauzelor care au
2. Referirea din teza finală „potrivit prevederilor
fost trimise din România nu au menţionat temeiul juridic
tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană” este al suspendării, arătându-se că se suspendă pe durata
cel puţin interesantă, întrucât prevederile din Tratatul procedurii. În mod corect instanţa trebuie să motiveze
privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit în suspendarea, arătând împrejurările de fapt şi de drept;
continuare „TFUE”), în special art. 267, reglementează (ne)indicarea textului nu este sancţionată. Prin intrarea
temeiul trimiterii, iar nu procedura pe care instanţa în vigoare a NCPC indicarea temeiului suspendării va
naţională trebuie să o urmeze. fi o simplă formalitate. Ar trebui precizat că indicarea
textelor din actele legislative europene sau „soft law”
(Nota de informare/Recomandări în atenţia instanţelor
naţionale, referitoare la efectuarea trimiterilor preli-
1
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă minare/Statutul Curţii) nu sunt necesare, întrucât în
(M.Of. nr. 545/03.08.2012, modificată prin Legea nr. 206/2012 materia suspendării se aplică principiului autonomiei
pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2012 privind modificarea procedurale5. Astfel, dacă până la intrarea în vigoare a
art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 4
Lista cauzelor înregistrate la CJUE şi dosarul fiecărei
completarea unor acte normative conexe (M.Of. nr. 762/2012) şi cauze: www.iaduer.ro.
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 5
Şi în jurisprudenţa sa, Curtea de Justiţie pare să susţină
privind Codul de procedură civilă. un punct de vedere asemănător, cel al suspendării cauzei (a se
2
Nu şi „sentinţa” cum s-a întâmplat în cauza Nisipeanu, vedea cauzele conexate C-422/93, C-423/93 şi C-424/93, Zabala
C-263/10. Erasun şi alţii/Instituto Nacional de Empleo, hotărârea din
3
JO C 338/2012, p. 1. 15 iunie 1995, ECR [1995], p. I-1567, pct. 28). Totuşi, din analiza

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2466262


CJ • nr. 1/2013 IADUER 55

NCPC nu se putea considera că textele menţionate din trimiterea preliminară, în particular se arată ca în
dreptul UE ar putea impune suspendarea cauzei, dar momentul efectuării trimiterii preliminare acţiunea
erau un temei pentru suspendarea facultativă. în faţa instanţei naţionale se suspendă. În Scoţia,
În privinţa atacării încheierii prin care cauza art. 65 din „Court of Session Rules” enunţă reguli deta-
naţională era suspendată, cele mai multe dintre acestea liate privind sesizarea Curţii de Justiţie10. În Austria11 au
nu prevăd o cale de atac; cele care se aflau în recurs, mai fost adoptate dispoziţii privind suspendarea atunci când
ales la I.C.C.J. sunt „irevocabile”; iar în câteva cazuri sunt se realizează o cerere pentru o decizie preliminară. În
date cu recurs în „termen de 72 de ore de la comunicarea Bulgaria12, există o reglementare detaliată a procedurii
încheierii” (C-335/10, Vijulan; C-336/10, Ijac); în alte din dreptul naţional cu privire la trimiterea preliminară.
cauze, instanţele au pronunţat suspendarea, „cu recurs Cu privire la suspendare, art. 631 C.proc.civ. bulgar (în
pe toată durata suspendării” (C-434/11, Corpul Naţional vigoare din 24.07.2007) prevede că „(1) În momentul
al Poliţiştilor; C-81/12, Asociaţia ACCEPT; C-369/12, trimiterii întrebării preliminare, instanţa judecătorească
Corpul Naţional al Poliţiştilor) sau „cu recurs odată suspendă procedura. Aceasta suspendare este definitivă.
cu fondul” (C-102/10, Bejan). Potrivit NCPC încheierea (2) Procedura se reia după pronunţarea Curţii de
prin care se suspendă cauza şi sunt trimise întrebările Justiţie” (s.n.) În Ungaria, art. 155/A din Legea nr. III
preliminare este supusă căii de atac a recursului, potrivit din 1952 privind Codul de procedură civilă precizează
art. 414 NCPC6. că „[i]nstanţa sesizează Curtea de Justiţie cu o cerere de
În practică a fost atacată încheierea prin care s-a pronunţare a unei hotărâri preliminare prin ordonanţă şi
respins cererea de trimitere preliminară7. suspendă, în acelaşi timp, judecarea cauzei”. În Letonia,
în materie penală instanţa naţională poate sesiza
III. Drept comparat Curtea de Justiţie, moment în care acţiunea se suspendă
până la întoarcerea răspunsului [art. 278 alin. (2)
Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene C.proc.pen.13]; în materie civilă, măsura suspendării
nu au reglementată suspendarea de drept şi nici intervine dacă instanţa realizează trimiterea preliminară
măcar suspendarea facultativă în contextul trimiterii [art. 214 alin.(41) C.proc.civ.]14; o dispoziţie asemănătoare
preliminare. După toate aparenţele, art. 267 TFUE se găseşte în Codul de procedură administrativă leton
este considerat un temei juridic suficient pentru (art. 237)15.
sesizarea Curţii de Justiţie. De exemplu, în Danemarca
sau Slovacia8 nu există reglementări în materie, însă IV. Avantajele și dezavantaje
suspendarea cauzei naţionale se realizează în practică.
Spre deosebire de acestea, Anglia, Scoţia, Grecia, Austria, În primul rând se poate discuta despre avantajele/
Ungaria, Letonia şi Bulgaria au reglementări detaliate. dezavantajele reglementării în general a suspendării în
În Anglia, art. 68 alin. (3) C.proc.civ.9 reglementează situaţia realizării unei trimiteri preliminare. Este evident
că pentru o unitate în aplicarea dreptului procesul civil,
paragrafului menţionat rezultă că accentul este pus pe faptul această reglementare trebuie privită favorabil, în special
că, în niciun moment instanţa naţională nu se desesizează, ea în ceea ce priveşte calea de atac a încheierii prin care
rămânând cea care controlează întreaga procedură, inclusiv prin este admisă trimiterea preliminară. În privinţa opţiunii
posibilitatea retragerii trimiterii preliminare (chiar fără a motiva
– suspendare voluntară/de drept – se poate discuta dacă
retragerea), dar cu respectarea dreptului Uniunii Europene,
şi cu asumarea răspunderii pentru aplicarea teoriei actului nu ar exista situaţii în care instanţa naţională este
clar (cauza 283/81, CILFIT/Ministero della Sanità, hotărârea interesată, în acelaşi timp, de interpretarea dreptului
din 6 octombrie 1982, ECR [1982], p. 3415, pct. 16-17). A se unional, dar şi de administrarea probelor, caz în care
vedea şi cauza Cartesio: „Curtea trebuie să rămână fidelă, tot trimiterea preliminară nu ar avea ca efect tergiversarea
în interesul clarităţii şi al securităţii juridice, deciziei prin care soluţionării cauzei.
s-a dispus trimiterea preliminară, care trebuie să îşi producă
efectele atâta vreme cât nu a fost reformată sau modificată de
instanţa care a pronunţat-o, numai această din urmă instanţă
putând să se pronunţe cu privire la o asemenea reformare sau
la o asemenea modificare”. Cauza C-210/06, Cartesio, hotărârea
din 16 decembrie 2008, ECR 2008 p. I-964, pct. 97. 10
(http://www.scotcourts.gov.uk/docs/cos---rules/chap65.
6
Art. 414 NCPC: „(1) Asupra suspendării judecării pdf?sfvrsn=2)
procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi 11
Al XVIII-a colocviu al Asociaţiei Consiliilor de stat şi instan-
atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară. ţelor administrative supreme din Uniunea Europeană, Helsinki
Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi 20 - 21.05.2002. Versiune revizuită potrivit discuţiilor colocviului
Justiţie, hotărârea este definitivă. (2) Recursul se poate declara – raport general cu tema „Trimiterea preliminară la Curtea de
cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, Justiţie a Comunităţilor Europene” realizat de Heikki Kanninen
atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât în colaborare cu Irma Telivuo (http://www.juradmin.eu/images/
şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de media_kit/colloquia/2002/gen_report_en.pdf, p. 12).
repunere pe rol a procesului” (s.n.). 12
(http://www.vks.bg/english/vksen_p04_02.htm)
7
C.A. Timişoara, decizia civilă nr. 5/10.01.2012, dosar 13
(http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/
nr. 1441/220/2010/a1, nepublicată. LRTA/Likumi/Criminal_Procedure_Law.doc)
8
(http://www.jafbase.fr/docUE/Slovaquie/COde%20Proc 14
(http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/
Cvi.pdf) LRTA/Likumi/Civil_Procedure_Law.doc)
9
(http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/ 15
(http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/
rules) LRTA/Likumi/Administrative_Procedure_Law.doc)

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2466262