Sunteți pe pagina 1din 9

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr.

4/2010

METODE DIDACTICE INTERACTIVE DIDACTICAL


INTERACTIVE METHODS IMPLEMENTED DURING
APLICATE ÎN ORELE DE EDUCAŢIE THE CLASSES OF TECHNOLOGICAL
TEHNOLOGICĂ EDUCATION

Ramona Daniela TIUZBAIAN Ramona Daniela TIUZBAIAN


Şcoala Generală nr. 7, Loc. Petroşani Secondary school No. 7, Petroşani

Ioan Nicolae TIUZBAIAN Ioan Nicolae TIUZBAIAN


Universitatea din Petroşani University of Petroşani, Romania

Abstract: Învăţământul modern presupune o Abstract: Modern education implies a new


nouă abordare a educaţiei, prin promovarea approach focusing upon interactive didactical
metode didactice interactive care să solicite methods able of making work the mechanisms of
mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale thinking, intelligence, imagination, and creativity.
imaginaţiei şi creativităţii. The main problem of nowadays didactics is that of
Prin utilizarea metodelor didactice interactive, “finding out the forms, the means, the procedures,
elevii sunt solicitaţi în timpul orelor, nu simt and strategies of founding an educational system
învăţarea ca o povară, aşteaptă cu plăcere şi capable of awakening to a larger extent the
curiozitate noua etapă a lecţiei, îşi compară creative forces of pupils and educationally
propriile cunoştinţe şi performanţe cu cele ale involving the whole spiritual potential.” Owing to
grupului, învaţă să cunoască şi să trăiască this interactive method the pupils interconnect the
alături de ceilalţi. Metodele interactive fac ca items of knowledge they possess; the pupils’
procesul de predare-învăţare să devină mai interest in finding out the answer within their
eficient şi mai flexibil, iar învăţarea mult mai lessons; the pupils decide upon what they have
durabilă. studied.

Cuvinte cheie: educaţie, interactiv, educaţie Keywords: education, interactive, cluster,


tehnologică, strategii technological education, strategies

Învăţământul modern presupune o nouă Modern approach focusing upon


abordare a educaţiei, prin promovarea interactive didactical methods able of making
metode didactice interactive care să solicite work the mechanisms of thinking,
mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale intelligence, imagination, and creativity.
imaginaţiei şi creativităţii. As Alexandru Gavenea has asserted in
Aşa cum afirma şi Alexandru Găvenea în his work “Cunoasterea prin descoperire in
lucrarea ,,Cunoaşterea prin descoperire în invatamant” (“Knowledge Through Discovery
învăţământ”,, problema principală a in Education”), the main problem of
didacticii contemporane este aceea de a găsi nowadays didactics is that of “finding out the
formele, mijloacele, procedeele şi strategiile, forms, the means, the procedures, and
pentru a realiza un învăţământ capabil să strategies of founding an educational system
trezească la viaţă, într-o măsură şi mai mare, capable of awakening to a larger extent the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
73
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 4/2010

forţele creatoare ale elevilor şi să angajeze la creative forces of pupils and educationally
învăţătură întregul potenţial spiritual.” involving the whole spiritual potential.”
Prin aplicarea metodelor interactivă, în The implementation of interactive
cadrul orelor de educaţie tehnologică se methods during the classes of technological
realizează: education the following goals are carried out:
™ condiţiile optime pentru afirmarea • Optimum conditions for the individual
individuală şi în echipă a elevilor; and team fulfillment of the pupils;
™ receptivitate faţă de experienţe noi • Receptivity towards new experiences
căutate şi rezolvate prin deducţie, searched and settled owing to deduction,
analiză, etc. analysis, etc.;
™ dezvoltarea gândirii critice; • Development of critical thinking;
™ dezvoltarea motivaţiei pentru • Development of learning motivation;
învăţare; • Evaluation of one’s own performance,
™ evaluarea propriei performanţe, etc. etc.
Dintre metodele interactive menţionăm Among the interactive methods we are
următoarele: going to mention the following ones:
A. Ce ştiu ? / Ce vreau să ştiu ?/Ce am A. What do I know? / What do I want to
învăţat ? know? / What have I learnt?
B. Metoda piramidei sau (bulgărele de B. Pyramid’s method or (the snow ball)
zăpadă) C. Cluster
C. Ciorchinele D. 5 minutes essay
D. . Eseu de 5 minute E. Cube
E. Cubul F. Gallery’s tour
F. Turul galeriei G. Lecture
G. Prelegerea H. Brainstorming
H. Brainstorming I. Double entry journal
I. Jurnalul cu dublă intrare J. Mosaic
J. Mozaicul K. Conversation
K. Discuţia L. Graphic organizer
L. Organizatorul grafic A. What do I know? / What do I want to
A. Ce ştiu ?/ Ce vreau să ştiu ? / know? / What have I learnt?
Ce am învăţat ? Owing to this interactive method the
Prin această metodă interacitvă elevii pupils interconnect the items of
realizează conexiuni între ceea ce ştiu; se knowledge they possess; the pupils’
stimulează interesul elevilor pentru găsirea interest in finding out the answer within
răspunsului în lecţie ; elevii decid ce au their lessons; the pupils decide upon what
învăţat. they have studied.
Lecţia – Materii prime şi materiale 1. Lesson – Wooden raw materials and
lemnoase – Cls. a VI-a materials – the 6th form
„ Elevii primesc o fişă de lucru în care • The pupils get a work paper where they
vor nota ce ştiu şi ce vor să ştie are going to write down what they know
referitor la lecţia Materii prime şi and what they would like to know
materiale lemnoase – Fişa nr. 1; regarding the lesson “Wooden raw
„ La sfârşitul lecţiei vor nota, în fişa de materials and materials” – Paper no. 1;
lucru şi ce au învăţat
• At the end of the lesson they are going to
write down on their paper what they
have learnt

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
74
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 4/2010

Fişa nr.1 - Ce ştiu ?/ Ce vreau să ştiu ? / Ce am învăţat ?


Ce ştiu? Ce vreau să ştiu? Ce am învăţat?

Specii de arbori Alte utilizări ale lemnul Cum se clasifică plantele


lemnoase (arborii)
Câteva domenii de Din ce lemn se construiesc Ce proprietăţi are lemnul utilizat
utilizare ale lemnului instrumentele muzicale ? în diferite domenii de activitate
Caracteristici ale lemnului

Zonele în care cresc Ce este Furnirul, Placajul, Din ce sunt realizate materialele
diferite specii de arbori PAL-ul, PFL-ul? lemnoase: Furnir, Placaj, PAL,
PFL, Panel,

Caracteristici Care sunt cei mai mari * Arborii mamuţi din California,
ale frunzelor arbori din lume? Sequoia gigantea – înălţimea de
145 m
* Eucaliptul-Eucaliptus
amigdalina din Australia şi
California - înălţimea de 140-160
m

Figure no.1 - What do I know? / What do I want to know? / What have I learnt?

What do I know? What do I want to know? What have I learnt?

Species of trees Other uses of wood


How are wooden plants (trees)
classified?
A few domains where What kind of wood are What are the characteristics of
wood is used musical instruments made the wood used by various
of? fields of activity
Wood’s characteristics

The areas where the What veneer, plywood, PAL, What are the wooden materials
various species of trees PFL is? – veneer, plywood, PAL, PFL
grow – made of?

Leaves’ characteristics What are the most imposing • Mammoth trees of


trees in the world? California, Sequoia
Gigantea – 145 meters
high
• Eucalyptus – Eucalyptus
amigdalina of Australia
and California – 140-160
meters high

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
75
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 4/2010

B. Metoda piramidei sau (bulgărele de B. Pyramid’s method or (the snow


zăpadă) ball)
Este o metodă care îmbină activitatea
individuală cu cea desfăşurată în mod It is a method that combines individual
cooperativ, în cadrul grupurilor mari – activity with that carried out in
produsul final fiind rezultatul muncii collaboration within larger groups – the
depuse de întregul colectiv de elevi. final product is the result of the work of
În aplicarea acestei metode trebuie the entire group of pupils. In order to use
respectate următoarele etape: this method the following stages should
¾ Introductivă- prezentarea de be observed:
către profesor a temei • Introductory – the topic is displayed
¾ Lucrul individual sau în by the teacher
perechi • Individual work or in pairs
¾ Reuniunea în grupuri mari • Working together in large groups
¾ Gruparea rezultatelor finale • Grouping of final results in a
într-o fişă de lucru colectivă collective work paper
¾ Analiza rezultatelor şi trasarea • Analysis of the results and
concluzii conclusions
Capitolul – Originea alimentelor 2. Chapter – Food origin – the 5th
- cls. a V-a form
¾ Se prezintă capitolului de evaluat –
Originea alimentelor; • The chapter to be evaluated is
¾ În perechi , la nivelul fiecărei bănci, displayed – Food origin;
se realizează fişe de evaluare despre
• In pairs, at the level of each desk,
diferite alimente
evaluation papers are drawn out about
*alimente de origine minerală (grupa 1) –
various items of food
apa, sarea;
- Mineral origin food (group 1) – water,
* alimente de origine vegetală (grupa 2) –
salt;
fructe, legume
- Vegetal origin food (group 2) – fruits,
* alimente de origine animală (grupa 3) –
vegetables;
carnea, laptele, ouăle;
- Animal origin food (group 3) – meat,
¾ Perechile care studiază aceeaşi grupă
milk, eggs.
de alimente vor primi cartonaşe cu
• The pairs that study the same food
acelaşi număr ;
group are going to get cards
¾ Se alcătuiesc grupuri mai mari din
containing the same number;
grupuri mici care vor discuta despre
aceeaşi grupă de alimente notând pe • Larger groups are made of smaller
ones; they are going to discuss about
o fişă de evaluare colectivă rezultatele
the same food group writing down on
obţinute;
a collective evaluation paper the
¾ Rezultatelor de la cele 3 grupe mari
results;
vor forma o fişă de evaluare colectivă
sau Piramida alimentelor; • The results of the three large groups
¾ Se analizează rezultatele şi se form a collective evaluation paper or
creionează concluzii. the Food Pyramid;
• The results are analyzed and
C. Ciorchinele conclusions are drawn.
Este o metodă interactivă care

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
76
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 4/2010

stimulează găsirea conexiunilor dintre C. Cluster


idei, presupune următoarele etape:
o Scrierea unui cuvânt, sau a temei, It is an interactive method that
care urmează a fi cercetat în stimulates the finding out of connections
mijlocul tablei; among ideas and involves the following
o Notarea tuturor ideilor care vin în stages:
minte în legătură cu subiectul • The writing of a word or of the topic
respectiv în jurul acestuia, şi that is going to be analyzed in the
trasarea liniilor între acestea şi middle of the blackboard;
cuvântul iniţial; • The writing down of all the ideas
o Activitatea se opreşte când se occurring in connection with the topic
epuizează toate ideile. and drawing out the lines between
Evaluare - lecţia – Cultivarea them and the initial word;
plantelor de câmp – Cls. a V-a • The activity arrives to an end when all
„ Elevii sunt grupaţi în echipe de 4 ideas are exhausted.
persoane;
„ Fiecare echipă primeşte câte o fişă de 3. Evaluation – Lesson – Cultivating
lucru care are scris în centrul ei, într- Field Plants – The 5th form
un cerc , – Lucrări de pregătire a
terenului; • The children are grouped in teams
„ Elevii trasează pe fişă săgeţi din acel including 4 persons;
cerc spre alte cercuri, în care vor nota • each team gets a work paper
lucrările de pregătire a terenului; containing in its middle a circle
„ În continuare se trasează alte săgeţi şi including the words: Field Preparation
desenează alte cercuri în care notează Works;
masinile agricole corespunzătoare • The pupils draw on the paper arrows
fiecărei lucrări; starting from that circle towards other
„ După ce au finalizat fişa, un circles where they are going to write
reprezentant al fiecărei echipe merge down the field preparation works;
la tablă şi prezintă întregii clase
• Further other arrows and other circles
rezultatul final;
are drawn where they write down the
„ Se analizează fişele şi se notează
agriculture machines used for each
fiecare echipă.
work;
• After analyzing the paper, a
representative of each group goes to
the blackboard and displays before the
pupils the final result;
• The papers are analyzed and each
team is given marks.

Fişa nr. 2 - Etapele cultivării plantelor de câmp / Figure no. 2 – The stages of cultivating field plants

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
77
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 4/2010

** Fişă de lucru - completată

Lucrări de pregătire
a terenului

Semănatul
Aratul Tăvălugitul
Grăpatul itul
Discu

Plugul Semănătoa-
rea
Grapa Tăvălugul
Discul

Land preparing works

Plowing Harrowing Disking Rolling Seeding

Plow Harrow Disk Roller Seeder

D. Eseu de 5 minute A. 5 minutes essay

Această metodă se aplică la sfârşitul This method can be applied at the end
unei lecţii. Elevii sunt puşi în situaţia de a of a lesson. The pupils have to synthesize
sintetiza idei legate de tema lecţiei şi de a ideas connected with the topic of the
le expune in scris într-un eseu. lesson and to display them in an essay.
Dă profesorului o idee mai clară despre The method provides the teacher a clear
ceea ce s-a întâmplat, în plan intelectual, idea about what happened, on an
în oră intellectual level, during the class.

Lecţia - Materii prime şi materiale


textile – Cls. a VI-a 4. The lesson – Textile raw materials
and materials – the 6th form
„ La sfârşitul lecţiei (ultimile 10 min);
„ Se cere elevilor să scrie în 5 minute • At the end of the lesson (the last 10
despre ce au reţinut din lecţia minutes);
respectivă şi să formuleze întrebări; • The pupils are asked to write down in

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
78
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 4/2010

„ Să noteze pe o foaie întrebări legate 5 minutes what they have memorized


de lecţie la care cadrul didactic să out of the lesson and ask questions;
răspundă. • They are required to write down on a
Întrebărileale elevilor sunt de paper questions connected with the
genul: lesson; the teacher will have to answer
* Cum se obţin firele de them.
bumbac? The pupils’ questions are of the
* De ce se poartă following type:
îmbrăcămintea de bumbac şi vara şi - How do we get cotton threads?
iarna? - Why people wear cotton clothes in
* Care dintre fibrele naturale summer as well as in winter?
enumerate sunt cele mai bune calitativ? - Which of the enumerated natural
fibers are of best quality?
E. CUBUL
B. The cube
Metoda presupune analiza unui subiect
din mai multe perspective. Sunt The method involves the analysis of a
recomandate următoarele etape: topic from several points of view. The
„ Realizarea unui cub pe ale cărui feţe following stages are recommended:
sunt scrise cuvintele: descrie, • The making of a cube on whose sides
compară, analizează, asociază, aplică, the following words are going to be
argumentează. written: describe, compare, analyze,
„ Anunţarea temei. associate, apply, and argument.
„ Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare • The enunciation of the topic.
dintre ele examinând o temă de pe • The division of the classroom into 6
feţele cubului: descrie: culorile, groups; each group is going to
formele, mărimile etc.; compară: ce examine a topic written on the cube’s
este asemănător, ce este diferit; sides: describe: colors, forms, size,
asociază: la ce te îndeamnă să te etc.; compare: resembling things,
gândeşti?;aplică: la ce poate fi different things; associate: what
folosită?;argumentează: pro sau makes you think about?; apply: what
contra şi enumeră o serie de motive can it be used for?; argument: the
care vin în sprijinul afirmaţiei tale. pros and contras and enumerate a
„ Redactarea finală şi împărtăşirea ei series of motives that support your
celorlalte grupe. allegation.
„ Afişarea formei finale pe tablă. • The final drawing out and share with
the other groups.
• Posting the final form on the
blackboard.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
79
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 4/2010

Evaluare – Capitolul – Reţele de 5. Evaluation – Chapter –


th
comunicaţii – cls. a VII-a Communication networks – the 7
form

„ Elevii sunt grupaţi în 6 echipe,


corespunzătoare numărului de laturi ale • The teacher displays the topic and the
cubului; manner of working;
„ Profesorul prezintă tema şi modalitatea de • The teacher has written a
lucru; communication network on each of
„ Pe fiecare latură a unui cub profesorul a the cube’s sides;
notat o reţea de comunicaţii; • The pupils are grouped in 6 teams
„ Un reprezentant al fiecărei echipe dă cu corresponding to the cube’s sides;
zarul şi anunţă ce reţea trebuie să descrie • A representative of each team gives
echipa sa; the dice and announces the network
„ Se anunţă timpul de lucru (20 min.); his/her team should describe;
După expirarea timpului se lipesc pe tablă • They announce the work time (20
fişele de lucru ale fiecărei echipe, se minutes);
analizează şi se notează • Once the time has expired the work
Prin utilizarea metodelor didactice papers of all teams are displayed on
interactive, elevii sunt solicitaţi în timpul the blackboard; they analyzed and
orelor, nu simt învăţarea ca o povară, aşteaptă given marks.
cu plăcere şi curiozitate noua etapă a lecţiei,
îşi compară propriile cunoştinţe şi The use of interactive didactical
performanţe cu cele ale grupului, învaţă să methods draws out the pupils’ attention
cunoască şi să trăiască alături de ceilalţi. during the classes; they won’t feel learning as
Metodele interactive fac ca procesul de a burden and wait for the new stage of the
predare-învăţare să devină mai eficient şi mai lesson with interest and curiosity; they
flexibil, iar învăţarea mult mai durabilă. compare their own knowledge and
performance with those of the group; they
learn how to know the others and how to live
beside the others. Interactive methods make
Bibliografie: the teaching and learning process become
more efficient and flexible, and learning
1. Cucoş, C., Pedagogie, Editura much more durable.
Polirom, Iaşi, 1998
2. Dulama, M. E., Metode, strategii şi Bibliography:
tehnici didactice activizante, Editura
“Clusium” , Cluj-Napoca, 2002 1. Cucos, C., Pedagogie, Polirom
3. Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., Publishing House, Iaşi, 1998

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
80
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 4/2010

Psihopedagogie, Editura Didactică şi 2. Dulama, m. E., Metode, strategii si


Pedagogică, Bucureşti, 2004 tehnici didactice activizante,
4. Gavenea, Ax., Cunoasterea prin “Clusium” Publishing House, 2002
descoperire în învăţământ, Editura 3. Dumitriu, Gh., Dumitriu, C.,
Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, Psihopedagogie, Didactical and
1975 Pedagogical Publishing House,
5. Gherghescu, J., Gherghescu, L. N., Bucharest, 2004
Stratulat, A., Plesu, C.C., 4. Gavenea, Ax., Cunoasterea prin
Interdisciplinaritatea – Teorie şi descoperire in invatamant, Didactical
practica, Editrua“Sfera”, 2007 and Pedagogical Publishing House,
6. M.E.N. – C.N.C., Ghid metodologic Bucharest, 1975
de aplicare a programelor de abilităţi 5. Gherghescu, J., Gherghescu, L.N.,
practice şi educatie tehnologică, Stratulat, A., Plesu, C.C.,
Editura “Corint”, Bucureşti, 2001 Interdisciplinaritatea – Teorie si
7. Singer, M., Voica, C., Didactica practica, “Sfera” Publishing House,
ariilor curriculare matematică şi 2007
stiintele naturii şi tehnologii, PIR’s 6. M.E.N. – C.N.C., Ghid metodologic
Management Unit, Bucureşti, 2005 de aplicare a programelor de abilitati
8. Stanciu, M., Reforma conţinuturilor practice si educatie tehnologica,
învăţământului, Editura “Polirom”, “Corint” Publishing House,
Iaşi, 1999. Bucharest, 2001
7. Singer, M., Voica, C., Didactica
ariilor curriculare matematica şi
ştiintele naturii şi tehnologii, PIR’s
Management Unit, Bucharest, 2005
8. Stanciu, M., Reforma continuturilor
invatamantului, “Polirom” Publishing
House, Iasi, 1999.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 4/2010
81