Sunteți pe pagina 1din 3

Rugăciunea

(Iosua 7:6-13)
IOSUA 7:6-13 Iosua şi-a sfâşiat hainele şi s-a aruncat cu faţa la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el şi
bătrânii lui Israel, şi şi-au presărat capul cu ţărână. Iosua a zis: „Ah! Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe
poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriţilor şi să ne prăpădeşti? De am fi ştiut să rămânem de cealaltă
parte a Iordanului! Dar, Doamne, ce voi zice, după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmaşilor lui? Canaaniţii şi toţi
locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura şi ne vor şterge numele de pe pământ. Şi ce vei face Tu Numelui Tău celui
mare?” Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul
Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit şi le-au ascuns printre lucrurile
lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul în faţa vrăjmaşilor lor, căci sunt daţi spre
nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfinţeşte
poporul. Spune-le: „Sfinţiţi-vă pentru mâine. Căci aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: „În mijlocul tău este un
lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmaşilor tăi, până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din
mijlocul vostru.
Haideți să învățam din textul citit câteva adevăruri legate de rugăciune.
Dumnezeu să facă ca aceste adevăruri să ne ajute să înțelegem mai bine ce înseamnă rugăciunea pentru noi.
1. Rugăciunea este întâlnirea intimă cu Dumnezeu
– întâlnirea personală sau starea de vorbă intimă cu Dumnezeu
MAT 6:5-6 Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile
uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta,
încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.
– rugăciunea în comun, împreună cu frații
MAT 18:19-20 Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat
de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”
2. Rugăciunea nu trebuie să ia locul neascultării
IOSUA 7:10-11 Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit; au călcat
legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit şi le-au ascuns
printre lucrurile lor.
3. Rugăciunea trebuie făcută cu credință
IACOV 1:5-8 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână
largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se
îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să
primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.
4. Rugăciunea trebuie să fie o mijlocire pentru alții
IOAN 17:9 Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: –
GEN 18:23 Avraam s’a apropiat, și a zis: ,,Vei nimici Tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău?„
5. Când te rogi trebuie să ierți greșelile celor din jurul tău
MAT 6:12-15 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci
izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor,
şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu
vă va ierta greşelile voastre.
Intră în slujba Domnului
(Isaia 6:1-8)
ISAIA 6:1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele
mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu
două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul
oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, şi Casa s-a umplut de
fum. Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot
cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” Dar unul din serafimi a zburat spre mine
cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se
cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” Am auzit glasul Domnului,
întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”
Este nevoie să fim în slujba Domnului.
Fiecare credincios poate să intre în slujba Domnului.
Respectând adevărurile prezentate în textul citit noi putem intra în slujba Domnului.
Care sunt aceste adevăruri?

1. Pocăința înaintea Domnului vers 5


Ce este pocăința?
– Pocăință înseamnă schimbarea mintii Ioan cap 3
– Este poruncită de Dumnezeu
– Pocăința este un proces continuu
COL 3:5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia,
care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul
lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de
vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii,
întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre
cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
– Este necesară în fiecare clipă
GAL 5:16-21 Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească
pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi
face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt
acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile,
neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu
acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui
Dumnezeu.
2. Isaia se identifică cu poporul lui – vers 5
Ne identificăm noi cu biserica lui Isus Hristos?
– simțim cu biserica din care facem parte?
COL 3:12-14 Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare,
cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se
plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea,
îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
– lucrăm în Biserică?
1COR 12:12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că
sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.
– ne rugăm pentru cei slabi?
FAPTE 20:35 În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă
aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.”
ROM 15:1 Noi, cari suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, și să nu ne plăcem nouă înșine.
3. Smerenie înaintea Domnului vers 5
De ce să fiu smerit?
– să fiu fericit
MAT 5:5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
– Isus este exemplu de smerenie
MAT 11:29 Luați jugul Meu asupra voastră, și învățați dela Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi
odihnă pentru sufletele voastre.
4. Trebuie să fii curat vers 5
–  Dacă nu ești curat nu intri în cer
APOC 21:27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în
cartea vieții Mielului.
– Trebuie sa-ți speli hainele
APOC 22:14 Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții, și sî intre pe porți în cetate!
-trebuie să te curățești permanent
1 IOAN 2:1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale
noastre, ci pentru ale întregii lumi.
5. Să te pui la dispoziția lui Dumnezeu – vers 8
Eu am răspuns: ,,Iată-mă, trimete-mă!„
Un comandat de vas a primit înștiințarea de la farul de coastă că nu este pe drumul cel bun și o să se ciocnească cu el.
La toate apelurile făcute de acesta către comandantul de vas, răspunsurile acestuia au fost: tu trebuie să schimbi
direcția! Mândria și încăpățânarea acestui căpitan de vas i-a adus moartea.
Așa suntem și noi de multe ori. Dumnezeu ne dă câte un avertisment să ne schimbăm direcția și noi rămânem pe
poziție încăpățânați și plini de mândrie. Domnul Isus să facă ca fiecare din noi să ne cercetăm viața și să ne punem la
dispoziția lui Dumnezeu pentru a deveni slujitori ai Lui.