Sunteți pe pagina 1din 4

Conceptul de curriculum

Citiți cu atenție definițiile de mai jos și rezolvați următoarele cerințe:


- identificați concepte cheie
- realizați un arbore al conceptelor identificate (vezi modelul atașat)
- formulați o definiție personală pentru conceptul de curriculum, valorificând cunoștințele dobândite.

Definiții:
Curriculum este reprezentat de totalitatea situaţiilor, oportunităților și a experienţelor de învăţare la care este supus un om de-a lungul
existenţei sale. Unele dintre aceste experienţe sunt proiectate, conduse şi evaluate mai mult sau mai puţin riguros în cadru formal sau
nonformal; altele sunt produse implicit în contextul lui de viaţă (informal), toate înregistrând anumite efecte, pozitive sau negative la
nivelul celui supus acţiunii educaţionale. (Niculescu, R.M.)
Situaţia de învăţare ca element cheie al conceptului prezintă următoarea structură:
- conţinutul care se învăţă
- finalităţile, ţintele în care se concretizează intenţia educativă (reprezintă produsele demersurilor educaţionale)
- obiectivele procesului educaţional care îl conduc către finalităţi (obiectivele au rol de direcţionare, de trasare a drumului către
finalităţi)
- metodologia de predare-învăţare (metode şi procedee, mijloace didactice etc.)
- metodologia de evaluare a rezultatelor în plan educaţional (metode şi instrumente de evaluare)
- timpul de învăţare
- sarcina de învățare, formulată explicit în contextul educației formale și nonformale
- alte posibile puncte de raportare la contextul educaţional (locul/ spaţiul de învăţare, contextul de comunicare etc.).
Curriculum-ul semnifică întreaga activitate de învăţare care este planificată şi îndrumată de şcoală, indiferent dacă se realizează în
grup sau individual, în interiorul sau în afara şcolii (J.F. Kerr (Ed.), Changing the Curriculum, University of London Press, Londra,
1968)
Curriculum-ul este considerat ca ansamblul experienţelor de învăţare pe care un elev le are sub auspiciile şcolii (R. Doll, Curriculum
Improvement, Harcourt, Brace and World, New York, 1988)
Curriculum-ul indică lista de conţinuturi ale disciplinelor şcolare (G. Mialaret (Ed.), Vocabulaire de l'éducation, P.U.F., Paris, 1979)
Curriculum-ul se referă la conţinutul şi la scopul unui program educaţional, împreună cu organizarea lor (D. Walker, Fundamentals
of Curriculum, Harcourt, Brace, Iovanovich Publishers, San Diego, 1990)
Curriculum-ul urmează a fi considerat o sferă largă de modele de gândire despre experienţa umană, nu concluzii, ci modele din care
aceste concluzii derivă, precum şi contextul în raport cu care aceste concluzii - numite adevăruri - sunt fundamentate şi validate (M.
Belth, Education as a discipline, Allyn and Bacon, Boston, 1965)
Curriculum-ul este considerat un proiect care defineşte ţelurile, scopurile şi obiectivele unei acţiuni educaţionale, căile, mijloacele şi
activităţile folosite pentru atingerea acestor scopuri, metodele şi instrumentele necesare evaluării rezultatelor obţinute (L. D'Hainaut,
Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, EDP, Bucureşti, 1981)

Concepte cheie:

Curriculum, situații, oportunități, experiențe, invațare, cadru formal, cadru nonformal, cadru informal, efecte pozitive, efecte negative,
acțiune educațională, situația de învățare, finalități, metodologia de predare-învățare, metodologia de evaluare, activitate de învățare,
școală, discipline școlare, program educațional, modele de gândire, experiența umana, proiect, țeluri, scopuri, obiective, rezultate.
Arborele conceptelor:
Formularea unei definiții personale pentru conceptul de curriculum:

Elemente ale experinței de învățare desprinse în urma vizionării conferinței TED: