Sunteți pe pagina 1din 86

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării

nr.______din „____”____________2019

Ministru ______________ Liliana Nicolăescu-Onofrei

Curriculum modular pentru


pregătirea profesională

Calificarea: Electrician-electronist auto


Cod CORM: 716001
Domeniul ocupaţional: Vehicule cu motor, nave și aeronave

Bălţi, 2019

1
Curriculumul a fost elaborat în cadrul Proiectului EuropeAid/133700/C/SER/MD/12
„Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională
în Republica Moldova”,
implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene

Aprobat de:
Consiliul Metodico-ştiinţific al Şcolii Profesionale nr. 4, mun. Bălţi

Director ________________Dobrogeanu Vasile

„____” ________________2019
Autori:
Bujor Valentin, Profesor de discipline tehnice, grad didactic I,
Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi
Berlodean Alexandru, Profesor de discipline tehnice, grad didactic I,
Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi.

Denisiuc Nicolai Profesor de discipline tehnice, grad didactic II,


Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi.
Denisiuc Serghei Maistru-instructor, grad didactic II,
Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi.
Ursu Ion Profesor de discipline tehnice, grad didactic II,
Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi.
Recenzenţi:
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Adresa Curriculumului în Internet:


Portalul naţional al învăţământului profesional tehnic
http://www.ipt.md/ro/produse-educationale.
Cuprins

I. PRELIMINARII........................................................................................................................4
II. CONCEPŢIA CURRICULUMULUI MODULAR...............................................................5
III. SISTEMUL DE COMPETENŢE CE ASIGURĂ CALIFICAREA PROFESIONALĂ..6
IV. ADMINISTRAREA MODULELOR....................................................................................7
V. MODULELE DE INSTRUIRE...............................................................................................9
MODULUL I. DEPĂNAREA DEFECTELOR PĂRȚII MECANICE A AUTOMOBILULUI.......................9
MODULUL II. UTILIZAREA MATERIALELOR, ELEMENTELOR ȘI APARATELOR ELECTROTEHNICE
ÎN DOMENIUL SPECIFIC ELECTRICII ȘI ELECTROTEHNICII.....................................42
MODULUL III. UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ÎN SCHEMELE
ELECTRICE............................................................................................................51
MODULUL IV. DEPISTAREA ȘI ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI
ELECTRONICE ALE AUTOMOBILELOR...................................................................59
MODULUL V. DIAGNOSTICAREA COMPUTERIZATĂ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI
ELECTRONICE ALE AUTOMOBILELOR...................................................................73

VI. SUGESTII METODOLOGICE..........................................................................................81


VII. SUGESTII DE EVALUARE..............................................................................................82
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................................82
I. Preliminarii

Fiind plasat într-un nou context sociocultural, învăţământul actual este determinat de noi premise
economice şi instructive, pentru a răspunde necesităţilor europene printr-o educaţie de calitate.
Prezentul document, reprezintă Curriculumul modular pentru pregătirea profesională la meseria
Electrician-electronist auto, cu durata studiilor de 2 ani, ca document normativ-reglator principal al
disciplinelor de referinţă, aprobat instituţional, şi ca model pedagogic, ce descrie întregul parcurs
didactic. Curriculumul, în cauză, contribuie la adaptarea ofertei educaţionale, la cerinţele pieţei muncii
în vederea formării unui număr suficient de muncitori competitivi şi capabili.
Curriculumul se adresează cadrelor didactice de specialitate, în scopul informării adecvate
despre conceptul didactic al disciplinei, despre sistemul de competenţe pe care trebuie să-l
formeze/dezvolte viitorului muncitor calificat, prin conştientizarea rolului formativ al valorilor
profesionale în procesul de educaţie a personalităţii tinerilor. Profesorii, ca beneficiari direcţi ai acestui
component curricular, sunt consultaţi, prin oferire de informaţii şi variante didactice orientative, despre
modul de organizare a procesului educaţional la module, corelaţia pedagogică: proiectare-predare-
învăţare-evaluare, valorificând eficient resursele curriculare, în scopul dobândirii de performanţe în
pregătirea profesională, a atingerii finalităţilor educaţionale.
Competenţele specifice au fost identificate în rezultatul analizei ocupaţionale a meseriei
respective, cu participarea activă a experţilor din cadrul întreprinderilor lider în domeniu.
În procesul de elaborare a Curriculumului au fost luaţi în consideraţie următorii factori:
- necesitatea ajustării ofertei educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei muncii;
- experienţa naţională şi internaţională de elaborare a Curriculumului profesional;
- necesitatea de a oferi un răspuns adecvat cerinţelor socio-profesionale, exprimate în termeni de
finalităţi de instruire evaluabile, achiziţionate la încheierea procesului de evaluare a
competenţelor profesionale.
Curriculumul dat asigură:
- centrarea procesului educaţional pe formare de competenţe;
- desfăşurarea procesului educaţional din perspectiva formării axate pe finalităţi de instruire;
- proiectarea programelor didactice;
- elaborarea materialelor de instruire, ghidurilor de performanţă, instrumentelor de evaluare a
competenţelor profesionale.
Utilitatea acestui Curriculum modular este bilaterală: pe de o parte, în formatul şi cu numărul de
ore propus reprezintă varianta optimă pentru instruirea elevilor cu durata de 2 ani de zile, pe de altă
parte, în format comprimat sau/şi selectiv poate servi drept material de referinţă în elaborarea
programelor de pregătire pentru cursuri de scurtă durată pentru adulţi.
Aceste cursuri vor putea răspunde cererii de:
 formare profesională/ recalificare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi dornice de a
însuşi o meserie relevantă unui sector industrial;
 perfecţionare şi specializare pe un modul sau mai multe, în cazul, în care practicianul aspiră la
un nivel de calificare superior celui pe care îl deţine sau doreşte să-şi extindă aria de competenţă
pentru a a-şi asigura mobilitatea pe piaţa muncii.
De prima opţiune pot fi interesate, în principal, două categorii de beneficiari – persoanele private
şi ANOFM, care procură servicii de formare profesională a şomerilor, pentru a le facilita reintegrarea
rapidă şi eficientă în câmpul muncii. Pentru varianta a doua, ar putea opta persoanele private, angajaţi ai
întreprinderilor din sectorul industrial, care îşi propun o creştere profesională sau sunt nevoiţi să
cumuleze mai multe specializări conexe pentru a se menţine activi pe piaţa muncii.
II. Concepţia Curriculumului Modular

Scopul programului de pregătire profesională constă în formarea şi dezvoltarea unui ansamblu


de competenţe profesionale şi sociale, care permit realizarea acestei meserii la nivelul de performanţă
solicitată de piaţa muncii.
Proiectarea Curriculumului se axează pe realizarea obiectivelor majore ale învăţământului
profesional şi urmăreşte asigurarea premiselor pentru angajarea pe termen lung a absolvenţilor prin:
 dezvoltarea acelor competenţe-cheie, care sunt necesare pentru integrarea socio-profesională
a absolvenţelor;
 dobândirea competenţelor profesionale generale pe domeniu, care sporesc angajabilitatea
unui absolvent şi-i asigură flexibilitatea pe piaţa muncii în cadrul unei arii ocupaţionale;
 dobândirea competenţelor profesionale specifice meseriei, care sunt necesare pentru
adaptarea continuă la cerinţele angajatorilor, potrivit dinamicii pieţei muncii.
Curriculumul profesional pentru Electrician-electronist auto propune un model de studiu
modular, care contribuie la formarea la elevi a întregului set de competenţe necesare pentru a asigura
inserţia cu succes pe piaţa muncii. În acest context, se conturează următoarele principii care contribuie
la eficientizarea demersului educaţional pentru meseria respectivă:
Abordarea modulară oferă posibilitatea parcurgerii treptate a conţinuturilor ocupaţionale, de la
simplu la complex, în vederea obţinerii unei calificări şi permite evaluarea progresului, înregistrat de
formabil, la finele fiecărei etape de instruire. În cazul beneficiarilor adulţi, formarea pe module asigură
mobilitate şi sporeşte şansele de avansare profesională pe piaţa muncii. Caracterul modular asigură
receptivitate la schimbările de pe piaţa muncii şi flexibilitate în structurarea ofertelor de instruire pentru
diverse categorii de beneficiari.
Axarea pe finalităţi de învăţare orientează procesul de instruire către un şir de rezultate scontate,
care reflectă ceea ce se aşteaptă de la un formabil să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să execute /
demonstreze la finalizarea programului de pregătire profesională.
Integrarea teoriei cu practica presupune ca tot ceea ce se însuşeşte în procesul didactic urmează
să se valorifice în cadrul activităţilor practice (în atelierul şcolar sau la locul de muncă), asigurând
dobândirea competenţelor generale şi specifice ocupaţiei.
Centrarea pe cerinţele pieţii muncii asigură racordarea ofertei instituţiei profesionale atât la
necesităţile/aşteptările angajatorilor, cât şi la tendinţele noi şi tehnologiile moderne din domeniul
profesional, ceea ce contribuie la integrarea eficientă a absolvenţilor în câmpul muncii şi consolidarea
pleiadei de muncitori calificaţi.
Centrarea pe elev presupune adoptarea unui demers de învăţare activă prin realizarea unor
activităţi individuale sau în grup, în care elevul acţionează independent, soluţionează probleme, ia
decizii mai puţin influenţate şi îşi asumă responsabilitatea pentru propriile acţiuni.
Principiul perspectivei integrării profesionale presupune utilizarea în calitate de metode de
instruire a studiilor de caz, proiectelor, situaţiilor de problemă, care ar stimula gândirea critică a
formabilului, astfel încât procesul de învăţare să devină mai dinamic şi mai eficient pentru beneficiari,
asigurându-le şanse sporite de angajare în câmpul muncii şi oportunităţi de realizare profesională.
Curriculumul dat este conceput astfel încât să permită profesorilor şi maiştrilor din instituţiile
profesionale, elaborarea unei strategii eficiente de proiectare şi organizare a demersului educaţional în
vederea formării la elevi a unor aptitudini, valori şi atitudini în contextul necesităţilor pieţii muncii şi
societăţii contemporane.
III. Sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională

Competenţa reprezintă un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi


atitudini dobândite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte profesionale specifice, în scopul
realizării activităţilor ocupaţionale la nivelul calitativ cerut la locul de muncă.
Competenţele-cheie reprezintă un set multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini, necesare oricărui individ pentru dezvoltare şi realizare personală, cetăţenie activă, muncă şi
incluziune socială.
Comunitatea europeană a determinat opt competenţe-cheie, care se formează pe parcursul
întregii vieţi:
a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturale, competenţa de a învăţa să înveţi.
Codul educaţiei al Republicii Moldova statuează zece competenţe-cheie, care, evident, le includ
pe cele europene.
Din cele zece competenţe-cheie stabilite pentru sistemul de învăţământ din Republica Moldova
pentru ocupaţia Electrician-electronist auto au fost constatate următoarele:
- Cu grad mare de solicitare de învăţare: de comunicare în limba maternă, acţionar-strategică de
autocunoaştere şi autorealizare, interpersonale, civice, morale;
- Cu grad mediu de solicitare: de bază în fizică, ştiinţe şi tehnologie, digitale/în domeniul
informaţional;
- Cu grad mic de solicitare: de comunicare într-o limbă străină, culturale/interculturale.
Formarea continuă a competenţelor-cheie se realizează în mod transversal corespunzător
gradului de solicitare a acestora.
Competenţele profesionale generale reprezintă un sistem de cunoştinţe, deprinderi practice şi
atitudini relevante unei arii ocupaţionale, fiind transferabile de la o meserie la alta în cadrul aceluiaşi
domeniu.
Competenţele profesionale generale determinate pentru meseria Electrician-electronist auto
sunt:
1. Organizarea raţională a locului de muncă.
2. Respectarea normelor de sănătate, securitate în muncă şi de protecţie antiincendiară.
3. Respectarea cadrului legal şi normativ-reglator de referinţă în procesul de realizare a atribuţiilor
ocupaţionale.
4. Comunicarea în diverse circumstanţe în raport cu membrii echipei de lucru, superiorii şi alte
persoane de referinţă, în limbaj profesional specific domeniului, aplicarea procedurilor de
calitate.
5. Acţionarea în baza cerinţelor şi valorilor profesionale în vederea asigurării rezultatelor optime la
locul de muncă.
6. Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător.
Competenţele specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, deprinderi practice şi atitudini
relevante unei ocupaţii/meserii, necesare pentru realizarea unei sarcini/grup de sarcini de lucru la nivelul
aşteptărilor angajatorului, fiind aplicabile în diverse contexte de muncă.
Competenţele specifice identificate pentru meseria Electrician-electronist auto sunt:
CS1. Organizarea eficientă a procesului de lucru.
CS2. Verificarea funcţionalităţii SDV-urilor specifice sarcinilor de lucru.
CS3. Mentenanța SDV-urilor specifice sarcinilor de lucru.
CS4. Mentenanța componentelor mecanice a automobilelor.
CS5. Întreţinerea echipamentelor electrice și electronice ale autovehiculelor.
CS6. Diagnosticarea echipamentelor electrice și electronice ale autovehiculelor.
CS7. Repararea sistemelor electrice și electronice ale autovehiculelor.

IV. Administrarea modulelor

În rezultatul asocierii competenţelor profesionale generale cu cele specifice pentru meseria


Electrician-electronist auto au fost definite următoarele module:

Inclusiv
Total
Denumirea modulului Instruirea Instruirea
ore
teoretică practică
Utilizarea materialelor, elementelor și aparatelor
1. electrotehnice în domeniul specific electricii și 188 128 60
electronicii automobilelor.

2. Depănarea defectelor părții mecanice a automobilului 276 144 132


Utilizarea componentelor electrice și electronice în
3. 202 112 0
schemele electrice
Practica în producţie 210

Total Anul I 786 384 192

Utilizarea componentelor electrice și electronice în


3. 0 0 90
schemele electrice

Depistarea și înlăturarea defectelor echipamentelor


4. 354 216 138
electrice și electronice ale automobilelor

Diagnosticarea computerizată a echipamentelor


5. 132 72 60
electrice și electronice ale automobilelor

Practica în producţie 420 0 0

Total Anul II 996 288 288

Total Anul I + Anul II 1782 672 480

Modulele sunt segmente separate, specifice sau pachete de învăţare, care conduc la atingerea
rezultatelor învăţării definite. În Curriculumul de faţă deosebim două tipuri de module de instruire:
Module transversale sau generale (Modulele 13) şi Modulele de bază (Modulele 45).
Modulul transversal formează competenţele profesionale generale necesare pentru iniţiere în
profesie şi pentru activitatea ulterioară a lăcătuşului-reparator. Modulele de bază urmăresc formarea
competenţelor profesionale specifice, valabile pentru anumite tipuri de activităţi profesionale.
Modulele au următoarea structură:
 titlul modulului;
 scopul modulului;
 unităţile de competenţă (rezultatele învăţării), pe care elevul va fi capabil să le demonstreze la
final de modul;
 conţinutul de formare (achiziţiile teoretice şi practice):
a) abilităţile ce trebuie formate şi dezvoltate;
b) cunoştinţele teoretice necesare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor
profesionale;
c) lucrări practice recomandate pentru unităţile de competenţă;
 precondiţii pentru asimilarea modulului;
 specificaţii metodologice;
 sugestii de evaluare a competenţelor profesionale;
 resurse (materialele consumabile şi utilajul-suport cuantificate, necesare pentru asigurarea
condiţiilor de realizare a procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor);
 lista resurselor didactice recomandate.
Realizarea modulelor se va desfăşura în mod sistemic şi continuu pe o perioadă determinată de
timp şi se va finaliza cu evaluări.
V. Modulele de instruire

Modulul I. Depănarea defectelor părții mecanice a automobilului

Scopul modulului: Formarea competențelor profesionale specifice necesare pentru executarea


lucrărilor de întreținere tehnică și reparație curentă a părții mecanice a automobilului.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
- Respecte normele securității și sănătății muncii în procesele de mentenanță a automobilelor;
- Execute lucrări de mentenanţă a instalațiilor și mecanismelor motorului cu ardere internă;
- Execute lucrări de mentenanţă a componentelor transmisiei automobilului;
- Execute lucrări de mentenanţă a organelor de suspensie și rulare a automobilului;
- Execute lucrări de mentenanţă a organelor de conducere a automobilului;
- Verifice calitatea executării lucrărilor de mentenanță tehnică a automobilului;
- Aplice mijloacele de protecţie individuală;
Administrarea modulului:

Unități de competență (rezultatele învățării la final de


T P Total
modul)
Mentenanța instalațiilor și mecanismelor motorului cu ardere
UC 1 50 42 88
internă.
UC 2 Mentenanța componentelor transmisiei automobilului. 36 30 66
UC 3 Mentenanţa organelor de suspensie și rulare a automobilului 34 30 64
UC 4 Mentenanţa organelor de conducere a automobilului 22 24 50
Evaluare modul 2 6 8
Total 144 132 276
-
Achiziții teoretice și practice

Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unitate de competenţă 1. Mentenanța instalațiilor și mecanismelor motorului cu ardere internă
A1.Identificarea şi localizarea componentelor  Construcţia generală a motoarelor cu ardere LP1. Determinarea stării tehnice generale
mecanismului motor (bielă/manivelă). internă. de funcționare a motorului cu ardere
A2.Aprecierea funcţională calitativă şi internă.
 Parametrii constructivi și mărimi caracteristice ale LP2. Întreținerea tehnică a mecanismului
cantitativă, starea tehnică a componentelor motoarelor cu ardereinternă cu piston.
mecanismuluimotor. motor.
A3.Selectarea echipamentelor şi SDV  Clasificarea motoarelor cu ardere internă. LP3. Demontarea/montarea motorului cu
(sculelor,dispozitivelor şi verificatoarelor)  Principiul de funcționare a motoarelor cuardere ardere internă de pe cadru/
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere internă. caroserie.
tehnică sau reparaţie curentă a  Ciclurile reale de funcționare a motoarelorcu LP4. Demontarea/montarea părților
mecanismului motor. ardere internă. componente ale mecanismului
A4.Selectarea materialelor de exploatare motor.
 Rolul mecanismului motor.
utilizate la întreţinerea tehnică a LP5. Curățarea/spălarea și defectarea
 Rolul și părțile componente a organelor fixe și pieselor mecanismului motor.
mecanismului motor în corespundere cu
mobile ale mecanismului motor. LP6. Întreținerea tehnică a mecanismului
recomandările producătorilor de
automobile.  Simptomele mecanismului motor, defectele, dedistribuție a gazelor.
A5.Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică metodele de depistare și remediere. LP7. Demontarea-montarea părților
amecanismului motor.  Lucrările de întreținere tehnică a mecanismului componente ale mecanismului de
A6.Executarea lucrărilor de demontare/ motor. distribuție a gazelor.
remontarea amotorului cu ardere internă.  Recomandările și condițiile tehnice la realizare a LP8. Defectarea părților componente ale
A7.Executarea lucrărilor de dezasamblare / lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie mecanismului de distribuție a
asamblare a componentelor mecanismului curentă a mecanismului motor. gazelor.
motor. LP9. Întreținerea tehnică a instalației de
 Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitiveleşi
A8.Identificarea şi localizarea componentelor răcire.
verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
mecanismului de distribuţie a gazelor. LP10. Demontarea/montarea elementelor
întreţinere tehnică sau reparaţie curentă a
A9.Aprecierea funcţională calitativă şi componente ale instalației de răcire.
mecanismului motor.
cantitativă, starea tehnică a componentelor LP11. Demontarea/montarea elementelor
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea

11
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
mecanismului de distribuţie a gazelor. tehnică a mecanismului motor. componente ale instalației de
A10. Selectarea echipamentelor şi SDV  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și ungere.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) reparație curentă a mecanismului motor. LP12. Întreținerea tehnică a instalației de
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Normele de securitate şi sănătate în muncă la ungere.
tehnică sau reparaţie curentă a executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și LP13. Întreținerea tehnică a instalațiilor
mecanismului de distribuţie a gazelor. reparație curentă a mecanismului motor. de alimentare cu benzină.
A11. Selectarea materialelor de exploatare  Rolul mecanismului de distribuție a gazelor. LP14. Demontarea/montarea elementelor
utilizate la întreţinerea tehnică a  Clasificarea mecanismului de distribuție agazelor. componente a instalațiilor de
mecanismului de distribuţie a gazelor în  Construcția și principiul de funcționare alimentare cu benzină.
corespundere cu recomandările amecanismului de distribuție a gazelor. LP15. Întreținerea tehnică a instalațiilor
producătorilor de automobile.  Soluții constructive ale mecanismului de de alimentare cu combustibili
A12. Identificarea şi localizarea distribuție a gazelor. gazoși.
componentelor instalației de răcire. LP16. Demontarea/montarea elementelor
 Simptomele mecanismului de distribuție agazelor,
A13. Aprecierea funcţională calitativă şi componente a instalațiilor de
defectele, metodele de depistare șiremediere.
cantitativă, starea tehnică a componentelor alimentare cu combustibili gazoși.
 Lucrările de întreținere tehnică a mecanismului de
instalației de răcire. LP17. Întreținerea tehnică a instalaților de
distribuție a gazelor.
A14. Selectarea echipamentelor şi SDV  Recomandările și condițiile tehnice la realizarea alimentare a MAC (motoarele cu
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie aprindere prin compresie).
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a mecanismului de distribuție a gazelor. LP18. Demontarea/montarea elementelor
tehnică și reparaţie curentă a instalației de  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi componente a instalațiilor de
răcire. verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de alimentarea MAC (motoarele cu
A15. Selectarea materialelor de exploatare întreţinere tehnică sau reparaţie curentă a aprindere prin compresie).
utilizate la întreţinerea tehnică a instalației mecanismului de distribuție a gazelor.
de răcire în corespundere cu recomandările  Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
producătorilor de automobile. tehnică a mecanismului de distribuție a gazelor.
A16. Executarea lucrărilor de întreţinere  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
tehnică a instalației de răcire. reparație curentă a mecanismului de distribuție a
A17. Executarea lucrărilor de demontare/ gazelor.
montare a instalației de răcire.  Normele de securitate şi sănătate în muncă la
A18. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
asamblare a componentelor instalației de reparație curentă a mecanismului de distribuție a
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
răcire. gazelor.
A19. Identificarea şi localizarea  Rolul instalației de răcire.
componentelor instalației de ungere.  Lichide de răcire a MAI (Motoare cu Ardere
A20. Aprecierea funcţională calitativă şi Internă).
cantitativă, starea tehnică a componentelor  Clasificarea instalațiilor de răcire.
instalației de ungere.  Construcția și principiul de funcționare
A21. Selectarea echipamentelor şi SDV ainstalațiilor de răcire.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)  Soluții constructive ale instalațiilor de răcire.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Simptomele instalației de răcire, defectele,
tehnică și reparaţie curentă a instalației de metodele de depistare și remediere.
ungere.
 Lucrările de întreținere tehnică a instalațieide
A22. Selectarea materialelor de exploatare
răcire.
utilizate la întreţinerea tehnică a instalației
 Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
de ungere în corespundere cu
lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
recomandările producătorilor de
a instalației de răcire.
automobile.
A23. Executarea lucrărilor de întreţinere  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitiveleşi
tehnică a instalației de răcire. verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
A24. Executarea lucrărilor de demontare/ întreţinere tehnică și reparaţie curentă a instalației
remontarea instalației de ungere. de răcire.
A25. Executarea lucrărilor de dezasamblare/  Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
asamblare a componentelor instalației de tehnică a instalației de răcire.
 Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
ungere. reparație curentă a instalației de răcire.
A26. Identificarea şi localizarea  Normele de securitate şi sănătate în muncă la
componentelor instalațiilor de alimentare executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin reparație curentă a instalației de răcire.
scânteie).  Rolul instalației de ungere.
A27. Aprecierea funcţională calitativă şi  Uleiuri pentru MAI (Motoare cu Ardere Metode
cantitativă, starea tehnică a componentelor de ungere utilizate pentru ungerea elementelor
instalațiilor de alimentare pentru MAS motorului.
(motoarele cu aprindere prin scânteie).  Soluții constructive de instalații de ungere.
 Simptomele instalației de ungere,
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A28. Selectarea echipamentelor şi SDV defectele,metodele de depistare și remediere.
(sculelor,dispozitivelor şi verificatoarelor)  Lucrările de întreținere tehnică a instalațieide
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere ungere.
tehnică și reparaţie curentăa instalațiilor de  Recomandările și condițiile tehnice larealizarea
alimentare pentru MAS (motoarele cu lucrărilor de întreţinere tehnică șireparaţie curentă
aprindere prin scânteie). a instalației de ungere.
A29. Selectarea materialelor de exploatare  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
utilizate la întreţinerea tehnică a verificatoarele) pentru realizarea lucrărilo rde
instalațiilor de alimentare pentru MAS întreţinere tehnică și reparaţie curentă a instalației
(motoarele cu aprindere prin scânteie) în de ungere.
corespundere cu recomandările  Materialele de exploatare utilizate laîntreţinerea
producătorilor de automobile. tehnică a instalației de ungere.
A30. Executarea lucrărilor de întreţinere  Procesele tehnologice de întreţinere tehnicăși
tehnică ainstalațiilor de alimentare pentru reparație curentă a instalației de ungere.
MAS (motoarelecu aprindere prin  Normele de securitate şi sănătate în muncăla
scânteie). executarea lucrărilor de întreţineretehnică și
A31. Executarea lucrărilor de demontare/ reparație curentă a instalației de ungere.
remontarea ainstalațiilor de alimentare
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin  Rolul instalației de alimentare.
scânteie).  Combustibili pentru MAS (motoare cu aprindere
A32. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ prin scânteie).
asamblare a componentelor instalațiilor de  Noțiune de carburație.
alimentare pentru MAS (motoarele cu  Construcția și principiul de funcționare ainstalației
aprindere prin scânteie).
de alimentare cu carburator.
A33. Identificarea şi localizarea
 Dispozitivele de dozare ale carburatorului.
componentelor instalațiilor de alimentare
 Instalația de alimentare prin injecție de benzină.
pentru MAC (motoarele cu aprindere prin
 Construcția și principiul de funcționare ainstalației
compresie).
de alimentare cu injecție de benzină.
A34. Aprecierea funcţională calitativă şi
 Soluții constructive de instalații cu injecție de
cantitativă, starea tehnică a componentelor
benzină.
instalațiilor de alimentare pentru MAC
(motoarele cu aprindere prin compresie).  Instalații de alimentare cu combustibili gazoși.
 Construcția și principiul de funcționare a
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A35. Selectarea echipamentelor şi SDV instalației de alimentare cu gaz lichifiat.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)  Construcția și principiul de funcționare a
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere instalației de alimentare cu gaz natural comprimat.
tehnică și reparaţie curentă a instalațiilor de  Soluții constructive ale instalațiilor de alimentare
alimentare pentru MAC (motoarele cu cu combustibili gazoși.
aprindere prin compresie).  Simptomele instalațiilor de alimentare pentru
A36. Selectarea materialelor de exploatare MAS (motoare cu aprindere prin scânteie),
utilizate la întreţinerea tehnică a defectele, metodele de depistare și remediere.
instalațiilor de alimentare pentru MAC  Lucrările de întreținere tehnică a instalațiilor de
(motoarele cu aprindere princompresie) în alimentare pentru MAS (motoarele cu aprindere
corespundere cu recomandările prin scânteie).
producătorilor de automobile.  Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
A37. Executarea lucrărilor de întreţinere lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
tehnică a instalațiilor de alimentare pentru a instalațiilor de alimentare pentru MAS (motoare
MAC (motoarele cu aprindere prin cuaprindere prin scânteie).
compresie).  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
A38. Executarea lucrărilor de demontare/ verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
remontarea a instalațiilor de alimentare întreţinere tehnică și reparaţie curentă a
pentru MAC (motoarele cu aprindere prin instalațiilor de alimentare pentru MAS (motoarele
compresie). cu aprindere prin scânteie).
A39. Executarea lucrărilor de dezasamblare/  Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
asamblare a componentelor instalațiilor de tehnică a instalațiilor de alimentare pentru MAS
alimentare pentruMAC (motoarele cu (motoarele cu aprindere prin scânteie).
aprindere prin compresie).  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
A40. Aplicarea normelor de securitate şi reparație curentă a instalațiilor de alimentare
sănătate în muncă, protecţia mediului pentru MAS (motoarele cu aprindere prin
ambiant. scânteie).
 Normele de securitate şi sănătate în muncă la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
reparație curentă a instalațiilor de alimentare
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
scânteie).
 Combustibili pentru MAC (motoarele cu
aprindere prin compresie).
 Părțile componente și principiul de funcționare a
instalației de alimentare a MAC (motorului cu
aprindere prin compresie).
 Construcția și principiul de funcționare a
elementelor instalației de alimentare diesel classic.
 Soluții constructive și principiul de funcționare a
elementelor instalației de alimentare a MAC
(motoarelor cu aprindere prin compresie) CDI,
CDT, CDTI, CRDI,D-4D, sistemul de injecție
injector/pompă.
 Simptomele instalațiilor de alimentare a MAC
(motoarelor cu aprindere prin compresie),
defectele, metodele de depistare și remediere.
 Lucrările de întreținere tehnică a instalațiilor de
alimentare pentru MAC (motoarelor cu aprindere
prin compresie).
 Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
a instalațiilor de alimentare pentru MAC
(motoarelor cu aprindere prin compresie).
 Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
întreţinere tehnică și reparaţie curentă a
instalațiilor de alimentare pentru MAC
(motoarelor cu aprindere prin compresie).
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
tehnică a instalațiilor de alimentare pentru MAC
(motoarele cu aprindere prin compresie).
 Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
reparație curentă a instalațiilor de alimentare
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
pentru MAC (motoarele cu aprindere prin
compresie).
 Normele de securitate şi sănătate în muncă la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
reparație curentă a instalațiilor de alimentare
pentru MAC (motoarele cuaprindere prin
compresie).
TOTAL 50 38
Unitate de competenţă 2. Mentenanța componentelor transmisiei automobilului
A41. Identificarea şi localizarea  Construcţia şi funcţionarea automobilului (rol, LP19. Întreținerea tehnică a ambreiajului.
componentelor ambreajului elemente constructive, principii de funcţionare, LP20. Demontarea/montarea părților
A42. Evaluarea funcţională calitativă şi parametrii caracteristici, regimuri de funcţionare) componente a ambreiajului.
cantitativă, starea tehnică a componentelor transmisia automobilului: ambreiajul, cutia de viteze, LP21. Defectarea părților componente a
ambreajului. reductorul/distribuitor, transmisia cardanică ambreiajului.
A43. Selectarea echipamentelor şi SDV (longitudinală), puntea motoare (transmisia LP22. Întreținerea tehnică a cutiei de
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) principală, diferenţialul, arborii planetari, viteze, cutiei de distribuție.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere transmisia finală) LP23. Demontarea/montarea părților
tehnică sau reparaţie curentă a ambreajului. componente a cutiei de viteze, cutiei
 Ansambluri şi subansambluri din construcţia
A44. Selectarea materialelor de exploatare de distribuție.
utilizate la întreţinerea tehnică a ambreiajului: principii de asamblare, piese şi repere LP24. Defectarea părților componente a
ambreajului în corespundere cu  Structura mecanismelor, elemente cinematice ale cutiei de viteze, cutiei de distribuție.
recomandările producătorilor de ambriajului LP25. Întreținerea tehnică a transmisiei
automobile. longitudinale.
A45. Executarea operaţiilor de control, de  Clasificarea mecanismelor, după varianta LP26. Demontarea-montarea părților
ungere, de strângere şi reglaj a constructivă: componente a transmisiei
ansamblurilor şi subansamblurilor  Materiale utilizate în construcţia ambriajelor longitudinale.
ambreiajului LP27. Întreținerea tehnică a punții
 Transmisii prin roţi de fricţiune,noţiuni generale
A46. Stabilirea succesiunii operaţiilor de motoare din spate
montare /demontare a componentelor  Instalaţii mecanice, hidra-ulice, pneumatice, LP28. Demontarea-montarea părților
automobilului. electrice, electromecanice din construcţia componente a punții motoare din
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A47. Stabilirea şi repartizarea necesarul de ambreiajului : elemente componente, scheme spate
resurse pentru pregătirea şi efectuarea structurale (cinematice, hidraulice, pneumatice, LP29. Defectarea părților componente a
lucrărilor de reparare punții motoare din spate
electrice, bloc)
A48. Executarea lucrărilor de demontare/
remontarea a ambreajului.  Lucrări de montare/demontare a componentelor a
A49. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ ambreiajului (operaţii, mijloace de lucru necesare,
asamblare a componentelor ambreajului. reguli şi proceduri)
A50. Identificarea şi localizarea
 Simptome de funcţionare defectuoasă /
componentelor cutiei de viteze
A51. Foloseşte documentaţia tehnică pentru nefuncţionare a componentelor ambreiajului.
localizarea componentelor pe automobil şi  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
identificarea legăturilor funcţionale cu alte defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor
componente ambreiajului.
A52. Evaluarea funcţională calitativă şi
cantitativă, starea tehnică a componentelor  Lucrări de mentenanţă a ambreiajului
cutiei de viteze  scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
A53. Selectarea echipamentelor şi SDV şi reparaţii
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)
 Documentaţia tehnică utilizată la executarea
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere
tehnică sau reparaţie curentă a ambreajului. operaţiilor de întreţinere tehnică a
A54. Selectarea materialelor de exploatare  Operaţii de întreţinere a ambreiajului:
utilizate la întreţinerea tehnică a - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
ambreajului în corespundere cu
controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea pieselor în
recomandările producătorilor de
automobile. mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
A55. Executarea operaţiilor de control, de înlocuiri de piese
ungere, de strângere şi reglaj a - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
ansamblurilor şi subansamblurilor cutiei de fluidelor de lucru, reglări, demontări ale
viteze subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
A56. Stabileşte succesiunea operaţiilor de
de întreţinere / înlocuire etc.
montare /demontare a componentelor cutiei
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
de viteze  Organizarea activităţilor de reparare a ambreiajului.
A57. Selectează mijloacele de lucru necesare Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
A58. Identifică piesele pereche
stingere a incendiilor, specifice.
A59. Execută operaţiile de montare /
demontare a componentelor cutiei de viteze  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
A60. Stabilieşte şi repartizează necesarul de (fişe tehnologice, planuri deoperaţii, manuale de
resurse pentru pregătirea şi efectuarea reparaţii).
lucrărilor de reparare cutiei de viteze
 Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
A61. Executarea lucrărilor de dezasamblare/
asamblare a componentelor cutiei de reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
viteze. sisteme sau instalaţii.
A62. Foloseşte documentaţia tehnică pentru  Compunerea generală a cutiei de viteze
localizarea componentelor pe automobil şi
 Parametrii principali ai cutiei de viteze
identificarea legăturilor funcţionale cu alte
componente. (dimensionali, de masă şi de performanţă)
A63. Stabileşte succesiunea operaţiilor de  Construcţia şi funcţionarea automobilului (rol,
montare / demontare a componentelor elemente constructive, principii de funcţionare,
transmisiei longitudinale parametrii caracteristici, regimuri de funcţionare)
A64. Selectează mijloacele de lucru necesare
A65. Identifică piesele pereche  Raport de transmisie, noțiuni generale.
A66. Execută operaţiile de montare /  Clasificarea materialelor şi domenii de utilizare
demontare a componentelor transmisiei
 Noţiuni de tribologie, frecare, ungere, uzură.
longitudinale
A67. Recunoaşte diferitele variante  Asamblări demontabile , asamblări filetate,
constructive de automobile şi generalităţi
componentele transmisiei longitudinale  Materiale utilizate în construcţia cutiilor de viteze
A68. Sesizează simptomele de funcţionare
defectuoasă sau nefuncţionalitate a  Lubrifianți ,clasificarea uleiurilor
componentelor transmisiei longitudinale  Clasificarea cutiilor de viteze după criterii
A69. Asociază cauze posibile unor  Transmisii cu roţi dinţate.
simptome de nefuncţionalitate sau
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
funcţionare defectuoasă  Avantaje şi neajunsuri. constructive și de
A70. Foloseşte documentaţia tehnică pentru funcționare
identificarea şi localizarea unor defecte ale
componentelor auto  Instalaţii mecanice, hidraulice, pneumatice,
A71. Utilizează documentaţia tehnică pentru electrice, electromecanice din construcţia cutiei de
stabilirea lucrărilor de mentenanţă (curente viteze : elemente componente, scheme structurale
şi periodice) a transmisiei longitudinale (cinematice, hidraulice, pneumatice, electrice, bloc)
A72. Planifica lucrările de întreţinere tehnică
 Lucrări de montare/demontare a componentelor a
a transmisiei longitudinale
A73. Identifica operaţiile şi succesiunea cutiei de viteze (operaţii, mijloace de lucru
acestora în cadrul diferitelor lucrări de necesare, reguli şi proceduri)
mentenanţă a transmisiei longitudinale  Simptome de funcţionare defectuoasă /
A74. Selectează sculele, dispozitivele, nefuncţionare a componentelor cutiei de viteze.
instalaţiile şi/sau utilajele necesare
executării operaţiilor de întreţinere a  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
transmisiei longitudinale defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor
A75. Stabileşte şi repartizează necesarul de cutiei de viteze.
resurse pentru operaţiile de întreţinere  Operaţii de întreţinere a cutiei de viteze:
curentă şi periodică (piese de schimb şi de
rezervă, fluide de lucru, S.D.V.-uri si - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
A.M.C.-uri, istalaţii şi utilaje etc.) controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea pieselor în
A76. Executa operaţiile de întreţinere curentă mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
A77. Executa operaţiile de întreţinere înlocuiri de piese
periodică Ip1 şi Ip2 - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
A78. Stabileşte şi repartizează necesarul de fluidelor de lucru, reglări, demontări ale
resurse pentru pregătirea şi efectuarea subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
lucrărilor de revizie tehnică de întreţinere / înlocuire etc.
A79. Executa operaţiile de spălare şi curăţare  Organizarea activităţilor de reparare a cutiei de
a transmisiei cardanice viteze. Norme de tehnica securităţii muncii, de
A80. Executa operaţiile de control, de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice.
ungere, de strângere şi reglaj a
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
ansamblurilor şi subansamblurilor (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
transmisiei longitudinale reparaţii).
A81. Stabilieşte şi repartizează necesarul de
resurse pentru pregătirea şi efectuarea  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
lucrărilor de reparare reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
A82. Executa operaţiile de reparare a sisteme sau instalaţii
echipamentelor automobilului şi  Lucrări practice de control, verificare, măsurare,
componentelor acestora
prelucrare / interpretare a rezultatelor şi stabilirea
A83. Extrage din documentaţia specifică
criteriile de calitatea, cantitate şi timp diagnosticului cu privire la starea tehnică a cutiei
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii de viteze
A84. Verifica îndeplinirea criteriilor de  Sistemul lucrărilor de mentenanţă - întreţineri
calitatea, cantitate şi timp pentru lucrările tehnice zilnice şi periodice revizii tehnice.
executate.
A85. Identificarea şi localizarea  Ansambluri şi subansambluri din construcţia
componentelor a punții motoare față transmisiei longitudinale : principii de asamblare,
A86. Evaluarea funcţională calitativă şi piese şi repere
cantitativă, starea tehnică a componentelor  Instalaţii mecanice,a transmisiei longitudinale:
a punții motoare față elemente componente, scheme structurale
A87. Selectarea echipamentelor şi SDV
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) (cinematice, hidraulice, pneumatice)
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Asamblări prin caneluri, clasificarea asamblărilor
tehnică sau reparaţie curentă a punții cu caneluri
motoare față .  Unsori consistente clasificarea caracteristici
A88. Selectarea materialelor de exploatare
utilizate la întreţinerea tehnică a punții generale
motoare față în corespundere cu  Materiale utilizate în construcţia transmisiilor
recomandările producătorilor de longitudinale
automobile.
 Noţiuni de tribologie, frecare, ungere, uzură
A89. Executa operaţiile de control, de
ungere, de strângere şi reglaj a  Lucrări de montare-demontare a componentelor a
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
ansamblurilor şi subansamblurilor a punții transmisiei longitudinale (operaţii, mijloace de
motoare față. lucru necesare, reguli şi proceduri)
A90. Stabileşte succesiunea operaţiilor de
montare / demontare a componentelor  Simptome de funcţionare defectuoasă /
punții motoare față. nefuncţionare a componentelor transmisiei
A91. Stabilieşte şi repartizează necesarul de longitudinale.
resurse pentru pregătirea şi efectuarea  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
lucrărilor de reparare.
defectuoasă sau ne funcţionare a echipamentelor
A92. Executarea lucrărilor de demontare –
remontarea a punții motoare față. transmisiei longitudinale.
A93. Executarea lucrărilor de dezasamblare/  Sistemul lucrărilor de mentenanţă
asamblare a componentelor a punții  Întreţineri tehnice zilnice şi periodice
motoare față.
A94. Explica rolul şi principiul de  Revizii tehnice
funcţionare al componentelor a punții  Lucrări de mentenanţă a transmisiei longitudinale,
motoare din spate scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
A95. Foloseşte documentaţia tehnică pentru şi reparaţii
localizarea componentelor pe automobil şi
identificarea legăturilor funcţionale cu alte  Documentaţia tehnică utilizată la executarea
componente operaţiilor de întreţinere tehnică a transmisiei
A96. Extrage din documentaţia tehnică longitudinale
valorile parametrilor generali ai  Operaţii de întreţinere a transmisiei longitudinale:
automobilului şi parametrilor ce
caracterizează funcţionarea a punții - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
motoare din spate în diferite regimuri controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea pieselor în
(optimale, limită, de avarie) mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
A97. Stabileşte succesiunea operaţiilor de înlocuiri de piese
montare / demontare a componentelor - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
punții motoare din spate
A98. Selectează mijloacele de lucru necesare materialelor lubrifiante, reglări, demontări ale
A99. Identifică piesele pereche subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A100. Execută operaţiile de montare / de întreţinere / înlocuire etc.
demontare a componentelor a punții
 Organizarea activităţilor de reparare a transmisiei
motoare din spate
A101. Recunoaşte diferitele variante longitudinale.
constructive de automobile şi  Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
componentele a punții motoare din spate stingere a incendiilor, specifice.
A102. Stabileşte avantajele şi dezavantajele
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
unor variante constructive pentru aceleaşi
componente ale punții motoare din spate (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
A103. Corelează variantele constructive cu reparaţii).
domenii de utilizare  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
A104. Sesizează simptomele de funcţionare reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
defectuoasă sau nefuncţionalitate a
sisteme sau instalaţii.
componentelor punții motoare din spate
A105. Asociază cauze posibile unor  Construcţia şi funcţionarea punții motoare din față
simptome de nefuncţionalitate sau (rol, elemente constructive, principii de
funcţionare defectuoasă funcţionare, parametrii caracteristici, regimuri de
A106. Foloseşte documentaţia tehnică pentru funcţionare)
identificarea şi localizarea unor defecte ale
reductorul – distribuitor, diferențialul transmisia
componentelor auto
A107. Utilizează documentaţia tehnică pentru principală, arborii planetari, transmisia finală)
stabilirea lucrărilor de mentenanţă (curente  Ansambluri şi subansambluri din construcţia a
şi periodice) punții motoare față: principii de asamblare, piese şi
A108. Planifica lucrările de întreţinere tehnică repere
a transmisiei longitudinale
A109. Identifica operaţiile şi succesiunea  Asamblări nedemontabile prin sudare, generalităţi,
acestora în cadrul diferitelor lucrări de clasificare
mentenanţă a punții motoare din spate  Asamblări demontabile filetate definire, clasificare
A110. Selectează sculele, dispozitivele, şi domenii de utilizare
instalaţiile şi/sau utilajele necesare
executării operaţiilor de întreţinere a punții  Materiale utilizate în construcţia punții motoare din
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
motoare din spate față
A111. Stabileşte şi repartizează necesarul de
 Lagăre. Lagăre de rostogolire şi alunecare.
resurse pentru operaţiile de întreţinere
curentă şi periodică (piese de schimb şi de  Construcţia, clasificarea şi notarea rulmenţilor.
rezervă, fluide de lucru, S.D.V.-uri si  Reductoare, tipuri constructive dereductoare cu mai
A.M.C.-uri, istalaţii şi utilaje etc.) multe trept,. elemente constructive.
A112. Executa operaţiile de întreţinere curentă
A113. Executa operaţiile de întreţinere  Instalaţii mecanice, hidra-ulice, pneumatice,
periodică Ip1 şi Ip2 electrice, electromecanice din construcţia a punții
A114. Stabileşte şi repartizează necesarul de motoare față: elemente componente, scheme
resurse pentru pregătirea şi efectuarea structurale (cinematice, hidraulice, pneumatice,
lucrărilor de revizie tehnică electrice, bloc)
A115. Executa operaţiile de spălare şi curăţare
a a punții motoare din spate  Lucrări de montare-demontare a componentelor a
A116. Executa operaţiile de control, de punții motoare față (operaţii, mijloace de lucru
ungere, de strângere şi reglaj a necesare, reguli şi proceduri)
ansamblurilor şi subansamblurilor punții  Simptome de funcţionare defectuoasă /
motoare din spate
nefuncţionare a componentelor a punții motoare
A117. Stabilieşte şi repartizează necesarul de
resurse pentru pregătirea şi efectuarea față.
lucrărilor de reparare  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
A118. Executa operaţiile de reparare a defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor a
echipamentelor automobilului şi punții motoare față.
componentelor acestora
A119. Extrage din documentaţia specifică  Lucrări de mentenanţă a punții motoare din față,
criteriile de calitatea, cantitate şi timp scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii şi reparaţii documentaţia tehnică utilizată la
A120. Verifică îndeplinirea criteriilor de executarea operaţiilor de întreţinere tehnică a punții
calitatea, cantitate şi timp pentru lucrările motoare față
executate
 Operaţii de întreţinere a punții motoare față:
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
- curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea pieselor în
mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
înlocuiri de piese
- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
fluidelor de lucru, reglări, demontări ale
subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
de întreţinere / înlocuire etc.
 Organizarea activităţilor de reparare a a punții
motoare față.
 Norme de tehnică a securităţii muncii, de prevenire
şi stingere a incendiilor, specifice.
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
(fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
reparaţii).
 Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
sisteme sau instalaţii.
 Ansambluri şi subansambluri din construcţia punții
motoare din spate: principii de asamblare, piese şi
repere
 Instalaţii mecanice, a punții motoare din spate:
elemente componente, scheme structurale
(cinematice, hidraulice, pneumatice)
 Noţiuni generale despre transmisii mecanice,
destinaţia şi clasificarea.
 Materiale utilizate în construcţia punții motoare din
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
față.
 Reductoare, tipuri constructive de reductoare cu
mai multe trepte, elemente constructive.
 Transmisii cu roţi dinţate, noţiuni generale.
Clasificarea, avantaje şi neajunsuri, constructive și
de funcționare.
 Noţiuni de tribologie, frecare, ungere, uzură.
 Lucrări de montare/demontare a componentelor a
punții motoare din spate (operaţii, mijloace de lucru
necesare, reguli şi proceduri)
 Simptome de funcţionare defectuoasă /
nefuncţionare a componentelor a punții motoare din
spate
 Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor a
punții motoare din spate
 Sistemul lucrărilor de mentenanţă întreţineri
tehnice zilnice şi periodicerevizii tehnice
 Lucrări de mentenanţă a punții motoare din spate
-scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
şi reparaţii
 Documentaţia tehnică utilizată la executarea
operaţiilor de întreţinere tehnică a punții motoare
din spate
 Operaţii de întreţinere a a punții motoare din spate:
- curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea pieselor în
mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
înlocuiri de piese.
- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
materialelor lubrifiante, reglări, demontări ale
subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
de întreţinere / înlocuire etc.
 Organizarea activităţilor de reparare a punții
motoare din spate.
 Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
stingere a incendiilor specifice.
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
(fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
reparaţii).
 Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
sisteme sau instalaţii.
TOTAL 36 30
Unitate de competenţă 3.Mentenanţa organelor de suspensie și rulare a automobilului
A121. Identificarea şi localizarea  Construcţia şi funcţionare a suspensiei punții din LP30. Întreținerea tehnică a suspensiei
componentelor suspensiei punții din față față rigide și articulată la automobile: cadru, punții din față articulate.
rigide și articulată. caroseria, punțile, suspensia și roțile. LP31. Demontarea/montarea părților
A122. Evaluarea funcţională calitativă şi  Ansambluri şi subansambluri din construcţia componente a suspensiei punții din
cantitativă, starea tehnică a componentelor suspensiei punții din față rigide și articulată: față articulată.
suspensiei punții din față rigide și principii de asamblare, piese şi repere. LP32. Defectarea părților componente a
articulată. suspensiei punții din față articulată.
A123. Selectarea echipamentelor şi SDV  Instalaţii cu acțiune mecanice, hidraulice, LP33. Întreținerea tehnică a suspensiei
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) pneumatice, electrice, electromecanice din punții din spate rigide
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere construcţia organelor de susținere a automobilului. LP34. Demontarea/montarea părților
tehnică sau reparaţie curentă a suspensiei  Lucrări de demontare / remontare a componentelor componente a suspensiei punții din
punții din față rigide și articulată. a suspensiei punții din față rigide și articulată spate rigide
A124. Selectarea materialelor de exploatare (operaţii, metode, proceduri și reguli recomandate LP35. Defectarea părților componente a
utilizate la întreţinerea tehnică a suspensiei de producător). suspensiei punții din spate rigide.
punții din față rigide și articulată în  Simptome de funcţionare defectuoasă / LP36. Întreținerea tehnică a suspensiei
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
corespundere cu recomandările nefuncţionare a componentelor suspensiei punții punții din spate articulate.
producătorilor de automobile. din față rigide și articulată. LP37. Demontarea/montarea părților
A125. Executarea operaţiilor de control, de  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare componente a suspensiei punții din
ungere, și de strângere a suspensiei punții defectuoasă sau nefuncţionare a elementelor spate articulate.
din față rigide și articulată ansamblurilor şi suspensiei punții din față rigide și articulată. LP38. Defectarea părților componente a
subansamblurilor. suspensiei punții din spate articulate.
 Lucrări de mentenanţă a suspensiei punții din față
A126. Stabileşte succesiunea operaţiilor de LP39. Întreținerea tehnică a cadrului și
rigide și articulată: scule, dispozitive, instalaţii şi
montare / demontare a componentelor caroseriei.
utilaje de întreţinere şi reparaţii.
suspensiei punții din față rigide și LP40. Demontarea/montarea părților
articulată.  Documentaţia tehnică utilizată la executarea componente a cadrului și caroseriei.
A127. Stabilieşte şi repartizează necesarul de operaţiilor de întreţinere tehnică a organelor de LP41. Defectarea părților componente a
resurse pentru pregătirea şi efectuarea susținere și propulsie. cadrului și caroseriei.
lucrărilor de reparare  Operaţii de întreţinere a suspensiei punții din față LP42. Întreținerea tehnică a butucilor
A128. Executarea lucrărilor de demontare/ rigide și articulată: roților și pneurilor.
remontarea a suspensiei punții din față - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă, LP43. Demontarea/montarea părților
rigide și articulată. controlul şi îngrijirea zilnică, gresarea organelor de componente a butucilor roților și
A129. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ susținere, verificarea pe parcurs, reparaţii curente, pneurilor.
asamblare a componentelor suspensiei înlocuiri de piese la intreținerea - - LP44. Defectarea părților componente a
punții din față rigide și articulată. - periodice (Ip1 şi Ip2 și sezonieră) schimbarea / butucilor roților și pneurilor.
A130. Identificarea şi localizarea completarea fluidelor, reglări, demontări ale
componentelor a suspensiei punții din spate subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
rigide și articulată. de întreţinere / înlocuire etc.
A131. Evaluarea funcţională calitativă, starea
 Organizarea activităţilor de reparare a suspensiei
tehnică a componentelor a suspensiei punții
punții din față rigide și articulată. Norme de tehnica
din spate rigide și articulată.
securităţii muncii, de prevenire şi stingere a
A132. Selectarea echipamentelor şi SDV
incendiilor.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
tehnică sau reparaţie curentă a suspensiei (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
punții din spate rigide și articulată. reparaţii).
A133. Selectarea materialelor de exploatare  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
utilizate la întreţinerea tehnică a suspensiei reparaţii ale suspensiei punții din față rigide și
punții din spate rigide și articulată în articulată şi ale celorlalte mecanisme, sisteme sau
corespundere cu recomandările instalaţii.
producătorilor de automobile.  Construcţia şi funcţionarea a suspensiei punții din
A134. Executa operaţiile de control, de
spate rigide și articulată (rol, elemente constructive,
ungere, de strângere şi reglaj a
ansamblurilor şi subansamblurilor a principii de funcţionare, parametrii caracteristici,
suspensiei punții din spate rigide și regimuri de funcţionare)
articulată.  Ansambluri şi subansambluri din construcţia a
A135. Stabileşte succesiunea operaţiilor de suspensiei punții din spate rigide și articulată:
montare /demontare a componentelor
principii de asamblare, piese şi repere
suspensiei punții din spate rigide și
articulată.  Instalaţii mecanice, hidra-ulice, pneumatice,
A136. Stabilieşte şi repartizează necesarul de electrice, electromecanice din construcţia a punții
resurse pentru pregătirea şi efectuarea motoare față: elemente componente, scheme
lucrărilor de reparare structurale (cinematice, hidraulice, pneumatice,
A137. Executarea lucrărilor de demontare/ electrice, bloc)
remontarea a suspensiei punții din spate
rigide și articulată.  Lucrări de montare-demontare a componentelor a
A138. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ suspensiei punții din spate rigide și articulată
asamblare a componentelor a suspensiei (operaţii, mijloace de lucru necesare, reguli şi
punții din spate rigide și articulată. proceduri)
A139. Explica rolul la executarea lucrărilor de
 Simptome de funcţionare defectuoasă /
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului,
caroseria, elementelor elestice și nefuncţionare a componentelor a p suspensiei
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe punții din spate rigide și articulată.
înălțime a suspensiei.  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
A140. Foloseşte documentaţia tehnică pentru defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor a
localizarea componentelor pe automobil şi
suspensiei punții din spate rigide și articulată.
identificarea legăturilor funcţionale cu alte
componente  Lucrări de mentenanţă a punții motoare față, scule,
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A141. Extrage din documentaţia tehnică dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere şi
valorile parametrilor generali ai reparaţii documentaţia tehnică utilizată la
automobilului şi parametrilor ce
executarea operaţiilor de întreţinere tehnică a
caracterizează executarea lucrărilor de
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului, suspensiei punții din spate rigide și articulată.
caroseria, elementelor elestice și  Operaţii de întreţinere a suspensiei punții din spate
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe rigide și articulată:
înălțime a suspensiei. (optimale, limită, de - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
avarie)
controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea pieselor în
A142. Stabileşte succesiunea operaţiilor de
montare / demontare a componentelor mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică înlocuiri de piese
şi reparaţie a cadrului, caroseria, - periodice (Ip1 şi Ip2 și sezonieră) schimbarea /
elementelor elestice și amortizatoarelor, completarea fluidelor de lucru, reglări, demontări
sistemului de reglare pe înălțime a ale subansamblurilor şi pieselor care necesită
suspensiei.
A143. Selectează mijloacele de lucru necesare operaţii de întreţinere / înlocuire etc.
A144. Identifică piesele pereche  Organizarea activităţilor de reparare a a suspensiei
A145. Execută operaţiile de montare / punții din spate rigide și articulată.
demontare a componentelor la executarea  Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie
a cadrului, caroseria, elementelor elestice și stingere a incendiilor, specifice.
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
înălțime a suspensiei. (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
A146. Recunoaşte diferitele variante reparaţii).
constructive de automobile şi
componentele la executarea lucrărilor de  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului, reparaţii suspensiei punții din spate rigide și
caroseria, elementelor elestice și articulată.
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe  Ansambluri şi subansambluri din construcţia
înălțime a suspensiei. cadrului, caroseria, elementelor elestice și
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A147. Stabileşte avantajele şi dezavantajele amortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălțime
unor variante constructive pentru aceleaşi a suspensiei: principii de asamblare, piese şi repere
componente la executarea lucrărilor de
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului,  Instalaţii mecanice, a cadrului, caroseria,
caroseria, elementelor elestice și elementelor elestice și amortizatoarelor, sistemului
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe de reglare pe înălțime a suspensiei: elemente
înălțime a suspensiei. componente, scheme structurale (cinematice,
A148. Corelează variantele constructive cu hidraulice, pneumatice)
domenii de utilizare
A149. Sesizează simptomele de funcţionare  Lucrări de montare/demontare a componentelor a
defectuoasă sau nefuncţionalitate a cadrului, caroseria, elementelor elestice și
componentelor a cadrului, caroseria, amortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălțime
elementelor elestice și amortizatoarelor, a suspensiei (operaţii, mijloace de lucru necesare,
sistemului de reglare pe înălțime a reguli şi proceduri)
suspensiei.
 Simptome de funcţionare defectuoasă /
A150. Asociază cauze posibile unor
simptome de nefuncţionalitate sau nefuncţionare a componentelor a cadrului,
funcţionare defectuoasă caroseria, elementelor elestice și amortizatoarelor,
A151. Foloseşte documentaţia tehnică pentru sistemului de reglare pe înălțime a suspensiei.
identificarea şi localizarea unor defecte ale  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
componentelor auto
defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor a
A152. Utilizează documentaţia tehnică pentru
stabilirea lucrărilor de mentenanţă (curente cadrului, caroseria, elementelor elestice și
şi periodice) amortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălțime
A153. Planifică lucrările de întreţinere tehnică a suspensiei.
la executarea lucrărilor de întreţinere  Sistemul lucrărilor de mentenanţă întreţineri
tehnică şi reparaţie a cadrului, caroseria,
tehnice zilnice şi periodice revizii tehnice
elementelor elestice și amortizatoarelor,
sistemului de reglare pe înălțime a  Lucrări de mentenanţă a cadrului, caroseria,
suspensiei. elementelor elestice și amortizatoarelor, sistemului
A154. Identifica operaţiile şi succesiunea de reglare pe înălțime a suspensiei, dispozitive,
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
acestora în cadrul diferitelor lucrări de instalaţii şi utilaje de întreţinere şi reparaţii
mentenanţă a cadrului, caroseria,
 Documentaţia tehnică utilizată la executarea
elementelor elestice și amortizatoarelor,
sistemului de reglare pe înălțime a operaţiilor de întreţinere tehnică a cadrului,
suspensiei. caroseria, elementelor elestice și amortizatoarelor,
A155. Selectează sculele, dispozitivele, sistemului de reglare pe înălțime a suspensiei.
instalaţiile şi / sau utilajele necesare  Operaţii de întreţinere a cadrului, caroseria,
executării operaţiilor de întreţinere a
elementelor elestice și amortizatoarelor, sistemului
cadrului, caroseria, elementelor elestice și
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe de reglare pe înălțime a suspensiei.:
înălțime a suspensiei. - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
A156. Stabileşte şi repartizează necesarul de controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea pieselor în
resurse pentru operaţiile de întreţinere mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
curentă şi periodică (piese de schimb şi de înlocuiri de piese
rezervă, fluide de lucru, S.D.V.-uri si
A.M.C.-uri, istalaţii şi utilaje etc.) - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
A157. Executa operaţiile de întreţinere curentă materialelor lubrifiante, reglări, demontări ale
A158. Executa operaţiile de întreţinere subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
periodică Ip1 şi Ip2 de întreţinere / înlocuire etc.
A159. Stabileşte şi repartizează necesarul de  Organizarea activităţilor de reparare a cadrului,
resurse pentru pregătirea şi efectuarea
lucrărilor de revizie tehnică caroseria, elementelor elestice și amortizatoarelor,
A160. Executa operaţiile de spălare şi curăţare sistemului de reglare pe înălțime a suspensiei.
a elementelor cadrului, caroseria,  Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
elementelor elestice și amortizatoarelor, stingere a incendiilor, specifice.
sistemului de reglare pe înălțime a
suspensiei.  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
A161. Executa operaţiile de control, de (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
ungere, de strângere şi reglaj a reparaţii).
ansamblurilor şi subansamblurilor cadrului,  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
caroseria, elementelor elestice și reparaţii ale cadrului, caroseria, elementelor
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe elestice și amortizatoarelor, sistemului de reglare
înălțime a suspensiei. pe înălțime a suspensiei, sisteme sau instalaţii.
A162. Stabilieşte şi repartizează necesarul de
resurse pentru pregătirea şi efectuarea  Construcţia şi funcţionarea a butucilor roților și
lucrărilor de reparare pneurilor. (rol, elemente constructive, principii de
A163. Executa operaţiile de reparare a funcţionare, parametrii caracteristici, regimuri de
echipamentelor automobilului şi funcţionare)
componentelor acestora
 Ansambluri şi subansambluri din construcţiaa
A164. Extrage din documentaţia specifică
criteriile de calitatea, cantitate şi timp butucilor roților și pneurilor: principii de
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii asamblare, piese şi repere
A165. Verifica îndeplinirea criteriilor de  Lucrări de montare/demontare a componentelor
calitatea, cantitate şi timp pentru lucrările butucilor roților și pneurilor (operaţii, mijloace de
executate. lucru necesare, reguli şi proceduri)
A166. Identificarea şi localizarea
componentelor la executarea lucrărilor de  Simptome de funcţionare defectuoasă /
întreţinere tehnică şi reparaţie a butucilor nefuncţionare a componentelor butucilor roților și
roților și pneurilor. pneurilor.
A167. Evaluarea funcţională calitativă şi  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
cantitativă, starea tehnică a componentelor
la executarea lucrărilor de întreţinere defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor
tehnică şi reparaţie a butucilor roților și butucilor roților și pneurilor.
pneurilor.  Lucrări de mentenanţă a butucilor roților și
A168. Selectarea echipamentelor şi SDV pneurilor, dispozitive, instalaţii şi utilaje de
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) întreţinere şi reparaţii documentaţia tehnică
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere
utilizată la executarea operaţiilor de întreţinere
tehnică sau reparaţie curentă la executarea
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie tehnică a butucilor roților și pneurilor.
a butucilor roților și pneurilor.  Operaţii de întreţinere a butucilor roților și
A169. Selectarea materialelor de exploatare pneurilor:
utilizate la întreţinerea tehnică la
- curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea pieselor în
şi reparaţie a butucilor roților și pneurilor mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii curente,
în corespundere cu recomandările
înlocuiri de piese
producătorilor de automobile.
A170. Executa operaţiile de control, de - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
ungere, de strângere şi reglaj a fluidelor de lucru, reglări, demontări ale
ansamblurilor şi subansamblurilor a subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
butucilor roților și pneurilor. de întreţinere /înlocuire etc.
A171. Stabileşte succesiunea operaţiilor de
 Organizarea activităţilor de reparare a butucilor
montare /demontare a componentelor la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică roților și pneurilor.
şi reparaţie a butucilor roților și pneurilor.  Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire
A172. Stabilieşte şi repartizează necesarul de şi stingere a incendiilor, specifice.
resurse pentru pregătirea şi efectuarea
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
lucrărilor de reparare
A173. Executarea lucrărilor de demontare/ (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
remontarea a la executarea lucrărilor de reparaţii).
întreţinere tehnică şi reparaţie a butucilor  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
roților și pneurilor. reparaţii ale a butucilor roților și pneurilor
A174. Executarea lucrărilor de dezasamblare/
asamblare a componentelor la executarea
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie
a butucilor roților și pneurilor.
A175. Aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, protecţia mediului
ambiant.
TOTAL 34 30
Unitate de competenţă 4. Mentenanţa organelor de conducere a automobilului
A176. Identificarea şi localizarea  Construcţia şi funcţionarea sistemului de direcție cu LP45. Întreținerea tehnică a sistemului
componentelor sistemului de direcție cu mecanism de acționare mecanic (rolul, elemente de direcție cu mecanism de
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
mecanism de acționare mecanic. constructive, principii de funcţionare, parametrii acționare mecanică.
A177. Evaluarea funcţională calitativă şi caracteristici) LP46. Demontarea/montarea părților
cantitativă, starea tehnică a componentelor componente a sistemului de direcție
sistemului de direcție cu mecanism de  Sistemul de direcție cu mecanism de acționare cu mecanism de acționare mecanică.
acționare mecanic. mecanic: melc globoidal rolă și rolă dublă; pinion LP47. Defectarea părților componente a
A178. Selectarea echipamentelor şi SDV și cremalieră; șurub, piuliță și sector dințat, sistemului de direcție cu mecanism
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)  Ansambluri şi subansambluri din construcţia de acționare mecanică.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere LP48. Întreținerea tehnică a sistemului
sistemului de direcție cu mecanism de acționare
tehnică sau reparaţie curentă a sistemului de direcție cu servomecanism cu
de direcție cu mecanism de acționare mecanic: principii de asamblare, piese şi repere acțiune hidraulică sau electrică.
mecanic.  Instalaţii mecanice a sistemului de direcție LP49. Demontarea/montarea părților
A179. Selectarea materialelor de exploatare  Lucrări de montare/demontare a componentelor componente a sistemului de direcție
utilizate la întreţinerea tehnică a sistemului cu servomecanism cu acțiune
sistemului de direcție cu mecanism de acționare
de direcție cu mecanism de acționare hidraulică sau electrică.
mecanic în corespundere cu recomandările mecanic (operaţii, mijloace de lucru necesare, LP50. Defectarea părților componente a
producătorilor de automobile. reguli şi proceduri) sistemului de direcție cu
A180. Executa operaţiile de control, gresare,  Simptome de funcţionare defectuoasă / servomecanism cu acțiune
de strângere şi reglaj a ansamblurilor şi nefuncţionare a componentelor sistemului de hidraulică sau electrică.
subansamblurilor sistemului de direcție cu LP51. Întreținerea tehnică a sistemului
direcție cu mecanism de acționare mecanic.
mecanism de acționare mecanic. de frânare cu acționare hidraulică.
A181. Stabileşte succesiunea operaţiilor de  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare LP52. Demontarea/montarea părților
montare /demontare a componentelor defectuoasă sau nefuncţionare a sistemului de componente a sistemului de frânare
sistemului de direcție cu mecanism de direcție cu mecanism de acționare mecanic. cu acționare hidraulică.
acționare mechanic automobilului. LP53. Defectarea părților componente a
 Lucrări de mentenanţă a sistemului de direcție cu
A182. Stabilieşte şi repartizează necesarul de sistemului de frânare cu acționare
resurse pentru pregătirea şi efectuarea mecanism de acționare mecanic scule, dispozitive, hidraulică.
lucrărilor de reparare a sistemului de instalaţii şi utilaje de întreţinere şi reparaţii LP54. Întreținerea tehnică a sistemului
direcție cu mecanism de acționare mecanic.  Documentaţia tehnică utilizată la executarea de frânare cu acționare pneumatică.
A183. Executarea lucrărilor de demontare/ operaţiilor de întreţinere LP55. Demontarea/montarea părților
remontare a sistemului de direcție cu componente a sistemului de frânare
mecanism de acționare mecanic.  Operaţii de întreţinere a sistemului de direcție cu cu acționare pneumatică.
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A184. Executarea lucrărilor de dezasamblare mecanism de acționare mecanic: LP56. Defectarea părților componente a
– asamblare a componentelor sistemului de sistemului de frânare cu acționare
- curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
direcție cu mecanism de acționare mecanic. pneumatică.
A185. Identificarea şi localizarea controlul şi îngrijirea zilnică, verificarea pe parcurs, LP57. Întreținerea tehnică a sistemului
componentelor sistemului de direcție cu reparaţii curente de frânare cu antiblocare ABS.
servomecanism cu acțiune hidraulică sau - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea LP58. Demontarea/montarea părților
electrică. pieselor, reglări, demontări ale subansamblurilor şi componente a sistemului de frânare
A186. Evaluarea funcţională calitativă şi pieselor care necesită operaţii de întreţinere / cu antiblocare ABS.
cantitativă, starea tehnică a componentelor LP59. Defectarea părților componente a
înlocuire/gresare etc.
sistemului de direcție cu servomecanism cu sistemului de frânare cu antiblocare
acțiune hidraulică sau electrică.  Organizarea activităţilor de reparare a sistemului de ABS.
A187. Selectarea echipamentelor şi SDV direcție cu mecanism de acționare mecanic. Norme
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere stingere a incendiilor, specifice.
tehnică sau reparaţie curentă a sistemului
de direcție cu servomecanism cu acțiune  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
hidraulică sau electrică. (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
A188. Selectarea materialelor de exploatare reparaţii).
utilizate la întreţinerea tehnică a sistemului  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
de direcție cu servomecanism cu acțiune
reparaţii ale sistemului de direcție cu mecanism de
hidraulică sau electrică în corespundere cu
recomandările producătorilor de acționare mecanic şi ale celorlalte mecanisme,
automobile. sisteme.
A189. Executa operaţiile de control, gresare,  Construcţia şi funcţionarea sistemului de direcție cu
de strângere şi reglaj a ansamblurilor şi servomecanism cu acțiune hidraulică sau electrică
subansamblurilor sistemului de direcție cu (rolul, elemente constructive, principii de
servomecanism cu acțiune hidraulică sau
funcţionare, parametrii caracteristici)
electrică.
A190. Stabileşte succesiunea operaţiilor de  Sistemul de direcție cu servomechanism cu acțiune
montare /demontare a componentelor hidralică sau electrică: melc globoidal rolă și rolă
sistemului de direcție cu servomecanism cu dublă; pinion și cremaliră; șurub, piuliță și sector
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
acțiune hidraulică sau electrică. dințat; motor electric
A191. Stabilieşte şi repartizează necesarul de
 Ansambluri şi subansambluri din construcţia
resurse pentru pregătirea şi efectuarea
lucrărilor de reparare a sistemului de sistemului de direcție cu servomecanism cu acțiune
direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică sau electrică: principii de asamblare,
hidraulică sau electrică. piese şi repere, scheme de circuit
A192. Executarea lucrărilor de demontare/  Instalaţii mecanice, hidraulice sau electronice a
remontare a sistemului de direcție cu
sistemului de direcție cu servomecanism cu acțiune
servomecanism cu acțiune hidraulică sau
electrică. hidraulică sau electrică
A193. Executarea lucrărilor de dezasamblare/  Lucrări de montare/demontare a componentelor
asamblare a componentelor sistemului de sistemului de direcție cu servomecanism cu acțiune
direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică sau electrică (operaţii, mijloace de lucru
hidraulică sau electrică. necesare, reguli şi proceduri)
A194. Identificarea şi localizarea
componentelor sistemelor de frânare cu  Simptome de funcţionare defectuoasă /
acționare hidraulică. nefuncţionare a componentelor a sistemului de
A195. Aprecierea funcţională calitativă şi direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică
cantitativă, starea tehnică a sistemelor de sau electrică
frânare cu acționare hidraulică.
 Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
A196. Selectarea echipamentelor şi SDV
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) defectuoasă sau nefuncţionare a sistemului de
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică
tehnică sau reparaţie curentă a sistemelor sau electrică
de frânare cu acționare hidraulică.  Lucrări de mentenanţă a sistemului de direcție cu
A197. Selectarea materialelor de exploatare
servomecanism cu acțiune hidraulică sau electrică
utilizate la întreţinerea tehnică a sistemelor
de frânare cu acționare hidraulică în scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
corespundere cu recomandările şi reparaţii
producătorilor de automobile.  Documentaţia tehnică utilizată la executarea
A198. Executarea lucrărilor de întreţinere operaţiilor de întreţinere
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
tehnică a sistemelor de frânare cu acționare  Operaţii de întreţinere a sistemului de direcție cu
hidraulică. servomecanism cu acțiune hidraulică sau electrică:
A199. Executarea lucrărilor de demontare/
remontarea a sistemelor de frânare cu - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă,
acționare hidraulică. controlul şi îngrijirea zilnică, verificarea pe parcurs,
A200. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ reparaţii curente
asamblare a componentelor sistemelor de - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
frânare cu acționare hidraulică. pieselor, reglări, demontări ale subansamblurilor şi
A201. Identificarea şi localizarea
pieselor care necesită operaţii de întreţinere /
componentelor sistemelor de frânare cu
acționare pneumatică. înlocuire/gresare etc.
A202. Aprecierea funcţională calitativă şi  Organizarea activităţilor de reparare a sistemului de
cantitativă, starea tehnică a sistemelor de direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică
frânare cu acționare pneumatică. sau electrică. Norme de tehnica securităţii muncii,
A203. Selectarea echipamentelor şi SDV
de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
tehnică sau reparaţie curentă a sistemelor (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
de frânare cu acționare pneumatică. reparaţii).
A204. Selectarea materialelor de exploatare
 Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
utilizate la întreţinerea tehnică a sistemelor
de frânare cu acționare pneumatică în reparaţii ale sistemului de direcție cu mecanism de
corespundere cu recomandările acționare mecanic şi ale celorlalte mecanisme,
producătorilor de automobile. sisteme.
A205. Executarea lucrărilor de întreţinere  Rolul sistemului de frânare hidraulic.
tehnică a sistemelor de frânare cu acționare
pneumatică.  Lubrifianți utilizați pentru sisteme de frânare
A206. Executarea lucrărilor de demontare/ hidraulice.
remontarea a sistemelor de frânare cu  Clasificarea sistemelor de frânare cu acționare
acționare pneumatică. hidraulică.
A207. Executarea lucrărilor de dezasamblare/
 Construcția și principiul de funcționare a sistemelor
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
asamblare a componentelor sistemelor de de frânare cu acționare hidraulică.
frânare cu acționare pneumatică.
 Soluții constructive ale sistemelor de frânare cu
A208. Identificarea şi localizarea
componentelor frânelor suplimentare și a acționare hidraulică.
sistemului electronic antipatinare ABS.  Simptome de nefuncționalitate corectă a sistemelor
A209. Aprecierea funcţională calitativă şi de frânare cu acționare hidraulică , defectele,
cantitativă, starea tehnică a frânelor metodele de depistare și remediere.
suplimentare și a sistemului electronic
antipatinare ABS.  Lucrările de întreținere tehnică a sistemelor de
A210. Selectarea echipamentelor şi SDV frânare cu acționare hidraulică.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)  Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
tehnică sau reparaţie curentă a frânelor
a sistemelor de frânare cu acționare hidraulică.
suplimentare și a sistemului electronic
antipatinare ABS.  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
A211. Selectarea materialelor de exploatare verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
utilizate la întreţinerea tehnică a frânelor întreţinere tehnică și reparaţie curentă a sistemelor
suplimentare și a sistemului electronic de frânare cu acționare hidraulică.
antipatinare ABS în corespundere cu
recomandările producătorilor de  Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
automobile. tehnică a sistemelor de frânare cu acționare
A212. Executarea lucrărilor de întreţinere hidraulică.
tehnică a frânelor suplimentare și a  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
sistemuluielectronic antipatinare ABS. reparație curentă a sistemelor de frânare cu
A213. Executarea lucrărilor de demontare/
remontarea a frânelor suplimentare și a acționare hidraulică.
sistemului electronic antipatinare ABS.  Normele de securitate şi sănătate în muncă la
A214. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
asamblare a componentelor frânelor reparație curentă a sistemelor de frânare cu
suplimentare și a sistemului electronic acționare hidraulică.
antipatinare ABS .
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A215. Aplicarea normelor de securitate şi  Măsurile pentru protecţia mediului ambiant.
sănătate în muncă, protecţia mediului
ambiant.  Rolul sistemelor de frânare cu acționare
pneumatică.
 Clasificarea sistemelor de frânare cu acționare
pneumatică.
 Construcția și principiul de funcționare a sistemelor
de frânare cu acționare pneumatică.
 Soluții constructive ale sistemelor de frânare cu
acționare pneumatică.
 Simptome de nefuncționalitate corectă a sistemelor
de frânare cu acționarepneumatică, defectele,
metodele de depistare și remediere.
 Lucrările de întreținere tehnică a sistemelor de
frânare cu acționare pneumatică.
 Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
a sistemelor de frânare cu acționare pneumatică.
 Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
întreţinere tehnică și reparaţie curentă a sistemelor
de frânare cu acționare pneumatică.
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
tehnică a sistemelor de frânare cu acționare
pneumatică.
 Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
reparație curentă a sistemelor de frânare cu
acționare pneumatică.
 Normele de securitate şi sănătate în muncă la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
reparație curentă a sistemelor de frânare cu
acționare pneumatică.
 Rolul frânelor suplimentare și a sistemului
electronic antipatinare ABS.
 Clasificarea frânelor suplimentare și a sistemului
electronic antipatinare ABS.
 Construcția și principiul de funcționare a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare
ABS.
 Soluții constructive ale frânelor suplimentare și a
sistemului electronic antipatinare ABS.
 Simptome de nefuncționalitate corectă a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare
ABS, defectele, metodele de depistare și remediere.
 Lucrările de întreținere tehnică a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare
ABS.
 Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
a frânelor suplimentare și a sistemului electronic
antipatinare ABS.
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
 Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
întreţinere tehnică și reparaţie curentă a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare
ABS.
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
tehnică a frânelor suplimentare și a sistemului
electronic antipatinare ABS.
 Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
reparație curentă a frânelor suplimentare și a
sistemului electronic antipatinare ABS.
 Normele de securitate şi sănătate în muncă la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
reparație curentă a frânelor suplimentare și a
sistemului electronic antipatinare ABS.
TOTAL 22 28
TOTAL MODUL 142 126
Specificaţii metodologice

Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice în cadrul modulului Depănarea


defectelor părții mecanice a automobilului este asigurată prin realizarea următoarelor activităţi
didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.
În cadrul instruirii teoretice se vor forma cunoştinţe faptice vizând construcţia generală a
automobilului, principiile şi tehnologia de mentenanţă generală a automobilului. Abilităţile de localizare
a componentelor şi executare a lucrărilor de mentenanţă generală a automobilelor vor fi dobândite de
elevi în cadrul activităţilor de instruire practică. Aceste două forme de activitate didactică vor asigura şi
formarea atitudinilor necesare pentru activitatea profesională.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi
adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra procesul de predare/învăţare pe elev,
necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va
permite elevilor să deţină abilităţi de soluţionare a problemelor practice, în procesul activităţii la
întreprinderile de transport auto şi staţiile de service auto. Lucrul în grup, simularea, discuţiile de grup,
prezentările video, multimedia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la
învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea
responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi a creativităţii
elevilor.
Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor
didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare
ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum
şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.
Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul atelierelor instituţiei de
învăţămînt după studierea fundamentării teoretice a lucrării practice ce trebuie să fie desfăşurată. La
realizarea lucrărilor practice elevii for fi repartizaţi în echipe a câte 3-4 persoane, fiecarea echipă vor
realiza lucrările planificate din cadrul unităţii de competenţă prin rotaţie. Gama de automobile implicate
în activităţile practice trebuie să fie la posibilitate diversă, dar cel puţin va include un model de
autoturism şi un model de camion.
Sugestii de evaluare

În cadrul modulului Depănarea defectelor părții mecanice a automobilului se va realiza


evaluarea formativă/continuă a fiecărei unităţi de competenţă şi evaluarea sumativă a competenţelor
dobândite în cadrul modulului.
Evaluarea cunoştinţelor formate în cadrul instruirii teoretice se recomandă de a fi realizată prin
aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrumente de evaluare scrisă se recomandă de a aplica fişe de
lucru, teste.
Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor formate în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi
realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai jos.
Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite, în cadrul modulului, se recomandă de a fi
realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe: teoretică şi practică. Proba teoretică va
include realizarea, în scris, a unui test grilă, de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei
sarcini de lucru din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va
realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai sus. Se recomandă ca ponderea
calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării sumative.

43
Criterii de realizare şi
Nr. Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat
punctajul maxim acordat
Identificarea şi localizarea componentelor
10
automobilului
Primirea şi
Selectarea echipamentelor şi SDV pentru
1. planificarea sarcinii 30 10
realizarea sarcinii puse
de lucru
Selectarea materialelor consumabile şi fruidelor
10
tehnice pentru realizarea sarcinii puse
Respectarea succesiunii şi recomandaţiilor
tehnologice de executare a lucrărilor. Calitatea 10
realizării operaţiilor tehnologice
Aplicarea adecvată a echipamentelor şi SDV 10
Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în
Realizarea sarcinii
2. 50 muncă, prevenire şi stingere a incendiilor şi a 10
de lucru
normelor de protecţie a mediului
Încadrarea în timpul acordat 10
Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a
automobilului în timpul executării lucrărilor de 10
demontare/montare.
Prezentarea şi Aplicarea corectă a termenologiei specifice de
10
3. promovarea sarcinii 20 activitate
de lucru Completarea corectă a documentaţiei specifice 10

Mijloace didactice
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu componente a automobilului, notebook, proiector
multimedia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.
Instruire practică: automobile în stare funcţională (minim un autoturism şi un autocamion), soft-uri
specializate:TEHDOC; AUTODATA.

Echipament tehnologic:
Utilaje: Elevator/canal de revizie; echipament de curăţare/spălare automobil; maşină de jantat
roţi; maşină de echilibrat roţi; echipamente service ulei.
SDV: trusă scule mecanic auto; manometru presiune roţi; lampă portabilă (12V), huse protecţie
automobil.
Materiale consumabile/materie primă
Fluide tehnice; materiale consumabile (filtre, bujii, curele, plăcuţe frână); detergenţi de curăţare/spălare;
lavete.
Echipament de securitate
Îmbrăcăminte profesională; lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului - salopetă şi
încălţăminte din materiale impermeabile.

44
Resurse didactice recomandate
1. Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi
reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.
2. M. Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipamente auto. Manual pentru licee indusriale Cl. a IX-a
;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti , 1992 .
3. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.
4. www.e-automobile.ro

Modulul II. Utilizarea materialelor, elementelor și aparatelor electrotehnice în domeniul


specific electricii și electrotehnicii.

Scopul modulului: Formarea competențelor profesionale specific necesare pentru aplicarea în


practică a proprietăților materialelor, precum și montarea, exploatarea aparatelor și dispozitivelor de
măsură și control specifice domeniului electric și electronic auto.
La finele acestui modul elevul formabilul va fi capabil să :
- Respecte normele securității și sănătății muncii la utilizarea materialelor, aparatelor și
dispozitivelor specifice domeniului electric și electronic auto;
- Pregătească materialele și elementele specifice domeniului electric și electronic auto;
- Execute lucrările de lăcătuşărie specifice domeniului electric și electronic auto;
- Verifice calitatea executării lucrărilor de lăcătuşărie specifice domeniului electric și electronic
auto;
- Gestioneze materialele, elementele și aparatele specifice domeniului electric și electronic auto;
- Aplice mijloacele de protecţie individuală;

Administrarea modulului:

Unități de competență T P Total


Pregătirea materialelor specific domeniului electric și
UC 1 28 12 40
electronic auto
Utilizarea materialelor electrotehnice în componentele
UC 2 28 12 40
circuitelor electrice
UC 3 Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu/alternativ 50 12 62
UC 4 Montarea schemelor electrice și electronice 20 18 38
Evaluare modul 2 6 8
Total 128 60 188

45
Achiziții teoretice și practice
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unitate de competenţă 1. Pregătirea materialelor specifice domeniului electric și electronic auto.
A216. Realizarea legăturii între proprietățile  Norme generale de desen tehnic: formate, scări, LP60. Trasarea liniilor paralele,
materiei prime și produsul final; linii, etc.; perpendicular și sub unghi
A217. Pregătirea sculelor și dispozitivelor  Materiale utilizate în costrucția automobilistică: prestabilit;
pentru trasare; clasificarea, proprietăţi și caracteristici. LP61. Trasarea conturului închis format
A218. Aranjarea rațională a sculelor și  Trasarea – noțiuni generale; din linii drepte, cercuri și arcuri de
dispozitivelor pentru trasare;  Scule și dispozitive de trasare; cerc;
A219. Interpretarea semnelor de siguranță din  Metode de trasare: trasarea plană și LP62. Trasarea unui contur al piesei cu
atelier; trasarea în spațiu preluarea dimensiunilor de pe
A220. Respectarea normelor securității muncii  Securitatea muncii la realizarea lucrărilor de șablon;
la trasare ; trasare; LP63. Ascuțirea sculelor de trasare.
Trasarea conform dimensiunilor LP64. Trasarea conturului unui făraș
 Cerinţe faţă de organizarea locului de
de pe șablon; și/sau unei cutii de depozitare.
muncă la trasare;
A221. Gestionarea eficientă a materialelor; LP65. Debitarea cu ferestrăul manual a
 Metode de control a calității la trasare.
A222. Controlul calității trasării; barelor și țevilor metalice (d = 20
A223. Utilizarea terminologiei specifice  Reprezentarea vederilor, secțiunilor și mm);
procesului de trasare. tăieturilor. LP66. Debitarea cu ferestrăul manual a
A224. Citirea desenelor de execuție cu  Laminarea. Tipuri de profile laminate. benzilor metalice cu pânza fixate în
secțiuni și tăieturi;  Aspecte generale privind procesul de așchiere a plan orizontal la 900;
A225. Determinarea dimensiunilor metalelor; LP67. Debitarea manuală a țevilor cu
semifabricatului în conformitate cu desenul  Debitarea și tăierea cu scule manuale; dispozitivul de tăiat țevi cu role (d =
piesei finale;  Debitarea și tăierea cu mașini mecanizate; 15 – 20 mm);
A226. Pregătirea și întreținerea sculelor și  Securitea muncii la debitare și tăiere; LP68. Debitarea manuală a plăcilor
dispozitivelor pentru debitare și tăiere;  Organizarea locului de muncă la debitare și metalice cu foarfece (s = 0,5 – 1,0
A227. Utilizarea sculelor și dispozitivelor tăiere; mm);
conform particularităților semifabricatului  Măsuri antiincendiu și de protecție a mediului; LP69. Debitarea manuală a plăcilor
(forma, grosimea și marca materialului);  Metode de control a calităţii la debitare și metalice cu foarfece de banc (s =1,5
A228. Respectarea normelor securității muncii tăierea materialelor metalice. – 4,0 mm);
la debitare și tăiere;  Reprezentări utilizate în desenul tehnic: LP70. Debitarea semifabricatelor
A229. Constatarea asigurării locului de muncă metalice cu disc abraziv.

46
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
cu mijloace de stingere a incendiilor; proiecția ortogonală, reprezentarea axonometrică. LP71. Tăierea semifabricatelor pentru
A230. Aplicarea mijloacelor de protecţie  Fonte: clasificarea, proprietăți tehnologice, ciocan și daltă.
individuală; caracteristici mecanice; LP72. Confecționarea scoabelor din benzi
A231. Debitarea și tăierea semifabricatelor din  Noțiuni generale despre îndreptarea și și bare rotunde sub unghi diferit de
tablă; îndoirea materialelor metalice (manuală şi 900 ;
A232. Debitarea și tăierea barelor și țevilor; mecanizată, la cald și la rece); LP73. Îndoirea la rece a țevilor cu d ≤ 40
A233. Gestionarea eficientă a materialelor;  Îndreptarea și îndoirea (manuală şi mecanizată, la mm pe șablon fix;
A234. Controlul calității debitării; cald și la rece) a tablelor, benzilor și barelor; LP74. Îndoirea la rece a țevilor cu d ≤ 20
A235. Utilizarea terminologiei specific  Scule și dispozitive de îndreptare şi îndoire mm la dispozitivul cu role manual;
procesului de debitare și tăiere a metalelor. a metalelor; LP75. Îndoirea la rece a țevilor și barelor
A236. Determinarea dimensiunilor  Norme de securitate a muncii la realizarea cu d ≥ 20 mm la dispozitivul cuLP87.
semifabricatului în conformitate cu desenul lucrărilor de îndreptare şi îndoire; acționare hidraulică;
piesei finale;  Cerințelede bază ale tehnicii securității muncii; LP76. Îndreptarea cu ciocanul la rece a
A237. Pregătirea sculelor și dispozitivelor proeminențelor plăcilor metalice
 Cerinţe faţă de organizarea locului de muncă la
pentru îndreptare și îndoire conform (grosimea până la 5,0 mm);
îndreptare și îndoire;
grosimii și tipului materialelor metalice; LP77. Pregătirea îmbinării cu muchiile
 Metode și dispozitive de control a calităţii la
A238. Aranjarea rațională a sculelor și răsfrânte (C2), grosimea plăcii 1,0 –
îndreptarea şi îndoirea materialelor metalice.
dispozitivelor pentru îndreptare și îndoire; 2,0 mm;
A239. Respectarea tehnicii securității muncii  Cotarea în desenul tehnic. LP78. Confecționarea fărașului și/sau
la îndreptare şi îndoire a metalelor;  Tratamente termice – noțiuni generale. cutiei de depozitare;
A240. Aplicarea mijloacelor de protecţie  Calire, recoacere, detensionare. LP79. Realizarea găurilor străpunse și (d
individuală;  Găurirea: generalități; = 4 … 10 mm) în placa metalică la
A241. Îndreptarea și îndoirea tablelor;  Scule și dispozitive utilizate la găurire. mașina de găurit, conform desenului
A242. Îndreptarea și îndoirea barelor laminate;  Burghiul elicoidal (construcția și parametrii piesei;
A243. Îndoirea țevilor; geometrici); LP80. Tăierea filetului metric interior cu
A244. Gestionarea eficientă a materialelor;  Mașini de găurit. Regimuri de așchiere la tarodul și filetului metric exterior cu
A245. Verificarea calității produsului finit; burghiere; Tehnologii de găurire; filiera (M6- M10), conform
A246. Utilizarea terminologiei specifice  Tehnica ascuțirii burghielor. Rebuturi la desenului piesei;
procesului de îndreptare și îndoire. găurire; LP81. Burghierea ciocanului (de 100-300
A247. Citirea desenelor tehnice  Filetarea: generalități; gr.)
A248. Stabilirea parametrilor regimurilor de  Tipuri de filete (reprezentarea convențională,

47
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
găurit (turația în funcție de LP82. Burghierea filetului/port-tarodului,
materialul conform desenului de execuție.
piesei și diametrul găurii); LP83. Pilirea și polizarea port-tarodului;
A249. Pregătirea și întreținerea sculelor și LP84. Pilirea și polizarea dălții
dispozitivelor pentru burghiere și LP85. Confecționarea ciocanului de
filetare; lăcătușărie cu greutatea de 100 g;
A250. Respectarea tehnicii securității muncii LP86.
la burghiere și filetare;
A251. Utilizarea șublerului universal la simbolizarea pe desen);
măsurarea găurilor prelucrate și  Dispozitive și scule utilizate la filetare;
verificarea adâncimii burghierii;  Tăierea filetului exterior și interior;
A252. Ascuțirea și controlul ascuțirii  Cerinţe faţă de organizarea locului de muncă la
burghiului; burghiere și filetare;
A253. Determinarea tipului si elementelor  Metode de control a calității la prelucrarea
caracteristice ale filetului; găurilor și filetelor; Scule de măsurare (șublerul,
A254. Realizarea în semifabricate metalice a calibre, lere);
găurilor înfundate și străpunse;  Deşeuri la operaţiile de găurire și filetare;
A255. Realizarea filetului metric interior și impactul lor asupra mediului ambiant.
exterior,  Pilirea și operații de pilire: generalități;
A256. Verificarea calității găuririi și filetării;  Pile: clasificarea, construcția și întreținerea;
A257. Colectarea și depozitarea deșeurilor la  Tehnologii de pilire (suprafețe plane și profilate);
așchierea metalelor;
A258. Utilizarea terminologiei specifice
procesului de burghiere și filetare.
A259. Pregătirea și întreținerea sculelor și
dispozitivelor pentru pilire sau polizare;
A260. Respectarea normelor securității muncii
la pilire și polizare;
A261. Clasificarea pietrelor abrazive.
TOTAL 28 12

48
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unitate de competenţă 2.Utilizarea materialelor electrotehnice în componentele circuitelor electrice
A262. Identificarea caracteristicilor generale  Clasificarea și caracteristicile generale ale LP88. Identificarea și descrierea
ale fiecărei categorii de material utilizate în materialelor electrotehnice: materialelor conductoare
domeniul electric.  Clasificarea materialelor din punct de vedere LP89. Identificarea și descrierea
A263. Asocierea diferitor tipuri de materiale electric; materialelor semiconductoare
conductoare, semiconductoare, magnetice LP90. Identificarea și descrierea
și electroizolante cu proprietățile specifice  Caracteristicile generale ale materialelor utilizate în materialelor electroizolante
și domeniul de utilizare corespunzător. domeniul electric. LP91. Identificarea și descrierea
A264. Identificarea materialelor utilizate la Materiale utilizate la realizarea componentelor materialelor magnetice
realizarea componentelor echipamentelor echipamentelor electrice (tipuri de materiale, LP92. Identificarea și descrierea
electrice din seturi/mostre de material date. proprietăți specifice, utilizări): material condensatoarelor
A265. Asocierea fiecărui tip de componentă conductoare, materiale semiconductoare, materiale LP93. Identificarea și descrierea
electrică/electronică cu simbolul magnetice, materiale electroizolante rezistoarelor
convențional corespunzător.  Componentele echipamentelor electrice LP94. Identificarea și descrierea diodelor
A266. Identificarea parametrilor nominali ai (clasificare; parametric nominali; simbolizare și LP95. Identificarea și descrierea
componentelor electrice și electronice. marcare; componente electrice/electronice; tipuri tranzistoarelor
A267. Decodificarea marcajelor inscripționate constructive; material utilizate; domenii de LP96. Identificarea și descrierea
pe corpul rezistoarelor/condensatoarelor utilizare); contactoarelor electrice
electrice.  Componente electrice și electronice: rezistoare, LP97. Identificarea și descrierea
A268. Identificarea tipurilor constructive de bobine, condensatoare, diode, tranzistoare; mecanismelor de acționare
componente utilizate la realizarea conductoare și cabluri electrice; contacte electrice;
echipamentelor electrice.
isolator și piesei izolante; termobimetale; miezuri
A269. Idenntificarea materialelor utilizate la
magnetice; electromagneți; mecanisme de acționare
realizarea componentelor echipamentelor
electrice.
A270. Asocierea componentelor
echipamentelor electrice cu domeniul de
utilizare corespunzător.
TOTAL 28 12
Unitatea de competență 3. Metode și aparate de măsurare a mărimilor electrice în curent continuu/alternativ

49
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
 Mărimi electrice din circuitele de c.c. și c.a. LP39. Efectuarea lucrărilor cu ampermetru.
A271. Asocierea mărimilor electrice de c.c. cu (definire, unități de măsură, transformări ale LP40. Efectuarea lucrărilor cu voltmetru.
unitățile de măsură corespunzătoare. unităților de măsură): intensitatea curentului LP41. Efectuarea lucrărilor cu ohmmetru.
A272. Efectuarea transformărilor unităților de electric; tensiunea electrică; rezistența electrică; LP42. Efectuarea lucrărilor cu wattmetru.
măsură utilizând multipli și submultipli. puterea electrică; energia electrică. LP.43 Efectuarea lucrărilor cu multimetru.
A273. Identificarea cauzelor apariției erorilor LP.44 Montarea circuitelor electrice simple
 Procesul de măsurare și componentele sale:
în procesul de măsurare. și ramificate cu aparate de măsură.
A274. Decodificarea simbolurilor folosite componentele procesului de măsurare: mărimi fizice,
pentru marcarea aparatelor de măsurat. mijloace de măsurare, metode de măsurare;
A275. Selectarea aparatelor de măsurat, în erori de măsurare (tipuri, cause, relații matematice)
funcție de mărimea electrică de măsurat și  Aparate analogice și digitale pentru măsurarea
domeniul de variație al acesteia. mărimilor
A276. Reprezentarea schemei electrice de electrice:ampermetre;voltmetre;ohmmetre;wattmetr
conectare a aparatelor în circuitul de e;multimetre.
măsurare.  Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.c./
A277. Realizarea montajelor de măsurare a c.a. (scheme de montaj, citirea indicațiilor,
mărimilor electrice din circuitele de c.c. prelucrare și interpretare a rezultatelor): măsurarea
A278. Citirea indicației aparatelor de măsurat. intensității curentului electric; măsurarea tensiunii
electrice; măsurarea rezistenței electrice; măsurarea
puterii electrice.
TOTAL 50 12
Unitatea de competență 4. Inițierea în realizarea practică a schemelor electrice și electronice
A279. Pregătirea sculelor și dispozitivelor  Organizarea locului de muncă la operțiile de LP45. Montarea schemelor electrice cu
necesare pentru realizarea conexiunilor realizare a conecsiunilor electrice și lipire; diferite metode de pregătire a
electrice; contactelor, conductoarelor și plăcilor
A280. Aranjarea rațională a sculelor și  Metode de pregătire a contactelor, conductoarelor electrice.
dispozitivelor pentru realizarea și plăcilor electrice. LP46. Efectuare lucrărilor de lipire a
conexiunilor electrice și lipire;  Metode de conexiune a doi conductori electrici fără metalelor.
A281. Respectarea normelor securității muncii lipire; LP47. Lipirea elementelor radioelectronice.

50
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
larealizarea conexiunilor electrice prin  Conexiunea a doi conductor electrici prin
contactare și lipire;
intermediul contactelor.
A282. Realizarea conexiunilor electrice prin
contacte și lipire conform normelor  Metode de conexiune a doi conductori electrici cu
prescrise; lipire;
A283. Gestionarea eficientă a materialelor;  Noțiuni generale despre lipire;
A284. Controlul calității realizării
conexiunilor electrice prin diferite metode;  Tehnologia operațiilor de lipire;
TOTAL 20 18
TOTAL MODUL 128 60

51
Specificații metodologice

Modulul reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile
teoretice, cât şi pentru cele practice. Scopul modulului fiind formarea la elevi a competențelor
profesionale, o condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea imediată a cunoştinţelor
teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor practice. Totodată, parcursul didactic al modulului va
avea un caracter flexibil, care permite aplicarea atât a strategiilor didactice deductive (de la teorie spre
practică), cât și strategiilor didactice inductive (de la practică spre teorie). Lecțiile de instruire teoretică
și practică pot să alterneze în dependență de strategiile și metodele didactice aplicate, dar și de condițiile
disponibile de realizare a procesului de instruire.
Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu
este afectată logica de formare a competenţelor profesionale. Repartizarea orelor pe unități de
competențe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv și pentru repartizarea orelor pe secvenţe de
conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului.
Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor,
de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum și numărul
de ore alocat pentru instruirea teoretică și practică, va rămâne neschimbat.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. Acestea
vizează aplicarea metodelor centrate pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor, pe
exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la propria
instruire şi educaţie.
Se recomandă ca în atelierul de instruire practică să fie prevăzut spațiu (un perete/stand) pentru
formarea abilităților de montare a suporților, unităților terminale și conductelor.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum și evaluatorilor, în
vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a competențelor profesionale formate în
cadrul modulului.
Pentru colectarea dovezilor referitor la deținerea competențelor profesionale specificate în
prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test practic și teoretic, prin care elevul
va demonstra că este capabil să:
- Caracterizeze (descrie) tipurile, proprietățile și destinația materialelor electrice;
- Analizeze și să interpreteze schemele electrice și electronice;
- Execute schițe, scheme și montaje electrice simple;
- Aplice cu precizie și rigurozitate legile electrocinetice și electromagnetice la realizarea
procedeelor de lucru;
- Manifeste cunoașterea și înțelegerea circuitelor electrice de curent continuu și a circuitelor de
curent alternativ;
- Efectuieze calcule ale mărimilor electrice ale circuitelor de curent continuu și alternativ;
- Analizeze cu atenție rezultatele obținute;
- Demonstreze precizie, vigilență și concentrare sporită în procesul de calculare a mărimilor
electrice ale circuitelor;
- Demonstreze cunoașterea metodelor de măsurare a mărimilor electrice;
- Execute operații de montage a aparatelor electrice și de determinarea a mărimilor electrice în
circuited de current continuum și current alternative;
- Organizeze eficient procesul și locul de lucru, să realizeze lucrări de montare, conectare și
exploatare a mașinilor electrice de curent continuu și de curent alternativ;

52
- Manifeste responsabilitate, precauție, atenție la detalii, concentrare sporită și să dea dovadă de
dexteritate manuală, și acuitate vizuală în procesul de montare, conectare, și exploatare a
instalațiilor electrice.
Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări și va evalua atât procesul de executare a sarcinii,
cât și rezultatul lucrării, conform fișelor de evaluare. Atenție sporită va fi acordată respectării
normelor securității muncii.
În procesul de evaluare, elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru
demonstrarea competențelor. După administrarea testelor (teoretic și practic), cadrul didactic va
oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.
Resurse
Instrumente (Instrumente şi echipament de laborator):
Materiale electrice, materiale semiconductoare, materiale electroizolante, materiale magnetice,
conductoare electrice, condensatoare, rezistoare, diode, tranzistoare, bobine, relee electromagnetice,
plăcuțe bimetale, ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre,ciocane de lipit,
transformatoare electrice, surse de curent continuu, surse de curent alternative, mașini de curent
continuu, mașini de curent alternativ.
Regulamente ce conţin instrucţiuni de lucru:
Regulile tehnicii securităţii la locul de muncă; regulile de protecţie a muncii şi securităţii
antiincendiare; alte regulamente naţionale de siguranţă personală la efectuarea lucrărilor de montare a
echipamentelor termice.
Materiale didactice:
Set de planşe didactice, materiale foto/video, desene de execuţie, softuri educaționale, prezentări
PowerPoint, documentaţie tehnică, fişe tehnologice.
Bibliografie
1. Общий курс слесарного дела, Н. И. Макиенко, Москва «Высшая школа» - 1989.
2. Instalații și echipamente auto. Tehnologia meseriei electrician auto. Manual pentru școli
profesionale. Anii I – II. Sterian Samiolă, Gh. Tocaiuc, Gabriel Cordonescu. Editura didactică și
pedagogică București – 2001.
3. Circuite electrice, Dragoș Ionel Cosma, Florin Mareș – București: CD PRESS, 2009;
4. Instalații electrice, R. Dromereschi, V. Gavril, L. Ionescu – București: Editura M.A.S.T., 2008;
5. Circuite electrice în casă și împrejurimi, trad.: Constantin Dinu – București: M.A.S.T., 2014;
6. Electrotehnica și măsurări electrice: manual pentru clasa X-a / Dragoș Ionel Cosma, Florin
Mareș – București: CD PRESS, 2010;
7. Новые методы сварки и пайки, А.П. Лопатко, З.В.Никифорова, - Москва: ВЫСШАЯ
ШКОЛА 1979.

53
Modulul III. Utilizarea componentelor electrice și electronice în schemele electrice

Scopul modului: Dobândirea competențelor profesionale specifice domeniului de pregătire


generală, în perspectiva folosirii tuturor achizițiilor în continuarea activității practice ulterioare în
domeniul automobilisticii.
Finalități de învățare: La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
- Respecte legile de bază ale electrostaticii, electrocineticii și electromagnetismului.
- Realizează montaje simple cu componente electronice simple.
- Verifice funcționalitațile dispozitivelor și a circuitelor realizate cu componentele date.
Administrarea modulului

Unități de competență T P Total


Aplicarea legilor de bază ale electrotehnicii la calcularea și
UC1 30 30 60
realizarea circuitelor electrice.
UC2 Utilizarea electromagneților la realizarea circuitelor electrice. 20 6 26
Utilizarea dispozitivelor semiconductoare la realizarea circuitelor
UC3 40 30 70
electrice.
UC4 Elaborarea circuitelor electrice simple. 20 18 38

Evaluare modul 2 6 8

Total 112 90 202

54
Achiziţii teoretice şi practice
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unități de competență 1. Aplicarea legilor de bază ale electrotehnicii la calcularea și montarea schemelor electrice.
A285. Utilizarea noțiunilor de bază despre  Cunoștințe de bază ale electrostaticii: LP98. Crearea schemelor electrice a
electricitatea și câmpul electric. - Sarcina electrică unirii R/C în serie, paralel și mixt.
A286. Utilizarea legilor electrotehnicii la - Câmpul electric LP99. Calculul valorilor totale și
verificarea și calcularea valorilor - Legea lui Coulomb verificarea cu aparatele de măsură
parametrilor circuitelor electrice. - Tensiunea electrică
A287. Realizarea circuitelor R, L, C, simple - Capacitatea electrică
A288. Identificarea tipurilor de - Clasificarea condensatoarelor
trasformatoare. - Gruparea condensatoarelor
A289. Conectarea transformatoarelor în - Marcarea condensatoarelor
circuit.  Cunoștințe de bază ale electrocineticii:
- Curentul electric
- Intensitatea curentului electric
- Legea lui Ohm
- Rezistența electrică
- Gruparea rezistoarelor
- Marcarea rezistoarelor.
- Legea lui Joule-Lentz
- Puterea electrică
- Energia electrică
- TeoremeLE lui Kirckoff.
 Cunoștințe de bază ale electromagnetismului:
- Cîmpul electric
- Legea inducției electromagnetice
- Inductivitatea
- Gruparea bobinelor
- Tensiunea electromotoare sinusoidală
- Transformatoare

55
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
TOTAL 30 30
Unități de competența 2. Utilizarea electromagneților la realizarea circuitelor electrice.
A290. Utilizarea electromagneților în  Electromagnetul: LP100.Verificarea releelor
aparatele electrice. electromagnetice.
- Generalități
A291. Identificarea aparatelor ce funcționează LP101.Crearea schemelor electrice de
pe baza electromagneților. - Clasificare dirijare cu relee.
A292. Clasificarea electromagneților. - Variante constructive
A293. Conectarea în circuite electrice a
 Mărimi și relații de bază în studiul
aparatelor electromagnetice.
electromagneților.
 Solenoidul și relee electromagnetice:
- Noțiuni generale
- Principiul de lucru
- Utilizarea
 Electromotorul și generatorul:
- Noțiuni generale
- Principiul de lucru
- Tipuri
- Utilizarea
TOTAL 20 6
Unități de competență 3. Utilizarea dispozitivelor semiconductoare la realizarea circuitelor electrice.
A294. Identificarea tipurilor și proprietăților  Definiția și proprietățile semiconductoarelor. LP102.Verificarea elementelor
electrice ale materialelor semiconductoare. semiconductoare, VD,VT.
A295. Identificarea dispozitivelor electronice  Joncțiunea pn:
semiconductoare. - Definiție

56
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A296. Clasificarea diodelor semiconductoare. - Comportare la polarizare directă/inversă
A297. Conectarea diodei semiconductoare în - Comportare în regim dinamic
circuit electric.
A298. Verificarea funcționalității diodei - Circuite echivalente.
semiconductoare.  Diode:
A299. Identificarea tipurilor de componente - Simbol, aspect fizic, clasificare
după simbol, tip de capsulă și marcaj.
A300. Clasificarea tranzistoarelor. - Date de catalog, parametri
A301. Verificarea funcționalității - Măsurarea parametrilor cu ajutorul aparatelor de
tranzistoarelor. măsură și control
A302. Conectarea tranzistoarelor în circuit. - Caracteristica statică de funcționare
A303. Conectarea dispozitivelor
optoelectronice. - Polarizare
A304. Verificarea funcționalității - Verificarea funcționalității diodei cu ajutorul
dispozitivelor optoelectronice aparatelor de măsură și control
- Utilizări, norme de protecție a mediului.
 Tranzistoare:
- Simbol, aspect fizic, clasificare
- Structura fizică și principiul de funcționare
- Date de catalog
- Conexiuni
- Caracteristici statice de funcționare
- Regimuri de funcționare
- Măsurarea parametrilor cu ajutorul aparatelor de
măsură și control
- Circuite de polarizare

57
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
- Tipuri de defecte
- Verificarea funcționalității tranzistoarelor cu ajutorul
aparatelor de măsură și control
- Utilizări, norme de protecție a mediului.
 Dispozitive optoelectronice (fotorezistoare,
fotodioda,fototranzistorul, dioda
electroluminiscentă, optocuplorul).
TOTAL 40 30

A305. Crearea schemelor simple.  Surse de alimentare (cu transformator, redresor LP103.Montarea și verificarea
A306. Utilizarea surselor de alimentare în monoalternanță sau dublă alternanță, stabilizator fucționalității punții redresoare de
schemele electrice și electronice. C.A.
parametric sau cu tranzistoare, filtre):
A307. Verificarea funcționalității circuitelor LP104.Realizarea practică a schemelor
electronice cu ajutorul aparatelor de - Schema bloc alectrice (generatoare simple,
măsură și control. - Schema electronică multivibratoare și verificarea
A308. Remedierea defectelor constatate - Funcționare funcționalității
(înlocuire componente defecte, refacere
conexiuni/trasee). - Parametri
A309. Desfășurarea amplificătoarelor de - Realizarea și verificarea circuitelor
difirite tipuri (cu 1 sau 2 tranzistoare). - Protecția circuitelor (electrostatică, la supraîncălzire,
A310. Utilizarea amplificătoarelor de difirite la șocuri mecanice)
tipuri.
- Tipuri de defecte
- Verificarea funcționalității circuitelor electronice cu

58
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
ajutorul aparatelor de măsură și control
- Remedierea defectelor constatate (înlocuirea
componentelor defecte, refacerea conexiuni/trasee)
- Norme de sănătate și securitate în muncă, de protecția
mediului, specifice lucrărilor executate.
 Amplificatoare (cu 1 sau 2 tranzistoare).
TOTAL 20 18
TOTAL MODUL 110 84

59
Exemple de activități practice de învățare:
- Măsurarea parametrilor dispozitivelor electronice.
- Trasarea caracteristicii dispozitivelor electronice.
- Realizarea de montaje simple pe cablaj experimental / cablaj imprimat / patforme dedicate.
Resurse materiale minime necesare parcurgerii cursului:
- Componente electronice discrete (diode, tranzistori, dispozitive multijoncțiune, dispozitive
optoelectronice ).
- Aparate de măsură și control (multimetre, osciloscop, generatoare de semnal, sursa de
alimentare).
- Module pentru studiul experimental al componentelor și circuitelor / plăci de test, surse de
alimentare, generatoare de semnal.
- Sistem de calcul cu software adecvat pentru simulări.
Sugestii metodologice.
Conținuturile programei modulului Utilizarea componentelor electrice și electronice în
schemele electrice trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferențiată, ținând cont de
particularitatea colectivului cu care se lucrează și de nivelul inițial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la atitudine cadrelor didactice, care predau
conținutul modulului, în funcție de dificultatea temelor, de nivelul de cunoștințe anterioare ale
colectivului cu care se lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică și
de ritmul de asimilare a cunoștinșelor de către colectivul instruit.
Modulul Utilizarea componentelor electrice șielectronice în schemele electrice, poate încorpora,
în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se
desfășura în laboratoare sau/și în cabinet de specialitate din unitatea de învățământ sau de la agentul
economic, dotate conform recomandărilor precizate în unitățile de competențe menționate mai sus.
Pregătirea practică în laboratoarele tehnologice sau la agentul economic are importanță deosebită
în dobândirea competențelor de specialitate.
Pentru achiziționarea competențelor vizate de parcurgerea modulului, în continuare se
recomandă câteva exemple de activități practice de învățare:
- Exerciții aplicative și practice de identificare și grupare a componentelor și circuitelor
electronice;
- Exerciții aplicative de comparare a parametrilor componentelor și circuitelor electronice;
- Exerciții de identificare a terminalelor componentelor electronice.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activități de învățare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învățare ale fiecărui elev.
Acestea vizează următoarele aspecte:
 Aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive și operatorii ale elevilor,
pe exersarea potențialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire și educație;
 Îmbinarea și o alternanță sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului cu
activitățile ce solicit efortul colectiv de genul discuțiilor, asaltului de idei, etc.;
 Folosirea unor metode care să favorizează relația nemijlocită a elevului cu obiectele cunoașterii,
prin recurgere la modele concrete;
 Însușirea unor metode de informare și de documentare independentă, care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre învățare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea competențelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi
derulate următoarele activități de învățare:
 Elaborarea de referate interdisciplinare;
 Exerciții de documentare;

60
 Navigarea pe Internet, în scopul documentării;
 Vizionări de material video;
 Discuții.
Se consideră că nivelul de pregătiree ste realizat corespunzător, dacă pote fi demonstrate fiecare
dintre rezultatele mînvățării.
Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea prezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficiența întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmărește măsura în care elevii și-au
format competențele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învățării.
 Instrumente de evaluare pot fi diverse, în funcție de specificul modulului și de
metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program
stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeași perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
criteriile de performanță și la condițiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de
evaluare specificat în standardele de pregătire profesională pentru fiecare rezultat al învățării.
b. Finală
 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ și integrat la sfârșitul procesului de
predare/învățare și care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoștințelor,
abilităților și atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
 Fișe de observație;
 Fișe test;
 Fișe de lucru;
 Fișe de autoevaluare;
 Teste de verificare a cunoștințelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de
probleme.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
 Proiectul, prin carese evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor și echipamentelor, acuratețea tehnică, modul de organizare a ideilor și
materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de un grup de elevi.
 Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
 Protofoliul, care oferă informații despre rezultatele școlare ale elevilor, activitățile
extrașcolare etc.
 Plata de montaj, prin care se evaluează abilitățile de realizare și montare a circuitelor electrice.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ și la final de tip sumativ, pentru
verificarea atingerii competențelor. Materia, care urmează a fi evaluată, va viza doar dobândirea
competențelor specifice, în cadrul acestui modul. O competență se va evalua o singură dată.

61
Bibliografia
1. Aurel Ciocîrlea-Vasilescu, Ion Neagu, Mariana, Tehnici de măsurare în domeniu, manual pentru
licee industriale, editura CD PRESS.
2. Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constantin Mariana, Măsurări tehnice, Editura Cvasidocumentaţia
PROSER & Printech, Bucureşti, 2005.
3. Îndrumar pentru electroniști- Radio și televiziune - Vol. 1-3, C. Găzdaru, C. Constantinescu.
4. Circuite electrice, Dragoș Ionel Cosma, Florin Mareș – București: CD PRESS, 2009.
5. Electrotehnica și măsurări electrice: manual pentru clasa X-a/ Dragoș Ionel Cosma, Florin Mareș
– București: CD PRESS, 2010.

Modulul IV. Depistarea și înlăturarea defectelor echipamentelor electrice și electronice ale


automobilelor
Scopul modulului: Formarea competențelor profesionale specifice necesare pentru executarea
lucrărilor de întreținere și reparație curentă a echipamentului electric și electronic auto.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
- Respecte normele securității și sănătății muncii în procesele de mentenanță a automobilelor;
- Execute lucrări de întreținere și reparație a instalațiilor și sistemelor electrice și electronice ale
automobilului;
- Verifice calitatea executării lucrărilor de mentenanță tehnică a sistemelor electrice și electronice
ale automobilului;
- Aplice mijloacele de protecţie individuală;
Administrarea modulului:
Unități de competență T P Total
UC 1 Citirea schemelor electrice auto. 22 18 40
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor de
UC 2 26 24 50
alimentare cu energie electrică.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electrice de
UC 3 16 18 34
pornire.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electrice de
UC 4 30 18 48
aprindere.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electronice
UC 5 46 18 64
de alimentare cu combustibil.
Întreținerea și repararea componentelor instalațiilor electrice
UC 6 16 18 34
de iluminare și semnalizare optică/acustică.
Întreținerea și repararea componentelor electrice ale instalației
UC 7 8 6 14
ștergătoarelor și spălăttoarelor de parbriz.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor de
UC 8 22 6 28
comunicare, securitate și confort.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor pentru
UC 9 20 6 26
controlul și optimizarea funcționării automobilului.
Stabilirea stării tehnice a componentelor surselor alternative de
UC 10 8 8
propulsie ale automobilului.
Evaluare modul 2 6 8
Total 216 138 354

62
Achiziții teoretice și practice

Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unități de competență1. Citirea schemelor electrice auto.
A311. Stabilirea sistemelor şi componentelor  Generalităţi privind echipamentul electric și LP106. Organizarea locului de muncă,
echipamentului electric şi electronic pe electronic al automobilului: securitarea și sănătatea în muncă la
automobil. lucrul cu echipamentului electric.
A312. Analizarea cerinţelor tehnico- - destinaţia echipamentului electric şi electronic al LP107. Citirea schemelor electrice
funcţionale specifice ale echipamentul automobilelor; diferitor mărci de automobile (VAZ
electric şi electronic al automobilelor. - clasificarea echipamentului electric şi electronic al 2106, VAZ 2109, VAZ 2115, Dacia
A313. Localizarea componentelor automobilelor; 1310).
echipamentului electric şi electronic pe
- schema bloc a echipamentului electric şi electronic
schemele electrice şi pe automobil.
A314. Montarea schemelor electrice. al automobilelor;
A315. Localizarea defectelor în baza - cerinţele tehnico-funcţionale specifice ale
schemelor electrice. echipamentul electric şi electronic al
automobilelor.
 Schemele electrice. Simboluri şi reguli de
reprezentare grafică:
- principalele reguli şi simboluri de reprezentare
grafică a schemelor electrice;
- clasificarea schemelor electrice;
- denumirea bornelor;
- componentele şi structura circuitelor electrice;
- dispunerea conductoarelor şi componentelor
electrice/electronice pe automobil.
.

63
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
 Conectori, siguranţe şi relee utilizate în construcţia
automobilului:
-întrerupătoare, comutatoare şi conectori: rol
funcţional, clasificare, soluţii constructive,
funcţionare, utilizare;
-relee: rol funcţional, clasificare, schemele electrice şi
de conexiune, utilizare;
-siguranţe: rolul funcţional, clasificare, soluţii
constructive, utilizare.
- exerciţii de citire a schemelor electrice şi de
localizare a componentelor.
TOTAL 22 18
Unități de competență 2. Întreținerea și repararea componentelor sisitemelor de alimentare cu energie electrică
A316. Localizarea componentelor sistemului  Baterii de acumulatoare, alternatoare şi relee LP108. Exploatarea și determinarea stării
de alimentare cu energie electrică pe regulatoare de tensiune: tehnice a bateriei de acumulatoare.
automobil.
A317. Interpretarea schemelor electrice. - rol funcţional, clasificare;
A318. Stabilirea stării tehnice a - soluţii constructive;
componentelor sistemului de alimentare cu - principii de funcţionare şi parametrii funcţionali;
energie electrică.
- scheme electrice de conectare;
A319. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
acestora. - analiza comparativă a diferitelor tipuri de baterii de
A320. Identificarea mijloacelor tehnice acumulatoare şi alternatoare;
necesare intervenţiei stabilite. - operaţii de întreţinere şi reparaţie.
A321. Consultarea recomandărilor,
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor

64
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
auto.
A322. Executarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţie.
A323. Aprecierea lucrărilor efectuate.
TOTAL 26 24
Unități de competență 3. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electrice de pornire.
 Motorul electric de pornire – demarorul: LP109. Deservirea demarorului.
LP110. Conectarea în circuit și aplicarea în
A324. Localizarea componentelor sistemului - destinaţie, condiţii pe care trebuie să le îndeplinească
funcție de pe mini-stănd.
de pornire electrică. pornirea electrică; LP111. Controlul demarorului pe stănd
A325. Interpretarea schemelor electrice. - clasificare sistemelor de pornire electrică, elemente special.
A326. Stabilirea stării tehnice a
componente; LP112. Demontarea și montarea
componentelor sistemului de pornire
- schema electrică de conectare a electromotorului de demarorului.
electrică.
A327. Detectarea defectelor şi natura apariţiei pornire (citirea şi identificarea componentelor);
acestora. - construcţia şi funcţionarea demaroarelor;
A328. Identificarea mijloacelor tehnice
necesare intervenţiei stabilite. - analiza comparativă a sistemelor şi demaroarelor
A329. Consultarea recomandărilor, utilizate în diferite construcţii de automobile;
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor - factorii care influenţează pornirea motoarelor;
auto. - metode de facilitare a pornirii motorului în sezonul
A330. Executarea lucrărilor de întreţinere şi
rece;
reparaţie.
A331. Aprecierea lucrărilor efectuate. - operaţii de întreţinere şi reparaţie a demarorului.

TOTAL 16 18

65
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unități de competență 4. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electrice de aprindere.
 Sisteme de aprindere: LP113. Efectuarea schemei electrice al
sistemei de aprindere clasică.
- rol funcţional, clasificare;
LP114. Efectuarea schemei electrice al
- cerinţe faţă de sistemele moderne de aprindere; sistemei de aprindere electronică.
- parametrii de bază ai sistemului de aprindere; LP115. Instalarea momentului de aprindere
A332. Localizarea componentelor sistemului - scheme electrice ale sistemelor de aprindere clasic şi la automobil.
de aprindere. LP116 Deservirea elementelor diferitor
electronic;
A333. Interpretarea schemelor electrice. sistemelor de aprindere.
A334. Stabilirea stării tehnice a - construcţia şi funcţionarea componentelor sistemelor
componentelor sistemului de aprindere. de aprindere: bobine de inducţie, bujii de aprindere,
A335. Detectarea defectelor şi natura apariţiei senzori;
acestora. - factorii externi care influenţează asupra scânteii
A336. Identificarea mijloacelor tehnice
bujiei;
necesare intervenţiei stabilite.
A337. Consultarea recomandărilor, - controlul electronic al avansului la aprindere; -
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor controlul electronic al detonaţiei;
auto. - semnalele de intrare şi ieşire;
A338. Executarea lucrărilor de întreţinere şi
- aprindere statică;
reparaţie.
A339. Aprecierea lucrărilor efectuate - analiza comparativă a diverselor sisteme de aprindere;
- operaţii de întreţinere şi reparaţie ale sistemului de
aprindere.

TOTAL 30 18
Unități de competență 5. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electronice de alimentare cu combustibil.

66
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A340. Localizarea componentelor sistemelor  Managementul electronic al sistemelor de LP117. Verificarea blocului de comandă.
de injecţie electronică pentru motoarele cu alimentare cu combustibil: LP118. Verificarea senzorilor.
benzină şi diesel. LP119. Verificarea mecanismelor de
A341. Interpretarea schemelor electrice. - controlul electronic al injecţiei de benzină, scheme acțiune.
A342. Stabilirea stării tehnice a electrice; LP120. Diagnosticarea stării tehnice ale
componentelor sistemelor de injecţie - unitatea electronică de comandă (U.E.C.); sistemelor de injecție electronice.
electronică pentru motoarele cu benzină şi - senzorii şi actuatoarele sistemelor de injecţie
diesel.
electronică a benzinei;
A343. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
acesteia. - controlul sistemului de admisie al aerului la MAS;
A344. Identificarea mijloacelor tehnice - controlul electronic al clapetei de acceleraţie (EPC) la
necesare intervenţiei stabilite. MAS;
A345. Consultarea recomandărilor,
- controlul electronic al sistemului de alimentare cu
instrucţiunilor, softurilor ale producătorilor
auto. benzină;
A346. Executarea lucrărilor de întreţinere şi - controlul electronic al emisiei gazelor arse la MAS;
reparaţie. - recircularea gazelor arse (EGR) la MAS;
A347. Aprecierea lucrărilor efectuate.
- controlul sistemului de captare a vaporilor de
benzină;
- utilizarea semnalelor de la senzorii motorului pe
benzină, consecinţele în cazul lipsei semnalului,
reprezentarea schemei electrice, verificarea stării de
funcţionare, lucrări de reparaţie;
- construcţia şi funcţionarea sistemelor de injecţie
electronică la motoarele Diesel;
- controlul electronic al preîncălzirii amestecului la
motoarele Diesel;

67
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
- controlul electronic al motorului Diesel (EDC);
- scheme electrice a sistemelor de injecţie electronică la
motoarele Diesel;
- senzorii şi actuatoarele sistemelor de alimentare
pentru motoare Diesel;
- utilizarea semnalelor de la senzorii motorului diesel,
consecinţele în cazul lipsei semnalului,
reprezentarea schemei electrice, verificarea stării de
funcţionare, lucrări de reparaţie;
- analiza comparativă a sistemelor de injecţie
electronică: economie de combustibil, poluare,
performanţe.
TOTAL 46 18
Unități de competență 6. Întreținerea și repararea componentelor instalațiilor electrice de iluminare și semnalizare optică/acustică.
A348. Localizarea componentelor instalaţiei  Instalaţia electrică pentru iluminare şi semnalizare LP121. Efectuarea schemelor electrice cu
electrice pentru iluminarea şi semnalizare optică: comutator combinat și întrerupător
optică/acustică. pentru lumină.
A349. Interpretarea schemelor electrice. - scheme electrice ale instalaţiei pentru iluminarea şi LP122. Efectuarea schemelor electrice cu
A350. Stabilirea stării tehnice a semnalizare optică (citirea şi identificarea releul de schimbare direcției,
componentelor instalaţiei electrice pentru componentelor); butonul de avarie.
iluminarea şi semnalizare optică/acustică. - faruri şi lămpi auto pentru semnalizare şi iluminare, LP123. Reglarea tonalității a clacsonului.
A351. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
clasificare, construcţie şi funcţionare;
acesteia.
A352. Identificarea mijloacelor tehnice - analiza comparativă a diferitelor tipuri de faruri şi
necesare intervenţiei stabilite. lămpi auto;
A353. Consultarea recomandărilor,

68
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
- comutatoare de lumini, relee de semnalizare, scheme
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor de conectare;
auto. - instalaţia electrică pentru semnalizare acustică;
A354. Executarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţie. - operaţii de întreţinere şi reparaţie a instalaţiei
A355. Evaluarea calității lucrărilor efectuate. electrice pentru iluminarea şi semnalizare
optică/acustică.
TOTAL 16 18
Unități de competență 7. Întreținerea și repararea componentelor electrice ale instalației ștergătoarelor și spălăttoarelor de parbriz.
A356. Localizarea componentelor instalaţiei LP124. Montarea și repararea schemelor
ştergătoarelor şi spălătoarelorde electrice cu ștergătoarele de parbriz,
parbriz. releu de pauză, spălător de parbriz.
A357. Interpretarea schemelor electrice.
A358. Stabilirea stării tehnice a  Ştergătoarele şi spălătoarele de parbriz.
componentelor instalaţiei ştergătoarelor şi Electromotoare de acţionare. Pompe de spălare.
spălătoarelor de parbriz.
A359. Detectarea defectelor şi natura apariţiei - destinaţie;
acesteia. - elemente componente;
A360. Identificarea mijloacelor tehnice - construcţie, funcţionare;
necesare intervenţiei stabilite.
- scheme electrice de conectare;
A361. Consultarea recomandărilor,
instrucţiunilor,softurilor a producătorilor - operaţii de întreţinere şi reparaţie.
auto.
A362. Executarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţie.
A363. Aprecierea lucrărilorefectuate.
TOTAL 8 6

69
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unități de competență 8. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor de comunicare, securitate și confort.
 Construcţia, funcţionarea, scheme electrice de LP125. Lucrări de verificare, întreținere și
conectare, verificare şi reparare: reparare ale sistemelor de
A364. Localizarea componentelor sistemelor comunicare, securitate și comfort.
de comunicare, securitate şi confort. - sisteme de comunicare: aparate de bord, indicatoare,
A365. Interpretarea schemelor electrice. semnalizatoare de avarie;
A366. Stabilirea stării tehnice a - sisteme de comunicare: computere de bord (trip
componentelor sistemelor de comunicare,
securitate şiconfort. computer), sisteme de navigare (GPS), tahografe (trip
A367. Detectarea defectelor şi natura apariţiei recorder);
acesteia. - sistemul de securitate airbag;
A368. Identificarea mijloacelor tehnice - sisteme de securitate: sistem antiblocare roţi (ABS),
necesare intervenţiei stabilite.
programul electronic de stabilitate (ESP);
A369. Consultarea recomandărilor,
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor - sisteme de securitate: detector de obstacole (park
auto. pilot), sisteme antifurt;
A370. Executarea lucrărilor de întreţinere şi - sisteme de confort: închidere centralizată a uşilor,
reparaţie. acţionarea electrică a geamurilor şi a pavilionului;
- sisteme de confort: instalaţii de climatizare.
TOTAL 22 6

70
Unități de competență 9. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor pentru controlul și optimizarea funcționării automobilului.
 Controlul şi optimizarea funcţionării LP126. Efectuarea lucrărilor de
A371. Localizarea componentelor sistemelor diagnosticare computerizată.
automobilului:
pentru controlul şi optimizarea funcţionării
automobilului. - unităţi electronice de comandă (UEC);
A372. Interpretarea schemelor electrice. - sistemul CAN (Controller Area Network – reţea de
A373. Stabilirea stării tehnice a control zonal);
componentelor sistemelor pentru
controlul şi optimizarea funcţionării - controlul electronic al transmisiei (TC - Traction
automobilului. Control);
A374. Detectarea defectelor şi natura apariţiei - controlul electronic al tracţiunii (TCS - Traction
acesteia. Control System, ASR - Anti-Slip Regulation);
A375. Identificarea mijloacelor tehnice
- direcţie asistată electronic;
necesare intervenţiei stabilite.
A376. Consultarea recomandărilor, - suspensie asistată electronic;
instrucţiunilor,softurilor a producătorilor - sisteme de diagnosticare (OBD - On Board
auto. Diagnostic): conectorul OBD, protocoale de
A377. Executarea lucrărilor de întreţinere şi comunicație utilizate pentru OBD, echipamente
reparaţie.
de diagnosticare OBD.
TOTAL 20 6
Unități de competență 10. Stabilirea stării tehnice a componentelor surselor alternative de propulsie ale automobilului.
A378. Localizarea componentelor  Automobile electrice: Lucrări de verificare și de întreținere a
automobilului electric. componentelor surselor alternative
- generalităţi despre autovehicule electrice;
A379. Interpretarea schemelor electrice. de propulsie.
A380. Stabilirea stării tehnice a - principiul general al propulsării electrice;
componentelor automobilului electric. - avantajele și dezavantajele propulsiei electrice;
A381. Detectarea defectelor şi natura apariţiei - componentele sistemului de tracțiune și alimentare cu
acesteia.
energie;
- modul de funcționare a grupului moto-propulsor

71
(propulsie electrică sau hibridă) sau regimul de
funcționare al mașinilor electrice (motor sau
generator).
TOTAL 8 -

72
Sugestii metodologice
Conţinutul modulului se va prezenta elevilor într-o formă accesibilă, cu utilizarea ultimelor
realizări ale ştiinţei şi tehnicii, a mijloacelor didactice de instruire, mostrelor, planşelor, schemelor,
standurilor de demonstrare, pieselor, ansamblurilor şi aparatelor.
În cadrul predării modulului se vor aplica următoarele tipuri de lecţie: mixtă,
decomunicare/însuşire de cunoştinţe noi, de formare de priceperi şi deprinderi, de recapitulare şi
sistematizare, de evaluare.
Metodele tradiţionale de predare şi cele interactive vor fi combinate cu elemente de instruire
programată, excursii la întreprinderile de transport auto şi staţiile de service auto.
În acest context, se conturează următoarele principii specifice cursului:
a). Principiul abordării integrate a cursului – structurarea conţinuturilor într-un model integrant,
modular, concentric, ce se va axa pe dezvoltarea competenţelor specifice, în scopul cunoaşterii
sistemelor electrice şi electronice ale automobilului.
b). Principiul centrării activităţii/demersului didactic pe elev – acceptarea unui model de învăţare activ,
centrat pe elev, orientat spre activităţi individuale sau în grup, care să contribuie dezvoltarea
independenţei de acţiune, a originalităţii, creativităţii, capacităţii de lucru în echipă, luarea de decizii
personalizate, combinând acestea cu individualizarea ritmului de învăţare.
c). Principiul funcţionalităţii/utilităţii sociale a procesului didactic – dezvoltarea dexterităţilor şi
competenţelor necesare pentru integrarea profesională a elevilor în procesul de producere la
întreprinderile de transport auto şi staţii de service auto. Toate acestea se vor realiza în rezultatul
soluţionării unor situaţii de problemă, care vor contribui la formarea capacităţilor de autoperfecţionare
(autoinstruire).
d). Principiul corelaţiei interdisciplinare – studierea unităţii de curs este bazată pe cunoştinţele elevilor
obţinute în rezultatul studierii modulelor: Utilizarea materialelor, elementelor și aparatelor
electrotehnice, în domeniul specific electricii și electronicii automobilelor, Depănarea defectelor părții
mecanice a automobilului, Utilizarea componentelor electrice și electronice în schemele electrice.
Cunoștințele vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va permite elevilor să deţină abilităţi de soluţionare
a problemelor practice, în procesul activităţii la întreprinderile de transport auto şi staţiile de service
auto. Toate acestea vor contribui la sporirea productivităţii muncii, micşorării preţului de cost a
serviciilor de întreţinere tehnică şi reparaţie, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă a muncitorilor.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi
adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra procesul de predare/învăţare pe elev,
necesităţile şi disponibilităţile acestuia. În valorificările obiectivelor propuse, se va axa pe
individualizarea învăţării, conţinuturile axiologice, diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat ş.a. Lucrul
în grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele
integrate, vizitele etc. contribuie la învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere,
luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă,
competiţional şi a creativităţii elevilor.
Spre realizarea competenţelor se recomandă rezolvarea exerciţiilor de identificare şi localizare a
componentelor electrice şi electronice ale automobilului, de stabilire a legăturilor funcţionale dintre
acestea şi de comparare a diferitelor soluţii constructive, folosind documentaţia tehnică specifică. În
acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media, Internet,
literatură de specialitate, softuri specializate, colecţii de legi, agenţi economici).

73
Propunerea mijloacelor didactice se va realiza în corelaţie cu metodele didactice de
predare/învăţare şi conţinutul ştiinţific al lecţiei. Se vor folosi mijloace didactice specifice pentru
cabinete / laboratoarele de echipament electric şi electronic auto sau a altor spaţii special amenajate şi
dotate corespunzător.
Se recomandă utilizarea:
- fişelor de lucru;
- schemelor electrice şi schemelor bloc;
- fişelor tehnologice;
- cărţilor tehnice, cataloagelor de componente, manualelor de întreţinere şi reparaţii, revistelor de
specialitate;
- machetelor funcţionale cu componentele diferitelor instalaţii şi sisteme electrice ale
automobilului;
- suporturilor de curs/aplicative audio, video sau/şi multimedia;
- soft-urilor educaţionale specifice.
Se recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de
învăţare, eventual integrate într-un sistem multimedia, astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul
elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate pentru obţinerea impactului propus
prin studierea acestei unităţi de curs.
Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale
Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback
continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învăţare, stimularea autoevaluării şi a
evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea evaluării selective sau individuale.
Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va
aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi
condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.
Pentru evaluarea competenţelor elevilor se recomandă utilizarea următoarelor metode:
 probe orale: întrebări cu răspuns scurt, prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii,
exerciţii de citire a documentaţiei tehnice, studii de caz;
 probe practice: identificarea tipurilor de sisteme electrice şi electronice ale motorului, evaluarea
parametrilor specifici unui sistem electric şi electronic al motorului, conectarea în echipamente/
instalaţii a sistemelor electrice şi electronice ale motorului şi verificarea funcţionalităţii acestora;
 instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică, prin care se urmăresc etapele executării
unei lucrări de întreţinere şi reparaţie a unui sistem/component electric şi electronic în
echipamente/ instalaţii specifice domeniului; teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi;
investigaţia; proiectul ş.a.
Pentru integrarea sistemică a cunoştinţelor dobândite, elevii pot fi evaluaţi, de exemplu, prin
portofolii, lucrări individuale, eseuri libere sau structurate, referate tematice etc.
esursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii
Cerințe minime față de sălile de curs: tablă şcolară, calculator, videoproiector şi ecran.
Opţional: tablă interactivă, conexiune la Internet.
Cerinţe minime faţă de sălile pentru activităţi practice: laborator de echipament electric şi
electronic, tester diagnoză auto, un multimetru la 2 elevi, standuri, cărţi tehnice, cabluri de conexiune,

74
conectori/adaptori, areometru sau refractometru, furcă voltmetrică TELWIN, tester pentru baterii de
acumulatoare SPIN BT222, materiale de şters, mijloace individuale de protecţie, banc pentru verificarea
generatoarelor şi demaroarelor, set de instrumente, set de şurubelniţe, baterie de acumulatoare,
alternator, demaror, componente ale sistemei de aprindere, senzori şi actuatoare, siguranţe, relee,
faruri,becuri auto şi altele.
Opţional: calculatoare, conexiune la Internet, softurle specializate Motor Data, ESI [tronic],
AUTODATA.
Bibliografie
1. Sterian Samoilă, Gheorghe Tocaiuc,Gabriel Cordonescu, Instalaţii şi echipamente auto, Editura
didactică şipedagogică-R.A. Bucureşti, -2001. -381p.
2. Tocaiuc Gh., Instalaţii şi echipamente auto, Editura Didactică şi PedagogicăBucureşti, -2001.
-223p.
3. Хернер А., Риль Х-Ю.Автомобильная электрика иэлектроника. Перевод с нем. ЧМПРИА
«СММ-пресс». - М.: ООО«Издательство«За рулем», 2013. -624 с .: ил.
4. www.auto-tehnica.ro
5. www.e-automobile.ro

75
Modulul V. Diagnosticarea computerizată a echipamentelor electrice și electronice ale
automobilelor
Scopul modulului: Formarea și dezvoltarea competenţelor profesionale specifice de executare a
lucrărilor de diagnosticare computerizată a sistemelor electrice și electronice ale automobilului, prin
utilizarea aparatelor, SOFT-urilor și protocoalelor de comunicare.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
- Utilizeze metodele şi mijloacele moderne destinate diagnosticării computerizate.
- Realizeze algoritmi de diagnosticare computerizată.
- Aplice recomandările, instrucţiunile, soft-urile a operaţiilor de diagnosticare computerizată.
- Efcetuieze lucrări de diagnosticare computerizată a elementelor electrice și electronice ale
automobilelor.
Administrarea modulului
Unităţi de competenţă IT IP Total
UC 1. Selectarea mijloacelor de diagnosticare computerizată 30 18 48
UC 2. Diagnosticarea generală a autovehiculelor. 12 6 16
Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare
UC 3. 10 12 22
pe benzină (MAS).
Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare
UC4. 10 12 22
Diesel (MAC).
Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare
UC 5. 8 6 14
LPG și CNG.
Evaluare modul 2 6 8
Total 72 60 132

76
Achiziţii teoretice şi practice

Nr
Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe .
recomandate ore
ore
Unitatea de competenţă 1. Selecatrea mijloacelor de diagnosticare computerizată
A382. Utilizarea noţiunilor şi termenelor cheie din  Structura procesului de diagnosticare LP105.Consultarea
procesul de diagnosticare a automobilului. computerizată şi importanţa etapelor la recomandărilor,
A383. Selectarea echipamentelor necesare pentru instrucţiunilor, soft-
efectuarea diagnosticării.
efectuarea operaţiilor de diagnosticare urilor a operaţiilor de
computerizată a automobilului.  Caracterizarea parametrilor de diagnosticare diagnosticare.
A384. Selectarea tipului de diagnosticare şi computerizată. LP106.Planificarea
protocoalelor de comunicare cu sistemul de  Metodele existente de diagnosticare subiectivă procesului de
diagnosticare a automobilului. diagnosticare.
şi obiectivă, importanţa şi particularităţile
A385. Citirea documentaţiei tehnice specifice LP107.Utilizarea a metodelor
operaţiilor de diagnosticare şi inspecţie tehnică fiecărei metode în parte. şi mijloacelelor
periodică obligatorie a automobilului.  Mijloacele moderne aplicate în cadrul moderne aplicate în
diagnosticării tehnice. procesul de
diagnosticare.
 Utilajele specializate pe diferite tipuri şi metode
LP108.Selectarea
de diagnosticare tehnică a automobilelor. protocoalelor de
 Tipurile de operaţii de diagnosticare utilizate în comunicare utilizate pe
cadrul întreprinderilor de transport auto, automobile.
staţiilor de service auto şi staţiilor de inspecţie
tehnică periodică.
 Argumentarea fiecărui tip de diagnosticare
utilizat şi structura lor.
 Protocoalele de comunicare utilizate pe

77
Nr
Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe .
recomandate ore
ore
automobile.
 Programele de operare contemporane folosite în
cadrul procesului de diagnosticare.
 Compatibilitatea programelor cu utilajul
tehnologic de diagnosticare.

TOTAL 30 18
Unitatea de competenţă 2. Diagnosticarea generală a autovehiculelor
A386. Executarea operaţiilor de diagnosticare  Procesul de diagnosticare generală a LP109.Identificarea
generală a automobilului. autovehiculelor. componentelor
A387. Executarea operaţiilor de diagnosticare autovehiculului.
generală a motoarelor cu ardere internă a  Identificarea echipării după: marcă, tip, LP110.Constatarea stării
automobilului. variantă, numere de identificare a agregatelor, tehnice a
culoare. componentelor.
 Recunoaşterea exactă a modelului şi a anului de LP111.Executarea lucrărilor
de diagnosticare a
fabricaţie.
mecanismelor şi
 Codurile de identificare. sistemelor motorului .
 Operaţiile necesare la diagnosticarea generală a
motorului.
 Identificarea şi decodificarea motorului.
 Conţinutul de elemente toxice sau fumului în
gazele de eşapament, limitele admisibile
conform legii Republicii Moldova şi normelor

78
Nr
Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe .
recomandate ore
ore
europene.
TOTAL 12 6
Unitatea de competenţă 3. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare pe benzină (MAS).
A388. Executarea operaţiilor de diagnosticare a  Sistemele de alimentare cu injecţie de benzină LP112.Depistarea
sistemelor de alimentare cu benzină. (abrevieri tehnice, defecţiuni-parametri). eventualelor defecţiuni
A389. Documentarea rezultatelor diagnosticării ale sistemelor de
tehnice a elementelor componente din sistemul  Metodele şi mijloacele de verificare a alimentare cu benzină.
de alimentare cu injecţie de benzină. elementelor componente din sistemul de LP113.Organizarea şi
alimentare cu injecţie de benzină. monitorizarea lucrărilor
 Funcţionarea pompelor de alimentare, presiunea de diagnosticare tehnică
a elementelor
de alimentare turretur din rampă, injectoarele
componente din
electromagnetice, traductori şi captoare. sistemul de alimentare
 Identificarea şi descrierea erorilor în sistemul de cu injecţie de benzină.
gestionare al motorului cu benzină.
 Utilajele necesare pentru decodare, avantajele şi
dezavantajele fiecărui utilaj.
TOTAL 10 12
Unitatea de competenţă 4. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare Diesel (MAC).
A390. Executarea operaţiilor de diagnosticare a  Parametrii funcţionali pentru motoarele Diesel, LP114.Depistarea
sistemelor de alimentare Diesel. Diesel supra-alimentat, echipamentului CDI, eventualelor defecţiuni
A391. Documentarea rezultatelor diagnosticării ale sistemelor de
HDI, TDI, SDI, TDCI, CDTI, CRDI, dCI, D-
tehnice a elementelor componente din sistemul alimentare Diesel.
de alimentare Diesel. 4D. LP115.Organizarea şi
 Metodele şi mijloacele de verificare a monitorizarea lucrărilor
elementelor componente din sistemul de de diagnosticare tehnică

79
Nr
Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe .
recomandate ore
ore
alimentare Diesel. a elementelor
componente din
 Funcţionarea pompelor de alimentare, pompa
sistemul de alimentare
de presiune înaltă, presiunea de alimentare tur- Diesel.
retur din rampă, injectoarele mecanice,
injectoarele electromagnetice, injectoarele
pompă, traductori şi captoare.
 Identificarea şi descrierea erorilor în sistemul de
gestionare al motorului Diesel.
TOTAL 10 12
Unitatea de competenţă 5. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare LPG și CNG
A392. Executarea operaţiilor de diagnosticare a  Sistemele de alimentare cu combustibil gazos LP116.Depistarea
sistemelor de alimentare cu combustibil gazos. (abrevieri tehnice, defecţiuni-parametri). eventualelor defecţiuni
A393. Documentarea rezultatelor diagnosticării ale sistemelor de
tehnice a elementelor componente din sistemul  Metodele şi mijloacele de verificare a alimentare cu
de alimentare cu combustibil gazos. elementelor componente din sistemul de combustibil gazos.
alimentare cu combustibil gazos GPL şi GNC. LP117.Organizarea şi
monitorizarea lucrărilor 1
 Funcţionarea elementelor componente din
de diagnosticare tehnică
sistemul de alimentare cu combustibil gazos.
a elementelor
componente din
sistemul de alimentare
cu combustibil gazos.
TOTAL 8 6

80
Specificaţii metodologice
Modulul Diagnosticarea computerizată a echipamentelor electrice și electronice ale
automobilelor reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile
teoretice, cât şi pentru cele practice. O condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea
imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor practice. Totodată, parcursul
didactic al modulului va avea un caracter flexibil, care permite aplicarea atât a strategiilor didactice
deductive (de la teorie spre practică), cât şi strategilor didactice inductive (de la practică spre teorie).
Lecţiile de instruire teoretică şi practică pot să alterneze în dependenţă de strategiile şi metodele
didactice aplicate, dar şi de condiţiile disponibile de realizare a procesului de instruire. Pentru atingerea
rezultatelor învăţării, cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrată pe elev. Ordinea de
parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este recomandată, dar aceasta poate fi
schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv şi
pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor
didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de
nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi.
Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.
Ţinând cont de specificul modulului, se recomandă realizarea lucrărilor practice individual.
Abilităţile practice de măsurare, trasare, tăiere, îndreptare, burghiere, filetare, , montare, demontare,
lipire și sudare vor fi formate în procesul de reparare a cadrului și caroseriei.
Sugestii metodologice
Modulul Diagnosticarea computerizată a echipamentelor electrice și electronice ale
automobilelor are drept scop formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor din
învăţământul profesional tehnic postsecundar.
Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, dar se va ţine cont de faptul că profesorul are
libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare, în raport cu
experienţa şi viziunea proprie.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are posibilitatea:
- de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile grupului de elevi;
- de a centra procesul de învăţare pe elev, pe nevoile şi posibilităţile sale, în scopul unei valorificări
optime ale acestora, lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale;
- de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat;
- de a dezvolta competenţele vizate la elevii care prezintă dificultăţi de integrare, adaptând strategiile
utilizate la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (programe individualizate, instrumente
ajutătoare de învăţare etc).
Pentru fiecare activitate, elevilor li se oferă informaţii cu privire la scopurile / obiectivele
urmărite şi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor. De altfel, prima activitate
propusă pentru o unitate de învăţare este o evaluare iniţială, de apreciere, menită să evidenţieze
cunoştinţele prealabile ale elevilor referitor la subiect.
Lucrul în grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice,
temele şi proiectele integrate, vizitele etc. contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor
de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a
spiritului de echipă, competiţional şi creativităţii elevilor.

81
Date fiind competenţele vizate, se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de identificare şi
localizare a defecţiunilor componentelor autovehiculelor şi remorcilor acestora, de stabilire a legăturilor
funcţionale dintre acestea şi de comparare a diferitelor soluţii constructive, de diagnosticare, utilizând
documentaţia tehnică specifică.
În acest scop, se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media,
Internet, literatură de specialitate, colecţii de legi, agenţi economici).
Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu
conţinutul ştiinţific al lecţiei. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor / laboratoarelor de
diagnosticare sau al altor spaţii special amenajate şi dotate corespunzător.
Se recomandă utilizarea:
- cărţilor tehnice, cataloagelor de componente, manualelor de diagnosticare, revistelor de
specialitate;
- recomandărilor, instrucţiunilor, soft-urilor a producătorilor auto;
- panourilor funcţionale cu componentele diferitelor sisteme ale autovehiculelor şi remorcilor
acestora;
- suporturilor de curs / aplicative audio-video sau/şi multimedia;
- soft-urilor educaţionale specifice.
Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de
învăţare, eventual integrate într-un sistem multimedia, astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul
elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin
studierea acestui modul.
Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale
Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare:
- observarea sistematică, pe baza unei fişe de observare;
- proba practică;
- teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi;
- investigaţia;
- autoevaluarea ş.a.
Pentru aprecierea sistematică a cunoştinţelor dobândite, elevii pot fi evaluaţi, de exemplu, prin
portofolii, lucrări individuale, referate tematice etc.
În acelaşi context este necesar ca evaluarea sumativă să fie realizată prin susţinerea unui examen
ce va conţine: proba teoretică formată din doi itemi şi proba practică.

Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii


Cerinţe minime faţă de sălile de curs: Pentru activitatea teoretică este necesară tablă şcolară,
proiector multimedia şi ecran.
Opţional: tablă interactivă, conexiune laIinternet.
Cerinţe minime faţă de sălile pentru activităţi practice: Pentru activitatea practică este necesar
de:
- Minim 5 posturi de lucru echipate fiecare cu elevator şi automobile:
- Cu motor MAS – injecţie de benzină comandată electronic;
- Cu motor MAS – injecţie de combustibil gazos comandată electronic;
- Cu motor MAC – control electronic a sistemului de alimentare;
- Cu transmisie automată;

82 /86
- Cu transmisie integrală;
- Standuri şi verificatoare pentru stabilirea stării tehnice a componentelor autovehiculelor;
- Câte un loc pentru fiecare elev, dotat cu calculator personal cu conexiune la Internet.
Opţional: soft-uri specializate: AUTODATA; ESI[tronic]; Motor Data; Infotech; AC Gas Syncro;
Calculatoare conectate prin reţea la o imprimantă.

Bibliografie:
1. Lacusta Ion, Rusu Boris, Antoci Eduard, Diagnosticarea automobilelor: Îndrumar de laborator –
Chişinău: Univ. Agrară de Stat din Moldova, Colegiul de Transporturi din or. Chişinău. – Ch.:
UASM, 2008.
2. Băltăreţu Cerasela – Gabriela, Diagnosticarea, întreţinerea şi repararea automobilului – Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, 2011.
3. Andriescu Cr., Stratulat M., Diagnosticarea automobilului – Bucureşti: Editura Ştiinţa & Tehnica,
1998.
4. Pădureţ A., Păduraru V. Îndrumar metodic pentru proiectul de an la disciplina „Diagnosticarea
computerizată şi omologarea transportului auto” Chişinău 2005.

83 /86
VI. Sugestii metodologice

Curriculumul la meseria „Electrician-electronist auto” orientează proiectarea, organizarea şi


desfăşurarea procesului de instruire în vederea formării competenţelor profesionale şi sociale
corespunzătoare cerinţelor pieţii muncii.
În acest context, strategiile didactice se caracterizează prin flexibilitate, adaptându-se la situaţiile
şi condiţiile de învăţare a contextului educaţional. Eficienţa procesului de învăţământ poate fi asigurată
de selectarea reuşită a metodelor, tehnicilor, mijloacelor de învăţare, a formelor de organizare şi de
îmbinarea armonioasă a acestora oportune situaţiilor de învăţare.
Diversitatea mijloacelor didactice actuale motivează elevii pentru învăţare şi formează abilităţi
profesionale. Un rol important, în acest caz, le revine mijloacelor audiovizuale şi anume: computerul,
notebookul, videoproiectorul, filmele didactice pe CD-uri, soft-urile educaţionale etc. Un alt tip de
mijloace didactice eficiente sunt mijloacele didactice ilustrative: fişe instructiv-tehnologice, cartele
tehnologice, planşe referitoare la igiena personală a operatorului, locul de muncă şi activităţi realizate la
locul de muncă, scheme tehnologice de preparare a operatorului etc.
Metodele interactive asigură o educaţie dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, continuă.
Metodele cele mai recomandate în formarea profesională care presupun îmbinarea cunoştinţelor
teoretice şi practice sânt: demonstraţia, exerciţiul, algoritmizarea, lucrarea practică, ştiu, vreau să ştiu,
am învăţat, simularea de caz, problematizarea, observaţia, cubul, brainstorming, jocul de rol etc.
Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator, implicând activ pe cel ce învaţă.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. Acestea
vizează următoarele aspecte:
 aplicarea metodelor centrate pe audient, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
cursanţilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea cursantului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al cursantului
cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pe parcursul modulelor pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
 demonstraţii de realizare a lucrărilor;
 exerciţii practice de realizare a lucrărilor;
 exerciţii practice de evaluare, autoevaluare şi control a executării lucrării şi a rezultatului
obţinut;
 vizionări de materiale video;
 studii de caz „Determinarea defectului şi cauzei apariţiei acestuia”.
Este recomandată învăţarea individuală, lucrul în perechi sau pe grupe în funcţie de
conţinuturi. Este recomandată utilizarea lucrului cu computerul atunci când conţinuturile sunt
adecvate.
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare
dintre rezultatele învăţării.

84 /86
VII. Sugestii de evaluare

În procesul de formare profesională, în contextul structurării procesului de învăţământ pe module


axate pe competenţe, se utilizează o gamă amplă de modalităţi de evaluare:
 evaluarea diagnostică,
 evaluarea formativă,
 evaluarea sumativă,
 evaluarea autentică,
 evaluarea pentru certificare.
Evaluarea diagnostică stabileşte nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi a
competenţelor formate la elevi. Acest tip de evaluare se realizează la începutul procesului de instruire
profesională cu scopul de a identifica nivelul de alfabetizare funcţională la elevi, precum şi aspecte ce
necesită corectare sau îmbunătăţire, realizate prin programe de recuperare.
În contextul unui învăţământ axat pe competenţe, vectorul evaluării este orientat spre evaluarea
formativă – proces continuu de observare a formării elevului în procesul de instruire. Acest tip de
evaluare se realizează pe tot parcursul activităţii de instruire şi oferă un feedback relevant în legătură cu
procesul de formare a competenţelor.
Astfel, valoarea evaluării formativeconstă în formarea permanentă, continuă a competenţelor la
elevi reflectate în standardul ocupaţional.
În acest context, în activitatea didactică, va reuşi acel profesor care va oferi la lecţii un set de
sarcini didactice pe nivele, elaborate în contextul taxonomiilor corespunzătoare, fapt ce va permite
valorificarea la maximum a potenţialului fiecărui elev şi va permite profesorului să ghideze şi să
monitorizeze activitatea de formare a competenţelor profesionale la elevi.
În procesul de evaluare formativă sunt utilizate diverse modalităţi de evaluare: observaţia,
răspunsuri orale ale elevilor, lucrări scrise, lucrările practice etc.
Un interes deosebit prezintă lucrările practice, în cadrul cărora elevii sunt puşi în situaţia de a
executa ei însuşi, sub conducerea şi îndrumarea profesorului, diferite sarcini cu caracter aplicativ în
vederea fixării şi consolidării cunoştinţelor şi a formării priceperilor şi deprinderilor. Astfel, lucrările
practice presupun un volum mai mare de muncă independentă din partea elevilor.

Bibliografie

1. Общий курс слесарного дела,Н. И. Макиенко, Москва «Высшая школа» - 1989.


2. Instalații și echipamente auto. Tehnologia meseriei electrician auto. Manual pentru școli
profesionale. Anii I – II. Sterian Samiolă, Gh. Tocaiuc, Gabriel Cordonescu. Editura didactică și
pedagogică București – 2001.
3. Circuite electrice, Dragoș Ionel Cosma, Florin Mareș – București: CD PRESS, 2009;
4. Instalații electrice, R. Dromereschi, V. Gavril, L. Ionescu – București: Editura M.A.S.T., 2008;
5. Circuite electrice în casă și împrejurimi, trad.: Constantin Dinu – București: M.A.S.T., 2014;
6. Electrotehnica și măsurări electrice: manual pentru clasa X-a / Dragoș Ionel Cosma, Florin
Mareș – București: CD PRESS, 2010;
7. Новые методы сварки и пайки, А.П. Лопатко, З.В.Никифорова, - Москва: ВЫСШАЯ
ШКОЛА 1979.
8. Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi
reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.

85 /86
9. M. Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipamente auto. Manual pentru licee indusriale Cl. a
IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti , 1992 .
10. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.
11. AurelCiocîrlea-Vasilescu, Ion Neagu, Mariana, Tehnici de măsurare în domeniu, manual pentru
licee industriale, editura CD PRESS.
12. Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constantin Mariana, Măsurări tehnice, Editura Cvasidocumentaţia
PROSER & Printech, Bucureşti, 2005.
13. Îndrumar pentru electroniști- Radio și televiziune - Vol. 1-3, C. Găzdaru, C. Constantinescu.
14. Circuite electrice, Dragoș Ionel Cosma, Florin Mareș – București: CD PRESS, 2009.
15. Electrotehnica și măsurări electrice: manual pentru clasa X-a/ Dragoș Ionel Cosma, Florin
Mareș – București: CD PRESS, 2010.
16. Sterian Samoilă, Gheorghe Tocaiuc,Gabriel Cordonescu, Instalaţii şi echipamente auto, Editura
didactică şipedagogică-R.A. Bucureşti, -2001. -381p.
17. Tocaiuc Gh., Instalaţii şi echipamente auto, Editura Didactică şi PedagogicăBucureşti, -2001.
-223p.
18. Хернер А., Риль Х-Ю.Автомобильная электрика иэлектроника. Перевод с нем. ЧМПРИА
«СММ-пресс». - М.: ООО«Издательство«За рулем», 2013. -624 с .: ил.
19. Lacusta Ion, Rusu Boris, Antoci Eduard, Diagnosticarea automobilelor: Îndrumar de laborator –
Chişinău: Univ. Agrară de Stat din Moldova, Colegiul de Transporturi din or. Chişinău. – Ch.:
UASM, 2008.
20. Băltăreţu Cerasela – Gabriela, Diagnosticarea, întreţinerea şi repararea automobilului –
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2011.
21. Andriescu Cr., Stratulat M., Diagnosticarea automobilului – Bucureşti: Editura Ştiinţa &
Tehnica, 1998.
22. Pădureţ A., Păduraru V. Îndrumar metodic pentru proiectul de an la disciplina „Diagnosticarea
computerizată şi omologarea transportului auto” Chişinău 2005.

86 /86

S-ar putea să vă placă și