Sunteți pe pagina 1din 5

Matematica distractivă clasa a V-a

I. Competențe specifice disciplinei opționale:


1. Aplicarea noțiunilor matematice, a terminologiei și a notațiilor studiate în diverse contexte.
2. Utilizarea achizițiilor matematice dobîndite în rezolvarea problemelor.
3. Explorarea, investigarea unor probleme, situaţii-problemă reale și/sau modelate, integrînd
achiziţiile matematice şi cele din alte domenii.
4. Rezolvarea prin diverse forme de cooperare a problemelor, situațiilor – problemă în diverse contexte.

II. Repartizarea temelor pe clase și unități de timp:


Clasa Temele Nr. de ore
În împărăția numerelor 10
a V-a Geometria distractivă 15
Secrete matematice 10
Total:
35 ore
Matematica distractivă clasa a V-a
Competențe specifice Conținuturi Nr. de Data Activități de învățare și evaluare (recomandate) Obser CES
vații
ore
Matematica distractivă clasa a V-a
I. În împărăția numerelor.
1.1. Identificarea numerelor în diferite Sarcini de : EF Exerciții de
1.1. Istoria apariției 1 04.09
contexte. calculare a
numerelor. - identificare a numerelor în diverse contexte; sumei și
citire și scriere a numerelor după diverse criterii; produsului a
1.2. Citirea și scrierea după diverse o 1.2. Cifre și numere. 1 11.09
- clasificare a numerelor după anumite criterii; două
caracteristici. numere de
1.3. Numere și semnificații. 1 18.09 - selectare a informației – cheie dintr-un text; la 0-10
1.4. Pătrate magice. 1 25.09 - calculul cu numere naturale;
1.3.Aplicarea operațiilor aritmetice în
diverse contexte. 1.5. Reconstituirea operațiilor. 2 02.10 - reconstituirea operațiilor studiate;
09.10 - utilizare a operațiilor studiate și proprietăților lor în
1.4. Completarea succesiunii de 1.6. Numere amuzante. 1 16.10 diverse contexte;
numere după anumite reguli identificate - rezolvare a problemelor care conduc la
sau date. o 1.7. Probleme din vremuri 2 23.10
utilizarea operațiilor studiate;
1.5. Transpunerea unor situații reale trecute. 06.11 - de transpunere a unor situații în limbaj matematic
și/sau modelate în limbaj matematic,
și rezolvare a problemelor obținute;
rezolvarea problemei obținute și
interpretarea rezultatului. - de interpretare a rezultatului obținut în cadrul
rezolvării problemei;
1.6. Comunicarea în cadrul acțiunilor - justificare și argumentare a rezultatelor obținute și
de învățare în grup. a tehnologiilor utilizate.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problematizarea;
algoritmizarea; activitatea în grup; studiul de caz, cu
aplicaţii practice; jocuri didactice;
analogia; contraexemplul; matricea de asociere;
explozia stelară (starbursting); etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea finală; evaluarea
asistată de calculator; testarea; probe orale, scrise,
practice, grafice; investigaţia; proiecte
simple; etc
Evaluare sumativă 1 13.11

II. Geometria distractivă


Matematica distractivă clasa a V-a
a. 2.1. Figuri geometrice plane în 2 20.11 EF Exerciții de
2.1. 2.1 Explorarea, investigarea și Sarcini de:
desenare și
jurul nostru. 27.11
transpunerea unor situații reale și/sau - utilizarea jocului didactic Puzzle la modelarea de
modelate în limbaj specific geometriei diverselor figuri geometrice; recunoașter
și rezolvarea problemei obținute. b. 2.2. Pătratul magic. 2 04.12 e a figurilor
11.12
- activități de decupare a figurilor geometrice; geometrice
2.2. Stabilirea conexiunilor logice exerciții de efectuare a diverselor măsurări;
dintre matematică și alte domenii, înc. 2.3. Jocul TANGRAM. 2 18.12
situații reale și/sau modelate.
- stabilire a conexiunilor logice dintre diverse
15.01 noțiuni matematice și situații reale;
2.3. Confecționarea unor modele de 2.4. Corpurile geometrice care - transfer a soluțiilor unor probleme pentru
2 22.01
figuri și corpuri geometrice ne înconjoară.
29.01 rezolvarea altora;
2.4. Interpretarea prin modele - justificare și argumentare a rezultatelor
matematice a unor probleme practice. 2.5. Confecționarea cubului. 2 05.02
obținute;
2.5. Identificarea elementelor 12.02
- de investigare a valorii de adevăr a unor
cunos- cute ale corpurilor geometrice 2.6. Desfășurarea cuboidului. 2 19.01 afirmații simple.
și aplicarea lor la calcularea volumului
26.02 Metode şi activităţi de instruire:
cubului și a cuboidului.
metoda exerciţiului; problematizarea;
2.6. Investigarea valorii de adevăr a. 2.7. Puzzle geometrice. 2 04.03
algoritmizarea; activitatea în grup; studiul de caz, cu
a unei afirmații simple prin
aplicaţii practice; jocuri didactice; analogia;
prezentarea unor exemple,
contraexemplul; conexiuni intra- şi interdisciplinare;
contraexemple.
lucrări practice; turul galeriei; etc.
Activităţi de evaluare :
evaluarea formativă, evaluarea finală; evaluarea
asistată de calculator; testarea; probe scrise;
lucrări practice pe teren; proiectul; investigaţia; etc.
Evaluare sumativă 1 11.03
VII. Secrete matematice.
3.1.Identificarea tipurilor de a. 3.1. Teste de logică. 2 18.03 obținute și a tehnologiilor utilizate. EF
probleme în diverse contexte. 25.03
Metode şi activităţi de instruire:
3.2.Utilizarea achizițiilor b. 3.2. Sofisme matematice. 2 01.04 metoda exerciţiului; problematizarea; algoritmizarea;
matematice dobăndite la rezolvarea 08.04 jocuri didactice; analogia; contraexemplul; matricea de
testelor, sofismelor, problemelor c. 3.3. Matematicienii glumesc. 1 15.04 asociere; harta noţională; explozia stelară; etc.
nonstandarde 3.3.Descoperirea 2 29.04
d. 3.4. Provocări pentru copiii Activităţi de evaluare :
unor legități 06.05
Matematica distractivă clasa a V-a
matematice în diverse isteți evaluarea formativă; evaluarea finală; testarea;
contexte. 3.4.Analiza și 2 13.05
e. 3.5. Curiozități cu numere probe orale, scrise, grafice; investigaţia;etc.
interpretarea rezultatelor 27.05
obținute la rezolvarea raționale.
unor probleme prin metode
nonstandarde.
Evaluare sumativă 1 20.05