Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 26 mai 2017


ŞCOALA GIMNAZIALǍ RĂCHITENI – STRUCTURA IZVOARELE
CLASA PREGĂTITOARE
Înv. GHERCĂ LIDIA
ARIA CURRICULARA : Limba si comunicare
DISCIPLINA: Comunicare in limba romana
UNITATEA TEMATICA: “ ÎMPĂRĂŢIA VERII”
SUBIECTUL LECTIEI: Literele alfabetului
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidarea cunoștintelor
DOMENII INTEGRATE :
Comunicare în limba română;
Dezvoltare personală;
Matematica și cunoașterea mediului;
Muzica și mișcare.
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor;
SCOPUL: consolidarea cunoştinţelor despre sunete/litere învăţate, despre propoziţii, cuvinte, silabe.
COMPETENȚE SPECIFICE :
CLR
1.1 Sesizarea semnificatiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostite clar și rar;
1.2 Recunoașterea unor detalii dintr-un mesaj scurt rostit clar și rar;
2.2 Oferirea de informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte;
2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală;
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute;
4.1 Reproducerea unor mesaje simple în contexte uzuale de comunicare;
DP
2.2. Identificarea și aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea școlară;
MEM
1.1Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31.
MM
2.1 Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
a)Cognitive:
O1 să denumească aspecte specifice anotimpului vara;
O2-să numească sunetul inițial/ final al unui cuvânt dat;
O3- să despartă în silabe, precizând numărul silabelor;
O4-să alcătuiască propoziții;
O5- să numere crescător și descrescător de la 0 până la 31
O6- să citescă cuvinte;
O7- să formeze cuvinte;
08- să interpreteze în colectiv cântece învățate
b)Afective:
O9- să manifeste interes pentru lecţie;
O10- să relaționeze pozitiv cu membrii grupului de apartenență (grupul şcolar);
c)Psiho-motorii:
O11-să folosească corect instrumentele de lucru;

1
O12 -să păstreze ordine la mese.
STRATEGII DIDACTICE :
Metode și procedee: Conversația, expunerea , explicația, problematizarea, ciorchinele, munca în echipă, jocul
didactic;
Resurse si materiale : cosulet, role, jetoane, cuburi , fise de lucru , calculator;
Temporale: 40 de min. activitate + 10 min. activitati liber alese;
Spațiale: Sala de clasă;
Forme de organizare: Frontal, îndividual, în echipă;
Forme și tehnici de evaluare: Observare sistematică a comportamentului elevilor, evaluare reciprocă, aprecieri
verbale.

BIBLIOGRAFIE :
1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, anexa 2 la OMECTS NR. 3418/19.03.2013, București
2. Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului - Curriculum pentru educația timpurie a copiilor
de la 3 la 6/7ani, 2008;
3. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului -“Ghid de bune practici”,2008;
4. Fișe de evaluare, MEM - CLR - clasa pregătitoare, ed. Sinapsis, Cluj, 2015
5. Cristina Botezatu - Comunicare in limba romana. MAPA. Fise de lucru pentru clasa pregatitoare, Editura
Vladimed – Rovimed, 2013
6. Site-ul www.didactic.ro

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENT OB. CONTINUT STIINTIFIC EVALUARE
METODE ȘI RESURSE FORME DE
DIDACTIC OP. PROCEDEE MATERIALE ORGANIZARE

1.Moment O.6 Se asigură condițiile necesare desfă șură rii


organiztoric în condiții optime a orei de Comunicare în
limba româ nă : aerisirea să lii de clasă ,
pregă tirea materialelor.
2.Captarea O.6 Astă zi am pentru voi o mare provocare. Expunerea Zâ na Frontal Observare
atenției Sunteți curioși?! Conversatia Primă vara sistematica
Vă provoc să ne bucură m împreună
jucâ ndu-ne!
Literele din Împă ră ția Verii s-au adunat și
ne propun să le ajută m să le așeză m pe
fiecare la locul lor.
Pentru aceasta va trebui să trecem mai
multe probe și să ară tă m că le cunoaștem
foarte bine.
Pornim la drum și urmă m pas cu pas fiecare
etapă . Că rțile ne așteaptă !
Că rțile sunt personalizate și fiecare copil
trebuie să își recunoască numele.
3.Anunțarea Ca să puteți rezolva sarcinile trimise de Conversatia Frontal
temei Alaiul literelor din Împă ră ția verii trebuie
să stați în liniște, să fiți atenți, și să
ră spundeți frumos.
Ați primit fiecare cartea. Avem de rezolvat
mai multe exerciții, unele sunt scrise în
carte, altele le vom rezolva de pe mesajele
3
pe care le-am primit doar eu. Le vom
rezolva împreună .
Pentru fiecare exercițiu rezolvat corect veți
primi câ te o surpriză .
Observați câ te pagini are cartea trimisă de
Zâ nă .
4. Dirijarea Deschidem la prima pagină Conversatia Carte Frontal Observare
activității O.7 Proba 1. Explicația Calculator sistematica
Descoperă cuvintele ascunse!
Formează cuvinte scriind sub fiecare
imagine litera inițială , după model. Individual
Anexa 1
Proba 2. (Oral) Explicația Aprecieri

Obiecte mari/obiecte mici Verbale


carte, barcă Exercițiul jetoane cu Frontal

ied, icoană Conversația cuvinte


pă dure, fereastră
O.1 Proba 3.

Din ce poveste vin? Exercițiul Perechi


Citește titlul că rții. Conversația carte
Unește cartea cu personajul potrivit.
Anexa 2
O.2 Proba 4 (oral)

O.7 Statuile vorbitoare Conversația Calculator Frontal Aprecieri


O.9 Priviți cu atenție statuile. Spuneți ce credeți verbale
că ar vrea să ne comunice fiecare dintre
acestea.
4
Este noapte.
O.3 Răsare soarele.
O.4 Vine furtuna.
Copiii se joacă.
Anexa 3
Proba 5
Sfatul copiilor
Citește fiecare cuvâ nt. Exercițiul Carte Individual Aprecieri
Scrie semnul X sub cuvâ ntul scris corect. verbale

Anexa 4
Proba 6
Litere minunate, din desene animate
Ghicește numele personajului îndră git la Exercițiul Carte Frontal
care literele au fugit! Aprecieri
Conversația
Scriem cuvâ ntul corect. verbale

Anexa 5
Proba 7 (oral)
Câ ntec: „Nechibzuitul”
Intonare Frontal
Proba 8 câ ntec
Litere jucăușe!
Înlocuiește literele subliniate. Ce observi? Exercițiul
Frontal
Anexa 6 Conversația Individual
Proba 9
Cine sunt eu?
Unește numerele în ordine crescă toare. Exercițiul Aprecieri
carte Individual verbale

5
Descoperă ce/cine se ascunde în imagine. Conversația
Anexa 7

5.Obținerea O.8 Proba 10 (oral) Explicația


performanței O.9 „Roata creativită ții” Exercițiul Joc Analiza
și a feed- Ne jucă m, cuvinte noi află m! individual Individual cuvintelor
backului suluri cu
Am pregă tit pentru voi un joc. Jocul se litere/silabe
numește „Roata creativită ții”. Frontal
Formă m cuvinte din una, două sau trei
silabe, pe care le așeză m pe podium.
6.Încheierea O.6 Se vor face aprecieri generale si individuale Conversația Surpriza de Frontal Aprecieri
activității asupra participă rii elevilor la lecție precum Surpriza la litere verbale
și asupra comportamentului lor pe
parcursul orei.
Elevii primesc câ te un fluturaș.

6
Anexa 1

DESCOPERĂ CUVINTELE ASCUNSE!

C C

E
7
Anexa 2

DIN CE POVESTE VIN?

8
Anexa 3

STATUILE VORBITOARE

9
ANEXA 4
SFATUL COPIILOR

10
ANEXA 5
LITERE MINUNATE ÎN DESENE ANIMATE

L A
P B
O B
U I
T M

M Y
O E
T K
C
I
M

A
L
D
D
O
N
11
LITERE JUCĂUȘE

D T
DATA TATA
AI AI
OP OP

C G
CREIER GREIER
ÂND ÂND
ROS ROS

P B
PARCĂ BARCĂ
UNE UNE
ARĂ ARĂ

12
CE SUNT EU?

13
LUMEA POVEȘTILOR

14