Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

Clasa : a IX-a
Profesor: Nastas alina
Aria curriculara: Limba şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Recapitularea părţilor de vorbire
Tipul lecţiei: recapitulare
Durata : 45 de minute
VALORI ŞI ATITUDINI
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural.
COMPETENTE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;
3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse;

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:

O1- să identifice în textul dat părțile de vorbire studiate;


O2- să identifice varianta cu valorile morfologice corecte a părților de vorbire subliniate;
O3- să recunoască valoarea de adevăr din exercitiile propuse;
O4- să alcătuiască unele enunţuri pe baza cerinţelor date;
Strategia didactică
Mijloace didactice:

Resurse
a) Procedurale : exerciţiu, explicaţia, conversaţia , Ciorchinele, rebusul,Gândiţi/lucraţi
în perechi/comunicaţi
b) Materiale : manualul, markere, flipchart, fişe de lucru, caiete;
c) Forme de organizare : frontal, individual ,
Bibliografie:
 Limba română, manual pentru clasa aIX-a
 Limba Româna pentru gimnaziu, liceu, bacalaureat şi admitere în facultate, Ion şi Marinela
Popa, Ed. Niculescu, Bucureşti
 Metodica studierii limbii şi literaturii române, în şcoală, Constantin Parfene, ed Polirom,
1999
OB Etapele Activitatea Strategii didactice Metode/
lecţiei instrumente
de evaluare
Profesorului elevilor Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
Moment Notează absenţii si -îşi pregătesc Conversaţia
organizatoric organizează clasa pentru manualele, caietele
1 min lecţie; şi instrumentele de
- sunt verificate materialele scris.
didactice;
Frontal

Verificarea
cunoştinţelor Frontal
anterioare Verifică tema pentru acasă. Citesc compunerea Conversaţia Aprecieri
2 min avută ca temă. Individual verbale

O1 Captarea - Fiecare elev va primi câte


atenţiei o fişă de lucru.
4 min (Anexa 1A)
-propune realizarea, cu -Completează
ajutorul elevilor, a unui ciorchinele cu părți
ciorchine; Anexa 1 B de vorbire
-Ce părti de vorbire studiate recunoscute în Conversaţia Flipchart Frontal
în acest sem. recunoașteti? cântec dând
exemple. Ciorchinele
Anuntarea  Se anunţă titlul
lecţiei noi şi a lecţiei:Recapitularea Ascultă. Conversaţia Tabla Frontal
obiectivelor părţilor de vorbire Notează pe caiete.
2 min învăţate
 scrie titlul lecției și
enunţă obiectivele

O2 Profesorul împarte fișe


elevilor (Anexa 2), cu Aleg varianta Gândiţi/lucraţi Fişe În perechi Apreciere
exerciţii în care elevii vor corectă în perechi/ verbală
alege varianta corectă. comunicaţi
Dirijarea
procesului de Fişa se corectează oral.
învăţare
 Se propune rezolvarea Rezolvă fişa Exerciţiu fişă Individual Aprecierea
(30 min)
O1 unui exerciţiu în care verbală
O2 elevii vor asocia
cuvintele date cu partea
de vorbire
corespunzătoare.
(Anexa 3), exercițiul 1

 Se propune un
O1 exercițiu în care elevii vor -gasesc valoarea de Conversaţia Fişă Individual Aprecierea
O3 recunoaşte valoarea de adevăr din verbală
adevăr din enunţurile date enunţurile propuse.
(Anexa 3),exercițiul 2
 În continuare elevii,
O4 prin tragere la sorţi, vor
alcătui un enunţ
respectând cerinţa dată. Aprecierea
(Anexa 4). Ascultă indicația Exercitiu Fişe de lucru Pe grupe verbală
 Fiecare grupă va alcătui profesorului şi
un enunţ din construiesc
următoarele propuse: enunţurile cerute.
- un substantiv în cazul D
- un pronume personal pers.
a III-a, pl.,caz N
- un adjectiv derivat cu
sufixul „-esc”
- un adverb provenit din
adjectiv
- un verb la conjunctiv
Aprecierea
Conversaţia Rebus Pe grupe verbală
 Fiecare
Explicaţia
echipă primeşte o
Asigurarea
fișă cu rebusul
retenţiei şi a
transferului Joc Rebus ( Anexa 5 )
10min  Prezintă planșa cu
rebusul  Elevii rezolvă
- Rezolvând rebusul elevii rebusul.
vor descoperi părţile de
vorbire învăţate în sem.
al II-lea la limba româna.
Se corectează oral rebusul
Se fac aprecieri asupra
modului în care elevii au
participat la lectie.

Explicația

Tema pentru
acasă Scrie in 4-5 rânduri , un
1min text cu titlul” Animalul
meu preferat”, in care să
folosesti un substantiv
propriu, un adjectiv cu
functia sintactică de nume
predicativ, un adverb de
loc, un pronume personal în
cazul G, două substantive
comune
Anexa 2

Alege varianta corectă;


În propoziţia Ne vom întâlni (în) parc, cuvântul subliniat este;
a. substantiv, caz N, subiect;
b. substantiv, caz Ac, complement
c. substantiv, caz D, complement

Alege varianta corectă;


În propoziţia Am ascultat povestea ta, cuvântul subliniat este;
a. verb, mod indicativ, timp prezent;
b. verb, mod indicativ, timp imperfect;
c. verb, mod indicativ, timp perfect compus;

Alege varianta corectă;


În propoziţia El este biolog, cuvântul subliniat este;
a. pronume personal, caz nominativ, subiect;
b. pronume personal, caz dativ, complement;
c. pronume personal, caz Ac. complement.

Alege varianta corectă;


În propoziţia Am cumpărat patru portocale, cuvântul subliniat este;
a. numeral ordinal cu valoare adjectivală,caz Ac., atribut;
b. numeral cardinal cu valoare adjectivală, caz Ac., atribut;
c. numeral cardinal cu valoare substantivală, caz Ac., complement;.

Alege varianta corectă;


În propoziţia Iarna sunt temperaturi foarte scăzute, cuvântul subliniat este;
a. Adverb de mod, caz Ac., complement;
b. adverb de timp, cz Ac., complement;
c. substantive comun, caz N, subiect;

Alege varianta corectă;


În propoziţia Florile frumoase sunt ale tale, cuvântul subliniat este;
a. Adjectiv propriu-zis, caz N, atribut;
b. Adjectiv propriu-zis, caz Ac., atribut;
c. Adjectiv provenit din verb la participiu, caz N, atribut;
Anexa 3
Citește cu atenție următorul text:

Undeva,într-un sat, un boier avea într-un pom două zarzăre. De fapt, zarzărul făcuse
mai multe fructe, dar tot mâncându-le, rămăseseră numai astea două, undeva pe o cracă, foarte
sus. Atunci și-a chemat argatul, care era însuși Păcală, in carne și oase.
-Măi Păcala, zise boierul din cerdac, ia urcă-te tu în copac și scoboară cele două
zarzăre.
-Îndată, cucoane.
Se urcă, ajunse la zarzăre și văzându-le cât sunt de coapte si mălăiețe, nu-l răbdă inima
și scăpă una pe gât, aproape nemestecată. Se dădu jos din pom și-i intinse boierului zarzăra
rămasă teafără.
-Dar unde-i zarzăra cealaltă, măi Păcală?
-Am mâncat-o, cucoane!
-Cum ai mâncat-o, Păcală?
-Așa, bine, cucoane!
-Cum bine, Păcală?
-Uite-așa, cucoane! Și hap! O înghiți și pe a doua.
(***Păcală și zarzărele boierului)

Se cere:
I. Scrie in spațiul liber din dreptul fiecărei cifre, litera care corespunde valorii morfologice a
cuvintelor bolduite și subliniate in text cu roșu.

1. ….undeva A-verb la indicativ


2. ….boier B-adjectiv
3. ….două C-interjecție
4. ….o D-adverb de timp
5. ….urcă E-articol nehotarât
6. ….tu F-substantiv comun
7. …mălăiețe G-pronume personal
8. …hap H-numeral cardinal

II. Citeste fiecare dintre afirmații și incercuiește cu litera A dacă o consideri adevărată și cu
F dacă este falsă.

1. A/F În primul enunț , există trei substantive comune.

2. A/F În enunțul “Atunci și-a chemat argatul, care era însuși Păcală, in carne și oase
cuvântul subliniat este adverb de loc cu funcția de complement.

3.A/F În propozitia”O înghiți si pe a doua.”cuvintele subliniate sunt in ordine;

pronume personal ,verb predicativ, numeral ordinal


Anexa 4

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un substantiv în cazul D
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un pronume personal, persoana a III-a, plural, caz N
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un adjectiv derivat cu sufixul ‘-esc’
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un adverb provenit din adjectiv
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un verb la modul conjunctiv
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………