Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Nastas Alina


Clasa a VI-a
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul: Modul gerunziu. Exerciții aplicative.
Tipul lecției: de fixare şi consolidare a cunoştinţelor

Motivaţia: Lecţia este valoroasă deoarece elevii au posibilitatea :


- să-şi reactualizeze şi să-şi completeze cunoştintele despre modul gerunziu;
- să constate noi caracteristici ale acestui mod;
- să-şi dezvolte gândirea critică;
- realizarea unei exprimari logice şi corecte.

COMPETENȚE:

5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.
9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

SUBCOMPETENȚE:

5.1. Producerea unui discurs în limita unei pagini de caiet (o impresie; o opinie personală; relatarea unei întîmplări; argumentarea unui punct de
vedere; aprecieri simple privind textele lirice studiate)..
9.1. Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare studiate în demersul analitic al textului.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Cognitive:
OC1 : Să grupeze verbele la gerunziu după anumite criterii;
OC2 : Să identifice funcţia sintactică a verbelor la modul gerunziu;
OC3 : Să realizeze o reclamă, utilizând verbe.
OC4: Să alcătuiască un cincinel, un acrostih, utilizând verbe la modul gerunziu;
OC5 : Să identifice elementele de structură ale verbelor la modul gerunziu;
OC6: Să-și exprime viziunea proprie asupra unor idei.
B. Afective:
OA : Să participe afectiv la lecţie;
OA : Să accepte solicitările profesorului şi să se mobilizeze pentru realizarea lor;
OA : Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea de învăţare.

C. Psihomotorii:
OP : Să-şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes vizat de profesor;
OP : Să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei.

CONDIŢII PREALABILE:
- clasa de nivel mediu
- să posede informaţii despre articol.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI TEHNICI: brainstorming, cuvinte și semnificații, eseu, observația, explicația, corectarea erorilor, reconstruire, expresii de
atitudine;

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi.

EVALUAREA:
- calitatea exprimării logice şi corecte;
- consolidarea noilor cunoștinte.
- observarea sistematică, evaluarea orală, evaluarea scrisă;

METODE DE EVALUARE: evaluare continuă pe parcursul lecţiei

RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: materiale precum: tablă interactivă (smart board) , foi, carioca, caiete, fişe de lucru, 45
de minute.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Etapele O Conţinutul şi activităţile de învăţare Strategii didactice Metode /


lecției criterii de
evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace Forme de
tehnici organizare
Evocarea Asigură condiţiile necesare Își pregătesc rechizitele
pentru o bună desfăşurare a necesare.
lecţiei.

5’ O6 S1 – Regula celor 6 ,,NU’’ Ascultă cu atenție cele șase Argumentarea Tabla Frontal Corectitudinea
reguli. interactivă lingvistică a
Comentează o regulă din cele exprimării
șase. verbale

6’ Verifică tema de casă . Citesc textele produse. Eseul Individual Respectarea


Observația cerinței
specifice
1’ Se anunță subiectul și obiectivele Ascultă obiectivele lecției. Conversația Tabla
lecției. Notează pe caiete data și interactivă
subiectul lecției. Caiet

Realizarea
sensului S1 – Grupează următoarele verbe Grupează cuvintele propuse. Compararea Tabla În perechi Observare
O1 după anumite criterii. Numesc elementul comun. Asocierea interactivă sistematică
O5 Analizați structura cuvintelor. 1. suf. – ind; Explicația
7’ Ce au aceste în comun? 2. suf.- înd; Observația Caiet
3. afirmativă; Respectarea
-ind -înd + - 4. negativă; cerinței
ne- ger.+pron. 5.gerunziul+formele specifice
pronominale neaccentuate.
S2 – În continuare, fiecare rînd va
primi câte o sarcină diferită. Explicația Tabla Frontal Respectarea
4’+7’ interactivă cerinței
1. Scrie cîte un verb la specifice
gerunziu cu fiecare dintre Alcătuiesc un acrostih. Acrostih
literele lexemului
GERUNZIU drept
inițială.

2. Alcătuiește un cincinel, Individual Observare


O2 utilizând în rândul al Alcătuiesc un cincinel. Cincinel sistematică
O4 treilea verbe la modul
gerunziu.
Aprecieri
verbale
3. Determină funcția
sintactică a verbelor la Analizează propozițiile și Analiza Caiete
gerunziu din următoarele numesc funcția sintactică sintactică
propoziții.

Monitorizează activitatea și îi Corectitudinea


ajută, dacă este cazul. Prezintă produsele obținute. Frontal lingvistică a
exprimării
verbale
S1: Realizează o reclamă a unui
Reflecția produs, la propria alegere, Realizează sarcina individual. Reclamă Caiete
utilizând cel puțin 3 verbe la Prezintă produsul obținut. Adecvanța/
5’+5’ O3 modul gerunziu. Se apreciază reciproc. caracterul
OA plauzibil,
coerența și
logica
răspunsurilor.
S3 – Elevii își exprimă părerea
Extindere față de lecția organizată, utilizînd Își exprimă părerea. Expresii de Frontal
expresiile următoare : atitudine
3’ Cu siguranță…
Imi pare rău…
De azi înainte …
Promit… etc.

Notează elevii activi. Face


aprecieri generale și individuale. Ascultă profesorul. Conversația Aprecieri cu
1’ note