Sunteți pe pagina 1din 289

Numeralele

Numerais

Numeralele cardinale
Numerais cardinais
zero zero ze:ru
unu um, uma um u:ma
doi dois m, duas f do:iş, du:aş
trei três tre:ş
patru quatro kwa:tru
cinci cinco sĩ:ku
şase seis săiş
şapte sete se:tă
opt oito o:itu
nouă nove no:vă
zece dez de:ş
unsprezece onze õ:ză
doisprezece doze do:ză
treisprezece treze tre:ză
paisprezece catorze, (BrP) quatorze kato:rză, kato:rză
cincisprezece quinze kĩ:ză
şaisprezece dezasseis, (BrP) dezesseis dăza-
să:iş, dăzisă:iş
şaptesprezece dezassete, (BrP) dezessete
dăzase:tă, dăzăse:tă
optsprezece dezoito dăzo:itu
nouăsprezece dezanove, (BrP) dezenove dăzano:vă, dăz-
ano:ve
douăzeci vinte vĩ:tă
douăzeci şi unu vinte e um vĩ:tă ă ũ:
douăzeci şi doi vinte e dois vĩ:tă ă do:iş
treizeci trinta trĩ:ta
patruzeci quarenta kwar?:ta
cincizeci cinquenta sĩkw?:ta
3/289

şaizeci sessenta săs?:ta


şaptezeci setenta săt?:ta
optzeci oitenta oit?:ta
nouăzeci noventa nuv?:ta
o sută cem, cento s?:ĩ, s?:tu
o sută douăzeci cento e vinte s?:tu ă vĩ:tă
două sute duzentos duz?:tuş
o mie mil mi:l
două mii dois mil do:iş mi:l
o mie cinci sute optzeci şi trei mil quinhentos e oitenta e três
mi:l kini?:tuş ă oit?:ta ă tre:ş
un milion um milhão ũ: miiã:ũ

Numeralele ordinale
Numerais ordinais
primul primeiro primă:iru
al doilea segundo săgũ:du
al treilea terceiro tărsă:iru
al patrulea quarto kwa:rtu
al cincilea quinto kĩ:tu
al şaselea sexto se:ştu
al şaptelea sétimo se:timu
al optulea oitavo oita:vu
al nouălea nono no:nu
al zecelea décimo de:simu
al douăzecilea vigésimo vije:zimu
al treizecilea trigésimo trije:zimu
al o sutălea centésimo s?te:zimu

Fracţii
Fra-
cionários
(o) jumătate meio, metade mă:iu, măta:dă
unu şi jumătate um e meio ũ:nă mă:iu
o treime um terço ũ: te:rsu
două treimi dois terços do:iş te:rsuş
un sfert um quarto ũ: kwa:rtu
4/289

trei sferturi três quartos tre:ş kwa:rtuş


o cincime um quinto ũ: kĩ:tu
o şesime um sexto ũ: se:ştu
o şeptime um sétimo ũ: se:timu
o optime um oitavo ũ:noita:vu
a noua parte um nono ũ: no:nu
o zecime um décimo ũ: de:simu
o sutime um centésimo ũ: s?te:zimu
Formule de salut şi de adresare
Saudações e tratamento
Bună dimineaţa. Bom dia. bõ: di:a
Bună ziua. Bom dia. bõ: di:a
Salut. Olá!, Oi! ola:!, oi!
Bună seara. Boa noite. bo:a no:ită
Noapte bună. Boa noite. bo:a no:ită
Mă scuzaţi... Desculpe... dăşku:lpă
Pe mine mă aşteptaţi? Está à minha espera?, (BrP) Está esperando por
mim?
ăşta: a mi:nia işpe:ra?, ăşta: ăşpărã:du pur mĩ:?
Mă bucur să vă văd. Estou feliz por vê-lo. ăşto:u făli:ş pur ve:lu
Nu te-am mai văzut de-un car Há anos que não te via. a: a:nuş kă nã:ũ tă vi:a
de ani.
Ce mai faceţi? Como está? ko:mu ăşta:?
Ce faci? Como tem andado?, (col.) Tudo bem?
ko:mu t?ĩnãda:du?, tu:du b?ĩ?
Ce vă mai face familia? Como está a sua família?
ko:mu ăşta: a su:a fami:lia?
Aţi avut o călătorie plăcută? Fez uma boa viagem? fe:ş u:ma bo:a via:j?ĩ?
Ai găsit greu drumul? Foi difícil encontrar o caminho?
fui difi:sil ?ĩkõtra:r u kami:niu?
L-aţi găsit uşor? Encontrou-o sem problemas?
?ĩkõtro:uu s?ĩ pruble:maş?
N-au fost probleme pe drum. A viagem correu sem problemas.
a via:j?ĩ kore:u s?ĩ pruble:maş
Aţi mai fost vreodată aici? Já esteve aqui antes? ja: ăşte:vă aki: ã:tăş?
Mulţumesc de întrebare. Obrigado por perguntar.
obriga:du pur părgũta:r
Eu sunt bine. Estou bem. E você? ăşto:u b?ĩ ă vuse:?
Dumneavoastră?
Aşa şi aşa. Tudo bem. tu:du b?ĩ
Nu mă pot plânge. Não me posso queixar. nã:ũ mă po:su kăişa:r
Arătaţi bine. Está com bom aspeto! ăşta: kõ: bõ:naşpe:tu!
?Domnule/?Doamnă... ?Senhor/?Senhora... sănio:r/?sănio:ra
Doamnelor şi domnilor! Senhoras e senhores! sănio:raş ă sănio:răş!
6/289

Să facem cunoştinţă
Conhecimento
Care este numele dumneavoastră? Pode dizer-me o seu nome?
po:dă dize:rmă u se:u no:mă?
Cum te cheamă? Como te chamas?, (BrP) Qual é o seu
nome?
ko:mu tă şa:maş?, kwa:l e: u se:u no:mă?
Mă numesc... O meu nome é... u me:u no:mă e:
Eu sunt... Eu sou... e:u so:u
Dumneavoastră sunteţi domnul...? É o senhor...? e: u sănio:r?
Cine sunteţi? Quem é você? k?ĩne: vuse:?
Cine e (acolo)? Quem é? k?ĩne:?
Cine e doamna aceea? Quem é aquela senhora?
k?ĩne: ake:la sănio:ra?
Ne cunoaştem? Conhecemo-nos? koniese:munuş?
Vă cunoaşteţi? Conhecem-se? kunie:s?ĩsă?
O cunoaşteţi pe soţia mea? Conhece a minha esposa?
kunie:să a mi:nia ăşpo:za?
Vă amintiţi de mine? Lembra-se de mim? l?:brasă dă mĩ:?
Ne-am mai întâlnit/?văzut undeva? Já nos encontrámos antes?
ja: nuş ?ĩkõtra:muş ã:tăş?
De unde ne cunoaştem? De onde nos conhecemos?
dă õ:dă nuş kuniăse:muş?
Îmi pare rău, dar nu vă cunosc. Acho que não o conheço.
a:şu kă nã:ũ u kunie:su
Din păcate, nu-mi amintesc de Infelizmente não me lembro de si.
dumneavoastră. ĩfălijm?:tă nã:ũ mă l?:bru dă si:
Daţi-mi voie să mă prezint. Deixe-me apresentar.
dă:işămă aprăz?ta:r
Daţi-mi voie să v-o prezint pe soţia Deixe-me apresentar-lhe a minha esposa.
mea. dă:işămă aprăz?ta:riă a mi:nia ăşpo:za
Îmi faceţi cunoştinţă cu...? Pode apresentar-me?
po:dă aprăz?ta:rmă?
7/289

Ne puteţi face cunoştinţă? Pode apresentar-nos?


po:dă aprăz?ta:rnuş?
Vi-l prezint pe... Venha e conheça... vă:nia ă kunie:sa
?Domnul/?Doamna X. Este é ?o senhor/?a senhora X.
e:ştă e: u sănio:r/?a sănio:ra şi:ş
Acesta este ?soţul/?şeful meu. Este é o meu ?marido/?chefe.
e:ştă e: u me:u mari:du/?şe:fă
Aceştia sunt colegii mei. Estes são os meus colegas.
e:ştăş sã:ũ uş me:uş kole:gaş
Îmi pare bine (să vă cunosc). Muito prazer. mũ:itu praze:r
Mi-a părut bine să vă cunosc. Foi um prazer conhecê-?lo/?la.
fui ũ: praze:r kunie:se:lu/?la
Plăcerea e de partea mea. O prazer foi todo meu.
u praze:r fui to:du me:u
8/289

Cum ne luăm la revedere


Despedida
La revedere. Até logo., Adeus. ate: lo:gu, ade:uş
Pa! Adeus!, (BrP) Tchau! ade:uş!, ča:u!
Ai grijă de tine! Fica bem! fi:ka b?ĩ!
Pe curând. Até logo. ate: lo:gu
Ne vedem mâine. Até amanhã. ate: amaniã:
La revedere. Adeus. ade:uş
Transmiteţi-le salutări din partea Dê-lhes cumprimentos meus.
mea. de:iăş kũprim?:tuş me:uş
Îmi pare rău, mă grăbesc. Desculpe, estou com pressa.
dăşku:lpă, ăşto:u kõ: pre:sa
Trebuie să plec. (Já) tenho que ir. (ja:) te:niu kă i:r
N-am timp. Não tenho tempo. nã:ũ te:niu t?:pu
Ne vedem mâine la... Até amanhã em... ate: amaniã: ?ĩ
Ne auzim! Dá notícias! da: nuti:siaş!
Te sun! Eu ligo-te., (BrP) Eu te ligo.
e:u li:gută, e:u tă li:gu
9/289

Urări
Felicitações
Noroc! (la ciocnit) À nossa!, Saúde! a no:sa!, sau:dă!
Noroc! (la strănut) Saúde! sau:dă!
Felicitări! Parabéns! parabe:nş!
Baftă! Boa sorte! bo:a so:rtă!
Distracţie plăcută! Divirtam se! divi:rtãũ să!
Călătorie plăcută. Boa viagem! bo:a via:j?ĩ!
La mulţi ani! Parabéns! parabe:nş!
Sincere condoleanţe. Os meus pêsames. uş me:uş pe:zamăş
Paşte fericit! Feliz Páscoa! făli:ş pa:şkua!
Crăciun fericit! Feliz Natal! făli:ş nata:l!
Un an nou fericit! Feliz Ano Novo! făli:ş a:nu no:vu!
Bravo! Que bom para ti! kă bõ: pa:ra te: i:!
Baftă! Boa sorte! bo:a so:rtă!
Vă ţin pumnii. Eu mantenho meus dedos cruzados.
e:u mãte:niu me:uş de:duş kruza:duş
10/289

Înţelegerea
Compreensão
Poftim? Como? Desculpe? ko:mu? dăşku:lpă?
Scuze, nu înţeleg. Desculpe. Não compreendo. dăşku:lpă nã:ũ kõpri?:du
Nu v-am înţeles Não compreendi bem. nã:ũ kõpri?di: b?ĩ
bine.
Puteţi să repetaţi? Pode repetir? po:dă răpăti:r?
Ce-aţi spus? O que disse? u kă di:să?
M-aţi înţeles O senhor não me compreendeu.
greşit. u sănio:r nã:ũ mă kõpri?de:u
Trebuie să fie o Deve ser um mal-entendido. de:vă se:r ũ: mal?t?di:du
neînţelegere.
Trebuie să existe o Deve existir alguma explicação para isso.
explicaţie. de:vă izişti:r algu:ma ăşplikasã:ũ pa:ra i:su
Puteţi să-mi Pode explicar-me isto aqui? po:dă ăşplika:rmă i:ştu aki:?
explicaţi?
Vorbiţi ?engleză/ Fala ?inglês/?alemão/?francês/?espanhol/?italiano/?russo?
?germană/ fa:la ĩgle:ş/?alămã:ũ/?frãse:ş/?ăşpanio:l/?italia:nu/?ru:su?
?franceză/?spani-
olă/?italiană/
?rusă?
Vorbesc doar un Eu só falo um pouco de alemão.
pic germană. e:u so: fa:lu ũ: po:uku dă alămã:ũ
Vorbiţi mai rar, vă Fale mais devagar, por favor.
rog. fa:lă ma:iş dăvaga:r, pur favo:r
Ce înseamnă asta? O que significa isso? u kă signifi:ka i:su?
Îmi puteţi da mai Pode descrever (isso) com mais detalhes?
multe detalii? po:dă dăşkrăve:r (i:su) kõ: ma:iş dăta:iăş?
Îmi puteţi nota pe Pode escrever (isso)? po:dă ăşkrăve:r (i:su)?
ceva?
Puteţi să-mi Pode desinar isso? po:dă dăzina:r i:su?
desenaţi?
Cum se pronunţă Como se pronuncia esta palavra?
acest cuvânt? ko:mu să prunũ:sia e:şta pala:vra?
11/289

Mă înţelegeţi? Compreende-me? kõpri?:dămă?


Înţeleg. Compreendo. kõpri?:du
Aţi înţeles? Compreendeu? kõpri?de:u?
E clar acum? Está claro agora? ăşta: kla:ru ago:ra?
Înţeleg. Estou a ver!, Compreendo. ăşto:u a ve:r!, kõpri?:du
Îmi pare rău, tot Desculpe, continuo sem perceber.
nu (vă) înţeleg. dăşku:lpă, kõti:nuu s?ĩ părsăbe:r
Mă corectaţi dacă Pode corrigir-me se eu estiver errado?
greşesc? po:dă koriji:rmă să e:u ăştive:r era:du?
12/289

Cereri, ordine şi propuneri


Petições, ordens e propostas
Mă puteţi ajuta? Pode ajudar-me, por favor?
po:dă ajuda:rmă, pur favo:r?
Îmi puteţi da...? Posso ter...? po:su te:r?
Îmi puteţi spune...? Pode dizer-me...? po:dă dize:rmă?
Vă pot ruga ceva? Pode fazer-me um favor?
po:dă faze:rmă ũ: favo:r?
Îmi puteţi da un sfat...? Poderia aconselhar-me...?
pudări:a akõsăia:rmă?
Aţi putea să vă ocupaţi de Pode tratar disso? po:dă trata:r di:su?
asta?
Mi-ar plăcea să... Eu gostaria... e:u goştari:a
Aş vrea să vă întreb... Queria pedir-lhe... kări:a pădi:riă
Sunteţi amabil să...? Seria tão amável de...? sări:a tã:ũ ama:vel dă?
Ar fi posibil să...? Seria possível? sări:a pusi:vel?
Aş dori să vorbesc cu... Queria falar com... kări:a fala:r kõ:
Aş dori să stabilim o întâlnire. Gostava de marcar uma consulta.
goşta:va dă marka:r u:ma kõsu:lta
Am putea să ne întâlnim? Podemos encontrar-nos?
pude:muş ?ĩkõtra:rnuş?
Aţi putea să aşteptaţi o clipă? Pode esperar um minuto?
po:dă ăşpăra:r ũ: minu:tu?
Pot să împrumut asta? Posso pedi-lo emprestado? po:su pădi:lu ?ĩ-
prăşta:du?
Pot să vin cu voi? Posso fazer-lhe companhia?
po:su faze:riă kõpanii:a?
Veniţi să mă luaţi? Vem-me buscar? v?:imă buşka:r?
Puteţi să-mi daţi...? Pode passar-me...? po:dă pasa:rmă?
Aş vrea să ştiu dacă... Gostava de saber se..., (BrP) Queria saber se...
goşta:va dă sabe:r să, kări:a sabe:r să
Puteţi să aflaţi asta (pentru Pode averiguar isso para mim? po:dă avărig-
mine)? wa:r i:su pa:ra mĩ:?
13/289

Mă scuzaţi, am nevoie de... Com licença, preciso de...


kõ: lis?:sa, prăsi:zu dă
Pot să vă ajut? Posso ajudá-la? po:su ajuda:la?
Caut... Estou à procura de... ăşto:u a pruku:ra dă
Mă puteţi duce acolo? Podia-me levar até lá?
pudi:amă lăva:r ate: la:?
Cel mai bine ar fi să... O melhor será... u măio:r săra:
Aţi vrea să...? Gostaria de...? goştari:a dă?
Ce-ai zice de...? E que tal...? ă kă ta:l?
Am putea (să mergem la)... Podemos ir, por exemplo, a ...
pude:muş i:r, pur iz?:plu, a
Veniţi cu noi? Junta-se a nós? jũ:tasă a no:ş?
Dacă nu vă deranjează. Se você não se importa.
să vuse: nã:ũ să ĩpo:rta
Vă deranjează dacă...? (Não) se importa de...? (nã:ũ) să ĩpo:rta dă?
Sunteţi de acord? Está de acordo?, Concorda?
ăşta: dă ako:rdu?, kõko:rda?
Vă interesează? Está interessado/?interessada nisso?
ăşta: ĩtărăsa:du/?ĩtărăsa:da ni:su?
Vreţi să îl/?o vedeţi? Gostaria de ver isso? goştari:a dă ve:r i:su?
Sunteţi sigur? Tem a certeza? t?ĩna sărte:za?
De ce nu? Porque não? pu:rkă nã:ũ?
Cum doriţi. Como desejar. ko:mu dăzăja:r
Va trebui să... Terá que... tăra: kă
Aşteptaţi un moment, vă rog. Espere um momento, por favor.
ăşpe:ră ũ: mum?:tu, pur favo:r
Puteţi intra. Pode entrar. po:dă ?ĩtra:r
Intraţi! Entre! ?:ĩtră!
Haideţi înăuntru! Entre lá! ?:ĩtră la:!
Daţi-vă jos haina. Tire o casaco. ti:ră u kaza:ku
Luaţi loc. Sente-se, por favor. s?:tăsă, pur favo:r
Simţiţi-vă ca acasă. Sinta-se como em casa. sĩ:tasă ko:mu ?ĩ ka:za
Haideţi să vă arăt casa/ Vou mostrar-lhe o lugar.
?apartamentul. vo:u muştra:riă u luga:r
Cu ce să vă servesc? O que lhe posso oferecer?
u kă iă po:su ofărăse:r?
Doriţi să beţi ceva? Posso oferecer-lhe alguma coisa para beber?
po:su ofărăse:riă al-
gu:ma ko:iza pa:ra băbe:r?
Serviţi-vă. Sirva-se à vontade. si:rvasă a võta:dă
Mai ia. Tome mais um(a). to:mă ma:iş ũ:(a)
Mai doriţi? Quer mais? ke:r ma:iş?
14/289
i
Lăsaţi-ne singuri. Deixe-nos sozinhos. de:işănuş suzi:n uş
Plecaţi! Vá embora! va: ?ĩbo:ra!
Ieşi! Baza!, (BrP) Fora! ba:za!, fo:ra!
Dispari! Sai daqui! sai daki:!
15/289

Cum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţia


Agradecimento e satisfação
Mersi! Obrigado!/?Obrigada! obriga:du!/?obriga:da!
Mulţumesc frumos. Muito obrigado! mũ:itu obriga:du!
Mulţumesc pentru tot. Obrigado por tudo. obriga:du pur tu:du
Îţi sunt recunoscător. Agradeço. agrade:su
N-ai pentru ce. De nada. dă na:da
Cu plăcere. De nada. dă na:da
Cu plăcere. O prazer é (todo) meu.
u praze:r e: (to:du) me:u
Frumos din partea É muito gentil da sua parte.
dumneavoastră. e: mũ:itu j?ti:l da su:a pa:rtă
Nu trebuia... Você não devia... vuse: nã:ũ dăvi:a
Mulţumesc anticipat. Obrigado desde já. obriga:du de:jdă ja:
Ne place aici. Gostamos disto aqui. goşta:muş di:ştu aki:
Mi-a plăcut mult aici. Gostei muito de estar aqui.
goştă:i mũ:itu dă ăşta:r aki:
Vă vom recomanda cunos- Vamos recomendar-vos aos nossos amigos.
cuţilor noştri. va:muş răkum?da:rvuş a:uş no:suş ami:guş
Nu suntem foarte mulţumiţi Não estamos muito contentes com (os serviços)...
(de servicii)... nã:ũ ăşta:muş mũ:itu kõt?:tăş kõ: (uş sărvi:suş)
Nu ne place camera noastră. Não gostamos do nosso quarto.
nã:ũ goşta:muş du no:su kwa:rtu
Cerem o reducere. Pedimos desconto. pădi:muş dăşkõ:tu
Îmi vreau banii înapoi. Quero o meu dinheiro de volta.
ke:ru u me:u diniă:iru dă vo:lta
Vreau să fac o reclamaţie. Tenho que me queixar. te:niu kă mă kăişa:r
Dacă nu rezolvaţi problema, Se não arranjar isso, vamos a outro lugar.
vom pleca în altă parte. să nã:ũ arãja:r i:su, va:muş a o:utru luga:r
16/289

Greşim, ne pare rău şi ne cerem scuze


Desculpas, enganos e pena
Îmi pare rău. Sinto muito. sĩ:tu mũ:itu
Îmi cer scuze. Peço desculpa. pe:su dăşku:lpa
Mă scuzaţi. Desculpe. dăşku:lpă
Mă scuzaţi că vă deranjez. Desculpe incomodá-lo. dăşku:lpă ĩku-
muda:lu
Vă rog să nu vă supăraţi. Não fique com raiva.
nã:ũ fi:kă kõ: ra:iva
Liniştiţi-vă. Acálme-se. aka:lmesă
Sunteţi supărat pe mine? Está zangado comigo?
ăşta: zãga:du kumi:gu?
Scuzaţi-mă o clipă. Desculpe-me por um momento.
dăşku:lpămă pur ũ: mum?:tu
Vreau să-mi cer scuze (pentru...). Quero pedir desculpa (por...).
ke:ru pădi:r dăşku:lpa (pur)
Mă tem că nu. Receio que não. răsă:iu kă nã:ũ
Sper că nu vă deranjez. Espero não o incomodar.
ăşpe:ru nã:ũ u ĩkumuda:r
Îmi cer scuze că am întârziat. Desculpe o atraso. dăşku:lpă u atra:zu
Mă scuzaţi, nu am înţeles (bine). Desculpe, não entendi.
dăşku:lpă, nã:ũ ?ĩt?di:
Mă scuzaţi, am nevoie de... Com licença, preciso...
kõ: lis?:sa, prăsi:zu
Nu am vrut să vă jignesc. Não quis ofendê-lo. nã:ũ kiş of?de:lu
Ce păcat! Que pena! kă pe:na!
Nu contează. Não importa. nã:ũ ĩpo:rta
Nicio problemă. Não faz mal. nã:ũ fa:ş ma:l
Din păcate da/?nu Infelizmente sim/?não.
ĩfălijm?:tă sĩ:/?nã:ũ
Nu-ţi face probleme (din cauza Não se preocupe (com isso).
asta). nã:ũ să prăuku:pă (kõ:ni:su)
N-ai ce să faci. Não se pode fazer nada.
nã:ũ să po:dă faze:r na:da
17/289

Nu mai pot să aştept. Não posso esperar mais.


nã:ũ po:su ăşpăra:r ma:iş
Nu ştiu (sigur). Não tenho certeza. nã:ũ te:niu sărte:za
Trebuie să fie o greşeală. Deve ser um engano.
de:vă se:r ũ:n?ĩga:nu
Greşeală. Acho que tem o número errado.
a:şu kă t?ĩnu nu:măru era:du
Am greşit. Enganei-me. ?ĩgane:imă
18/289

Acordul
Acordo
Da. Sim. sĩ:
Sigur. Com certeza. kõ: sărte:za
Bineînţeles. Claro. kla:ru
Sigur. Certamente. sărtam?:tă
Cu plăcere. Com todo o gosto. kõ: to:du u go:ştu
Excelent! Ótimo!, Excelente! o:timu!, ăşsăl?:tă!
Bine. Está bem. ăşta: b?ĩ
Sunt de acord (cu dumneavoastră). Estou de acordo (consigo).
ăşto:u dă ako:rdu (kõsi:gu)
Sunt pentru. Estou de acordo. ăşto:u dă ako:rdu
Fără îndoială. Sem dúvida. s?ĩ du:vida
Evident. Naturalmente. naturalm?:tă
De ce nu? Porque não? pu:rkă nã:ũ?
Cred că da. Acho que sim. a:şu kă sĩ:
Sper că da. Espero que sim. ăşpe:ru kă sĩ:
Mă bucur. Fico feliz. fi:ku făli:ş
Aveţi dreptate. Tem razão. t?ĩ razã:ũ
Aşa-i. É verdade. e: vărda:dă
Ce idee bună. Boa ideia. bo:a ide:ia
Nicio problemă. Não há/?(BrP) tem problema.
nã:ũ a:/?t?ĩ pruble:ma
Posibil. Pode ser. po:dă se:r
Poate. Talvez. talve:ş
Să sperăm. Se Deus quiser. să de:uş kize:r
Înţeleg. Compreendo. kõpri?:du
Îmi place. Eu gosto disso. e:u go:ştu di:su
Nu zic nu. Não digo não. nã:ũ di:gu nã:ũ
Ar putea merge. É possível. e: pusi:vel
Sună bine. Soa bem. so:a b?ĩ
19/289

Dezacordul, refuzul
Desacordo, recusação
Nu. Não., (col.) Ná. nã:ũ, na:
Nu, mulţumesc. Não, ?obrigado/?obrigada.
nã:ũ, obriga:du/?obriga:da
În niciun caz. Certamente não. sărtam?:tă nã:ũ
Eu nu. Eu não. e:u nã:ũ
Pentru mine nu. Para mim não. pa:ra mĩ: nã:ũ
Nu chiar. Não realmente. nã:ũ răalm?:tă
Nu chiar. Não exatamente. nã:ũ izatam?:tă
Cred că nu. Acho que não. a:şu kă nã:ũ
Nu pot să fiu de acord cu Não estou de acordo consigo.
dumneavoastră. nã:ũ ăşto:u dă ako:rdu kõsi:gu
Nu-i adevărat. Não é verdade. nã:ũ e: vărda:dă
Deloc. Absolutamente não. absolutam?:tă nã:ũ
În niciun caz. De maneira nenhuma.
dă mană:ira năniu:ma
Niciodată! Nunca! nũ:ka!
Nici pe departe... Nem de longe... n?ĩ dă lõ:jă
În niciun caz. De maneira nenhuma.
dă mană:ira năniu:ma
În mod sigur nu. Absolutamente não. absolutam?:tă nã:ũ
Pardon! Que atrevimento! kă atrăvim?:tu!
Cum îndrăzniţi? Como se atreve? ko:mu să atre:vă?
Mă tem că nu aveţi dreptate. Acho que está enganado.
a:şu kă ăşta: ?ĩgana:du
Vă înşelaţi. Deve estar enganado.
de:vă ăşta:r ?ĩgana:du
Trebuie să fie o greşeală. Deve ser um erro. de:vă se:r ũ:ne:ru
Din păcate nu pot... Infelizmente não posso...
ĩfălijm?:tă nã:ũ po:su
Mi-ar plăcea, dar... Eu gostaria, mas... e:u goştari:a, maş
Aş prefera să nu... Preferia não... prăfări:a nã:ũ
Trebuie să refuz. Tenho que recusar. te:niu kă răkuza:r
20/289

Nu pot să accept. Não posso aceitar isso. nã:ũ po:su as-


ăita:r i:su
Poate data viitoare. Talvez na próxima vez.
talve:ş na pro:sima ve:ş
21/289

Întrebări
Perguntas

cine? quem?
Cine sunteţi? Quem é o senhor? k?ĩne: u sănio:r?
Cine a fost? Quem era? k?ĩne:ra?
Cine e? Quem é? k?ĩne:?
Cine este acolo? Quem está aí? k?ĩnăşta: ai:?
Cine-i la telefon? Com quem estou a falar?
kõ: k?ĩnăşto:u a fala:r?
Cine ne poate ajuta? Quem poderia ajudar-nos?
k?ĩ pudări:a ajuda:rnuş?
Pe cine căutaţi? Está à procura de quem?
ăşta: a pruku:ra dă k?ĩ?
Cu cine doriţi să vorbiţi? Com quem deseja falar?
kõ: k?ĩ dăze:ja fala:r?
Pe cine să întreb? A quem devo perguntar?
a k?ĩ de:vu părgũta:r?
Cine v-a spus? Quem lhe disse? k?ĩ iă di:să?

ce? que?
Ce se întâmplă? O que se passa? u kă să pa:sa?
Ce s-a întâmplat? O que aconteceu? u kă akõtăse:u?
Ce-i asta? O que é isso? u kă e: i:su?
Ce să fac? O que faço? u kă fa:su?
Ce facem (acum)? O que vamos fazer (agora) ?
u kă va:muş faze:r (ago:ra) ?
Ce căutaţi? Do que é que está à procura?, (BrP) O que está procur-
ando?
du kă e: kă ăşta: a pruku:ra?, u kă ăşta: prukurã:du?
Ce-aţi dori? O que deseja? u kă dăze:ja?
22/289

Ce vă trebuie? Do que precisa? du kă prăsi:za?


Cu ce vă pot ajuta? O que posso fazer por si? u kă po:su faze:r pur si:?
Ce faceţi aici? O que faz aqui? u kă fa:ş aki:?
Despre ce este vorba? De que se trata? dă kă să tra:ta?

cum?, care? como?, qual?


Cum vi s-a părut? Gostou? guşto:u?
Cum vă numiţi? Como se chama? ko:mu să şa:ma?
Cum ajung acolo? Como vou chegar lá?
ko:mu vo:u şăga:r la:?
Ştiţi cum se face? Sabe como se faz isso?
sa:bă ko:mu să fa:ş i:su?
Cum aşa? Como assim? ko:mu asĩ:?
Care este cursul valutar? Qual é a taxa de câmbio?
kwa:l e: a ta:şa dă kã:biu?

al cui? de quem?
A cui este vina? Quem tem a culpa? k?ĩ t?ĩna ku:lpa?
Al cui este acest copil? De quem é a criança?
dă k?ĩne: a kriã:sa?
Al cui e? De quem é isto? dă k?ĩne: i:ştu?
Nu ştiu al cui e. Não sei de quem é. nã:ũ să:i dă k?ĩne:

unde? onde?
Unde e? Onde é? õ:dă e:?
Unde ne întâlnim? Onde nos encontramos?
õ:dă nuş ?ĩkõtra:muş?
Unde sunteţi acum? Onde está agora? õ:dă ăşta: ago:ra?
Unde pot să parchez? Onde posso estacionar?
õ:dă po:su ăştasiuna:r?
Unde locuiţi? Onde mora? õ:dă mo:ra?
Aveţi unde să dormiţi? Tem onde dormir? t?ĩnõ:dă dormi:r?

de unde? donde?; (*BrP) de onde?


De unde sunteţi? Donde é?, (BrP) De onde é? dõ:dă e:?, dă õ:dă e:?
23/289

De unde pleacă Donde parte o autocarro de...?, (BrP) De onde parte o


autobuzul spre...? ônibus de...?
dõ:dă pa:rtă u au-
toka:ru dă?, dă õ:dă pa:rtă u o:nibus dă?
De unde ştiţi? Como sabe? ko:mu sa:bă?
De unde îl ştii? Donde o conheces?, (BrP) De onde o conhece?
dõ:dă u kunie:săş?, dă õ:dă u kunie:să?

unde? para onde?


Unde mergeţi? Para onde vai? pa:ra õ:dă vai?
Unde merge autobuzul acesta? Para onde vai o autocarro/?(BrP) ônibus?
pa:ra õ:dă vai u autoka:ru/?o:nibus?
Unde l-ai pus/?ai pus-o? Onde o meteste? õ:dă u măte:ştă?
Unde aţi vrea să mergeţi? Para onde queriam ir?
pa:ra õ:dă kări:ãũni:r?

când? quando?
Când se întoarce? Quando voltará? kwa:ndu voltara:?
Când au ajuns? Quando é que eles chegaram?
kwa:ndu e: kă e:lăş şăga:rãũ?
Când aveţi puţin timp liber? Quando vai ter tempo?
kwa:ndu vai te:r t?:pu?
Când vă convine? Quando é que pode?
kwa:ndu e: kă po:dă?
Când pot să vin? Quando é que posso vir?
kwa:ndu e: kă po:su vi:r?
Când va fi gata? Quando vai estar pronto?
kwa:ndu vai ăşta:r prõ:tu?
Când trebuie să se întoarcă? Quando deveria chegar?
kwa:ndu dăvări:a şăga:r?
Când v-aţi născut? Quando nasceu? kwa:ndu naşse:u?

cât? quanto?
Cât costă? Quanto custa?, Quanto é?
kwa:ntu ku:şta?, kwa:ntu e:?
Cât cântăreşte? Quanto pesa? kwa:ntu pe:za?
Cât e ceasul? Que horas são? kă o:raş sã:ũ?
24/289

Câte staţii sunt de aici? A quantas paragens de autocarro fica daqui?


a kwa:ntaş para:j?ş dă au-
toka:ru fi:ka daki:?
Câţi ani ai? Quantos anos tens? kwa:ntuş a:nuş t?ş?
Cu cât e mai mare? (ani) Quantos anos tem ele a mais?
kwa:ntuş a:nuş t?ĩne:lă a ma:iş?

de ce? porque?
De ce ai făcut asta? Porque fizeste isso? pu:rkă fize:ştă i:su?
De ce tocmai eu? Porque eu? pu:rkă e:u?
De ce nu? Porque não? pu:rkă nã:ũ?
Nu înţeleg de ce. Não sei porquê. nã:ũ să:i purke:
Dumnezeu ştie de ce. Deus sabe porquê. de:uş sa:bă purke:
Aş vrea să ştiu de ce... Gostaria de saber porque...
goştari:a dă sabe:r pu:rkă

Portugheza braziliană
În Brazilia se vorbeşte un dialect specific, mai deschis şi
mai muzical decât portugheza standard. Brazilienii fo-
losesc des termeni ca beleza, ótimo şi legal - super, minunat.
Timpul
Tempo
O să aveţi ceva timp liber Vai estar livre amanhã?
(mâine)? vai ăşta:r li:vră amaniã:?
Când ne întâlnim? Quando nos encontramos?
kwa:ndu nuş ?ĩkõtra:muş?
La ce oră veţi fi acolo? A que horas vai estar lá?
a kă o:raş vai ăşta:r la:?
Ajung în câteva minute. Chego daqui a poucos minutos.
şe:gu daki: a po:ukuş minu:tuş
Când vă întoarceţi? Quando vai voltar? kwa:ndu vai volta:r?
Mă întorc imediat. Já volto. ja: vo:ltu
Plec peste două ore. Vou sair daqui a duas horas.
vo:u sai:r daki: a du:aş o:raş
A plecat acum jumătate de oră. Saiu daqui há meia hora.
sa:iu daki: a: mă:ia o:ra
E destul de târziu. É bastante tarde. e: baştã:tă ta:rdă
E încă devreme. Ainda é cedo. aĩ:da e: se:du
Trebuie să termin (asta) până Tenho que terminar isto até sexta(-feira).
vineri. te:niu kă tărmina:r i:ştu ate: se:şta(fă:ira)
Trebuie să fie plătit în termen Tem de ser pago dentro de duas semanas de...
de 14 zile de la... t?ĩ dă se:r pa:gu d?:tru dă du:aş săma:naş dă
Ajungem la timp? Chegaremos a tempo? şăgare:muş a t?:pu?
Nu voi ajunge la timp. Não vou chegar a tempo.
nã:ũ vo:u şăga:r a t?:pu
Am putea s-o lăsăm pe mai Podemos adiar isso? pude:muş adia:r i:su?
târziu?
Puteţi veni altă dată? Pode vir noutro dia? po:dă vi:r no:utru di:a?
Sosesc mâine dimineaţă. Vou chegar amanhã de manhã.
vo:u şăga:r amaniã: dă maniã:
Poimâine nu voi avea timp. Depois de amanhã não vou ter tempo.
dăpo:iş dă amaniã: nã:ũ vo:u te:r t?:pu
Trenul pleacă mâine dimineaţă. O comboio parte amanhã de manhã.
u kõbo:iu pa:rtă amaniã: dă maniã:
Cât timp avem? Quanto tempo temos?
kwa:ntu t?:pu te:muş?
26/289

Nu avem foarte mult timp. Não temos muito tempo.


nã:ũ te:muş mũ:itu t?:pu
Trebuie să ne grăbim. Temos de nos apressar.
te:muş dă nuş aprăsa:r
Mă grăbesc. Estou com pressa. ăşto:u kõ: pre:sa
Cât durează? Quanto tempo durará?
kwa:ntu t?:pu durara:?
Ar fi timpul să mergem. Já está na hora de irmos.
ja: ăşta: na o:ra dă i:rmuş
Nu e nicio grabă. Não tem pressa. nã:ũ t?ĩ pre:sa
Avem destul timp. Temos muito tempo. te:muş mũ:itu t?:pu
Câţi ani ai? Quantos anos tens/?(BrP) tem?
kwa:ntuş a:nuş t?ş/?t?ĩ?
27/289

Lunile şi anii
Meses e anos
an ano a:nu
• an calendaristic • ano civil a:nu sivi:l
• an şcolar • ano escolar a:nu ăşkola:r
• an bisect • ano bissexto a:nu bise:ştu
anul acesta este ano e:ştă a:nu
anul trecut no ano passado nu a:nu pasa:du
acum doi ani há dois anos a: do:iş a:nuş
acum un an há um ano a: ũ:na:nu
anul viitor no próximo ano nu pro:simu a:nu
peste doi ani daqui a dois anos daki: a do:iş a:nuş
semestru semestre săme:ştră
trimestru trimestre trime:ştră
o jumătate de an meio-ano me:iua:nu
deceniu decénio dăse:niu
secol século se:kulu
mileniu milénio mile:niu

Anotimpurile
Estação do ano
primăvară primavera primave:ra
vară verão vărã:ũ
toamnă outono outo:nu
iarnă inverno ĩve:rnu
?vara/?iarna no ?verão/?inverno nu vărã:ũ/?ĩve:rnu
?primăvara/?toamna ?na primavera/?no outono
na primave:ra/?nu outo:nu
28/289

Lunile anului
Meses do ano
ianuarie janeiro jană:iru
februarie fevereiro făvără:iru
martie março ma:rsu
aprilie abril abri:l
mai maio ma:iu
iunie junho ju:niu
iulie julho ju:iu
august agosto ago:ştu
septembrie setembro săt?:bru
octombrie outubro outu:bru
noiembrie novembro nuv?:bru
decembrie dezembro dăz?:bru
în iulie em julho ?ĩ ju:iu
până în februarie até fevereiro ate: făvără:iru
din noiembrie de novembro dă nuv?:bru
acum o lună há um mês a: ũ: me:ş
peste o lună dentro de um mês d?:tru dă ũ: me:ş
luna aceasta este mês e:ştă me:ş
luna viitoare no próximo mês nu pro:simu me:ş
?la începutul/?la sfârşitul acestei ?no começo/?no final deste mês
luni nu kume:su/?nu fina:l de:ştă me:ş

Data
Data
În cât suntem astăzi? Que dia é hoje? kă di:a e: o:jă?
Suntem în şapte iunie. É dia sete de junho. e: di:a se:tă dă ju:niu
Ieri am fost în zece Ontem foi dia dez de outubro.
octombrie. õ:t?ĩ fui di:a de:ş dă outu:bru
Sosim pe cinci septembrie. Vamos chegar no dia cinco de setembro.
va:muş şăga:r nu di:a sĩ:ku dă săt?:bru
Poimâine suntem în opt. Depois de amanhã é dia oito.
dăpo:iş dă amaniã: e: di:a o:itu
De pe şaisprezece decem- Vou estar fora a partir de dezasseis de dezembro.
brie voi fi plecat. vo:u ăşta:r fo:ra a parti:r dă dăzasă:iş dă dăz?:bru
29/289

Zilele şi săptămânile
Dias e semanas
astăzi hoje o:jă
mâine amanhã amaniã:
poimâine depois de amanhã dăpo:iş dă amaniã:
răspoimâine daqui a três dias daki: a tre:ş di:aş
ieri ontem õ:t?ĩ
alaltăieri anteontem ãtăõ:t?ĩ
zilnic todos os dias to:duş uş di:aş
o dată pe ?zi/?săptămână uma vez por ?dia/?semana
u:ma ve:ş pur di:a/?săma:na
peste trei ?zile/?săptămâni daqui a três ?dias/?semanas
daki: a tre:ş di:aş/?săma:naş
săptămâna ?trecută/?viitoare ?na semana passada/?na próxima semana
na săma:na pasa:da/?na pro:sima săma:na
în timpul săptămânii durante a semana durã:tă a săma:na
în weekend aos fins de semana a:uş fĩş dă săma:na
zi lucrătoare dia de trabalho di:a dă traba:iu
zi a săptămânii dia útil di:a u:til
sărbătoare feriado făria:du

Zilele săptămânii
Dias da semana
luni segunda(-feira) săgũ:da(fă:ira)
marţi terça(-feira) te:rsa(fă:ira)
miercuri quarta(-feira) kwa:rta(fă:ira)
joi quinta(-feira) kĩ:ta(fă:ira)
vineri sexta(-feira) se:şta(fă:ira)
sâmbătă sábado sa:badu
duminică domingo dumĩ:gu
?miercurea/?joia na ?quarta/?quinta na kwa:rta/?kĩ:ta
30/289

Părţile unei zile


Partes do dia
dimineaţă manhã, madrugada maniã:, madruga:da
în timpul dimineţii manhã maniã:
prânz meio-dia mă:iudi:a
după-amiază tarde ta:rdă
seară noite no:ită
noapte noite no:ită
miezul nopţii meia-noite mă:iano:ită
dimineaţa de manhã dă maniã:
la prânz ao meio-dia a:u mă:iudi:a
după-amiaza à/?pela tarde a/?pe:la ta:rdă
seara à/?de/?pela noite a/?dă/?pe:la no:ită
diseară esta noite e:şta no:ită
aseară ontem à noite õ:t?ĩna no:ită
noaptea à/?de noite a/?dă no:ită
dis-de-dimineaţă de manhã cedo dă maniã: se:du
?la/?după miezul nopţii ?à/?após a meia noite
a/?apo:ş a mă:ia no:ită
în timpul zilei durante o dia durã:tă u di:a

În staţia de autobuz
Când aşteptaţi autobuzul în Brazilia trebuie să-i faceţi
semn şoferului, altfel nu va opri. Orarul afişat în staţiile
de autobuz nu se respectă.
31/289

Orele şi minutele
Horas e minutos
Cât e ceasul? Que horas são? kă o:raş sã:ũ?
E ora cinci. São cinco. sã:ũ sĩ:ku
E un pic trecut de trei. São três horas e tal. sã:ũ tre:ş o:raş ă ta:l
E aproape două. São quase duas (horas). sã:ũ kwa:ză du:aş (o:raş)
E şase şi jumătate. São seis e meia. sã:ũ săiş ă mă:ia
E şase fără un sfert. É um quarto para as seis.
e: ũ: kwa:rtu pa:ra aş săiş
E nouă şi un sfert. São nove e um quarto. sã:ũ no:vă ă ũ: kwa:rtu
E şapte fără cinci. São cinco para as sete. sã:ũ sĩ:ku pa:ra aş se:tă
E şase şi zece. São seis e dez. sã:ũ săiş ă dez?:bru
La ce oră? A que horas? a kă o:raş?
La ora trei după-amiaza. Às três da tarde. aş tre:ş da ta:rdă
La şase şi jumătate. Às seis e meia. aş săiş ă mă:ia
Cât durează ?zborul/ Quanto tempo durará ?o voo/?a viagem?
?drumul? kwa:ntu t?:pu durara: u vo:u/?a via:j?ĩ?
Mi-a stat ceasul. O meu relógio parou. u me:u rălo:jiu paro:u
Aveţi un ceas? O senhor tem horas? u sănio:r t?ĩno:raş?
Ceasul ăsta merge bine? O relógio está certo? u rălo:jiu ăşta: se:rtu?
După ceasul meu, mai Segundo o meu relógio ainda temos cinco minutos.
avem cinci minute. săgũ:du u me:u rălo:jiu aĩ:da te:muş sĩ:ku minu:tuş
secundă segundo săgũ:du
minut minuto minu:tu
oră hora o:ra
sfert de oră um quarto de hora ũ: kwa:rtu dă o:ra
jumătate de oră meia hora mă:ia o:ra
trei sferturi de oră três quartos de hora
tre:ş kwa:rtuş dă o:ra
Culorile
Cores
Ce culoare are? De que cor é? dă kă ko:r e:?
Care e culoarea dumneavoastră Qual é a sua cor preferida?
preferată? kwa:l e: a su:a ko:r prăfări:da?
Aş vrea asta pe altă culoare. Queria outra cor. kări:a o:utra ko:r
Aveţi vreuna mai ?deschisă/ Tem algum mais ?claro/?escuro? t?ĩnal-
?închisă la culoare? gũ: ma:iş kla:ru/?ăşku:ru?
culoare cor ko:r
alb branco brã:ku
albastru azul azu:l
argintiu prateado pratăa:du
auriu dourado doura:du
bej bege be:jă
castaniu castanho kaşta:niu
colorat colorido kolori:du
deschis (la culoare) claro kla:ru
galben amarelo amare:lu
gri cinzento sĩz?:tu
incolor descolorido, sem cor dăşko-
lori:du, s?ĩ ko:r
închis (la culoare) escuro ăşku:ru
maro castanho, (BrP) marrom kaşta:niu, marõ:
negru preto pre:tu
pal pálido pa:lidu
portocaliu cor de laranja ko:r dă larã:ja
roşu vermelho vărme:iu
roz rosa, cor-de-rosa ro:za, ko:rdăruza
verde verde ve:rdă
violet violeta viole:ta
33/289

Dimensiuni şi caracteristici
Tamanhos e propriedades
Cât de mare e? Qual é o tamanho? kwa:l e: u tama:niu?
Cât de ?lat(ă)/?lung(ă) este? Qual é ?a largura/?o comprimento?
kwa:l e: a largu:ra/?u kõprim?:tu?
Ce greutate are? Quanto pesa? kwa:ntu pe:za?
E prea ?greu/?mare. É ?pesado/?grande demais.
e: păza:du/?grã:dă dăma:iş
mic pequeno păke:nu
mare grande grã:dă
scurt curto ku:rtu
lung longo, comprido lõ:gu, kõpri:du
gros gordo go:rdu
lat largo la:rgu
subţire fino, delgado fi:nu, dălga:du
îngust estreito ăştră:itu
înalt alto a:ltu
scund baixo ba:işu
adânc profundo prufũ:du
puţin adânc pouco fundo po:uku fũ:du
plat plano pla:nu
rotund redondo rădõ:du
pătrat anguloso ãgulo:zu
curbat curvo, torcido ku:rvu, torsi:du
drept direito diră:itu
uşor leve le:vă
greu pesado păza:du
voluminos volumoso volumo:zu
35/289

Indicatoare
Letreiros públicos
Aberto Deschis
Acesso à praia Spre plajă
Achados e perdidos Biroul de obiecte pierdute
Aeroporto Aeroport
Agência de viagens Agenţie de voiaj
Água fria Apă rece
Água não potável Apă nepotabilă
Água potável Apă potabilă
Água quente Apă caldă
Alfândega, (BrP) Aduana Vamă
Alta tensão Pericol de electrocutare
Aluga-se De închiriat
Aluguer de carros Închirieri auto
Ambulância Ambulanţă
Animais não permitidos Interzis cu animale
Anúncios Mica publicitate
Aperte o cinto de segurança Puneţi-vă centurile
Ar condicionado Aer condiţionat
36/289

Área de piquenique Loc de picnic


Área de serviço Popas
Atenção! Atenţie!
Atraso, Atrasado Întârziere
Atravessar Traversaţi
Autoestrada Autostradă
Aviso! Atenţie!
Banco Bancă
Bater à porta Bateţi la uşă
Bebidas Snack-bar
Berma baixa Acostament periculos
Bilheteira Casă de bilete
Bilhetes Bilete
Botequim Restaurant
Cacifes Dulăpioare pentru bagaje
Cancelado Anulat
Carregar (no botão) Apăsaţi (pe buton)
Casa de câmbio Casă de schimb valutar
Casas de banho públicas Toalete publice
Cedência de passagem Cedează trecerea
Centro comercial Centru comercial
Centro de visitantes Centru pentru turişti
Cervejaria Bar
37/289

Chão molhado Podea umedă


Chegadas Sosiri
Conduza com precaução Circulaţi cu atenţie
Consumir antes de... Valabil până la...
Controlo de passaporte Controlul paşapoartelor
Controlo de velocidade Radar
Correio Poştă
Corrente perigosa Curent periculos
Cuidado! Atenţie!
Cuidado com a cabeça Atenţie la cap
Cuidado com o cão!, (BrP) Cuidado Atenţie, câine rău!
com o cachorro!
Cuidado com o degrau Atenţie la treaptă
Cuidado com os carteiristas Atenţie la hoţii de buzunare
Data de validade Termen de valabilitate
Depósito de bagagens Sală de bagaje
Desconto Reduceri
Desligue o motor Opriţi motorul
Despacho Recepţie
Desvio Ocolire
Devido ao mau tempo... Din cauza vremii urâte...
Dia de encerramento Zi liberă
Elevador Lift
Embarque Îmbarcare
38/289

Emergência Urgenţă
Empurrar Împingeţi
Engarrafamento Ambuteiaj
Entrada Intrare, Taxă de intrare
Entrada gratuita Intrarea liberă
Entrada proibida Intrarea interzisă
Entrada, não estacionar Nu blocaţi intrarea
Entradas Bilete
Entre por sua conta e risco Intrarea pe propriul risc
Entrega de bagagem înregistrarea bagajelor
Escada Scară
Esgotado Nu mai sunt bilete
Espaço para crianças Loc de joacă pentru copii
Esquadra da polícia, (BrP) Delegacia Secţie de poliţie
de polícia
Estação de autocarros Autogară
Estação ferroviária Gară
Estacionamento gratuito Parcare fără plată
Estacionamento pago Parcare cu plată
Estacionamento periférico Parcare la periferie
Estacionamento vigiado Parcare păzită
Estrada circular (Şosea de) centură
Estrada em construção Drum în lucru
Estrada escorregadia Carosabil alunecos
39/289

Exclusivo para peões/?pedestres Rezervat pietonilor


Farmácia Farmacie
Fechado Închis
Feche a porta Închideţi uşa
Fora de serviço Defect
Fraldário Loc pentru schimbat bebeluşii
Fumadores Fumători
Guarda-roupa Garderobă
Homens Bărbaţi (toaletă pentru bărbaţi)
Hora de embarque Ora de îmbarcare
Horário Program
Horário de abertura Orar de funcţionare
Horário de funcionamento Program de lucru cu publicul
Horário de voos Orar de zbor
Hospital Spital
Informações Informaţii
Introduza a moeda Introduceţi moneda
Introduza o cartão Introduceţi cardul
Ligado/?Desligado Deschis/?Închis
Limite de velocidade Limitare de viteză
Linha número ... Linia nr. ...
Liquidação total Lichidare de stoc
Livre Liber
40/289

Lixo Coş de gunoi


Manter frio A se păstra la rece
Manter limpo Păstraţi curăţenia
Mercado Piaţă
Não abrir Nu deschideţi
Não atravessar Nu traversaţi
Não deitar lixo Păstraţi curăţenia
Não entrar Nu intraţi
Não fumadores Nefumători
Não fumar Nu fumaţi
Não incomodar Nu deranjaţi
Não se incline para fora da janela Nu vă aplecaţi pe fereastră
Não tocar Nu atingeţi
Noite e pequeno-almoço Cazare cu mic dejun inclus
Obra(s), Construção Şantier
Obras na estrada Lucrări pe şosea
Ocupado Ocupat
Oferta Promoţie
Oferta especial Ofertă specială
Ondas perigosas Valuri periculoase
Ondulação Valuri mari
Os infratores serão processados Nerespectarea interdicţiei se pedepseşte
Para os comboios, (BrP) Para os Spre trenuri
trens
41/289

Paragem de autocarro, (BrP) Ponto Staţie de autobuz


de ônibus
Pare! Oprire
Parque de estacionamento Parcare
Partidas Plecări
Passagem para peões Trecere de pietoni
Passagem proibida Trotuar închis
Passagem subterrânea Pasaj subteran
Perigo Pericol
Perigo de incêndio Pericol de incendiu
Perigo de vida Pericol de moarte
Perigo, gelo! Atenţie, polei
Pista de cicloturismo Pistă pentru biciclete
Plataforma número... Peronul nr. ...
Portagem Taxă de autostradă
Posto de turismo Informaţii turistice
Praça de táxis, (BrP) Ponto de táxi Staţie de taxi
Praia Plajă
Primeiros socorros Primul ajutor
Proibida a entrada a pessoas Intrarea interzisă persoanelor neautorizate
estranhas
Proibido atravessar Traversarea interzisă
Proibido deitar lixo Depozitarea deşeurilor interzisă
Proibido entrar Intrarea interzisă, Trecerea oprită
Proibido estacionar Parcarea interzisă
42/289

Proibido fazer fogo Focul interzis


Proibido fotografar Fotografierea interzisă
Proibido fumar Fumatul interzis
Proibido nadar Scăldatul interzis
Proibido parar Oprirea interzisă
Proibido pescar Pescuitul interzis
Proibido retornar Întoarcerea interzisă
Proibido saltar para a água Nu săriţi în apă
Proibido subir Căţărarea interzisă
Proibido surfar Surful interzis
Proibido ultrapassar Depăşirea interzisă
Proibido virar à ?esquerda/?direita Interzis virajul ?la stânga/?la dreapta

Propriedade privada Proprietate privată


Puxar Trageţi
Quarto para alugar Cameră de închiriat
Quartos livres Camere libere
Recém-pintado Proaspăt vopsit
Redutor de velocidade Limitator de viteză
Reduza a velocidade Încetiniţi
Reservado Rezervat
Restaurante Restaurant
Retirada de bagagem Zonă de ridicare a bagajelor
Rotunda, (BrP) Rotatória Sens giratoriu
43/289

Rua fechada Stradă închisă


Rua sem saída Drum închis
Saída Ieşire
Saída de autoestrada fechada Ieşirea (de pe autostradă) închisă
Saída de emergência Ieşire de urgenţă
Sala de chegadas Sală de sosiri
Sala de embarque Sala de îmbarcare
Sala de espera Sală de aşteptare
Salão de barbeiro Frizerie
Salão de cabeleireiro Coafor
Saldos Reduceri
Sanitários Toalete
Senhoras Femei (la toaletă)
Sentido único Sens unic
Siga pela ?esquerda/?direita Ţineţi ?stânga/?dreapta
Silêncio Linişte!
Subterrâneo Metrou
Telefone Telefon
Terminal aéreo Terminal
Transporte de trânsito Tranzit
Travão de emergência, (BrP) Freio Semnal de alarmă
de emergência
Velocidade máxima permitida Viteza maximă admisă
Venda de bilhetes Casă de bilete
44/289

Venda para levar (Restaurante cu) vânzare la pachet


Vende-se De vânzare
Veneno Otravă
Viaduto Autostradă suspendată
Voo número... Zborul nr. ...
Zona pedestre Zonă pietonală
Cum cerem informaţii despre drum
Perguntas pelo caminho
Unde este? Onde é? õ:dă e:?
Cum ajung acolo? Como é que se vai para lá? ko:mu e: kă să vai pa:ra la:?
Iertaţi-mă, unde Desculpe, onde é o ... mais próximo?
este (cel mai dăşku:lpă, õ:dă e: u ... ma:iş pro:simu?
apropiat)...?
Acesta este drumul É este o caminho certo para...?
spre...? e: e:ştă u kami:niu se:rtu pa:ra?
Ar trebui să fie pe Deve ser por aqui. de:vă se:r pur aki:
aici pe undeva.
Cât de departe este A que distância fica? a kă diştã:sia fi:ka?
de aici?
E departe de aici? É longe daqui? e: lõ:jă daki:?
Puteţi să-mi arătaţi Pode-me mostrar o caminho para...?
drumul spre...? po:dămă muştra:r u kami:niu pa:ra?
Puteţi să-mi arătaţi Pode mostrar-me no mapa? po:dă muştra:rmă nu ma:pa?
pe hartă?
Se poate ajunge Pode-se ir de carro? po:dăsă i:r dă ka:ru?
acolo cu maşina?
Cât durează dacă Quanto tempo demora a pé?
mergi pe jos? kwa:ntu t?:pu dămo:ra a pe:?
Se poate ajunge Há outra forma de lá chegar?
acolo pe un alt a: o:utra fo:rma dă la: şăga:r?
drum?
Cum se numeşte Qual é o nome desta rua? kwa:l e: u no:mă de:şta ru:a?
strada aceasta?
Îmi puteţi arăta pe Pode-me mostrar no mapa onde estamos?
hartă unde ne aflăm po:dămă muştra:r nu ma:pa õ:dă ăşta:muş?
acum?
Unde este cea mai Onde é a paragem/?estação mais próxima?
apropiată staţie? õ:dă e: a para:j?ĩ/?ăştasã:ũ ma:iş pro:sima?
Unde coborâm? Onde vamos descer? õ:dă va:muş dăşse:r?
Cum se numeşte Qual é o nome de paragem/?(BrP) parada onde devo descer?
staţia la care trebuie kwa:l e: u no:mă dă para:j?ĩ/?para:da õ:dă de:vu dăşse:r?
să cobor?
46/289

Îmi puteţi spune Pode-me dizer ?quando/?onde devo descer?


?când/?unde să po:dămă dize:r kwa:ndu/?õ:dă de:vu dăşse:r?
cobor?
Câte staţii mai sunt A quantas paragens (mais) fica daqui?
până acolo? a kwa:ntaş para:j?ş (ma:iş) fi:ka daki:?
Mergeţi patru Vai quatro paragens/?(BrP) paradas...
staţii... vai kwa:tru para:j?ş/?para:das
Unde trebuie să Onde tenho que mudar? õ:dă te:niu kă muda:r?
schimb autobuzul/
?tramvaiul/?trenul?
În cât timp se Quanto tempo demora a viagem para...?
ajunge la...? kwa:ntu t?:pu dămo:ra a via:j?ĩ pa:ra?
47/289

Controlul paşapoartelor şi controlul vamal


Controlo de passaporte, Alfândega
Graniţa de stat Fronteira (nacional) frõtă:ira (nasiuna:l)
Când ajungem la graniţă? Quando vamos estar na fronteira?
kwa:ndu va:muş ăşta:r na frõtă:ira?
Controlul paşapoartelor Controlo de passaporte
kõtro:lu dă pasapo:rtă
Control vamal Controlo de alfândega kõtro:lu dă alfã:dăga
Aveţi ceva de declarat? Tem alguma coisa a declarar? t?ĩnal-
gu:ma ko:iza a dăklara:r?
Nu am nimic de declarat. Não tenho nada a declarar.
nã:ũ te:niu na:da a dăklara:r
N-am nimic de genul ăsta. Não, não tenho nada assim.
nã:ũ, nã:ũ te:niu na:da asĩ:
Îmi arătaţi paşaportul? Posso ver o seu passaporte?
po:su ve:r u se:u pasapo:rtă?
Sunteţi aici cu afaceri sau de Está aqui de negócios ou a lazer?
plăcere? ăşta: aki: dă năgo:siuş o:u a laze:r?
Sunt aici ?de plăcere/?ca turist. Estou aqui ?em lazer/?como turista.
ăşto:u aki: ?ĩ laze:r/?ko:mu turi:şta
Sunt într-o călătorie de afaceri. Estou aqui em negócios.
ăşto:u aki: ?ĩ năgo:siuş
Merg să-mi vizitez ?prietenii/ Vou visitar os meus ?amigos/?parentes.
?rudele vo:u vizita:r uş me:uş ami:guş/?par?:tăş
Deschideţi bagajele, vă rog. Pode abrir a bagagem, por favor?
po:dă abri:r a baga:j?ĩ, pur favo:r?
Am doar această valiză. Só tenho esta mala. so: te:niu e:şta ma:la
Nu sunt decât lucrurile mele Estes são os meus pertences.
personale. e:ştăş sã:ũ uş me:uş părt?:săş
E vreo problemă? Há algum problema? a: algũ: pruble:ma?
Acestea nu sunt bagajele mele. Esta não é a minha bagagem.
e:şta nã:ũ e: a mi:nia baga:j?ĩ
Asta nu e a mea! Esta não é minha! e:şta nã:ũ e: mi:nia!
48/289

Nu ştiu cum a ajuns acolo. Não tenho ideia como apareceu aí.
nã:ũ te:niu ide:ia ko:mu aparăse:u ai:
Nu ştiam că nu e voie. Não sabia que não é permitido.
nã:ũ sabi:a kă nã:ũ e: părmiti:du
Trebuie să completez o de- Devo preencher a declaração aduaneira?
claraţie vamală? de:vu pri?şe:r a dăklarasã:ũ aduană:ira?
Trebuie să plătesc taxă vamală Devo pagar direitos de alfândega por isto?
pentru asta? de:vu paga:r diră:ituş dă alfã:dăga pur i:ştu?
Suntem numai în trecere spre... Só passamos para... so: pasa:muş pa:ra
Stăm ?cinci/?şapte zile. Vamos ficar ?cinco/?sete dias.
va:muş fika:r sĩ:ku/?se:tă di:aş
Cât trebuie să mai aştept? Quanto tempo devo esperar?
kwa:ntu t?:pu de:vu ăşpăra:r?
Nu mai pot să aştept. Não posso esperar mais.
nã:ũ po:su ăşpăra:r ma:iş
Pot să plec? Já posso ir? ja: po:su i:r?
49/289

Formulare, date personale


Formulário, dados pessoais
Completaţi acest formular. Preencha este formulário.
pri?:şa e:ştă formula:riu
Scrieţi cu majuscule. Preencher com letras maiúsculas.
pri?şe:r kõ: le:traş maiu:şkulaş
Ce trebuie să scriu aici? O que vai aqui? u kă vai aki:?
Trebuie să completez toate spaţiile Devo preencher todos os campos?
goale? de:vu pri?şe:r to:duş uş kã:puş?
Pixul meu nu scrie. A caneta não escreve.
a kane:ta nã:ũ ăşkre:vă
Îmi puteţi împrumuta un pix? Pode emprestar-me uma caneta?
po:dă ?ĩprăşta:rmă u:ma kane:ta?
Am greşit. Cometi um erro., Enganei-me.
kumăti: ũ:ne:ru, ?ĩgane:imă
Pot să tai? Posso riscar isso? po:su rişka:r i:su?
Îmi puteţi da un alt formular? Posso receber outro formulário?
po:su răsăbe:r o:utru formula:riu?
Unde să semnez? Onde devo assinar? õ:dă de:vu asina:r?
Nome e apelido, (BrP) Nome e Numele şi prenumele
sobrenome
Nome de solteira Numele de fată
Data de nascimento Data naşterii
Idade Vârsta
Local de nascimento Locul naşterii
Sexo Sexul
Homem Masculin
Mulher Feminin
50/289

Domicílio Domiciliul
Morada Adresa
Morada ?temporária/?permanente Domiciliul ?temporar/?permanent

Rua Strada
Número de casa Numărul
Código postal Codul poştal
Estado civil Starea civilă
• Solteiro, Solteira • Necăsătorit(ă)
• Casado, Casada • Căsătorit(ă)
• Viúvo, Viúva • Văduv(ă)
• Divorciado, Divorciada • Divorţat(ă)
Dependentes económicos Persoane aflate în îngrijire
Cidadania Cetăţenia
Nacionalidade Naţionalitatea
Número do passaporte numărul paşaportului
Número do BI numărul cărţii de identitate
Número da carta de condução numărul permisului de conducere
Local de emissão Locul eliberării
Emitido por Eliberat de...
Data de emissão Data eliberării
Válido até... Data expirării ...
Assinatura Semnătura
Riscar o que não interessa. Tăiaţi ce nu se potriveşte.
51/289

Deixe em branco. Lăsaţi necompletat.


52/289

Cu maşina
Viajando de carro
Am nevoie Preciso de boleia/?(BrP) carona para a cidade.
să mă ducă prăsi:zu dă bolă:ia/?karo:na pa:ra a sida:dă
cineva cu
maşina în
oraş.
Mă puteţi Pode dar-me boleia?, (BrP) Pode me dar carona?
lua cu po:dă da:rmă bolă:ia?, po:dă mă da:r karo:na?
maşina?
Mă duci Podes levar-me para lá? po:dăş lăva:rmă pa:ra la:?
până acolo?
Mă puteţi Poderia levar-me para lá? pudări:a lăva:rmă pa:ra la:?
duce acolo?
Doriţi să vă Quer boleia/?(BrP) carona? ke:r bolă:ia/?karo:na?
iau cu
maşina?
Hai să Vamos no meu carro. va:muş nu me:u ka:ru
mergem cu
maşina
(mea).
Urcaţi! Entre! ?:ĩtră!
Pot să stau Posso sentar-me ?atrás/?à frente? po:su s?ta:rmă atra:ş/?a fr?:tă?
în spate/
?faţă?
Puneţi-vă Aperte o cinto de segurança. ape:rtă u sĩ:tu dă săgurã:sa
centura.
Nu pot să- Não posso apertar o cinto de segurança.
mi pun nã:ũ po:su apărta:r u sĩ:tu dă săgurã:sa
centura.
Să conduc Conduzo eu? kõdu:zu e:u?
eu?
53/289

Vom con- Vamos conduzir por turnos. va:muş kõduzi:r pur tu:rnuş
duce cu
schimbul.
Cum bag în Como se mete a marcha atrás? ko:mu să me:tă a ma:rşa atra:ş?
marşarier?
Cum Como se ativa o cruise control? ko:mu să ati:va u krui:ză kõtro:l?
pornesc reg-
ulatorul de
viteză?
Pot să Posso abrir a janela? po:su abri:r a jane:la?
deschid
fereastra?
Puteţi ?să Pode ?ligar/?baixar/?desligar o ar condicionado?
deschideţi/ po:dă liga:r/?baişa:r/?dăjliga:r u a:r kõdisiuna:du?
?să daţi mai
încet/?să
închideţi
aerul
condiţionat?
Ne putem Podemos parar um minuto? pude:muş para:r ũ: minu:tu?
opri puţin?
Trage pe Pare. pa:ră
dreapta.
Trebuie să Preciso de ir à casa de banho/?(BrP) ao banheiro.
merg la prăsi:zu dă i:r a ka:za dă ba:niu/?a:u baniă:iru
toaletă.
?Am/?Are ?Eu fico enjoado/?Ele fica enjoado no carro.
rău de e:u fi:ku ?ĩjua:du/?e:lă fi:ka ?ĩjua:du nu ka:ru
maşină.
Aveţi ceva Tem alguma coisa para o enjoo no carro? t?ĩnal-
împotriva gu:ma ko:iza pa:ra u ?ĩjo:u nu ka:ru?
răului de
?maşină/
?mişcare?
Trebuie să- Preciso de esticar as pernas. prăsi:zu dă ăştika:r aş pe:rnaş
mi întind
picioarele.
Hai să Fazemos uma pequena pausa. faze:muş u:ma păke:na pau:za
facem o
scurtă
pauză.
54/289

O să opresc Vou parar ?na bomba de gasolina/ na área de descanso.


?la o ben- vo:u para:r na bõ:ba dă gazoli:na/ na a:răa dă dăşkã:su
zinărie/?la
un popas.
?Mă/?Ne Poderia ?deixar-me/?deixar-nos aquí?
puteţi lăsa pudări:a dăişa:rmă/?dăişa:rnuş aki:?
aici?
Am vrea să Queríamos parar em... kări:amuş para:r ?ĩ
ne oprim
la...
Putem Conseguimos chegar lá de carro? kõsăghi:muş şăga:r la: dă ka:ru?
ajunge acolo
cu maşina?
Spuneţi-mi Diga-me onde virar. di:gamă õ:dă vira:r
unde să
virez.
Aici viraţi la Aqui vire à ?esquerda/?direita. aki: vi:ră a ăşke:rda/?diră:ita
?stânga/
?dreapta.
Acesta este Este é o caminho para...? e:ştă e: u kami:niu pa:ra?
drumul
spre...?
Se poate Pode-se estacionar aqui perto? po:dăsă ăştasiuna:r aki: pe:rtu?
parca
undeva pe-
aici?
Pot să-mi Posso deixar o carro aqui? po:su dăişa:r u ka:ru aki:?
las maşina
aici?
Unde este Onde é o próximo parque de estacionamento?
cea mai õ:dă e: u pro:simu pa:rkă dă ăştasiunam?:tu?
apropiată
parcare?
Aici e par- Cobram o estacionamento? ko:brãũnu ăştasiunam?:tu?
care cu
plată?
Rămânem A gasolina está a acabar. a gazoli:na ăşta: a akaba:r
fără
benzină.
Am rămas A gasolina acabou. a gazoli:na akabo:u
fără
benzină.
55/289

Trebuie să Preciso reabastecer (com gasolina).


pun prăsi:zu răabaştăse:r (kõ: gazoli:na)
benzină.
Este vreo Há uma bomba de gasolina/?(BrP-) um posto de abastecimento aqui
benzinărie perto?
în zonă? a: u:ma bõ:ba dă gazoli:na/?ũ: po:ştu dă abaştăsim?:tu aki: pe:rtu?
Mă puteţi Pode dar-me uma boleia para a bomba de gasolina mais próxima?
duce la cea po:dă da:rmă u:ma bolă:ia pa:ra a bõ:ba dă gazoli:na ma:iş pro:sim
mai apropi-
ată
benzinărie?
Faceţi-mi Encha o depósito, por favor. ?:ĩşa u dăpo:zitu, pur favo:r
plinul, vă
rog.
20 de litri Vinte litros de gasolina sem chumbo, por favor.
de benzină vĩ:tă li:truş dă gazoli:na s?ĩ şũ:bu, pur favo:r
fără plumb
95, vă rog.
Trebuie să Preciso encher o óleo. prăsi:zu ?ĩşe:r u o:lău
completez
uleiul.
Aş vrea să Queria encher os pneus. kări:a ?ĩşe:r uş pne:uş
umflu
pneurile.
Am nevoie Preciso de um mapa de estradas. prăsi:zu dă ũ: ma:pa dă ăştra:daş
de o hartă
rutieră.
Care este Qual é o limite de velocidade? kwa:l e: u li:mită dă vălusida:dă?
limita de
viteză legală
aici?
Aţi depăşit Excedeu o limite de velocidade. ăşsăde:u u li:mită dă vălusida:dă
viteza max-
imă legală.
N-am obser- Não notei o sinal de trânsito. nã:ũ nută:i u sina:l dă trã:zitu
vat indic-
atorul de
circulaţie.
Nu ştiam că Não sabia que aqui tem limite de velocidade.
aici e limită nã:ũ sabi:a kă aki: t?ĩ li:mită dă vălusida:dă
de viteză.
56/289

Îmi arătaţi, Posso ver a sua carta de condução/?(BrP) carteira de motorista?


vă rog, per- po:su ve:r a su:a ka:rta dă kõdusã:ũ/?kartă:ira dă mutori:şta?
misul de
conducere?
E o maşină É um carro alugado. e: ũ: ka:ru aluga:du
închiriată.
Se poate Pode-se viajar de boleia aqui? po:dăsă viaja:r dă bolă:ia aki:?
face auto-
stopul aici?
benzină gasolina gazoli:na
motorină gasóleo gazo:lău
ulei de motor óleo de motor o:lău dă muto:r
ulei de transmisie óleo para transmissão
o:lău pa:ra trãjmisã:ũ
lichid de răcire líquido refrigerante li:kidu răfrijărã:tă
lichid de frână líquido de travões li:kidu dă travõ:iş
soluţie de spălat parbrize líquido lava para-brisas li:kidu la:va par-
abri:zaş
schimbarea ?roţii/?cauciucului troca de roda tro:ka dă ro:da
schimb de ulei mudança de óleo mudã:sa dă o:lău
pană de cauciuc pneu furado pne:u fura:du

Piese auto
Peças de
carro
acoperiş glisant teto solar te:tu sola:r
ambreiaj embraiagem, (BrP) embreagem
?ĩbraia:j?ĩ, ?ĩbrăa:j?ĩ
amortizoare amortecedores amortăsădo:răş
antenă antena ãte:na
aprindere ignição ignisã:ũ
aripă para-lama parala:ma
• aripa din faţă • guarda-lamas dianteiro
gwardala:maş diãtă:iru
• aripa din spate • guarda-lamas traseiro
gwardala:maş trază:iru
ax eixo ă:işu
baie de ulei cárter, reservatório de óleo ka:rter, răzăr-
vato:riu dă o:lău
57/289

bară de protecţie para-choques paraşo:kăş


bară de remorcare barra de reboque ba:ra dă răbo:kă
bec lâmpada lã:pada
bec de far lâmpada de farol lã:pada dă faro:l
bobină de aprindere bobina de ignição bubi:na dă ignisã:ũ
botul maşinii parte dianteira (do carro)
pa:rtă diãtă:ira (du ka:ru)
buzunarul portierei bolsa da porta bo:lsa da po:rta
cablu de remorcare cabo de reboque ka:bu dă răbo:kă
cabluri de pornire cabos de arranque ka:buş dă arã:kă
cameră (de aer) câmara de ar ka:mara dă a:r
capac de rezervor tampão de enchimento
tãpã:ũ dă ?ĩşim?:tu
capac la roată tampa (de roda) tã:pa (dă ro:da)
capacul rezervorului de ulei tampão do óleo tãpã:ũ du o:lău
capotă capota, (BrP) capô kapo:ta, kapo:
caroserie carroçaria, (BrP) carroceria
karusari:a, karusări:a
catalizator catalizador katalizado:r
centură de siguranţă cinto de segurança sĩ:tu dă săgurã:sa
cheie în cruce chave de roda şa:vă dă ro:da
cheile de la maşină chaves do carro şa:văş du ka:ru
claxon buzina buzi:na
cric macaco maka:ku
curea de transmisie correia da ventoinha koră:ia da v?tui:nia
demaror (motor de) arranque (muto:r dă) arã:kă
direcţie direção dirăsã:ũ
discuri de frână discos de travão/?(BrP) freio
di:şkuş dă travã:ũ/?fră:iu
dispozitiv de activat ştergătoarele interruptor do limpa para-brisas
ĩtărupto:r du lĩ:pa parabri:zaş
distribuitor hidraulic distribuidor diştribuido:r
dulie soquete de lâmpada suke:tă dă lã:pada
eşapament tubo de escape tu:bu dă ăşka:pă
far farol faro:l
faruri faróis faro:iş
faruri faróis dianteiros faro:iş diãtă:iruş
• faza lungă • faróis altos faro:iş a:ltuş
• faza scurtă • faróis baixos faro:iş ba:işuş
• lumini de poziţie • faróis traseiros faro:iş trază:iruş
faruri de ceaţă faróis de nevoeiro/?neblina
faro:iş dă năvuă:iru/?năbli:na
58/289

frână travão, (BrP) freio travã:ũ, fră:iu


• frână de mână • travão/?(BrP) freio de mão
travã:ũ/?fră:iu dă mã:ũ
• frână de parcare • travão/?(BrP) freio de estacionamento
travã:ũ/?fră:iu dă ăştasiunam?:tu
geamul din spate vidro traseiro vi:dru trază:iru
indicator al nivelului de carburant indicador de combustível
ĩdikado:r dă kõbuşti:vel
injector injetor ĩjăto:r
injecţie injeção ĩjăsã:ũ
instalaţie electrică a maşinii sistema elétrico sişte:ma ile:triku
încălzire aquecimento akăsim?:tu
închidere fechadura făşadu:ra
închidere centralizată fecho centralizado fe:şu s?traliza:du
jantă disco(de roda) di:şku(dă ro:da)
jojă de ulei vareta para medir óleo
vare:ta pa:ra mădi:r o:lău
lanţuri de zăpadă correntes de neve kor?:tăş dă ne:vă
mască pentru radiator grelha do radiador gre:ia du radiado:r
mânerul portierei maçaneta da porta masane:ta da po:rta
număr de înmatriculare número de matrícula
nu:măru dă matri:kula
oglindă retrovizoare exterioară retrovisor externo rătruvizo:r ăşte:rnu
oglindă retrovizoare interioară espelho retrovisor ăşpe:iu rătruvizo:r
osie eixo ă:işu
parbriz (vidro) para-brisas (vi:dru) parabri:zaş
pedală de acceleraţie pedal de acelerador păda:l dă asălărado:r
pedală de frână pedal de travão/?(BrP) freio
păda:l dă travã:ũ/?fră:iu
plafon tejadilho tăjadi:iu
plăcuţă de înmatriculare chapa şa:pa
plăcuţe de frână pastilhas de travão/?(BrP) freio
paşti:iaş dă travã:ũ/?fră:iu
pneu pneu pne:u
pompă bomba bõ:ba
• pompă de ulei • bomba de óleo bõ:ba dă o:lău
• pompă de combustibil • bomba de combustível
bõ:ba dă kõbuşti:vel
pompă pneumatică bomba de encher (pneu)
bõ:ba dă ?ĩşe:r (pne:u)
portbagaj porta-bagagem po:rtabaga:j?ĩ
portbagaj de pavilion barras de tejadilho ba:raş dă tăjadi:iu
59/289

portbicicletă porta-bagagens po:rtabaga:j?ĩş


portieră porta po:rta
• portieră ?din faţă/?din spate • porta ?da frente/?de trás
po:rta da fr?:tă/?dă tra:ş
• uşă de portbagaj • porta da mala po:rta da ma:la
radiator radiador radiado:r
răzuitor de gheaţă raspador de gelo raşpado:r dă je:lu
regulator de viteză cruise control krui:ză kõtro:l
rezervor tanque tã:kă
rezervor de ulei tanque de petróleo tã:kă dă pătro:lău
rezervor pentru lichidul de răcire depósito refrigerante
dăpo:zitu răfrijărã:tă
roată de rezervă o pneu sobresselente u pne:u subrăsăl?:tă
• roată de urgenţă • o pneu sobresselente temporário
u pne:u subrăsăl?:tă t?pora:riu
scaun assento as?:tu
• bancheta din spate • assentos traseiros as?:tuş trază:iruş
• scaunul şoferului • assento do condutor/?(BrP) motorista
as?:tu du kõduto:r/?mutori:şta
• scaunul din dreapta • assento do passageiro
as?:tu du pasajă:iru
scaun pentru copil cadeira de carro kadă:ira dă ka:ru
schimbător de viteze alavanca de velocidades
alavã:ka dă vălusida:dăş
scrumieră cinzeiro sĩză:iru
semnalizator indicador de direção
ĩdikado:r dă dirăsã:ũ
servodirecţie direção assistida dirăsã:ũ asişti:da
sistem antifurt (sistema) anti-roubo (sişte:ma) ãtiro:ubu
spatele maşinii parte traseira pa:rtă trază:ira
spălător de parbriz limpa para-brisas lĩ:pa parabri:zaş
stopuri de frână luzes de travão/?(BrP) freio
lu:zăş dă travã:ũ/?fră:iu
suspensia roţii suspensão de rodas suşp?sã:ũ dă ro:daş
şasiu chassi şasi:
ştergătoare limpa-para-brisas lĩpaparabri:zaş
tablou de bord painel de bordo paine:l dă bo:rdu
tobă de eşapament silenciador (de escape) sil?si-
ado:r (dă ăşka:pă)
torpedou porta-luvas po:rtalu:vaş
transmisie caixa de velocidades, (BrP) caixa de câmbio
ka:işa dă vălusida:dăş, ka:işa dă kã:biu
60/289

• transmisie manuală • caixa de velocidades manual


ka:işa dă vălusida:dăş manua:l
• transmisie automată • caixa de velocidades automática
ka:işa dă vălusida:dăş automa:tika
triunghi reflectorizant triângulo de sinalização triã:gulu dă sin-
alizasã:ũ
tub flexibil de frână tubo de travão/?(BrP) freio
tu:bu dă travã:ũ/?fră:iu
turometru conta-giros kõ:taji:ruş
ventilator ventilador v?tilado:r
vitezometru velocímetro vălusi:mătru
volan volante volã:tă

Condusul pe timp de noapte


Aveţi grijă atunci când conduceţi noaptea în Brazilia. E
recomandat să nu respectaţi culoarea roşie a semaforului
(maşinile care staţionează sunt adesea atacate) şi să aveţi
geamurile şi uşile blocate.

Condusul sub influenţa alcoolului


În Brazilia nu e permis alcoolul la volan. În Portugalia,
nivelul de alcoolemie maxim admis este de 0,4 la mie.
61/289

Închirieri auto
Aluguer de
automóveis
De unde pot Onde posso alugar um carro? õ:dă po:su aluga:r ũ: ka:ru?
închiria o maşină?
Aş vrea să închiriez Quero alugar um carro pequeno.
o maşină mică ke:ru aluga:r ũ: ka:ru păke:nu
economică.
Aveţi ceva mai ?m- Tem algum ?mais pequeno/?maior? t?ĩnal-
ic/?mare? gũ: ma:iş păke:nu/?maio:r?
Cât consumă Qual é o consumo do carro? kwa:l e: u kõsu:mu du ka:ru?
această maşină?
Câţi cai-putere are Quantos cavalos de força tem?
maşina? kwa:ntuş kava:luş dă fo:rsa t?ĩ?
Care este capacit- Qual é a capacidade de tanque de combustível?
atea rezervorului? kwa:l e: a kapasida:dă dă tã:kă dă kõbuşti:vel?
Cum se deschide Como se abre ?o tanque de combustível/?o porta-bagagens?
?rezervorul/ ko:mu să a:bră u tã:kă dă kõbuşti:vel/?u po:rtabaga:j?ĩş?
?portbagajul?
Cum se bagă ?într- Como se mete a ?primeira/?marcha atrás?
a-ntâia/?în ko:mu să me:tă a primă:ira/?ma:rşa atra:ş?
marşarier?
Maşina are aer Tem ar condicionado? t?ĩna:r kõdisiuna:du?
condiţionat?
Pot să închiriez şi o Posso alugar o reboque também?
rulotă? po:su aluga:r u răbo:kă tãb?:ĩ?
Am nevoie şi de un Preciso também de ?barras de tejadilho/?porta-bicicletas.
portbagaj de pavil- prăsi:zu tãb?:ĩ dă ba:raş dă tăjadi:iu/?po:rtabisikle:taş
ion/?o
portbicicletă.
Lipseşte roata de Falta o pneu sobresselente. fa:lta u pne:u subrăsăl?:tă
rezervă.
Unde e cricul? Onde encontro o macaco? õ:dă ?ĩkõ:tru u maka:ku?
Pneul dreapta O pneu ?dianteiro/?traseiro está careca.
?faţă/?spate este u pne:u diãtă:iru/?trază:iru ăşta: kare:ka
uzat.
62/289

Cât costă pe zi? Quanto custa o aluguer por um dia?


kwa:ntu ku:şta u alughe:r pur ũ: di:a?
Asigurarea de O seguro de viaturas está incluído?
răspundere civilă u săgu:ru dă viatu:raş ăşta: ĩklui:du?
este inclusă în preţ?
În preţ mai este in- Está incluído mais algum seguro no preço?
clusă şi altă ăşta: ĩklui:du ma:iş algũ: săgu:ru nu pre:su?
asigurare?
Ce acoperă această O que cobre este seguro? u kă ko:bră e:ştă săgu:ru?
asigurare?
Care este limita Qual é o limite de indemnização?
asigurării? kwa:l e: u li:mită dă ĩdămnizasã:ũ?
Câţi kilometri sunt Quantos quilómetros gratuitos estão incluídos no preço?
incluşi în preţ? kwa:ntuş kilo:mătruş gra-
tui:tuş ăştã:ũ ĩklui:duş nu pre:su?
Benzina e inclusă în A gasolina está incluída no preço?
preţ? a gazoli:na ăşta: ĩklui:da nu pre:su?
Trebuie să înapoiez Tenho que devolver o carro ?aqui/?com o tanque cheio?
maşina ?aici?/?cu te:niu kă dăvolve:r u ka:ru aki:/?kõ:nu tã:kă şă:iu?
rezervorul plin?
Pot să ies din ţară Posso sair do país com o carro?
cu maşina? po:su sai:r du pai:ş kõ:nu ka:ru?
Pot să las maşina la Posso deixar o carro na outra filial?
o altă sucursală de- po:su dăişa:r u ka:ru na o:utra filia:l?
a dumneavoastră?
Când trebuie să îna- Até quando tenho que devolver o carro?
poiez maşina? ate: kwa:ndu te:niu kă dăvolve:r u ka:ru?
La ce număr să sun Que número ligo em caso de ?acidente/?defeito/?roubo?
în caz de ?accident/ kă nu:măru li:gu ?ĩ ka:zu dă asid?:tă/?dăfă:itu/?ro:ubu?
?avarie/?furt?

Închirierea unei maşini


În Portugalia există o reţea vastă de firme care închiriază
maşini la preţuri accesibile - de ex. Avis, Budget,
Hertz şi altele. Pentru a închiria o maşină, trebuie să aveţi
63/289

minimum 21 de ani şi să prezentaţi permisul de conducere valab-


il şi cartea de credit.
64/289

Taxi
Táxi
Luăm un taxi? Apanhamos um táxi? apania:muş ũ: ta:ksi?
Sunt scumpe taxiurile aici? Os táxis são caros? uş ta:ksiş sã:ũ ka:ruş?
Puteţi să-mi găsiţi un taxi? Pode chamar-me um táxi?
po:dă şama:rmă ũ: ta:ksi?
Ce număr de telefon are compan- Qual é o número de telefone do táxi?
ia de taxiuri? kwa:l e: u nu:măru dă tălăfo:nă du ta:ksi?
Sunteţi liber? Está livre? ăşta: li:vră?
Puteţi să deschideţi portbagajul? Pode abrir o porta-bagagens?
po:dă abri:r u po:rtabaga:j?ĩş?
Mă ajutaţi să pun bagajele în Pode ajudar-me com a bagagem?
maşină? po:dă ajuda:rmă kõ:na baga:j?ĩ?
La gară, vă rog. Leve-me para a estação, por favor.
le:vămă pa:ra a ăştasã:ũ, pur favo:r
Ce tarif aveţi pe kilometru? Quanto cobra por quilómetro?
kwa:ntu ko:bra pur kilo:mătru?
Cât ar costa drumul până la Quanto custaria até ao aeroporto?
aeroport? kwa:ntu kuştari:a ate: a:u aeropo:rtu?
Ne-aţi putea duce la un bar bun? Podia levar-nos a um bom bar?
pudi:a lăva:rnuş a ũ: bõ: ba:r?
Ne-aţi putea plimba un pic prin Poderia mostrar-nos a cidade, por favor?
oraş? pudări:a muştra:rnuş a sida:dă, pur favo:r?
Putem să trecem pe lângă unele Podemos ver alguns monumentos locais?
monumente? pude:muş ve:r a:lgũş munum?:tuş luka:iş?
Mergeţi (mai departe), vă spun Continue a conduzir até eu avisar.
eu când să vă opriţi. kõti:nwe a kõduzi:r ate: e:u aviza:r
Aici viraţi la ?dreapta/?stânga. Vire à ?direita/?esquerda.
vi:ră a diră:ita/?ăşke:rda
Puteţi merge mai repede? Mă Pode ir mais rápido? Estou com pressa.
grăbesc. po:dă i:r ma:iş ra:pidu? ăşto:u kõ: pre:sa
Lăsaţi-mă aici. Deixe-me aqui. dă:işămă aki:
Cât costă minutul de aşteptare? Quanto custa um minuto de espera?
kwa:ntu ku:şta ũ: minu:tu dă işpe:ra?
Puteţi aştepta aici un moment? Pode esperar um momento, por favor?
po:dă ăşpăra:r ũ: mum?:tu, pur favo:r?
65/289

Puteţi veni să mă luaţi de aici Pode vir buscar-me daqui a uma hora?
într-o oră? po:dă vi:r buşka:rmă daki: a u:ma o:ra?
Mă puteţi ajuta să urc bagajele? Pode ajudar-me com as bagagens?
po:dă ajuda:rmă kõ:naş baga:j?ş?
N-aţi pornit ceasul. O taxímetro está desligado.
u taksi:mătru ăşta: dăjliga:du
Cât face? Quanto é? kwa:ntu e:?
Nu e cam mult? Não é muito? nã:ũ e: mũ:itu?
Nu am o bancnotă mai mică. Não tenho troco. nã:ũ te:niu tro:ku
Nu mi-aţi dat bine restul. Deu-me troco a menos.
de:umă tro:ku a me:nuş
Păstraţi restul. Fique com o troco. fi:kă kõ:nu tro:ku

Taxi
În Brazilia e bine să folosiţi taxiul ca mijloc de transport
pe timp de noapte, atât din motive de siguranţă, cât şi
pentru că mijloacele de transport în comun nu circulă după
miezul nopţii. Aflaţi tarifele de la localnici şi stabiliţi preţul
dinainte cu taximetristul. În Portugalia găsiţi taxiuri în staţiile
destinate acestora. Dimineaţa devreme, faceţi comandă prin
telefon.
66/289

Cu trenul
Viagem de comboio

La gară
Na estação
ferroviária
Unde este cea mai Onde é a estação de comboios/?(BrP) trem mais próxima?
apropiată gară? õ:dă e: a ăştasã:ũ dă kõbo:iuş/?tr?ĩ ma:iş pro:sima?
De unde pot să Onde se compram os bilhetes?
cumpăr bilete? õ:dă să kõ:prãũnuş biie:tăş?
Cât costă un bilet Quanto custa um bilhete de ida e volta para...?
(dus-întors) până kwa:ntu ku:şta ũ: biie:tă dă i:da ă vo:lta pa:ra?
la...?
E mai ieftin un bilet É mais barato comprar o bilhete de ida e volta?
dus-întors? e: ma:iş bara:tu kõpra:r u biie:tă dă i:da ă vo:lta?
Două bilete până Dois bilhetes para..., por favor.
la..., vă rog. do:iş biie:tăş pa:ra, pur favo:r
Cât costă biletul cu Quanto custa um meio-bilhete?
reducere? kwa:ntu ku:şta ũ: me:iubiie:tă?
Pot să-mi cumpăr Posso comprar o bilhete no comboio?
bilet din tren? po:su kõpra:r u biie:tă nu kõbo:iu?
Unde pot să-mi las Onde é o depósito de bagagem?
bagajele? õ:dă e: u dăpo:zitu dă baga:j?ĩ?
De unde pleacă Donde parte o comboio para...?, (BrP) De onde parte o trem
trenul spre...? para...?
dõ:dă pa:rtă u kõbo:iu pa:ra?, dă õ:dă pa:rtă u tr?ĩ pa:ra?
Trenul nostru O nosso comboio chegará a tempo?
ajunge la timp? u no:su kõbo:iu şăgara: a t?:pu?
Unde este peronul Onde é plataforma número ?três/?oito/?dez?
?trei/?opt/?zece? õ:dă e: platafo:rma nu:măru tre:ş/?o:itu/?de:ş?
67/289

Mă puteţi ajuta să Pode ajudar-me a abrir a porta?


deschid uşa? po:dă ajuda:rmă a abri:r a po:rta?
Mă ajutaţi să îmi urc Pode ajudar-me a pôr a mala em cima?
bagajul? po:dă ajuda:rmă a po:r a ma:la ?ĩ si:ma?

Legături
Ligação
Care este legătura ?cea mai rap- Qual é a ligação mais rápida para...?
idă/?cea mai ieftină spre...? kwa:l e: a ligasã:ũ ma:iş ra:pida pa:ra?
Am pierdut legătura. Perdi o comboio/?(BrP) trem.
părdi: u kõbo:iu/?tr?ĩ
Când pleacă următorul tren A que horas parte o próximo comboio
spre...? para...?
a kă o:raş pa:rtă u pro:simu kõbo:iu pa:ra?
Cât durează drumul? Quanto tempo dura a viagem?
kwa:ntu t?:pu du:ra a via:j?ĩ?
Trenul opreşte la...? O comboio para em...? u kõbo:iu pa:ra ?ĩ?
Trebuie să schimb trenul? Tenho que mudar? te:niu kă muda:r?
De la ce peron pleacă trenul De que linha sai o comboio para...?
spre...? dă kă li:nia sai u kõbo:iu pa:ra?
Îmi puteţi găsi o legătură din...? Pode arranjar-me uma ligação de...?
po:dă arãja:rmă u:ma ligasã:ũ dă?
Cât timp trebuie să aştept Quanto tempo vou esperar pela ligação?
legătura? kwa:ntu t?:pu vo:u ăşpăra:r pe:la lig-
asã:ũ?
La ce oră trebuie să ajungă trenul A que horas deve chegar o comboio a...?
la...? a kă o:raş de:vă şăga:r u kõbo:iu a?

La casa de bilete
Na caixa
Mi-aţi putea cumpăra Poderia comprar-me um bilhete para...?
un bilet pentru..., vă pudări:a kõpra:rmă ũ: biie:tă pa:ra?
rog?
Un bilet până la..., vă Um bilhete para..., por favor.
rog. ũ: biie:tă pa:ra, pur favo:r
Două bilete ?dus-în- Dois bilhetes de ?ida e volta/?ida para...
tors/?simple până la... do:iş biie:tăş dă i:da ă vo:lta/?i:da pa:ra
68/289

Bilet la clasa ?întâi/?a Um bilhete de ?segunda/?primeira classe.


doua ũ: biie:tă dă săgũ:da/?primă:ira kla:să
Cât costă un bilet până Quanto custa um bilhete de ida para...?
la...? kwa:ntu ku:şta ũ: biie:tă dă i:da pa:ra?
Există reducere pentru Tem alguns descontos para ?crianças/?a terceira idade?
?copii/?pensionari? t?ĩna:lgũş dăşkõ:tuş pa:ra kriã:saş/?a tăr-
să:ira ida:dă?
Un bilet pentru copii, Um bilhete de criança, por favor.
vă rog. ũ: biie:tă dă kriã:sa, pur favo:r
Aş dori să fac o rezer- Gostava de reservar um lugar.
vare de loc. goşta:va dă răzărva:r ũ: luga:r
Îmi puteţi da un loc la Posso ter um lugar à janela, por favor?
fereastră, vă rog? po:su te:r ũ: luga:r a jane:la, pur favo:r?
Nefumători, vă rog. Não-fumador, por favor. nãũfumado:r, pur favo:r
Trenul are şi un vagon Há um vagão-cama? a: ũ: vagã:ũka:ma?
de dormit?

În tren
No
comboio
Acesta este trenul spre...? É este o comboio/?(BrP) trem para...?
e: e:ştă u kõbo:iu/?tr?ĩ pa:ra?
Îl caut pe controlor. Estou à procura do revisor.
ăşto:u a pruku:ra du răvizo:r
Unde merge trenul acesta? Para onde vai este comboio?
pa:ra õ:dă vai e:ştă kõbo:iu?
Cât timp stă trenul aici? Quanto tempo para aqui o comboio?
kwa:ntu t?:pu pa:ra aki: u kõbo:iu?
Aş dori să cumpăr un bilet. Queria comprar um bilhete.
kări:a kõpra:r ũ: biie:tă
Îmi puteţi arăta unde este locul Pode mostrar-me o meu lugar?
meu? po:dă muştra:rmă u me:u luga:r?
Unde este vagonul-restaurant? Onde é a carruagem restaurante?
õ:dă e: a karua:j?ĩ răştaurã:tă?
Nu pot să deschid geamul. Não consigo abrir a janela.
nã:ũ kõsi:gu abri:r a jane:la
Am putea să schimbăm locurile? Podemos trocar de lugar?
pude:muş truka:r dă luga:r?
69/289

Este ?liber/?ocupat locul acesta? Este lugar está ?livre/?ocupado?


e:ştă luga:r ăşta: li:vră/?okupa:du?
Pot să mă aşez aici? Posso sentar-me aqui?
po:su s?ta:rmă aki:?
Nu vă supăraţi, acesta e locul meu. Desculpe, este é o meu lugar.
dăşku:lpă, e:ştă e: u me:u luga:r
Îmi puteţi arăta biletul, vă rog? Pode mostrar-me a sua reserva?
po:dă muştra:rmă a su:a răze:rva?
La ce oră ajungem la...? A que horas chegamos a...?
a kă o:raş şăga:muş a?
Îmi puteţi spune când ajungem? Pode dizer-me quando chegamos lá?
po:dă dize:rmă kwa:ndu şăga:muş la:?
Unde suntem? Ce staţie e asta? Onde estamos? Que estação é esta?
õ:dă ăşta:muş? kă ăştasã:ũ e: e:şta?
Ce staţie urmează? Qual é o nome da próxima estação?
kwa:l e: u no:mă da pro:sima ăştasã:ũ?
Coborâm la următoarea staţie. Saímos na próxima estação.
sai:muş na pro:sima ăştasã:ũ
Nu am reuşit să cobor. Já passou a minha paragem/?(BrP) o meu
ponto.
ja: paso:u a mi:nia para:j?ĩ/?u me:u põ:tu
Asta este ultima staţie. O comboio/?(BrP) trem termina aqui.
u kõbo:iu/?tr?ĩ tărmi:na aki:
Trenul are întârziere. O comboio/?(BrP) trem está atrasado.
u kõbo:iu/?tr?ĩ ăşta: atraza:du
70/289

Cu avionul
Viagem de avião

La aeroport
No aeroporto
Cum ajung la Como se vai para o aeroporto?
aeroport? ko:mu să vai pa:ra u aeropo:rtu?
Cât durează Quanto tempo demora a viagem para o aeroporto (de táxi)?
drumul până la kwa:ntu t?:pu dămo:ra a via:j?ĩ pa:ra u aeropo:rtu (dă ta:ksi)?
aeroport (cu
taxiul)?
Cu cât timp Quanto tempo antes do embarque tenho que estar no aeroporto?
înainte de ple- kwa:ntu t?:pu ã:tăş du ?ĩba:rkă te:niu kă ăşta:r nu aeropo:rtu?
care trebuie să
fiu la aeroport?
Trebuie să ajun- Deve estar no aeroporto duas horas antes da partida.
geţi la aeroport de:vă ăşta:r nu aeropo:rtu du:aş o:raş ã:tăş da parti:da
cu două ore
înainte de
plecare.
Unde-mi pot Onde posso embalar a bagagem?
ambala bagajele õ:dă po:su ?ĩbala:r a baga:j?ĩ?
în folie?
Unde este biroul Onde faço o check-in? õ:dă fa:su u ceki:n?
de check-in?
Pot lua asta în Posso levar isto a bordo? po:su lăva:r i:ştu a bo:rdu?
avion?
Care este Qual é o limite de peso de bagagens por pessoa?
greutatea max- kwa:l e: u li:mită dă pe:zu dă baga:j?ş pur păso:a?
imă a bagajului
de persoană?
71/289

Cât se plăteşte Quanto se paga pelo excesso de bagagem?


pentru de- kwa:ntu să pa:ga pe:lu ăşse:su dă baga:j?ĩ?
păşirea greutăţii
bagajului?
Pot să urc la Posso embarcar? po:su ?ĩbarka:r?
bord?
Mi-am pierdut Perdi o cartão de embarque. părdi: u kartã:ũ dă ?ĩba:rkă
biletul de
îmbarcare.
De unde pot să- Onde posso recolher a bagagem?
mi ridic õ:dă po:su răkoie:r a baga:j?ĩ?
bagajele?
orar de zbor horário de voos ora:riu dă vo:uş
zbor voo vo:u
sosiri chegadas şăga:daş
plecări partidas parti:daş
la timp dentro do previsto d?:tru du prăvi:ştu
anulat cancelado kãsăla:du
din cauza vremii nefavorabile devido ao mau tempo
dăvi:du a:u ma:u t?:pu
întârziere atraso atra:zu
întâziere estimată atraso previsto atra:zu prăvi:ştu
înregistrarea bagajelor despacho de bagagem
dăşpa:şu dă baga:j?ĩ
sala de îmbarcare sala de embarque sa:la dă ?ĩba:rkă
(zona de) ridicare a bagajelor recolha da bagagem răko:ia da baga:j?ĩ
sală de tranzit zona de trânsito zo:na dă trã:zitu
ghişeu de check-in balcão para despachar bagagens
balkã:ũ pa:ra dăşpaşa:r baga:j?ş
pistă de aterizare pista de aterragem pi:şta dă atăra:j?ĩ
bagaj de mână bagagem de mão baga:j?ĩ dă mã:ũ
bilet de avion bilhete de avião, passagem aérea
biie:tă dă aviã:ũ, pasa:j?ĩnae:răa
bilet de îmbarcare cartão de embarque kartã:ũ dă ?ĩba:rkă
stewardesă hospedeira de bordo, (BrP) aeromoça
oşpădă:ira dă bo:rdu, aeromo:sa
aterizare de urgenţă aterragem de emergência
atăra:j?ĩ dă imărj?:sia
centură de siguranţă cinto de segurança sĩ:tu dă săgurã:sa
72/289

Rezervarea unui bilet de avion


Reserva do bilhete aéreo
Aş dori să Queria fazer a reserva de um bilhete de avião para...
rezerv un bilet kări:a faze:r a răze:rva dă ũ: biie:tă dă aviã:ũ pa:ra
de avion
pentru...
Cât costă un bi- Quanto custa um bilhete de avião na ?classe económica/?primeira c
let de avion la kwa:ntu ku:şta ũ: biie:tă dă aviã:ũ na kla:să ikuno:mi-
clasa ?econom- ka/?primă:ira kla:să?
ică/?întâi?
Mai există lo- Ainda tem bilhetes para hoje? aĩ:da t?ĩ biie:tăş pa:ra o:jă?
curi (libere)
pentru astăzi?
E un zbor É um voo direto? e: ũ: vo:u dire:tu?
direct?
E un zbor cu É um voo com escala? e: ũ: vo:u kõ:năşka:la?
escală?
La ce oră de- A que horas parte o meu avião? a kă o:raş pa:rtă u me:u aviã:ũ?
colează avionul
meu?
Zborul are O voo está com um atraso de uma hora.
întârziere (o u vo:u ăşta: kõ:nũ:natra:zu dă u:ma o:ra
oră).
Zborul dum- O seu voo foi cancelado. u se:u vo:u fui kãsăla:du
neavoastră a
fost anulat.
Când este ur- Quando parte outro avião para...? kwa:ndu pa:rtă o:utru aviã:ũ p
mătorul avion
spre...?
Pot anula ?bile- Posso cancelar ?o bilhete de avião/?a reserva?
tul de avion/ po:su kãsăla:r u biie:tă dă aviã:ũ/?a răze:rva?
?rezervarea?
Care este taxa Quanto é a taxa de cancelamento? kwa:ntu e: a ta:şa dă kãsălam?
de anulare?
Pot să folosesc Posso utilizar o bilhete para o próximo voo?
biletul pentru po:su utiliza:r u biie:tă pa:ra u pro:simu vo:u?
următorul
zbor?
73/289

În avion
No avião
La ce oră aterizăm? A que horas vamos aterrar?
a kă o:raş va:muş atăra:r?
Când este prima escală? Quando será a primeira escala?
kwa:ndu săra: a primă:ira ăşka:la?
Nu pot ?deschide/ Não consigo ?abrir/?fechar o compartimento de baga-
?închide compartimen- gens.
tul pentru bagaje. nã:ũ kõsi:gu abri:r/?făşa:r u kõpar-
tim?:tu dă baga:j?ş
Nu pot să-mi pun Não consigo apertar o cinto de segurança.
centura. nã:ũ kõsi:gu apărta:r u sĩ:tu dă săgurã:sa
Mi-e rău. Tenho náuseas. te:niu na:uzăaş
Puteţi să-mi daţi ceva Pode trazer-me qualquer coisa para as náuseas?
împotriva răului de po:dă traze:rmă kwalke:r ko:iza pa:ra aş na:uzăaş?
altitudine?
Trebuie să merg la Tenho que ir a casa de banho/?(BrP) ao banheiro.
toaletă. te:niu kă i:r a ka:za dă ba:niu/?a:u baniă:iru
Unde este punga pentru Onde está o saco de vómito?
rău de avion? õ:dă ăşta: u sa:ku dă vo:mitu?
Pot să fumez aici? Posso fumar aqui? po:su fuma:r aki:?
Îmi puteţi da o pătură? Pode trazer-me um cobertor?
po:dă traze:rmă ũ: kubărto:r?
Ce doriţi de băut? O que deseja beber? u kă dăze:ja băbe:r?
Băuturile sunt incluse As bebidas estão incluídas?
în preţ? aş băbi:daş ăştã:ũ ĩklui:daş?
Puteţi să-mi mai Posso tomar mais uma? po:su tuma:r ma:iş u:ma?
aduceţi una?
Se poate fără gheaţă? Pode dar-mo sem gelo? po:dă da:rmu s?ĩ je:lu?

Bagaje pierdute
Bagagem perdida
Unde pot Onde posso declarar a perda de bagagem?
anunţa pier- õ:dă po:su dăklara:r a pe:rda dă baga:j?ĩ?
derea
bagajului?
74/289

Se pare că mi- Acho que perderam a minha bagagem.


aţi pierdut a:şu kă părde:rãũna mi:nia baga:j?ĩ
bagajele.
Am venit cu Cheguei no voo número... de... şăgă:i nu vo:u nu:măru... dă
zborul nr. ... de
la...
Nu mi-am găsit Não encontrei a minha bagagem.
bagajele la nã:ũ ?ĩkõtră:i a mi:nia baga:j?ĩ
zona de
ridicare.
Am avut Tinha ?duas/?três malas. ti:nia du:aş/?tre:ş ma:laş
?două/?trei
bagaje.
A sosit doar un Chegou só uma. şăgo:u so: u:ma
bagaj.
Am avut două Eram duas malas ?azuis/?pretas.
valize ?al- e:rãũ du:aş ma:laş azu:iş/?pre:taş
bastre/?negre.
Au etichete cu Tenho o nome nelas. te:niu u no:mă ne:laş
numele meu.
Am nevoie ur- Preciso da bagagem urgentemente. prăsi:zu da baga:j?ĩnur-
gent de acele j?tăm?:tă
bagaje.
Aţi putea afla, Pode averiguar onde estão? po:dă avărigwa:r õ:dă ăştã:ũ?
vă rog, unde
sunt?
Vă rog să mă Telefone para este número, por favor, e diga-me.
sunaţi la acest tălăfo:nă pa:ra e:ştă nu:măru, pur favo:r, ă di:gamă
număr.
Aş putea veni Posso ir buscar a bagagem hoje.
(chiar) azi po:su i:r buşka:r a baga:j?ĩno:jă
după ele.
Mâine trebuie Amanhã tenho que estar noutro lugar.
să fiu în altă amaniã: te:niu kă ăşta:r no:utru luga:r
parte.
Aţi putea să mi Seria possível enviá-la para...? sări:a pusi:vel ?ĩvia:la pa:ra?
le trimiteţi
la...?
Cât va dura Quanto tempo vai demorar para encontrarem a minha bagagem?
până mi le kwa:ntu t?:pu vai dă-
găsiţi? mora:r pa:ra ?ĩkõtra:r?ĩna mi:nia baga:j?ĩ?
75/289

Cam pe când Quando posso esperar a minha bagagem de volta?


mi-aş putea re- kwa:ndu po:su ăşpăra:r a mi:nia baga:j?ĩ dă vo:lta?
cupera
bagajele?
Unde pot să Onde posso pedir uma indemnização por perda de bagagem?
cer o despăgu- õ:dă po:su pădi:r u:ma ĩdămnizasã:ũ pur pe:rda dă baga:j?ĩ?
bire pentru
bagajele
pierdute?
76/289

Cu vaporul
Viagem de barco

În port
No
porto
Cum putem ajunge în Como chegamos ao porto-cais?
portul de feriboturi? ko:mu şăga:muş a:u po:rtuka:iş?
Cât de des circulă feri- De quanto em quanto tempo há barcos para...?
boturile (spre...)? dă kwa:ntu ?ĩ kwa:ntu t?:pu a: ba:rkuş pa:ra?
La ce oră pleacă ur- A que horas parte o próximo barco/?ferry?
mătorul feribot? a kă o:raş pa:rtă u pro:simu ba:rku/?fărü?
Cu cât timp înainte de Quanto tempo antes da saída se tem que fazer o check-
îmbarcare trebuie să mă in?
înregistrez? kwa:ntu t?:pu ã:tăş da sai:da să t?ĩ kă faze:r u ceki:n?
Cât durează călătoria? Quanto tempo demora a travessia?
kwa:ntu t?:pu dămo:ra a travăsi:a?
Călătoria durează în jur A navegação dura mais ou menos uma hora. a navă-
de o oră. gasã:ũ du:ra ma:iş o:u me:nuş u:ma o:ra
Am rezervat şi am plătit O barco já está reservado e pago.
în avans biletele de u ba:rku ja: ăşta: răzărva:du ă pa:gu
feribot.
Care este preţul pentru Quanto se paga por um carro e duas pessoas?
o maşină şi doi kwa:ntu să pa:ga pur ũ: ka:ru ă du:aş păso:aş?
pasageri?
Se plăteşte şi pentru Paga-se também pelo reboque?
rulotă? pa:gasă tãb?:ĩ pe:lu răbo:kă?
ghişeu de check-in balcão para despachar bagagens
balkã:ũ pa:ra dăşpaşa:r baga:j?ş
rampă de acces rampa de acesso rã:pa dă ase:su
pasarelă de îmbarcare passadiço pasadi:su
77/289

La bordul navei
A bordo de navio
Puteţi să ne arătaţi unde este ca- Pode levar-nos ao nosso camarote?
bina noastră? po:dă lăva:rnuş a:u no:su kamaro:tă?
Este vreun ?bar/?restaurant la Há um ?bar/?restaurante a bordo?
bord? a: ũ: ba:r/?răştaurã:tă a bo:rdu?
Unde sunt toaletele? Onde são as casas de banho/?(BrP) os ban-
heiros?
õ:dă sã:ũ aş ka:zaş dă ba:niu/?uş baniă:iruş?
Am rău de mare. Estou com enjoo. ăşto:u kõ:n?ĩjo:u
Aveţi ceva împotriva răului de Tem alguma coisa para o enjoo? t?ĩnal-
mare? gu:ma ko:iza pa:ra u ?ĩjo:u?
Unde este biroul de schimb Onde é a casa de câmbio?
valutar pe vas? õ:dă e: a ka:za dă kã:biu?
Putem merge pe puntea Podemos subir ao convés?
superioară? pude:muş subi:r a:u kõve:ş?
Puntea superioară este închisă O convés está fechado devido ao mau tempo.
din cauza vremii nefavorabile. u kõve:ş ăşta: făşa:du dăvi:du a:u ma:u t?:pu
Care sunt măsurile de Quais são as precauções de segurança?
siguranţă? kwa:iş sã:ũ aş prăkausõ:iş dă săgurã:sa?
Când ajungem? Quando chegaremos à terra?
kwa:ndu şăgare:muş a te:ra?

În croazieră
Cruzeiro
De unde începe Donde/?(BrP) De onde saem os barcos de cruzeiro?
croaziera? dõ:dă/?dă õ:dă sa:?ĩnuş ba:rkuş dă kruză:iru?
Pot coborî de pe navă Posso sair do barco durante o cruzeiro?
în timpul croazierei? po:su sai:r du ba:rku durã:tă u kruză:iru?
(la debarcader)
Puteţi coborî şi vă Pode descer e depois subir em qualquer porto.
puteţi îmbarca din po:dă dăşse:r ă dăpo:iş subi:r ?ĩ kwalke:r po:rtu
nou la orice
debarcader.
Cât durează opririle? Quanto tempo demoram as escalas?
kwa:ntu t?:pu dămo:rãũnaş ăşka:laş?
78/289

La bord se poate Pode-se comer e tomar alguma coisa a bordo?


cumpăra ceva de mân- po:dăsă kume:r ă tuma:r algu:ma ko:iza a bo:rdu?
cat şi de băut?
Unde sunt toaletele la Onde são as casas de banho?
bord? õ:dă sã:ũ aş ka:zaş dă ba:niu?
Există şi rampe de ac- Há um acesso sem barreiras?
ces pentru scaunele a: ũ:nase:su s?ĩ bară:iraş?
cu rotile?
Croaziera oferă şi un Há um comentário durante a navegação?
ghid? a: ũ: kum?ta:riu durã:tă a navăgasã:ũ?
Ce limbă preferaţi? Que idioma desejam? kă idio:ma dăze:jãũ?
Am dori un ghid în Queríamos um comentário em ?alemão/?francês/?espan-
?germană/?franceză/ hol.
?spaniolă kări:amuş ũ: kum?ta:riu ?ĩ alămã:ũ/?frãse:ş/?ăşpanio:l
Aveţi şi broşuri în Tem também folhetos em ?inglês/?alemão/?francês/
?engleză/?germană/ ?espanhol?
?franceză/?spaniolă? t?ĩ tãb?:ĩ foie:tuş ?ĩ ĩgle:ş/?alămã:ũ/?frãse:ş/?ăşpanio:l?
79/289

Transportul în comun
Transporte urbano
Unde este cea mai Onde é a paragem de ?autocarro/?elétrico mais próxima?
apropiată staţie de õ:dă e: a para:j?ĩ dă au-
?autobuz/?tramvai? toka:ru/?ile:triku ma:iş pro:sima?
Există în apropiere Onde é a estação de metro mais próxima?
vreo staţie de õ:dă e: a ăştasã:ũ dă me:tru ma:iş pro:sima?
metrou?
Care autobuz merge Que autocarro/?(BrP) ônibus vai para...?
la...? kă autoka:ru/?o:nibus vai pa:ra?
Autobuzul acesta Este autocarro/?(BrP) ônibus vai para...?
merge la...? e:ştă autoka:ru/?o:nibus vai pa:ra?
Autobuzul acesta O autocarro/?(BrP) ônibus para em...?
opreşte la...? u autoka:ru/?o:nibus pa:ra ?ĩ?
De unde pot să Onde posso comprar os bilhetes?
cumpăr bilete? õ:dă po:su kõpra:r uş biie:tăş?
Pot să cumpăr bile- Posso comprar o bilhete a bordo?
tul de la şofer? po:su kõpra:r u biie:tă a bo:rdu?
Cât costă un bilet Quanto custa o bilhete para adulto?
pentru adulţi? kwa:ntu ku:şta u biie:tă pa:ra adu:ltu?
Unde compostez Onde é que posso obliterar o bilhete? õ:dă e: kă po:su ob-
biletul? lităra:r u biie:tă?
Pot schimba auto- Com este bilhete pode-se mudar?
buzul cu acest bilet? kõ:ne:ştă biie:tă po:dăsă muda:r?
Trebuie să schimb Tenho que mudar de transporte?
autobuzul/ te:niu kă muda:r dă trãşpo:rtă?
?tramvaiul?
Când trebuie să Quando devo descer? kwa:ndu de:vu dăşse:r?
cobor?
Cu ce merg (apoi) E depois o que vou apanhar/?(BrP) pegar?
mai departe? ă dăpo:iş u kă vo:u apania:r/?păga:r?
Câte staţii sunt de Quantas paragens são desde aqui?
aici? kwa:ntaş para:j?ş sã:ũ de:jdă aki:?
80/289

Cum se numeşte Qual é o nome da paragem? kwa:l e: u no:mă da para:j?ĩ?


staţia?
Îmi puteţi spune Pode dizer-me onde descer? po:dă dize:rmă õ:dă dăşse:r?
când să cobor?
Există un automat Há aqui perto uma máquina de bilhetes?
pentru bilete în a: aki: pe:rtu u:ma ma:kina dă biie:tăş?
apropiere?
Cu ce autobuz ajung Qual é o autocarro/?(BrP) ônibus que apanho para chegar
acolo? lá?
kwa:l e: u au-
toka:ru/?o:nibus kă apa:niu pa:ra şăga:r la:?
Mă scuzaţi, aş vrea Com licença, queria descer. kõ: lis?:sa, kări:a dăşse:r
să cobor.
N-am reuşit să Perdi a minha paragem/?(BrP) parada.
cobor. părdi: a mi:nia para:j?ĩ/?para:da
tramvai elétrico, (BrP) bonde ile:triku, bõ:gi
autobuz autocarro, (BrP) ônibus au-
toka:ru, o:nibus
troleibuz trólei, (BrP) trólebus tro:lăi, tro:lăbus
metrou metro me:tru
staţie paragem, estação, (BrP) ponto, parada
para:j?ĩ, ăştasã:ũ, põ:tu, para:da
staţie estação ăştasã:ũ
şofer condutor, motorista kõduto:r, mutori:şta
bilet (de călătorie) bilhete, passagem biie:tă, pasa:j?ĩ
• bilet cu tarif redus • bilhete com desconto
biie:tă kõ: dăşkõ:tu
• bilet de călătorie valabil o zi • bilhete diário biie:tă dia:riu
• bilet de grup • bilhete de grupo biie:tă dă gru:pu
compostor validador de bilhetes valid-
ado:r dă biie:tăş
a(-şi) composta biletul obliterar o bilhete oblităra:r u biie:tă
automat de bilete bilheteira automática
biiătă:ira automa:tika
controlor revisor răvizo:r
Cazarea
Alojamento
Caut cazare. Estou à procura de alojamento.
ăşto:u a pruku:ra dă alujam?:tu
Îmi puteţi recomanda un Pode recomendar-me um ?hotel barato/?bom
hotel ?ieftin/?bun? hotel?
po:dă răkum?da:rmă ũ: ote:l bara:tu/?bõ:note:l?
Am nevoie de cazare Preciso de alojamento perto da estação.
aproape de gară. prăsi:zu dă alujam?:tu pe:rtu da ăştasã:ũ
Unde mă pot caza cel mai Onde é o alojamento mais próximo?
aproape? õ:dă e: u alujam?:tu ma:iş pro:simu?
hotel hotel ote:l
motel motel mute:l
hostel pousada, hostel, albergue
pouza:da, oşte:l, albe:rgă
pensiune pensão p?sã:ũ
han pousada pouza:da
apartament apartamento apartam?:tu
camere de închiriat quartos para alugar kwa:rtuş pa:ra aluga:r
cazare cu mic dejun inclus cama e pequeno-almoço, (BrP) cama e café
ka:ma ă peke:nalmo:su, ka:ma ă kafe:
demipensiune meia-pensão me:iap?sã:ũ
pensiune completă pensão completa p?sã:ũ kõple:ta
cameră quarto kwa:rtu
• cameră single • quarto individual kwa:rtu ĩdividua:l
• cameră dublă • quarto duplo kwa:rtu du:plu
• cameră cu duş • quarto com duche/?(BrP) chuveiro
kwa:rtu kõ: du:şă/?şuvă:iru
• cameră cu pat suplimentar • quarto com cama extra
kwa:rtu kõ: ka:ma e:ştra
baie (cu toaletă) quarto de banho kwa:rtu dă ba:niu
cu vedere la mare com vista para o mar kõ: vi:şta pa:ra u ma:r
listă de preţuri lista de preços li:şta dă pre:suş
taxă de anulare taxa de cancelamento ta:şa dă kãsălam?:tu
spălătorie tinturaria tĩturari:a
casă de schimb valutar casa de câmbio ka:za dă kã:biu
82/289

seif cofre ko:fră


articole de toaletă produtos de higiene prudu:tuş dă ijie:nă
uscător de păr secador de cabelo săkado:r dă kabe:lu
masă de schimbat scutece trocador (acolchoado)
trukado:r (akolşua:du)
accesul cu animale (domestice) animais domésticos permitidos (por taxa)
este permis (contra cost) an-
ima:iş dume:ştikuş părmiti:duş (pur ta:şa)
a se caza la hotel registar-se/?(BrP) registrar-se no hotel
răjişta:rsă/?hejiştra:rsi nu ote:l
a pleca de la hotel sair do hotel, fazer o check-out
sai:r du ote:l, faze:r u ceka:ut
83/289

Cum facem o rezervare


Reservas
Aş dori să fac Queria reservar... kări:a răzărva:r
o rezervare...
Aveţi camere Tem alguns quartos livres nos dias...? t?ĩna:lgũş kwa:rtuş li:vrăş n
libere în
perioada...?
Aş dori să Queria reservar um quarto ?duplo/?individual para uma semana de..
rezerv o kări:a răzărva:r ũ: kwa:rtu du:plu/?ĩdividua:l pa:ra u:ma săma:
cameră
?dublă/?single
pentru o
săptămână în-
cepând cu...
Vă rog să Ligue para confirmar a aceitação de reserva.
sunaţi pentru li:gă pa:ra kõfirma:r a asăitasã:ũ dă răze:rva
a confirma
rezervarea.
Trebuie să Tem que se pagar depósito? t?ĩ kă să paga:r dăpo:zitu?
plătesc un
avans?
Suma e A quantia é reembolsável? a kwanti:a e: ră?bolsa:vel?
rambursabilă?
Majoritatea A maior parte dos ?quartos/?hotéis é reservada com a antecipação de
?camerelor/ a maio:r pa:rtă duş kwa:rtuş/?ote:iş e: răzărva:da kõ:na ãte-
?hotelurilor sipasã:ũ dă ũ: me:ş
sunt deja
rezervate cu o
lună înainte.
Dacă doriţi să Se quiser mudar ou cancelar a sua reserva...
schimbaţi sau să kize:r muda:r o:u kãsăla:r a su:a răze:rva
să anulaţi
rezervarea...
84/289

Percepeţi Cobram taxas de reserva? ko:brãũ ta:şaş dă răze:rva?


comision de
rezervare?
Cu cât timp Quanto tempo antes posso cancelar a reserva (sem taxa)?
înainte se kwa:ntu t?:pu ã:tăş po:su kãsăla:r a răze:rva (s?ĩ ta:şa)?
poate anula
rezervarea
(fără
penalizare)?
Percepeţi taxe Cobra taxa de reserva? ko:bra ta:şa dă răze:rva?
pentru anu-
larea
rezervării?
Se percepe o Por cancelamento da reserva há uma taxa de...
taxă de anu- pur kãsălam?:tu da răze:rva a: u:ma ta:şa dă
lare a rezer-
vării de...
Am o rezer- Tenho uma reserva em nome... te:niu u:ma răze:rva ?ĩ no:mă
vare pe
numele...
Aş dori să an- Quero cancelar a reserva em nome... ke:ru kãsăla:r a răze:rva ?ĩ no
ulez rezer-
varea pe
numele...
Vă mai pot Posso fazer mais alguma coisa por si? po:su faze:r ma:iş algu:ma k
ajuta cu ceva?
85/289

La hotel
No hotel
Aveţi camere libere? Tem quartos livres? t?ĩ kwa:rtuş li:vrăş?
Mă puteţi caza două Posso ficar dois dias? po:su fika:r do:iş di:aş?
nopţi?
Am o rezervare pe Tenho uma reserva de quarto em nome...
numele... te:niu u:ma răze:rva dă kwa:rtu ?ĩ no:mă
Aş dori cazare cu mic Quero alojamento com o pequeno-almoço.
dejun inclus. ke:ru alujam?:tu kõ:nu peke:nalmo:su
Vrem ?demipensi- Queremos ?pensão completa/?meia-pensão.
une/?pensiune kăre:muş p?sã:ũ kõple:ta/?me:iap?sã:ũ
completă.
Cât costă pe noapte? Quanto custa uma noite? kwa:ntu ku:şta u:ma no:ită?
Aveţi una mai ieftină? Não há um quarto mais barato?
nã:ũ a: ũ: kwa:rtu ma:iş bara:tu?
Plătesc acum sau la Pago agora ou antes de sair?
plecare? pa:gu ago:ra o:u ã:tăş dă sai:r?
Este aer condiţionat? Há ar condicionado? a: a:r kõdisiuna:du?
O luăm. Ficamos com este. fika:muş kõ:ne:ştă
Stăm trei zile. Vamos ficar aqui três dias. va:muş fika:r aki: tre:ş di:aş
Pot plăti în numerar? Posso pagar em dinheiro? po:su paga:r ?ĩ diniă:iru?
Unde este camera Onde é o nosso quarto? õ:dă e: u no:su kwa:rtu?
noastră?
Pot să-mi las bagajele Posso deixar aqui a minha bagagem?
aici? po:su dăişa:r aki: a mi:nia baga:j?ĩ?
Puteţi să-mi schim- Pode trocar-me dinheiro? po:dă truka:rmă diniă:iru?
baţi nişte bani?
Mă puteţi trezi la Pode despertar-me às sete horas, por favor?
şapte, vă rog? po:dă dăşpărta:rmă aş se:tă o:raş, pur favo:r?
Unde este restaur- Onde é o restaurante do hotel?
antul hotelului? õ:dă e: u răştaurã:tă du ote:l?
La ce oră se deschide A que horas abre o bar do hotel?
barul hotelului? a kă o:raş a:bră u ba:r du ote:l?
86/289

Pot să folosesc sala dePosso utilizar o ginásio do hotel?


fitness a hotelului? po:su utiliza:r u jina:ziu du ote:l?
Ne puteţi aduce cina Pode mandar o jantar para o nosso quarto?
în cameră? po:dă mãda:r u jãta:r pa:ra u no:su kwa:rtu?
La ce oră se serveşte A que horas é servido o pequeno-almoço/?(BrP) café da
micul dejun? manhã?
a kă o:raş e: sărvi:du u peke:nalmo:su/?kafe: da maniã:?
Micul dejun este in- O pequeno-almoço está incluído no preço?
clus în preţ? u peke:nalmo:su ăşta: ĩklui:du nu pre:su?
Micul dejun ?nu este/ O pequeno-almoço ?não está/?está incluído no preço.
?este inclus în preţ. u peke:nalmo:su nã:ũ ăşta:/?ăşta: ĩklui:du nu pre:su
Am pierdut cheia de Perdi a chave do meu quarto.
la cameră. părdi: a şa:vă du me:u kwa:rtu
Nu pot să deschid uşa Não posso abrir a porta do quarto.
de la cameră. nã:ũ po:su abri:r a po:rta du kwa:rtu
Nu merge căldura. O aquecimento não funciona. u akăsim?:tu nã:ũ fũsio:na
Nu pot să pornesc/?o- Não consigo ?ligar/?desligar o ar condicionado.
presc aerul nã:ũ kõsi:gu liga:r/?dăjliga:r u a:r kõdisiuna:du
condiţionat.
Nu am apă caldă. Não há água quente. nã:ũ a: a:gwa k?:tă
Nu avem săpun şi Não há sabão nem papel higiénico.
hârtie igienică. (în nã:ũ a: sabã:ũ n?ĩ pape:l ijie:niku
baie)
Ne puteţi aduce Pode pôr-nos toalhas lavadas?
prosoape curate, vă po:dă po:rnuş tua:iaş lava:daş?
rog?
Nu pot închide Não consigo fechar a janela do quarto.
fereastra din cameră. nã:ũ kõsi:gu făşa:r a jane:la du kwa:rtu
E gălăgie. Nu pot să Alguém está a fazer barulho. Não posso dormir. al-
dorm. g?:ĩnăşta: a faze:r baru:iu nã:ũ po:su dormi:r
Aş dori o altă cameră. Quero outro quarto. ke:ru o:utru kwa:rtu
Trebuie să dau un Preciso de telefonar. prăsi:zu dă tălăfuna:r
telefon.
Alo, room-service? Aló, é o serviço de quarto?
alo:, e: u sărvi:su dă kwa:rtu?
Până la ce oră trebuie A que horas temos que sair do quarto?
să eliberăm camera? a kă o:raş te:muş kă sai:r du kwa:rtu?
Aş dori să eliberez Quero fazer o check-out. ke:ru faze:r u ceka:ut
camera.
Plec. Estou a sair. ăşto:u a sai:r
87/289

Cazare la particulari
Alojamento privado
Ne putem caza la Há um alojamento privado por aqui?
particulari? a: ũ:nalujam?:tu priva:du pur aki:?
Putem să stăm aici doar o Podemos ficar só uma noite?
noapte? pude:muş fika:r so: u:ma no:ită?
Cât costă o cameră dublă Quanto custa um quarto para duas pessoas?
pe noapte? kwa:ntu ku:şta ũ: kwa:rtu pa:ra du:aş păso:aş?
Micul dejun este inclus în O pequeno-almoço está incluído no preço?
preţ? u peke:nalmo:su ăşta: ĩklui:du nu pre:su?
Sigur, micul dejun este in- Claro, pequeno-almoço está incluído no preço.
clus în preţ. kla:ru, peke:nalmo:su ăşta: ĩklui:du nu pre:su
Plătim acum sau la Paga-se já ou antes de sair?
plecare? pa:gasă ja: o:u ã:tăş dă sai:r?
Primim garanţia înapoi? O depósito é reembolsável?
u dăpo:zitu e: ră?bolsa:vel?
Am vrea să plecăm dis-de- Queremos sair de manhã cedo.
dimineaţă. kăre:muş sai:r dă maniã: se:du
La ce oră puteţi servi mi- A que horas pode preparar o pequeno-almoço?
cul dejun? a kă o:raş po:dă prăpara:r u peke:nalmo:su?
Începând cu ora şase. Depois das seis da manhã.
dăpo:iş daş săiş da maniã:
Ne puteţi trezi pe la ora Pode despertar-nos às sete?
şapte? po:dă dăşpărta:rnuş aş se:tă?
Unde am putea să parcăm Onde podemos estacionar o carro?
maşina? õ:dă pude:muş ăştasiuna:r u ka:ru?
Puteţi parca în curtea din Pode estacionar no pátio.
spate. po:dă ăştasiuna:r nu pa:tiu
Pot să-mi las bicicleta în Posso deixar a minha bicicleta na cave?
pivniţă? po:su dăişa:r a mi:nia bisikle:ta na ka:vă?
Este duş în cameră? O nosso quarto tem duche/?(BrP) chuveiro?
u no:su kwa:rtu t?ĩ du:şă/?şuvă:iru?
Toate camerele au baie şi Todos os quartos têm casa de banho e televisão.
televizor. to:duş uş kwa:rtuş te:m ka:za dă ba:niu ă tălăvizã:ũ
88/289

Avem ?un câine/?o pisică Levamos ?um cão/?um gato. Tudo bem?
cu noi. Vă deranjează? lăva:muş ũ: kã:ũ/?ũ: ga:tu tu:du b?ĩ?
Există vreo taxă supli- Há uma sobretaxa para animais?
mentară pentru animale? a: u:ma subrăta:şa pa:ra anima:iş?
Putem să folosim Podemos usar a cozinha?
bucătăria? pude:muş uza:r a kuzi:nia?
Bucătăria este la parter. A cozinha é no rés-do-chão.
a kuzi:nia e: nu re:şduşã:ũ
Putem să punem mân- Podemos colocar a comida no frigorífico?
carea în frigider? pude:muş koluka:r a kumi:da nu frigori:fiku?
Puteţi folosi şi aragazul şi O fogão e micro-ondas estão à sua disposição.
cuptorul cu microunde. u fugã:ũ ă mikroõ:daş ăştã:ũ a su:a dişpuzisã:ũ
Ne putem spăla rufele Pode-se lavar a roupa aqui?
aici? po:dăsă lava:r a ro:upa aki:?
Aveţi un uscător pentru Há/?Tem aqui um estendedor de roupa?
rufe? a:/?t?ĩ aki: ũ:năşt?dădo:r dă ro:upa?
Ne puteţi arăta care este Pode mostrar-nos o nosso quarto?
camera noastră? po:dă muştra:rnuş u no:su kwa:rtu?
Baia este încuiată. A casa de banho está fechada.
a ka:za dă ba:niu ăşta: făşa:da
Ne puteţi da cheia? Pode dar-nos a chave? po:dă da:rnuş a şa:vă?
Pot să fumez aici? Posso fumar aqui? po:su fuma:r aki:?
Putem să stăm pe terasă? Podemos sentar no terraço?
pude:muş s?ta:r nu tăra:su?
Putem ieşi prin spate? Podemos usar a porta traseira?
pude:muş uza:r a po:rta trază:ira?
Pot să folosesc telefonul? Posso utilizar o seu telefone? Vou pagar. po:su util-
Plătesc. iza:r u se:u tălăfo:nă? vo:u paga:r
Ne puteţi schimba lenjeria Pode dar-nos a nova roupa de cama?
de pat? po:dă da:rnuş a no:va ro:upa dă ka:ma?
N-aveţi nişte pături în Não tem mais alguns cobertores?
plus? nã:ũ t?ĩ ma:iş a:lgũş kubărto:răş?
La ce oră se încuie uşa A que horas (de noite) fecha a porta à chave?
noaptea? a kă o:raş (dă no:ită) fe:şa a po:rta a şa:vă?
Nu pot să-mi ?închid/ Não posso ?fechar/?abrir a porta do quarto.
?deschid camera. nã:ũ po:su făşa:r/?abri:r a po:rta du kwa:rtu
Nu pot să deschid Não posso abrir a janela.
fereastra. nã:ũ po:su abri:r a jane:la
Se pare că nu merge Parece que o aquecimento não funciona.
încălzirea. pare:să kă u akăsim?:tu nã:ũ fũsio:na
Nu este apă caldă. Não tem água quente. nã:ũ t?ĩna:gwa k?:tă
89/289

În camera noastră picură A torneira (no quarto) está a pingar.


robinetul. a tornă:ira (nu kwa:rtu) ăşta: a pĩga:r
Patul meu scârţâie. A cama range. a ka:ma rã:jă
Televizorul nu merge. A televisão não funciona. a tălăvizã:ũ nã:ũ fũsio:na
Ne-au dispărut câteva Desapareceram algumas coisas do nosso quarto.
lucruri din cameră. dăza-
parăse:rãũnalgu:maş ko:izaş du no:su kwa:rtu
Mi-am pierdut cheia de la Perdi a chave do quarto. părdi: a şa:vă du kwa:rtu
cameră.
Am ?spart vaza/?rupt Parti ?o vaso/?a cadeira. Sinto muito.
scaunul. Îmi pare rău. parti: u va:zu/?a kadă:ira sĩ:tu mũ:itu
Până la ce oră trebuie să A que horas temos de deixar o quarto?
eliberăm camera? a kă o:raş te:muş dă dăişa:r u kwa:rtu?
Trebuie să facem curat în Temos que limpar o quarto antes de sair?
cameră înainte de te:muş kă lĩpa:r u kwa:rtu ã:tăş dă sai:r?
plecare?
Unde pot găsi o cârpă şi o Onde encontro um trapo e um balde?
găleată? õ:dă ?ĩkõ:tru ũ: tra:pu ă ũ: ba:ldă?
Putem face cumpărături Onde posso fazer compras por aqui?
prin apropiere? õ:dă po:su faze:r kõ:praş pur aki:?
pensiune pensão p?sã:ũ
cazare cu mic dejun inclus cama e pequeno-almoço, (BrP) cama e café
ka:ma ă peke:nalmo:su, ka:ma ă kafe:
podea chão, soalho şã:ũ, sua:iu
duşumea chão de madeira şã:ũ dă madă:ira
• parchet (laminat) • chão flutuante şã:ũ flutuã:tă
parchet tacos de madeira ta:kuş dă madă:ira
linoleum linóleo lino:lău
gresie pavimento pavim?:tu
faianţă azulejos azule:juş
perete parede pare:dă
tapet papel de parede pape:l dă pare:dă
tavan teto te:tu
uşă porta po:rta
• uşă pliantă • porta dobrável po:rta dubra:vel
• uşă glisantă • porta de correr po:rta dă kore:r
prag soleira solă:ira
fereastră janela jane:la
• fereastră tip ghilotină • janela de guilhotina jane:la dă ghiiuti:na
• fereastră franţuzească • porta-janela po:rtajane:la
pervaz peitoril păitori:l
pervaz cornija korni:ja
90/289

tocul uşii caixilho da porta kaişi:iu da po:rta


balama gonzo gõ:zu
broască fechadura făşadu:ra
• yală de siguranţă • fechadura de segurança
făşadu:ra dă săgurã:sa
• încuietoare cu cilindru • fechadura de cilindro
făşadu:ra dă silĩ:dru
• lacăt • cadeado kadăa:du
cheie chave şa:vă
clanţă maçaneta masane:ta
mâner rotund puxador de porta puşado:r dă po:rta
91/289

În camping
Campismo
Unde este cel Onde é o parque de campismo mais próximo?
mai apropiat õ:dă e: u pa:rkă dă kãpi:jmu ma:iş pro:simu?
loc de
camping?
Se poate Podemos acampar aqui? pude:muş akãpa:r aki:?
campa aici?
Putem să in- Podemos entrar com a caravana?
trăm cu pude:muş ?ĩtra:r kõ:na karava:na?
rulota?
Aveţi locuri Tem lugar livre? t?ĩ luga:r li:vră?
libere?
Se plăteşte de Paga-se por pessoa ou por tenda?
persoană sau pa:gasă pur păso:a o:u pur t?:da?
de cort?
Cât costă pe Quanto custa uma noite? kwa:ntu ku:şta u:ma no:ită?
noapte?
Cât costă Quanto custa a eletricidade por dia?
curentul pe kwa:ntu ku:şta a ilătrisida:dă pur di:a?
zi?
Nu vă pot lăsa Não posso deixar aqui o meu passaporte.
paşaportul. nã:ũ po:su dăişa:r aki: u me:u pasapo:rtă
Se poate Podemos alugar um frigorífico/?(BrP) uma geladeira aqui?
închiria un pude:muş aluga:r ũ: frigori:fiku/?u:ma jăladă:ira aki:?
frigider?
Unde sunt Onde são ?os chuveiros/?as casas de banho/?os lavatórios?
?duşurile/ õ:dă sã:ũ uş şuvă:iruş/?aş ka:zaş dă ba:niu/?uş lavato:riuş?
?toaletele/
?spălătoarele?
Unde putem Onde podemos estacionar? õ:dă pude:muş ăştasiuna:r?
să parcăm?
92/289

Unde ne Onde podemos montar a tenda? õ:dă pude:muş mõta:r a t?:da?


putem pune
cortul?
Putem să Podemos fazer uma fogueira aqui?
facem focul pude:muş faze:r u:ma fugă:ira aki:?
aici?
De unde Onde podemos juntar a lenha para atiçar a fogueira?
putem să õ:dă pude:muş jũta:r a le:nia pa:ra atisa:r a fugă:ira?
adunăm
lemne de foc?
Pot să-mi las Posso deixar o cão/?(BrP) cachorro correr aqui?
câinele liber po:su dăişa:r u kã:ũ/?kaşo:ru kore:r aki:?
aici?
La ce oră ?se A que horas ?abrem/?fecham a porta?
deschide/?se a kă o:raş a:br?ĩ/?fe:şãũ a po:rta?
închide
poarta?
Am vrea să Queremos alugar um barco. kăre:muş aluga:r ũ: ba:rku
închiriem o
barcă.
Se pot Posso alugar a bicicleta aqui? po:su aluga:r a bisikle:ta aki:?
închiria bi-
ciclete aici?
Este vreun Há um telefone público aqui perto?
telefon public a: ũ: tălăfo:nă pu:bliku aki: pe:rtu?
aici?
Se poate pes- Pode-se pescar aqui? po:dăsă păşka:r aki:?
cui prin
împrejurimi?
Am nevoie de Preciso de permissão? prăsi:zu dă părmisã:ũ?
permis?
Închiriaţi Emprestam ?tendas/?sacos de dormir?
?corturi/?saci ?ĩpre:ştãũ t?:daş/?sa:kuş dă dormi:r?
de dormit?
O să dormim Vamos dormir ao ar livre. va:muş dormi:r a:u a:r li:vră
sub cerul
liber.
Ne putem lăsa Podemos deixar as coisas na tenda?
lucrurile în pude:muş dăişa:r aş ko:izaş na t?:da?
cort?
Unde sunt Onde são os recipientes de lixo? õ:dă sã:ũ uş răsipi?:tăş dă li:şu?
coşurile/
93/289

?containerele
de gunoi?
Se poate Podem-se comprar aqui alguns alimentos?
cumpăra ceva po:d?ĩsă kõpra:r aki: a:lgũş alim?:tuş?
de mâncare
de undeva din
apropiere?
E vreun loc Há por aqui um lugar onde se possa ?comer/?beber uma cerveja?
prin a: pur aki: ũ: luga:r õ:dă să po:sa kume:r/?băbe:r u:ma sărve:ja?
apropiere un-
de să
?mâncăm/
?bem o bere?
spălător comun lavatórios, chuveiros lav-
ato:riuş, şuvă:iruş
apă potabilă água potável a:gwa puta:vel
apă menajeră água para uso, água não potável
a:gwa pa:ra u:zu, a:gwa nã:ũ puta:vel
toaletă casa de banho ka:za dă ba:niu
autorulotă autocaravana autokarava:na
rulotă caravana karava:na
cort tenda t?:da
cuie de cort estacas da tenda ăşta:kaş da t?:da
beţe de cort varetas de tenda vare:taş dă t?:da
foaie de cort toldo to:ldu
prelată duplo teto du:plu te:tu
plasă contra ţânţarilor mosquiteiro muşkită:iru
sac de dormit saco-cama, (BrP) saco de dormir
sa:kuka:ma, sa:ku dă dormi:r
izopren isolante térmico izolã:tă te:rmiku
foc de tabără fogueira fugă:ira
vatră fogão fugã:ũ
lemn madeira madă:ira
chibrituri fósforos fo:şforuş
brichetă isqueiro işkă:iru
primus fogareiro portátil fugară:iru porta:til
toporişcă machadinha maşadi:nia
briceag canivete kanive:tă
deschizător de conserve abre-latas, (BrP) abridor de latas
a:brăla:taş, abrido:r dă la:taş
gamelă marmita marmi:ta
rucsac mochila muşi:la
94/289

Campingurile din Portugalia


Campingurile sunt de obicei spaţioase şi bine dotate.
În campingurile mai mari găsiţi supermarketuri, bazine
de înot, locuri de joacă pentru copii şi uneori chiar echipe de an-
imatori care se ocupă de programul interactiv.
Majoritatea campingurilor se găsesc în zonele turistice sau pe lit-
oral şi sunt de obicei deschise tot timpul anului.
Înarmaţi-vă cu răbdare, procedurile de cazare durează destul de
mult.
Campingurile nu sunt bine semnalizate pe şosea, deci e bine să
aveţi numerele de telefon la îndemână şi un sistem de navigaţie.
Pentru un sejur mai lung, vă recomandăm să rezervaţi din timp
căsuţa sau locul de cort.
La restaurant
No restaurante
Căutăm un restaurant bun Estamos à procura dum restaurante bom e barato.
şi ieftin. ăşta:muş a pruku:ra dũ: răştaurã:tă bõ:nă bara:tu
Aveţi o masă liberă? Tem uma mesa livre? t?ĩnu:ma me:za li:vră?
Aş dori o masă pentru Uma mesa para duas pessoas.
două persoane. u:ma me:za pa:ra du:aş păso:aş
Ne putem aşeza aici? Podemos sentar-nos aqui?
pude:muş s?ta:rnuş aki:?
Meniul, vă rog. A ementa, por favor. a im?:ta, pur favo:r
Nu m-am hotărât încă. Ainda não escolhi. aĩ:da nã:ũ ăşkoii:
Am comandat deja. Já pedimos. ja: pădi:muş
Nu mănânc. Mulţumesc. Não vou comer. Obrigado.
nã:ũ vo:u kume:r obriga:du
Am dori să comandăm. Queremos pedir. kăre:muş pădi:r
Ce ne recomandaţi? O que aconselham? u kă akõse:iãũ?
Care este specialitatea Tem algumas especialidades? t?ĩnal-
casei? gu:maş ăşpăsialida:dăş?
Nu este prea picant? Não é muito picante? nã:ũ e: mũ:itu pikã:tă?
Ca aperitiv, o să iau... Como entrada quero... ko:mu ?ĩtra:da ke:ru
O să iau numai o salată. Só quero uma salada. so: ke:ru u:ma sala:da
Nu vreau supă. Não quero sopa. nã:ũ ke:ru so:pa
Vreau doar supă. Só quero sopa. so: ke:ru so:pa
Aş dori ceva fără carne. Queria uma refeição vegetariana.
kări:a u:ma răfăisã:ũ văjătaria:na
Ne puteţi aduce nişte Pode trazer-nos o ?ketchup/?sal?
?ketchup/?sare? po:dă traze:rnuş u kečăp/?sa:l?
Ne puteţi aduce încă un Pode trazer mais um talher?
tacâm? po:dă traze:r ma:iş ũ: taie:r?
Lipseşte o ?furculiţă/ Falta ?um garfo/?uma colher.
?lingură. fa:lta ũ: ga:rfu/?u:ma koie:r
Putem să luăm scaunul Podemos trazer aquela cadeira?
acela? pude:muş traze:r ake:la kadă:ira?
Ne puteţi da un scaun pen- Pode arranjar-nos uma cadeira para criança?
tru copii? po:dă arãja:rnuş u:ma kadă:ira pa:ra kriã:sa?
Poftă bună! Bom apetite. bõ:napăti:tă
96/289

Nu asta am comandat. Não pedimos isto. nã:ũ pădi:muş i:ştu


Carnea asta nu e bună. A carne está má. a ka:rnă ăşta: ma:
Este prea ?sărat/?ars. Está ?salgado demais/?queimado.
ăşta: salga:du dăma:iş/?kăima:du
O puteţi lua. Pode levar isso. po:dă lăva:r i:su
Încă o bere, vă rog. Mais uma cerveja, por favor.
ma:iş u:ma sărve:ja, pur favo:r
Nota (de plată), vă rog! A conta, por favor. a kõ:ta, pur favo:r
Cât face? Quanto é? kwa:ntu e:?
Plătim ?separat/ Vamos pagar ?separadamente/?tudo junto.
?împreună. va:muş paga:r săparadam?:tă/?tu:du jũ:tu
Pot să plătesc cu cardul? Posso pagar com o cartão de crédito?
po:su paga:r kõ:nu kartã:ũ dă kre:ditu?
Îmi pare rău, dar cred că Acho que há um erro na conta.
ne-aţi încărcat nota de a:şu kă a: ũ:ne:ru na kõ:ta
plată.
N-am consumat asta. Não comemos isto. nã:ũ kume:muş i:ştu
Am plătit deja. A conta já está paga. a kõ:ta ja: ăşta: pa:ga
Nu voi plăti mâncarea asta. Não vou pagar por este prato.
nã:ũ vo:u paga:r pur e:ştă pra:tu
Păstraţi restul. Fique com o troco. fi:kă kõ:nu tro:ku

Restaurantele din Brazilia


În Brazilia sunt foarte populare restaurantele cu sistem
rodizio unde, după ce plătiţi o sumă fixă, mâncaţi tot ce
vă pofteşte inima. De ex. în churrascaria (steak house) aveţi de
ales între carne de vită sau pui, cârnaţi etc. Şi restaurantele de
tip bufê a quilo sunt foarte populare. Acestea funcţionează pe
sistemul de bufet suedez, la sfârşit vi se cântăreşte farfuria şi
plătiţi în funcţie de greutate.
97/289

Bucătăria braziliană
Baza mâncărurilor braziliene o constituie orezul şi
fasolea neagră, alături de diverse tipuri de carne
proaspătă sau uscată. Se consumă multe salate proaspete, paste,
mămăligă şi fructe de mare.
98/289

Meniul
Ementa
porţie dose do:ză
• jumătate de porţie • meia-dose me:iado:ză
• porţie pentru copii • dose para crianças do:ză pa:ra kriã:saş
• porţie dublă • dose dupla do:ză du:pla
micul dejun pequeno-almoço, (BrP) café da manhã
peke:nalmo:su, kafe: da maniã:
• mic dejun continental • pequeno-almoço continental
peke:nalmo:su kõtin?ta:l
• mic dejun englezesc • pequeno-almoço à inglesa
peke:nalmo:su a ĩgle:za
prânz almoço almo:su
gustare (de după-amiază) merenda măr?:da
gustare refeição ligeira răfăisã:ũ lijă:ira
cină jantar jãta:r
aperitiv entrada ?ĩtra:da
supe sopas so:paş
felul principal prato principal pra:tu prĩsipa:l
mâncare rece pratos frios pra:tuş fri:uş
mâncare caldă pratos quentes pra:tuş k?:tăş
mâncare la minut pratos rápidos pra:tuş ra:piduş
mâncare vegetariană comidas vegetarianas
kumi:daş văjătaria:naş
garnituri acompanhamentos akõpaniam?:tuş
desert doces, sobremesas do:săş, subrăme:zaş
băuturi bebidas băbi:daş
• băuturi alcoolice • bebidas alcoólicas băbi:daş alkuo:likaş
• băuturi nealcoolice • bebidas não-alcoólicas
băbi:daş nãũalkuo:likaş
99/289

Aperitive
Entradas
salată salada sala:da
• salată de ?fructe/?legume • salada de ?frutas/?legumes
sala:da dă fru:taş/?lăgu:măş
omletă omeleta omăle:ta
pâine prăjită torrada tora:da
sandvici sandes, (BrP) sanduíche sã:dăş, sãdui:şă
pate de ficat paté de fígado pate: dă fi:gadu
ouă jumări ovos mexidos o:vuş măşi:duş
ouă fierte ?moi/?tari ovos ?pouco/?bem cozidos
o:vuş po:uku/?b?ĩ kuzi:duş

Supe
So-
pas
supă caldo ka:ldu
consommé caldo de carne ka:ldu dă ka:rnă
supă de legume sopa de legumes so:pa dă lăgu:măş
supă de pui canja kã:ja
supă de linte sopa de lentilhas so:pa dă l?ti:iaş
supă de varză sopa de couves so:pa dă ko:uvăş
supă de roşii sopa de tomate so:pa dă tuma:tă
supă de peşte sopa de peixe so:pa dă pă:işă
supă cremă sopa-creme so:pakre:mă
supă de cartofi sopa de batata so:pa dă bata:ta
supă de ceapă sopa de cebola so:pa dă săbo:la
crutoane croutons kro:utõş
100/289

Feluri principale
Pratos principais

Mâncăruri cu carne
Carnes
carne carne ka:rnă
• carne ?roşie/?albă • carne ?vermelha/?branca
ka:rnă vărme:ia/?brã:ka
• carne de porc • carne de porco ka:rnă dă po:rku
• carne de vită • carne de vaca ka:rnă dă va:ka
• carne de viţel • carne de vitela ka:rnă dă vite:la
• carne de oaie • carne de carneiro ka:rnă dă karnă:iru
• carne de miel • carne de cordeiro ka:rnă dă kordă:iru
• iepure • coelho kue:iu
friptură assado asa:du
şniţel escalope işkalo:pă
şniţel natur filé file:
biftec bife bi:fă
• bine făcut • bem passado b?ĩ pasa:du
• mediu • médio me:diu
• în sânge • mal passado ma:l pasa:du
friptură de vită rosbife rujbi:fă
costiţă costeleta kuştăle:ta
cotlet cu os costeleta de novilho kuştăle:ta dă nuvi:iu
carne afumată carne defumada ka:rnă dăfuma:da
carne de pasăre carne de ave ka:rnă dă a:vă
• pui fript • frango assado frã:gu asa:du
• curcan • peru păru:
• gâscă • ganso gã:su
• raţă • pato pa:tu
vânat carne de caça ka:rnă dă ka:sa
• carne de căprioară • carne de veado ka:rnă dă văa:du
101/289

• fazan • faisão faizã:ũ


• porc mistreţ • javali javali:
• carne de porc mistreţ • carne de javali ka:rnă dă javali:
platou rece carnes frias ka:rnăş fri:aş
pulpă pernil părni:l
şuncă presunto prăzũ:tu
salam salame sala:mă
• salam uscat • salame sala:mă
• mortadella • mortadela mortade:la
cârnaţi chouriço şouri:su
• cârnaţi la grătar • chouriço assado şouri:su asa:du
• cârnaţi fierţi • chouriço cozido şouri:su kuzi:du
• cârnaţi albi • chouriço branco şouri:su brã:ku
crenvurşti salsicha salsi:şa
aspic geleia jălă:ia
sângerete morcela morse:la
chiftele bolinhas de carne boli:niaş dă ka:rnă
ficat fígado fi:gadu
gulaş guisado de carne ghiza:du dă ka:rnă
muşchi de vită lombo lõ:bu
fructe de mare frutos do mar, mariscos
fru:tuş du ma:r, mari:şkuş
• creveţi • camarões kamarõ:iş
• langustă • lagosta lago:şta
• caracatiţă • polvo po:lvu
• stridii • ostras o:ştraş
• calamari • calamares kalama:răş
peşte peixe pă:işă
• păstrăv • truta tru:ta
• ştiucă • lúcio lu:siu
• ţipar • enguia ?ĩghi:a
• ton • atum atũ:
• somon • salmão salmã:ũ
• cod • bacalhau bakaia:u
• macrou • cavala kava:la
• limbă-de-mare • linguado lĩgwa:du
• calcan • solha so:ia
• sardine (în ulei) • sardinhas (em azeite)
sardi:niaş (?ĩnază:ită)
• hering • arenque ar?:kă
melc caracol karako:l
102/289

Mâncare vegetariană
Comidas vegetarianas
paste massa alimentícia ma:sa alim?ti:sia
spaghete espaguete, talharim ăşpaghe:tă, taiarĩ:
salată de paste salada de massa sala:da dă ma:sa
rizoto risotto rizo:ttu
legume înăbuşite legumes estufados lăgu:măş ăştufa:duş
omletă omelete omăle:tă
ouă jumări ovos mexidos o:vuş măşi:duş
porumb fiert milho cozido mi:iu kuzi:du
spanac espinafre(s) ăşpina:fră(s)
pâine prăjită torrada tora:da
ou ochi ovo estrelado o:vu ăştrăla:du

Garnituri
Acompan-
hamentos
cartofi batatas bata:taş
• cartofi fierţi • batatas cozidas bata:taş kuzi:daş
• cartofi copţi • batatas assadas bata:taş asa:daş
cartofi prăjiţi batatas fritas bata:taş fri:taş
crochete (de cartofi) croquetes kruke:tăş
orez arroz aro:ş
• orez brun • arroz integral aro:ş ĩtăgra:l
salată de cartofi salada de batatas sala:da dă bata:taş
piure de cartofi puré de batata pure: dă bata:ta
paste massa alimentícia ma:sa alim?ti:sia
tăieţei talharim taiarĩ:
pâine pão pã:ũ
chiflă pãozinho pãũzi:niu
găluşcă bolo de massa bo:lu dă ma:sa
varză murată couve fermentada ko:uvă fărm?ta:da
salată de varză salada de couve sala:da dă ko:uvă
salată de lăptuci alface alfa:să
ketchup ketchup kečăp
muştar mostarda muşta:rda
103/289

maioneză maionese maiune:ză


sos tartar molho tártaro mo:iu ta:rtaru
sos de soia molho de soja mo:iu dă so:ja
dressing tempero t?pe:ru
condiment condimento kõdim?:tu
mirodenii especiarias ăşpăsiari:aş
compot compota kõpo:ta
murături legumes conservados
lăgu:măş kõsărva:duş

Mod de preparare
Modo de
preparação
adoçado îndulcit
assado copt, prăjit
banhado în sos
batido bătut
bem passado bine făcut
coberto com pão ralado în pesmet
com manteiga cu unt
com sabor aromatizat
condimentado condimentat
conservado em vinagre murat
cortado aos cubos tăiat cubuleţe
cozido gătit
cozido no vapor la aburi
crocante crocant
104/289

defumado afumat
derretido topit
desossado dezosat
em salmoura în saramură
empanado în aluat
estufado înăbuşit
flambeado flambat
frito prăjit
grelhado la grătar
ligeiramente passado în sânge
mal passado în sânge
marinado marinat
médio mediu
picado feliat
picante picant
polvilhado presărat
ralado ras
recheado umplut
salgado sărat
salteado soté
temperado asezonat
tostado rumenit
tostado, torrado copt
105/289

vidrado glazurat

Alcoolul
Cea mai populară băutură în Portugalia este vinul (Porto,
Madeira), iar în Brazilia caipirinha [kaipirinia] - un
cocteil cu rom brazilian din trestie de zahăr cachaça - [kaşasa],
limete, zahăr şi gheaţă. Şi berea este destul de populară.
106/289

Băuturi
Bebidas

Băuturi alcoolice
Bebidas alcoólicas
bere cerveja sărve:ja
• bere blondă • cerveja clara sărve:ja kla:ra
• bere neagră • cerveja escura sărve:ja ăşku:ra
• bere la halbă • cerveja à pressão, (BrP) chope
sărve:ja a prăsã:ũ, şo:pă
• bere la sticlă • cerveja em garrafa sărve:ja ?ĩ gara:fa
• bere la doză • cerveja em lata sărve:ja ?ĩ la:ta
vin vinho vi:niu
• vin roşu • vinho tinto vi:niu tĩ:tu
• vin alb • vinho branco vi:niu brã:ku
• vin roze • vinho rosé vi:niu ruze:
• vin ?sec/?dulce • vinho ?seco/?doce vi:niu se:ku/?do:să
• vin de masă • vinho de mesa vi:niu dă me:za
• şpriţ • vinho com soda vi:niu kõ: so:da
• vin fiert • vinho quente vi:niu k?:tă
• vin spumant • vinho espumante vi:niu ăşpumã:tă
• şampanie • champagne şãpa:niă
• vermut • vermute vărmu:tă
aperitiv aperitivo apăriti:vu
băutură spirtoasă álcool forte, licores a:lkuol fo:rtă, liko:răş
lichior licor liko:r
whisky uísque, whisky wi:şki, wi:ski
vodcă vodka vo:dka
gin gin jin
coniac conhaque kunia:kă
lichior de ouă licor de ovo liko:r dă o:vu
grog grogue gro:gă
107/289

tărie aguardente agward?:tă


pahar copo ko:pu
păhărel copinho kupi:niu

Băuturi nealcoolice
Bebidas não
alcoólicas
apă água a:gwa
• apă ?minerală/?plată • água ?com gás/?sem gás
a:gwa kõ: ga:ş/?s?ĩ ga:ş
• apă minerală • água mineral a:gwa minăra:l
suc sumo, (BrP) suco su:mu, su:ku
• suc de portocale • sumo de laranja su:mu dă larã:ja
• suc de mere • sumo de maçã su:mu dă masã:
• suc de ananas • sumo de ananás, (BrP) suco de abacaxi
su:mu dă anana:ş, su:ku dă abakaşi:
• suc de coacăze negre • sumo de groselha su:mu dă gruze:ia
• suc de roşii • sumo de tomate su:mu dă tuma:tă
limonadă limonada limuna:da
sifon soda so:da
apă tonică água tónica a:gwa to:nika
bere fără alcool cerveja sem álcool sărve:ja s?ĩna:lkuol
limonadă cu ghimbir refresco de gengibre răfre:şku dă j?ji:bră
ceai cu gheaţă chá gelado şa: jăla:du
cafea cu gheaţă café gelado kafe: jăla:du
milkshake batido de leite bati:du dă lă:ită
lapte leite lă:ită
• lapte degresat • leite magro/?(BrP) desnatado
lă:ită ma:gru/?dăjnata:du
• lapte semidegresat • leite semi-desnatado
lă:ită sămidăjnata:du
• lapte integral • leite gordo/?(BrP) integral
lă:ită go:rdu/?ĩtăgra:l
108/289

Băuturi calde
Bebidas
quentes
ceai chá şa:
• ceai ?negru/?verde • chá ?preto/?verde şa: pre:tu/?ve:rdă
• ceai de fructe • chá de frutas şa: dă fru:taş
• ceai de plante • chá de ervas şa: dă e:rvaş
• ceai cu lapte • chá com leite şa: kõ: lă:ită
• ceai cu lămâie • chá com limão şa: kõ: limã:ũ
• ceai aromat • chá com sabor şa: kõ: sabo:r
cafea café kafe:
• cafea negră • café preto kafe: pre:tu
• cafea cu lapte • café com leite kafe: kõ: lă:ită
• cafea vieneză • café de Viena kafe: dă vie:na
• cafea turcească • café turco kafe: tu:rku
• cafea instant • café instantâneo kafe: ĩştãta:nău
• cappuccino • cappuccino kapuşi:nu
• espresso • bica, (BrP) espresso bi:ka, ăşpre:su
cacao cacau kaka:u
ciocolată caldă chocolate quente şukola:tă k?:tă

Cafeaua în Portugalia
Dacă nu specificaţi, vi se va aduce automat o cafea tare şi
neagră, bica. Vă recomandăm să gustaţi deserturile spe-
cifice, numite pastéis. Cele mai cunoscute sunt pastéis de
nata - tarte cu cremă de vanilie.
109/289

Deserturi
Doces
desert sobremesa subrăme:za
îngheţată gelado, sorvete jăla:du, sorve:tă
cupă cu îngheţată taça de gelado ta:sa dă jăla:du
clătită crêpe kre:pă
clătită panqueca pãke:ka
prăjitură torta, tarte to:rta, ta:rtă
• tartă cu mere • torta de maçã to:rta dă masã:
• tartă cu căpşuni • tarte de morango ta:rtă dă morã:gu
• tartă cu afine • tarte de mirtilo ta:rtă dă mirti:lu
budincă de orez arroz doce aro:ş do:să
ştrudel cu mere strudel de maçã strude:l dă masã:

Bacşişul
Bacişul este de 10% din consumaţie. Acesta se lasă pe o
farfurioară, după ce chelnerul vă înapoiază restul.
110/289

Mâncăruri specifice
Pratos típicos nacionais

Mâncăruri din Portugalia


Pratos em Portugal
açorda supă de usturoi cu pâine şi ochiuri
ameijoa scoici
arroz de marisco orez cu fructe de mare
arroz de pato raţă cu orez
atum ton
azeitonas măsline
bacalhau cod
bife a portuguesa friptură portugheză cu sos, ochiuri şi cartofi
prăjiţi rondele
bitoque carne de porc cu ochiuri
bolinha de carne chiftea
bolinho de batata crochete de cartofi
bolo rei colacul regelui (cozonac cu stafide)
cacala recheada macrou umplut
café espresso scurt fără lapte
111/289

café cheio espresso scurt


café longo espresso lung
café pingado cafea cu un pic de lapte
caldeirada ciorbă (groasă) de peşte
caldo verde supă groasă de legume cu varză şi cartofi
canja de galinha supă de pui
chouriço cârnaţi
cordonizes prepeliţă
costeletas de porco grelhadas cotlet de porc cu os la grătar
descofeinado cafea fără cofeină
empada de galinha plăcintă cu carne de pui
espada ţipar de apă adâncă
espetada de vaca frigărui din carne de vită marinată cu
usturoi
estufada de carneiro tocană de miel
febras de porco grelhadas file de porc înăbuşit
feijoada iahnie de fasole neagră cu vită sau porc,
slănină şi cârnaţi
filete dourado file de doradă
filetes de pescada peşte file
francesinha sandvici cu salam, servit cu sos de brânză
frango churasco pui la grătar
galão cafea cu spumă de lapte
112/289

galinha a Portuguesa pui în stil portughez (gătit cu sos din lapte


de cocos, cartofi şi orez)
gaspacho supă rece de roşii cu ardei şi castraveţi
linguado grelhado plătică la grătar
lulas fritas calamari prăjiţi
mariscada fructe de mare şi scoici cu ceapă, usturoi şi
orez
mariscos fructe de mare
massa de pão cozida chifle
massas paste
meia de leite espresso cu mult lapte
mil folhas desert din foitaj cu cremă albă
paelha valenciana paella cu bucăţele de carne, legume şi
şofran
pasta de atum pastă de ton
peixe grelhado peşte la grătar
peru a moda antiga curcan umplut
presunto jambon (uscat)
salada mista salată de legume
salmão somon
sardinhas sardine
sopa de pedra supă de pietre (supă tradiţională de legume
cu şuncă şi paste)
tarte de natas tort cu smântână
tripas burtă de vită
113/289

vitela no espeto frigărui de viţel stropite cu ulei de măsline


şi lămâie

Mâncăruri din Brazilia


Pratos no Brasil
acarajé crochetă de fasole servită cu sos vatapa sau
sos de rodii
angú mămăligă
barreado tocană de carne condimentată, gătită timp
de 24 de ore în vas de lut şi servită pe frunze
de bananier
batida cocteil de fructe tropicale
beijinho bomboană cu nucă de cocos şi cuişoare
bife biftec
bobó de camarão com arroz de coco creveţi cu sos de manioc şi orez în lapte de
cocos
bolo de cenoura prăjitură cu morcovi
bolo de fuba prăjitură cu mălai
bolo de maracuja prăjitură cu maracuja
bolo de queijo prăjitură cu brânză de vaci
bolo de banana prăjitură cu banane
brigadeiro bile de ciocolată
caipirinha cocteil din rom brazilian şi limete
cachaça rom brazilian din trestie de zahăr
cajuzinho praline cu arahide şi caju
114/289

camarão recheado creveţi pane


carangueijada crab gătit întreg
carne do sol carne de vită sărată cu orez şi fasole
caruru mâncare de creveţi, bame, alune, ulei de
palmier şi busuioc
casquinha de siri crab la grătar servit în cochilie de melc
chimarão maté (ceai amărui)
churrasco frigărui
doce de leite dulce de lapte (sirop asemănător
caramelului)
farofa mâncare cu făină de manioc
maniçoba tocană din frunze de manioc, măruntaie şi
picioare de porc gătită minimum 4 zile
manjar budincă de cocos, caramel şi prune uscate
moqueca tocană braziliană de peşte cu ouă fierte
paçoca 1. carne de vită uscată cu făină de manioc şi
ceapă roşie, 2. prăjitură cu arahide
paelha valenciana paella cu fructe de mare, carne, legume şi
şofran
palmitos salată cu inimi de palmier
pamonha mămăligă învelită în foi de porumb, servită
uneori cu lapte de cocos
pão de mel prăjitură cu miere şi glazură de ciocolată
pão de queijo chifle cu brânză
papo de anjo desert din gălbenuşuri bătute, coapte şi apoi
fierte în sirop de zahăr
115/289

pato no tucupi raţă în sos de varză


pé de moleque desert din arahide cu zahăr de palmier
peixada tocană de peşte cu ouă fierte
pirarucu ao forno peşte amazonian la cuptor, servit cu lămâie
pudim de leite budincă de lapte
quindim budincă din gălbenuşuri, cocos şi zahăr
rajadinho fasole brună
rapadura sirop de trestie
sagu budincă de tapioca cu vin roşu sau must
sarapatel ficăţei cu roşii, ardei şi ceapă
tacacá supă de creveţi cu manioc, usturoi şi chilli
torta de banana tort de banane
vatapá pastă de creveţi şi peşte cu pâine înmuiată
în lapte de cocos, servită cu orez
Virado à Paulista combinaţie de mai multe mâncăruri pe o
singură farfurie (în São Paulo)

Feijoada
Mâncarea specifică în Brazilia este feijoada - iahnie de
fasole neagră cu carne (de vită, de porc, cârnaţi, limbă
afumată etc.) la care se adaugă condimente şi legume, totul
presărat cu făină de manioc.
Vremea
Tempo
Cum va fi vremea? Como estará o tempo? ko:mu ăştara: u t?:pu?
Cum se anunţă vremea Qual é previsão do tempo para hoje? kwa:l e: prăv-
azi? izã:ũ du t?:pu pa:ra o:jă?
Au anunţat că va fi A previsão é: céu encoberto.
înnorat. a prăvizã:ũ e: se:u ?ĩkube:rtu
E frumos afară. Faz bom tempo. fa:ş bõ: t?:pu
E soare. O sol está a brilhar/?brilhando.
u so:l ăşta: a briia:r/?briiã:du
E senin. Está ensolarado. ăşta: ?ĩsolara:du
E ?înnorat/?ceaţă. Está ?encoberto/?nevoeiro.
ăşta: ?ĩkube:rtu/?năvuă:iru
E urât afară. O tempo está mau. u t?:pu ăşta: ma:u
Se pare că va ploua. Parece que vai chover. pare:să kă vai şuve:r
Vor fi furtuni puternice. Esperam-se tempestades fortes.
ăşpe:ramsă t?păşta:dăş fo:rtăş
?Plouă/?Ninge/ Está a ?chover/?nevar/?chuviscar.
?Burniţează. ăşta: a şuve:r/?năva:r/?şuvişka:r
Plouă uşor. Está a chuviscar. ăşta: a şuvişka:r
Toarnă cu găleata. Chove a cântaros. şo:vă a kã:taruş
Începe să plouă. Está a começar a chover. ăşta: a kumăsa:r a şuve:r
Cât o să ploua? Quanto tempo irá chover?
kwa:ntu t?:pu ira: şuve:r?
Nu mai plouă. Parou de chover. paro:u dă şuve:r
A nins foarte mult. Caiu muita neve. ka:iu mũ:ita ne:vă
Drumurile sunt blocate As estradas estão bloqueadas devido à neve.
din cauza zăpezii. aş ăştra:daş ăştã:ũ blukăa:daş dăvi:du a ne:vă
Bate un vânt puternic. Faz muito vento. fa:ş mũ:itu v?:tu
Câte grade sunt (la 1000 Qual é a temperatura (a mil metros de altitude)?
de metri)? kwa:l e: a t?păratu:ra (a mi:l me:truş dă altitu:dă)?
Sunt ?minus/?plus zece Estão dez graus ?abaixo de zero/?positivos.
grade. ăştã:ũ de:ş gra:uş aba:işu dă ze:ru/?puziti:vuş
E groaznic de cald. Está um calor sufocante. ăşta: ũ: kalo:r sufukã:tă
E frig afară. Está frio lá fora. ăşta: fri:u la: fo:ra
E groaznic de frig. Está um gelo. ăşta: ũ: je:lu
117/289

Îngheaţă aici peste Há geada durante a noite?


noapte? a: jăa:da durã:tă a no:ită?
Fulgeră. Relampeja. rălãpe:ja
S-a răcit afară. O tempo arrefeceu. u t?:pu arăfăse:u
Se răceşte. Está a ficar frio. ăşta: a fika:r fri:u
Se încălzeşte. Está a ficar calor. ăşta: a fika:r kalo:r
Aşteptăm să se oprească Esperamos até parar de chover.
ploaia. ăşpăra:muş ate: para:r dă şuve:r
Sper să nu ne udăm. Espero que não nos molhemos.
ăşpe:ru kă nã:ũ nuş moie:muş
Dacă nu plouă... Se não chover... să nã:ũ şuve:r
Dacă nu se schimbă Se o tempo se mantiver assim... să u t?:pu să mãt-
vremea... ive:r asĩ:
Vom merge indiferent de Vamos seja qual for o tempo.
vreme. va:muş se:ja kwa:l fo:r u t?:pu
Marea e prea agitată. O mar está muito agitado.
u ma:r ăşta: mũ:itu ajita:du
senin ensolarado ?ĩsolara:du
parţial noros parcialmente nublado par-
sialm?:tă nubla:du
înnorat nublado nubla:du
(cer) acoperit encoberto ?ĩkube:rtu
ceaţă névoa ne:vua
pâclă neblina năbli:na
precipitaţii (slabe) chuvas (leves) şu:vaş (le:văş)
ploaie (abundentă) chuva (forte) şu:va (fo:rtă)
ninsoare (abundentă) nevasca (forte) năva:şka (fo:rtă)
grindină granizo grani:zu
lapoviţă chuva com neve şu:va kõ: ne:vă
polei regelo răje:lu
vânt vento v?:tu
cu vânt ventoso v?to:zu
foarte liniştit calma ka:lma
briză brisa bri:za
uragan furacão furakã:ũ
vânt din nord-vest vento noroeste v?:tu norue:ştă
118/289

Turism
Turismo
Ne-ar plăcea Gostaríamos de fazer uma excursão ao campo.
să facem o ex- goştari:amuş dă faze:r u:ma ăşkursã:ũ a:u kã:pu
cursie prin
împrejurimi.
Am vrea să or- Queríamos fazer uma excursão a cavalo.
ganizăm o kări:amuş faze:r u:ma ăşkursã:ũ a kava:lu
plimbare
călare.
Organizaţi Organizam excursões? organi:zãũnăşkursõ:iş?
excursii?
Cât costă o Quanto custa uma excursão dessas? kwa:ntu ku:şta u:ma ăşkur-
asemenea sã:ũ de:saş?
excursie?
Aş vrea să Quero reservar uma excursão de um dia para quatro pessoas.
rezerv o ex- ke:ru răzărva:r u:ma ăşkur-
cursie de o zi sã:ũ dă ũ: di:a pa:ra kwa:tru păso:aş
pentru patru
persoane.
Vor veni cu Vamos levar três crianças. va:muş lăva:r tre:ş kriã:saş
noi trei copii.
Ce e inclus în O que está incluído no preço? u kă ăşta: ĩklui:du nu pre:su?
preţ?
Ghidul este in- O serviço de guia está incluído no preço?
clus în preţ? u sărvi:su dă ghi:a ăşta: ĩklui:du nu pre:su?
Câţi kilometri Quantos quilómetros são? kwa:ntuş kilo:mătruş sã:ũ?
sunt?
Cât durează Quanto tempo dura a excursão?
excursia? kwa:ntu t?:pu du:ra a ăşkursã:ũ?
Când ne Quando voltamos? kwa:ndu volta:muş?
întoarcem?
Ce să luăm cu O que devemos levar? u kă dăve:muş lăva:r?
noi?
119/289

E vreun punct Há um ponto de observação por aqui?


de belvedere a: ũ: põ:tu dă obşărvasã:ũ pur aki:?
prin
împrejurimi?
Cum se nu- Qual é o nome daquela montanha?
meşte muntele kwa:l e: u no:mă dake:la mõta:nia?
acela?
Putem încerca Podemos tentar subir a colina? pude:muş t?ta:r subi:r a koli:na?
să urcăm
dealul acela?
Putem să Pode-se subir até ao cimo? po:dăsă subi:r ate: a:u si:mu?
urcăm până în
vârf?
Cât ne ia să Quanto tempo demora a pé? kwa:ntu t?:pu dămo:ra a pe:?
ajungem pe
jos?
Putem ajunge Pode-se chegar lá de carro? po:dăsă şăga:r la: dă ka:ru?
şi cu maşina?
Ne-ar plăcea Queríamos fazer excursão de um dia pela cordilheira.
să facem un kări:amuş faze:r ăşkursã:ũ dă ũ: di:a pe:la kordiiă:ira
traseu (de
creastă) de o
zi.
Cât de dificil É difícil este ?caminho/?percurso?
este ?drumul/ e: difi:sil e:ştă kami:niu/?părku:rsu?
?traseul?
Sunt şi suişuri Há subidas difíceis durante o caminho?
dificile? a: subi:daş difi:săiş durã:tă u kami:niu?
Terenul e Lá o terreno é difícil? la: u tăre:nu e: difi:sil?
accidentat?
Drumul este O percurso é adequado às pessoas mais velhas?
accesibil şi u părku:rsu e: adăkwa:du aş păso:aş ma:iş ve:iaş?
persoanelor în
vârstă?
Există riscul Há risco de encontrarmos alguns animais perigosos?
de a întâlni a: ri:şku dă ?ĩkõtra:rmuş a:lgũş anima:iş părigo:zuş?
animale
sălbatice?
O să mergem Vamos seguir o vermelho. va:muş săghi:r u vărme:iu
pe traseul
marcat cu
roşu.
120/289

Ne putem Podemos desviar-nos do caminho marcado?


abate de la pude:muş dăjvia:rnuş du kami:niu marka:du?
traseu?
Am vrea să Queríamos ver as cascatas. kări:amuş ve:r aş kaşka:taş
mergem să
vedem
cascadele.
Traseul se ter- A excursão termina perto do lago.
mină lângă a ăşkursã:ũ tărmi:na pe:rtu du la:gu
lac.
Se poate înota Pode-se nadar no lago? po:dăsă nada:r nu la:gu?
în lac?
Apa este A água é potável? a a:gwa e: puta:vel?
potabilă?
Ne întoarcem Vamos voltar pelo mesmo caminho?
pe acelaşi va:muş volta:r pe:lu me:jmu kami:niu?
drum?
Sunt destul de Estou bastante cansado. ăşto:u baştã:tă kãsa:du
obosit.
Nu mai pot. Não posso mais. nã:ũ po:su ma:iş
Am o prob- Dói-me a perna. do:imă a pe:rna
lemă la picior.
Mă doare Dói-me o ?tornozelo/?joelho. do:imă u tornuze:lu/?jue:iu
?glezna/
?genunchiul.
Am făcut Tenho bolhas nos pés. te:niu bo:iaş nuş pe:ş
băşici la
picioare.
Putem să ne Podemos descansar um pouco? pude:muş dăşkãsa:r ũ: po:uku?
odihnim un
minut?
Eu mă întorc. Vou voltar. vo:u volta:r
Trebuie să-i Temos que esperar pelos outros.
aşteptăm pe te:muş kă ăşpăra:r pe:luş o:utruş
ceilalţi.
drum caminho kami:niu
potecă vereda văre:da
cărare trilho, senda tri:iu, s?:da
şosea estrada ăştra:da
pod ponte põ:tă
râu rio ri:u
pârâu arroio aro:iu
121/289

iaz lago, lagoa la:gu, lago:a


lac lago la:gu
izvor fonte fõ:tă
izvor termal água termal a:gwa tărma:l
cascadă cascata, (BrP) catarata
kaşka:ta, katara:ta
vale vale va:lă
pajişte prado pra:du
pădure bosque bo:şkă
rezervaţie naturală reserva natural răze:rva natura:l
deal colina koli:na
munte montanha mõta:nia
şa (la munte) ravina ravi:na
pas garganta gargã:ta
defileu desfiladeiro dăşfiladă:iru
prăpastie abismo abi:jmu
canion canhão kaniã:ũ
peşteră gruta gru:ta
coastă costa ko:şta
stâncă recife răsi:fă
insulă ilha i:ia
belvedere vista, ponto de observação
vi:şta, põ:tu dă obşărvasã:ũ
turn de observaţie torre de observação to:ră dă obşărvasã:ũ
gorgan túmulo, mamoa tu:mulu, mamo:a

Carnavalul din Brazilia


Carnavalul brazilian este un magnet pentru turişti.
Străinii cunosc cu precădere Carnavalul (de samba) de la
Rio, însă în aceeaşi perioadă au loc sute de carnavaluri. Brazili-
enii participă la altele mai active (de ex. Salvador de Bahia,
Porto Seguro sau Recife), cu genuri muzicale diverse şi
reprezentaţii ale celor mai populare formaţii braziliene.
122/289

Vizitarea oraşului
Excursão pela cidade

Informaţii turistice
Informação turística
De unde putem afla Onde podemos obter informações sobre a cidade?
câte ceva despre oraş? õ:dă pude:muş obte:r ĩformasõ:iş so:bră a sida:dă?
De unde pot să iau o Onde posso arranjar o mapa da cidade?
hartă a oraşului? õ:dă po:su arãja:r u ma:pa da sida:dă?
Cât costă harta? Quanto custa o mapa? kwa:ntu ku:şta u ma:pa?
Aveţi şi un ghid în Tem também o guia em ?inglês/?alemão?
?engleză/?germană? t?ĩ tãb?:ĩnu ghi:a ?ĩ ĩgle:ş/?alămã:ũ?
Am vrea să vizităm Gostaríamos de ver a cidade.
oraşul. goştari:amuş dă ve:r a sida:dă
Ne puteţi arăta oraşul? Pode mostrar-nos a cidade?
po:dă muştra:rnuş a sida:dă?
Ce ar trebui să vedem O que devemos ver? u kă dăve:muş ve:r?
neapărat?
Ce monumente ne re- Que monumentos locais recomenda?
comandaţi (să kă munum?:tuş luka:iş răkum?:da?
vizităm)?
E vreun loc de unde Há algum lugar com vista da cidade?
putem vedea tot a: algũ: luga:r kõ: vi:şta da sida:dă?
oraşul?
Am fost deja acolo. Já estivemos lá. ja: ăştive:muş la:
Am vrea să vedem Queríamos ver ?algumas igrejas/?alguns monumentos.
nişte ?biserici/ kări:amuş ve:r algu:maş igre:jaş/?a:lgũş munum?:tuş
?monumente.
Am vrea să aranjăm un Queríamos reservar a visita guiada.
tur cu ghid. kări:amuş răzărva:r a vizi:ta ghia:da
Cât durează turul? Quanto tempo demora a visita?
kwa:ntu t?:pu dămo:ra a vizi:ta?
123/289

Avem numai jumătate Só temos meio dia para a excursão.


de zi să vizităm oraşul. so: te:muş mă:iu di:a pa:ra a ăşkursã:ũ
Când a fost construită Quando foi construída a igreja?
biserica aceasta? kwa:ndu fui kõştrui:da a igre:ja?
E vreun parc prin Há um parque aqui perto? a: ũ: pa:rkă aki: pe:rtu?
apropiere?
Putem vizita muzeul Podemos visitar o museu municipal?
oraşului? pude:muş vizita:r u muze:u munisipa:l?
Am auzit că este un Ouvi dizer que aqui perto há uma ponte velha interess-
pod vechi şi interesant ante.
prin apropiere. ouvi: dize:r kă aki: pe:rtu a: u:ma põ:tă ve:ia ĩtărăsã:tă
Ce este ?clădirea/ O que é aquele ?edifício/?monumento?
?monumentul de u kă e: ake:lă idifi:siu/?munum?:tu?
acolo?
Cine este arhitectul? Que arquiteto desenhou? kă arkite:tu dăzănio:u?
Putem intra? Podemos entrar? pude:muş ?ĩtra:r?
Pot să fac poze aici? Posso tirar fotos aqui? po:su tira:r fo:tuş aki:?
Putem să rămânem Podemos ficar aqui um pouco e olhar à volta?
puţin şi să aruncăm o pude:muş fika:r aki: ũ: po:uku ă oia:r a vo:lta?
privire?
Nu facem o pauză ?de Não fazemos uma pausa para ?almoçar/?lanchar?
prânz/?pentru o nã:ũ faze:muş u:ma pau:za pa:ra almusa:r/?lãşa:r?
gustare?
Putem urca în turn? É possível subir ao cimo da torre?
e: pusi:vel subi:r a:u si:mu da to:ră?
E vreo taxă de intrare? Paga-se a entrada? pa:gasă a ?ĩtra:da?
De unde pot să cumpăr Onde vendem os bilhetes? õ:dă v?:d?ĩnuş biie:tăş?
bilete?
Cât costă un bilet ?pen- Quanto custa a entrada ?para crianças/?reduzida?
tru copii/?cu kwa:ntu ku:şta a ?ĩtra:da pa:ra kriã:saş/?răduzi:da?
reducere?
Aveţi reduceri pentru Tem descontos para ?estudantes/?a terceira idade?
?studenţi/?pensionari? t?ĩ dăşkõ:tuş pa:ra ăştudã:tăş/?a tărsă:ira ida:dă?
Aveţi reduceri pentru Tem descontos para grupos?
grupuri? t?ĩ dăşkõ:tuş pa:ra gru:puş?
Suntem ?cinci/?şase/ Somos ?cinco/?seis/?dez. so:muş sĩ:ku/?săiş/?de:ş
?zece.
Cum ajung la...? Como posso chegar em...? ko:mu po:su şăga:r ?ĩ?
Putem să cumpărăm Posso comprar ?postais/?lembranças por aqui?
?cărţi poştale/?suven- po:su kõpra:r puşta:iş/?l?brã:saş pur aki:?
iruri de pe aici?
Timbre aveţi? Vendem selos postais? v?:d?ĩ se:luş puşta:iş?
124/289

Unde este cea mai Onde fica a caixa de correio mais próxima?
apropiată cutie õ:dă fi:ka a ka:işa dă koră:iu ma:iş pro:sima?
poştală?
E vreo toaletă publică Há casas de banho públicas aqui perto?
prin apropiere? a: ka:zaş dă ba:niu pu:blikaş aki: pe:rtu?

Monumente
Monumentos
obiective turistice pontos turísticos põ:tuş turi:ştikuş
tur cu ghid visita guiada vizi:ta ghia:da
muzeu museu muze:u
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii museu de história natural
muze:u dă işto:ria natura:l
galerie galeria galări:a
galerie de artă pinacoteca pinakute:ka
primărie câmara municipal, (BrP) prefeitura
ka:mara munisipa:l, prăfăitu:ra
turn torre to:ră
biserică igreja igre:ja
capelă capela kape:la
mănăstire mosteiro, convento muştă:iru, kõv?:tu
abaţie abadia abadi:a
mormânt túmulo, sepulcro tu:mulu, săpu:lkru
cimitir cemitério sămite:riu
necropolă necrópole năkro:polă
piaţă praça pra:sa
piaţă de vechituri feira da ladra, (BrP) mercado das pulgas
fă:ira da la:dra, mărka:du daş pu:lgaş
fântână chafariz, fonte şafari:ş, fõ:tă
monument monumento munum?:tu
statuie estátua ăşta:tua
bibliotecă biblioteca bibliute:ka
sală de concerte sala de concertos sa:la dă kõse:rtuş
pod ponte põ:tă
port porto po:rtu
spaţiu de expoziţii área de exposições a:răa dă ăşpuzisõ:iş
expoziţie exposição ăşpuzisã:ũ
cetate castelo kaşte:lu
castel palácio pala:siu
125/289

ruine ruínas rui:naş


palat de vară residência de verão răzid?:sia dă vărã:ũ
palat palácio pala:siu
vilă vila vi:la
grădină jardim jardĩ:

Turul oraşului
Visita turística
Unde putem aranja un Onde podemos arranjar uma excursão pela cidade?
tur al oraşului? õ:dă pude:muş arãja:r u:ma ăşkur-
sã:ũ pe:la sida:dă?
Am dori un tur cu ghid. Queríamos uma visita guiada.
kări:amuş u:ma vizi:ta ghia:da
Cât costă biletul? Quanto custa o bilhete? kwa:ntu ku:şta u biie:tă?
Cât durează turul? Quanto tempo demora a excursão?
kwa:ntu t?:pu dămo:ra a ăşkursã:ũ?
Ce cuprinde acest tur? O que está incluído na excursão?
u kă ăşta: ĩklui:du na ăşkursã:ũ?
La ce oră începe turul? A que horas é a partida? a kă o:raş e: a parti:da?
• zilnic la ora 11 • todos os dias às 11 horas
to:duş uş di:aş aş õ:ză o:raş
• din oră în oră • sempre à hora certa s?:pră a o:ra se:rta
126/289

Spectacole de seară
Espectáculo nocturno
Mergem la un concert? Vamos a um concerto? va:muş a ũ: kõse:rtu?
Eu aş merge mai degrabă Prefiro ir ao cinema. prăfi:ru i:r a:u sine:ma
la un film.
Ce rulează? O que há para ver? u kă a: pa:ra ve:r?
Despre ce e vorba? Do que se trata? du kă să tra:ta?
Cine e regizorul? Quem é o realizador? k?ĩne: u răalizado:r?
Cine joacă în rolul Quem é o ator principal? k?ĩne: u ato:r prĩsipa:l?
principal?
De unde pot să cumpăr Onde posso comprar os bilhetes?
bilete? õ:dă po:su kõpra:r uş biie:tăş?
La ce oră începe? A que horas começa? a kă o:raş kume:sa?
Cât durează ?spectacolul/ Quanto tempo dura o ?espetáculo/?filme?
?filmul? kwa:ntu t?:pu du:ra u ăşpăta:kulu/?fi:lmă?
Puteţi să ne cumpăraţi bi- Pode arranjar-nos bilhetes para amanhã à noite?
lete pentru mâine seară? po:dă arãja:rnuş biie:tăş pa:ra amaniã: a no:ită?
Două locuri undeva la Queria dois bilhetes ao meio.
mjloc. kări:a do:iş biie:tăş a:u mă:iu
Nu mai sunt bilete. Está esgotado. ăşta: ăjguta:du
Unde este ?garderoba/ Onde é ?o bengaleiro/?a casa de banho, por favor?
?toaleta, vă rog? õ:dă e: u b?gală:iru/?a ka:za dă ba:niu, pur favo:r?
Mai putem intra? Ainda podemos entrar? aĩ:da pude:muş ?ĩtra:r?
Unde sunt locurile Onde são os nossos lugares?
noastre? õ:dă sã:ũ uş no:suş luga:răş?
Scuzaţi-mă, locurile Desculpe, mas estes são os nossos lugares.
acestea sunt ale noastre. dăşku:lpă, maş e:ştăş sã:ũ uş no:suş luga:răş
Cum vi s-a părut? Gostou? guşto:u?
Mi-a plăcut foarte mult. Gostei muito. goştă:i mũ:itu
Sincer, nu prea mi-a Para dizer a verdade, não gostei muito.
plăcut. pa:ra dize:r a vărda:dă, nã:ũ goştă:i mũ:itu
A fost destul de interesant. Foi bastante interessante. fui baştã:tă ĩtărăsã:tă
Unde mergem mâine Aonde vamos amanhã à noite?
seară? aõ:dă va:muş amaniã: a no:ită?
127/289

Nu mergem să bem ceva? Vamos tomar um copo? va:muş tuma:r ũ: ko:pu?


taxă de intrare entrada ?ĩtra:da
• taxă de intrare pentru adulţi • entrada para adultos
?ĩtra:da pa:ra adu:ltuş
• tarif redus • entrada reduzida ?ĩtra:da răduzi:da
• reduceri pentru ?studenţi/ • desconto para ?estudantes/?crianças/?grupos
?copii/?grupuri dăşkõ:tu pa:ra ăştudã:tăş/?kriã:saş/?gru:puş
cu casa închisă esgotado ăjguta:du
intrare liberă entrada gratuita ?ĩtra:da gratui:ta
premieră estreia ăştră:ia
ultima reprezentaţie último espetáculo u:ltimu ăşpăta:kulu
teatru teatro tăa:tru
• teatru de păpuşi • teatro de marionetes
tăa:tru dă mariune:tăş
• dramă • drama dra:ma
• piesă de teatru • peça (teatral) pe:sa (tăatra:l)
• comedie • comédia kume:dia
• tragedie • tragédia traje:dia
• operetă • opereta opăre:ta
• musical • musical muzika:l
• operă • ópera o:păra
• balet • ballet bale:
cinema cinema sine:ma
• film de aventuri • filme de aventuras fi:lmă dă av?tu:raş
• film de acţiune • filme de ação fi:lmă dă asã:ũ
• film poliţist • filme policial fi:lmă polisia:l
• thriller • thriller tri:ler
• film de groază • filme de terror fi:lmă dă tăro:r
• film de război • filme de guerra fi:lmă dă ghe:ra
• (film) documentar • documentário dukum?ta:riu
• comedie • comédia kume:dia
• parodie • farsa fa:rsa
• film de dragoste • filme romântico fi:lmă rumã:tiku
• desene animate • desenhos animados dăze:niuş anima:duş
• film pentru copii • filme infantil fi:lmă ĩfãti:l
128/289

La bar
Na taberna
Nu vrei să mergem la o bere? Queres ir tomar uma cerveja?
ke:răş i:r tuma:r u:ma sărve:ja?
Am putea să mergem să bem o Podemos ir tomar uma (ou duas).
bere. pude:muş i:r tuma:r u:ma (o:u du:aş)
Hai să bem una mică. Vamos tomar uma rápida.
va:muş tuma:r u:ma ra:pida
Fac cinste cu un păhărel! Convido-te para um copo!
kõvi:dută pa:ra ũ: ko:pu!
E vreun bar tematic prin zonă? Há um bar temático aqui perto?
a: ũ: ba:r tăma:tiku aki: pe:rtu?
Nu e prea scump? Não é muito caro? nã:ũ e: mũ:itu ka:ru?
Unde vrei să stai? Onde se quer sentar? õ:dă să ke:r s?ta:r?
Stăm la bar? Vamos sentar-nos no bar?
va:muş s?ta:rnuş nu ba:r?
Hai să stăm la masa aceea. Vamos sentar-nos naquela mesa.
va:muş s?ta:rnuş nake:la me:za
E liberă masa? Esta mesa está livre?
e:şta me:za ăşta: li:vră?
Sunt libere locurile acestea? Estes lugares estão ocupados?
e:ştăş luga:răş ăştã:ũ okupa:duş?
E plin. Está cheio. ăşta: şă:iu
Aşteptăm sau mergem Esperamos ou vamos para outro lugar?
altundeva? ăşpăra:muş o:u va:muş pa:ra o:utru luga:r?
E cam mult fum aici. Há muito fumo. a: mũ:itu fu:mu
Sunt şi locuri pentru Há aqui uma zona de não-fumadores?
nefumători? a: aki: u:ma zo:na dă nãũfumado:răş?
Terasă aveţi? Têm esplanada? te:mnăşplana:da?
Cât costă o bere aici? Quanto custa uma cerveja aqui?
kwa:ntu ku:şta u:ma sărve:ja aki:?
Aveţi bere la halbă? Tem cerveja à pressão?
t?ĩ sărve:ja a prăsã:ũ?
Ce bere la halbă aveţi? Que cerveja tem? kă sărve:ja t?ĩ?
129/289

Avem doar bere fără alcool la Só temos cerveja sem álcool em garrafas.
sticlă. so: te:muş sărve:ja s?ĩna:lkuol ?ĩ gara:faş
Mai iau una. Quero mais uma. ke:ru ma:iş u:ma
Ce zici/?ziceţi de un păhărel de Que tal um gole de vodka?
votcă? kă ta:l ũ: go:lă dă vo:dka?
Mai bine iau nişte whisky cu Prefiro whisky com gelo.
gheaţă. prăfi:ru wi:ski kõ: je:lu
Noroc! À nossa!, Saúde! a no:sa!, sau:dă!
Nu, mulţumesc. Não, obrigado. nã:ũ, obriga:du
Am băut destul. Já bebi o suficiente. ja: băbi: u sufisi?:tă
Mai bem una şi plecăm. Vamos tomar mais uma para o caminho.
va:muş tuma:r ma:iş u:ma pa:ra u kami:niu
Am băut deja 5 beri. Já bebi cinco cervejas.
ja: băbi: sĩ:ku sărve:jaş
E din partea casei. É por conta da casa. e: pur kõ:ta da ka:za
Trebuie să merg la toaletă. Tenho que ir à casa de banho/?(BrP) ao ban-
heiro.
te:niu kă i:r a ka:za dă ba:niu/?a:u baniă:iru
N-ai chef de-un biliard? Quer jogar bilhar? ke:r juga:r biia:r?
Dă-ţi cu cretă pe tac. Passa giz no taco. pa:sa ji:ş nu ta:ku
Ai jucat vreodată darts? Já jogaste/?jogou dardos?
ja: juga:ştă/?jugo:u da:rduş?
Nota, vă rog. A conta, por favor. a kõ:ta, pur favo:r
Plătim separat. Vamos pagar separadamente.
va:muş paga:r săparadam?:tă
E rândul tău să plăteşti băutura. É a tua vez hoje de pagares as bebidas.
e: a tu:a ve:ş o:jă dă paga:răş aş băbi:daş
Plătesc eu! Pago eu! pa:gu e:u!
bar bar ba:r
bar sportiv bar desportivo ba:r dăşporti:vu
berărie cervejaria sărvăjari:a
bar bar ba:r
terasă esplanada ăşplana:da
barman barman ba:rman
dozator (de bere) pipo pi:pu
butoiaş barril bari:l
halbă de bere caneca (de cerveja) kane:ka (dă sărve:ja)
pahar copo ko:pu
pahar de vin copo de vinho ko:pu dă vi:niu
ţap caneca kane:ka
păhărel shot şot
suport pentru pahare (de bere) base (de copo) ba:ză (dă ko:pu)
130/289

scrumieră cinzeiro sĩză:iru


meniu de băuturi carta/?lista de bebidas
ka:rta/?li:şta dă băbi:daş
131/289

Flirtul
Flirt
Bună. Pot să mă aşez Olá. Posso sentar-me aqui? ola: po:su s?ta:rmă aki:?
lângă tine?
De unde eşti? Donde és?, (BrP) De onde é? dõ:dă e:ş?, dă õ:dă e:?
Eşti aici în vacanţă sau Estás aqui em férias ou em negócios?
cu afaceri? ăşta:ş aki: ?ĩ fe:riaş o:u ?ĩ năgo:siuş?
Pot să te invit să bem Posso convidar-te para uma bebida?
ceva? po:su kõvida:rtă pa:ra u:ma băbi:da?
Ce bei? O que bebes? u kă be:băş?
Ai venit singur(ă)? Estás aqui sozinho/?sozinha? ăşta:ş aki: suzi:niu/?su-
zi:nia?
Îmi placi. Gosto de ti/?(BrP) você. go:ştu dă te: i:/?vuse:
Dansezi? Vamos dançar? va:muş dãsa:r?
Îmi place cum dansezi. Gosto da maneira como danças.
go:ştu da mană:ira ko:mu dã:saş
Eşti cu cineva acum? Estás com alguém agora? ăşta:ş kõ:nalg?:ĩnago:ra?
Ai prieten/?prietenă? Tens namorado/?namorada?
t?ş namora:du/?namora:da?
Arăţi foarte bine. Tens muita classe. t?ş mũ:ita kla:să
Eşti super. Tens pinta., (BrP) Você è legal.
t?ş pĩ:ta, vuse: e: lăga:l
Ai ochi frumoşi. Tens uns olhos bonitos. t?ş ũş o:iuş buni:tuş
Eşti foarte sexi. És muito sexy. e:ş mũ:itu se:ksi
Nu vrei să ne plimbăm Vamos dar uma volta? va:muş da:r u:ma vo:lta?
un pic?
Pot să te ?conduc/?duc Posso acompanhar-te a casa?
acasă? po:su akõpania:rtă a ka:za?
Pot să te sărut? Posso dar-te um beijo? po:su da:rtă ũ: bă:iju?
Ia-mă în braţe. Abraça-me. abra:samă
Mergem la mine? Vamos para a minha casa?
va:muş pa:ra a mi:nia ka:za?
Rămâi aici peste Passas aqui a noite? pa:saş aki: a no:ită?
noapte?
132/289

Mi-ar plăcea să petrec Quero passar a noite contigo/?(BrP) com você.


noaptea cu tine. ke:ru pasa:r a no:ită kõti:gu/?kõ: vuse:
Vreau să fac dragoste cu Quero fazer amor contigo/?(BrP) com você.
tine. ke:ru faze:r amo:r kõti:gu/?kõ: vuse:
Nu în seara asta. Poate Hoje não. Talvez noutro dia.
altă dată. o:jă nã:ũ talve:ş no:utru di:a
Hai, fii cuminte. Vá lá, sê razoável. va: la:, se: razua:vel
N-are rost. Isso não tem sentido. i:su nã:ũ t?ĩ s?ti:du
Lasă-mă în pace! Deixa-me em paz! dă:işamă ?ĩ pa:ş!
Nu mă atinge! Tira as mãozinhas! ti:ra aş mãũzi:niaş!
Aventurile de o noapte Não sou pessoa de casos de uma só noite.
nu sunt genul meu. nã:ũ so:u păso:a dă ka:zuş dă u:ma so: no:ită
Ai un prezervativ? Tens preservativo? t?ş prăzărvati:vu?
Este un automat (de Há uma máquina de preservativos na casa de banho.
prezervative) la baie. a: u:ma ma:kina dă prăzăr-
vati:vuş na ka:za dă ba:niu
Unde ai agăţat-o? Onde a encontraste? õ:dă a ?ĩkõtra:ştă?
Mă atrage teribil. Eu gosto muito dela/?dele.
e:u go:ştu mũ:itu de:la/?de:lă
V-aţi sărutat deja? Vocês já se beijaram? vuse:ş ja: să băija:rãũ?
E ?îndrăgostită de/ Ela está apaixonada por ti/?(BrP) você.
?nebună după tine. e:la ăşta: apaişuna:da pur te: i:/?vuse:
M-am îndrăgostit de ea. Apaixonei-me por ela. apaişone:imă pur e:la
Mă simt bine cu tine. Sinto-me bem contigo. sĩ:tumă b?ĩ kõti:gu
Te iubesc. Amo-te. a:mută
Sunt nebun după tine. Estou louco por ?ti/?você.
ăşto:u lo:uku pur te: i:/?vuse:
Mă gândesc la tine tot Penso em ti sempre. p?:su ?ĩ te: i: s?:pră
timpul.
Mi-a fost dor de tine. Tive saudades tuas. ti:vă sauda:dăş tu:aş
Ce faci mâine seară? O que fazes amanhã à noite?
u kă fa:zăş amaniã: a no:ită?
Îmi dai numărul tău de Dás-me o teu número de telefone?
telefon? da:şmă u te:u nu:măru dă tălăfo:nă?
Te sun. Eu ligo-te., (BrP) Eu te ligo. e:u li:gută, e:u tă li:gu
flirt flirt, (BrP) flerte flirt, fle:rci
aventură (sentimentală) aventura av?tu:ra
aventură (extraconjugală) aventura (extramatrimonial)
av?tu:ra (ăştramatrimunia:l)
întâlnire encontro ?ĩkõ:tru
aventură de-o noapte aventura de uma noite
av?tu:ra dă u:ma no:ită
133/289
i
una mică rapidinha rapidi:n a
hărţuire sexuală assédio sexual ase:diu seksua:l
avansuri (sexuale) insinuações sexuais ĩsinuasõ:iş seksua:iş
seducţie sedução sădusã:ũ
seducător sedutor săduto:r
afemeiat mulherengo muiăr?:gu
sărut beijo bă:iju
sărut franţuzesc beijo francês bă:iju frãse:ş
semn (de la sărut) mancha de chupada mã:şa dă şupa:da
sărutări beijos bă:ijuş
mângâiere carícias kari:siaş
giugiuleală amasso ama:su

Protecţia
După un flirt reuşit, nu uitaţi de protecţie (prezervativul -
camisinha). În Brazilia, bolile cu transmitere sexuală
sunt o problemă.
Sporturi de vară
Desportos de verão
Am vrea să jucăm ?fotbal/?volei. Queríamos jogar ?futebol/?voleibol.
kări:amuş juga:r futăbo:l/?volăibo:l
E vreun teren de sport prin Há um campo por aqui?
preajmă? a: ũ: kã:pu pur aki:?
Se poate juca tenis prin zonă? Pode-se jogar ténis aqui perto?
po:dăsă juga:r te:niş aki: pe:rtu?
Aş vrea să închiriez un teren de Quero alugar o court por uma hora.
tenis pentru o oră. ke:ru aluga:r u kurt pur u:ma o:ra
Când se eliberează terenul? Quando é que o court está livre?
kwa:ndu e: kă u kurt ăşta: li:vră?
Cât costă pe oră? Quanto custa uma hora?
kwa:ntu ku:şta u:ma o:ra?
Pentru cât timp? Por quanto tempo? pur kwa:ntu t?:pu?
Pot să joc cu dumneavoastră? Posso jogar consigo?
po:su juga:r kõsi:gu?
Jucăm la dublu? Vamos jogar a pares?
va:muş juga:r a pa:răş?
Servesc eu. Tenho o serviço. te:niu u sărvi:su
Eşti la al doilea serviciu. Segundo serviço. săgũ:du sărvi:su
Încă o dublă greşeală. Outra falha dupla. o:utra fa:ia du:pla
Ar trebui să îţi exersezi lovitura Deverias/?Deveria treinar o forehand.
directă. dăvări:aş/?dăvări:a trăina:r u fo:rend
Pot să-mi racordez aici racheta de Pode encordoar-me a raquete de ténis?
tenis? po:dă ?ĩkordua:rmă a rake:tă dă te:niş?
fotbal futebol futăbo:l
volei voleibol, vólei volăibo:l, vo:lăi
baschet basquetebol, basquete
başkătăbo:l, başke:tă
raţele şi vânătorii bola prisioneira bo:la priziună:ira
tenis ténis te:niş
tenis de masă ténis de mesa te:niş dă me:za
minigolf minigolfe minigo:lfă
teren de sport campo kã:pu
poartă baliza, (BrP) trave bali:za, tra:vă
135/289

minge bola bo:la


plasă rede re:dă
rachetă de tenis raquete de ténis rake:tă dă te:niş
paletă de ping-pong raquete de ténis de mesa
rake:tă dă te:niş dă me:za

Fotbalul
Fotbalul este, cu siguranţă, cel mai îndrăgit sport din
Portugalia, iar în Brazilia este o adevărată religie. Aici
toată lumea joacă fotbal sau este microbist. În locurile luminate
se joacă şi noaptea. Fotbalul este de multe ori singura distracţie a
milioanelor de copii ai străzii. Stadioanele se umplu cu mult
înaintea meciurilor, iar atmosfera e inedită. Mecca fotbalului
este Rio şi stadionul de acolo, Maracaná.
136/289

Ştrand, piscină, plajă


Piscina, praia
Este vreo piscină Há uma piscina aqui perto? a: u:ma pişsi:na aki: pe:rtu?
sau vreun ştrand
pe aici?
Este vreun parc Há um parque aquático aqui perto?
acvatic prin a: ũ: pa:rkă akua:tiku aki: pe:rtu?
apropiere?
Cât costă Quanto é a entrada? kwa:ntu e: a ?ĩtra:da?
intrarea?
Unde sunt Onde é a casa de banho? õ:dă e: a ka:za dă ba:niu?
?toaletele/
?duşurile?
Se poate închiria Posso alugar um colchão de ar?
o saltea po:su aluga:r ũ: kolşã:ũ dă a:r?
gonflabilă?
Cât de adânc este Qual é a profundidade desta piscina?
bazinul? kwa:l e: a prufũdida:dă de:şta pişsi:na?
Putem sări în Pode-se saltar para a água? po:dăsă salta:r pa:ra a a:gwa?
apă?
Vă rugăm, fo- Tome banho de chuveiro antes de entrar na piscina.
losiţi duşurile to:mă ba:niu dă şuvă:iru ã:tăş dă ?ĩtra:r na pişsi:na
înainte de a intra
în bazin.
Aveţi vreun Têm uma piscina contra-corrente?
bazin cu in- te:mnu:ma pişsi:na kõ:trakor?:tă?
stalaţie de
contracurent?
Vrei să te dai pe Quer ir ao tobogã? ke:r i:r a:u tubugã:?
toboganul cu
apă?
Pot să-mi duc Posso ir com uma criança de um ano para a piscina infantil?
copilul de un an po:su i:r kõ:nu:ma kriã:sa dă ũ:na:nu pa:ra a pişsi:na ĩfãti:l?
137/289

în piscina pentru
copii?
Ce-aţi zice să Vamos à praia? va:muş a pra:ia?
mergem la plajă?
Hotelul are plajă O hotel tem praia privativa? u ote:l t?ĩ pra:ia privati:va?
proprie?
Cum ajungem la Como chegamos à praia pública?
plaja publică? ko:mu şăga:muş a pra:ia pu:blika?
Putem închiria o Pode-se alugar um barco? po:dăsă aluga:r ũ: ba:rku?
barcă?
Aş vrea să închir- Queria alugar uma cadeira de praia para toda a semana.
iez un şezlong kări:a aluga:r u:ma kadă:ira dă pra:ia pa:ra to:da a săma:na
pentru toată
săptămâna.
Închiriaţi şi um- Alugam guarda-sóis? alu:gãũ gwardaso:iş?
brele de soare?
Cât costă închiri- Quanto custa o aluguer de uma moto de água?
erea unui scuter kwa:ntu ku:şta u alughe:r dă u:ma mo:tu dă a:gwa?
de apă?
Ne-ar plăcea să Queríamos fazer parasailing. kări:amuş faze:r parase:ilĩ
facem
parasailing.
Hai să ?înotăm/ Vamos ?nadar/?tomar banho. va:muş nada:r/?tuma:r ba:niu
?facem o baie.
Marea este prea O mar está muito agitado. u ma:r ăşta: mũ:itu ajita:du
agitată.
Nu vă Não nade longe da costa. nã:ũ na:dă lõ:jă da ko:şta
îndepărtaţi prea
mult de mal.
Atenţie la Cuidado com correntes de retorno.
curenţi. kwida:du kõ: kor?:tăş dă răto:rnu
Mai bine porţi É melhor levar chinelos quando caminhar na água.
sandale în bazin. e: măio:r lăva:r şine:luş kwa:ndu kaminia:r na a:gwa
Cred că am călcat Acho que pisei um ouriço do mar.
pe un arici-de- a:şu kă piză:i ũ:nouri:su du ma:rsu
mare.
Vreau să mă Quero apanhar sol. ke:ru apania:r so:l
bronzez.
Pot să fac topless Posso fazer topless aqui? po:su faze:r to:plăs aki:?
aici?
138/289

Este vreo plajă Há uma praia de nudistas por aqui?


pentru nudişti pe a: u:ma pra:ia dă nudi:ştaş pur aki:?
aici?
Te-ai dat cu Puseste protetor solar? puze:ştă prutăto:r sola:r?
cremă de soare?
Poţi să mă dai cu Podias-me pôr protetor solar nas minhas costas?
cremă pe spate? pudi:aşmă po:r prutăto:r sola:r naş mi:niaş ko:ştaş?
Te-ai bronzat Tens um belo bronzeado. t?ş ũ: be:lu brõzăa:du
frumos.
M-am ars pe Queimei os ombros. kăimă:i uş õ:bruş
umeri.
Te-ai ars pe Tens as costas queimadas. t?ş aş ko:ştaş kăima:daş
spate.
Scăldatul interzis Proibido nadar pruibi:du nada:r
Săritul în apă interzis Proibido saltar pruibi:du salta:r
înotători nadadores nadado:răş
neînotători não-nadadores nãũnadado:răş
piscină piscina pişsi:na
bazin (acoperit) piscina interior pişsi:na ĩtărio:r
parc acvatic parque aquático pa:rkă akua:tiku
bazin pentru copii piscina de crianças pişsi:na dă kriã:saş
cabină de schimb cabine (de trocar roupa)
kabi:nă (dă truka:r ro:upa)
duşuri chuveiros şuvă:iruş
costum de baie roupa de banho ro:upa dă ba:niu
slip calções/?(BrP) calção de banho
kalsõ:iş/?kalsã:ũ dă ba:niu
costum de baie întreg (pentru fato de banho, (BrP) maiô
femei) fa:tu dă ba:niu, maio:
costume de baie (din două piese) fato de banho de duas peças
fa:tu dă ba:niu dă du:aş pe:saş
bikini biquini biki:ni
prosop de plajă toalha de banho tua:ia dă ba:niu
cască (de baie) touca de banho/?natação
to:uka dă ba:niu/?natasã:ũ
colac boia bo:ia
barcă lancha lã:şa
barcă cu vâsle barco a pedais, gaivota
ba:rku a păda:iş, gaivo:ta
saltea gonflabilă colchão de ar kolşã:ũ dă a:r
şezlong cadeira de praia kadă:ira dă pra:ia
umbrelă de plajă guarda-sol guardaso:l
139/289

scuter de apă moto de água, (BrP) moto aquática


mo:tu dă a:gwa, mo:tu akua:cika
schi nautic esquis aquáticos ăşki:ş akua:tikuş
chioşc de răcoritoare petiscos e bebidas păti:şkuş ă băbi:daş

La plajă
Pe majoritatea plajelor din Brazilia este interzis nudis-
mul. Costumele de baie de damă sunt de cele mai multe
ori minuscule, dar îşi îndeplinesc scopul. Bărbaţii poartă slipi
sau şorturi de baie.
140/289

Sporturi nautice
Desportos aquáticos
Mi-ar plăcea să fac Quero fazer surfe. ke:ru faze:r su:rfă
surfing.
Închiriaţi plăci de Alugam pranchas de surfe? alu:gãũ prã:şaş dă su:rfă?
surf?
Sunt chiar începător Sou novato no surf. so:u nuva:tu nu surf
în ce priveşte
surfingul.
M-aţi putea învăţa Ensina-me o básico do surf? ?ĩsi:namă u ba:ziku du surf?
paşii de bază în
surfing?
Pe care placă să o Que prancha devia usar? kă prã:şa dăvi:a uza:r?
folosesc?
Se poate face surfing É seguro surfar aqui? e: săgu:ru surfa:r aki:?
în siguranţă în apele
acestea?
Pot să fac schi nautic Pode-se fazer esqui aquático aqui?
pe aici? po:dăsă faze:r ăşki: akua:tiku aki:?
Mi-ar plăcea să în- Queria experimentar parasailing.
cerc parasailing. kări:a ăşpărim?ta:r parase:ilĩ
Cât costă o tură? Quanto custa um voo? kwa:ntu ku:şta ũ: vo:u?
De unde pot închiria Onde podemos alugar uma moto de água/?(BrP) aquática?
un schi-jet? õ:dă pude:muş aluga:r u:ma mo:tu dă a:gwa/?ak-
ua:cika?
Acest schi-jet este cu È uma moto de água/?(BrP) aquática para duas pessoas?
două locuri? e: u:ma mo:tu dă a:gwa/?ak-
ua:cika pa:ra du:aş păso:aş?
Faceţi cumva ex- Oferecem passeios de barco às ilhas mais próximas ?
cursii spre insulele ofăre:s?ĩ pasă:iuş dă ba:rku aş i:iaş ma:iş pro:simaş ?
din preajmă?
La ce oră se pleacă? A que horas saímos? a kă o:raş sai:muş?
Cât durează Quanto tempo dura o cruzeiro?
călătoria? kwa:ntu t?:pu du:ra u kruză:iru?
141/289
u
Am rău de mare. Estou enjoado. ăşto: ?ĩjua:du
Om la apă! Homem ao mar! o:m?ĩna:u ma:r!
Unde este cel mai Onde fica o porto de iates mais perto?
apropiat port de õ:dă fi:ka u po:rtu dă ia:tăş ma:iş pe:rtu?
agrement?
Vrem să închiriem Queremos alugar um iate. kăre:muş aluga:r ũ:nia:tă
un iaht.
Cât costă închirierea Quanto custaria alugar um iate pra um dia inteiro?
acestui iaht pentru o kwa:ntu kuştari:a aluga:r ũ:nia:tă pra ũ: di:a ĩtă:iru?
zi întreagă?
surfing n surfe su:rfă
windsurfing n windsurf wĩ:dsurf
schi n nautic esqui m aquático ăşki: akua:tiku
schiuri n pl nautice esquis m pl aquáticos ăşki:ş akua:tikuş
schi-jet n moto de água, (BrP) moto aquática
mo:tu dă a:gwa, mo:tu akua:cika
parasailing n parasailing parase:ilĩ
plimbare f cu barca passeio em um barco pasă:iu ?ĩnũ: ba:rku
navigaţie f veleiro vălă:iru
iahting n iatismo iati:jmu
iaht n iate ia:tă
cârmă f timão timã:ũ
catarg n mastro ma:ştru
pânză f vela ve:la
vergă f verga ve:rga
greement n aparelho apare:iu
ancoră f âncora ã:kora
proră f proa pro:a
pupă f popa po:pa
tribord n estibordo ăştibo:rdu
babord n porto po:rtu
142/289

Scufundări
Mergulho
Mi-ar plăcea Queria tentar mergulhar no mar. kări:a t?ta:r mărguia:r nu ma:rsu
să fac scu-
fundări în
mare.
Este vreo Há aqui alguma escola de mergulho? a: aki: algu:ma işko:la dă mărg
şcoală de
scufundări
pe aici?
Aş vrea să Queria fazer um curso de mergulho. kări:a faze:r ũ: ku:rsu dă mărgu
fac câteva
cursuri de
scufundări.
Cât mă va Quanto vai custar? kwa:ntu vai kuşta:r?
costa?
Cât durează Quanto tempo vai demorar o curso? kwa:ntu t?:pu vai dămora:r u ku
cursul?
Când o să Quando começamos a mergulhar no alto mar? kwa:ndu kumăsa:muş
începem guia:r nu a:ltu ma:r?
scufundările
în largul
mării?
Nu sunt Não sou um principiante absoluto. nã:ũ so:u ũ: prĩsipiã:tă absolu:tu
chiar
începător.
Am mai Às vezes mergulhei com snorkel. aş ve:zăş mărguiă:i kõ: snorke:l
făcut
ocazional
snorkeling.
Cât timp Por quanto tempo consegue suster a respiração?
poţi să-ţi ţii pur kwa:ntu t?:pu kõse:gă suşte:r a răşpirasã:ũ?
respiraţia?
143/289

Închiriaţi şi Alugam equipamento de mergulho? alu:gãũnikipam?:tu dă mărgu:iu


echipament
de
scufundări?
Mă puteţi Pode ajudar-me com o neoprene? po:dă ajuda:rmă kõ:nu năupre:nă
ajuta să îm-
brac cos-
tumul
(umed) de
neopren?
Cum se Como se fecha? ko:mu să fe:şa?
închide?
Înotătoarele As barbatanas são ?pequenas/?grandes.
îmi sunt aş barbata:naş sã:ũ păke:naş/?grã:dăş
prea ?mici/
?mari.
Ochelarii A máscara de mergulho não me serve. a ma:şkara dă mărgu:iu nã:ũ
(de
scafandru)
nu-mi sunt
buni.
Facem scu- Vamos fazer mergulho de barco? va:muş faze:r mărgu:iu dă ba:rku?
fundări din
barcă?
Este permis É permitida a pesca com arpão? e: părmiti:da a pe:şka kõ:narpã:ũ?
pescuitul cu
harponul?
Sunt pe-aici Há aqui alguns recifes submarinos interessantes? a: aki: a:lgũş răsi:f
ceva recifuri mari:nuş ĩtărăsã:tăş?
interesante?
Este un loc Estas águas são seguras para mergulhar?
sigur pentru e:ştaş a:gwaş sã:ũ săgu:raş pa:ra mărguia:r?
scufundări?
Cât de adânc A que profundidade posso mergulhar? a kă prufũdida:dă po:su mărg
mă pot
scufunda?
Care este Qual é a profundidade máxima para um mergulhador recreativo como e
adâncimea kwa:l e: a prufũ-
maximă de dida:dă ma:sima pa:ra ũ: mărguiado:r răkrăati:vu ko:mu e:u?
scufundare
pentru un
scafandru
144/289

amator ca
mine?
Cât timp o Quanto tempo vamos ficar debaixo de água?
să stăm sub kwa:ntu t?:pu va:muş fika:r dăba:işu dă a:gwa?
apă?
Pentru cât Por quanto tempo tenho oxigénio? pur kwa:ntu t?:pu te:niu oksije:ni
timp am
oxigen?
Ce să fac în O que faço em caso de problemas? u kă fa:su ?ĩ ka:zu dă pruble:maş?
caz că apar
probleme?
Sunt ?rech- Há por aqui ?tubarões/?peixes perigosos?
ini/?peşti a: pur aki: tubarõ:iş/?pă:işăş părigo:zuş?
periculoşi?
Atenţie la Cuidado com os tubarões. kwida:du kõ:nuş tubarõ:iş
rechini.
M-a înţepat Fui mordido por uma alforreca/?(BrP) água-viva.
o meduză. fui mordi:du pur u:ma alfore:ka/?a:gwavi:va
M-am zgâri- Arranhei o braço numa rocha. araniă:i u bra:su nu:ma ro:şa
at la mână
de o stâncă.
Mă puteţi Pode ajudar-me a sair da água? po:dă ajuda:rmă a sai:r da a:gwa?
ajuta să ies
din apă?
E ceva în O meu aqualung não funciona bem. u me:u akwa:lũg nã:ũ fũsio:na b
neregulă cu
aparatul
meu (de
respiraţie).
Aproape că Quase me afoguei. kwa:ză mă afugă:i
m-am
înecat.
scufundare cu tub de oxigen mergulho livre (com cilindro) măr-
gu:iu li:vră (kõ: silĩ:dru)
scufundare fără tub de oxigen mergulho (sem cilindro) măr-
gu:iu (s?ĩ silĩ:dru)
snorkeling snorkeling snorke:lĩg
scufundare liberă mergulho livre mărgu:iu li:vră
tub de respirat snorkel snorke:l
aparat de respiraţie scuba, aqualung sku:ba, akwa:lũg
tub de oxigen tanque de oxigénio tã:kă dă oksije:niu
recirculator (pentru scufundări) reciclador (de ar) răsiklado:r (dă a:r)
145/289

costum de neopren (fato) neoprene (fa:tu) năupre:nă


înotătoare barbatanas, (BrP) nadadeiras bar-
bata:naş, nadadă:iraş
ochelari de scafandru máscara de mergulho
ma:şkara dă mărgu:iu
146/289

Pescuitul
Pesca
Pe unde se poate pes- Onde posso pescar aqui? õ:dă po:su păşka:r aki:?
cui pe aici?
Am nevoie de permis Preciso de licença de pesca?
ca să pescuiesc? prăsi:zu dă lis?:sa dă pe:şka?
Pot să cumpăr de aici Posso comprar a licença de pesca aqui?
un permis de pescuit? po:su kõpra:r a lis?:sa dă pe:şka aki:?
Cât costă un permis Quanto custa uma licença para uma semana?
de pescuit pentru o kwa:ntu ku:şta u:ma lis?:sa pa:ra u:ma săma:na?
săptămână?
Pot să ?închiriez/ Pode-se ?alugar/?comprar equipamento de pesca por
?cumpăr echipament aqui?
de pescuit de aici? po:dăsă aluga:r/?kõ-
pra:r ikipam?:tu dă pe:şka pur aki:?
Mi-ar plăcea să pes- Queria pescar de barco. kări:a păşka:r dă ba:rku
cuiesc din barcă.
Pot să închiriez o bar- Posso alugar um barco por um dia?
că pentru o zi? po:su aluga:r ũ: ba:rku pur ũ: di:a?
Câte undiţe pot folosi Com quantas canas ao mesmo tempo posso pescar?
simultan? kõ: kwa:ntaş ka:naş a:u me:jmu t?:pu po:su păşka:r?
A început sezonul la A temporada de trutas já começou?
păstrăv? a t?pora:da dă tru:taş ja: kumăso:u?
Astăzi mă duc la pes- Hoje vou pescar umblas. o:jă vo:u păşka:r ũ:blaş
cuit de lipan.
Care e cel mai bun loc Onde é o melhor lugar para pescar?
de pescuit? õ:dă e: u măio:r luga:r pa:ra păşka:r?
Muşcă? Picam? pi:kãũ?
N-a muşcat niciun Ainda nenhum peixe mordeu o anzol.
peşte deocamdată. aĩ:da năniũ: pă:işă morde:u u ãzo:l
Ai prins ceva? Pescaste/?Pescou alguma coisa? păşka:ştă/?păşko:u al-
gu:ma ko:iza?
Am prins unul mare. Pesquei um grande. păşkă:i ũ: grã:dă
147/289

Nu pot să scot Não posso tirar o anzol. nã:ũ po:su tira:r u ãzo:l
cârligul.
Peştele mi-a rupt O peixe partiu a linha (de pesca).
undiţa. u pă:işă parti:u a li:nia (dă pe:şka)
Dai drumul peştilor Voltas a pôr os peixes na água?
înapoi în apă? vo:ltaş a po:r uş pă:işăş na a:gwa?
Pot păstra ce am Posso ficar com o que pesquei?
prins? po:su fika:r kõ:nu kă păşkă:i?
Puteţi să-mi faceţi o Pode tirar-me uma foto com o peixe?
poză cu peştele? po:dă tira:rmă u:ma fo:tu kõ:nu pă:işă?
pescuit cu undiţă pesca de caniço pe:şka dă kani:su
pescuit pe mare pesca marítima pe:şka mari:tima
pescuit la muscă pesca com mosca pe:şka kõ: mo:şka
undiţă cana (de pesca), (BrP) vara (de pesca)
ka:na (dă pe:şka), va:ra (dă pe:şka)
mulinetă carretel karăte:l
fir (de pescuit) linha (de pesca) li:nia (dă pe:şka)
cârlig (de pescuit) gancho (de pesca) gã:şu (dă pe:şka)
plută flotador flutado:r
plumb ferro fe:ru
momeală engodo ?ĩgo:du
muscă mosca mo:şka
plasă de pescuit rede quadrada re:dă kwadra:da
minciog puçá pusa:
cizme (de pescar) botas de pesca bo:taş dă pe:şka
148/289

Ciclism
Ciclismo
Ne-ar plăcea Queríamos andar de bicicleta. kări:amuş ãda:r dă bisikle:ta
să ne
plimbăm cu
bicicleta.
Organizaţi Organizam as excursões de bicicleta? or-
excursii cu gani:zãũnaş ăşkursõ:iş dă bisikle:ta?
bicicleta?
Putem Pode-se alugar uma bicicleta aqui?
închiria bi- po:dăsă aluga:r u:ma bisikle:ta aki:?
ciclete de
aici?
Se poate Pode-se comprar um mapa para ciclistas aqui?
cumpăra de po:dăsă kõpra:r ũ: ma:pa pa:ra sikli:ştaş aki:?
prin
apropiere o
hartă cu
trasee pen-
tru ciclişti?
Sunt piste Há por aqui algumas estradas para ciclistas?
pentru bi- a: pur aki: algu:maş ăştra:daş pa:ra sikli:ştaş?
ciclişti prin
împrejurimi?
Câţi kilo- Quantos quilómetros são? kwa:ntuş kilo:mătruş sã:ũ?
metri sunt?
Nu sunt Não estou acostumado a passeios longos de bicicleta.
obişnuit cu nã:ũ ăşto:u akuştuma:du a pasă:iuş lõ:guş dă bisikle:ta
plimbările
lungi cu
bicicleta.
Sunt multe Há muitas colinas escarpadas durante a viagem?
pante a: mũ:itaş koli:naş ăşkarpa:daş durã:tă a via:j?ĩ?
abrupte?
149/289

E mai bine să É melhor levar uma bicicleta de montanha para este percurso?
luăm un e: măio:r lăva:r u:ma bisikle:ta dă mõta:nia pa:ra e:ştă părku:rsu?
mountain
bike pentru
traseul
acesta?
Trebuie să Devo usar capacete de bicicleta?
port cască de:vu uza:r kapase:tă dă bisikle:ta?
(de
biciclist)?
Mai este Quanto tempo nos falta para chegarmos lá?
mult până kwa:ntu t?:pu nuş fa:lta pa:ra şăga:rmuş la:?
ajungem?
Nu mai pot, Não posso mais, estou cansado. nã:ũ po:su ma:iş, ăşto:u kãsa:du
sunt obosit.
Trebuie să Preciso de descansar. prăsi:zu dă dăşkãsa:r
fac o pauză.
Am pană la Tenho o pneu ?da frente/?de trás furado.
roata ?din te:niu u pne:u da fr?:tă/?dă tra:ş fura:du
faţă/?din
spate.
Puteţi să-mi Pode reparar a minha câmara furada?
reparaţi po:dă răpara:r a mi:nia ka:mara fura:da?
pana (de
cauciuc)?
Pot să îm- Pode emprestar-me a sua bomba de ar?
prumut po:dă ?ĩprăşta:rmă a su:a bõ:ba dă a:r?
pompa de
bicicletă?
Am prob- Tenho problemas com o câmbio. te:niu pruble:maş kõ:nu kã:biu
leme cu
schimbătorul
de viteze.
Nu pot să Não posso mudar as velocidades.
schimb nã:ũ po:su muda:r aş vălusida:dăş
vitezele.
Trebuie să Tenho que ?baixar/?subir o selim. te:niu kă baişa:r/?subi:r u sălĩ:
?cobor/?rid-
ic şaua.
Trebuie să Preciso de centrar a roda dianteira.
centrez roata prăsi:zu dă s?tra:r a ro:da diãtă:ira
din faţă.
150/289

Mi s-a rupt O cabo do travão partiu-se. u ka:bu du travã:ũ parti:usă


cablul de
frână.
Îmi puteţi re- Pode ajustar os travões/?(BrP) freios?
gla frânele? po:dă ajuşta:r uş travõ:iş/?fre:ius?
Am căzut de Caí da bicicleta. kai: da bisikle:ta
pe bicicletă.
M-a lovit o Fui atropelado por um carro. fui atrupăla:du pur ũ: ka:ru
maşină.
Mi-au furat Roubaram-me a bicicleta. rouba:rammă a bisikle:ta
bicicleta.
bicicletă bicicleta bisikle:ta
mountain bike bicicleta de montanha
bisikle:ta dă mõta:nia
bicicletă de oraş bicicleta de estrada bisikle:ta dă ăştra:da
bicicletă de trekking bicicleta trek bisikle:ta trăk
cauciuc pneu pne:u
cameră (la bicicletă) câmara (de ar) ka:mara (dă a:r)
ventil válvula va:lvula
jantă aro a:ru
spiţe raios ra:iuş
cheie imbus chave Allen şa:vă a:llăn
şa selim sălĩ:
schimbător de viteze (din spate) câmbio traseiro kã:biu trază:iru
schimbător de viteze (din faţă) câmbio dianteiro kã:biu diãtă:iru
pinion prato pra:tu
pompă de bicicletă bomba de bicicleta bõ:ba dă bisikle:ta
cadru quadro kwa:dru
lanţ cadeia kadă:ia
furcă (cu suspensie) garfo (de suspensão)
ga:rfu (dă suşp?sã:ũ)
ghidon guiador, (BrP) guidão ghiado:r, ghidã:ũ
maneta schimbătorului de viteze alavanca de câmbio alavã:ka dă kã:biu
frâne travões, (BrP) freios travõ:iş, fre:ius
plăcuţe de frână pastilhas de travões/?(BrP) freios
paşti:iaş dă travõ:iş/?fre:ius
apărătoare guarda-lamas gwardala:maş
portbagaj porta-bagagens po:rtabaga:j?ĩş
sticlă de apă (pentru bicicletă) garrafa de ciclista gara:fa dă sikli:şta
cască (de biciclist) capacete de bicicleta ka-
pase:tă dă bisikle:ta
151/289

kit de vulcanizare kit de reparação do pneu


kit dă răparasã:ũ du pne:u
152/289

La fotbal
Vamos ao futebol
Mă duc la meci (de Vou ao futebol. Vai comigo? vo:u a:u futăbo:l vai kumi:gu?
fotbal). Vii cu
mine?
Cine joacă? Quem joga (contra quem)? k?ĩ jo:ga (kõ:tra k?ĩ)?
Cum ajungem la Como chegamos ao estádio? ko:mu şăga:muş a:u ăşta:diu?
stadion?
Cât costă biletele? Quanto custam os bilhetes? kwa:ntu ku:ştãũnuş biie:tăş?
La cât începe A que horas começa a partida?
meciul? a kă o:raş kume:sa a parti:da?
La pauză con- Depois do primeiro tempo estamos a ganhar de um a zero.
ducem cu 1:0. dăpo:iş du primă:iru t?:pu ăşta:muş a gania:r dă ũ:na ze:ru
Portarul a apărat O nosso guarda-redes/?(BrP) goleiro defendeu um penálti.
un penalti. u no:su gwardare:dăş/?golă:iru dăf?de:u ũ: păna:lti
Cu cât s-a terminat Qual foi o resultado? kwa:l fui u răzulta:du?
meciul?
Meciul s-a termin- A partida acabou em empate. a parti:da akabo:u ?ĩn?ĩpa:tă
at la egalitate.
Aveţi probleme cu Tem problemas com adeptos/?(BrP) torcedores violentos?
huliganii la t?ĩ pruble:maş kõ: ade:ptuş/?torsădo:răş viol?:tuş?
meciuri?
stadion de fotbal estádio de futebol ăşta:diu dă futăbo:l
teren campo kã:pu
tribune tribunas tribu:naş
suprafaţa de pedeapsă grande área grã:dă a:răa
corner canto, (BrP) escanteio kã:tu, ăşkãtă:iu
lovitură liberă tiro livre ti:ru li:vră
lovitură de la 11 metri penálti păna:lti
şut tiro ti:ru
repunere în joc lançamento (lateral) lãsam?:tu (latăra:l)
meci egal empate ?ĩpa:tă
repriză tempo t?:pu
pauză meio-tempo mă:iut?:pu
153/289

portar guarda-redes gwardare:dăş


apărător defensa dăf?:sa
mijlocaş meia mă:ia
atacant avançado, atacante avãsa:du, atakã:tă
arbitru árbitro a:rbitru
ofsaid fora de jogo fo:ra dă jo:gu
fault falta fa:lta
cartonaş galben cartão amarelo kartã:ũ amare:lu
cartonaş roşu cartão vermelho kartã:ũ vărme:iu
154/289

La fitness
No centro de fitness
Aş vrea să merg la sală. Queria ir ao ginásio. kări:a i:r a:u jina:ziu
Unde aş putea să fac Onde podemos fazer exercício?
nişte mişcare pe-aici? õ:dă pude:muş faze:r izărsi:siu?
Fac mişcare de trei ori Faço exercício três vezes por dia.
pe săptămână. fa:su izărsi:siu tre:ş ve:zăş pur di:a
Încerc să fac masă Tento ganhar massa muscular.
musculară. t?:tu gania:r ma:sa muşkula:r
Îmi puteţi arăta nişte ex- Pode mostrar-me alguns exercicios para as pernas?
erciţii pentru picioare? po:dă muştra:rmă a:lgũş izăr-
sisi:uş pa:ra aş pe:rnaş?
Aş vrea să-mi întăresc Queria fortalecer os ombros.
umerii. kări:a fortalăse:r uş õ:bruş
Pot să iau puţin ?banca/ Posso levar o ?banco/?haltere por um momento?
?gantera aceasta? po:su lăva:r u bã:ku/?alte:ră pur ũ: mum?:tu?
Câte kilograme are Quanto pesa este haltere?
gantera? kwa:ntu pe:za e:ştă alte:ră?
Câte ?repetări/?serii Quantas series devo fazer?
trebuie să fac? kwa:ntaş sări:ăş de:vu faze:r?
O să încerc ceva mai Vou tentar uma coisa mais ?ligeira/?pesada.
?uşor/?greu. vo:u t?ta:r u:ma ko:iza ma:iş lijă:ira/?păza:da
Câte abdomene trebuie Quantos abdominais deveria fazer? kwa:ntuş abdu-
să fac? mina:iş dăvări:a faze:r?
Câte tracţiuni poţi să Quantas flexões na barra consegues fazer?
faci? kwa:ntaş fleksõ:iş na ba:ra kõse:găş faze:r?
Poţi să faci 30 de flotări? Consegues fazer trinta flexões?
kõse:găş faze:r trĩ:ta fleksõ:iş?
Nu mai pot. Já não posso mais. ja: nã:ũ po:su ma:iş
Mă dor toate. Dói-me tudo. do:imă tu:du
Pot cumpăra băuturi Posso comprar aqui uma bebida isotónica? po:su kõ-
sportive de aici? pra:r aki: u:ma băbi:da izuto:nika?
Unde sunt duşurile? Onde estão os chuveiros? õ:dă ăştã:ũ uş şuvă:iruş?
155/289

Pe terenul de golf
No campo de golfe
Mi-ar plăcea să joc golf. Queria jogar golfe. kări:a juga:r go:lfă
E pe-aici vreun teren de Tem aqui algum campo de golfe de 18 buracos?
golf cu 18 găuri? t?ĩnaki: al-
gũ: kã:pu dă go:lfă dă dăzo:itu bura:kuş?
Închiriaţi echipament de Alugam equipamento de golfe?
golf? alu:gãũnikipam?:tu dă go:lfă?
teren de golf campo de golfe kã:pu dă go:lfă
zonă de tragere teeing ground tie:ĩg ground
fairway fairway fe:rwei
ţintă green gri:n
gaură buraco bura:ku
obstacol (de nisip) bunker bu:nker
obstacol(de apă) obstáculo de água obşta:kulu dă a:gwa
teren de antrenament campo de treino kã:pu dă tră:inu
drive tacada taka:da
balans swing swĩg
crosă taco (de golfe) ta:ku (dă go:lfă)
driver driver dra:iver
crosă (cu cap metalic) ferros fe:ruş
putter putter pată
minge bola bo:la
cui tee ti:
maşinuţă de golf carrinho de golfe kari:niu dă go:lfă
156/289

La schi
Esqui
Ne-ar plăcea Queríamos ir esquiar. kări:amuş i:r ăşkia:r
să mergem
la schi.
Putem Podem-se alugar esquis aqui perto?
închiria schi- po:d?ĩsă aluga:r ăşki:ş aki: pe:rtu?
uri de
undeva?
Aş vrea să Queria alugar dois pares de esquis.
închiriez kări:a aluga:r do:iş pa:răş dă ăşki:ş
două perechi
de schiuri.
Îmi trebuie Preciso de uns mais ?curtos/?compridos.
schiuri mai prăsi:zu dă ũş ma:iş ku:rtuş/?kõpri:duş
?scurte/
?lungi.
Aveţi şi schi- Tem também esquis para crianças?
uri pentru t?ĩ tãb?:ĩnăşki:ş pa:ra kriã:saş?
copii?
Clăparii îmi As botas são ?pequenas/?grandes demais para mim.
sunt prea aş bo:taş sã:ũ păke:naş/?grã:dăş dăma:iş pa:ra mĩ:
?mici/?mari.
Trebuie să Temos que ter capacetes também?
purtăm şi te:muş kă te:r kapase:tăş tãb?:ĩ?
căşti?
Când trebuie Até quando temos que devolver os esquis?
să aducem ate: kwa:ndu te:muş kă dăvolve:r uş ăşki:ş?
schiurile
înapoi?
Caut un ser- Estou a procura duma loja de esquis.
vice pentru ăşto:u a pruku:ra du:ma lo:ja dă ăşki:ş
schiuri.
157/289

Care e cea Qual é a pista mais longa? kwa:l e: a pi:şta ma:iş lõ:ga?
mai lungă
pârtie?
Este sufi- Há muita neve? a: mũ:ita ne:vă?
cientă
zăpadă?
Cât costă un Quanto custa o passe de ?um dia/?uma semana para o telesqui?
abonament kwa:ntu ku:şta u pa:să dă ũ: di:a/?u:ma săma:na pa:ra u tălăşki:?
pentru o ?zi/
?săptămână
la schi?
Unde este cel Onde é o telesqui mais próximo?
mai apropiat õ:dă e: u tălăşki: ma:iş pro:simu?
teleschi?
Cum ajun- Como chegamos ao telesqui? ko:mu şăga:muş a:u tălăşki:?
gem la
teleschi?
Cât costă o Quanto é uma subida? kwa:ntu e: u:ma subi:da?
urcare?
Teleschiul e O telesqui está fora de serviço. u tălăşki: ăşta: fo:ra dă sărvi:su
defect.
Atenţie, Cuidado, a neve está gelada. kwida:du, a ne:vă ăşta: jăla:da
zăpada este
îngheţată.
Este vreun Há perigo de avalanches aqui? a: pări:gu dă avalã:şăş aki:?
pericol de
avalanşe pe-
aici?
Prietenul O meu amigo foi atingido pela avalanche!
meu a fost u me:u ami:gu fui atĩji:du pe:la avalã:şă!
prins de o
avalanşă!
Unde putem Onde podemos deixar os esquis? õ:dă pude:muş dăişa:r uş ăşki:ş?
să lăsăm
schiurile?
schi alpin esqui alpino ăşki: alpi:nu
schi fond esqui de fundo ăşki: dă fũ:du
sărituri cu schiurile saltos de esqui sa:ltuş dă ăşki:
schi acrobatic esqui acrobâtico ăşki: akruba:tiku
schi mogul mogul mo:gul
schiuri esquis ăşki:ş
schiuri de fond esqui de correr ăşki: dă kore:r
158/289

schiuri alpine esquis alpinos ăşki:ş alpi:nuş


snowboard snowboard snoubo:rd
clăpari botas de esqui bo:taş dă ăşki:
legătură fixação fiksasã:ũ
pantaloni de schi calças de esqui ka:lsaş dă ăşki:
telescaun teleférico aberto tălăfe:riku abe:rtu
telecabină teleférico tălăfe:riku
teleschi telesqui tălăşki:
teleschi (pentru două persoane) telesqui T-bar tălăşki: ti:bar
ceară pentru schiuri cera de esqui se:ra dă ăşki:
zăpadă grea nevasca năva:şka
zăpadă pudroasă neve fresca ne:vă fre:şka
zăpadă îngheţată neve gelada ne:vă jăla:da
zăpadă artificială neve artificial ne:vă artifisia:l
tun de zăpadă máquina de neve ma:kina dă ne:vă
înzăpezire artificială fabricação de neve artificial fab-
rikasã:ũ dă ne:vă artifisia:l
pârtie (de schi) pista de esqui pi:şta dă ăşki:
pârtie albastră pista azul pi:şta azu:l
pârtie roşie pista vermelha pi:şta vărme:ia
pârtie neagră pista preta pi:şta pre:ta
abonament la schi passe de esqui pa:să dă ăşki:
Resgate de montanha Salvamont
Proibido esquiar Schiatul interzis
Perigo de avalanches Pericol de avalanşe
Pista fechada Pârtie închisă
Cum cumpărăm şi cum plătim
Compra e pagamento

La magazin
Na loja
Aş vrea să merg la Queria fazer umas compras.
cumpărături. kări:a faze:r u:maş kõ:praş
Trebuie să îmi cumpăr un ... Preciso de comprar novos...
nou. prăsi:zu dă kõpra:r no:vuş
De unde pot să cumpăr...? Onde posso comprar...? õ:dă po:su kõpra:r?
Unde este cel mai apropiat Onde é o hipermercado mais próximo?
hipermarket? õ:dă e: u ipărmărka:du ma:iş pro:simu?
Există vreun centru comercial Há algum armazém aqui perto?
prin apropiere? a: algũ:narmaz?:ĩnaki: pe:rtu?
Aveţi ...? Tem...? t?ĩ?
Unde găsesc...? Onde encontro...? õ:dă ?ĩkõ:tru?
Caut... Estou à procura de... ăşto:u a pruku:ra dă
Aveţi produse cu preţ redus? Tem alguns descontos? t?ĩna:lgũş dăşkõ:tuş?
Şi acesta este la reduceri? Este também tem desconto?
e:ştă tãb?:ĩ t?ĩ dăşkõ:tu?
Îmi puteţi arăta cum Pode mostrar-me como funciona?
funcţionează? po:dă muştra:rmă ko:mu fũsio:na?
Pot să mă uit? Posso dar uma olhada?
po:su da:r u:ma oia:da?
Care este diferenţa dintre Qual é a diferença entre estes dois?
acestea două? kwa:l e: a difăr?:sa ?:ĩtră e:ştăş do:iş?
Pe care mi-l recomandaţi? Qual me recomenda? kwa:l mă răkum?:da?
Rămâne acesta. Vou levar esse. vo:u lăva:r e:să
Bateriile sunt incluse? As pilhas estão incluídas?
aş pi:iaş ăştã:ũ ĩklui:daş?
Mi-l puteţi împacheta? Pode embrulhar-me isto?
po:dă ?ĩbruia:rmă i:ştu?
Îmi puteţi da şi o pungă? Pode dar-me uma bolsa?
po:dă da:rmă u:ma bo:lsa?
160/289

Preţul nu corespunde. O preço não corresponde.


u pre:su nã:ũ korăşpõ:dă
Pe etichetă era trecut un preţ Havia uma etiqueta de desconto.
redus. avi:a u:ma etike:ta dă dăşkõ:tu
Oferiţi garanţia returnării Oferece a garantia de devolução de dinheiro?
banilor? ofăre:să a garãti:a dă dă-
volusã:ũ dă diniă:iru?
Cât are garanţie? Quanto tempo dura a garantia?
kwa:ntu t?:pu du:ra a garãti:a?
Garanţia acoperă şi...? A garantia também cobre...?
a garãti:a tãb?:ĩ ko:bră?
?Cum/?Unde se poate repara ?Como/?Onde posso aplicar a garantia?
în perioada de garanţie? ko:mu/?õ:dă po:su aplika:r a garãti:a?

Reclamaţii
Reclamação
Aş dori să fac o re- Quero reclamar este produto.
clamaţie în ke:ru răklama:r e:ştă prudu:tu
legătură cu acest
produs.
L-am cumpărat de Comprei-o aqui há dois dias. kõpră:iu aki: a: do:iş di:aş
aici acum două
zile.
Nu mai merge. Deixou de funcionar. dăişo:u dă fũsiuna:r
Nu i-am făcut Não fiz nada com ele. nã:ũ fi:ş na:da kõ:ne:lă
nimic.
Am încercat doar Eu só queria ligá-lo. e:u so: kări:a liga:lu
să îl pornesc.
Am urmat Eu segui o manual. e:u săghi: u manua:l
instrucţiunile.
N-am găsit manua- Não havia manual na caixa. nã:ũ avi:a manua:l na ka:işa
lul de utilizare în
cutie.
Pare să lipsească Parece que falta alguma coisa na caixa. pare:să kă fa:lta al-
ceva din pachet. gu:ma ko:iza na ka:işa
E stricat. Está mau. ăşta: ma:u
Se descoase. Está a descoser-se. ăşta: a dăşkuze:rsă
L-am purtat o sin- Só o tinha vestido uma vez. so: u ti:nia văşti:du u:ma ve:ş
gură dată.
161/289

Poftim bonul. Aqui está o recibo. aki: ăşta: u răsi:bu


Cât durează Quanto tempo vai demorar o deferimento da reclamação?
rezolvarea kwa:ntu t?:pu vai dă-
reclamaţiei? mora:r u dăfărim?:tu da răklamasã:ũ?
Mă puteţi anunţa Pode avisar-me por ?e-mail/?SMS?
?pe e-mail/?prin po:dă aviza:rmă pur ime:il/?eseme:să?
SMS?
Reclamaţia ?dum- Aceitaram a ?sua/?minha reclamação. as-
neavoastră/?mea a ăita:rãũna su:a/?mi:nia răklamasã:ũ
fost acceptată.
Reclamaţia dum- A sua reclamação foi rejeitada.
neavoastră a fost a su:a răklamasã:ũ fui răjăita:da
respinsă.
De ce mi-a fost res- Por que foi rejeitada a minha reclamação?
pinsă reclamaţia? pur kă fui răjăita:da a mi:nia răklamasã:ũ?
Mi-l puteţi Pode trocar-me isso, por favor?
schimba? po:dă truka:rmă i:su, pur favo:r?
Aş vrea să-mi daţi Quero o meu dinheiro de volta.
banii înapoi. ke:ru u me:u diniă:iru dă vo:lta
Aş dori să vorbesc Quero falar com o gerente. ke:ru fala:r kõ:nu jăr?:tă
cu şeful
dumneavoastră.
162/289

Bani
Dinheiro
Cât costă? Quanto custa? kwa:ntu ku:şta?
E prea scump. É muito caro. e: mũ:itu ka:ru
Nu aveţi ceva mai ieftin? Não tem nenhum mais económico?
nã:ũ t?ĩ năniũ: ma:iş ikuno:miku?
Nu am destui bani. Não tenho dinheiro suficiente.
nã:ũ te:niu diniă:iru sufisi?:tă
Nu mi-l permit. Não tenho dinheiro para isso.
nã:ũ te:niu diniă:iru pa:ra i:su
Nu pot cheltui atât de mult. Não posso gastar tanto.
nã:ũ po:su gaşta:r tã:tu
Unde plătesc? Onde tenho que pagar isto?
õ:dă te:niu kă paga:r i:ştu?
Unde e casa? Onde é a caixa? õ:dă e: a ka:işa?
Pot plăti în numerar? Posso pagar em dinheiro?
po:su paga:r ?ĩ diniă:iru?
Acceptaţi ?euro/?dolari/?lire? Aceitam ?euros/?dólares/?libras?
asă:itãũ eu:roş/?do:larăş/?li:braş?
Îmi puteţi schimba cincizeci de Pode trocar-me cinquenta euros?
euro? po:dă truka:rmă sĩkw?:ta eu:roş?
Nu am mărunt. Não tenho troco. nã:ũ te:niu tro:ku
Am nevoie de mărunt (pentru Preciso de trocos (para o telefone).
telefon). prăsi:zu dă tro:kuş (pa:ra u tălăfo:nă)
Acceptaţi astfel de cecuri? Aceitam estes cheques?
asă:itãũne:ştăş şe:kăş?
Plătesc cu cardul. Vou pagar por cartão de crédito.
vo:u paga:r pur kartã:ũ dă kre:ditu
Cardul dumneavoastră a fost refuz- O seu cartão está acima do limite.
at pentru fonduri insuficiente. u se:u kartã:ũ ăşta: asi:ma du li:mită
Nu se poate. Mai încercaţi o dată. Não é possível. Tente novamente.
nã:ũ e: pusi:vel t?:tă nuvam?:tă
Mi-a fost furat portofelul. Alguém roubou a minha carteira. al-
g?:ĩ roubo:u a mi:nia kartă:ira
163/289

Puteţi să-mi împrumutaţi câţiva Pode emprestar-me alguns euros?


euro? po:dă ?ĩprăşta:rmă a:lgũş eu:roş?
Mai puteţi verifica o dată nota de Pode rever a conta, por favor?
plată? po:dă răve:r a kõ:ta, pur favo:r?
Mă tem că mi-aţi încărcat nota de Acho que me cobrou a mais.
plată. a:şu kă mă kubro:u a ma:iş
Unde pot solicita o rambursare de Onde posso pedir a devolução do IVA?
TVA? õ:dă po:su pădi:r a dăvolusã:ũ du i:va?

Casă de schimb valutar, bancomat


Casa de câmbio, Multibanco
Caut o casă de schimb Estou à procura de uma casa de câmbio.
valutar. ăşto:u a pruku:ra dă u:ma ka:za dă kã:biu
Unde este cel mai Onde é o multibanco/ (BrP) caixa eletrônico mais próx-
apropiat bancomat? imo?
õ:dă e: u mult-
ibã:ku/ ka:işa ilătro:niku ma:iş pro:simu?
Trebuie să scot nişte Preciso de levantar dinheiro.
bani. prăsi:zu dă lăvãta:r diniă:iru
Bancomatul mi-a res- O multibanco não aceita o meu cartão.
pins cardul. u multibã:ku nã:ũ asă:ita u me:u kartã:ũ
Bancomatul mi-a O multibanco engoliu o meu cartão.
înghiţit cardul. u multibã:ku ?ĩgoli:u u me:u kartã:ũ
Aş vrea să schimb Quero trocar algum dinheiro.
nişte bani. ke:ru truka:r algũ: diniă:iru
Care este cursul de Qual é a taxa de câmbio? kwa:l e: a ta:şa dă kã:biu?
schimb?
Percepeţi comision? Cobram comissão? ko:brãũ kumisã:ũ?
Câţi bani trebuie să Quanto dinheiro devo cambiar?
schimb? kwa:ntu diniă:iru de:vu kãbia:r?
Îmi puteţi schimba în Pode dar-me em notas pequenas?
bancnote mai mici? po:dă da:rmă ?ĩ no:taş păke:naş?
Puteţi să-mi schimbaţi Pode trocar-me vinte euros?
douăzeci de euro? po:dă truka:rmă vĩ:tă eu:roş?
Îmi daţi, vă rog, Pode dar-me o recibo, por favor?
chitanţa? po:dă da:rmă u răsi:bu, pur favo:r?
164/289

La bancă
Banco
Aş dori să deschid un contQueria abrir uma conta aqui.
la banca dumneavoastră. kări:a abri:r u:ma kõ:ta aki:
De ce documente am De que documentos preciso?
nevoie? dă kă dukum?:tuş prăsi:zu?
Care este numărul dum- Qual é o seu número de conta?
neavoastră de cont? kwa:l e: u se:u nu:măru dă kõ:ta?
Aş dori să retrag bani dinQuero levantar/?(BrP) sacar dinheiro da minha conta.
cont. ke:ru lăvãta:r/?saka:r diniă:iru da mi:nia kõ:ta
Care este suma ?minimă/ Qual é o valor ?mínimo/?máximo para levantar?
?maximă de retragere? kwa:l e: u valo:r mi:nimu/?ma:simu pa:ra lăvãta:r?
Am un cont în valută la Tenho uma conta de divisas no vosso banco.
banca dumneavoastră. te:niu u:ma kõ:ta dă divi:zaş nu vo:su bã:ku
Care este soldul contului Qual é o saldo de minha conta?
meu? kwa:l e: u sa:ldu dă mi:nia kõ:ta?
Aş dori să plătesc prin Gostaria de pagar por transferência bancária.
transfer bancar. goştari:a dă paga:r pur trãşfăr?:sia bãka:ria
Cât durează transferul? Quanto tempo vai demorar a transferência?
kwa:ntu t?:pu vai dămora:r a trãşfăr?:sia?
La ce ghişeu să merg? A que guiché devo ir? a kă ghişe: de:vu i:r?
Am făcut o descoperire de Tenho saldo negativo. te:niu sa:ldu năgati:vu
cont.
Aş vrea să închid contul Queria cancelar a minha conta no seu banco.
pe care îl am la banca kări:a kãsăla:r a mi:nia kõ:ta nu se:u bã:ku
dumneavoastră.
Primiţi şi cecuri de Pagam os cheques de viagem?
călătorie? pa:gãũnuş şe:kăş dă via:j?ĩ?
chitanţă conta kõ:ta
cont (bancar) conta (bancária) kõ:ta (bãka:ria)
cont curent conta corrente kõ:ta kor?:tă
• depozit la termen • conta a prazo kõ:ta a pra:zu
• cont în valută • conta em moeda estrangeira
kõ:ta ?ĩ mue:da ăştrãjă:ira
ordin de plată ordem de pagamento
o:rd?ĩ dă pagam?:tu
ordin de transfer ordem de transferência
o:rd?ĩ dă trãşfăr?:sia
165/289

monedă moeda mue:da


bancnotă nota (bancária) no:ta (bãka:ria)
ghişeu guiché ghişe:
soldul contului saldo de conta sa:ldu dă kõ:ta
retragere levantamento/?(BrP) retirada de dinheiro
lăvãtam?:tu/?rătira:da dă diniă:iru
depozit depósito dăpo:zitu
bancomat multibanco, (BrP) caixa eletrônico mult-
ibã:ku, ka:işa ilătro:niku
debit direct débito direto de:bitu dire:tu
166/289

Magazine şi servicii
Lojas e serviços
acessórios do carro accesorii auto
alimentos, mercearia alimentară
aluguer de carros închirieri auto
artigos desportivos, (BrP) artigos de magazin de articole sportive
esporte
artigos para fumadores tutungerie
ATM, multibanco, (BrP) caixa bancomat
eletrônico
boutique butic
café cafe-bar
café internet internet cafe
centro comercial centru comercial
charcutaria mezelărie
confeitaria, pastelaria cofetărie
correio poştă
drogaria drogherie
eletrodomésticos (aparate) electrocasnice
farmácia farmacie
ferraria magazin de feronerie
florista florărie
167/289

frutas e legumes aprozar


joalharia bijuterie
lavandaria, (BrP) lavanderia spălătorie
livraria librărie
loja de animais magazin de animale
loja de brinquedos magazin de jucării
loja de móveis magazin de mobilă
loja de presentes magazin de cadouri
mercado das pulgas piaţă de vechituri
ótica magazin de optică (medicală)
padaria brutărie
papelaria papetărie
peças de carro piese auto
perfumaria parfumerie
relojoaria ceasornicărie
reparação de calçado atelier de reparaţii încălţăminte
roupa, loja de roupas magazin de haine
salão de barbeiro frizerie
salão de cabeleireiro salon de coafură
sapataria magazin de încălţăminte
tabaco, tabacarias tutungerie
talho, (BrP) carniçaria măcelărie
tinturaria curăţătorie
168/289

La cumpărături în Brazilia
Când mergeţi la cumpărături veţi fi surprins de numărul
de vânzători care vă vor asista simultan. La casele din su-
permarketuri vă întâmpină angajaţi care vă ajută să puneţi
cumpărăturile în pungi.
169/289

Alimente
Alimentos, Comestíveis
brânză queijo kă:iju
• (brânză) emmentaler • emmental em?ta:l
• brânză de oaie • queijo de ovelha kă:iju dă ove:ia
• brânză feliată • queijo fatiado kă:iju fatia:du
• brânză cu mucegai • queijo azul kă:iju azu:l
• brânză topită • queijo derretido kă:iju dărăti:du
brânză de vaci requeijão răkăijã:ũ
cârnat chouriço şouri:su
chefir kefir kăfi:r
chiflă pãozinho pãũzi:niu
crenvurşti salsicha salsi:şa
drojdie levedura lăvădu:ra
făină farinha fari:nia
iaurt iogurte iugu:rtă
lapte leite lă:ită
lapte bătut leitelho lăite:iu
miere mel me:l
müsli muesli mu:zli
muştar mostarda muşta:rda
oţet vinagre vina:gră
ou ovo o:vu
pastă paté pate:
pateu patê pate:
pâine pão pã:ũ
• pâine albă • pão branco pã:ũ brã:ku
• pâine neagră • pão escuro pã:ũ ăşku:ru
piper pimenta pim?:ta
produse de patiserie pão pã:ũ
salam salame sala:mă
sare sal sa:l
slănină bacon beikăn
smântână nata na:ta
170/289

şuncă presunto prăzũ:tu


ulei óleo o:lău
unt manteiga mãtă:iga
untură banha ba:nia
zahăr açúcar asu:kar

Fructe
Frutas
afină mirtilo mirti:lu
agrişă groselha espinhosa gruze:ia ăşpinio:za
alună noz no:ş
• arahidă • amendoim am?duĩ:
• nucă caju • caju kaju:
• alună de pădure • avelã avălã:
• nucă de Brazilia • castanha-do-pará kaşta:niadupara:
• nucă • noz no:ş
ananas ananás, (BrP) abacaxi anana:ş, abakaşi:
avocado abacate abaka:tă
banană banana bana:na
caisă alperce, damasco alpe:rsă, dama:şku
căpşună morango morã:gu
cireaşă cereja săre:ja
coacăză groselha gruze:ia
• coacăză roşie • groselha vermelha gruze:ia vărme:ia
• coacăză neagră • groselha preta gruze:ia pre:ta
grepfrut toronja torõ:ja
kiwi kiwi kiwi:
mandarină tangerina tãjări:na
mango manga mã:ga
măr maçã masã:
merişor mirtilo vermelho mirti:lu vărme:iu
migdală amêndoa am?do:a
mure amora-preta amo:rapre:ta
nucă-de-cocos coco ko:ku
papaia papaia, mamão papa:ia, mamã:ũ
pară pêra pe:ra
pepene verde melancia mălã:sia
piersică pêssego pe:săgu
pomelo pomelo pume:lu
171/289

portocală laranja larã:ja


prună abrunho abru:niu
renglotă rainha-cláudia rainiakla:udia
rodie romã rumã:
smochină figo fi:gu
stafide passas pa:saş
struguri uvas u:vaş
vişină ginja ji:nja
zmeură framboesa frãbue:za

Legume
Legumes
ardei pimentão pim?tã:ũ
ardei gras pimentão doce pim?tã:ũ do:să
arpagic cebolinha verde săboli:nia ve:rdă
broccoli brócolos, (BrP) brócolis
bro:koluş, bro:koliş
cartofi batatas bata:taş
castravete pepino păpi:nu
ceapă cebola săbo:la
ciuperci fungos fũ:guş
conopidă couve-flor kouvăflo:r
dovlecel abobrinha abubri:nia
fasole feijões făijõ:iş
hrean rábano ra:banu
linte lentilhas l?ti:iaş
mazăre ervilha(s) ervi:ia(s)
mărar aneto ane:tu
morcov cenoura săno:ura
pătrunjel salsa sa:lsa
praz alho-porro a:iupo:ru
ridiche rabanete rabane:tă
roşie tomate tuma:tă
salată alface alfa:să
spanac espinafre ăşpina:fră
sparanghel aspargo aşpa:rgu
ţelină aipo a:ipu
usturoi alho a:iu
varză couve, repolho ko:uvă, răpo:iu
172/289
u
varză (creaţă) couve (crespa) ko: vă (kre:şpa)
varză de Bruxelles couve de Bruxelas ko:uvă dă bruşe:laş

Condimente
Especiarias
anason anis ani:ş
anason stelat badiana badia:na
boia pimentão pim?tã:ũ
busuioc manjericão mãjărikã:ũ
chimen alcaravia, cominho alkaravi:a, kumi:niu
• chimen roman • cominho kumi:niu
cimbru tomilho tumi:iu
coajă de nucşoară maca ma:ka
coriandru coentro ku?:tru
cuişoare cravo-da-índia kra:vudaĩ:dia
curry caril kari:l
fenicul erva-doce e:rvado:să
frunză de dafin laurel laure:l
ghimbir gengibre j?ji:bră
hasmaţuchi cerefólio sărăfo:liu
ienibahar pimenta inglesa pim?:ta ĩgle:za
leuştean levístico lăvi:ştiku
maghiran manjerona mãjăro:na
mentă menta m?:ta
nucşoară noz moscada no:ş muşka:da
oregano orégano ore:ganu
piper pimenta pim?:ta
• piper negru • pimenta-do-reino pim?tadură:inu
• piper alb • pimenta branca pim?:ta brã:ka
• piper verde • pimenta verde pim?:ta ve:rdă
• piper de Cayenne • pimenta de caiena pim?:ta dă kaie:na
• piper boabe • pimenta em grão pim?:ta ?ĩ grã:ũ
• piper măcinat • pimenta moída pim?:ta mui:da
rozmarin alecrim alăkrĩ:
salvie salva sa:lva
scorţişoară canela kane:la
seminţe de muştar semente de mostarda
săm?:tă dă muşta:rda
tarhon estragão ăştragã:ũ
173/289

vanilie baunilha bauni:ia


174/289

La drogherie
Drogaria
Unde pot găsi o farmacie în zonă? Onde é a drogaria? õ:dă e: a drugari:a?
Aş dori un spray împotriva Queria um repelente de insetos.
insectelor. kări:a ũ: răpăl?:tă dă ĩse:tuş
Unde sunt cremele pentru protecţie Onde estão os protetores solares?
solară? õ:dă ăştã:ũ uş prutăto:răş sola:răş?
Îmi arătaţi, vă rog, parfumul Posso ver esse perfume?
acesta? po:su ve:r e:să părfu:mă?
gel de duş gel de duche je:l dă du:şă
şampon champô şãpo:
cremă de plajă bronzeador brõzăado:r
cremă după plajă creme para depois do sol
kre:mă pa:ra dăpo:iş du so:l
cremă cu protecţie solară protetor solar prutăto:r sola:r
aparat de ras máquina de barbear ma:kina dă barbăa:r
spumă de ras espuma de barbear ăşpu:ma dă barbăa:r
detergent detergente dătărj?:tă
detergent de vase detergente de louça dătărj?:tă dă lo:usa
spray contra insectelor repelente de insetos răpăl?:tă dă ĩse:tuş
deodorant desodorizante dăzudorizã:tă
şerveţele umede lenços humedecidos l?:suş umădăsi:duş
spumă de păr espuma de volume ăşpu:ma dă volu:mă
gel de păr gel para os cabelos je:l pa:ra uş kabe:luş
plasture adesivo adăzi:vu
• leucoplast • adesivo curativo adăzi:vu kurati:vu
antiperspirant anti-transpirante ãtitrãşpirã:tă
periuţă de dinţi escova de dentes ăşko:va dă d?:tăş
pastă de dinţi pasta de dentes pa:şta dă d?:tăş
hârtie igienică papel higiénico pape:l ijie:niku
tampoane pensos higiénicos p?:suş ijie:nikuş
prezervativ preservativo, camisinha prăzăr-
vati:vu, kamizi:nia
chibrituri fósforos fo:şforuş
175/289

Foto & Video


Foto & Video
Aveţi vreo cameră foto Tem uma máquina fotográfica ?pequena/?económica?
?mică/?ieftină? t?ĩnu:ma ma:kina futugra:fika păke:na/?ikuno:mi-
ka?
Ce rezoluţie are această Que resolução tem? kă răzolusã:ũ t?ĩ?
cameră foto?
Are zoom optic? Tem zoom ótico? t?ĩ zu:mno:tiku?
Ce fac ca să trec pe Como ativo o modo macro?
modul macro? ko:mu ati:vu u mo:du ma:kro?
O cumpăr. Vou levá-la. vo:u lăva:la
Cardul de memorie este O cartão de memória está incluído?
inclus? u kartã:ũ dă mămo:ria ăşta: ĩklui:du?
Aş dori şi un card de Queria também um cartão de memória de um giga.
memorie de 1GB. kări:a tãb?:ĩnũ: kartã:ũ dă mămo:ria dă ũ: ji:ga
Reparaţi aparate/ Repara ?câmaras digitais/?videocâmaras?
?camere foto digitale? răpa:ra ka:maraş dijita:iş/?vidăuka:maraş?
Nu pot porni camera Não consigo ligar a máquina (fotográfica).
foto. nã:ũ kõsi:gu liga:r a ma:kina (futugra:fika)
Nu merge bliţul. O flash não funciona. u flaş nã:ũ fũsio:na
Camera foto nu focal- A câmara não focaliza. a ka:mara nã:ũ fukali:za
izează bine.
Imaginile sunt neclare. As fotos estão desfocadas.
aş fo:tuş ăştã:ũ dăşfuka:daş
cameră foto máquina fotográfica ma:kina futugra:fika
cameră foto ?digitală/?compactă câmara ?digital/?compacta
ka:mara dijita:l/?kõpa:kta
cameră video câmara de vídeo ka:mara dă vi:dău
?husă pentru camera foto/?geantă bolsa para câmara bo:lsa pa:ra ka:mara
pentru camera video
card de memorie cartão de memória kartã:ũ dă mămo:ria
cititor de card leitor de cartão lăito:r dă kartã:ũ
bliţ flash flaş
obiectiv objetiva objăti:va
176/289

trepied tripé tripe:


baterie pilha pi:ia
acumulator pilha recarregável pi:ia răkarăga:vel
baterii tip ?AA/?AAA pilhas ?AA/?AAA pi:iaş a a/?a a a
încărcător de acumulatori carregador de pilhas karăgado:r dă pi:iaş
cablu de reţea cabo de rede ka:bu dă re:dă
(cablu) prelungitor cabo de extensão ka:bu dă ăşt?sã:ũ
adaptor adaptador adaptado:r
177/289

Îmbrăcăminte şi încălţăminte
Roupa e calçado
Caut un magazin de haine Estou à procura de roupa ?masculina/?feminina.
pentru ?bărbaţi/?femei. ăşto:u a pruku:ra dă ro:upa maşkuli:na/?fămini:na
Unde găsesc ...? Onde posso encontrar...? õ:dă po:su ?ĩkõtra:r?
Mi-ar plăcea pe altă Queria outra cor. kări:a o:utra ko:r
culoare.
Pot să-l probez? Posso provar? po:su pruva:r?
Le voi proba pe amândouă. Vou provar os dois. vo:u pruva:r uş do:iş
Ce mărime e? De que tamanho é? dă kă tama:niu e:?
Nu este mărimea mea. Não é o meu tamanho. nã:ũ e: u me:u tama:niu
Mi-e ?mare/?mic/?strâmt/ É ?grande/?pequeno/?justo/?largo demais.
?larg. e: grã:dă/?păke:nu/?ju:ştu/?la:rgu dăma:iş
Unde e cabina de probă? Onde é o provador? õ:dă e: u pruvado:r?

Îmbrăcăminte
Roupa
tricou camiseta kamize:ta
• cu mâneci scurte • de manga curta dă mã:ga ku:rta
• cu mâneci lungi • de manga comprida dă mã:ga kõpri:da
• polo • polo po:lu
cămaşă camisa kami:za
bluză de trening camisola kamizo:la
sveter suéter sue:ter
cardigan casaco de malha kaza:ku dă ma:ia
pulover pulôver pulo:ver
pulover pe gât gola alta go:la a:lta
jachetă casaco kaza:ku
hanorac anoraque anora:kă
haină sobretudo subrătu:du
costum fato, (BrP) terno fa:tu, te:rnu
smoching smoking smo:kĩg
178/289

sacou casaco (de fato) kaza:ku (dă fa:tu)


vestă colete kole:tă
rochie vestido văşti:du
pantaloni calças ka:lsaş
blugi jeans, calças de ganga
gi:ns, ka:lsaş dă gã:ga
(pantaloni) reiaţi calças de veludo ka:lsaş dă vălu:du
pantaloni cu talie joasă calças de cinta descida
ka:lsaş dă sĩ:ta dăşsi:da
pantaloni cargo calças cargo ka:lsaş ka:rgu
pantaloni scurţi bermudas, calções, short(s) băr-
mu:daş, kalsõ:iş, şo:rtă(s)
fustă saia sa:ia
fustă mini mini-saia minisa:ia
pijama pijama pija:ma
lenjerie intimă roupa interior ro:upa ĩtărio:r
• chiloţi • cuecas, (BrP) calcinha kue:kaş, kalsi:nia
• chiloţi tanga • tanga tã:ga
• sutien • soutien suti?:
• cămaşă de noapte • camisa de dormir kami:za dă dormi:r
• slip • cueca kue:ka
• boxeri • boxers bo:ksărs
şosete meias mă:iaş
ciorapi trei sferturi peúgas pău:gaş
ciorapi (lungi) meias-calças mă:iaşka:lsaş
colanţi meia-calça me:iaka:lsa
• costum de baie (pentru femei) • fato de banho fa:tu dă ba:niu
• slip de baie • calção de banho kalsã:ũ dă ba:niu
• costum de baie din două piese • biquini biki:ni
pelerină (de ploaie) impermeável, (BrP) capa de chuva
ĩpărmăa:vel, ka:pa dă şu:va
jambieră perna das calças pe:rna daş ka:lsaş
mânecă manga mã:ga
glugă capuz kapu:ş
guler colarinho kolari:niu
anchior gola em bico go:la ?ĩ bi:ku
impermeabil impermeável ĩpărmăa:vel
mărime tamanho tama:niu
circumferinţa taliei tamanho da cintura tama:niu da sĩtu:ra
lungime comprimento kõprim?:tu
cu nasturi a botões a butõ:iş
cu fermoar com fecho/?(BrP) zíper kõ: fe:şu/?zi:per
179/289

fermoar fecho de correr, (BrP) zíper


fe:şu dă kore:r, zi:per

Accesorii
Acessórios
şireturi cordões (de sapatos)
kordõ:iş (dă sapa:tuş)
curea cinto sĩ:tu
bretele suspensórios suşp?so:riuş
fermoar fecho, (BrP) zíper fe:şu, zi:per
scai velcro ve:lkru
nasturi botões butõ:iş
brăţară pulseira pulsă:ira
lănţişor fio fi:u
cercei brincos brĩ:kuş
poşetă mala da senhora, carteira (feminina)
ma:la da sănio:ra, kartă:ira (fămini:na)
umbrelă guarda-chuva gwardaşu:va
şapcă gorro go:ru
şapcă de baseball boné bune:
pălărie chapéu şape:u
şal cachecol kaşăko:l
eşarfă lenço l?:su
mănuşi luvas lu:vaş
ochelari de soare óculos de sol o:kuluş dă so:l

Pantofi
Sapatos
pantofi fără toc sapatos de salto baixo
sapa:tuş dă sa:ltu ba:işu
pantofi cu toc (înalt) sapatos de salto alto
sapa:tuş dă sa:ltu a:ltu
pantofi cu toc cui sapatos de salto agulha
sapa:tuş dă sa:ltu agu:ia
balerini salto-alto, escarpins sa:ltua:ltu, ăşka:rpĩş
pantofi cu şiret sapatos oxford sapa:tuş oksfo:rdă
mocasini mocassins muka:sĩş
180/289

pantofi sport sapatos desportivos/?(BrP) esportivos


sapa:tuş dăşporti:vuş/?isporci:vus
adidaşi (sapatos de) ténis (sapa:tuş dă) te:niş
bocanci de munte botas de escalada bo:taş dă ăşkala:da
sandale sandálias sãda:liaş
papuci (de casă) chinelos, pantufas şine:luş, pãtu:faş
şlapi havaianas avaia:naş
cizme botas altas bo:taş a:ltaş
cizme de cauciuc galochas galo:şaş
181/289

La poştă
No correio
Aş dori să trimit o scrisoare Queria mandar uma carta registada.
recomandată. kări:a mãda:r u:ma ka:rta răjişta:da
Prin poştă normală, vă rog. Entrega regular, por favor.
?ĩtre:ga răgula:r, pur favo:r
Un ?plic/?timbru, vă rog. Queria um ?selo/?envelope, por favor.
kări:a ũ: se:lu/??ĩvălo:pă, pur favo:r
Ce timbru îmi trebuie pentru...? De que selo preciso para...?
dă kă se:lu prăsi:zu pa:ra?
Cât costă o scrisoare până la...? Quanto custa uma carta para...?
kwa:ntu ku:şta u:ma ka:rta pa:ra?
poştă correios koră:iuş
scrisoare carta ka:rta
carte poştală postal puşta:l
plic envelope ?ĩvălo:pă
pachet pacote pako:tă
timbru selo (postal) se:lu (puşta:l)
adresă morada mora:da
stradă rua ru:a
localitate cidade sida:dă
cod poştal código postal ko:digu puşta:l
livrare entrega ?ĩtre:ga
recomandat registado, (BrP) registrado
răjişta:du, răjiştra:du
par avion por avião pur aviã:ũ
expres por correio expresso pur koră:iu ăşpre:su
Situaţii de urgenţă
Emergência
Ajutor! Socorro! suko:ru!
Foc! Fogo! fo:gu!
Hoţii! Ladrão! ladrã:ũ!
Atenţie! Cuidado! kwida:du!
Chemaţi Vai pedir ajuda! vai pădi:r aju:da!
?ajutor/?pe
cineva!
?Mă/?Ne puteţi Pode ?ajudar-me/?ajudar-nos? po:dă ajuda:rmă/?ajuda:rnuş?
ajuta?
Este foarte É urgente! e: urj?:tă!
urgent.
Am fost jefuit. Fui roubado. fui rouba:du
Am fost atacat. Fui assaltado. fui asalta:du
Am fost violată. Fui violada. fui viola:da
Ne-a fost spartă Roubaram o nosso apartamento. rouba:rãũnu no:su apartam?:t
camera.
Ce să fac? O que faço? u kă fa:su?
Chemaţi Chame a ?polícia/?ambulância. şa:mă a poli:sia/?ãbulã:sia
?poliţia/
?salvarea.
Puteţi opri? Pode parar? po:dă para:r?
Nu mă simt Não me sinto bem. nã:ũ mă sĩ:tu b?ĩ
bine.
Trebuie să îmi Preciso de tomar o meu medicamento.
iau prăsi:zu dă tuma:r u me:u mădikam?:tu
medicamentele.
Mă doare. Estou com dores. ăşto:u kõ: do:răş
Trebuie să mă Preciso de ?me deitar/?descansar.
?întind/ prăsi:zu dă mă dăita:r/?dăşkãsa:r
?odihnesc.
Am avut un Tive um acidente. ti:vă ũ:nasid?:tă
accident.
183/289
u
Mi-au furat Roubaram-me ?o passaporte/?todo o dinheiro. ro ba:rammă u p
?paşaportul/ apo:rtă/?to:du u diniă:iru
?toţi banii.
Nu am niciun Não tenho (nenhum) dinheiro! nã:ũ te:niu (năniũ:) diniă:iru!
ban!
Nu am asigurare Não tenho seguro de viagem. nã:ũ te:niu săgu:ru dă via:j?ĩ
de călătorie.
Mi s-a pierdut A minha mala perdeu-se. a mi:nia ma:la părde:usă
valiza.
Copilul nostru s- Não encontramos o nosso filho. nã:ũ ?ĩkõtra:muş u no:su fi:iu
a pierdut.
Am pierdut Perdi as chaves do carro. părdi: aş şa:văş du ka:ru
cheile (de la
maşină).
M-am încuiat pe Fechei a porta e deixei as chaves dentro.
dinafară. făşă:i a po:rta ă dăişă:i aş şa:văş d?:tru
Trebuie să dau Preciso fazer uma chamada. prăsi:zu faze:r u:ma şama:da
un telefon.
Mi s-a descărcat O meu telemóvel/?(BrP) celular está descarregado.
telefonul mobil. u me:u tălămo:vel/?sălula:r ăşta: dăşkarăga:du
Pot să dau un Posso usar o seu telefone? po:su uza:r u se:u tălăfo:nă?
telefon de la
dumneavoastră?
Unde este Onde é a casa de banho/?(BrP) o banheiro?
toaleta? õ:dă e: a ka:za dă ba:niu/?u baniă:iru?
Nu este hârtie Não há papel higiénico na casa de banho.
igienică la nã:ũ a: pape:l ijie:niku na ka:za dă ba:niu
toaletă.
Unde e ?cea mai Onde é ?esquadra da polícia/?o hospital mais ?próxima/?próximo?
apropiată secţie õ:dă e: ăşk-
de poliţie/?cel wa:dra da poli:sia/?u oşpita:l ma:iş pro:sima/?pro:simu?
mai apropiat
spital?
Cum putem Como chegamos à embaixada romena?
ajunge la Am- ko:mu şăga:muş a ?ĩbaişa:da rume:na?
basada
României?
Vreau să sun la Quero telefonar para a embaixada romena.
Ambasada ke:ru tălăfuna:r pa:ra a ?ĩbaişa:da rume:na
României.
Sunt străin. Sou estrangeiro. so:u ăştrãjă:iru
Nu (vă) înţeleg. Não o percebo. nã:ũ u părse:bu
184/289

Vreau un Quero um intérprete. ke:ru ũ:nĩte:rprătă


translator.
Nu am făcut Não fiz nada ilegal. nã:ũ fi:ş na:da ilăga:l
nimic ilegal.
Nu ştiam asta. Não sabia. nã:ũ sabi:a
Nu aveţi dreptul Não tem direito de fazer isso. nã:ũ t?ĩ diră:itu dă faze:r i:su
să faceţi asta.
Cât mă veţi ţine Quanto tempo vou ficar aqui? kwa:ntu t?:pu vo:u fika:r aki:?
aici?
Vă rog să îmi Por favor, informe a minha família.
anunţaţi pur favo:r, ĩfo:rmă a mi:nia fami:lia
familia.
Nu cunosc Não conheço nada aqui. nã:ũ kunie:su na:da aki:
locurile.
M-am rătăcit. Perdi-me. perdi:mă
Nu ştiu unde Não sei onde estou. nã:ũ să:i õ:dă ăşto:u
sunt.
Mi-e ?foame/ Estou com ?fome/?sede. ăşto:u kõ: fo:mă/?se:dă
?sete.
Mi-e ?frig/?cald. Estou com ?frio/?calor. ăşto:u kõ: fri:u/?kalo:r
Nu ştiu cum Não sei como funciona. nã:ũ să:i ko:mu fũsio:na
funcţionează.
Mi-l Posso pedir emprestado? po:su pădi:r ?ĩprăşta:du?
împrumutaţi?
Mi-l puteţi da Pode devolver-me isso? po:dă dăvolve:rmă i:su?
înapoi?
Putem să Podemos pernoitar aqui? pude:muş părnuita:r aki:?
rămânem aici
peste noapte?
Lăsaţi?-mă/?-ne ?Deixe-me/?Deixe-nos em paz, ou chamo a polícia.
în pace sau sun dă:işămă/?de:işănuş ?ĩ pa:ş, o:u şa:mu a poli:sia
la poliţie.
Nu vreau Não quero problemas. nã:ũ ke:ru pruble:maş
probleme.
Mi-e frică (de Tenho medo de alturas. te:niu me:du dă altu:raş
înălţime).
Voi face o Vou reclamar. vo:u răklama:r
plângere.
Cui trebuie să A quem devo recorrer? a k?ĩ de:vu răkore:r?
mă adresez?
185/289

Probleme cu maşina
Defeito
Am o prob- Tenho um problema com o meu carro.
lemă cu te:niu ũ: pruble:ma kõ:nu me:u ka:ru
maşina.
Mă puteţi ajuta Ajuda-me a puxar o carro para o lado?
să scot maşina aju:damă a puşa:r u ka:ru pa:ra u la:du?
de pe
carosabil?
Mă ajutaţi să Pode ajudar-me a empurrar o carro?
împing po:dă ajuda:rmă a ?ĩpura:r u ka:ru?
maşina?
Am rămas fără Fiquei sem gasolina. fikă:i s?ĩ gazoli:na
benzină.
Mă puteţi duce Pode levar-me à bomba de gasolina?
până la po:dă lăva:rmă a bõ:ba dă gazoli:na?
benzinărie?
Aveţi cumva o Por acaso não tem um bidão de gasolina?
canistră de pur aka:zu nã:ũ t?ĩnũ: bidã:ũ dă gazoli:na?
benzină?
Am rămas în O motor quebrou. u muto:r kăbro:u
pană de motor.
?S-a ?Sobreaqueci/?estourei o motor. sub-
supraîncălzit/ răakăsi:/?ăştoură:i u muto:r
?S-a gripat
motorul.
Nu porneşte O motor não arranca. u muto:r nã:ũ arã:ka
motorul.
Cred că mi s-a Acho que a bateria está descarregada.
descărcat a:şu kă a batări:a ăşta: dăşkarăga:da
bateria.
Aveţi cumva Tem cabos de acelerador? t?ĩ ka:buş dă asălărado:r?
cabluri de
pornire?
186/289
u
Mi s-a defectat A eletricidade falhou. a ilătrisida:dă faio:
instalaţia
electrică.
E o problemă Há um problema na caixa de velocidades.
la cutia de a: ũ: pruble:ma na ka:işa dă vălusida:dăş
viteze.
Nu pot să Não consigo trocar de mudanças.
schimb nã:ũ kõsi:gu truka:r dă mudã:saş
vitezele.
S-a rupt cur- A correia da ventoinha partiu-se.
eaua de a koră:ia da v?tui:nia parti:usă
transmisie.
Am un furtun A mangueira do radiador estourou.
fisurat la a mãgă:ira du radiado:r ăştouro:u
radiator.
Am făcut pană. Tenho um pneu furado. te:niu ũ: pne:u fura:du
E cineva (pe- Não há por aqui alguém que possa consertar-me/?(BrP-) me con-
aici) care să sertar isso?
mă ajute să îl/ nã:ũ a: pur aki: al-
?o repar? g?:ĩ kă po:sa kõsărta:rmă/?mă kõsărta:r i:su?
Unde este cel Onde fica o serviço de carros mais próximo?
mai apropiat õ:dă fi:ka u sărvi:su dă ka:ruş ma:iş pro:simu?
service auto?

Tractări auto
Reboque
Mi s-a stricat O carro não funciona. u ka:ru nã:ũ fũsio:na
maşina.
Puteţi chema Pode chamar alguém para me rebocar?
pe cineva să po:dă şama:r alg?:ĩ pa:ra mă răbuka:r?
mă tracteze?
Ce număr (de Qual é o número de um serviço de reboque?
telefon) are kwa:l e: u nu:măru dă ũ: sărvi:su dă răbo:kă?
serviciul de
tractări?
Sunt pe Estou na via número... a uns... quilómetros da cidade...
şoseaua nr. ... ăşto:u na vi:a nu:măru... a ũş... kilo:mătruş da sida:dă
la aproximat-
iv... (de)
187/289

kilometri de
oraşul...
Mă puteţi Pode rebocar o meu carro para a ?cidade/?garagem mais próxima?
tracta până la po:dă răbuka:r u me:u ka:ru pa:ra a sida:dă/?gara:j?ĩ ma:iş pro:
cel mai
apropiat ?or-
aş/?service
auto?
Să-mi las Deixo as minhas coisas no carro? dă:işu aş mi:niaş ko:izaş nu ka:ru
lucrurile în
maşină?
Unde anume Aonde vão rebocar o carro? aõ:dă vã:ũ răbuka:r u ka:ru?
îmi veţi duce
maşina?
Cât va costa? Quanto custará? kwa:ntu kuştara:?
Este o maşină É um carro alugado. e: ũ: ka:ru aluga:du
închiriată.
Mă puteţi Leva-me para a cidade? le:vamă pa:ra a sida:dă?
duce până în
oraş?
Pot să închir- Posso alugar o outro carro por aqui?
iez altă po:su aluga:r u o:utru ka:ru pur aki:?
maşină de
prin
apropiere?

În service-ul auto
No serviço (de
reparação)
Îmi puteţi re- Pode reparar-me um pneu furado? po:dă răpara:rmă ũ: pne:u fu
para pana de
cauciuc?
Am o problemă Tenho um problema ?na caixa de velocidades/?no motor/?na direç
la ?transmisie/ te:niu ũ: pruble:ma na ka:işa dă vălusida:dăş/?nu muto:r/?na d
?motor/?dir-
ecţie/?frână.
Puteţi să ar- Pode dar uma olhada nisso? po:dă da:r u:ma oia:da ni:su?
uncaţi o
privire?
188/289

Aveţi aceste Tem estas peças individuais? t?ĩne:ştaş pe:saş ĩdividua:iş?


piese de
schimb?
Motorul se O motor aquece muito. u muto:r ake:să mũ:itu
supraîncălzeşte.
Am o scurgere O motor está a deitar óleo. u muto:r ăşta: a dăita:r o:lău
de ulei la
motor.
Trebuie să com- Preciso de reabastecer o óleo. prăsi:zu dă răabaştăse:r u o:lău
pletez uleiul.
Îmi trebuie Preciso de água de radiador. prăsi:zu dă a:gwa dă radiado:r
lichid de răcire.
Frânele nu fun- Os travões/?(BrP) freios funcionam mal. uş travõ:iş/?fre:ius fũsio
cţionează cum
trebuie.
Direcţia trage A direção puxa para a ?esquerda/?direita.
(spre) ?stânga/ a dirăsã:ũ pu:şa pa:ra a ăşke:rda/?diră:ita
?dreapta.
Motorul vi- O motor bate nas baixas frequências. u muto:r ba:tă naş ba:işaş f
brează la turaţii
mici.
Motorul se O motor falha quando em ponto morto. u muto:r fa:ia kwa:ndu ?
opreşte la
ralanti.
Îmi puteţi Pode recarregar a minha bateria? po:dă răkarăga:r a mi:nia bată
încărca bateria?
Cât va dura? Quanto tempo durará? kwa:ntu t?:pu durara:?
Cât ar costa o Quanto custaria uma nova bateria? kwa:ntu kuştari:a u:ma no:v
baterie nouă?
Nu-mi merge O ar condicionado não funciona. u a:r kõdisiuna:du nã:ũ fũsio:na
climatizarea.
Nu-mi merg Os faróis ?dianteiros/?traseiros não funcionam.
farurile din uş faro:iş diãtă:iruş/?trază:iruş nã:ũ fũsio:nãũ
?faţă/?spate.
Nu merge bine Há um problema com a direção assistida. a: ũ: pruble:ma kõ:na d
servodirecţia.
Nu pot să cobor Não consigo soltar o travão/?(BrP) freio de mão.
frâna de mână. nã:ũ kõsi:gu solta:r u travã:ũ/?fră:iu dă mã:ũ
Nu pot să Não consigo abrir o porta-bagagens. nã:ũ kõsi:gu abri:r u po:rtab
deschid
portbagajul.
189/289

Nu pot să încui Não consigo fechar (a porta) à chave. nã:ũ kõsi:gu făşa:r (a po:rt
uşa.
Cât de repede Quanto tempo leva a arranjá-lo? kwa:ntu t?:pu le:va a arãja:lu?
îl/?o puteţi
repara?
Cam cât va Quanto custará aproximadamente? kwa:ntu kuştara: aprosimad
costa?
Mi se pare cam Acho caro demais. a:şu ka:ru dăma:iş
scump.
Îmi puteţi da o Pode dar-me uma conta detalhada? po:dă da:rmă u:ma kõ:ta dă
factură
detaliată?
190/289

Accident
Acidente
Am avut un Tivemos um acidente. tive:muş ũ:nasid?:tă
accident.
Chemaţi ?poliţia/ Chamem a ?polícia/?ambulância.
?salvarea. şa:m?ĩna poli:sia/?ãbulã:sia
Avem un rănit. Temos um ferido aqui. te:muş ũ: fări:du aki:
Cred că mi-am Acho que parti ?um braço/?uma perna.
rupt ?mâna/ a:şu kă parti: ũ: bra:su/?u:ma pe:rna
?piciorul.
Nu-mi pot mişca Não consigo mexer as pernas.
picioarele. nã:ũ kõsi:gu măşe:r aş pe:rnaş
Am lovit un ?bi- Atropelei um ?ciclista/?peão. atrupălă:i ũ: sikli:şta/?păã:ũ
ciclist/?pieton.
Nu l-am văzut. Não o vi. nã:ũ u vi:
Mi-a sărit în faţa Apareceu-me a correr à frente do carro.
maşinii. aparăse:umă a kore:r a fr?:tă du ka:ru
A trecut pe roşu. Passou com o sinal vermelho. paso:u kõ:nu sina:l vărme:iu
Nu, nu am băut. Não, não bebi. nã:ũ, nã:ũ băbi:
(alcool)
?Mi-/?Ne-au furat Roubaram-?me/?nos o automóvel.
maşina. rouba:rammă/?nuş u automo:vel
Mi-au blocat roata O meu carro ficou bloqueado. u me:u ka:ru fiko:u blukăa:du
maşinii.
Mi-a fost ridicată O meu carro foi rebocado. u me:u ka:ru fui răbuka:du
maşina.
Mi-am încuiat Fechei o carro e deixei as chaves dentro.
cheia în maşină. făşă:i u ka:ru ă dăişă:i aş şa:văş d?:tru
Suntem prinşi în Ficámos presos no trânsito. fika:muş pre:zuş nu trã:zitu
trafic.
Am făcut o pană. Tenho um furo no pneu. te:niu ũ: fu:ru nu pne:u
Am ieşit cu maşina O meu carro saiu da estrada. u me:u ka:ru sa:iu da ăştra:da
de pe şosea.
191/289

Am rămas împot- Fiquei preso ?no lodo/?na neve.


moliţi în ?noroi/ fikă:i pre:zu nu lo:du/?na ne:vă
?zăpadă.
Mi-a sărit în cale Um animal atravessou-se à frente do meu carro.
un animal. ũ:nanima:l atraveso:usă a fr?:tă du me:u ka:ru
A trebuit să frânez Tive que travar/?(BrP) frear de repente.
brusc. ti:vă kă trava:r/?frăa:r dă răp?:tă
Şoferul din spate a O condutor/?(BrP) motorista que vinha atrás bateu no meu
intrat în mine. carro.
u kõ-
duto:r/?mutori:şta kă vi:nia atra:ş bate:u nu me:u ka:ru
Şoferul din faţă a O condutor diante de mim virou de repente.
virat brusc. u kõduto:r diã:tă dă mĩ: viro:u dă răp?:tă
Au cedat frânele. Os travões/?(BrP) freios falharam.
uş travõ:iş/?fre:ius faia:rãũ
Aveam prioritate. Eu tinha a prioridade (de passagem).
e:u ti:nia a priorida:dă (dă pasa:j?ĩ)
Şoferul vinovat a O condutor que provocou o acidente fugiu.
fugit de la locul u kõduto:r kă pruvuko:u u asid?:tă fuji:u
accidentului.
192/289

Riscuri pentru sănătate


Dacă staţi la soare foarte mult, puteţi suferi arsuri sau insol-
aţie. Folosiţi creme cu factor de protecţie mare. Este foarte im-
portant să vă hidrataţi. Schimbarea climei, a alimentaţiei şi a
apei poate provoca tulburări digestive sau diaree.
Respectaţi regulile de igienă. Beţi apă doar de la surse sigure. Nu
există vaccin împotriva febrei tifoide, provocată tocmai de fo-
losirea alimentelor sau a apei contaminate.
Se recomandă vaccinarea împotriva hepatitei A şi B şi a
frigurilor.
O mare problemă o reprezintă în Brazilia SIDA. Pe lângă prote-
jarea în timpul actului sexual, aveţi grijă dacă vă faceţi un tatuaj,
un piercing sau un vaccin.
În Amazonia, există pericolul infectării cu malarie. Se re-
comandă folosirea medicamentelor împotriva malariei. În unele
regiuni (de ex. în Rio de Janeiro) apare şi febra dengue,
răspândită de ţânţari.
193/289

Primul ajutor
Pronto-socorro
Avem nevoie de Precisamos dum médico. prăsiza:muş dũ: me:diku
un medic.
Trimiteţi o am- Mande uma ambulância a... mã:dă u:ma ãbulã:sia a
bulanţă la...
Unde este ?cel Onde é ?o hospital mais próximo/?a farmácia mais próxima?
mai apropiat õ:dă e: u oşpita:l ma:iş pro:simu/?a farma:sia ma:iş pro:sima?
spital/?cea mai
apropiată
farmacie?
M-a înţepat o Fui picado por uma vespa. fui pika:du pur u:ma ve:şpa
viespe.
Sunt alergic la... Tenho alergia a... te:niu alărji:a a
M-a muşcat o Fui picado por um insecto. fui pika:du pur ũ:nĩse:ktu
insectă.
L-a muşcat un Foi mordido por uma serpente.
şarpe. fui mordi:du pur u:ma sărp?:tă
M-a muşcat un Fui mordido por um cão/?(BrP) cachorro.
câine. fui mordi:du pur ũ: kã:ũ/?kaşo:ru
L-a lovit o Foi atropelado por um carro. fui atrupăla:du pur ũ: ka:ru
maşină.
Este în stare de Está inconsciente. ăşta: ĩkõşsi?:tă
inconştienţă.
Nu respiră. Não respira. nã:ũ răşpi:ra
Sângerează Está a sangrar muito. ăşta: a sãgra:r mũ:itu
abundent.
Trebuie să îmi Preciso do meu remédio. prăsi:zu du me:u răme:diu
iau
medicamentul.
Nu iau niciun Não tomo medicação. nã:ũ to:mu mădikasã:ũ
medicament.
Are diabet. Tem diabetes. t?ĩ diabe:tăş
Mi-e ?frig/?cald. Estou com ?frio/?calor. ăşto:u kõ: fri:u/?kalo:r
194/289

Trebuie să merg Devo ir ao hospital? de:vu i:r a:u oşpita:l?


la spital?
E grav? É grave? e: gra:vă?
Nu s-a Não está a melhorar/?está melhorando.
ameliorat. nã:ũ ăşta: a măiora:r/?ăşta: măiorã:du
Mă simt deja Já está melhor. ja: ăşta: măio:r
mai bine.
Pot să plec? Já posso ir? ja: po:su i:r?

La doctor
No médico
Nu mă simt Não me sinto bem. nã:ũ mă sĩ:tu b?ĩ
bine.
Mi-e greaţă. Tenho náuseas. te:niu na:uzăaş
Am ameţeli. Estou tonto. ăşto:u tõ:tu
Mă doare Dói-me a ?cabeça/?barriga. do:imă a kabe:sa/?bari:ga
?capul/
?stomacul.
?Am diaree/ Tenho ?diarreia/?prisão de ventre. te:niu diară:ia/?prizã:ũ dă v?:
?Sunt
constipat.
Am ceva la Tenho um problema no pé/?na perna. te:niu ũ: pruble:ma nu pe:/
picior.
Mi-am sucit Torci o tornozelo. torsi: u tornuze:lu
glezna.
Nu pot merge. Não posso andar. nã:ũ po:su ãda:r
Nu pot să-mi Não posso mexer ?o braço/?a mão. nã:ũ po:su măşe:r u bra:su/?a
mişc braţul.
M-am tăiat la Cortei no dedo. kortă:i nu de:du
deget.
M-am opărit la Queimei a mão. kăimă:i a mã:ũ
mână.
Mă doare Dói muito. do:i mũ:itu
foarte tare.
Mă doare. Estou com dores. ăşto:u kõ: do:răş
Îmi puteţi da Pode dar-me qualquer coisa para as dores?
ceva împotriva po:dă da:rmă kwalke:r ko:iza pa:ra aş do:răş?
durerii?
Nu văd bine. Vejo mal. ve:ju ma:l
195/289
i
Am indigestie. Tenho indigestão. te:n u ĩdijăştã:ũ
Am arsuri la Tenho azia. te:niu azi:a
stomac.
Nu am poftă de Não tenho apetite. nã:ũ te:niu apăti:tă
mâncare.
Am vomitat. Vomitei. vumită:i
Am mâncat Comi alguma coisa que me fez mal. kumi: algu:ma ko:iza kă mă fe
ceva stricat.
Mă doare Estou com dor de garganta. ăşto:u kõ: do:r dă gargã:ta
gâtul.
Simt o durere Sinto uma dor no peito. sĩ:tu u:ma do:r nu pă:itu
în piept.
Mă doare Dói-me um dente. do:imă ũ: d?:tă
măseaua.
Mă doare în- Tenho uma dor horrível nas costas. te:niu u:ma do:r ori:vel naş ko
grozitor
spatele.
Mă ustură Meus olhos ardem. me:uş o:iuş a:rd?ĩ
ochii.
Mă doare Dói-me o ouvido. do:imă u ouvi:du
urechea.
Am o tuse Tenho muita tosse. te:niu mũ:ita to:să
puternică.
Respir greu. Tenho problemas respiratórios. te:niu pruble:maş răşpirato:riuş
Mă simt slăbit. Sinto-me fraco. sĩ:tumă fra:ku
Nu pot să Não posso dormir. nã:ũ po:su dormi:r
dorm.
Am o erupţie Tenho uma erupção cutânea. te:niu u:ma irupsã:ũ kuta:năa
pe piele.
Mă mănâncă Dá muita comichão. da: mũ:ita kumişã:ũ
groaznic.
Este aşa de trei Já dura há três dias. ja: du:ra a: tre:ş di:aş
zile.
Cum s-a Como (lhe) aconteceu? ko:mu (iă) akõtăse:u?
întâmplat?
A început Começou de repente ontem à noite. kumăso:u dă răp?:tă õ:t?ĩna n
dintr-o dată
(ieri seară).
N-am avut ni- Nunca tive problemas assim. nũ:ka ti:vă pruble:maş asĩ:
ciodată astfel
de probleme.
196/289

Ce ?am/?are/ O que se passa ?comigo/?com ela/?com ele?


?are? u kă să pa:sa kumi:gu/?kõ:ne:la/?kõ:ne:lă?
E grav? É grave? e: gra:vă?
E contagios? É contagioso? e: kõtajio:zu?
Cât va dura Quanto tempo vai demorar o tratamento?
tratamentul? kwa:ntu t?:pu vai dămora:r u tratam?:tu?
Am nevoie de Preciso de receita para isso. prăsi:zu dă răsă:ita pa:ra i:su
reţetă pentru
asta.
Am nevoie de o Preciso de óculos novos. prăsi:zu dă o:kuluş no:vuş
pereche nouă
de ochelari.
Mi-aţi putea Pode informar a minha família? po:dă ĩforma:r a mi:nia fami:lia?
anunţa rudele,
vă rog?
Mama mea a A minha mãe morreu de ?cancro/?ataque cardíaco/?apoplexia.
murit ?de can- a mi:nia mã:i more:u dă kã:kru/?ata:kă kardi:aku/?apupleksi:a
cer/?în urma
unui infarct/
?în urma unui
atac cerebral.
Ce analize tre- Que exames vou precisar de fazer? kă iza:măş vo:u prăsiza:r dă fa
buie să fac?
Îmi sunt ne- Esse exame no meu caso é necessário? e:să iza:mă nu me:u ka:zu
cesare aceste
analize?
Unde trebuie Onde faço o exame? õ:dă fa:su u iza:mă?
să merg pentru
aceste analize?
Când voi avea Quando vou saber os resultados dos exames?
rezultatele kwa:ndu vo:u sabe:r uş răzulta:duş duş iza:măş?
analizelor?
Cât va costa? Quanto custará? kwa:ntu kuştara:?
Am asigurare Tenho seguro. te:niu săgu:ru
medicală.
Ce înseamnă O que é que isso quer dizer no meu caso?
asta pentru u kă e: kă i:su ke:r dize:r nu me:u ka:zu?
mine?
Cât timp ar tre- Durante quanto tempo devo tomar o medicamento?
bui să iau durã:tă kwa:ntu t?:pu de:vu tuma:r u mădikam?:tu?
medicamentul?
197/289

(Cât) trebuie să Durante quanto tempo tenho que ficar no hospital?


stau în spital? durã:tă kwa:ntu t?:pu te:niu kă fika:r nu oşpita:l?
Când mă Quando vão dar-me alta do hospital? kwa:ndu vã:ũ da:rmă a:lta
externaţi?
Aş dori să sem- Queria assinar a alta hospitalar. kări:a asina:r a a:lta oşpitala:r
nez o cerere de
externare pe
propria
răspundere.
Sunt permise São permitidas visitas? sã:ũ părmiti:daş vizi:taş?
vizitele?
Aş dori să Queria falar com o ?médico/?especialista. kări:a fala:r kõ:nu me:d
vobesc cu un ali:şta
?medic/
?specialist.
Cât de des tre- Com que frequência devo fazer o exame?
buie să vin la kõ: kă frăkw?:sia de:vu faze:r u iza:mă?
control?
Am venit să îl Viemos ver o senhor... vie:muş ve:r u sănio:r
vizităm pe
domnul...
Am venit să-i Vim buscar as suas coisas pessoais. vĩ: buşka:r aş su:aş ko:izaş pă
ridic lucrurile
personale.
Cine mă poate Quem pode me ajudar com as formalidades relativas ao ?seguro/?fa
ajuta cu form- k?ĩ po:dă mă ajuda:r kõ:naş formal-
alităţile de ida:dăş rălati:vaş a:u săgu:ru/?falăsim?:tu?
?asigurare/
?deces?

La farmacie
Na farmácia
Am nevoie de medicamentul Preciso deste medicamento.
acesta. prăsi:zu de:ştă mădikam?:tu
Îmi trebuie reţetă? Preciso de receita? prăsi:zu dă răsă:ita?
Nu aveţi ceva asemănător? Tem alguma coisa parecida? t?ĩnal-
gu:ma ko:iza parăsi:da?
Nu este prea puternic? Não é forte demais? nã:ũ e: fo:rtă dăma:iş?
198/289

Îmi trebuie ceva pentru rău Preciso alguma coisa para o enjoo do mar.
de mare. prăsi:zu al-
gu:ma ko:iza pa:ra u ?ĩjo:u du ma:rsu
• nişte somnifere • soporíferos supori:făruş
• ceva pentru diaree • alguma coisa para a diarreia al-
gu:ma ko:iza pa:ra a diară:ia
• pastile pentru rău de • comprimidos para o enjoo de movimento
maşină kõprimi:duş pa:ra u ?ĩjo:u dă muvim?:tu
• ceva împotriva durerii • comprimidos para as dores
kõprimi:duş pa:ra aş do:răş
• medicament fără reţetă • medicamento sem receita
mădikam?:tu s?ĩ răsă:ita
Cum trebuie să le iau? Como devo tomar (o medicamento)?
ko:mu de:vu tuma:r (u mădikam?:tu)?
Când trebuie luate? Quando devo tomar (o medicamento)?
kwa:ndu de:vu tuma:r (u mădikam?:tu)?
Pot să iau mai multe odată? Posso tomar mais ao mesmo tempo?
po:su tuma:r ma:iş a:u me:jmu t?:pu?
Le pot combina cu...? Posso combinar o medicamento com...?
po:su kõbina:r u mădikam?:tu kõ:?
A nu se lua împreună cu alte Não misturar com outros medicamentos.
medicamente. nã:ũ miştura:r kõ:no:utruş mădikam?:tuş
Care este substanţa activă a Qual é o principio activo deste medicamento?
acestui medicament? kwa:l e: u prĩsi:piu akti:vu de:ştă mădikam?:tu?
Are vreun efect secundar? Tem alguns efeitos secundários?
t?ĩna:lgũş ifă:ituş săkũda:riuş?
Mi-aţi putea da un medica- Pode vender-me o genérico?
ment generic? po:dă v?de:rmă u jăne:riku?
Este acoperit de asigurare? Está coberto pelo seguro?
ăşta: kube:rtu pe:lu săgu:ru?
Reţeta se plăteşte? Paga-se pela receita? pa:gasă pe:la răsă:ita?

Criminalitatea în Brazilia
Criminalitatea este o mare problemă în Brazilia. Difer-
enţele sociale sunt enorme. Foarte mulţi oameni trăiesc
pe străzi sau în cartiere supraaglomerate - favele. De aceea, ex-
istă riscul de a fi jefuiţi, turiştii fiind ţintele obişnuite ale hoţilor.
199/289

Nu purtaţi cu dumneavoastră sume mari de bani, obiecte val-


oroase sau acte şi în niciun caz nu le ţineţi în poşetă sau rucsac.
Este suficient să aveţi o copie a paşaportului. În camerele de
hotel există de regulă seifuri. Atenţie la aparatele de fotografiat şi
la camerele de filmat. Aveţi grijă când folosiţi bancomatele. Nu
este recomandat să vă plimbaţi prin oraş, seara, neînsoţit. De
asemenea, este periculos să vizitaţi favelele. Pentru a cunoaşte
cartierele sărace, agenţiile de voiaj sau hostelurile oferă favele
tours. O altă mare problemă în Brazilia este mafia drogur-
ilor, care controlează şi favelele. Schimburile de focuri sunt la
ordinea zilei, uneori între bandele de copii înarmaţi. Fiţi pre-
cauţi, dar nu vă fie frică.
200/289

La poliţie
Na esquadra da polícia
Unde este cea Onde é a esquadra/?(BrP) delegacia de polícia mais próxima?
mai apropiată õ:dă e: a ăşkwa:dra/?dălăgasi:a dă poli:sia ma:iş pro:sima?
secţie de poliţie?
M-aţi putea con- Pode levar-me à polícia? po:dă lăva:rmă a poli:sia?
duce până la
secţia de poliţie?
Aş dori să anunţ Queria denunciar ?um roubo/?uma perda /?um assalto/?um rapto
?un furt/?pier- kări:a dănũsia:r ũ: ro:ubu/?u:ma pe:rda /?ũ:nasa:ltu/?ũ: ra:p
derea /?un atac/
?o răpire.
Vreau să anunţ Queria denunciar o desaparecimento (duma pessoa). kări:a dănũ
dispariţia unei parăsim?:tu (du:ma păso:a)
persoane.
Nu am niciun Não tenho nenhum documento comigo. nã:ũ te:niu năniũ: dukum
act de identitate
la mine.
Ne-au furat Roubaram-nos o carro com todas as coisas e documentos.
maşina cu toate rouba:ramnuş u ka:ru kõ: to:daş aş ko:izaş ă dukum?:tuş
lucrurile şi
actele.
Ne-au spart Assaltaram a nossa casa. asalta:rãũna no:sa ka:za
?camera/
?locuinţa.
Am fost jefuit în Roubaram-me no metro. rouba:rammă nu me:tru
metrou.
Am fost tâlhărit Fui assaltado por dois homens. fui asalta:du pur do:iş o:m?ş
de doi bărbaţi.
M-au atacat. A Assaltaram-me. Só me defendi. asalta:rammă so: mă dăf?di:
fost legitimă
apărare.
201/289

Erau înarmaţi Estavam armados com uma ?pistola/?faca.


cu un ?pistol/ ăşta:vãũnarma:duş kõ:nu:ma pişto:la/?fa:ka
?cuţit.
Nu ştiu cum Não sei exatamente como eram. nã:ũ să:i izatam?:tă ko:mu e:rã
arătau exact.
I-aş recunoaşte Se os visse, reconhecia-os. să uş vi:să, răkuniăsia:uş
dacă i-aş vedea.
Soţul meu a fost O meu marido foi espancado. u me:u mari:du fui ăşpãka:du
bătut.
Am fost violată. Fui violada. fui viola:da
Mă hărţuieşte Tenho andada a ser molestada por um homem.
un bărbat. te:niu ãda:da a se:r molăşta:da pur ũ:no:m?ĩ
Am nevoie de Preciso de ?ajuda/?proteção. prăsi:zu dă aju:da/?prutăsã:ũ
?ajutor/
?protecţie.
Am fost martor Fui testemunha de um ?acidente/?assassinato.
la ?un accident/ fui tăştămu:nia dă ũ: asid?:tă/?asasina:tu
?o crimă.
Soţia mea a A minha esposa desapareceu. a mi:nia ăşpo:za dăzaparăse:u
dispărut.
Copilul nostru a O nosso filho foi raptado. u no:su fi:iu fui rapta:du
fost răpit.
Copilul nostru a Não encontramos o nosso filho. nã:ũ ?ĩkõtra:muş u no:su fi:iu
dispărut.
Am fost chemat Fui chamado para interrogatório. fui şama:du pa:ra ĩtărugato:ri
la interogatoriu.
Aş dori să fac ?o Quero fazer uma denúncia. ke:ru faze:r u:ma dănũ:sia
plângere pen-
ală/?un denunţ.
Aş vrea să îmi Quero informar a minha família da minha detenção.
anunţ familia că ke:ru ĩforma:r a mi:nia fami:lia da mi:nia dăt?sã:ũ
am fost arestat.
Puteţi contacta Por favor, pode contactar a embaixada da Roménia e lhes dizer o q
Ambasada pur favo:r, po:dă kõ-
României pen- takta:r a ?ĩbaişa:da da rume:nia ă iăş dize:r u kă akõtăse:u?
tru a le spune ce
s-a întâmplat?
Nu voi răspunde Não vou responder a nenhumas perguntas.
la nicio nã:ũ vo:u răşpõde:r a năniu:maş părgũ:taş
întrebare.
202/289

Vreau să Quero falar com o meu advogado. ke:ru fala:r kõ:nu me:u advug
vorbesc cu
avocatul meu.
Vreau/?Am ne- Preciso de um tradutor. prăsi:zu dă ũ: traduto:r
voie de un
translator.
Puteţi să-mi Pode tirar-me as algemas, por favor? po:dă tira:rmă aş alje:maş
scoateţi
cătuşele, vă rog?
(De ce) Sunt (Porque) Estou preso? (pu:rkă) ăşto:u pre:zu?
arestat?
Ce acuzaţii mi se Quais são as acusações contra mim? kwa:iş sã:ũ aş akuzasõ:iş kõ
aduc?
Nu am nicio Não tenho nada a ver com isso. nã:ũ te:niu na:da a ve:r kõ:ni:su
legătură cu asta.
Nu îmi amintesc Não me lembro de nada. nã:ũ mă l?:bru dă na:da
nimic.
Nu am văzut Não vi nada. nã:ũ vi: na:da
nimic.
Nu îl cunosc pe Não conheço esse homem. nã:ũ kunie:su e:să o:m?ĩ
acest om.
A fost un Foi um acidente. fui ũ:nasid?:tă
accident.
Am vrut doar să Eu só queria ajudar. e:u so: kări:a ajuda:r
dau o mână de
ajutor.
Nu am făcut Não fiz nada ilegal. nã:ũ fi:ş na:da ilăga:l
nimic ilegal.
Ce dovezi aveţi Tem provas contra mim? t?ĩ pro:vaş kõ:tra mĩ:?
împotriva mea?
Probabil că Alguém deve ter metido isso ?na minha mala/?no meu bolso. al-
cineva mi l-a g?:ĩ de:vă te:r măti:du i:su na mi:nia ma:la/?nu me:u bo:lsu
pus în ?bagaj/
?buzunar.
Nu ştiam că este Não sabia que era ilegal. nã:ũ sabi:a kă e:ra ilăga:l
ilegal.
Nu am băut Não bebi nada. nã:ũ băbi: na:da
nimic.
Nu mă droghez. Não tomo nenhumas drogas. nã:ũ to:mu năniu:maş dro:gaş
Am băut doar o Só tomei uma cerveja. so: tumă:i u:ma sărve:ja
bere.
203/289

Cât timp mă veţi Quanto tempo vão manter-me aqui? kwa:ntu t?:pu vã:ũ mãte:rm
reţine?
Am dreptul la Tenho direito a fazer uma chamada. te:niu diră:itu a faze:r u:ma
un telefon.
N-aveţi dreptul Não tem direito de fazer isso! nã:ũ t?ĩ diră:itu dă faze:r i:su!
(să faceţi asta)!
Mă puteţi elib- Podem libertar-me com caução? po:d?ĩ libărta:rmă kõ: kausã:ũ?
era pe cauţiune?
Cât este Quanto será a caução? kwa:ntu săra: a kausã:ũ?
cauţiunea?
Pot vorbi cu su- Posso falar com o seu chefe? po:su fala:r kõ:nu se:u şe:fă?
periorul
dumneavoastră?
Voi face o Vou reclamar! vo:u răklama:r!
reclamaţie!
Pot să plec? Posso ir já? po:su i:r ja:?

În caz de jaf
Dacă sunteţi victima unui jaf, nu se recomandă să vă îm-
potriviţi. Ar fi bine să aveţi pregătite nişte bancnote mai
mici, ca să nu vi se fure tot ce aveţi în portofel.
Locuinţa
Alojamento
Unde locuiţi? Onde vive? õ:dă vi:vă?
Locuim ?în Vivemos ?no centro/?nos subúrbios.
centru/?în vive:muş nu s?:tru/?nuş subu:rbiuş
suburbii.
Locuiţi la bloc Vive num bloco de apartamentos ou numa casa?
sau la casă? vi:vă nũ: blo:ku dă apartam?:tuş o:u nu:ma ka:za?
Staţi ?în chirie/ Vive ?num apartamento arrendado/?numa habitação social?
?într-un vi:vă nũ:napartam?:tu ar?da:du/?nu:ma abitasã:ũ susia:l?
apartament de
stat?
Câte camere Quantos quartos tem ?a sua casa/?o seu apartamento?
are ?casa/ kwa:ntuş kwa:rtuş t?ĩ a su:a ka:za/?u se:u apartam?:tu?
?apartamentul?
Apartamentul O apartamento tem três quartos e uma cozinha.
are trei camere u apartam?:tu t?ĩ tre:ş kwa:rtuş ă u:ma kuzi:nia
şi o bucătărie.
Avem un Temos um apartamento de ?dois/?três quartos. te:muş ũ:na-
apartament cu partam?:tu dă do:iş/?tre:ş kwa:rtuş
două camere/
?trei camere
Aveţi şi garaj? Também tem uma garagem? taãb?:ĩ t?ĩnu:ma gara:j?ĩ?
Care-i adresa Qual é a tua morada? kwa:l e: a tu:a mora:da?
ta?
Care e adresa Qual é a morada deste lugar? kwa:l e: a mora:da de:ştă luga:r?
de aici?
La ce etaj staţi? Em que andar mora? ?ĩ kă ãda:r mo:ra?
Stăm la etajul Moramos no primeiro andar. mora:muş nu primă:iru ãda:r
întâi.
De cât timp Desde há quanto tempo moras aqui?
locuieşti aici? de:jdă a: kwa:ntu t?:pu mo:raş aki:?
Locuiesc aici Moro aqui desde ?pequeno/?há 5 anos.
?din copilărie/ mo:ru aki: de:jdă păke:nu/?a: sĩ:ku a:nuş
?de 5 ani.
205/289

Ne-am mutat Mudámo-nos recentemente. muda:munuş răs?tăm?:tă


de curând.
Din păcate, Infelizmente ainda não temos o nosso próprio apartamento.
încă nu avem ĩfălijm?:tă aĩ:da nã:ũ te:muş u no:su pro:priu apartam?:tu
propriul nostru
apartament.
Până nu de Até há pouco tempo viviamos numa casa de hóspedes.
mult am stat în ate: a: po:uku t?:pu vivia:muş nu:ma ka:za dă o:şpădăş
gazdă.
Am schimbat Trocámos de apartamento por um maior.
apartamentul truka:muş dă apartam?:tu pur ũ: maio:r
(cu unul mai
mare).
Garsoniera este O estúdio é muito pequeno (para uma família de três pessoas).
prea mică (pen- u ăştu:diu e: mũ:itu păke:nu (pa:ra u:ma fami:lia dă tre:ş păso:
tru o familie cu
trei membri).
I-am pus să ne Deixamos construir a casa com o projeto chave na mão.
construiască dăişa:muş kõştrui:r a ka:za kõ:nu pruje:tu şa:vă na mã:ũ
casa la cheie.
A trebuit să Tivemos de fazer uma hipoteca. tive:muş dă faze:r u:ma ipote:ka
ipotecăm casa.
E foarte frumos É muito bonito aqui. e: mũ:itu buni:tu aki:
aici.
Ai o privelişte Tens uma boa vista da janela. t?ş u:ma bo:a vi:şta da jane:la
frumoasă de la
fereastră.
Strada este A rua é muito tranquila/?animada. a ru:a e: mũ:itu trãkwi:la/?an
foarte liniştită/ ima:da
?zgomotoasă.
Avem nişte vec- Os nossos vizinhos são amáveis/?desagradáveis.
ini foarte sim- uş no:suş vizi:niuş sã:ũ ama:văiş/?dăzagrada:văiş
patici/
?nesuferiţi.
Şcoala şi A escola e as lojas são perto. a işko:la ă aş lo:jaş sã:ũ pe:rtu
magazinele
sunt aproape.
Avem o bună Temos uma boa ligação ao centro.
legătură cu te:muş u:ma bo:a ligasã:ũ a:u s?:tru
centrul
oraşului.
206/289

Unde e staţia Como chego à paragem/?(BrP) parada mais próxima para o centro?
cea mai apropi- ko:mu şe:gu a para:j?ĩ/?para:da ma:iş pro:sima pa:ra u s?:tru?
ată pentru a
merge în
centru?
apartament apartamento apartam?:tu
• garsonieră • estúdio, quitinete ăştu:diu, kitine:tă
• apartament cu două camere • apartamento de dois quartos, T2
apartam?:tu dă do:iş kwa:rtuş, te do:iş
• apartament cu trei camere • apartamento de três quartos, T3
apartam?:tu dă tre:ş kwa:rtuş, te tre:ş
casă familială casa da família ka:za da fami:lia
duplex casa geminada ka:za jămina:da
vilă vivenda viv?:da
cabană casa de campo ka:za dă kã:pu
casă de ţară cabana kaba:na
bungalow bungalow bũga:luw
clădire nouă nova construção no:va kõştrusã:ũ
clădiri vechi zona velha zo:na ve:ia
apartament închiriat apartamento alugado
apartam?:tu aluga:du
bloc bloco de apartamentos, arranha-céus
blo:ku dă apartam?:tuş, araniase:uş

Interiorul unei case


Interior
încăpere sala, quarto sa:la, kwa:rtu
cameră quarto kwa:rtu
coridor corredor korădo:r
hol vestíbulo, ante-sala văşti:bulu, antesa:la
bucătărie cozinha kuzi:nia
bucătărie mică kitchenette kičăne:tă
cămară despensa dăşp?:sa
sufragerie sala de jantar sa:la dă jãta:r
dormitor quarto de dormir kwa:rtu dă dormi:r
cameră de zi sala de estar sa:la dă ăşta:r
camera copilului quarto das crianças kwa:rtu daş kriã:saş
birou escritório işkrito:riu
baie quarto de banho kwa:rtu dă ba:niu
207/289

toaletă casa de banho, (BrP) banheiro


ka:za dă ba:niu, baniă:iru
debara câmara ka:mara
atelier oficina ofisi:na
scară escadaria ăşkadari:a
trepte escada ăşka:da
terasă terraço tăra:su
balcon varanda varã:da
subsol cave ka:vă
pivniţă cave ka:vă
garaj garagem gara:j?ĩ
parter rés-do-chão re:şduşã:ũ
etaj andar, piso ãda:r, pi:zu
mansardă sótão so:tãũ
acoperiş telhado tăia:du

Împrejurimile casei
Entorno da casa
şopron alpendre alp?:dră
grădină jardim jardĩ:
strat de flori canteiro kãtă:iru
gazon relvado, (BrP) gramado
rălva:du, grama:du
foişor coreto kore:tu
pergolă pérgula pe:rgula
seră estufa (de plantas) ăştu:fa (dă plã:taş)
gard cerca se:rka
alee estrada particular ăştra:da partikula:r
208/289

Electrocasnice
Eletrodomésticos
Să dau căldura Devo aumentar o aquecimento? Não tem frio?
mai tare? Nu vă de:vu aum?ta:r u akăsim?:tu? nã:ũ t?ĩ fri:u?
e frig?
Trebuie să Ainda tenho que ligar/?desligar o aquecimento.
pornesc/?o- aĩ:da te:niu kă liga:r/?dăjliga:r u akăsim?:tu
presc căldura.
Vreţi să aprind Quer acender a lareira? ke:r as?de:r a lară:ira?
focul în
şemineu?
Pot să dau căl- Posso baixar o aquecimento? po:su baişa:r u akăsim?:tu?
dura mai încet?
Căldura poate O aquecimento pode ser ajustado por ?esta rodinha/?este botão.
fi reglată de la u akăsim?:tu po:dă se:r ajuşta:du pur e:şta rudi:nia/?e:ştă butã:
acest buton.
Mai întâi tre- Primeiramente tem que ligar a caldeira.
buie să daţi primăiram?:tă t?ĩ kă liga:r a kaldă:ira
drumul la cent-
rala termică.
Aerul O ar condicionado não funciona. u a:r kõdisiuna:du nã:ũ fũsio:na
condiţionat s-a
stricat.
Să aprind Acendo a luz? as?:du a lu:ş?
lumina?
Stinge lumina, Apaga a luz, por favor! apa:ga a lu:ş, pur favo:r!
te rog.
Unde este Onde está o interruptor? õ:dă ăşta: u ĩtărupto:r?
întrerupătorul?
Cine a lăsat lu- Quem deixou a luz acesa? k?ĩ dăişo:u a lu:ş ase:za?
mina aprinsă?
Bagă-l in priză. Ligue à tomada. li:gă a tuma:da
Scoate-l din Desligue da tomada. dăjli:gă da tuma:da
priză.
209/289

Folosiţi becuri Usa lâmpadas economizadoras? u:za lã:padaş ikunumizado:raş?


economice?
Probabil că s-a Parece que a lâmpada se fundiu. pare:să kă a lã:pada să fũdi:u
ars becul.
Poţi să-l Podes trocá-la? po:dăş truka:la?
schimbi?
Congelatorul O congelador funciona mal. u kõjălado:r fũsio:na ma:l
acela nu
îngheaţă bine.
Bagă vasele în Põe os pratos na máquina de lavar louça.
maşina de po:i uş pra:tuş na ma:kina dă lava:r lo:usa
spălat vase.
Pune de ceai. Põe a chaleira ao lume. po:i a şală:ira a:u lu:mă
O să îl pun în Vou pôr-te isso a aquecer no micro-ondas.
cuptorul cu vo:u po:rtă i:su a akăse:r nu mikroõ:daş
microunde.
Deschide Liga o rádio! li:ga u ra:diu!
radioul.
Ce post vrei să Que estação queres ouvir? kă ăştasã:ũ ke:răş ouvi:r?
asculţi?
Vreţi să vă uit- Quer ver/?(BrP) assistir televisão? ke:r ve:r/?asişti:r tălăvizã:ũ?
aţi la televizor?
Pot să deschid Posso ligar a televisão? po:su liga:r a tălăvizã:ũ?
televizorul?
Ce este diseară O que há na televisão esta noite?
la televizor? u kă a: na tălăvizã:ũ e:şta no:ită?
Să închid Apago a televisão? apa:gu a tălăvizã:ũ?
televizorul?
Schimbă Muda de canal. mu:da dă kana:l
canalul.
Dă-l mai tare! Aumenta o volume! aum?:ta u volu:mă!
Poţi să dai Podes baixar um pouco o volume?
puţin mai po:dăş baişa:r ũ: po:uku u volu:mă?
încet?
O să-ţi pun un Vou pôr um filme no DVD. vo:u po:r ũ: fi:lmă nu de: ve: de:
film pe DVD.
S-a luat Não há luz. nã:ũ a: lu:ş
curentul.
Cred că a fost Acho que foi um curto-circuito. a:şu kă fui ũ: ku:rtusirkwi:tu
un scurtcircuit.
210/289

Probabil că au Parece que se fundiram os fusíveis.


sărit pare:să kă să fũdi:rãũnuş fuzi:văiş
siguranţele.
Ştii să re- Sabe ligar o disjuntor? sa:bă liga:r u dişjũto:r?
porneşti
circuitul?
Unde este pan- Onde é a caixa de fusíveis? õ:dă e: a ka:işa dă fuzi:văiş?
oul de
siguranţe?
frigider frigorífico, (BrP) geladeira
frigori:fiku, jăladă:ira
congelator congelador kõjălado:r
aragaz fogão a gás fugã:ũ a ga:ş
aragaz electric fogão elétrico fugã:ũ ile:triku
cuptor forno fo:rnu
cuptor cu microunde micro-ondas mikroõ:daş
maşină de spălat vase máquina de lavar louça
ma:kina dă lava:r lo:usa
tocător de resturi vegetale triturador de lixo triturado:r dă li:şu
filtru de cafea cafeteira elétrica, máquina de café
kafătă:ira ile:trika, ma:kina dă kafe:
fierbător fervedor de água fărvădo:r dă a:gwa
robot de bucătărie robot de cozinha ro:but dă kuzi:nia
blender liquidificador likidifikado:r
mixer batedeira batădă:ira
prăjitor de pâine torradeira toradă:ira
sandwich maker sanduicheira sãduişă:ira
maşină de făcut pâine máquina de (fazer) pão
ma:kina dă (faze:r) pã:ũ
maşină de spălat máquina de lavar (roupa)
ma:kina dă lava:r (ro:upa)
uscător secadora de roupa săkado:ra dă ro:upa
fier de călcat (cu aburi) ferro de passar a vapor
fe:ru dă pasa:r a vapo:r
uscător de păr secador de cabelo săkado:r dă kabe:lu
ondulator modelador de cabelo
mudălado:r dă kabe:lu
aspirator aspirador de pó aşpirado:r dă po:
curăţător cu aburi limpador a vapor lĩpado:r a vapo:r
televizor televisão tălăvizã:ũ
ecran ecrã, (BrP) tela ekrã:, te:la
211/289

• ecran color • ecrã colorido, (BrP) tela colorida


ekrã: kolori:du, te:la kolori:da
• ecran cu plasmă • plasma pla:jma
radio radio ra:diu
DVD player leitor (de) DVD lăito:r (dă) de: ve: de:
sistem stereo hi-fi haifa:i
boxe altifalantes altifalã:tăş
amplificator amplificador ãplifikado:r
antenă de satelit antena parabólica ãte:na parabo:lika
telecomandă controlo remoto kõtro:lu rămo:tu
instalaţie de iluminat luz lu:ş
lampă lâmpada lã:pada
candelabru lustre lu:ştră
bec lâmpada lã:pada
neon lâmpada fluorescente lã:pada fluorăşs?:tă
întrerupător interruptor ĩtărupto:r
siguranţă electrică fusível fuzi:vel
pană de curent falha de corrente fa:ia dă kor?:tă
curent continuu corrente continua kor?:tă kõtinu:a
curent alternativ corrente alternada kor?:tă altărna:da
încălzire aquecimento akăsim?:tu
• încălzire centrală • aquecimento central akăsim?:tu s?tra:l
• încălzire prin pardoseală • aquecimento do chão
akăsim?:tu du şã:ũ
calorifer radiador radiado:r
şemineu lareira lară:ira
centrală termică caldeira kaldă:ira
boiler esquentador elétrico ăşk?tado:r ile:triku
aparat de aer condiţionat ar condicionado a:r kõdisiuna:du
aspirator central aspirador central aşpirado:r s?tra:l

Reţeaua electrică
Prizele din Brazilia au doar 110 V, rareori 220 V. Prizele
sunt făcute pe model american, cu fişe plate, deci aveţi
nevoie de adaptor.
212/289

Baia şi toaleta
Casa de banho
Unde este baia? Onde é a casa de banho/?(BrP) o banheiro?
õ:dă e: a ka:za dă ba:niu/?u baniă:iru?
Trebuie să mă spăl puţin. Preciso de lavar-me. prăsi:zu dă lava:rmă
Unde pot să mă spăl pe mâini? Onde posso lavar as mãos?
õ:dă po:su lava:r aş mã:ũş?
Pot să fac un duş? Posso tomar banho de chuveiro?
po:su tuma:r ba:niu dă şuvă:iru?
Tocmai face un duş. Está a tomar/?tomando banho.
ăşta: a tuma:r/?tumã:du ba:niu
Mi-ar plăcea să fac o baie. Gostaria de tomar banho.
goştari:a dă tuma:r ba:niu
Pot să folosesc prosopul acesta? Posso usar esta toalha?
po:su uza:r e:şta tua:ia?
Ar trebui să mă bărbieresc. Preciso de fazer a barba.
prăsi:zu dă faze:r a ba:rba
Mai trebuie să mă spăl pe dinţi. Ainda tenho que lavar os dentes.
aĩ:da te:niu kă lava:r uş d?:tăş
Ai aţă dentară? Não tens fio dental? nã:ũ t?ş fi:u d?ta:l?
Îţi faci unghiile? Pintas as unhas? pĩ:taş aş u:niaş?
De ce nu este apă caldă? Por que não há água quente?
pur kă nã:ũ a: a:gwa k?:tă?
Trebuie să merg la toaletă. Preciso de ir à casa de banho.
prăsi:zu dă i:r a ka:za dă ba:niu
Trebuie să fac treaba mică/ Preciso de fazer xixi/?cocó.
?mare prăsi:zu dă faze:r şişi:/?kuko:
Nu este hârtie igienică. Não há papel higiénico.
nã:ũ a: pape:l ijie:niku
Ventilatorul din baie nu O ventilador de casa de banho não funciona.
funcţionează. u v?til-
ado:r dă ka:za dă ba:niu nã:ũ fũsio:na
N-am putut să trag apa la toaletă. A descarga não funciona.
a dăşka:rga nã:ũ fũsio:na
213/289

Curge apa la toaletă. A água do autoclismo está a correr.


a a:gwa du autokli:jmu ăşta: a kore:r
Toaleta este înfundată (din nou). A sanita está outra vez entupida.
a sani:ta ăşta: o:utra ve:ş ?ĩtupi:da
Chiuveta e înfundată. O lavatório está entupido.
u lavato:riu ăşta: ?ĩtupi:du
Unde pot găsi o cârpă de şters pe Onde é que se arranja um trapo?
jos? õ:dă e: kă să arã:ja ũ: tra:pu?
Pot să-mi las aici lucrurile Posso deixar aqui os produtos de higiene?
personale? po:su dăişa:r aki: uş prudu:tuş dă ijie:nă?
cadă banheira baniă:ira
duş duche, (BrP) chuveiro du:şă, şuvă:iru
cabină de duş cabine do chuveiro/?banho
kabi:nă du şuvă:iru/?ba:niu
chiuvetă lavatório lavato:riu
robinet torneira tornă:ira
apă ?caldă/?rece água ?quente/?fria a:gwa k?:tă/?fri:a
oglindă espelho ăşpe:iu
săpun sabão sabã:ũ
gel de duş gel de banho je:l dă ba:niu
şampon champô, (BrP) xampu şãpo:, şãpu:
balsam de păr condicionador kõdisiunado:r
spumă de baie espuma de banho ăşpu:ma dă ba:niu
sare de baie sais de banho sa:iş dă ba:niu
prosop (de mâini) toalha tua:ia
prosop (de baie) toalha de banho tua:ia dă ba:niu
halat de baie roupão roupã:ũ
covoraş de baie tapete de banho tape:tă dă ba:niu
perdea de duş cortina de banho korti:na dă ba:niu
beţişor de vată cotonetes de algodão kutune:tăş dă al-
gudã:ũ
periuţă de dinţi escova de dentes ăşko:va dă d?:tăş
pastă de dinţi pasta de dentes pa:şta dă d?:tăş
aţă dentară fio dental fi:u d?ta:l
toaletă casa de banho ka:za dă ba:niu
hârtie igienică papel higiénico pape:l ijie:niku
perie de closet escova de casa de banho
ăşko:va dă ka:za dă ba:niu
pompă de desfundat desentupidor dăz?tupido:r
vas de toaletă sanita sani:ta
bazin de toaletă autoclismo, (BrP) caixa de descarga au-
tokli:jmu, ka:işa dă dăşka:rga
214/289

capac de toaletă assento da sanita as?:tu da sani:ta


sistem de tras apa sistema de descarga
sişte:ma dă dăşka:rga
Membrii familiei
Pessoas de família
Aveţi copii? Tem filhos? t?ĩ fi:iuş?
Nu avem copii. Não temos filhos. nã:ũ te:muş fi:iuş
Avem trei copii. Temos três filhos. te:muş tre:ş fi:iuş
Câţi ani are ?fiica ta/ Quantos anos tem ?a tua filha/?o teu filho?
?fiul tău? kwa:ntuş a:nuş t?ĩ a tu:a fi:ia/?u te:u fi:iu?
Pe cel mai mare O mais velho chama-se Pedro.
(dintre copii) îl u ma:iş ve:iu şa:masă pe:dru
cheamă Petre.
Cea mai mică (dintre A mais nova tem três anos. a ma:iş no:va t?ĩ tre:ş a:nuş
fete) are trei ani.
Aveţi o familie mare? Tem uma família grande? t?ĩnu:ma fami:lia grã:dă?
Ai fraţi? Tens irmãos? t?ş irmã:ũş?
Sunt singur(ă) la Sou filho único. so:u fi:iu u:niku
părinţi.
Am o soră mai mică şi Tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho.
un frate mai mare. te:niu u:ma irmã: ma:iş no:va ă ũ:nirmã:ũ ma:iş ve:iu
Amândoi au aceeaşi São da mesma idade. sã:ũ da me:jma ida:dă
vârstă.
Sunt cu cinci ani mai Sou cinco anos mais novo/?velho do que a minha irmã.
mare/?mai mic decât so:u sĩ:ku a:nuş ma:iş no:vu/?ve:iu du kă a mi:nia irmã:
sora mea.
Sunteţi rude? Vocês são parentes? vuse:ş sã:ũ par?:tăş?
E o rudă apropiată/ É meu parente próximo/?distante.
?îndepărtată de-a e: me:u par?:tă pro:simu/?diştã:tă
mea.
Aveţi rude în Tem alguns parentes no estrangeiro?
străinătate? t?ĩna:lgũş par?:tăş nu ăştrãjă:iru?
Am foarte puţine rude. Quase não tenho parentes. kwa:ză nã:ũ te:niu par?:tăş
Nu mă văd prea des cu Não estou em contacto com os meus pais.
părinţii mei. nã:ũ ăşto:u ?ĩ kõta:ktu kõ:nuş me:uş pa:iş
rude família fami:lia
rudă parente par?:tă
părinţi pais pa:iş
tată pai pa:i
216/289

mamă mãe mã:i


copil filho, filha fi:iu, fi:ia
copil singur la părinţi filho único fi:iu u:niku
gemeni gémeos je:măuş
fiu filho fi:iu
fiică filha fi:ia
fraţi irmãos irmã:ũş
frate irmão irmã:ũ
soră irmã irmã:
bunici avós avo:ş
bunic avô avo:
bunică avó avo:
străbunic bisavô bizavo:
străbunică bisavó bizavo:
nepot neto ne:tu
nepoată neta ne:ta
unchi tio ti:u
mătuşă tia ti:a
nepot (de unchi) sobrinho subri:niu
nepoată (de unchi) sobrinha subri:nia
văr primo pri:mu
verişoară prima pri:ma
socru sogro so:gru
soacră sogra so:gra
ginere genro je:nru
noră nora no:ra
cumnat cunhado kunia:du
cumnată cunhada kunia:da
naş padrinho padri:niu
naşă madrinha madri:nia
fin afilhado afiia:du
fină afilhada afiia:da
prieten namorado namora:du
prietenă namorada namora:da
partener companheiro kõpaniă:iru
parteneră companheira kõpaniă:ira
căsătorie casamento kazam?:tu
soţ marido mari:du
soţie esposa, mulher ăşpo:za, muie:r
fostul soţ ex-marido eijmari:du
fosta soţie ex-esposa eksăşpo:za
tată vitreg padrasto padra:ştu
217/289

mamă vitregă madrasta madra:şta


fiu vitreg enteado ?ĩtăa:du
fiică vitregă enteada ?ĩtăa:da
copil nelegitim filho ilegítimo fi:iu ilăji:timu
amant amante amã:tă
amantă amante amã:tă
logodnic noivo no:ivu
logodnică noiva no:iva
218/289

Starea civilă
Estado civil
Sunteţi căsătorit(ă)? É casada/?casado? e: kaza:da/?kaza:du?
De cât timp sunteţi căsăt- Há quanto tempo é casada/?casado?
orit(ă)? a: kwa:ntu t?:pu e: kaza:da/?kaza:du?
Sunt ?singur/?divorţat. Sou ?solteiro/?divorciado.
so:u soltă:iru/?divorsia:du
Aveţi ?prietenă/?prieten? Tem ?namorada/?namorado?
t?ĩ namora:da/?namora:du?
Da. Suntem împreună de Tenho. Estamos juntos há cinco anos.
cinci ani. te:niu ăşta:muş jũ:tuş a: sĩ:ku a:nuş
Ne-am logodit vara Ficámos noivos neste verão.
aceasta. fika:muş no:ivuş ne:ştă vărã:ũ
Ne-am căsătorit primăvara Casámo-nos nesta primavera.
aceasta. kaza:munuş ne:şta primave:ra
Unde v-aţi cunoscut? Onde se conheceram? õ:dă să kuniăse:rãũ?
De cât timp sunt Há quanto tempo estão juntos?
împreună? a: kwa:ntu t?:pu ăştã:ũ jũ:tuş?
Sunt împreună de ceva Estão juntos faz muito tempo.
vreme. ăştã:ũ jũ:tuş fa:ş mũ:itu t?:pu
Plănuiesc să se Querem casar-se. ke:r?ĩ kaza:rsă
căsătorească.
Trăiesc împreună. Vivem juntos. vi:v?ĩ jũ:tuş
A înşelat-o. Ele foi-lhe infiel. e:lă fo:iiă ĩfie:l
L-a înşelat în repetate Ela sempre o enganou. e:la s?:pră u ?ĩgano:u
rânduri.
S-a despărţit de el după doi Ela terminou com ele depois de dois anos.
ani. e:la tărmino:u kõ:ne:lă dăpo:iş dă do:iş a:nuş
Probabil că vor divorţa. Parece que se vão divorciar.
pare:să kă să vã:ũ divorsia:r
Au divorţat după zece ani Divorciaram-se depois de dez anos de casamento.
de căsătorie. divor-
sia:ramsă dăpo:iş dă de:ş a:nuş dă kazam?:tu
219/289

După o lună s-a întors la el. Um mês depois voltou a estar com ele.
ũ: me:ş dăpo:iş volto:u a ăşta:r kõ:ne:lă
Ea a fost de două ori Ela é ?casada/?divorciada pela segunda vez.
?căsătorită/?divorţată. e:la e: kaza:da/?divorsia:da pe:la săgũ:da ve:ş
?Ea/?el s-a recăsătorit. ?Ela/?ele casou de novo.
e:la/?e:lă kazo:u dă no:vu
celibatar solteiro soltă:iru
celibatară solteira soltă:ira
logodit noivo no:ivu
căsătorit casado kaza:du
căsătorită casada kaza:da
divorţat(ă) divorciado, divorciada divorsia:du, divor-
sia:da
fără copii sem filhos s?ĩ fi:iuş
mamă singură mãe solteira mã:i soltă:ira
văduv viúvo viu:vu
văduvă viúva viu:va
orfan(ă) órfão o:rfãũ
220/289

Reuniuni de familie
Encontros familiares
Mergem la o Vamos a um casamento. va:muş a ũ: kazam?:tu
nuntă.
Cine se Quem se vai casar? k?ĩ să vai kaza:r?
căsătoreşte?
Cu cine se Com quem se vai casar? kõ: k?ĩ să vai kaza:r?
căsătoreşte?
Va fi o nuntă Vai ser um casamento grande? vai se:r ũ: kazam?:tu grã:dă?
mare?
Sunt mai mult Foram convidadas mais de cem pessoas.
de 100 de fo:rãũ kõvida:daş ma:iş dă s?:ĩ păso:aş
invitaţi.
Prietenul său O seu melhor amigo foi o padrinho de casamento.
cel mai bun i-a u se:u măio:r ami:gu fui u padri:niu dă kazam?:tu
fost cavaler de
onoare.
Este însărcin- Está à espera de bebé. ăşta: a işpe:ra dă băbe:
ată, o să aibă un
băiat/?o fată.
În câte luni e? Em que mês de gravidez está? ?ĩ kă me:ş dă gravide:ş ăşta:?
E în a ?cincea/ Está no ?quinto/?sexto/?sétimo mês. ăşta: nu kĩ:tu/?se:ştu/?se:t
?şasea/?şaptea
lună.
Au ?un băiat/?o Tem ?um filho/?uma filha/?gémeos. t?ĩ ũ: fi:iu/?u:ma fi:ia/?je:m
fată/?gemeni.
Am avut Há um mês festejámos o batismo do nosso filho.
botezul fiului a: ũ: me:ş făştăja:muş u bati:jmu du no:su fi:iu
nostru acum o
lună.
Seamănă leit cu É o retrato vivo do seu pai. e: u rătra:tu vi:vu du se:u pa:i
tatăl lui.
Seamănă cu Parece-se com a mãe dela. pare:săsă kõ:na mã:i de:la
mama ei.
221/289

Sora mea îi este A minha irmã foi a madrinha. a mi:n a irmã: fui a madri:nia
i
naşă.
Părinţii mei vor Os meus pais celebram o trigésimo aniversário de casamento este a
sărbători anul uş me:uş pa:iş săle:brãũnu trije:zi-
acesta treizeci mu anivărsa:riu dă kazam?:tu e:ştă a:nu
de ani de la
căsătorie.
Bunica a îm- A minha avó festejou em agosto o seu septuagésimo oitavo aniversá
plinit şaptezeci a mi:nia avo: făştăjo:u ?ĩn-
şi opt de ani în ago:ştu u se:u săptuaje:zimu oita:vu anivărsa:riu
august.
A murit la Morreu aos oitenta anos. more:u a:uş oit?:ta a:nuş
optzeci de ani.
Din păcate, O meu pai faleceu no ano passado. u me:u pa:i falăse:u nu a:nu p
tatăl meu a
murit anul
trecut.
Din ce cauză a De que morreu? dă kă more:u?
murit?
Înmormântarea O funeral é na próxima sexta às onze horas.
va avea loc u funăra:l e: na pro:sima se:şta aş õ:ză o:raş
vinerea viitoare
la ora
unsprezece.
Vă rog să prim- Os meus pêsames. uş me:uş pe:zamăş
iţi sincerele
mele
condoleanţe.
nuntă casamento kazam?:tu
naştere nascimento naşsim?:tu
botez batismo bati:jmu
zi de naştere aniversário anivărsa:riu
aniversarea căsătoriei aniversário de casamento
anivărsa:riu dă kazam?:tu
înmormântare enterro, funeral ?ĩte:ru, funăra:l
222/289

Cum facem o invitaţie


Convite
Invit-o în oraş! Convida-a para sair! kõvi:daa pa:ra sai:r!
Eşti liber mâine ?di- Tens tempo amanhã ?de manhã/?de noite?
mineaţă/?seară? t?ş t?:pu amaniã: dă maniã:/?dă no:ită?
Nu am niciun plan Não tenho planos para amanhã.
mâine. nã:ũ te:niu pla:nuş pa:ra amaniã:
N-ai vrea să treci pe la Não quer passar por minha casa?
mine? nã:ũ ke:r pasa:r pur mi:nia ka:za?
Veniţi la noi la cină Venha cá jantar ?hoje/?amanhã.
?diseară/?mâine vă:nia ka: jãta:r o:jă/?amaniã:
seară.
Ne putem întâlni Podemos encontrar-nos amanhã às cinco da tarde?
mâine la ora cinci pude:muş ?ĩkõtra:rnuş amaniã: aş sĩ:ku da ta:rdă?
după-amiază?
Pot să vă invit la Posso convidá-lo para o ?almoço/?jantar?
?prânz/?cină? po:su kõvida:lu pa:ra u almo:su/?jãta:r?
V-ar conveni mâine la Pode amanhã às três da tarde?
trei? po:dă amaniã: aş tre:ş da ta:rdă?
Vă aştept pe la şase. Espero por si por volta das seis horas.
ăşpe:ru pur si: pur vo:lta daş săiş o:raş
Trec pe la tine pe la Vou passar pela tua casa por volta das sete e meia.
şapte şi jumătate. vo:u pasa:r pe:la tu:a ka:za pur vo:lta daş se:tă ă mă:ia
O să fiu la dum- Às dez vou estar na sua casa.
neavoastră la zece. aş de:ş vo:u ăşta:r na su:a ka:za
O să te sun din nou/ Vou-te ligar mais tarde. vo:ută liga:r ma:iş ta:rdă
?mai târziu.
Vă anunţ cel târziu Digo-lhe o mais tardar amanhã.
mâine. di:guiă u ma:iş tarda:r amaniã:
El a acceptat invitaţia Ele aceitou o nosso convite.
noastră. e:lă asăito:u u no:su kõvi:tă
Mulţumesc pentru Obrigado pelo convite. obriga:du pe:lu kõvi:tă
invitaţie.
O să vin cu plăcere. Venho com prazer. vă:niu kõ: praze:r
223/289

Din păcate nu vom Infelizmente não poderemos vir.


putea veni. ĩfălijm?:tă nã:ũ pudăre:muş vi:r
O lăsăm pe altă dată. Vamos deixar isso para outro dia.
va:muş dăişa:r i:su pa:ra o:utru di:a
Poate altă dată. Fica para outra vez. fi:ka pa:ra o:utra ve:ş
224/289

În vizită
Visita
Ne-au invitat la ei Convidaram-nos para ir a casa deles.
acasă. kõvida:ramnuş pa:ra i:r a ka:za de:lăş
Ne-a vizitat împre- Veio visitar-nos com a namorada.
ună cu prietena lui. vă:iu vizita:rnuş kõ:na namora:da
Bine aţi venit (la Bem-vindo! b?ĩvĩ:du!
noi)!
Intraţi, vă rog! Entre, por favor. ?:ĩtră, pur favo:r
V-am adus ceva. Trouxe uma pequena lembrança.
tro:să u:ma păke:na l?brã:sa
Daţi-mi voie să v-o Deixem que vos apresente a minha esposa.
prezint pe soţia dă:iş?ĩ kă vuş aprăz?:tă a mi:nia ăşpo:za
mea.
Îmi pare bine (de Prazer em conhecê-lo. praze:r ?ĩ kuniăse:lu
cunoştinţă).
Nu ne-am văzut de- Faz tempo que não nos vemos.
un car de ani. fa:ş t?:pu kă nã:ũ nuş ve:muş
Ce mai fac ai tăi? Como vai a sua família? ko:mu vai a su:a fami:lia?
Luaţi loc, vă rog! Sente-se, por favor. s?:tăsă, pur favo:r
Cu ce vă pot servi? O que lhe posso oferecer? u kă iă po:su ofărăse:r?
Vreţi ceva de băut? Posso oferecer-lhe alguma coisa para beber?
po:su ofărăse:riă algu:ma ko:iza pa:ra băbe:r?
Vrei cafea sau ceai? Café ou chá? kafe: o:u şa:?
Aş dori o cafea cu Queria um café com leite. kări:a ũ: kafe: kõ: lă:ită
lapte.
Cu zahăr? Açúcar? asu:kar?
Câte cuburi (de Quantos cubos? kwa:ntuş ku:buş?
zahăr)?
Doriţi bere, vin sau Quer tomar cerveja, vinho ou alguma coisa mais forte?
ceva mai tare? ke:r tuma:r sărve:ja, vi:niu o:u al-
gu:ma ko:iza ma:iş fo:rtă?
N-o să refuz. Não vou recusar. nã:ũ vo:u răkuza:r
Vă mai pun? Quer um pouco mais? ke:r ũ: po:uku ma:iş?
225/289

Nu, mulţumesc. Não, obrigado. nã:ũ, obriga:du


Serviţi-vă, vă rog! Sirva-se, por favor. si:rvasă, pur favo:r
Serveşte-te! Tome. to:mă
A fost bun? Gostou? guşto:u?
A fost delicios! Estava uma delícia! ăşta:va u:ma dăli:sia!
Fumaţi? Fuma? fu:ma?
Ai ?un foc/?o Tens ?lume/?um isqueiro/?fósforos?
brichetă/ t?ş lu:mă/?ũ:nişkă:iru/?fo:şforuş?
?chibrituri?
Vă deranjează dacă Não se importa se eu fumar? nã:ũ să ĩpo:rta să e:u fuma:r?
fumez?
Hai să mergem Vamos fumar lá para fora. va:muş fuma:r la: pa:ra fo:ra
afară să fumăm.
Trebuie să plecăm. Temos que ir já. te:muş kă i:r ja:
Mulţumim pentru Obrigado pela noite agradável.
această seară obriga:du pe:la no:ită agrada:vel
plăcută.
Vă conduc până la Vou acompanhá-?lo/?la até à porta.
uşă. vo:u akõpania:lu/?la ate: a po:rta
Drum bun. Boa viagem! bo:a via:j?ĩ!
Data viitoare veniţi Na próxima vez deve vir à nossa casa.
dumneavoastră la na pro:sima ve:ş de:vă vi:r a no:sa ka:za
noi.
vizită visita vizi:ta
invitaţie convite kõvi:tă
întâlnire encontro ?ĩkõ:tru
întâlnire encontro, entrevista ?ĩkõ:tru, ?ĩtrăvi:şta
recepţie recepção răsăpsã:ũ
flori flores flo:răş
cafea café kafe:
ceai ?negru/?de fructe chá ?preto/?de frutas
şa: pre:tu/?dă fru:taş
apă minerală água mineral a:gwa minăra:l
suc sumo, (BrP) suco su:mu, su:ku
vin ?alb/?roşu vinho ?branco/?tinto vi:niu brã:ku/?tĩ:tu
lichior licor liko:r
tărie aguardente agward?:tă
ţigară cigarro siga:ru
Locul de muncă
Trabalho
Unde lucraţi? Onde trabalha? õ:dă traba:ia?
Cu ce vă Qual é a sua profissão? kwa:l e: a su:a prufisã:ũ?
ocupaţi?
Sunt muncitor. Sou operário. so:u opăra:riu
Sunt şofer. Trabalho como condutor/?(BrP) motorista. traba:iu ko:mu kõ-
duto:r/?mutori:şta
Am lucrat ca Trabalhei como secretária. trabaiă:i ko:mu săkrăta:ria
secretară.
Cât timp aţi luc- Há quanto tempo trabalha lá? a: kwa:ntu t?:pu traba:ia la:?
rat acolo?
Lucrez aici de Trabalho aqui desde há mais de cinco anos. tra-
mai bine de ba:iu aki: de:jdă a: ma:iş dă sĩ:ku a:nuş
cinci ani.
Lucrez ?cu Trabalho ?em part-time/?a meio-tempo/?a tempo inteiro. tra-
jumătate de ba:iu ?ĩ partta:im/?a mă:iut?:pu/?a t?:pu ĩtă:iru
normă/?cu
normă
întreagă.
Merg zilnic 30 Todos os dias faço trinta quilómetros para ir para o trabalho.
de kilometri to:duş uş di:aş fa:su trĩ:ta kilo:mătruş pa:ra i:r pa:ra u tra-
până la ba:iu
serviciu.
Lucrez adesea Muitas vezes faço horas extraordinárias.
peste program. mũ:itaş ve:zăş fa:su o:raş ăştraordina:riaş
Momentan am Atualmente tenho dois empregos. atu-
două locuri de alm?:tă te:niu do:iş ?ĩpre:guş
muncă.
Deocamdată Agora estou desempregado/?sem emprego. ago:ra ăşto:u dăz?-
sunt şomer. prăga:du/?s?ĩn?ĩpre:gu
Am ieşit (deja) Estou (já) aposentado. ăşto:u (ja:) apuz?ta:du
la pensie.
227/289

Angajare
Emprego
Mi-am găsit un nou loc de muncă. Consegui um novo emprego.
kõsăghi: ũ: no:vu ?ĩpre:gu
Am semnat un contract de angajare Assinei um contrato de trabalho com...
cu... asină:i ũ: kõtra:tu dă traba:iu kõ:
Lucrez ?cu normă întreagă/?cu Trabalho ?a tempo inteiro/?em part-time.
jumătate de normă. traba:iu a t?:pu ĩtă:iru/??ĩ partta:im
Sunt în perioada de probă. Estou em estágio probatório.
ăşto:u ?ĩnăşta:jiu prubato:riu
Am fost promovat pe postul de... Fui promovido ao posto de... fui pru-
muvi:du a:u po:ştu dă
Am primit o mărire de salariu. Aumentaram-me o salário.
aum?ta:rammă u sala:riu
M-am hotărât să-mi dau demisia. Decidi sair do emprego.
dăsidi: sai:r du ?ĩpre:gu
Mi-am dat demisia. Demiti-me do meu trabalho. de-
miti:mă du me:u traba:iu
Mi-am dat demisia din cauză că... Terminei o contrato de trabalho...
tărmină:i u kõtra:tu dă traba:iu
Am fost concediat. Fui despedido. fui dăşpădi:du
Mi-am pierdut locul de muncă. Perdi o trabalho. părdi: u traba:iu
I-au reziliat/?I-a expirat contractul O seu contrato de trabalho foi rescindido.
de muncă. u se:u kõtra:tu dă tra-
ba:iu fui răşsĩdi:du
loc de muncă emprego ?ĩpre:gu
a angaja empregar ?ĩprăga:r
contract de muncă contrato de trabalho kõtra:tu dă traba:iu
contract de muncă pe contrato de trabalho por tempo determinado/?permanente
perioadă determinată/ kõtra:tu dă tra-
?nedeterminată ba:iu pur t?:pu dătărmina:du/?părman?:tă
preaviz despedimento dăşpădim?:tu
perioadă de preaviz período de notificação pări:udu dă nutifikasã:ũ
acord de reziliere denúncia de acordo dănũ:sia dă ako:rdu
preaviz (dat de către rescisão por parte da empresa răşs-
angajator) izã:ũ pur pa:rtă da ?ĩpre:za
cerere de demisie rescisão por parte de trabalhador răşs-
izã:ũ pur pa:rtă dă trabaiado:r
228/289

concediere fără despedimento imediato dăşpădim?:tu imădia:tu


preaviz
salariu salário sala:riu
salariu pe oră salário horário sala:riu ora:riu
salariu lunar salário mensal sala:riu m?sa:l
pachet salarial condições de salário kõdisõ:iş dă sala:riu
venit brut receita bruta răsă:ita bru:ta
venit net receita líquida răsă:ita li:kida
facilităţi acordate beneficios do empregado bănăfi:siuş du ?ĩprăga:du
angajaţilor
beneficii supliment- beneficios sociais bănăfi:siuş susia:iş
are/?sociale
plată salário sala:riu
fluturaş de salariu contra cheque kõ:tra şe:kă
mărire de salariu aumento do salário aum?:tu du sala:riu
primă de merit remuneração por resultados rămun-
ărasã:ũ pur răzulta:duş
reţinere salarială dedução do salário dădusã:ũ du sala:riu

La serviciu
No trabalho
De la cât lucrezi? A que horas começas a trabalhar?
a kă o:raş kume:saş a trabaia:r?
Lucrez de la opt di- Trabalho das oito às cinco. traba:iu daş o:itu aş sĩ:ku
mineaţa la cinci
după-amiaza.
Adesea lucrez peste Muitas vezes trabalho mais de cinquenta horas semanais.
50 de ore pe mũ:it-
săptămână. aş ve:zăş traba:iu ma:iş dă sĩkw?:ta o:raş sămana:iş
Avem program Temos um horário flexível. te:muş ũ:nora:riu fleksi:vel
flexibil.
Lucraţi în Trabalha por turnos? traba:ia pur tu:rnuş?
schimburi?
Lucrez în schimbul Tenho o turno da noite. te:niu u tu:rnu da no:ită
de noapte.
Sunt plătite orele As horas extraordinárias são pagas?
suplimentare? aş o:raş ăştraordina:riaş sã:ũ pa:gaş?
Când e pauza de Quando é a pausa para almoço?
prânz? kwa:ndu e: a pau:za pa:ra almo:su?
229/289

La câte zile de conce- Quantos dias de férias posso ter? kwa:ntuş di:aş dă fe:ri-
diu am dreptul? aş po:su te:r?
O să-mi iau Vou tirar férias. vo:u tira:r fe:riaş
concediu.
Momentan este în Ele agora está de férias. e:lă ago:ra ăşta: dă fe:riaş
concediu.
O să-mi iau o zi Vou tirar um dia de folga. vo:u tira:r ũ: di:a dă fo:lga
liberă.
Am o zi liberă. Tenho um dia livre. te:niu ũ: di:a li:vră
Pot să-mi iau conce- Posso pedir licença sem vencimento?
diu fără plată? po:su pădi:r lis?:sa s?ĩ v?sim?:tu?
Aş dori să îmi iau un Quero pedir compensação de horário.
concediu ke:ru pădi:r kõp?sasã:ũ dă ora:riu
compensator.
Merg într-o călătorie Vou numa viagem de negócios à Alemanha.
de afaceri în vo:u nu:ma via:j?ĩ dă năgo:siuş a alăma:nia
Germania.
Firma mi-a pus la Tenho um carro da companhia à minha disposição.
dispoziţie o maşină. te:niu ũ: ka:ru da kõpanii:a a mi:nia dişpuzisã:ũ
Sunt în concediu de Estou de baixa. ăşto:u dă ba:işa
boală.
Mi-am luat concediu Meti baixa. măti: ba:işa
medical.
Sunt în incapacitate Estou incapacitado de trabalhar.
de muncă. ăşto:u ĩkapasita:du dă trabaia:r
Trebuie să plec mai Hoje preciso de sair cedo. o:jă prăsi:zu dă sai:r se:du
devreme astăzi.
Voi recupera mâine. Amanhã vou recuperar as horas perdidas.
amaniã: vo:u răkupăra:r aş o:raş părdi:daş
Gata, hai acasă! Hora de ir para casa! o:ra dă i:r pa:ra ka:za!
schimb turno tu:rnu
• schimbul de dimineaţă • turno da manhã tu:rnu da maniã:
• schimbul de după-masă • turno da tarde tu:rnu da ta:rdă
• schimbul de noapte • turno da noite tu:rnu da no:ită
ore suplimentare hora extra o:ra e:ştra
plată pentru orele suplimentare remuneração por horas extras rămun-
ărasã:ũ pur o:raş e:ştraş
absenţă de la locul de muncă falta ao trabalho fa:lta a:u traba:iu
adeverinţă medicală atestado médico atăşta:du me:diku
indemnizaţie pentru concediul baixa paga ba:işa pa:ga
medical
concediu férias fe:riaş
230/289

concediu medical baixa ba:işa


bonuri de masă senhas de refeição se:niaş dă răfăisã:ũ
maşină de serviciu carro da empresa ka:ru da ?ĩpre:za
mobil de serviciu telemóvel do trabalho
tălămo:vel du traba:iu
serviciu cu normă întreagă trabalho a tempo inteiro tra-
ba:iu a t?:pu ĩtă:iru
serviciu ?part-time/?cu jumătate de trabalho ?em part-time/?a meio tempo
normă traba:iu ?ĩ partta:im/?a mă:iu t?:pu
zi lucrătoare dia de trabalho di:a dă traba:iu
program de muncă horas de trabalho o:raş dă traba:iu
a merge la muncă ir para o trabalho i:r pa:ra u traba:iu

Slujbă temporară
Trabalho
temporário
Caut o slujbă pe peri- Estou à procura de um emprego de verão.
oada vacanţei. ăşto:u a pruku:ra dă ũ:n?ĩpre:gu dă vărã:ũ
Am o slujbă tempor- Tenho um trabalho para estudantes.
ară pe perioada te:niu ũ: traba:iu pa:ra ăştudã:tăş
studiilor.
Sunt aici pentru o Estou aqui como trabalhador temporário.
slujbă de vară. ăşto:u aki: ko:mu trabaiado:r t?pora:riu
Mi-am găsit o slujbă Encontrei um trabalho de verão no estrangeiro.
de vară în ?ĩkõtră:i ũ: traba:iu dă vărã:ũ nu ăştrãjă:iru
străinătate.
Aş putea să lucrez Poderia trabalhar a ?meio tempo/?tempo inteiro.
?cu jumătate de pudări:a trabaia:r a mă:iu t?:pu/?t?:pu ĩtă:iru
normă/?cu normă
întreagă.
Sunt liber după- Tenho tempo à tarde e aos fins de semana.
amiaza şi în te:niu t?:pu a ta:rdă ă a:uş fĩş dă săma:na
weekenduri.
Cu cât se plăteşte? Quanto se ganha com isso? kwa:ntu să ga:nia kõ:ni:su?
În ce anume constă Em que consiste exatamente o trabalho?
slujba? ?ĩ kă kõsi:ştă izatam?:tă u traba:iu?
Cereţi vreo Exige alguma formação profissional?
calificare? izi:jă algu:ma formasã:ũ prufisiuna:l?
231/289

Cred că o să mă Acho que podia fazer isso. a:şu kă pudi:a faze:r i:su
descurc.
Când pot să încep? Quando podia começar? kwa:ndu pudi:a kumăsa:r?
Poate cineva să-mi Alguém me poderia mostrar o que devo fazer exatamente?
arate ce trebuie să al-
fac exact? g?:ĩ mă pudări:a muştra:r u kă de:vu faze:r izatam?:tă?
Am câştigat ceva Ganhei algum dinheiro com um trabalho temporário.
bani dintr-o slujbă ganiă:i algũ: diniă:iru kõ:nũ: traba:iu t?pora:riu
de vară.
slujbă temporară pentru studenţi trabalho de estudantes tra-
ba:iu dă ăştudã:tăş
slujbă de vară trabalho de verão traba:iu dă vărã:ũ
angajat temporar trabalhador temporário trabaiado:r t?-
pora:riu
personal auxiliar auxiliar ausilia:r
a găsi o slujbă temporară encontrar um trabalho temporário
?ĩkõtra:r ũ: traba:iu t?pora:riu
a avea o slujbă temporară ter um trabalho temporário
te:r ũ: traba:iu t?pora:riu
232/289

Cum căutăm un loc de muncă


Procura de trabalho
Caut un loc de Estou à procura de trabalho.
muncă. ăşto:u a pruku:ra dă traba:iu
Sunt şomer de patru Estou sem trabalho há quatro meses.
luni. ăşto:u s?ĩ traba:iu a: kwa:tru me:zăş
În legătură cu anun- Venho responder ao seu anúncio...
ţul dumneavoastră... vă:niu răşpõde:r a:u se:u anũ:siu
Am găsit un anunţ Encontrei um anúncio ?na Internet/?no jornal.
?pe internet/?în ?ĩkõtră:i ũ:nanũ:siu na ĩterne:t/?nu jorna:l
ziar.
Când vă puteţi Quando pode comparecer para uma entrevista?
prezenta la un kwa:ndu po:dă kõparăse:r pa:ra u:ma ?ĩtrăvi:şta?
interviu?
Sunt chemat la un Convidaram-me para uma entrevista (de trabalho).
interviu. kõvida:rammă pa:ra u:ma ?ĩtrăvi:şta (dă traba:iu)
Căutăm muncitori Estamos à procura de trabalhadores qualificados...
calificaţi... ăşta:muş a pruku:ra dă trabaiado:răş kwalifika:duş
Va fi nevoie de un Tem que fazer uma formação.
training. t?ĩ kă faze:r u:ma formasã:ũ
Sunt bucătar Sou cozinheiro qualificado. so:u kuziniă:iru kwalifika:du
calificat.
Am lucrat ca... Trabalhei como... trabaiă:i ko:mu
Am lucrat trei ani ca Trabalhei três anos como empregado de mesa/?(BrP)
ospătar. garçon. tra-
baiă:i tre:ş a:nuş ko:mu ?ĩprăga:du dă me:za/?garso:n
Am o experienţă Tenho muita experiência profissional na área de...
îndelungată în te:niu mũ:ita ăşpări?:sia prufisiuna:l na a:răa dă
(domeniul)...
Care sunt condiţiile Quais são as condições do trabalho?
de muncă? kwa:iş sã:ũ aş kõdisõ:iş du traba:iu?
La ce salariu iniţial Que salário inicial posso esperar?
să mă aştept? kă sala:riu inisia:l po:su ăşpăra:r?
Când puteţi începe? Quando podia começar? kwa:ndu pudi:a kumăsa:r?
233/289

Am nevoie de un Preciso de autorização de trabalho? prăsi:zu dă autoriza-


permis de muncă? sã:ũ dă traba:iu?
Aveţi permis de Tem autorização de residência? t?ĩnautorizasã:ũ dă răz-
şedere? id?:sia?
Aveţi viză de muncă? Tem visto de trabalho? t?ĩ vi:ştu dă traba:iu?
Mi-au oferit postul Ofereceram-me o trabalho... ofărăse:rammă u traba:iu
de...
Sunt în perioada de Estou num estágio probatório de três meses.
probă de trei luni. ăşto:u nũ:năşta:jiu prubato:riu dă tre:ş me:zăş
Agenţia pentru ocuparea forţei de centro de emprego s?:tru dă ?ĩpre:gu
muncă
agenţie de plasare a forţei de muncăagência de emprego aj?:sia dă ?ĩpre:gu
agenţie de recrutare agência de trabalho aj?:sia dă traba:iu
oferte de angajare oferta de emprego ofe:rta dă ?ĩpre:gu
anunţ anúncio anũ:siu
interviu entrevista de emprego
?ĩtrăvi:şta dă ?ĩpre:gu
CV currículo kuri:kulu
date personale dados pessoais da:duş păsua:iş
numele şi prenumele nome e apelido no:mă ă apăli:du
data naşterii data de nascimento da:ta dă naşsim?:tu
locul naşterii lugar de nascimento luga:r dă naşsim?:tu
starea de sănătate estado de saúde ăşta:du dă sau:dă
starea civilă estado civil ăşta:du sivi:l
• necăsătorit • solteiro soltă:iru
• căsătorit • casado kaza:du
• căsătorită • casada kaza:da
• divorţat • divorciado divorsia:du
adresa morada mora:da
domiciliul permanent morada permanente mora:da părman?:tă
domiciliul temporar morada temporária mora:da t?pora:ria
numărul de telefon telefone de contacto tălăfo:nă dă kõta:ktu
adresa de e-mail endereço eletrónico ?ĩdăre:su ilătro:niku
pregătire formação académica
formasã:ũ akade:mika
experienţă prática pra:tika
experienţă profesională experiência de trabalho ăşpări?:sia dă tra-
ba:iu
angajatorul precedent empregador precedente ?ĩ-
prăgado:r prăsăd?:tă
cunoştinţe de operare PC competências informáticas
kõpăt?:siaş ĩforma:tikaş
234/289

cunoştinţe de limbi străine conhecimento de línguas


kuniăsim?:tu dă lĩ:gwaş
hobby-uri interesses ĩtăre:săş
permis de conducere carta de condução, (BrP) carteira de mo-
torista
ka:rta dă kõ-
dusã:ũ, kartă:ira dă mutori:şta
disponibil de la (data de) data possível de entrada
da:ta pusi:vel dă ?ĩtra:da
La telefon
Telefonar
Vă caută cineva la Há uma chamada para si! a: u:ma şama:da pa:ra si:!
telefon!
Pot să folosesc telefonul Posso usar o seu telefone?
dumneavoastră? po:su uza:r u se:u tălăfo:nă?
Puteţi să formaţi Pode marcar-me este número?
numărul acesta, vă rog? po:dă marka:rmă e:ştă nu:măru?
Puteţi să-mi împru- Pode emprestar-me a lista telefónica?
mutaţi cartea de po:dă ?ĩprăşta:rmă a li:şta tălăfo:nika?
telefoane?
Care este prefixul Qual é o indicativo de...? kwa:l e: u ĩdikati:vu dă?
pentru...?
Alo... Estou..., Sim... ăşto:u, sĩ:
Cine e la telefon? Quem fala? k?ĩ fa:la?
Sunt... (de la Sou... (de empresa)... so:u... (dă ?ĩpre:za)
compania)...
Îmi pare rău, am greşit Desculpe, devo ter marcado o número errado.
numărul. dăşku:lpă, de:vu te:r marka:du u nu:măru era:du
Îmi pare rău, dar nu am Desculpe, não compreendi. dăşku:lpă, nã:ũ kõpri?di:
înţeles.
Puteţi să repetaţi, vă Pode repetir? po:dă răpăti:r?
rog?
Nu vă aud bine. Não consigo ouvi-lo. nã:ũ kõsi:gu ouvi:lu
Puteţi vorbi mai tare, vă Poderia falar um pouco mais alto?
rog? pudări:a fala:r ũ: po:uku ma:iş a:ltu?
Cu cine doriţi să vorbiţi? Com quem quer falar? kõ: k?ĩ ke:r fala:r?
Aş dori să vorbesc cu... Queria falar com... kări:a fala:r kõ:
Îmi pare rău, dar nu este Lamento, não está de momento.
aici pentru moment. lam?:tu, nã:ũ ăşta: dă mum?:tu
Vă sun în legătură cu... Estou a telefonar por causa...
ăşto:u a tălăfuna:r pur kau:za
Puteţi să-mi faceţi Pode-me transferir a ligação? po:dămă trãşfări:r a li-
legătura? gasã:ũ?
Aşteptaţi, vă fac Um momento, vou passar. ũ: mum?:tu, vo:u pasa:r
legătura.
236/289

Nu pot să dau de el. Não consigo contactá-lo. nã:ũ kõsi:gu kõtakta:lu


Sună încontinuu ocupat. A linha está sempre ocupada. a li:nia ăşta: s?:pră ok-
upa:da
Am sunat mai devreme, Liguei antes, mas não estava disponível.
dar n-am putut să ligă:i ã:tăş, maş nã:ũ ăşta:va dişpuni:vel
vorbesc cu el.
Pot să-i las un mesaj? Posso deixar uma mensagem para ele?
po:su dăişa:r u:ma m?sa:j?ĩ pa:ra e:lă?
Încercaţi să sunaţi peste Tente ligar daqui a uma hora.
o oră. t?:tă liga:r daki: a u:ma o:ra
Puteţi să-i spuneţi să mă Pode pedir-lhe que me ligue...?
sune mai târziu la...? po:dă pădi:riă kă mă li:gă?
Trebuie să închid. Tenho que terminar. te:niu kă tărmina:r
Mi se descarcă bateria. Tenho a bateria esgotada. te:niu a batări:a ăjguta:da
Trebuie să-mi reîncarc Preciso de carregar o credifone.
creditul. prăsi:zu dă karăga:r u krădifo:nă
Puteţi să-mi daţi nişte Pode dar-me moedas para o telefone?
monede pentru telefon? po:dă da:rmă mue:daş pa:ra u tălăfo:nă?
Unde este cel mai Onde fica a cabine telefónica mais próxima?
apropiat telefon public? õ:dă fi:ka a kabi:nă tălăfo:nika ma:iş pro:sima?
Care este numărul de la Qual é o número de ?polícia/?ambulância?
?poliţie/?salvare? kwa:l e: u nu:măru dă poli:sia/?ãbulã:sia?
Aş vrea să sun cu taxă Queria fazer uma chamada a pagar no destinatário.
inversă. kări:a faze:r u:ma şama:da a paga:r nu dăştinata:riu
(telefon) mobil telemóvel, (BrP) celular tălămo:vel, sălula:r
cartelă (telefonică) reîncărcabilă cartão recarregável kartã:ũ răkarăga:vel
bateria de la mobil bateria do telemóvel batări:a du tălămo:vel
încărcător (pentru telefonul carregador (de telemóvel)
mobil) karăgado:r (dă tălămo:vel)
card de memorie cartão de dados kartã:ũ dă da:duş
telefon fix linha fixa li:nia fi:ksa
robot telefonic atendedor de chamadas, (BrP) secretária
eletrônica
at?dădo:r dă şama:daş, săkrăta:ria ilătro:nika
fax fax faks
237/289

La calculator
Computador
Trebuie să folosesc un calculat-Preciso de um computador por um momento.
or câteva minute. prăsi:zu dă ũ: kõputado:r pur ũ: mum?:tu
Cum îl deschid? Como ligo isso? ko:mu li:gu i:su?
Nu pot să-l pornesc. Não consigo ligá-lo. nã:ũ kõsi:gu liga:lu
Calculatorul acesta nu este Este computador não está na rede.
conectat la reţea. e:ştă kõputado:r nã:ũ ăşta: na re:dă
Mai întâi trebuie să vă logaţi Primeiro tem que entrar como...
ca... primă:iru t?ĩ kă ?ĩtra:r ko:mu
Care este parola (de acces)? Qual é a senha de acesso?
kwa:l e: a se:nia dă ase:su?
Cum îmi pot verifica e-mailul? Como entro para a minha caixa de correio?
ko:mu ?:ĩtru pa:ra a mi:nia ka:işa dă koră:iu?
Poate să-mi facă cineva un cont Alguém pode criar-me uma conta de usuário?
de utilizator? al-
g?:ĩ po:dă kria:rmă u:ma kõ:ta dă uzua:riu?
Unde găsesc ?fişierul/ Onde encontro o ?ficheiro/?diretório?
?directorul? õ:dă ?ĩkõ:tru u fişă:iru/?dirăto:riu?
Cu ce aplicaţie să deschid Em que aplicação tenho que abrir o ficheiro?
fişierul? ?ĩ kă aplikasã:ũ te:niu kă abri:r u fişă:iru?
Nu pot să pornesc această Não consigo iniciar a aplicação.
aplicaţie. nã:ũ kõsi:gu inisia:r a aplikasã:ũ
Ce browser de internet să Que navegador usar? kă navăgado:r uza:r?
folosesc?
Nu pot să intru pe internet. Não consigo acessar à Internet.
nã:ũ kõsi:gu asăsa:r a ĩterne:t
Unde să salvez fişierul? Onde guardo o ficheiro?
õ:dă gwa:rdu u fişă:iru?
Nu pot edita fişierul. Não consigo editar o ficheiro. nã:ũ kõsi:gu id-
ita:r u fişă:iru
Cum selectez textul? Como seleciono o texto?
ko:mu sălăsio:nu u te:ştu?
238/289

Trebuie să dai cut-paste. Deves usar cortar e colar.


de:văş uza:r korta:r ă kola:r
Pot să creez un shortcut pe Posso criar um atalho no ambiente do trabalho?
desktop? po:su kria:r ũ:nata:iu nu ãbi?:tă du tra-
ba:iu?
Cum să scriu un apostrof aici? Como se escreve o apóstrofo aqui?
ko:mu să ăşkre:vă u apo:ştrufu aki:?
Ceva nu e în regulă cu calcu- Tenho problema com o meu computador.
latorul meu. te:niu pruble:ma kõ:nu me:u kõputado:r
Nu-mi merge ?tastatura/ ?O teclado/?o rato/?o monitor não funciona.
?mouse-ul/?monitorul. u tăkla:du/?u ra:tu/?u mu-
nito:r nã:ũ fũsio:na
Nu pot să deschid CD drive-ul. Não consigo abrir a unidade de CD.
nã:ũ kõsi:gu abri:r a unida:dă dă se: de:
Calculatorul meu se tot O computador sempre bloqueia.
blochează. u kõputado:r s?:pră blukă:ia
Nu pot să închid aplicaţia. Não consigo fechar a aplicação.
nã:ũ kõsi:gu făşa:r a aplikasã:ũ
Trebuie să copiez fişierul pe Preciso de gravar o ficheiro em CD.
CD. prăsi:zu dă grava:r u fişă:iru ?ĩ se: de:
Poţi să-mi scoţi asta la Podes/?(BrP) Pode imprimir isso?
imprimantă? po:dăş/?po:dă ĩprimi:r i:su?
Imprimanta nu e pornită. A impressora não está ligada.
a ĩprăso:ra nã:ũ ăşta: liga:da
Nu mai e hârtie în imprimantă. A impressora não tem papel.
a ĩprăso:ra nã:ũ t?ĩ pape:l
Să închid calculatorul? Desligo o computador?
dăjli:gu u kõputado:r?
Lasă calculatorul deschis. Deixa o computador ligado.
dă:işa u kõputado:r liga:du

Internet public
Internet pública
Trebuie să caut ceva pe Preciso encontrar uma coisa na internet.
internet. prăsi:zu ?ĩkõtra:r u:ma ko:iza na ĩterne:t
Aveţi acces la internet aici? Tem o acesso à Internet aqui?
t?ĩnu ase:su a ĩterne:t aki:?
Este prin apropiere vreun Há um cibercafé aqui perto?
internet cafe? a: ũ: sibărkafe: aki: pe:rtu?
239/289

În bibliotecă există acces la Há a Internet pública na biblioteca?


internet? a: a ĩterne:t pu:blika na bibliute:ka?
Care este programul de Qual é o horário de abertura?
lucru? kwa:l e: u ora:riu dă abărtu:ra?
Cât costă ?10 minute/?o Quanto ?custam dez minutos/?custa uma hora?
oră? kwa:ntu ku:ştãũ de:ş minu:tuş/?ku:şta u:ma o:ra?
La ce calculator să mă aşez? Que computador posso usar?
kă kõputado:r po:su uza:r?
Stă cineva la calculatorul Alguém está a usar este computador? al-
acesta? g?:ĩnăşta: a uza:r e:ştă kõputado:r?
Mă puteţi ajuta, vă rog? Pode ajudar-me, por favor?
po:dă ajuda:rmă, pur favo:r?
Am probleme cu Tenho problemas com o ?teclado/?rato.
?tastatura/?mouse-ul. te:niu pruble:maş kõ:nu tăkla:du/?ra:tu
Nu pot să trimit un e-mail. Não consigo enviar o e-mail.
nã:ũ kõsi:gu ?ĩvia:r u ime:il
Pot să descarc ceva pe Posso baixar alguma coisa para flash disk?
stick(-ul de memorie)? po:su baişa:r algu:ma ko:iza pa:ra flaş dişk?
Aveţi imprimantă aici? Há/?Tem aqui uma impressora?
a:/?t?ĩ aki: u:ma ĩprăso:ra?
Cât costă pagina? Quanto custa uma página?
kwa:ntu ku:şta u:ma pa:jina?
Vindeţi medii de stocare a Vendem suportes de dados?
datelor? v?:d?ĩ supo:rtăş dă da:duş?
Aş vrea să plătesc. Quero pagar. ke:ru paga:r

Poşta electronică
Correio electrónico
Aveţi acces la Internet? Tem acesso à Internet? t?ĩnase:su a ĩterne:t?
Puteţi să mi-l trimiteţi prin Pode enviar-mo por e-mail?
e-mail? po:dă ?ĩvia:rmu pur ime:il?
Vă voi anunţa prin e-mail. Informo-lhe por e-mail. ĩfo:rmuiă pur ime:il
Ce adresă de e-mail aveţi? Qual é o seu endereço electrónico?
kwa:l e: u se:u ?ĩdăre:su ilăktro:niku?
Aţi primit e-mailul meu în Recebeu o meu e-mail sobre...?
legătură cu...? răsăbe:u u me:u ime:il so:bră?
Nu am primit niciun e-mail Não recebi nenhum e-mail seu.
de la dumneavoastră. nã:ũ răsăbi: năniũ:nime:il se:u
240/289

Când aţi trimis e-mailul? Quando enviou o e-mail?


kwa:ndu ?ĩvio:u u ime:il?
Vă rugăm să confirmaţi Confirme a receção da mensagem, por favor.
primirea mesajului. kõfi:rmă a răsăsã:ũ da m?sa:j?ĩ, pur favo:r
Nu mi-a răspuns deocamd- Ainda não respondeu ao meu e-mail.
ată la e-mail. aĩ:da nã:ũ răşpõde:u a:u me:u ime:il
L-am trimis ca ataşament. Enviei-o em anexo. ?ĩviă:iu ?ĩnane:ksu
Vă trimit ataşat... No arquivo anexado vai encontrar...
nu arki:vu aneksa:du vai ?ĩkõtra:r
E-mailul dumneavoastră nu O seu e-mail não tinha nenhum arquivo anexado.
avea niciun ataşament. u se:u ime:il nã:ũ ti:nia năniũ:narki:vu an-
eksa:du
Am uitat să ataşez fişierul. Esqueci-me de anexar o arquivo.
işkesi:mă dă aneksa:r u arki:vu
Nu pot să deschid Não consigo abrir o arquivo anexado.
ataşamentul. nã:ũ kõsi:gu abri:r u arki:vu aneksa:du
Nu pot să trimit e-mailul. Não consigo enviar o e-mail.
nã:ũ kõsi:gu ?ĩvia:r u ime:il
E-mailul mi s-a întors Não foi possível entregar a mensagem.
(înapoi). nã:ũ fui pusi:vel ?ĩtrăga:r a m?sa:j?ĩ
Căsuţa mea de e-mail era A minha caixa de correio estava cheia.
plină. a mi:nia ka:işa dă koră:iu ăşta:va şă:ia
Puteţi, vă rog, să mi-l trim- Pode enviá-lo de novo, por favor?
iteţi din nou? po:dă ?ĩvia:lu dă no:vu, pur favo:r?
Mai aveţi vreo altă adresă de Tem outro endereço electrónico?
e-mail? t?ĩno:utru ?ĩdăre:su ilăktro:niku?
Vă rog să mă anunţaţi dacă Deixe-me saber se recebeu o meu e-mail.
aţi primit e-mailul meu. dă:işămă sabe:r să răsăbe:u u me:u ime:il
Puteţi să-i trimiteţi mai Pode reenviar-lhe o meu e-mail, por favor?
departe e-mailul meu, vă po:dă ră?via:riă u me:u ime:il, pur favo:r?
rog?
Vă mulţumesc anticipat Estou à espera de uma resposta.
pentru răspuns. ăşto:u a işpe:ra dă u:ma răşpo:şta
Vă mulţumesc pentru Obrigado pela resposta.
răspuns. obriga:du pe:la răşpo:şta
241/289

Muzica braziliană
Brazilienii trăiesc prin muzica lor. Música popular
brasileira (MPB) cuprinde diferite stiluri muzicale. Se
inspiră din choro, bossa nova, jazz, folk, rock, pop. Băştin-
aşii africani au adus cu ei o gamă largă de genuri (frevo, forró
etc.). Muzica afro-braziliană e cunoscută mai ales datorită sam-
bei şi dansului războinic capoeira, dar există şi alte genuri:
lundu, pagode, afoxê, samba-reggae, carimbo, maxixe,
xote, lambada sau merengue. Muzica hip-hop, heavy metal,
punk şi muzica electronică sunt de asemenea foarte îndrăgite. În
zona rurală, foarte popular este seranteja.
1 Alfabetul portughez
Denumirea literelor din alfabetul portughez
a [a] h [aga] o [o] v [ve]
b [be] i [i] p [pe] w [dablju]
c [se] j [?ota] q [ke] x [?i?]
d [de] k [kapa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [ele] s [esse] z [ze]
f [efe] m [eme] t [te]
g [ge] n [ene] u [u]
Literele K, W şi Y au fost de curând introduse în alfabetul portughez,
dar nu sunt folosite decât în cuvintele şi numele străine. Pe lângă li-
terele de mai sus, limba portugheză foloseşte şi următoarele litere cu
diacritice: á, â, ã, à, ç, í, é, ê, ó, ô, õ, ú. Pronunţia vocalelor
Vocalele din limba portugheză se pot pronunţa obişnuit (a, e, i, o, u)
sau nazal (ã, am, an, em, en, im, in, om, on, um, un). Cele care se
pronunţă obişnuit pot fi deschise, închise sau reduse. Nazalele sunt de
regulă închise. Pronunţia lor depinde de poziţia faţă de accent. Când
se află într-o silabă neaccentuată, pronunţia lor se reduce (de ex. o
înaintea lui u nu se aude aproape deloc). De aceea, ascultând limba
portugheză, avem impresia că are mai multe consoane decât vocale.
Pronunţia consoanelor şi a grupurilor de sunete
Silabele di, ti, ni se pronunţă dur: dizer [dyzér], sentir [sentýr],
ministro [minýştru]. Consoanele b, d, f, m, n, p, r, t se pronunţă la
fel ca în română. O categorie specială o formează grupurile de con-
soane: ch [ş], lh [li] şi nh [ň].
c [k], înainte de e, i [s], ch [?] q [k], în grupurile que [ke], qui [ki]
ç [s] s [?], la începutul cuv. [s], în grupul ss [s]
g [g], înainte de e, i [?] s [?], între vocale [z]
gu+e [ghe], gu+i [ghi] x [?], în cuvintele de specialitate [ks]
h [-] nu se pronunţă z [z], la sfârşitul cuvintelor [?]
j [?] r [r], la începutul cuv. şi după l, n, s [rr]
243/289

În grupurile de două şi trei litere, pronunţia lui i este scurtă, iar u se


pronunţă ca [w] semivocalic, aproape ca „v”.
gua [gwa] que [ke] qui [ki]
gue [gue] gui [gui] ão [au]
iai [iai] eõe [oi] ãe [ai]
Pronunţia în portugheza braziliană
Pronunţia braziliană este destul de diferită de cea portugheză. De ex-
emplu, în varianta braziliană, sc se citeşte ca [s], e neaccentuat, ca
[i], r (la începutul cuvintelor) şi grupul rr se pronunţă [h]. În cea mai
mare parte a teritoriului, grupurile te, de şi ti, di se pronunţă [ţi],
[gi] (gente [jénţi], sociedade [sosiedági]). În sudul Braziliei (în
statele Santa Catarina şi Paraná), te, de, ti şi di se citesc însă dur şi
scurt [te], [de], [ti] şi [di] - gente [jénte]. d se înmoaie în unele gru-
puri consonantice (de ex. advogado - [adjivogádu]). De asemenea, s
de la sfârşitul cuvintelor este pronunţat ca [s], dar în zona oraşului
Rio se citeşte [ş].

2 Substantivul
Substantivele nu se declină după caz, dar cunosc opoziţia de număr şi
de gen. Majoritatea substantivelor (terminate într-o vocală) formează
pluralul adăugând -s. Substantivele terminate în -r, -s şi -z adaugă
pentru plural -es. Substantivele terminate în -m au la plural -ns. La
substantivele terminate în -ão, pluralul se formează uneori cu -ões,
alteori cu -ães, iar în mod excepţional, cu -s. Substantivele terminate
în -al, -el, -ol, -ul au la plural -ais, -éis, -óis, -uis.
o livro - os livros, o lugar - os lugares, o homem - os homens, a situação -
as situações, o pão - os pães, o jornal - os jornais, o papel - os papéis
Limba portugheză are două genuri: masculin şi feminin. Terminaţiile
specifice genului masculin sunt -o, -or, -ema, -ama.
livro, temor, poema, programa
244/289

Terminaţiile specifice genului feminin sunt -a, -dade, -tude, -eza,


-ção, -são, -cia.
casa, caridade, virtude, beleza, canção, sessão, eficácia
Cazul substantivelor este indicat de prepoziţii, nu de terminaţiile
substantivului:
amiga de João prietena lui João

3 Adjectivul
Adjectivele au număr şi gen. Majoritatea adjectivelor stau după sub-
stantivul determinat. Pluralul se formează cu terminaţiile -s, -es sau -
is.
branco - brancos, natural - naturais
Gradele de comparaţie se formează cu adverbele mais (mai mult)
şi menos (mai puţin).
Qual carro é mais rápido? Care maşină e mai rapidă?
Gradul superlativ se formează cu articolul hotărât şi unul dintre ad-
verbele mais/menos (mai mult/mai puţin).
o edifício mais alto cea mai înaltă clădire
Câteva adjective foarte des folosite formează gradele de comparaţie
neregulat:
POZITIV COMPARATIV SUPERLATIV
bom melhor o melhor/óptimo
mau pior o pior/péssimo
grande maior o maior/máximo
pequeno menor o menor/mínimo
245/289

4 Articolul
Articolul stă în faţa substantivului. Acesta poate fi hotărât sau
nehotărât.

4.1 Articolul hotărât


GEN NR. SG. NR. PL.
masc. o os
fem. a as
Articolul hotărât se foloseşte dacă substantivul este cunoscut dintr-o
menţionare anterioară:
É a casa da qual te falei. Acesta e apartamentul despre care ţi-am
vorbit.

4.2 Articolul nehotărât


GEN NR. SG. NR. PL.
masc. um uns
fem. uma umas
Articolul nehotărât se foloseşte cu substantivele care nu sunt
cunoscute dintr-o discuţie anterioară sau pentru a exprima un număr
aproximativ:
Isso é um bom livro. Aceasta e o carte bună.
Tenho alguns vinte euros. Am vreo douăzeci de euro.

5 Pronumele
5.1 Pronumele personal
singular
246/289

NOM. DATIV ACUZ.


eu eu me me
tu tu te te
el ele lhe o
ea ela lhe a
dvs. o senhor lhe o
dvs. a senhora lhe a
plural
NOM. DATIV ACUZ.
noi nós nos nos
voi vós vos vos
ei eles lhes os
ele elas lhes as
dvs. vocês les os/as
Pentru pronumele de politeţe se foloseşte o senhor pentru bărbaţi, a
senhora pentru femei, sau universalul você. Pronumele în cazurile
dativ şi acuzativ stau întotdeauna după verb, iar în portugheza brazili-
ană, înaintea verbului.
Digo-te., BrP Eu te digo. Îţi spun eu.
Eu lembro-me., BrP Eu me lembro. Îmi amintesc.
Pentru exprimarea asocierii, există formele comigo - cu mine, con-
tigo - cu tine şi consigo - cu el, cu ea. În situaţii informale, por-
tugheza braziliană foloseşte você şi forma de persoana a III-a singular
a verbului. Folosirea lui você în Portugalia este un semn de familiarit-
ate. În Brazilia, formula de adresare europeană tu poate fi considerată
o ofensă (cu excepţia statului Rio Grande do Sul, unde influenţele
limbii spaniole sunt foarte puternice).

5.2 Pronumele reflexiv


Pronumele reflexiv neaccentuat de persoana a III-a singular şi plural
se are aceleaşi forme atât la dativ, cât şi la acuzativ. La celelalte per-
soane, în locul acestuia se foloseşte pronumele personal.
eu me nós nos
tu te vós os
247/289

ele/ela/você se eles/elas/vocês se
Nós vemos todos os dias. Ne vedem în fiecare zi.
Comprou-se um computador. Şi-a cumpărat un calculator.

5.3 Pronumele posesiv


Se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul posedat. Pronumele
posesiv stă înaintea substantivului.
NR. SINGULAR NR. PLURAL
al meu/a mea meu/minha ai mei/ale mele meus/minhas
al tău/a ta teu/tua ai tăi/ale tale teus/tuas
al său/a sa seu/sua ai săi/ale sale seus/suas
al nostru/a noastră nosso/nossa ai noştri/ale noastre nossos/nossas
al vostru/a voastră vosso/vossa ai voştri/ale voastre vossos/vossas
al/a lor seu/sua ai/ale lor seus/suas
o meu irmão fratele meu
a minha vida viaţa mea
În limbajul colocvial nu vom întâlni formele pronumelui posesiv de
persoana a III-a (seu, sua, seus, suas). Acestea sunt de cele mai multe
ori înlocuite de prepoziţia de şi de pronumele personal care indică
posesorul.
a sua mulher - a mulher dele
os seus amigos - os amigos dele/dela/deles/delas

5.4 Pronumele interogativ


quem?, de quem? cine?, al cui?
que? ce?, care?, ce fel de? (urmat de subst.)
qual? care?
quanto? cât?

5.5 Pronumele relativ


que care
quem cine
o qual/a qual despre care/de care
248/289

cujo/cuja al cărui/al cărei


quanto cât

5.6 Pronumele negativ


nenhum/nenhuma niciun/nicio
ninguém nimeni
nada nimic

5.7 Pronumele demonstrativ


Se acordă în gen şi număr cu substantivul determinat.
este, esta, isto acesta, aceasta, acesta
esse, essa, isso acela, aceea, acela
aquele, aquela, aquilo cel, cea, cel
Pronumele de genul neutru isto, isso, aquilo apar întotdeauna
singure.
Qué é isso? Ce e asta?

5.8 Pronumele nehotărât


alguém cineva, careva
algo ceva, orice
um/uma un/o
algum/alguma oarecare
qualquer oricare
todo/toda tot/toată
demais ceilalţi
cada fiecare
outro/outra alt/altă

6 Numeralul
249/289

6.1 Numeralul cardinal


Doar numeralele un, o - um, uma şi doi, două - dois, duas au
forme diferite pentru genul feminin şi masculin. De asemenea, există
opoziţie de gen şi în cazul numeralelor de la 200 la 900.
trezentos homens trei sute de bărbaţi
trezentas mulheres trei sute de femei

6.2 Numeralul ordinal


Se foloseşte de obicei doar până la zece (vezi capitolul „Numere” din
ghidul de conversaţie), apoi este înlocuit de numeralul cardinal. Ter-
minaţia se acordă în gen şi număr cu substantivul determinat. De reg-
ulă, stau după articol şi în faţa substantivului.

6.3 Fracţii
La fracţii, numărătorul se citeşte ca un numeral cardinal, iar nu-
mitorul, ca unul ordinal.
1/4 - um quarto
1/6 - um sexto
3/8 - três oitavos
1/100 - um centésimo
1/1000 - um milésimo

6.4 Numeralul adverbial


Cel mai adesea sunt folosite vezes sau vez.
cinco vezes de cinci ori
mais vezes de mai multe ori
muitas vezes de multe ori
pela primeira vez prima oară
cada vez de fiecare dată
Pentru exprimarea unei acţiuni repetate la un anumit interval de timp,
se foloseşte prepoziţia por.
duas vezes por dia de două ori pe zi
250/289

6.5 Operaţii matematice


13 + 7 = 20 - treze mais sete são vinte
18 - 6 = 12 - dezoito menos seis é igual a doze
6 × 11 = 66 - seis vezes onze é igual a sessenta e seis
48 : 6 = 8 - quarenta e oito dividido por seis é igual a oito
În cazul numeralelor cu zecimale, virgula se citeşte la fel ca în română,
„vírgula”.
10,56 - dez vírgula cinquenta e seis

6.6 Exprimarea timpului


Cât e ora? Que horas são?
Este ora trei. São três (horas).
Este cinci şi jumătate. São cinco e meia.
6:15 seis e um quarto
7:45 um quarto para as oito
6:20 seis e vinte
9:55 cinco para as dez

7 Verbul
Verbele portugheze au categoriile gramaticale de persoană, număr,
timp, mod şi diateză. În funcţie de terminaţia infinitivului, -ar, -er, -
ir, există trei conjugări.

7.1 Modul indicativ


7.1.1 Timpul prezent
-ar -er -ir
FALAR COMER ABRIR
eu falo como abro
tu falas comes abres
251/289

ele/ela/você fala come abre


nós falamos comemos abrimos
vós falais comeis abris
eles/elas/ falam comem abrem
vocês
Verbe neregulate
Cele mai importante verbe neregulate sunt:
ser sou, és, é, somos, sois, são
estar estou, estás, está, estamos, estais, estão
haver hei, hás, há, havemos, haveis, hão
saber sei, sabes, sabe, sabemos sabeis, sabem
ir vou, vais, vai, vamos, ides, vão
Verbul haver, la pers. a III-a singular, há, exprimă existenţa. Poate fi
tradus prin e, sunt, se află, se găseşte. În portugheza braziliană, îi
corespunde expresia tem.
Nu e apă. Não há água., Não tem água.
7.1.2 Timpul trecut
Trecutul simplu
-ar -er -ir
FALAR COMER ABRIR
eu falei comí abri
tu falaste comeste abriste
ele/ela/você falou comeu abriu
nós falámos comemos abrimos
vós falastes comestes abristes
eles/elas/ falaram comeram abriram
vocês
Exprimă o acţiune trecută şi terminată. Se foloseşte după expresiile
ontem (ieri), no mês passado (luna trecută), no ano passado
(anul trecut) etc.
Ontem comemos num restaurante. Ieri am mâncat la restaurant.
Imperfectul
-ar -er -ir
FALAR COMER ABRIR
eu falava comia abria
252/289

tu falavas comías abrias


ele/ela/você falava comia abria
nós falávamos comiamos abriamos
vós faláveis comieis abrieis
eles/elas/ falavam comiam abriam
vocês
Exprimă o acţiune nedeterminată temporal.
Antes estudava mais que agora. Înainte învăţam mai mult decât
acum.
Exemple de verbe neregulate
ser era, eras, era, éramos, éreis, eram
ir ia, ias, ia, íamos, íeis, iam
Perfectul compus
Se formează cu auxiliarul haver la timpul prezent şi participiul verbu-
lui de conjugat.
HAVER PARTICIPIU
eu hei
tu hás amado
ele/ela/você há comido
nós havemos abrido
vós haveis
eles/elas/ hão
vocês
Exprimă o acţiune trecută şi terminată, desfăşurată de curând sau ale
cărei efecte se văd în prezent. Se foloseşte după expresiile hoje, esta
semana, este mês etc.
Hoje havíamos comido bem. Azi am mâncat bine.
Mai-mult-ca-perfectul
Se formează cu verbul auxiliar haver la imperfect şi participiul verbu-
lui de conjugat.
HAVER PART. PERF.
eu havia
tu havias amado
ele/ela/você havia comido
nós havíamos abrido
253/289

vós havíeis
eles/elas/ haviam
vocês
Exprimă o acţiune trecută, desfăşurată înaintea unei alte acţiuni din
trecut.
Quando cheguei a casa, já se havia ido. Când am ajuns acasă, ple-
case deja.
7.1.3 Timpul viitor
Viitorul simplu
-ar -er -ir
FALAR COMER ABRIR
eu falarei comerei abrirei
tu falarás comerás abrirás
ele/ela/você falará comerá abrirá
nós falaremos comeremos abriremos
vós falareis comereis abrireis
eles/elas/ falarão comerão abrirão
vocês
Comprarei o livro. Voi cumpăra o carte.
Exemple de verbe neregulate
dizer - direi, dirás, dirá, diremos, direis, dirão
fazer - farei, farás, fará, faremos, fareis, farão
pôr - porei, porás, porá, poremos, poreis, porão
Viitorul apropiat
Se foloseşte construcţa ir + infinitivul verbului de conjugat.
Vou falar com minha mãe. O să-i cer iertare mamei.

7.2 Modul conjunctiv


Se foloseşte pentru exprimarea comenzilor, interdicţiilor, dor-
inţelor, cererilor, nesiguranţei, îndoielii, obligativităţii etc.
Conjunctivul prezent
-ar -er -ir
FALAR COMER ABRIR
eu fale coma abra
254/289

tu fales comas abras


ele/ela/você fale coma abra
nós falemos comamos abramos
vós faleis comais abrais
eles/elas/ falem comam abram
vocês
Não acredito que venha. Nu cred că va veni.
Não está certo que ele saiba isso. Nu e sigur că ştie.
Exemple de verbe neregulate
INFINITIV IND. PERS. I CONJ. PERS. I
ter tenho tenha
vir venho venha
pôr ponho ponha
fazer faço faça
poder posso possa
querer quero queira
ser seja, sejas, seja, sejamos, sejais, sejam
ir vá, vás, vá, vamos, vades, vão
Conjunctivul perfect
-ar -er -ir
FALAR COMER ABRIR
eu falasse comesse abrisse
tu falasses comesses abrisses
ele/ela/você falasse comesse abrisse
nós falássemos comêssemos abriésemos
vós falasseis comêsseis abrisseis
eles/elas/ falassem comessem abrissem
vocês
Se foloseşte în propoziţiile secundare, pentru a exprima o acţiune din
trecut care nu s-a îndeplinit.
Queria que viesses. Îmi doream să fi venit.

7.3 Modul condiţional


Condiţionalul prezent
-ar -er -ir
255/289

FALAR COMER ABRIR


eu falaria comeria abriria
tu falarias comerias abririas
ele/ela/você falaria comeria abriria
nós falaríamos comeríamos abriríamos
vós falaríeis comeríeis abriríeis
eles/elas/ falariam comeriam abririam
vocês
Não deverias fumar. N-ar trebui să fumezi.

7.4 Modul imperativ


Are forme proprii doar pentru pers. a II-a singular şi plural. Pentru
celelalte persoane se folosesc formele conjunctivului prezent.
-ar -er -ir
FALAR COMER ABRIR
tu fala come abre
vós falai comei abri
Corre! Fugi!
Unele verbe au forme neregulate pentru persoana a II-a singular:
INF. IMPERATIV INF. IMPERATIV
dar dá sair sai
ser sé fazer faz
estar está ter tem
ir vai vir vem
pôr põe dizer diz
haver há cair cai
Modul imperativ, forma negativă
La toate persoanele se folosesc formele modului conjunctiv prezent:
-ar -er -ir
FALAR COMER ABRIR
tu não fales não comas não abras
você não fale não coma não abra
nós não falemos não comamos não abramos
vós não faleis não comais não abrais
vocês não falem não comam não vivam
256/289

Não corras tanto. Nu fugi atâta.

7.5 Participiul
Se foloseşte la formarea timpurilor şi formelor verbale compuse (cu
verbul haver) şi la formarea diatezei pasive (cu verbul ser). Se
formează de la radicalul de prezent al verbului, cu sufixul -ado pentru
verbele de conjugarea I şi -ido pentru verbele de conjugarea a II-a şi a
III-a.
INF. PART. PERF.
falar falado
comer comido
abrir abrido

7.6 Gerunziul
În română se traduce fie prin gerunziu, fie printr-o propoziţie
secundară.
INF. GER.
falar falando
comer comendo
abrir abrindo
Ao ver a porta aberta, entrei. Văzând uşa deschisă, am intrat.
Portugheza braziliană foloseşte gerunziul împreună cu verbul auxiliar
estar pentru a exprima o acţiune în curs de desfăşurare. În Por-
tugalia, în locul acestei construcţii se foloseşte a + infinitiv.
Que estás a fazer?, BrP Que estás fazendo? Ce faci (acum)?

8 Adverbul
Adverbe de loc
onde unde dentro înăuntru
257/289

aqui aici adentro înăuntru


aí acolo em cima sus/în sus
lá acolo atrás/detrás în spate
longe departe debaixo jos
fora afară abaixo în jos
Adverbe de timp
quando când nunca niciodată
agora acum sempre întotdeauna
hoje azi cedo devreme
ontem ieri tarde târziu
amanhã mâine antes înainte
Adverbe cantitative
quanto cât tanto atât
bastante destul pouco puţin
muito mult muito foarte
demasiado prea mult tão atât
mais mai mult menos mai puţin
nada nimic apenas abia
tudo tot quase aproape
Adverbe de negaţie, de afirmaţie, modale
sim da não nu
também de asemenea tampouco nici
talvez poate igual totuna
quem sabe poate acaso poate
Adverbe de mod
bem bine melhor mai bine
mal rău pior mai rău
Adverbele de mod se pot forma de la femininul singular al adjectivului,
cu ajutorul sufixului -mente.
claramente, facilmente, constantemente
Gradele de comparaţie ale adverbelor se formează cu mais (mai),
menos (mai puţin), iar pentru superlativ se adaugă o.
Chegou mais tarde que eu. A venit mai târziu decât mine.
Unele adverbe au forme neregulate pentru comparativ şi superlativ.
258/289

bem - melhor - o melhor, mal - pior - o pior, muito - mais - o mais, pouco -
menos - o menos

9 Lista verbelor
neregulate
1 acudir ind. prez. acudo, acodes, acode, acudimos, acudis, acodem
2 aderir ind. prez. adiro, aderes, adere, aderimos, aderis, aderem, conj.
prez. adira, adiras, adira, adiramos, adirais, adiram, imperativ
adere, adira, adiramos, aderi, adiram
3 agredir ind. prez. agrido, agrides, agride, agredimos, agredis, agridem,
conj. prez. agrida, agridas, agrida, agridamos, agridais, agridam,
imperativ agride, agrida, agridamos, agredi, agridam
4 aprazer ind. prez. aprazo, aprazes, apraz, aprazemos, aprazeis, aprazem,
ind. trec. aprouve, aprouveste, aprouve, aprouvemos, aprouvestes,
aprouveram
5 atribuir ind. prez. atribuo, atribuis, atribui, atribuímos, atribuís, atribuem
6 caber ind. prez. caibo, cabes, cabe, cabemos, cabeis, cabem, conj. prez.
caiba, caibas, caiba, caibamos, caibais, caibam, ind. trec. coube,
coubeste, coube, coubemos, coubestes, couberam
7 cair ind. prez. caio, cais, cai, caímos, caís, caem, conj. prez. caia, cai-
as, caia, caiamos, caiais, caiam, imperativ cai, caia, caiamos, caí,
caiam
8 cobrir ind. prez. cubro, cobres, cobre, cobrimos, cobris, cobrem, conj.
prez. cubra, cubras, cubra, cubramos, cubrais, cubram, imperativ
cobre, cubra, cubramos, cobri, cubram, part. coberto
9 concluir ind. prez. concluo, concluis, conclui, concluímos, concluís, con-
cluem, conj. prez. conclua, concluas, conclua, imperativ conclui,
concluí
10 conduzir ind. prez. conduzo, conduzes, conduz, conduzimos, conduzis,
conduzem
11 crer ind. prez. creio, crês, crê, cremos, credes, crêem, conj. prez.
creia, creias, creia, creiamos, creiais, creiam
12 dar ind. prez. dou, dás, dá, damos, dais, dão, conj. prez. dê, dês, dê,
demos, deis, dêem, ind. trec. dei, deste, deu, demos, destes, deram
259/289

13 dizer ind. prez. digo, dizes, diz, dizemos, dizeis, dizem, conj. prez.
diga, digas, diga, digamos, digais, digam, ind. trec. disse, disseste,
disse, dissemos, dissestes, disseram, viitor direi, dirás, dirá, dire-
mos, direis, dirão, cond. diria, dirias, diria, diríamos, diríeis, diri-
am, part. dito
14 dormir ind. prez. durmo, dormes, dorme, dormimos, dormis, dormem,
conj. prez. durma, durmas, durma, durmamos, durmais, durmam
15 estar ind. prez. estou, estás, está, estamos, estais, estão, conj. prez. es-
teja, estejas, esteja, estejamos, estejais, estejam, ind. trec. estive,
estiveste, esteve, estivemos, estivestes, estiveram
16 fazer ind. prez. faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem, conj. prez. faça,
faças, faça, façamos, façais, façam, ind. trec. fiz, fizeste, fez, fize-
mos, fizestes, fizeram, viitor farei, farás, fará, faremos, fareis, farão,
cond. faria, farias, faria, faríamos, faríeis, fariam, part. feito
17 haver ind. prez. hei, hás, há, havemos, haveis, hão, conj. prez. haja,
hajas, haja, hajamos, hajais, hajam, ind. trec. houve, houveste,
houve, houvemos, houvestes, houveram
18 ir ind. prez. vou, vais, vai, vamos, ides, vão, conj. prez. vá, vás, vá,
vamos, vades, vão, ind. trec. fui, foste, foi, fomos, fostes, foram
19 ler ind. prez. leio, lês, lê, lemos, ledes, lêem, conj. prez. leia, leias,
leia, leiamos, leiais, leiam
20 medir ind. prez. meço, medes, mede, medimos, medis, medem, conj.
prez. meça, meças, meça, meçamos, meçais, meçam
21 moer ind. prez. moo, móis, mói, moemos, moeis, moem
22 odiar ind. prez. odeio, odeias, odeia, odiamos, odiais, odeiam, conj.
prez. odeie, odeies, odeie, odiemos, odieis, odeiem, imperativ
odeia, odeie, odiemos, odiai, odeiem
23 ouvir ind. prez. ouço, ouves, ouve, ouvimos, ouvis, ouvem, conj. prez.
ouça, ouças, ouça, ouçamos, ouçais, ouçam
24 parir ind. prez. pairo, pares, pare, parimos, paris, parem, conj. prez.
paira, pairas, paira, pairamos, pairais, pairam
25 passear ind. prez. passeio, passeias, passeia, passeamos, passeais, pas-
seiam, conj. prez. passeie, passeies, passeie, passeemos, passeeis,
passeiem, imperativ passeie, passeai
26 pedir ind. prez. peço, pedes, pede, pedimos, pedis, pedem, conj. prez.
peça, peças, peça, peçamos, peçais, peçam
27 perder ind. prez. perco, perdes, perde, perdemos, perdeis, perdem, conj.
prez. perca, percas, perca, percamos, percais, percam
260/289

28 poder ind. prez. posso, podes, pode, podemos, podeis, podem, conj.
prez. possa, possas, possa, possamos, possais, possa, ind. trec.
pude, pudeste, pôde, pudemos, pudestes, puderam
29 polir ind. prez. pulo, pules, pule, polimos, polis, pulem, conj. prez.
pula, pulas, pula, pulamos, pulais, pulam, imperativ pule, pula,
pulamos, poli, pulam
30 pôr ind. prez. ponho, pões, põe, pomos, pondes, põem, conj. prez.
ponha, ponhas, ponha, ponhamos, ponhais, ponham, impf. punha,
punhas, punha, púnhamos, púnheis, punham, ind. trec. pus,
puseste, pôs, pusemos, pusestes, puseram, part. posto
31 querer ind. prez. quero, queres, quer, queremos, quereis, querem, conj.
prez. queira, queiras, queira, queiramos, queirais, queiram, ind.
trec. quis, quiseste, quis, quisemos, quisestes, quiseram
32 requerer ind. prez. requeiro, requeres, requer, requeremos, requereis,
requerem, conj. prez. requeira, requeiras, requeira, requeiramos,
requeirais, requeiram, ind. trec. requeri, requereste, requereu,
requeremos, requereis, requereram
33 rir ind. prez. rio, ris, ri, rimos, rides, riem, conj. prez. ria, rias, ria,
riamos, riais, riam
34 saber ind. prez. sei, sabes, sabe, sabemos, sabeis, sabem, conj. prez.
saiba, saibas, saiba, saibamos, saibais, saibam, ind. trec. soube,
soubeste, soube, soubemos, soubestes, souberam
35 sair ind. prez. saio, sais, sai, saímos, saís, saem, conj. prez. saia, sai-
as, saia, saiamos, saiais, saiam, imperativ sai, saí
36 sentir ind. prez. sinto, sentes, sente, sentimos, sentis, sentem, conj.
prez. sinta, sintas, sinta, sintamos, sintais, sintam
37 ser ind. prez. sou, és, é, somos, sois, são, conj. prez. seja, sejas, seja,
sejamos, sejais, sejam, imperativ sê, seja, sejamos, sêde, sejam,
impf. era, eras, era, éramos, éreis, eram, ind. trec. fui, foste, foi,
fomos, fostes, foram
38 subir ind. prez. subo, sobes, sobe, subimos, subis, sobem, conj. prez.
suba, subas, suba, subamos, subais, subam, imperativ sobe, subi
39 ter ind. prez. tenho, tens, tem, temos, tendes, têm, conj. prez. tenha,
tenhas, tenha, tenhamos, tenhais, tenham, imperativ tem, tenha,
tenhamos, tende, tenham, impf. tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tín-
heis, tinham, ind. trec. tive, tiveste, teve, tivemos, tivestes, tiveram
40 traduzir ind. prez. traduzo, traduzes, traduz, traduzimos, traduzis,
traduzem
41 trazer ind. prez. trago, trazes, traz, trazemos, trazeis, trazem, conj.
prez. traga, tragas, traga, tragamos, tragais, tragam, ind. trec.
261/289

trouxe, trouxeste, trouxe, trouxemos, trouxestes, trouxeram, viitor


trarei, trarás, trará, traremos, trareis, trarão, cond. traria, trarias,
traria, traríamos, traríeis, trariam
42 valer ind. prez. valho, vales, vale, valemos, valeis, valem, conj. prez.
valha, valhas, valha, valhamos, valhais, valham
43 ver ind. prez. vejo, vês, vê, vemos, vedes, vêem, conj. prez. veja,
vejas, veja, vejamos, vejais, vejam, ind. trec. vi, viste, viu, vimos,
vistes, viram
44 vir ind. prez. venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm, conj. prez.
venha, venhas, venha, venhamos, venhais, venham, impf. vinha,
vinhas, vinha, vínhamos, vínheis, vinham, ind. trec. vim, vieste,
veio, viemos, viestes, vieram, part. vindo
Portugalia
Informaţii generale
Nume oficial: Republica Portugheză (República Portuguesa)
Capitala: Lisabona (Lisboa)
Suprafaţa: 92 090 km2
Populaţie: 10 814 000 (iulie 2014)
Sistem politic: republică
Membră a: UE, spaţiului Schengen
Limba oficială: portugheză
Monedă: euro (EUR)
Cod auto: P
Internet: .pt
Prefix telefonic: +351
Organizare: 18 districte şi două regiuni autonome (insulele Azore
şi Madeira)
Cel mai înalt vârf: Ponta do Pico (insulele Azore) - 2351 m
Cel mai lung râu: Tejo - 1038 km

Ambasadă şi consulate
Embaixada da Romenia
Rua de Sao Caetano 5, Alapa 1200 Lisboa
tel.: +351-213 968 812, e-mail: ambrom@mail.telepac.pt
Consulado honorário da Romenia
Rua do Campo Alegre 1306-4S/407, 4150 Porto
tel.: +351-226 004 215, e-mail: consulado.romenia.P@ononet.pt
Consulado honorário da Romenia
Rua dos Bem Lembrados 141-Manique, 2645-471 Alcabideche-Cas-
cais
tel.: +351/214 449 666, e-mail: consul.hon.rom@cph.pt
Turism şi transport
• Din cauza distanţei, în Portugalia se ajunge cel mai uşor
cu avionul.
263/289

• Aeroporturile internaţionale cele mai importante sunt


Portela (Lisabona), Faro (Algarve) şi Sá Carneiro
(Porto).
• Zborurile interne sunt asigurate de companiile TAP şi
Sata International.
• Pentru a conduce maşina aveţi nevoie de un permis de
conducere valabil, de cartea verde şi de cartea tehnică a
maşinii. În portbagaj trebuie să aveţi vestă reflectorizantă
şi triunghi reflectorizant.
• Nivelul de alcoolemie maxim admis este de 0,4 la
mie.
• Folosirea telefonului mobil la volan este permisă
doar cu handsfree. Folosirea centurii de siguranţă este
obligatorie.
• Pe autostradă se percepe o taxă de drum, care se plăteşte
la intrare.
• Benzina este relativ scumpă, motorina (gasóleo) este
mai ieftină. La automatele de benzină lipsesc, de regulă, in-
dicaţiile în limba engleză. Uneori, pompele sunt diferenţi-
ate pe culori: verde - benzină fără plumb, roşu - benzină
cu plumb, iar negru - motorină.
• Pentru a închiria o maşină trebuie să aveţi vârsta min-
imă de 23 de ani şi permis de conducere de cel puţin un an.
Puteţi plăti cu cardul, dar trebuie să lăsaţi şi o garanţie.
• Transportul cu autocarul e destul de răspândit, iar
autocarele pe distanţe mari sunt confortabile şi rapide.
• Transportul cu trenul nu este peste tot rapid şi de bună
calitate, dar se lucrează la modernizarea căilor ferate.
• În Insulele Azore şi Madeira puteţi ajunge cu avionul
sau cu feribotul.
• Mijloacele de transport în comun circulă în timpul
zilei; liniile de noapte sunt mai puţin frecvente.
264/289

• Autobuzele sunt un mijloc de transport practic; se urcă


pe uşa din faţă şi se coboară pe cea din spate. Biletele se
pot cumpăra de la şofer sau înainte de urcarea în autobuz,
caz în care sunt mai ieftine. Biletele se compostează în
aparat (obliterador).
• Metrou există în Lisabona şi în Porto.
• Tramvaiele circulă în câteva oraşe, iar în Lisabona circulă
şi tramvaie istorice.
• Transportul naval - cele mai importante oraşe portuare
sunt Lisabona, Leixões (Porto), Funchal, Setúbal şi
Portimão.
• Limite de viteză
în localitate 60 km/h
în afara 90 km/h
localităţii
pe autostradă 120 km/h

Cazare şi camping
• Hotelurile şi pensiunile oferă pensiune completă.
• Apartamentele, Apart-hotels, au bucătărie, astfel că vă
puteţi pregăti singuri masa.
• Hanuri istorice sau tradiţionale, Pousadas, se găsesc
în afara oraşelor, în peisaje pitoreşti, în cetăţi, în palate sau
mănăstiri.
• Cazarea la gazdă e frecvent întâlnită în staţiunile tur-
istice; veţi găsi oferta actualizată la biroul local pentru
turişti.
• Campingurile sunt de regulă bine dotate; reţeaua de stat
este condusă de compania Orbitur (www.orbitur.pt).
Campingurile se găsesc de obicei pe litoral, iar majoritatea
au restaurante, supermarketuri, locuri de joacă pentru
copii şi piscine.
265/289

• Staţionarea liberă cu cortul este permisă în afara regi-


unii Algarve.
Masa
• Tipuri de restaurante - (tasca), tavernă, (casa de
pasto), un restaurant mic, (restaurante), restaurant,
(marisqueira), restaurant cu specific pescăresc,
(cervejaria), berărie, pastelaria (cafenea, cofetărie)
• Meniul cel mai ieftin este cel pentru turişti (ementa
turística) sau mâncarea gata preparată (combinado).
Specialitatea locală se regăseşte de regulă în oferta zilei
(prato do dia). Pentru a cere meniul, spuneţi a lista por
favor.
• Aperitivele constau în măsline, brânză, şuncă sau pastă
de peşte cu pâine.
• Apa minerală este fie carbogazoasă (com gás), fie plată
(sem gás).
• Vinul de casă se găseşte fie la carafă, fie la sticlă. Puteţi
degusta vin roşu (tinto), alb (branco), sec (seco), dulce
(doce). Cele mai cunoscute sunt vinurile locale de Porto şi
Madeira.
• Berea este de obicei la 0,33 l.
• Cafeaua este printre preferatele portughezilor. Se poate
bea espresso mic şi tare (uma bica, um café), espresso mai
tare (uma italiana, um carioca de café), cafea tare cu un pic
de lapte (um garoto escuro), cafea cu lapte în cantităţi
egale (uma meia de leite), lapte fierbinte cu cafea tare
(galao) sau cafea fără cofeină (descafeinado).
• Deserturile (sobremesa) sunt foarte dulci.
• Dacă doriţi să achitaţi nota, spuneţi a conta por
favor.
• Bacşişul este de 10% şi se lasă în farfurioară, după
achitarea notei.
266/289

Cumpărături
• Euro a înlocuit moneda portugheză, escudo, în 2002.
• Banii se pot schimba la bancă, la hotel şi pe aeroporturile
internaţionale.
• Plata cu cardul este frecventă, dar e bine să vă asiguraţi
că magazinul acceptă tipul dumneavoastră de card.
• Programul normal de lucru în sectorul public din Por-
tugalia este de la 9:00 la 12:30 şi de la 14:00 la 18:00.
Băncile sunt deschise pentru public de la 9:00 la 15:00.
Supermarketurile şi centrele comerciale au program de
la 9:00 la 23:00, dar duminica sunt deschise doar di-
mineaţa. Celelalte magazine deschid la 9:00 şi închid în
jurul orei 19:00.
• Preţurile alimentelor sunt ceva mai mari în sudul Por-
tugaliei (Algarve).
Bine de ştiut
• Fusul orar - ora din Portugalia este cu două ore în urma
celei din România.
• Clima din Portugalia este influenţată de Oceanul At-
lantic, fiind în general mai rece şi mai ploioasă, cu excepţia
regiunii Algarve. Pe continent, iernile sunt blânde, iar
verile lungi şi calde; spre sud, precipitaţiile scad, iar tem-
peraturile cresc. În Insulele Azore predomină clima blândă,
iar în Madeira cea subtropicală.
• Câinii şi pisicile au nevoie de certificat medical tradus în
portugheză; câinii trebuie să poarte botniţă şi să fie ţinuţi
în lesă.
• Toaletele publice nu sunt foarte des întâlnite; puteţi
merge la WC în restaurante.
• Unele muzee şi galerii au intrare liberă. În general, stu-
denţii (cu cardul ISIC), copiii, pensionarii şi familiile bene-
ficiază de reduceri. Lunea sunt de regulă închise. Mai
multe informaţii găsiţi pe www.ipmuseus.pt.
267/289

• Azulejos sunt cahle ceramice pictate, un element import-


ant al arhitecturii portugheze. Cele mai frumoase sunt con-
siderate plăcile de ceramică albastru cu alb, care îm-
podobesc faţadele clădirilor.
Sărbători naţionale
Anul Nou 1. 01
Ziua Libertăţii 25. 04
Ziua Muncii 1. 05
Ziua Portugaliei 10. 06
Înălţarea Maicii Domnului 15. 08
Proclamarea Republicii 5. 10
Ziua Tuturor Sfinţilor 1. 11
Înnoirea Independenţei 1. 12
Imaculata Concepţie 8. 12
Crăciunul 25. 12
• Sărbători cu dată mobilă: Carnavalul (în februarie, la
începutul postului, în funcţie de data Paştelui), Paştele (zi
liberă - Vinerea Mare), Corpus Christi - iulie.
• De-a lungul anului au loc diferite serbări, festivaluri, între-
ceri cu tauri etc., în timpul cărora totul este închis (Lisa-
bona - 12. 06, Porto - 24. 06).
De vizitat în Portugalia
Lisabona
• Capitala de pe râul Tejo era, în timpul marilor descoperiri
geografice, centrul comerţului mondial. În 1755 a fost dis-
trusă de un cutremur şi apoi reconstruită.
• Cartierele principale sunt Alfama (centrul istoric, cu
străduţe înguste pe dealuri), Baixa a Avenida (cu străzile
sale pictate), Bairro Alto a Estrela (renumit pentru viaţa
de noapte, cartier rezidenţial) şi Belém (suburbie). Nu
rataţi catedrala, mausoleul cu mormintele regilor, terasa de
lângă biserica Santa Luzia, de unde se pot admira
cartierul şi râul.
268/289

• Reşedinţa regilor, castelul Castelo de São Jorge, se


află în interiorul zidurilor cartierului Santa Cruz.
• Alte monumente: biserica Santo António, pieţele
Praça dos Restauradores şi Rossio, Palácio de
Belém, liftul în stil neogotic Elevador de Santa Justa
cu cafeneaua din vârful turnului, piaţa palatului Praça do
Comércio, biserica şi mănăstirea sf. Geronimo.
• Torre de Belém e un turn care funcţiona ca cetate şi ca
poartă de intrare în oraş.
• Padrão dos Descobrimentos - monument al descoperi-
rilor geografice. Are forma unei bărci; la proră se află
statuia lui Henric Navigatorul, iar în spatele acesteia sunt
statuile altor personaje cunoscute.
• Ponte 25 de Abril e un pod care aminteşte de Golden
Gate Bridge din San Francisco. Lângă el se găseşte monu-
mentul Cristo Rei, o statuie uriaşă a lui Hristos,
asemănătoare cu bine-cunoscuta statuie din Rio de
Janeiro.
• Tramvaiele locale sunt imposibil de uitat.
Oraşe şi obiective turistice din nordul Portugaliei
• Amarante (Douro) - biserica Igreja de São Gonçalo; în
primul weekend din iunie, aici au loc festivităţi şi procesi-
uni conscrate fertilităţii.
• Barcelos (Minho) - cel mai cunoscut târg de ceramică şi
obiecte de meşteşugărie, locul de naştere al legendarului
cocoş (simbolul naţional al Portugaliei). Aici se găsesc
biserica Nossa Senhora do Terço cu mozaicuri azulejos,
biserica Igreja do Senhor da Cruz, construită pe locul
apariţiei crucii de piatră (în mai se celebrează şi azi Săr-
bătoarea Crucilor), faimosul Cruzeiro do Senhor do
Galo, biserica romană, stâlpul infamiei.
• Bom Jesus do Monte (Minho) - un sanctuar grandios, a
cărui poartă de intrare, aflată la picioarele unei scări
269/289

uriaşe, deschide drumul spre paisprezece cărări străjuite de


cruci, capele, statui, biserica Bom Jesus şi un lac.
• Bragança (Douro) - fortificaţie, castel, turnul Torre da
Princesa, biserica São Bento, biserica São Vicente,
căsuţele mici şi înghesuite, cartierul evreiesc.
• Caminha (Minho) - cetate deasupra râului, cu vedere spre
Spania. Aici se află biserica Igreja Matriz, cu statui
renascentiste deasupra intrării laterale.
• Casa de Mateus (Douro) - un spectaculos castel baroc cu
grădini.
• Chaves (Douro) - puteţi vizita centrul istoric şi biserica
barocă cu interioare pavate cu azulejos. În trecut, aici se
găsea aur, dar astăzi oraşul este mai cunoscut pentru băile
termale şi pentru vestitul jambon. Izvoarele termale au
proprietăţi curative în tratarea reumatismului, a hiper-
tensiunii şi a bolilor de rinichi.
• Citânia de Briteiros (Minho) - aşezare din epoca
fierului.
• Guarda (Minho) - oraşul portughez aflat la cea mai mare
altitudine, punct de apărare important. Aici se găsesc ru-
inele unei cetăţi, trei porţi mari, o catedrală importantă.
• Guimarães (Minho) - prima capitală a Portugaliei. Vizit-
aţi castelul Castelo de Guimarães cu un turn imens, pal-
atul în stil burgund Paço dos Duques, mănăstirea.
• Lamego (Douro) e o regiune viticolă, dar şi un important
loc de pelerinaj. Vizitaţi capela Nossa Senhora dos
Remédios, catedrala, mănăstirea. De asemenea, în
apropiere se află şi cea mai veche biserică din ţară, Capela
de São Pedro de Balsemão.
• Ponte de Lima (Minho) a fost în trecut un oraş extrem de
important pentru apărarea ţării. Puteţi vizita podul roman,
biserica Santo António, turnul cu temniţă, piaţa.
270/289

• Porto (Douro) - al doilea oraş ca mărime din Portugalia,


important centru comercial şi cultural, unde veţi găsi case
cu balcoane, străduţe înguste, scări deasupra cărora atârnă
veşnic rufe colorate. Nu rataţi catedrala, biserica renas-
centistă Santa Clara cu un interior impresionant, biserica
Igreja dos Clérigos şi turnul Torre dos Clérigos (240
de trepte), biserica São Francisco din aur masiv, Palá-
cio da Bolsa cu o sală arabă aurită.
Oraşe şi obiective turistice din centrul Portugaliei
• Alcobaça (Estremadura) - cea mai mare biserică din ţară,
în care se găsesc mormintele lui Pedro I şi al iubitei sale
Inês.
• Aveiro (Beira) - numit “Veneţia Portugaliei”, datorită
canalelor şi bărcilor. Aici se găseşte şi un muzeu al
navigaţiei.
• Batalha (Estremadura) - abaţia Santa Maria da
Vitória, în stil gotic.
• Coimbra (Coimbra) - fostă capitală şi sediul celei mai vec-
hi universităţi din ţară (sec. XIII). Vizitaţi catedralele Sé
Velha şi Sé Nova, biserica Santa Cruz, unde se află
mormântul primului rege al Portugaliei, bisericile mănă-
stirii, mănăstirea Santa Clara. Clopotniţa universităţii se
vede din orice punct al oraşului, iar clopotul ei, cabra
(capra), cheamă studenţii la cursuri încă din anul 1733.
• Fátima (Estremadura) - cel mai cunoscut loc de pelerinaj
din Portugalia, unde puteţi vizita bazilica din calcar, turnul
înalt, o imensă esplanadă. Anual, pe 13 mai, mulţimile de
pelerini sărbătoresc înfăţişarea Sfintei Fecioare Maria în
faţa celor trei copii.
• Mafra (pe coasta Lisabonei) - aici se găsesc Palácio de
Mafra, palatul şi mănăstirea barocă, o bibliotecă cu pavaj
de marmură.
271/289

• Monsanto (Beira) - “cel mai portughez” sat din Por-


tugalia. Aici există un castel situat pe un deal de granit,
casele sunt construite între bolovani de granit, până şi
castroanele pentru câini sunt din granit.
• Nazaré (Estremadura) - orăşel pescăresc, astăzi staţiune
cu o plajă drăguţă în golf. Deasupra oraşului, în Sítio, se
află biserica barocă Nossa Senhora.
• Óbidos (Estremadura) - sătuc pitoresc, înconjurat de for-
tificaţii medievale. Vă puteţi plimba pe străduţele înguste,
şi puteţi vizita castelul şi biserica Santa Maria.
• Queluz (pe coasta Lisabonei) - Palácio de Queluz, palat
de vară în stil rococo, cu o elegantă sală a tronului, grădini
malteze şi suspendate.
• Santarém (Estremadura) - centru administrativ cu o
imensă biserică barocă, Igreja de Seminário. Puteţi viz-
ita turnul cu ceas şi muzeul ceasurilor, grădinile înconjur-
ate de castele cu vedere la râu, o modernă arenă pentru
luptele cu tauri.
• Sintra (pe coasta Lisabonei) a fost reşedinţa de vară a re-
gilor portughezi şi se află în patrimoniul UNESCO. Nu
rataţi palatul regal Palácio Nacional de Sintra, Palá-
cio da Pena, Castelo dos Mouros.
• Tomar (Estremadura) - aici vă puteţi plimba pe străduţele
înguste dinn oraşul vechi sau puteţi vizita castelul construit
de templieri, mănăstirea Convento de Cristo cu orator-
iul aurit, o biserică gotică cu un portal frumos, un turn oc-
togonal şi tablouri vechi, sinagoga şi muzeul evreiesc.
• Viseu (Beira) - poarta Porta de Soar, biserica decorată
cu aur în interior, catedrala.
Oraşe şi obiective turistice din sudul Portugaliei
• Albufeira (Algarve) e o importantă staţiune turistică a
Portugaliei, vestită pentru golfurile sale.
272/289

• Aljezur (Algarve) - biserică cu altar foarte frumos, căsuţe


albe, castel maur.
• Almancil (Algarve) - biserica Igreja Matriz de São
Lourenço, azulejos.
• Almendres (Alentejo) - aşezare preistorică, faimoasă pen-
tru complexul megalitic Cromlech, alcătuit din 95 de
pietre eliptice, şi pentru Menhir, un monolit izolat, înalt
de 2,5 m.
• Beja (Alentejo) - fost oraş administrativ, înfloritor în peri-
oada maură, cu atmosferă africană, cu frumoase case albe,
arcade, şi un muzeu în mănăstire cu pavaj decorat
spaniolo-arab. Oraşul e dominat de turnul castelului,
Torre de Menagem.
• Castelo de Vide (Alentejo) - oraş balnear cu izvoare
termale.
• Évora (Alentejo) - oraş universitar istoric, aflat în patri-
moniul UNESCO. Vă puteţi plimba pe străduţele înguste
din interiorul castelului, admirând arcadele albe şi bal-
coanele din fier forjat. Monumentele romane şi maure,
catedrala de granit Santa Maria (care arată ca o
fortăreaţă), templul roman, biserica mănăstirii Os Lóisos
cu tablouri din azulejos, Apeductul Apei de Argint sunt
alte puncte de interes turistic. În apropiere au fost de-
scoperiţi megaliţi (pedras talhas).
• Elvas (Alentejo) - una dintre cel mai bine păstrate cetăţi
din Europa. Puteţi vizita piaţeta Praça da República cu
mozaic geometric, catedrala, castelul romano-maur, pi-
aţeta Largo do Dr. Santa Clara cu stâlpul infamiei;
valea este traversată de un apeduct uriaş.
• Estremoz (Alentejo) e faimos pentru producţia de mar-
mură. Vizitaţi castelul şi turnul de veghe din marmură
Trei coroane.
273/289

• Faro (Algarve) - un oraş distrus de mai multe ori, în care


puteţi vizita catedrala, biserica Nossa Senhora do Pé da
Cruz cu frumoase picturi în ulei, biserica São Pedro cu
un superb altar, biserica barocă carmelitană Igreja do
Carmo cu osuar (pereţi formaţi din cranii şi oase umane),
muzeul maritim.
• Lagos (Algarve) - oraş în care se găsesc ruinele unei cetăţi,
monumentul lui Henric Navigatorul, dar şi plaje
pitoreşti, înconjurate de stânci. O placă memorială amin-
teşte de primul târg de sclavi din Europa, ţinut în 1441.
• Marvão (Alentejo) - orăşel aflat pe o stâncă, cu castele de
granit, atmosferă medievală şi o privelişte superbă.
• Portalegre (Alentejo) - oraş care a prosperat din comerţul
cu stofe. Puteţi vizita catedrala, cu o compoziţie superbă de
azulejos în sacristie.
• Sagres (Algarve) - busolă gigantică, un golf pitoresc, plaje
frumoase în împrejurimi.
• Serpa (Alentejo) - orăşel în care se găsesc ziduri masive,
de-a lungul cărora se află un apeduct cu arcade. Puteţi viz-
ita poarta Porta de Beja, castelul maur cu decoraţiuni de
azulejos, biserica Nossa Senhora de Guadalupe. Aici se
produce o brânză de oaie delicioasă.
• Silves (Algarve) - fosta capitală a Imperiului Maur. Vizitaţi
catedrala, castelul, livezile de portocali.
• Vila Viçosa (Alentejo) - fosta reşedinţă a regilor, cu case
din marmură albă. Aici se află palatul ducal Paço Ducal, o
cetate, numeroase biserici.
Parcuri şi rezervaţii naturale
• Alqueva (Alentejo) - cel mai mare lac de acumulare din
Europa de Vest - 250 km2.
• Berlenga (Estremadura a Ribatejo) - arhipelag stâncos
locuit de călugări, pescari şi biologi, rezervaţie naturală un-
de se găsesc numeroase specii de păsări de apă.
274/289

• Buçaco - rezervaţie naturală, pădure virgină şi arboret, văi


de ferigi, mănăstire.
• Cabo da Roca (pe coasta Lisabonei) - cel mai vestic punct
din Europa, cu far în vârful unei stânci înalte.
• Cabo de São Vicente (Algarve) - promontoriu stâncos şi
bătut de vânturi, cel mai sud-vestic punct din Europa, con-
siderat în Evul Mediu capătul lumii, astăzi parc naţional.
Stânca abruptă cu far, înaltă de 60 m, este un important
punct de orientare.
• Costa da Caparica (pe coasta Lisabonei) - vestită staţi-
une turistică.
• Gruta do Escoural (Alentejo) - peşteri cu picturi
rupestre, vechi de 20 000 de ani.
• Parque Natural do Alvão (Douro) - parc naţional cu
cascadă.
• Parque Natural de Montesinho (Douro) - rezervaţie
naturală aproape virgină, cu animale rare, sate care nu s-au
schimbat din Evul Mediu, tradiţii şi obiceiuri vechi.
• Ria Formosa (Algarve) - parc naţional, lagună cu
mlaştini şi faună bogată. Aici se găseşte o rasă de câine
portughez cu membrană interdigitală.
• Serra do Barroso (Douro) - masiv muntos greu accesib-
il, cu izvoare minerale; întrecerile de tauri constituie
principala distracţie.
• Serra de Estrela (Beira) este cel mai înalt lanţ muntos
din Portugalia continentală. Aici veţi găsi pante abrupte de
granit, văi, cascade, mori de apă şi o floră extraordinară.
Puteţi face drumeţii sau, iarna, puteţi practica diverse
sporturi de iarnă.
• Serra de Monchique (Algarve) - masiv vulcanic.
275/289

Telefoane utile
Numere de urgenţă
Poliţia 112
Salvarea 112
Pompierii 112
Companii aeriene
TAP Air Portugal 707 205 700 Iberia 707 200 000
Air Europa (+351) 213 587 680 Lufthansa 707 782 782
SATA International 707 227 282 Wizz Air 0903 760 100
Închirieri maşini
Avis 800 20 10 02 Hertz 808 202 038
Budget 808 25 26 27 Europcar (+351) 236 218 999
Adrese de internet utile
Informaţii în engleză şi română
Informaţii generale:
informaţii despre Portugalia www.romaniinportugalia.org
informaţii practice portugalia.ebul.ro
hărţi www.worldofmaps.net
informaţii despre trenuri www.cp.pt
Brazilia
Informaţii generale
Nume oficial: Republica Federativă Brazilia (República Federativa
do Brasil)
Capitala: Brasília
Suprafaţa: 8 514 877 km2
Populaţie: 202 657 000 (iulie 2014)
Sistem politic: republică federativă
Limba oficială: portugheză
Monedă: realul brazilian (BRL)
Cod auto: BR
Internet: .br
Prefix telefonic: +55
Organizare: 26 de state unite şi un district federal
276/289

Cel mai înalt vârf: Pico da Neblina - 3014 m


Cel mai lung râu: Amazonul - 6300-7000 km

Ambasadă şi consulat
Embaixada da Romenia (Ambasada României)
Avenida de Nacoes, Lote 06, Brasília D.F., CEP 70456-900
tel.: +55-61 3226 07 46, +55-61 3226 24 81, e-mail: ro-
menia@solar.com.br
Consulado geral da Romenia (Consulatul General al României)
Rua Cosme Velho 526, Laranjeiras, Rio de Janeiro, CEP 22241-091
tel.: +55-21 2556 4799, e-mail: consrom@veloxmail.com.br
Turism şi transport
• Transport - din Europa se poate ajunge cu avionul. În
Brazilia, din cauza distanţelor mari, se circulă cu avionul şi
cu autobuzul, iar în Amazonia, cu vaporul.
• Majoritatea companiilor de avioane care zboară spre
Brazilia au ca destinaţie São Paulo, iar altele Rio; cel mai
ieftin este să ajungeţi în Brazilia din Portugalia.
• Aeroporturi internaţionale se găsesc în toate oraşele
mari: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Hori-
zonte, Salvador de Bahia, Recife, Curitiba.
• La zborurile interne au oferte mai bune companiile
GOL şi TAM, iar în America de Sud, TACA.
• Pentru a conduce maşina aveţi nevoie de permis de
conducere valabil, de un card de credit şi trebuie să aveţi
peste 21 de ani.
• Şoselele sunt mult mai periculoase decât în
Europa. Regulile de circulaţie nu sunt foarte respectate în
Brazilia. Şoferii circulă adesea cu viteză foarte mare, iar cu-
loarea roşie a semaforului nu-i determină întotdeauna să
oprească. Cel mai periculos este şofatul pe timpul nopţii,
când e chiar recomandat să nu respectaţi culoarea roşie
277/289

(din cauză că maşinile care staţionează sunt adesea je-


fuite); ţineţi ferestrele închise şi uşile blocate.
• Alcoolul la volan este strict interzis.
• Folosirea telefonului mobil la volan este permisă
doar cu handsfree. Folosirea centurii de siguranţă este
obligatorie.
• Traficul aglomerat este la ordinea zilei în oraşe, iar São
Paulo nu este o excepţie.
• Autostrăzile se întind de-a lungul Atlanticului; pe unele
se percepe o taxă de drum.
• Pentru a închiria o maşină puteţi plăti cu cardul; un-
eori e necesar să lăsaţi o garanţie.
• Transportul cu autocarul este cel mai comun mijloc de
transport; autocarele sunt de regulă confortabile şi rapide.
Există trei categorii: convencional, executivo şi leito.
Cel mai modest este convencional, cel mai confortabil şi cel
mai scump e leito. Executivo şi leito sunt dotate cu aer con-
diţionat, video şi toaletă. Autocarele fac o pauză la fiecare
trei ore (în popasurile amenajate). Oraşele mari sunt legate
printr-o reţea extinsă de transport. Pentru distanţe mari,
biletele se cumpără dinainte. La ridicarea bagajelor
prezentaţi biletul de bagaj. Înainte să urcaţi în autocar, tre-
buie să scrieţi pe bilet numele şi numărul paşaportului.
• Transportul public funcţionează în oraşele mari până la
miezul nopţii, dar autobuzele de noapte sunt destul de
periculoase. De regulă se urcă pe uşa din faţă şi se coboară
prin spate. Biletele se cumpără doar de la şofer care, după
ce achitaţi biletul, deblochează bariera. Nu există peste tot
abonamente (lunare etc.), ci se plăteşte pentru fiecare
călătorie în parte. Autobuzele opresc doar la semn. Dacă
doriţi să coborâţi, trageţi de maneta de pe plafonul auto-
buzului. Nu există un orar de circulaţie al autobuzelor.
• Troleibuze există doar în São Paulo şi în Santos.
278/289

• Metroul poate fi folosit în Brasilia, São Paulo şi Rio de


Janeiro. Şi Belo Horizonte are o linie de metrou. Progra-
mul metroului: 5:00-24:00.
• Taxiurile sunt relativ sigure, iar noaptea sunt mijlocul de
transport recomandat (din cauza criminalităţii, dar mai
ales pentru că după miezul nopţii sunt singurul mijloc de
transport).
• Trenurile şi tramvaiele nu sunt nici foarte folosite, nici
foarte răspândite. Interesant este bonde, un tramvai vechi
care circulă pe o mică porţiune în Rio.
• Transportul cu vaporul este foarte comun în Amazonia,
iar centrul (internaţional) este oraşul industrial portuar
Santos.
• Autostopul nu este ceva obişnuit în Brazilia.
Cazare şi camping
• Hotelurile au de la una la cinci stele, în funcţie de servi-
cii. Oferă servicii la standarde europene, iar personalul este
prietenos.
• Hostelurile - Albergues - sunt cea mai ieftină soluţie
pentru turiştii nepretenţioşi. Sunt ideale pentru grupurile
mai mari de turişti. Micul dejun (café de manhã) cu
autoservire este inclus în preţ.
• Campingurile sunt destul de rare.
• Internetul poate fi accesat în orice hostel (3 reali/oră); în
oraşele mari şi în centrele turistice există internet café-uri.
Masa
• Tipuri de restaurante - cele clasice “europene” sunt mai
puţin populare decât cele de tip rodizio, unde pentru o
sumă fixă primiţi mâncare “după pofta inimii”. De ex. în
churrascaria (steak house) puteţi alege carne de vită,
pui, cârnaţi etc. Foarte răspândit este sistemul de restaur-
ante bufê a quilo - pe sistemul bufetului suedez. Mân-
carea se cântăreşte şi se plăteşte în funcţie de greutate.
279/289

Destul de comune sunt şi restaurantele vegetariene, cele cu


specific pescăresc (marisqueira) şi berăriile
(cervejaria).
• Meniul zilei include de regulă oferta zilei (prato do dia).
Pentru a cere meniul, spuneţi a lista por favor.
• Aperitivele constau în măsline, brânză sau jambon cu
pâine.
• Garnituri - de obicei, în Brazilia se servesc două tipuri de
garnituri: orez şi cartofi prăjiţi. Uneori există şi o a doua
garnitură: manioc fiert sau prăjit.
• Apa minerală este fie carbogazoasă (com gás), fie plată
(sem gás).
• Vinul - roşu (tinto), alb (branco), sec (seco), dulce
(doce).
• Cafeaua - se bea foarte multă în Brazilia. Brazilia este cel
mai mare producător de cafea din lume. Cafeaua braziliană
este fină şi cuprinde soiurile de cafea Arabica şi Robusta.
• Bacşişul este de aproximativ 10% din consumaţie. Acesta
se lasă pe farfurioară, după ce chelnerul vă dă restul.
• Preţul alimentelor este mai mare decât la noi; majorit-
atea magazinelor sunt închise duminica şi de sărbători. Cel
mai ieftin este să cumpăraţi din supermarketuri.
• Mâncărurile braziliene sunt gustoase. Baza felurilor
principale este orezul sau fasolea roşie.
• În bucătăria braziliană au pătruns şi influenţele
imigranţilor europeni sau asiatici (pizza, sushi etc.).
Mecca gurmanzilor este São Paulo.
• Un mod mai puţin tradiţional de servire este rodiz-
io - chelnerul se plimbă printre clienţi şi le taie carnea de
pe o frigăruie mare direct în farfurie. Atunci când clientul
este sătul, trebuie să răsucească discul de carton de pe
masă cu partea roşie în sus; verdele înseamnă că mai vrea o
porţie.
280/289

• La micul dejun (café de manhã) brazilienii mănâncă


de obicei produse de panificaţie (pâine albă sau chifle) cu
şuncă, brânză şi unt, alături de fructe proaspete şi de cafea.
• La prânz nu se serveşte aproape niciodată supă. Cina
seamănă cu micul dejun.
• Fructele sunt nelipsite de la masă (ananas, papaia,
mango, pepene etc.).
• Cele mai populare băuturi alcoolice sunt caipirinha
şi cachaça [kaşasa]. Caipirinha este un cocteil din rom
cachaça, limete, zahăr şi gheaţă. Se bea şi bere la sticlă
mică. Berea la halbă (chopp) nu este foarte des întâlnită.
• Băutura naţională nealcoolică este guarana. Gustaţi
cocteilurile, sucurile din fructe proaspăt stoarse (suco) sau
lapte de cocos.
• Apa îmbuteliată se poate cumpăra de la orice magazin.
Aveţi grijă să fie sigilată. Unii vânzători ambulanţi pun apă
de la robinet în ambalajul original. Este mai bine să serviţi
băuturile fără gheaţă. Nu e recomandat să beţi apă de la
robinet.
• Nu este recomandat să cumpăraţi alimente de pe
stradă.
Cumpărături
• Băncile sunt deschise în zilele lucrătoare de la 10:00 la
16:00.
• Cu cardul se poate plăti în oraşele mari, dar trebuie să vă
asiguraţi că magazinul acceptă tipul dumneavoastră de
card.
• Preţurile în Brazilia nu sunt mai mici decât în celelalte
state sud-americane.
• Veţi fi surprins de numărul mare de vânzători care se vor
înghesui să vă ajute la diferite cumpărături, de exemplu
când vă cumpăraţi pantofi. La casele din supermarketuri
281/289

veţi fi asistaţi de angajaţi care vă ajută să puneţi


cumpărăturile în plasă.
• Programul de lucru variază. Magazinele sunt de obicei
deschise de la 9:00 la 18:00. Adesea se ia o pauză de masă
între 12:00 şi 14:00.
Bine de ştiut
• Pentru un sejur în Brazilia nu aveţi nevoie de viză,
dacă acesta nu durează mai mult de 90 de zile.
• La graniţă aveţi grijă să vi se pună în paşaport ştampila
de intrare în ţară. În Brazilia au loc adesea controale pen-
tru combaterea imigraţiei ilegale. Fără ştampilă nu puteţi
cumpăra nici măcar bilete de autocar.
• Fusul orar este mai complicat. Datorită întinderii, în
Brazilia există mai multe zone orare. Ora poate fi cu 5-8
ore înaintea României. Atenţie şi la diferenţele de oră de
vară şi de iarnă.
• Tensiunea la prize este 110 V, de aceea veţi avea nevoie
de adaptor.
• Bani - atenţie la banii falşi. În America de Sud, falsificarea
banilor este la ordinea zilei.
• Nudismul nu este bine văzut în Brazilia, iar pe majorit-
atea plajelor nu este permis.
Informaţii generale
• Clima din Brazilia este variată datorită întinderii. În cea
mai mare parte a teritoriului regăsim influenţe tropicale,
un climat cald şi umed, caracterizat prin temperaturi înalte
şi precipitaţii abundente. În Amazonia şi în nord-estul
Braziliei este cald tot anul. Brasilia şi Rio de Janeiro au cli-
mă tropicală. Spre sud, clima este temperată, iar iarna
(iunie–august) temperaturile scad până la 0 grade.
• Temperamentul brazilienilor este bine-cunoscut. Oa-
menii sunt de obicei foarte amabili, mai ales la sate. Con-
tează bineînţeles şi clima; există o diferenţă foarte mare
282/289

între oamenii din sudul mai friguros (mai jos de São Paulo)
şi cei din restul Braziliei.
• Educaţia este un punct slab al Braziliei, din cauza
amplorii analfabetismului.
• Natalitatea este foarte mare, mai ales în familiile sărace.
În ultimii opt ani, numărul populaţiei a crescut cu mai
mult de douăzeci de milioane.
• Carnavalul începe în vinerea dinaintea Miercurii Cenuşii
şi se termină marţea de după aceasta. Carnavalul se des-
făşoară pe tot cuprinsul Braziliei. Străinii au impresia că
acesta are loc doar la Rio, dar brazilienii merg de obicei în
nord-estul ţării pentru a participa la carnaval (Salvador de
Bahia, Porto Seguro, Recife).
• Religia - predomină creştinismul - catolici (85%), protest-
anţi (11%).
• Sporturile populare sunt fotbalul, voleiul, tenisul de pi-
cior pe plajă, sporturile de motor (mai ales F1), wind-
surfingul. Fotbalul este de-a dreptul o religie.
Sărbători naţionale
Anul Nou 1. 01
Tiradentes 21. 04
Ziua Muncii 1. 05
Corpus Christi 30. 06
Proclamarea Independenţei 7. 09
Ziua Sfintei Maria 12. 10
Ziua Morţilor 2. 11
Proclamarea Republicii 15. 11
Crăciunul 25. 12
• Sărbători cu dată mobilă: Carnavalul (2-5 zile libere;
începe cu 40 de zile înaintea Paştelui), Paştele (zile libere
Joia Verde, Vinerea Mare).
• În afară de acestea, fiecare stat brazilian îşi are propriile
sărbători.
283/289

De vizitat în Brazilia
Oraşe şi monumente culturale
• Brasilia - capitala Braziliei, unitate administrativă inde-
pendentă. A fost construită în anii 1956-1960, pe un plan
de forma unui avion, pe lacul Paranoá. În acest oraş deo-
sebit din punct de vedere arhitectonic (creaţia arhitectului
Oscar Niemeyer) se află, printre altele, catedrala Met-
ropolitana, Congresul şi Palatul de justiţie, Piaţa
celor Trei Puteri, memorialul lui Kubitschek (în
cinstea lui Juscelin Kubitschek, preşedinte brazilian cu
origini cehe, sub a cărui conducere Brasilia a devenit
metropolă).
• Rio de Janeiro - un “oraş extraordinar”, centrul turistic
al Braziliei, aşezare geografică interesantă (pădure tropic-
ală, munţi, plaje minunate, golful Guanabara). În centrul
oraşului se găsesc piaţa Praça Floriano, Teatro muni-
cipal, Museu nacional de belas artes, biserica Con-
vento de Santo Antonio cu o sacristie împodobită cu
azulejos portugheze. Vârful Corcovado (pe care se află
faimoasa statuie a lui Isus Hristos), precum şi vârful Pão
de açucar (căpăţâna de zahăr) oferă o privelişte superbă.
Rio se mândreşte cu o extraordinară grădină botanică
(şase mii de tipuri de plante din întreaga lume). Tot aici are
loc cel mai cunoscut carnaval din lume. Viaţa de noapte
este foarte activă. În fiecare vineri, de exemplu, tinerii se
adună lângă apeduct, în cartierul Lapa. Turiştii sunt in-
teresaţi îndeosebi de Leblon şi Ipanema, cartierele din
jurul plajei Copacabana. Acestea oferă o gamă largă de
sporturi, precum şi alte distracţii. Cele mai cunoscute
cluburi de fotbal sunt Flamengo, Botafogo, Flumin-
ense şi Vasco de Gama. Aici se află cel mai mare stadion
din lume, Maracaná. Criminalitatea e îngrijorătoare -
peste trei sute de crime lunar. În Rio sunt peste 700 de
284/289

favele (cartiere sărace). Oraşul va găzdui Jocurile


Olimpice din anul 2016.
• São Paulo - cel mai mare oraş din America de Sud este o
metropolă culturală, comercială, industrială şi a modei,
este oraşul zgârie-norilor şi al emigranţilor (cartierul ja-
ponez Liberdade sau cel italian Bixiga merită vizitate).
Principala arteră a oraşului este Avenida Paulista. Aici
veţi găsi Museu de arte, iar lângă Ibirapuera se găseşte
Obeliscul. În Praça da Sé se află Catedral Metropol-
itana şi, nu departe de aceasta, Teatro Municipal. Insti-
tutul Butantan (de cercetare şi producere a veninului de
şarpe etc.) este foarte cunoscut şi se află aproape de cam-
pusul universitar unic. O privelişte încântătoare asupra or-
aşului veţi avea de pe Edificio Altino Arantes (cunoscut
ca Edificio Banespa). Pe strada 25 de março sunt târguri
zilnice. Cluburile de fotbal din oraş sunt Palmeiras, Cor-
inthians şi FC São Paulo. Aşteptaţi-vă la o atmosferă in-
cendiară în timpul derby-urilor dintre Palmeiras şi Cor-
inthians. Încercaţi să evitaţi călătoriile la orele de vârf
(între 17:00 şi 19:00).
• Salvador de Bahia, capitala statului Bahia şi prima cap-
itală a Braziliei, este formată din două părţi - oraşul istoric
Cidade Alta şi oraşul comercial Cidade Baixa. Din
cauza diferenţei de nivel dintre acestea, a fost construită
telecabina Lacerda Elevador. Are un centru istoric
foarte frumos (Pelourinho), cu străduţe vechi, biserici şi
căsuţe colorate, care este înscris în patrimoniul monu-
mentelor UNESCO. Aici găsiţi plaje minunate şi un carnav-
al exploziv şi puteţi asista la ritualul religios candomblé.
De asemenea, puteţi vizita insulele Itaparica şi Ilha dos
Frades.
285/289

• Congonhas - orăşel unde se găseşte cunoscuta do Bom


Jesus (în vârful dealului Morro de Marranhão). La intrare
sunt statuile celor 12 apostoli în mărime naturală.
• Florianópolis - centru turistic din Brazilia sudică, aflat
pe insula Santa Catarina.
• Lençois - orăşel în statul Bahia, care a fost cândva centrul
căutătorilor de diamante. Aici se află parcul naţional
Chapada Diamantina.
• Manaus - centrul Amazoniei, Teatrul Amazonas, piaţa
Adolpho Lisboa, un port, plaja Ponta Negra, conflu-
enţa râurilor Rio Negro şi Rio Solimões.
• Mariana - orăşel minier lângă Ouro Preto. În piaţa Praça
Minas Gerais sunt două biserici, iar între ele stâlpul infam-
iei, la care erau chinuiţi sclavii.
• Olinda - orăşel aproape de Recife, cu clădiri interesante,
aflat în patrimoniul UNESCO.
• Ouro Preto - oraşul aurului şi al pietrelor preţioase, aflat
în patrimoniul UNESCO. Centrul oraşului este baroc - pi-
aţa Praça Tiradentes cu Museu da Inconfidência
(fost sediu al Guvernului) şi biserica Capela do Padre
Faria. Aici se află cel mai vechi teatru din Brazilia. În jurul
oraşului se găsesc încă mine de aur.
• Parati - orăşel colonial pitoresc pe litoralul Atlanticului,
cu străduţe pavate cu dale din secolul al XVII-lea. Aici
puteţi face snorkeling şi diverse alte activităţi nautice.
• Petrópolis - oraş în stil colonial portughez. Vizitaţi
Muzeul imperial, Palatul de cristal, catedrala, crescătoria
de orhidee.
Parcuri şi rezervaţii naturale
• Amazonul - râul cel mai lung (peste 6000 de kilometri) şi
cu cel mai mare debit din lume, izvorăşte în Peru şi adă-
posteşte numeroase specii de peşti, printre care şi renu-
mitul piranha. Călătoria de cinci zile cu vaporul din
286/289

Manaus la Belém sau cea de şase zile din Manaus până la


graniţa cu Columbia sunt extrem de apreciate de turişti.
• Pădurile amazoniene, supranumite “plămânii planetei”,
cu o suprafaţă de 5,5 mil. km2, adăpostesc 2500 de specii
de copaci şi 30 000 de specii de plante. Există foarte multe
specii de animale, printre care şi mult-temuţii prădători -
caimani, jaguari etc. Din păcate, 15% din pădure a fost dis-
trusă iremediabil.
• Bonito - destinaţie ecoturistică cu peşteri, cascade,
Aquário Natural Baía Bonita, peştera Gruta do Lago
Azul, prăpastia Abismo de Anhumas.
• Fernando de Noronha - un arhipelag de 350 km la
nord-est de litoralul Braziliei, în Oceanul Atlantic.
• Iguaçú - cel mai mare sistem de cascade din lume, care
cad de la o înălţime de 70 de metri. Se găseşte la graniţa cu
Argentina şi Paraguay.
• Ilha Grande - insulă în statul Rio de Janeiro, cu plaje
superbe.
• Itaipú - hidrocentrală imensă, la 15 km spre nord de cas-
cada Iguaçú.
• Parcul naţional Chapada dos Guimarães - masiv
stâncos.
• Parcul naţional Itatiaia - cel mai vechi parc naţional
din Brazilia; păduri tropicale, o sută de specii de plante,
masivul muntos de origine vulcanică Mantiqueira.
• Parcul naţional Pantanal - mlaştini în centrul Americii
de Sud, capibara, aligatori.
• Serra de São José - masiv muntos aflat în apropierea or-
ăşelului istoric Tiradentes. Aici se află partea neexplorată
a pădurii tropicale atlantice şi câteva cascade.
287/289

Telefoane utile
Numere de urgenţă
Poliţia militară 190 Pompierii 193
Poliţia civilă 147 Protecţia civilă 199
Salvarea 192
Companii aeriene
GOL 0300 115 2121 TACA 0800 761 8222
TAM Airlines 0800 570 5700 Lufthansa (11) 3048 5800
Blocarea cardurilor bancare
Linia de urgenţe pentru carduri +4 021 CARDURI (+4 021 227
3874)
American Express +4 021 308 4555 BRD +4 021 302 6161
MasterCard +1 636 722 7111 Citibank +4 037 212 4842
VISA +1 410 581 9994 ING Bank +4 021 402 8599
Alpha Bank +4 021 319 9350 Intesa San Paolo +4 080 080 0888
Banca Carpatica +4 021 222 3336 OTP Bank +4 021 308 5710
Banca Transilvania +4 026 430 8028 Raiffeisenbank +4 021 306 3002
Bancpost +4 037 218 1000 UniCredit Bank +4 021 200 2020
BCR +4 021 311 1001 Volksbank +4 021 222 3336
Ghid de conversaţie
român-portughez
Ediţia 1, 2014
ISBN 978-606-8491-46-2
Volumul a fost elaborat de colectivul de autori al Linghea S.R.L.
Publicat de editura Linghea din Timişoara, 2014.
Toate drepturile sunt rezervate.
Niciun fragment al acestei publicaţii nu poate fi reprodus, copiat sau
transmis fără acordul scris al editurii.
© Linghea S.R.L., 2014
www.linghea.ro
@Created by PDF to ePub