Sunteți pe pagina 1din 10

INSTRUCTIUNI PROPRII

DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCĂ


INGINER CONSTRUCTOR

1. Conditii proprii locului de munca:


1.1.1. Cunoaşte, respecta si urmareste respectarea legislatiei de SSM si PSI in
vigoare, instructiunile proprii SSM si SU;
1.1.2. Asigura si controleaza cunoasterea si aplicarea masurilor tehnico-
organizatorice, igienice precum si a celor din domeniul S.S.M.;
1.1.3. Participa la instruirile specifice SSM-SU şi efectueaza instruirea la locul
de munca si periodica SSM-SU a personalui din subordinea directa;
1.1.4. Coordoneaza intreaga activitate a angajatilor urmarind respectarea
prescriptiilor tehnice, legislatiei SSM si PSI;
1.1.5. Interzice fumatul şi nu fumează in locurile publice şi amenajează locuri
de fumat;

2. Cerinte minime de Securitate si sanatate in munca privind utilizarea


echipamentelor cu ecrane de vizualizare

2.1.Aseaza monitorul tip TFT din dotare in unghi de min. 90 grade fata de sursa de
lumina;
2.2.La intervale periodice, dupa lucrul la calculator, va face pauze de 5-10 minute;
2.3.Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de
privire înclinate între 10 şi 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor;
2.4.Ecranul, suportul de documente şi tastatura trebuie amplasate la distanţe
aproximativ egale faţă de ochii utilizatorului, respectiv 600 ±150 mm;

1
2.5.Posturile de muncă la videoterminale vor fi amplasate între şirurile de corpuri de
iluminat din încăperea de lucru;
2.6.Ecranul nu trebuie să prezinte reflexii care să provoace disconfort utilizatorului.
Este de preferat ca el să fie tratat din fabricaţie împotriva reflexiilor;
2.7.Ecranul trebuie să poată fi orientat şi înclinat uşor şi liber pentru a putea fi adaptat
nevoilor utilizatorilor;
2.8.Ecranul trebuie să fie vizibil sub orice unghi de vedere mai mic de 40° (unghi
măsurat în raport cu perpendiculara la suprafaţa ecranului într-un plan oarecare);
2.9.Se va prevedea posibilitatea poziţionării ecranului astfel încât acele zone ale sale
care trebuie privite în mod continuu să poată fi văzute sub un unghi al liniei de
vedere cuprins între orizontală şi 60° sub orizontală;
2.10. Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi
efectul de orbire, utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească
ecranul, oricare ar fi înălţimea ochilor deasupra planului de lucru.

3. Cerinte de Securitate si sanatate in munca privind organizarea de santier


3.1.Zona şantierului trebuie marcată pentru a se evita accesul persoanelor străine în
şantier.
3.2.Lucrările de construcţii situate de o parte de o parte şi de alta a drumurilor trebuie
să fie îngrădite.
3.3.- Căile rutiere pentru accesul şi circulaţia pe şantier trebuie executate cu precădere
înaintea începerii lucrărilor de bază şi marcate cu indicatoare de semnalizare
rutieră pentru circulaţie.
3.4.- Circulaţia mijloacelor de transport în incinta şantierului trebuie să se facă pe căi
rutiere special amenajate.
3.5.- Zonele periculoase trebuie să fie marcate prin indicatoarele de securitate,
corespunzătoare standelor, iar noaptea accesul în zonă trebuie să fie semnalizat
prin lumini de culoare roşie.
3.6.- Zona de lucru va fi împrejmuită în mod obligatoriu înraza de acţionare a
utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce reprezintă pericol.

2
3.7.- Pentru a preveni căderea oamenilor, a sculelor şi a materialelor, podinile
schelelor şi ale rampelor de acces situate mai sus de 1 m de la nivelul solului sau al
planşeului trebuie să fie îngrădite cu parapete.
3.8.- În cazul schelelor de faţadă, la clădirile situate în lungul drumurilor publice,
podina de lucru trebuie să aibă spre drum o vizieră de protectie înclinată în sus.
Lăţimea vizierei nu trebuie să fie mai mică de 1m.
3.9.- Când este necesar, în zonele periculoase trebuie să se organizeze pilotarea
mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere dirijata a
circulaţiei.
3.10. - Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate şi
asigurate împotriva pericolului de alunecare şi derapare.
3.11. - În interiorul şantierului viteza de circulaţie trebuie să se limiteze în funcţie
de starea căilor de circulaţie, condiţiile de vizibilitate şi circulaţia personalului.
3.12. - Traversarea căilor de circulaţie de către pietoni trebuie să se facă numai
prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc,
traversarea trebuie să se facă după ce, în prealabil, pietonii s-au asigurat că nu
există vre-un pericol.
3.13. - Acolo unde trecerea se face prin acelaşi loc cu vehicule, calea de acces a
personalului trebuie să se amenajeze pe una din laturile trecerii, fiind despărţită de
calea de acces a vehiculelor printr-o balustradă.
3.14. - Locurile de muncă periculoase sau cele pe lângă care nu există o circulaţie
intensă trebuie să fie îngrădite şi semnalizate prin plăci avertizoare ziua şi noaptea.
3.15. - Pasarelele , scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii
trebuie să fie îngrădite şi întreţinute în stare de curăţenie.
3.16. - Gropile şi puţurile de foraj de pe teritoriul şantierului trebuie să fie
acoperite şi îngrădite.
3.17. - Locurile de trecere pentru oameni sau vehicule, peste gropi, sau alte maşini
în mişcare, trebuie amenajate cu podeţe de trecere, construite ăn funcţie de
condiţiile de lucru.

3
3.18. - În timpul nopţii trebuie să fie iluminate căile ferate, scările de acces,
trecerile pentru salariaţi, căile de circulaţie pentru salariaţi spre şi dinspre locul de
muncă, locurile de muncă de pe şantier şi din interiorul clădirii.
3.19. - Evacuarea molozului şi a deşeurile de materiale de pe clădirile în
construcţie şi de pe schele, de la o înălţime mai mare de 4 m, trebuie făcută cu
ajutorul jgheaburilor închise sau în containere. Capătul inferior al jgheaburilor
închise trebuie să se afle la o înălţime de cel mult 1 m deasupra solului. În cazul în
care acest lucru nu este posibil, capătul inferior al jgheabului trebuie plasat într-un
buncăr de depozitare, pentru a se evita producerea prafului.
3.20. - La repartizarea angajaţilor pe locurile de muncă se va ţine seama de
aptitudinile lor fizic e şi psihice, de starea de sănătate (confirmată prin avizul
medicului), de nivelul cunoştinţelor generale, de vechimea şi experienţa în
activitatea respectivă.
3.21. - Angajarea personalului muncitor se va face pe baza examenului medical
obligatoriu cu confirmarea scrisă a medicului că locul de muncă sau profesia
respectivă nu este contraindicată viitorului salariat.
3.22. - Este strict interzisă orice improvizaţie sau modificare a tehnologiei de lucru
fără viza şi aprobarea conducătorului societăţii sau a conducătorului locului de
muncă.
3.23. - Este interzisă orice modificare a destinaţiei utilajelor sau instalaţiilor dacă
acestea contravin normelor de securitate.
3.24. - Se va asigura în permanenţă buna funcţionare a aparatelor de măsură şi
control şi a dispozitivelor de securitate a muncii.
3.25. - Personalul muncitor care urmează să execute lucrări de construcţii nu
trebuie să fie obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice şi să fie dotat cu
echipament de lucru şi protecţie corespunzător lucrărilor ce le are de executat
(cască, centură de siguranţă, mănuşi, ochelari de protecţie, etc.), conform listei
interne de acordare a EIP.
3.26. - Sculele, dispozitivele şi utilajele din dotarea şantierului vor fi în stare bună
de funcţionare şi vor corespunde cerinţelor de securitate.

4
3.27. - Se interzice transportul prin purtarea directă a greutăţilor mai mari de 50 de
kg.
3.28. - Pentru transportul sarcinilor care depăşesc această valoare vor fi folosite
cărucioare, tărgi, etc.
3.29. - Pentru lucrările executate la înălţime sub 5 m se vor folosi schele simple,
iar pentru înălţime de peste 5 m se vor utiliza schele conform standardelor în
vigoare.
3.30. - Schelele vor fi prevăzute cu balustradă şi panouri din lemn sau metalice pe
toată lăţimea schelei, să fie rezistente, astfel încât să corespundă sarcinilor pe care
le vor avea de suportat. Se interzice folosirea schelelor improvizate, neconsolidate
şi ancorate corespunzător şi circulaţia muncitorilor sub schelele pe care se
lucrează.
3.31. - Personalul muncitor din şantier va fi folosit numai la lucrările şi în zona de
lucru pentru care a fost instruit din punct de vedere al securităţii în muncă şi care
cunoaşte procedeele corecte de muncă, riscurile de accidentare şi îmbolnăvire la
care eventual se poateexpune, măsurile de securitate ce trebuie respectate.
3.32. - La toate locurile periculoase (lucru la înălţime cu utilajele în mişcare,
cuplaje şi elemente mecanice în funcţiune) se vor amplasa plăcuţe avertizoare de
securitate.
3.33. - Gropile din şantier, excavaţiile vor fi împrejmuite şi protejate împotriva
pericolului de cădere.
3.34. - Utilajele de construcţie, inclusiv cele închiriate (autobetonieră, betonieră,
încărcătorul frontal, basculantă, etc.) vor fi astfel instalate şi poziţionate încât să
asigure stabilitatea şi imposibilitatea unor deplasări necomandate.
3.35. - Se interzice lăsarea pe şantier a maşinilor şi utilajelor de construcţii precum
şi a mijloacelor de transport în pozitie neasigurată în care este posibilă deplasarea
lor necomandată.
3.36. - De asemenea, în zilele nelucrătoare sau după terminarea programului
zilnic, utilajele vor fi încuiate, iar cheia de contact va fi păstrată la şeful de

5
activitate sau la persoana care asigură serviciul de pază (acesteia revenindu-i
întreaga responsabilitate privind asigurarea şi supravegherea utilajului).
3.37. - Materialele din şantier vor fi depozitate în stive stabile în afara căii de
acces.
3.38. - În interiorul şantierului viteza maximă a mijloacelor de transport şi a
utilajelor auto folositeîn lucrările de construcţii va fi de maxim 5 km/oră.
3.39. - Utilajele şi sculele acţionate electric vor fi conectate şa centura de
împământare.
3.40. - Materialele, sculele, dispozitivele de lucru vor fi strânse după încetarea
lucrului şi asigurate în magazii (depozit).
3.41. - Se interzice aruncarea sculelor sau materialelor de la înălţime.
3.42. - Utilajele, instalaţiile, sculele vor fi ţinute într-o stare perfectă de ordine şi
curăţenie.
3.43. - Fiecare salariat este obligat înainte de încetarea activităţii fizice să facă
ordine şi curăţenie la loul de muncă.
3.44. - Se interzice folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru în alte scopuri
şi în afara orelor de program.
3.45. - Obiectele tăioase, ascuţite vor fi manevrate cu mare atenţie folosindu-se în
acest sens mănuşi sau palmare.
3.46. - Se interzice folosirea motorinei, a benzinei, a diluanţilor şi a altor substante
inflamabile pentru operaţiile de spălăre, degresare la locul de muncă.
3.47. - Este obligatoriu asigurarea şi păstrarea curăţeniei în incinta spaţiului de
lucru, înlăturându-se ori de câte ori este nevoie petele de ulei, carburanţi, etc. de
pe paviment şi instalaţii.
3.48. - Se interzice păstrarea în vase deschise în incinta spaţiilor de lucru, în
depozite, magazii de materiale a substanţelor inflamabile (carburanţi, diluanţi,
acetonă, etc.).
3.49. - Persoanelor care se prezintă la programul de lucru sub influenţa alcoolului
li se interzice accesul în unitate şi li se aplică sancţiuni prevăzute de codul muncii.

6
3.50. - Se interzice fumatul în toate spaţiile cu pericol la incendiu inclusiv depozite
şi magazii, introducerea de materiale ori produse care prin natura lor ar putea
provoca incendii sau explozii.
3.51. - Se interzice blocarea uşilor în timpul programului de lucru.
3.52. - Materialele din şantier vor fi depozitate în stive stabile în afara căii de
acces.
3.53. - În interiorul şantierului viteza maximă a mijloacelor de transport şi a
utilajelor auto folosite în lucrările de construcţii va fi de maxim 5 km/oră.
3.54. - Utilajele şi sculele acţionate electric vor fi conectate la centura de
împământare.

4. Cerinte minime de Securitate si sanatate in munca pentru circulatia pe drumurile


publice

4.1.Verifica zilnic inaintea inceperii activitatii existenta si functionalitatea


dispozitivelor de protectie ale autovehiculului si efectuarea probelor tehnologice
ale principalelor sisteme (de franare, semnalizare si de directie);
4.2.Respecta cu strictete termenele scadente de efectuare a reviziilor tehnice, a
schimburilor de ulei si a reparatiilor.
4.3.Respecta conditiile impuse de norme pentru remorcarea in caz de necesitate a
autovehiculului.
4.4.Respecta cu strictete conditiile necesare remedierii in deplina siguranta a penelor
anvelopelor.
4.5.Nu pleaca in cursa fara ca autovehiculul sa fie dotat cu trusa de prim ajutor,
stingatoare si lanturi antiderapante (iarna);
4.6.Este interzisă achiziţionarea mijloacelor de transport auto dacă acestea nu sunt
însoţite de cartea tehnică.
4.7.Starea tehnică a autovehiculelor şi remorcilor utilizate în transportul intern trebuie
să corespundă regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice.

7
4.8.Conducerea persoanei juridice sau persoană fizică trebuie să ia măsuri pentru
efectuarea întreţinerilor, reviziilor şi reparaţiilor autovehiculelor şi remorcilor din
dotare conform prevederilor din cartea tehnică, de către persoane autorizate.
4.9.Fiecare mijloc de transport trebuie să fie inscripţionat cu numărul de ordine, viteza
maximă de circulaţie şi capacitatea maximă de transport.
4.10. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport auto cu starea tehnică
necorespunzătoare.
4.11. La începutul fiecărui schimb conducătorul mijlocului de transport trebuie să
verifice starea frânelor de la mecanismul de deplasare şi cel de ridicare, starea de
uzură a lanţurilor şi cablurilor.
4.12. Se interzice orice fel de reparaţie, curăţire sau ungere în timpul funcţionării
mijloacelor de transport.
4.13. Prezenţa mijlocului de transport, aflat în mod accidental în reparaţie, pe
calea internă de circulaţie trebuie semnalizată cu mijloace de avertizare.
4.14. Dispozitivele de protecţie ale utilajelor de transport vor fi astfel fixate încât
să nu poată fi îndepărtate. În vederea efectuării unor reparaţii, îndepărtarea lor este
permisă numai după oprirea mijlocului de transport. La terminarea reparaţiei,
acestea vor fi montate la loc.
4.15. Staţionarea mijloacelor de transport trebuie să se facă numai pe partea
dreaptă a sensului de mers. În acect caz mijloacele de transport trebuie obligatoriu
asigurate prin frânare împotriva unei deplasări necomandate. La staţionarea în
pantă, se pun suplimentar şi saboţi la roţi.
4.16. Este interzis a se impune conducătorului mijlocului de transport să plece în
cursă dacă starea tehnică a autovehiculelor sau a remorcilor este
necorespunzătoare.
4.17. La umflarea roţilor cu jantă şi inel demontabil, trebuie folosite dispozitive de
protecţie care să elimine accidentele la această operaţie.
4.18. Conducerea persoanei juridice sau persoanelor fizice trebuie să asigure
instruirea corespunzătoare a persoanelor care vor conduce electro(moto)carale şi
tractoarelor care nu se deplasează pe drumurile publice.

8
4.19. Este interzisă încredinţarea mijlocului de transport persoanelor străine, chiar
dacă sunt autorizate pentru conducerea acestuia, fără avizul conducătorului
formaţiei de lucru.
4.20. Conducătorul mijlocului de transport este obligat să cunoască şi să respecte
indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare întâlnite în incintă.
4.21. Conducătorul mijlocului de transport intern cu acţionare mecanică sau
electrică este obligat să respecte instrucţiunile de utilizare prevăzute în cartea
tehnică a utilajului.
4.22. Se interzice conducerea autovehiculelor de către conducătorii auto bolnavi
sau sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducerea persoanei juridice sau persoana
fizică trebuie să verifice permanent şi să ia măsuri pentru respectarea regimului
normal de lucru al conducătorilor de autovehicule, interzicând conducerea
mijloacelor de transport, de către cei bolnavi, sau sub influenţa băuturilor
alcoolice.
4.23. În caz de îmbolnăvire sau accidentare, conducătorul autovehiculului este
obligat să anunţe şeful ierarhic pentru a trimite înlocuitor.
4.24. Conducătorul mijlocului de transport este obligat să participe la
supravegherea desfăşurării operaţiilor de încărcare-descărcare în condiţii de
securitate.
4.25. În timpul funcţionării mijlocului de transport auto se interzice
conducătorului acestuia să lase maşina fără supraveghere, să stea de vorbă sau să
permită altor persoane manipularea comenzilor. Dacă este necesar să părăsească
maşina, el o va opri din funcţionare şi o va bloca prin introducerea în una din
viteze sau marşarier, luând cheile de contact şi închizând uşile cabinei cu cheia.
4.26. Pentru a preveni producerea accidentelor cauzate de apariţia unor defecţiuni,
conducătorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anormale şi
ori de câte ori consideră că este necesar să efectueze un control tehnic.
4.27. Pornirea motorului cu manivela trebuie să fie executată numai de către
conducătorul autovehiculului, fiind interzisă efectuarea acestei operaţii de către
alte persoane.

9
4.28. Conducătorul autovehiculului va proceda la pornirea motorului şi la
manevrarea autovehiculului numai după ce s-a asigurat că nu se găsesc persoane
sub maşină sau în apropierea ei, pentru evitarea accidentărilor acestora.
4.29. Conducătorii de autovehicule trebuie să oprească şi să acorde ajutorul ori de
câte ori trec pe lângă locul unui accident, pentru salvarea vieţii persoanelor
accidentate şi transportarea acestora la primul post de asistenţă medicală, sesizând
imediat şeful ierarhic.
4.30. La mersul înapoi şi la executarea unor manevre cu autovehiculele în hale de
lucru şi treceri înguste, se va merge încet şi numai pilotat de o persoană care
trebuie să se găsească în permanenţă în câmpul vizual al conducătorului.
4.31. Conducătorul autovehiculului trebuie să semnalizeze acustic manevra de
mers înapoi.
4.32. Se interzice pornirea autovehiculelor prin împingere sau remorcare cu
ajutorul cablurilor de către alte maşini, prin coborârea liberă pe pantă sau prin alte
metode improvizate.
4.33. Se interzice dormitul în cabina autovehiculului, cu motorul în funcţiune.

10

S-ar putea să vă placă și