Sunteți pe pagina 1din 3

PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE

FIŞĂ DE LUCRU

1.Completaţi predicatele potrivite în locul punctelor :


Ce ……………………. aceea ………………. .
Foamea …………….. bucatele mai bune.
Numai cu vorba nu ……………….. ciorba.
Lăcomia …………… omenia.
2.Se dă textul :
,, Vrăjitoarea era frumoasă şi tânără. Părul roşcat îi cădea în bucle lungi pe
umerii zvelţi.Rochia îi era albă, ochii îi erau albaştri. Ea privi cu drăgălăşenie la
fetiţă.”
a ) Subliniaţi predicatele din text ! Delimitaţi propoziţiile din text !
b ) Subliniaţi subiectele din text !
c ) Analizaţi următoarele părţi de propoziţie : ,, vrăjitoarea”, ,, era frumoasă şi
tânără “ , ,, ea “, ,, privi “.
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

d ) Transformaţi ultima propoziţie într-o propoziţie simplă .


…………………………………………………………………………………………
e ) Alcătuiţi schema ramificată şi schema liniară a ultimei propoziţii din text !

3.Subliniaţi subiectul şi predicatul propoziţiei : La orizont a apărut soarele


strălucitor.
4. Realizaţi acordul predicatelor din paranteză cu subiectele :
Pasărea ( a zbura ) spre apus .
………………..
Cărţile prăfuite ( a fi aşezate ) pe rafturi.
……………………….
Poeziile lui Eminescu ( a fi iubită ) de elevi.
……………………..
5.Dezvoltaţi propoziţia ,, Fata desenează. “ după schema : S. P. sec. P. P. sec.
adj. s.
PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE
FIŞĂ DE LUCRU

1.Se dă textul :
,, În şerpuiri largi se îndoaie strălucitorul râu, printre munţii întunecaţi de codru.
Foşnesc valurile de jur împrejur; un clocot e râul.
Munţii se descopăr. Ei sunt semeţi.
Privirile se odihnesc pe înalte poieni scăldate în lumină. Pâraie repezi s-azvârl
cu vuiet în Bistriţa.” ( Alexandru Vlahuţă – România pitorească )
a ) Subliniaţi predicatele din text !
b ) Subliniaţi subiectele din text !
c ) Analizaţi următoarele părţi de propoziţie : ,, foşnesc “, ,, valurile “, ,, se
descopăr “, ,, ei “, ,, privirile “, ,, se odihnesc “.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
d ) Alcătuiţi schema ramificată şi schema liniară a propoziţiei a şasea !

e ) Transformaţi prima şi ultima propoziţie în propoziţii simple .


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.Alcătuiţi propoziţii după schemele :
a ) S S S. P. b)S. P.N. c ) P.sec. P.sec. S. P. P.sec.
s s s v s.+ p. v+ adj. s. adj. s. v. s.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.Alcătuiţi propoziţii în care subiectul să fie exprimat prin :
a ) substantive comune, nume de fiinţă: ……………………………………………...
b ) pronume personal, pers. a II-a, nr.pl. :……………………………………………...
c ) substantiv propriu : …………………………………………………………………
4. Alcătuiţi o compunere gramaticală cu titlul ,, La joacă” formată din şapte
enunţuri, în care subiectele să fie exprimate prin 2 substantive proprii, 2
pronume personale şi 3 substantive comune.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE

1.Se dă textul :
,, Mihai se întoarce încărcat de trofee. Stelele sclipesc peste bălţile de sânge.
Cruntul vizir boceşte în cort, rupându-şi hainele de pe el.Din tabăra românilor
se înalţă în liniştea nopţii cântece de biruinţă.”
( Alexandru Vlahuţă )

a) Subliniaţi predicatele, apoi subiectele din text .


b ) Analizaţi următoarele părţi de propoziţie : ,, se întoarce”, ,, stelele”, ,, sclipesc”,
,, boceşte”.
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

c ) Transformaţi în propoziţii simple prima şi ultima propoziţie din text !


…………………………………………………………………………………………
d ) Alcătuiţi schema ramificată şi schema liniară a celei de-a doua propoziţii !

2.Subliniaţi predicatul şi subiectul propoziţiei :


În văi şi pe dealuri plutea ceaţa lăptoasă.
3.Faceţi acordul predicatelor cu subiectele :
Ana ( au învăţat ) lecţia.
………………..
Elevii ( este silitor ) la învăţătură.
………………….
4.Dezvoltaţi propoziţia ,, Mama coase.” după schema : S. P. sec. P. P. sec.
adj. subst.

5.Completaţi proverbele cu predicate :


Omul ……………….. haina, nu haina pe om.
……………… fierul cât ………. cald.
Ulciorul …………………… de multe ori la apă.
Unde şcoala se ………………. , pământul …………………….. .