Sunteți pe pagina 1din 15

Primăria Municipiului Câmpulung GUVERNUL ROMANIEI

CONCEPT CAMPANIE PUBLICĂ

1. Analiza situaţiei actuale şi a nevoilor de comunicare

“Comunicarea trebuie să fie parte intrinsecă din toate activităţile unei organizaţii”.
Viziunea noastră de comunicare este:
Să comunicăm transparent şi eficient astfel încât cetăţenii şi partenerii sociali şi
instituţionali ai Primăriei Municipiului Câmpulung să cunoască activităţile şi
proiectele derulate şi să-şi asume valorile Uniunii Europene, în special pe cele
privind dezvoltarea locală şi regională. Să comunicăm transparent şi eficient astfel
încât Primăria Municipiului Câmpulung să aibă o identitate puternică în localitate şi
în regiune.
Nevoile şi problemele identificate prin Planul Naţional de Dezvoltare în sectorul de
mediu, arată că „României îi lipseşte mare parte din infrastructura de mediu necesară
conformării cu standardele Uniunii Europene. Aceasta impune un program de investiţii
eşalonat până în anul 2017, când se preconizează deplina conformare cu standardele
de mai sus.” În prezent, o mare parte din apele uzate ajung în receptorii naturali,
neepurate sau insuficient epurate.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, Planul de Dezvoltare Regional, identifică
problemele legate de protecţia mediului şi necesităţile privind îmbunătăţirea
infrastructurii de mediu, „ca element cheie al creşterii atractivităţii şi dezvoltării
regiunii în vederea participării la procesul de dezvoltare social-economică a ţării”.
Unul din sectoarele de mediu prioritare selectate la nivelul regiunii Sud Muntenia, este
cel de „Apă şi apă uzată”.
„Reabilitarea staţiei de epurare din Municipiul Câmpulung în vederea îmbunătăţirii
calitative a mediului înconjurător şi a protecţiei acestuia” care se realizează prin proiect
se înscrie în necesităţile identificate prin Planul Naţional de Dezvoltare, Planul de
Dezvoltare Regional şi Planul Local de Acţiune pentru Mediu în Judeţul Argeş privind
îmbunătăţirea infrastructurii. Lucrările prevăzute a se realiza în cadrul proiectului de
investiţii, sunt aferente sectorului de mediu „Apă şi apă uzată” şi vor contribui la:

1
dezvoltarea economică la nivel local, regional şi naţional, respectiv la creşterea
standardului de viaţă a locuitorilor şi protejarea mediului.
Conform priorităţilor din Planul de Implementare a Directivei 91/271/CEE, care
stabileşte o serie de cerinţe referitoare la sistemele de epurare şi evacuare a apelor uzate
din aglomerările urbane, prin proiectul de investiţii se va reabilita şi moderniza staţia de
epurare, prin intervenţii în punctele cheie: linia nămolului şi treapta biologică de epurare
a apei. Realizarea acestor investiţii răspunde necesităţilor identificate prin Directiva
91/271/CEE, transpusă în totalitate în legislaţia românească prin HG nr. 188/2002,
privind:
- protecţia şi funcţionarea normală a reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare;
- protejarea populaţiei şi a mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de
ape uzate.
Din analiza problemelor şi necesităţilor actuale, pentru domeniul Gospodăririi apelor
şi apelor uzate, identificate prin Planul Naţional de Dezvoltare, Planul de Dezvoltare
Regional şi Planul Local de Acţiune pentru Mediu în Judeţul Argeş se desprind două
domenii de intervenţie:
• reabilitarea staţiei de epurare
• reabilitarea reţelelor de canalizare
Într-o primă etapă, selectând problemele şi necesităţile identificate, prin proiect se va
interveni pentru reabilitarea staţiei de epurare, având în vedere importanţa îndeplinirii
condiţiilor de evacuare a apelor uzate la evacuarea în emisar în conformitate cu
Directiva 91/271/CEE. În selecţia problemelor şi necesităţilor identificate un rol
important l-au avut locuitorii şi agneţii economici din zona Staţiei de epurare.
Informaţiile transmise prin mass-media au contribuit la conştientizarea influenţei şi
importanţei calităţii mediului asupra calităţii vieţii. Astfel, motivele prioritare pentru
care această investiţie este necesar a se realiza, ţin atât de beneficiile sociale cât şi de
cele de mediu. Informarea cetăţenilor se va realiza pe toată durata proiectului, pentru ca
opinia publică să aibă o imagine cât mai realistă asupra proiectului în ansamblul său şi
astfel să poată participa activ la derularea proiectelor de dezvoltare durabilă a localităţii.
Doar fiind bine informaţi se pot implica în dezvoltarea comunităţii locale. De altfel, în
cadrul campaniei de conştientizare se are în vedere sondarea opinie publice atât în faza
de început a lucrărilor cât şi după 3 luni de la implementare. În prima fază vor fi reliefate
gradul de informare al cetăţenilor cu privire la problemele de mediu cu care se confruntă
zona, programul de finanţare al proiectului, beneficiarii şi modul în care va contribui
proiectul la eliminarea poluării mediului ambiant şi creşterea caliăţii vieţii locutorilor
din zonă prin eliminarea mirosurilor neplăcute şi reducerea zgomotului. În a doua etapă
se va arăta în ce măsură a crescut gradul de informare a populaţiei ca urmare a derulării
activităţilor din cadrul componentei de conştientizare publică a proiectului.

2
Indicatori cantitavi:

Grupuri Locuitorii Municipiului Câmpulung care au gospodăriile în zona Staţiei


ţintă de epurare şi în aval de aceasta, în număr de 2200, 12 agenţi economici, 4
instituţii publice, care îşi desfăţoară activitatea în zona respectivă, 16
persoane (personal operator) care beneficiază de instruire în cadrul
proiectului.
Beneficiar Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, operatorul serviciilor de
i finali canalizare şi epurare ape uzate, 38285 locuitori ai Municipiului
Câmpulung, 1082 agenţi economici, comunităţile locale aflate în aval de
Municipiul Câmpulung (4 comune şi 1 oraş cu o populaţie totală estimată
de 54500 locuitori).
Rezultate 1. Obiectivele din staţia de epurare care se reabilitează (linia nămolului,
estimate bazine de aerare, staţie de suflante, total 10 obiecte)
2. 16 persoane (personal operator) instruite
3. Nivel crescut de informare şi educare a populaţiei (4 conferinţe de
presă, 4 articole în presă, 90 postere, 10 banere, 800 pliante, 100 broşuri,
1 sondaj de opinie, publicitate radio/tv)
Activităţi 1.Constituirea echipei de proiect; 2. Achiziţia serviciilor de proiectare; 3.
de bază Realizarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor,
autorizaţiilor şi documentaţiei tehnice de execuţie a lucrărilor; 4. Oţinerea
avizelor şi autorizaţiei de construire; 5. Achiziţia publică pentru lucrările
de execuţie; 6. Execuţia lucrărilor; 7. Achiziţia serviciilor de instruire a
personalului implicat în exploatarea investiţiei; 8. Instruirea personalului
implicat în exploatarea investiţiei; 9. Achiziţia serviciilor de realizare a
campaniei de conştientizare publică; 10. Realizarea campaniei de
conştientizare publică; 11. Achiziţia serviciului de audit proiect şi
auditarea proiectului; 12. Monitorizarea, raportarea, evaluarea şi
publicitatea proiectului.

2. Stabilirea obiectivelor generale şi specifice

Principiile care ne conduc activitatea de comunicare sunt:


• Transparenţa – informarea beneficiarilor finali ai proiectului, a mass-mediei şi a
întregii comunităţi locale în legătură cu activităţile proiectului şi promovarea
rezultatelor acestuia;

• Constanţa în derularea activităţilor şi acţiunilor de comunicare cu privire la


derularea proiectului; fără constanţă comunicarea îşi pierde din caracteristicile de
bază devenind o acţiune singulară;

3
• Flexibilitatea în comunicare şi adaptarea la cerinţele mass-mediei şi ale grupurilor
ţintă privind modul de transmitere a informaţiilor;

• Neutralitatea politică – asigură o informare corectă şi obiectivă;

• Răspunderea publică pentru conţinutul şi modul în care se realizează comunicarea;

• Creşterea gradului de conştientizare a publicului cuprivire la proiectul „Reabilitarea


staţiei de epurare din Municipiul Câmpulung în vederea îmbunătăţirii calitative a
mediului înconjurător şi a protecţiei acestuia”privind obiectivele proiectului,
participarea financiară a Uniunii Europene, a Guvernului şi a Primăriei
Municipiului Câmpulung în cadrul proiectului ;

Misiune:
Să comunicăm şi să informăm eficient cetăţenii Municipiului Câmpulung precum
şi partenerii nostri astfel încât să stimulăm dezvoltarea locală, în condiţiile în care oraşul
nostru a fost desemnat ca “pol de dezvolatre regională” prin Programul de Dezvolatre
Naţională şi să promovăm oraşul şi zona în Romania şi în Europa. Primăria Municipiului
Câmpulung susţine dezvoltarea şi interesele de dezvoltare ale comunităţii locale fiind
puntea de legătură între acestea, autorităţile naţionale, sectorul privat, organizaţiile non-
guvernametale pentru promovarea şi implementarea unor politici de dezvoltare locală
coerente şi viabile.

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului


Obiectivul general 1: Conformarea la reglementările naţionale şi ale UE prin
constituirea unui sistem de gospodărire a apelor uzate conforme cu standardele UE
Obiectivul urmăreşte Prioritatea 2 din Planul Naţional de Dezvoltare 2004-2006,
respectiv „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, energetice şi
aigurarea protecţiei mediului”, care pune accent pe dezvoltarea sistemelor performante
de management a resurselor naturale de apă, prin realizarea de investiţii în reţele de
canalizare şi staţii de epurare adecvate. Proiectul vizează priorităţile Directivei
91/271/CEE, care se referă la modernizarea şi construirea staţiilor de epurare a apelor
uzate, reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare urbană.
Prin investiţiile realizate în cadrul proiectului, se asigură conformarea sistemelui de
gospodărire a apelor uzate din Municipiul Câmpulung la cerinţele Uniunii Europene.

Obiectivul general 2: Reabilitarea mediului şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor


Municipiului Câmpulung şi a celor din localităţile aflate în aval.
Reabilitarea mediului şi creşterea calităţii vieţii reprezintă două din aspectele cheie cu
impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei, la realizarea cărora contribuie în mod
nemijlocit proiectul de Reabilitare a staţiei de epurare din Municipiul Câmpulung în
vederea îmbunătăţirii calitative a mediului şi a protecţiei acestuia.
4
În Planul Naţional de Dezvoltare 2004-2006 au fost identificate un număr de
priorităţi ce au ca obiectiv „îmbunătăţirea calitativă a mediului şi protecţia acestuia”, şi
care, în general, „conduc la îmbunătăţirea calităţii vieţii”:
• Gestionarea deşeurilor şi controlul gospodăririi apelor, ce conduc la creşterea
atractivităţii zonelor pentru investiţii;
• Concentrarea atenţiei asupra calităţii aerului;
• Prevenirea şi controlul integrat al poluării.
Astfel, prin realizarea proiectului, s-a stabilit atingerea unui obiectiv care este în
concordanţă cu obiective definite în Planul Naţional de Dezvoltare şi în Planurile
naţionale, regionale şi locale de acţiune pentru mediu.

Obiectivul general 3: Facilitarea dezvoltării economice a zonei


Investiţiile de mediu nu reprezintă doar un cost impus de conformarea la standardele
Uniunii Europene, ci şi o oportunitate de creştere economică, prin mărirea atractivităţii
localităţii.
Obiectivul reflectă obiectivul general al programului Phare CES 2006, în cadrul
căruia, „prin proiecte de investiţii viabile în domeniul mediului”, în conformitate cu
Planul Naţional de Dezvoltare, se sprijină creşterea economică la nivel naţional şi
regional, pornind de la nivel local.
Realizarea proiectului privind Reabilitarea staţiei de epurare din Municipiul
Câmpulung în vederea îmbunătăţirii calitative a mediului şi a protecţiei acestuia, prin
rezultatele sale, contribuie la asigurarea unui mediu curat, fără poluarea factorilor de
mediu (apă, aer, sol). Prin eliminarea mirosurilor neplăcute, prin reducerea zgomotului,
prin faptul că nu vor mai fi necesare suprafeţe suplimentare de teren pentru uscarea
nămolului, prin calitatea asigurată apei deversată în emisar se crează condiţii pentru
dezvoltarea economică a zonei, care se poate realiza în domenii precum turism, servicii
etc.

Obiectivul specific: Îmbunătăţirea funcţionării staţiei de epurare a apelor uzate din


Municipiul Câmpulung şi asigurarea calităţii apelor uzate la evacuarea în emisar în
conformitate cu Directiva 91/271/CEE.
Proiectul propune pentru linia de tratare a nămolului o schemă nouă, eficientă, care
după concentrarea mecanică a nămolului brut asigură vehicularea unei mici cantităţi de
nămol, reducând astfel volumul de fermentare şi suprafaţa platformelor de uscare nămol
necesare, precum şi costurile de exploatare. În final cantitatea de nămol deshidratat, cu
umiditatea de cca. 75%, va fi de 8 m3/zi, uşor de manipulat şi transportat, faţă de 40
m3/zi cu 98% umiditate în prezent.
Beneficiile de mediu ale investiţiei ce se va realiza, pot fi apreciate şi prin asigurarea
calităţii apelor uzate la evacuarea în emisar, care vor fi în conformitate cu normele
tehnice anexă la Directiva 91/271/CEE, respectiv NTPA 001/2002.
Astfel se va îmbunătăţi calitatea apei râului Târgului, unde sunt deversate apele uzate
epurate, iar locuitorii din Municipiul Câmpulung şi din localităţile aflate în aval vor
5
beneficia de o apă mai curată. Acest lucru este cu atât mai important cu cât în zona
Colibaşi, aflată în aval de Municipiul Câmpulung, se captează apă din râu pentru
alimentarea cu apă a localităţii. Realizarea investiţiei, va elimina efectele negative pe
care deversările în râu a apei uzate epurate necorespunzător le avea şi asupra florei şi
faunei.

Obiectivele specifice ale componentei de conştientizare publică a proiectului sunt:


1. Promovarea serviciilor create prin realizarea proiectului
2. Conştientizarea publică privind implicarea Uniunii Europene în realizarea
proiectului
3. Asigurarea vizibilităţii continue şi mediatizarea derulării proiectului şi a
rezultatelor acestuia
4. Creşterea nivelului de informare şi educare a populaţiei privind beneficiile
aduse de realizarea proiectului în ceea ce priveşte protecţia mediului
Comunicarea la nivel local presupune:
- Permanentizarea unei relaţii corecte şi de colaborare cu presa în calitatea sa de
canal de comunicare pentru asigurarea vizibilităţii acţiunilor administraţiei
publice locale la nivelul local şi zonal şi care să garanteze transparenţa utilizării
fondurilor publice. Presa reprezintă de asemenea sursa de feedback din partea
opiniei publice;
- Creşterea transparenţei utilizării fondurilor europene şi diseminarea la nivel
local/zonal a informaţiilor privind politicile Uniunii Europene în domeniul
dezvoltarii locale şi regionale, instituţiile şi valorile europene;
- Dezvoltarea comunicării parteneriale, prin intermediul grupurilor de lucru, în
scopul armonizării informaţiilor şi asigurării coerenţei documentelor şi acţiunilor
realizate la nivel local;
- Difuzarea planificată şi continuă de informaţii privind implementarea programelor
şi aplicarea principiului transparenţei în rândul potenţialilor beneficiari si a
publicului larg;
- Promovarea proiectelor de succes în vederea diseminării bunelor practici;
- Exemplificarea unor activităţi care au afectat succesul pentru a se evita repetarea
greşelilor.
- Promovarea şi creşterea vizibilităţii proiectelor şi programelor derulate de
Primăria Municipiului Câmpulung în calitatea ei de multiplicator de informaţie
europeană la nivel local;
- Continuarea dezvoltarii institutionale este condiţionată de o comunicare internă
eficientă care să asigure schimbul de informaţii şi idei la nivelul departamentelor
funcţionale şi al salariaţilor.

6
- Îmbunătăţirea fluxului intern de comunicare în cadrul Primăriei Municipiului
Câmpulung;
- Eficientizarea comunicării între Primăria Municipiului Câmpulung şi instituţiile
de la nivelul central (Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuintei, reprezentantele organismelor
europene la Bucuresti, etc.);
- Înţelegerea de către categoriile de public ţintă a rolului, responsabilităţilor şi
serviciilor Primăriei Municipiului Câmpulung

Îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului „Reabilitarea


staţiei de epurare din Municipiul Câmpulung în vederea îmbunătăţirii calitative a
mediului înconjurător şi a protecţiei acestuia” înseamnă realizarea activităţilor din
campania de conştientizare şi anume:
Activitatea 1 – publicitate vizuală, diseminare informaţii
 Un panou pentru afişare temporară
 O placă pentru amplasare permanentă
 Un eveniment de închidere a proiectului
 Apariţii de interviuri, ştiri în mass-media locală
Activitatea 2 – conştientizare publică prin comunicare şi promovare
a) Elaborarea strategiei de conştientizare prin:
 4 conferinţe de presă
 4 articole presă,
b) Materiale publicitare:
 90 postere
 10 bannere
 800 pliante
 100 broşuri
c) Publicitate radio/tv
d) Sondaj de opinie

3. Identificarea publicului ţintă

Entităţile implicate în administrarea proiectului:

7
- Autorităţile de Contractare/Management – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor;
- Agenţia de Dezvoltare 3Sud Muntenia;
Grupurile ţintă:
- locuitorii Municipiului Câmpulung care au gospodăriile în zona Staţiei de epurare
şi în aval de aceasta;
- agenţii economici şi instituţiile publice care îşi desfăşoară activitatea în zona
respectivă.
- persoanele (personal operator) care beneficiază de instruire în cadrul proiectului.
Beneficiarii direcţi:
- locuitorii Municipiului Câmpulung care au gospodăriile în zona Staţiei de epurare
şi în aval de aceasta;
- agenţii economici şi instituţiile publice care îşi desfăşoară activitatea în zona
respectivă;
- Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, care prin realizarea proiectului
îndeplineşte obiectivele din strategia locală de dezvoltare, contribuind astfel la
atingerea obiectivelor autorităţilor naţionale şi regionale definite în strategiile de
mediu şi în documentele programatice pentru mediu şi căruia îi creşte
capacitatea managerială în perspectiva implementării unor proiecte viitoare;
- Operatorul serviciilor de canalizare şi epurare ape uzate, care preia în expoatare
Staţia de epurare reabilitată şi modernizată şi care va beneficia de personal instruit
în cadrul proiectului pentru exploatarea investiţiei.
Beneficiarii indirecţi:
- toţi locuitorii Municipiului Câmpulung care în urma finalizării proiectului
beneficiază în mod indirect de îmbunătăţirea calităţii mediului;
- agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Câmpulung, care în
urma finalizării proiectului pot beneficia în mod indirect de dezvoltarea
economică a zonei;
- comunităţile locale (4 comune şi 1 oraş, cu o populaţie totală estimată de 54500
locuitori) aflate în aval de Municipiul Câmpulung, care vor beneficia de o apă mai
curată, având în vedere că în urma realizării proiectului, parametrii apelor uzate
epurate care sunt deversate în râul Târgului vor fi conform normelor tehnice
anexă la Directiva 91/271/CEE–NTPA 001/2002.
Publicul larg şi mass-media
- publicul avizat, educat, cu un bagaj de cunoştinţe, activ la nivel local în
dezvoltarea comunităţii locale;
- ceilalţi membri ai comunităţi locale, chiar dacă sunt mai puţin activi în procesul
de dezvoltare a comunităţii;
- mass-media, în calitate de formator de opinie publică şi de mediator şi
multiplicator al informaţiei.

4. Instrumente şi mijloace de comunicare


8
În alegearea instrumentelor şi mijloacelor de comunicare s-au avut în
vedere categoriile de grupuri-ţintă dar şi publicul larg, în general, care are nevoie
de informaţii. Pentru ca informaţia să ajungă în timp util la publicul larg şi să îşi
atingă scopul un rol important îl are modalităţilor de comunicare. Pentru acest
proiect se au în vedere următoarele instrumente şi mijloace de comunicare:
- televiziune şi radio (comunicate, interviuri, ştiri, anunţuri): mass-media
specializată care vizează publicul larg dar şi publicul specializat, care să se
implice activ în dezvolatrea comunităţii locale; prezintă avantajul că poate fi
ascultată şi văzută de un număr mare de persoane;
- presa scrisă locală şi regională (anunţuri, comunicate, ştiri, interviuri): accesibilă
publicului larg, cu avantajul că informaţia poate fi adaptată categoriei căreia i se
adresează, precisă, cu o poziţionare avantajoasă în paginile ziarului;
- relaţia cu media (articole şi conferinţe de presă): asigură participarea tuturor
reprezentanţilor mass-mediei, cu o comunicare în sens dublu şi o implementare
rapidă;
- organizarea de evenimente (realizarea evenimentului de închidere a proiectului,
realizarea unui sonadj de opinie în două etape): oferă posibilitatea realizării
contactului direct cu audienţa: mass-media, beneficiari, actori implicaţi în
derularea proiectului, viitori parteneri; interactivitate;
- realizarea de publicaţii: postere, pliante şi broşuri;
- publicitate stradală şi de interior: panou publicitar temporar, plăcuţă publicitară
permanentă, bannere de exterior şi de interior

5. Perioada de implementare

Conform planului de acţiune al proiectului, activităţile cuprinse în campania de


conştientizare publică se vor desfăşura pe toată durata proiectului respective 11 luni şi
vor fi eşalonate pe luni, săptămâni şi zile conform calendarul stabilit pentru aceste
activităţi.

Calendarul de activităţi

Acţiuni si instrumente Calendar


Anunţuri, comunicate, ştiri În funcţie de necesităţi minim un comunicat de
presă sau un anunţ/lună iar ştirile vor fi date în
mass-media audio/video cel puţin o dată pe
săptămână, cu înnoiri periodice ale informaţiilor
furnizate;
Interviuri Cel puţin o dată la 3 luni dar pot fi şi mai des, în
funcţie de solicitările mass-mediei; nu se vor

9
suprapune ca şi dată de apariţie cu comunicatele,
articolele şi conferinţele de presă organizate tot
în cadrul acestui proiect
Articole şi conferinţe de presă Cel puţin o dată la 3 luni, fără a se suprapune cu
celelalte instrumente de publicitate utilizate în
presa scrisă
Postere, pliante şi broşuri Realizarea acestor publicaţii va începe după
realizarea procedurii de achiziţie a serviciilor de
realizare a campaniei de conştientizare publică
Sondaj de opinie Se va realiza în două etape, după terminarea
procedurii de achiziţie a serviciilor de realizare a
campaniei de conştientizare publică, prima etapă
la două luni după începerea lucrărilor de
reabilitare a staţiei de epurare iar a doua etapă la
3 luni de la implementare
Panou publicitar temporar, plăcuţă Panoul publicitar va fi afişat pe toată perioada
publicitară permanentă, bannere de derulării proiectului; plăcuţa plubicitară
exterior şi de interior permanentă va fi afişată după terminarea
proiectului şi încheierea procesului verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, dar nu mai
târziu de o lună de la încheierea acesteia;
bannerele vor fi afişate pe toată durata
proiectului. Toate aceste materiale de publicitate
stradală vor fi realizate de câştigătorul desemnat
în urma derulării procedurii de achiziţie a
serviciilor de realizare a campaniei de
conştientizare publică
Pagina web a primăriei Toate informaţiile referitoare la derularea
proiectului vor fi postate şi pe pagina de Internet
a primăriei
Evenimente După terminarea proiectului câştigătorul
desemnat în urma derulării procedurii de
achiziţie a serviciilor de realizare a campaniei de
conştientizare publică va organiza un eveniment
de închidere a proiectului.

10
6. Metodele de monitorizare şi evaluare

Acţiuni şi Public-ţintă Avantaje Indicatori de eficacitate


instrumente
Anunţuri, comunicate, Publicul larg dar şi Pot fi ascultate şi văzute de Nr. de anunţuri, communicate
ştiri în mass-media publicul specializat, care un număr mare de persoane; = cel puţin 4
audio/video şi scrisă să se implice activ în au un impact mare în randul Nr. de ştiri = cel puţin 44
dezvolatrea comunităţii populaţiei; sunt rentabile
locale
Interviuri Atât grupurile ţintă cât şi Posturile de radio şi tv Nr. de interviuri = cel puţin 4
opinia publică în general precum şi ziarele locale sunt
dar şi potenţiali populare în comunitate
colaboratori Pot fi difuzate la ore de
maxima audienţă şi postate
avantajos în gainile ziarelor
Articole şi conferinţe Opinia publică în general, Formate personalizate Nr. articole = 4
de presă avizată sau mai puţin Notoritatea canalului de presă Nr. conferinţe de presă = 4
avizată în domeniu, actuali utilizat
şi potenţiali colaboratori Comunicare în sens dublu
Implemetare rapidă

Postere, pliante şi Publicul larg dar şi cel Promovează imaginea Nr. de postere afişate
broşuri specializat, actuali şi instituţiilor implicate în 3 tipuri x 30 buc/tip = 90 buc.
viitori colaboratori proiect Nr. de pliante = 800 buc.
Oferă informaţie completă Nr. de broşuri = 100 buc
Relevanţă ridicată a Nr. solicitări de publicaţii
conţinutului Nr. comentariilor/reacţiilor
Pot fi recitite şi/sau
retransmise

11
Sondaj de opinie Va cuprinde persoane şi Contact direct cu grupurile Nr. sondaje de opinie realizate
agenţi economici din ţintă şi cu beneficiarii direcţi în prima etapă şi în a doua
grupurile ţintă, beneficiarii şi indirecţi etapă
direcţi şi beneficiarii Furnizează informaţii Creşterea gradului de informare
indirecţi obiective despre gradul de a populaţiei cu 20%
informare şi percepere asupra
proiectului
Panou publicitar Publicul larg dar şi cel Impact mare prin amplasarea 1 panou publicitar temporar
temporar, plăcuţă specializat, actuali şi în locuri strategice 1 plăcuţă publicitară
publicitară viitori colaboratori Mesaj concis permanentă
permanentă, bannere Întăreşte mesajele transmise 10 bannere (9 de exterior şi 1
de exterior şi de prin alte canale de media de interior)
interior Oportunitatea de a fi văzut
Pagina web a Publicul larg dar şi cel Uşor de accesat Nr. de comentarii pe forum
primăriei specializat, actuali şi Permite interacţiunea cu
viitori colaboratori publicul
Promovează identitatea
instituţiilor implicate şi în
principal a primăriei
Evenimente Instituţiile implicate în Realizarea unui schimb de Nr. de participanţi
derularea proiectului idei între participanţi Nr. de articole/ştiri generate în
Reprezentanţi ai societăţii Contactul direct cu audienţa mass-media
civile
Mass media locala
Colaboratori

12
7. Bugetul aferent activităţilor prevăzute

Conform proiectului, pentru realizarea componentei de conştientizare a fost alocată


suma de 5200 euro în care se vor executa, de către o firma specializată desemnată în
urma derulării procedurii de achiziţii, următoarele:

Activitatea 1 – publicitate vizuală, diseminare informaţii


- un panou temporar, pe perioada construcţiei, aprox. 200 euro
- o plăcuţă permanentă, aprox. 200 euro
- un eveniment de închidere a proiectului – aprox. 200 euro
- apariţii în ziare, presa locală, radio şi tv. local – fără costuri, ca interviuri şi ca
ştiri.

Activitatea 2 - conştientizare publică prin comunicare şi promovare


- 4 conferinţe de presă x 100 euro/buc = 400 euro
- 4 articole în presă x 100 euro/articol = 400 euro
- 1 sondaj de opinie realizat în două etape - 3 pers. x 3 zile x 100 euro/zi = 900 euro
- materiale publicitare:
- 90 postere x 10 euro/buc = 900 euro
- 10 banere x 15 euro/buc = 150 euro
- 800 pliante x 0,5 euro/buc = 400 euro
- 100 broşuri x 6 euro/buc = 600 euro
- publicitate radio/tv: 1450 euro
- publicarea informaţiile pe pagina de Internet a primăriei - fără costuri

8. Concluzii

Realizarea campaniei publice de informare, în cadrul acestui proiect, prezintă


importanţă atât prin prisma asigurării transparenţei decizionale în administraţia publică
dar mai ales prin realizarea unei informări prompte şi obiective a cetăţenilor despre
importanţa realizării investiţiei şi modul în care o staţie de epurare care răspunde
normelor europene elimină impactul negativ pe care îl are deversarea în râu a apelor
uzate menajere neepurate corespunzător, din punct de vedere al protecţiei mediului.
Astfel opinia publică va lua cunoştinţă de modul în care realizarea proiectului va
îmbunătăţi calitatea vieţii locuitorilor din punct de vedere al eliminării mirosurilor
neplăcute şi al reducerii zgomotului în zonă.
În concordanţă cu obiectivul general al Programului Phare CES 2006,obiectivul
acestei scheme este “asigurarea sprijinului pentru Guvernul României pentru dezvoltarea
şi implementarea unui program naţional integrat multianual în diferite sectoare ale
mediului. Schema va contribui la reabilitarea mediului, va duce la creşterea calităţii
vieţii şi va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei din România”.
13
În deplină concordanţă cu acest obiectiv şi având în vedere problemele economice
cu care se confruntă municipiul, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung încearcă să
identifice soluţii rapide pentru crearea unei infrastructuri de mediu care să corespundă
cerinţelor din planurile naţionale, regionale şi locale de dezvoltare.
Realizarea unei astfel de infrastructuri va contribui în mod direct la procesul de
dezvoltare locală a Municipiului Câmpulung prin creşterea atractivităţii zonei în sensul
atragerii de investiţii, şi indirect, la dezvoltarea judeţului, regiunii şi întregii ţări, prin
rezolvarea problemelor de mediu identificate. Pentru atingerea acestor obiective, un rol
important îl are realizarea proiectului de Reabilitare a staţiei de epurare din Municipiul
Câmpulung în vederea îmbunătăţirii calitative a mediului înconjurător şi a protecţiei
acestuia.
Îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului „Reabilitarea
staţiei de epurare din Municipiul Câmpulung în vederea îmbunătăţirii calitative a
mediului înconjurător şi a protecţiei acestuia” şi implicit realizarea activităţilor
propuse în cadrul acestei campanii vor avea ca efect nu numai informarea opiniei
publice dar şi stimularea participării active a cetăţenilor în luare adeciziilor privind
programele de dezvoltare locală. Realizarea proiectului va conduce indirect la rezolvarea
problemelor de mediu ale judeţului, respectiv ale Regiunii Sud Muntenia.
Proiectul privind „Reabilitarea staţiei de epurare din Municipiul Câmpulung în
vederea îmbunătăţirii calitative a mediului înconjurător şi a protecţiei acestuia”, continuă
investiţiile făcute pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare şi vine în
continuarea proiectului realizat iniţial cu circa 20-25 ani în urmă, când s-a executat
etapizat canalizarea şi staţia de epurare în Municipiul Câmpulung.
Proiectul are în vedere realizarea unei staţii performante, care să realizeze o
epurare avansată, adaptată cerinţelor în domeniul epurării apelor uzate. Proiectul aduce
îmbunătăţiri situaţiei actuale, eliminând deficienţele existente şi asigurând premisele
pentru regenerarea mediului înconjurător prin deversarea în râu a apei uzate epurate
corespunzător.
Conştientizarea, în rândul opiniei publice, a importanţei derulării proiectului
precum şi atingerea indicatorilor stabiliţi, constituie obiectivul central al acestei
campanii publice iar asigurarea unei colaborări eficiente cu mass media va contribui la
realizarea obiectivelor specifice ale componentei de conştientizare publică a
proiectului şi anume: promovarea serviciilor create prin realizarea proiectului;
conştientizarea publică privind implicarea Uniunii Europene în realizarea proiectului;
asigurarea vizibilităţii continue şi mediatizarea derulării proiectului şi a rezultatelor
acestuia; creşterea nivelului de informare şi educare a populaţiei privind beneficiile
aduse de realizarea proiectului în ceea ce priveşte protecţia mediului

14
Acest material este realizat în cadrul proiectului „Reabilitarea staţiei de
epurare din Municipiul Câmpulung în vederea îmbunătăţirii calitative a
mediului înconjurător şi a protecţiei acestuia”, derulat de către Municipiul
Câmpulung, reprezentat prin Consiliul Local, cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene prin Programul Phare – CES 2006 „Schema de investiţii pentru
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.

Editor:Primăria Municipiului Câmpulung


Adresa:Str. Negru Vodă nr. 127, Câmpulung, Judeţ Argeş, Cod 115100
Telefon:+40-248-511034
Fax:+40-248-511036
E-mail:campulung@muscel.ro
Web: www.primariacampulung.ro

© decembrie 2008

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a


Uniunii Europene.

15