Sunteți pe pagina 1din 48

CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

LA SC Trident SRL

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE CÂMPULUNG


MUSCEL

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

PROIECT DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ

Cadrul didactic îndrumător: lect. Univ. Dr. ODI MIHAELA


ZARNESCU

Student: LUNGU V. VASILE

ANUL: III FR

CENTRUL TEHNOLOGIC: FOCSANI

Câmpulung Muscel,

1
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

2010-2011
2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE CÂMPULUNG


MUSCEL

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZĂRILOR


CORPORALE

SC TRIDENT SRL

Cadrul didactic îndrumător: lect. Univ. Dr. ODI MIHAELA


ZARNESCU

Student: LUNGU V. VASILE

ANUL: III FR

CENTRUL TEHNOLOGIC: FOCSANI

2
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Câmpulung Muscel,

2010-2011

Cuprins:
INTRODUCERE…pag.04
Capitolul I. Contabilitatea imobilizărilor corporale
1.1 Definiţie şi recunoaştere…pag.07
1.2. Contabilitatea operaţiunilor privind intrarea şi ieşirea
imobilizărilor corporale…pag.12
1.3. Contabilitatea amortizării…pag.16
Capitolul II. Studiu de caz, privind imobilizările
corporale la SC TRIDENT SRL
2.1 Descrierea Societăţii Comerciale…pag.18
2.2 Contabilitatea imobilizărilor la SC TRIDENT SRL…pag.22

Capitolul III. APLICAŢIE INFORMATICĂ DE GESTIUNE

3.1.Aplicatie: Înregistrarea unui mijloc fix, completarea


planului de amortizare aferent mijlocului fix şi generarea notei
contabile de amortizare lunară…pag.25

Capitolul IV.Concluzii şi propuneri…pag.27


Bibliografie…pag.31

3
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Motto:

,, Contabilitatea este una din cele mai sublime creații ale


spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o
folosească în gospodăria sa.”

INTRODUCERE:

Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a


societății omenești, din nevoia de a cunoaște volumul de muncă
vie și materializată cheltuită și rezultatele producției și
schimbului. Ea a izvorât din cerințele activității practice și s-a
perfecționat continuu ca o consecință firească a dezvoltării
relațiilor economice de producție și de schimb.

Prima definiție dată contabilității aparține italianului Luca


Paciolo, fiind formulată în lucrarea sa “Summa de Arittmetica,
Geometria, Propotioni et Proportionalita’’ care a apărut în Veneția
în anul 1494. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de
principii și reguli privind înregistrarea în partida dublă a averii ce
aparține unui negustor, precum și la toate ce aparțin acestuia, în
ordinea în care au loc. În concepția sa, partida dubla este definită

4
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

prin prisma ecuației de schimb dintre avere și capital. Fiecare


5
mișcare sau tranzacție intervenită în masa averii implicit a
capitalului este reprezentată ca un raport dintre primire și dare ,
respectiv între debitor , cel care primește valoarea și creditor , cel
care o avansează .

Contabilitatea este astăzi o știință economică


specializată în gestiunea valorilor separate patrimonial
inclusă în familia științelor sociale. De aceea, împreună cu alte
științe de aceeași vocație, sunt tratate ca o grupa distinctă de
științele economice generale.

Obiectul contabilității constă în evidenta, calculul,


analiza și controlul raporturilor de schimb dintre alocarea și
finanțarea, destinația și proveniența, utilizarea și reproducția
valorilor economice separate patrimonial, cu dezvăluirea situației
nete financiare a patrimoniului , precum și a rezultatelor
obținute.

În prezent actul normativ de bază care reglementeaza


modul de organizare și de conducere a evidenței contabile este
Legea Contabilității nr.82/1991. Acest act normativ conține
reglementări unitare cu privire la organizarea sistemului contabil
din România atât pentru agenții economici cât și pentru celelalte
entități, inclusiv pentru instituțiile publice.

5
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Pentru agenții economici evoluția sistemului contabil a


6
cunoscut schimbări structurale importante marcate prin:

-H.G. nr.704/1994 – odată cu aprobarea Regulamentului de


aplicare a Legii Contabilității a apărut și planul de conturi aplicabil
tuturor agenților economici;

-O.M.F.P. nr.94/2001 – aprobă Reglementările contabile cu


Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu
Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile unităților
economice care îndeplinesc criteriile de marime menționate în
actul normativ;

-O.M.F.P.nr.306/2002– aprobă reglementările contabile


simplificate, armonizate cu Directivele Europene aplicabile
unităților economice care se situează sub limita stabilită,
considerate că fac parte din întreprinderile mici și mijlocii care au
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2003.

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009-


pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, M. Of. nr. 766 și 766 bis din 10 noiembrie
2009, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2010.
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1752/2005 privind
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, M. Of. nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, cu
modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea
6
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și


7
capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009.

-Ordinul Ministerului Economiei si Finanțelor nr.


3512/2008

Se poate afirma că o dată cu aplicarea ultimelor patru acte


normative, sistemul contabil românesc al agenților ecomomici a
fost reformat răspunzând atât necesităților de informare a
utilizatorilor cât și cerințelor de armonizare cu Directivele
Europene și cu Standardele internaționale de Contabilitate.

Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activităților


prin care se realizează obiectivele privind obținerea și folosirea
mijloacelor financiare necesare desfășurarii normale a producției,
înregistrarea și evidența în expresie valorică a activității
economice din cadrul întreprinderii; urmărește utilizarea eficientă
a resurselor, desfășurarea ritmică a activității, semnalează
fenomenele care influențează nivelul profitului și reducerea
costurilor etc.

Funcțiunea financiar-contabilă are implicații în activitatea


generală de gestiune, în asigurarea fondurilor necesare pentru
salarii, materii prime și materiale, utilaje etc.

Un rol important revine activităților ce țin de exercitarea


funcțiunii financiar-contabile cu privire la contractarea creditelor
în momentele potrivite pentru desfășurarea normală a producției,

7
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

folosirea judicioasă a disponibilităților banești, încasarea


8
creanțelor, dimensionarea corectă a rezervelor etc.

Capitolul I Contabilitatea imobilizărilor corporale

1.1 Definiţie şi recunoaştere

8
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16,


9
Contabilitatea imobilizărilor corporale. Ultima revizuire a
Standardului a avut loc în anul 2009, acesta intrând în vigoare de
la 1 ianuarie 2010.
Ca şi celelalte Standarde Internaţionale de Raportare
Financiară, Standardul nr. 16 se referă, în traducere strictă, la,
Terenuri, clădiri, construcţii şi echipamente “, preluat în versiune
românească prin, Imobilizări corporale.

Obiectivul
Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 16, Imobilizări
corporaleare ca obiectiv, descrierea tratamentului contabil
pentru imobilizări corporale astfel încât utilizatorii situaţiilor
financiare să poată discerne cu privire la informaţiile despre
investiţia unei entităţi în imobilizările sale corporale şi la
modificările dintr-o astfel de investiţie. Problema principală în
contabilizarea imobilizărilor corporale este identificarea
momentului de recunoaştere a acestor active, a valorii contabile
şi a cheltuielilor cu amortizarea şi cu pierderile din depreciere
aferente “.IAS 16 este aplicabil contabilizării imobilizărilor
corporale, cu următoarele excepţii:
- Imobilizările corporale deţinute pentru vânzare, întrucât ele
constituie obiectul IFRS 5” Active imobilizate obţinute pentru
vânzare şi activităţi întrerupte “;
- Activele biologice aferente activităţilor agricole – intră în aria
de aplicabilitate a IAS 41 “Agricultura”;

9
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

- Activele de exploatare şi de evaluare – constituie obiectul IFRS 6


10
“Exploatarea şi evaluarea resurselor minerale”;
- Concesiunile miniere şi rezervele minerale: petrol, gaze
naturale, cărbune, resurse naturale neregenerabile.

Terminologia utilizată de Standard


Potrivit Standardului, imobilizările corporale sunt acele active
care îndeplinesc cumulativ două condiţii:
A) sunt deţinute pentru a fi utilizate în producţia de bunuri şi
prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi
folosite în scopuri administrative;
B) se preconizează a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.
În Standard mai sunt folosiţi şi următorii termeni:
- Valoare contabilă – este valoarea la care un activ este
recunoscut în bilanţ după scăderea amortizării acumulate până la
acea dată, precum şi a pierderilor cumulate din depreciere;
- Valoarea amortizabila – reprezintă costul activului sau o altă
valoare substituita costului în situaţiile financiare, din care s-a
scăzut valoarea reziduală;
- Valoarea reziduală – este suma estimată pe care o entitate ar
putea să o otina în momentul de faţă din cedarea unui activ, după
deducerea costurilor estimate ale cedării, dacă activul ar fi deja
de varstasi condiţiile preconizate pentru finalul duratei sale de
viaţă;
- Amortizarea – este alocarea sistematică a valorii amortizabile
a unui activ pe întreaga sa durata de viaţă utilă;

10
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

- Valoare justa – reprezintă suma pentru care un activ ar


11
putea fi schimbat de
bună voie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul
unei tranzacţii cu preţul bunului determinat obiectiv;
- Valoarea recuperabila – este cel mai ridicat preţ net de
vânzare al unui activ şi valoarea sa de utilizare;
- Costul – reprezintă suma plătită în numerar sau echivalente
de numerar, ori valoarea justă a altor contraprestaţii efectuate
pentru achiziţionarea unui activ, la data achiziţiei sau la data
construcţiei acesteia;
- Pierderea din depreciere – reprezintă diferenţa dintre valoarea
contabilă şi valoarea recuperabilă;
- Durata de viaţă utilă – este perioada în care un activ este
prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate, sau
numărul de unităţi de producţie similare preconizate să se obţină
din active de către o entitate;
- Durata de viaţă utilă – este fie perioada de timp de-a lungul
căreia un activ se aşteaptă a fi utilizat de către întreprindere fie
numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare ce se
aşteaptă a fi obţinute de către întreprindere din utilizarea
activului.

Recunoaşterea ca active a imobilizărilor corporale


Un element de imobilizări corporale este recunoscut că activ
dacă sunt îndeplinite simultan două condiţii:
- Activul va genera beneficii economiceviitoare pentru entitate;

11
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

- Costul activului poate fi evaluat în mod credibil.


12
Un element satisface prima condiţie de recunoaştere că activ,
stabilind gradul de certitudine a fluxului beneficiilor economice
viitoare pe baza evidentei disponibile în momentul recunoaşterii
iniţiale. Ca urmare a acestei certitudini, întreprinderea trebuie să
preia atât beneficiile, cât şi riscurile aferente activului.
Al doilea criteriu de recunoaştere, evaluarea credibilă a costului
activului, este de obicei satisfăcut deoarece la cumpărarea
activului costul de achiziţie sau cheltuielile ocazionate de achiziţie
sunt identificabile în mod cert. În cazul obţinerii unui mijloc fix în
regie proprie, măsurarea obiectivă a costului poate fi obţinută
luând în considerare tranzacţiile efectuate cu terţii pentru
achiziţionarea de materiale, forţa de muncă şi alte intrări
efectuate în procesul de producţie.1
Majoritatea pieselor de schimb şi a echipamentului de service
sunt înregistrate, de regulă, ca stocuri şi sunt recunoscute în
profit sau pierdere atunci când sunt consumate. Atunci când o
entitate se aşteaptă să folosească piesele de schimb şi
echipamentele pe mai multe perioade, acestea se pot încadra în
categoria terenurilor şi a mijloacelor fixe. Sunt considerate
mijloace fixe şi acele piese de schimb sau echipamente de service
care se folosesc numai în legătură cu un element de imobilizări
corporale.

1
Ionescu Cicilia - Contabilitate - baze si proceduri, Ed. Fundatiei Romania de Maine,
Bucuresti, 2007.

12
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Dacă părţile componente ale unei imobilizări corporale au


13
durate de viaţă utilă diferite sau aduc beneficii întreprinderii într-
un mod diferit, utilizându-se rate şi metode de amortizare diferite,
standardul recomanda recunoaşterea lor separată.
Elementele individuale din cadrul terenurilor şi al mijloacelor
fixe se identifica utilizând raţionamentul profesional în funcţie de
specificul întreprinderii. Uneori este indicat să se grupeze
elementele individuale nesemnificative (de exemplu matriţe,
unelte etc.) iar criteriile de definire şi recunoaştere să se aplice
valorii totale.
În anumite situaţii se pot achiziţiona terenuri şi mijloace fixe cu
scopul sporirii gradului de siguranţă sau de protecţie a mediului şi
al obţinerii de către întreprindere a unor noi beneficii viitoare.
Achiziţionarea unor asemenea imobilizări, chiar dacă nu cresc în
mod direct beneficiile economice viitoare ale unui mijloc fix, poate
fi necesară pentru că întreprinderea să obţină beneficii economice
viitoare din celelalte active ale sale.
Costurile ulterioare recunoaşterii iniţiale a unui element de
imobilizări corporale suporta două tratamente:
1. Costurile cu întreţinerea şi reparaţiile curenteale imobilizărilor
corporale nu sunt recunoscute în valoarea contabilă a
elementelor respective, întrucât ele nu respectă cele două
conditiii pentru recunoaserea ca active. Acest tip de costuri va fi
recunoscut în profitul sau pierderea perioadei.
2. Dacă o anumită componentă a activului corporal trebuie
înlocuită, atunci costul ei va majoră valoarea activului corporal

13
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

respectiv numai dacă sunt îndeplinite cele două condiţii de


14
recunoaştere că active.

Sistemul de documente financiar contabile

Obiectul evidentei operative îl constituie înregistrarea şi


reflectarea fenomenelor primare care au loc în unitate, adică
intrarea şi ieşirea de valori materiale şi băneşti, introducerea în
comun sau în folosinţă, precum şi existenţa lor într-un anumit loc
al unităţi sau la o anumită dată.

Documentele justificative trebuie să cuprindă ca


elemente:

- denumirea documentelor;
- denumirea şi sediul unităţii care a întocmit documentul;
- numărul şi denumirea părţilor care participă la
efectuarea operaţiunilor;
- conţinutul operaţiunilor şi temeiul legal al efectuării ei;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii
efectuate;
- semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea
operaţiunii, ale persoanelor însărcinate cu exercitarea vizei de
control financiar preventiv şi a persoanelor în drept să aprobe
operaţiunea respectivă;
- alte elemente impuse de caracterul operaţiunii.

14
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă,


15
creion chimic, maşina de scris, fără ştersături şi răzături. Erorile
se corectează prin tăierea cu linie a textului şi a cifrelor greşite,
astfel ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul
său cifră corectă.

Documentele care stau la baza intrării mijloacelor fixe în


unitate sunt:

1. , Procesul verbal de recepţie” pentru mijloacele fixe


independente care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice;
2. , Procesul verbal de recepţie” (preliminară sau definitivă)
în cazul utilajelor care necesită montaj, dar nu necesită probe
tehnologice, precum şi a clădirilor şi construcţiilor speciale cu
caracter administrativ şi social – cultural;
3. , Procesul verbal de punere în funcţiune” pentru utilajele
care necesită montaj şi probe tehnologice;,
Proces verbal de transformare” pentru recepţionarea
inventarului gospodăresc de natură mijloacelor fixe rezultat din
prelucrarea materialelor în atelierele proprii ale unităţii;
4. , Procesul verbal de predare – primire” a mijloacelor fixe
transferate;
5. , Bonul de mişcare a mijloacelor fixe” pentru mişcarea
mijloacelor fixe în cadrul unităţii;
6. , Contractul de închiriere” sau, Procesul verbal de
închiriere” pentru luarea în primire a mijloacelor fixe închiriate;

15
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

7. , Procesul verbal de dâre în custodie” pentru mijloacele


16
fixe primite în custodie.

Mijloacele fixe pot ieşi definitiv din gestiune prin casare,


vânzare, donaţie iar temporar prin concesiune, locaţie de
gestiune şi închiriere.

Casarea, adică scoaterea definitivă din funcţiune a mijloacelor


fixe prin demontare, dărâmare, etc. Este consemnată în
următoarele documente:

- Specificaţia privind mijloacele fixe propuse spre


scoaterea din funcţiune (casare) întocmite de secţiile,
laboratoarele sau serviciile care propun casarea, prin care
acestea se montează;
- Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor
fixe, de declasare a unor bunuri materiale, elaborat de către
comisia de casare, reprezintă documentul prin care se constată
îndeplinirea condiţiilor de casare, de aprobare şi executare a ei,
de consemnare a materialelor rezultate din casare, şi ca
document de înregistrare în evidenţă operativă şi în contabil.

1.2. Contabilitatea operaţiunilor privind intrarea şi


ieşirea de imobilizări corporale

Imobilizările corporale pot intra în întreprindere prin:

-aport în natura la capitalul social

16
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

-achizitionare de la furnizori interni/externi


17
-constructie în antrepriza sau regie proprie

-obtinere cu titlu gratuit, subvenţie, plus de inventar

Imobilizările corporale sunt contabilizate cu ajutorul


conturilor sintetice prin care se delimitează structural.

Sunt conturi de bilanţ sau de inventar care, d.p.d.v.


economic sunt conturi de activ. Se debitează cu valoarea
imobilizărilor intrate ca aport în natură, achiziţionate, realizate pe
cont propriu, primite cu titlu gratuit sau constatate ca plus de
inventar. În credit se înregistrează vânzări, lipsuri de inventar,
scoateri din funcţiune. Şoldul conturilor este debitor şi reprezintă
valoarea imobilizărilor corporale existente în societate la un
moment dat.

Operaţiuni privind intrarea mijloacelor fixe în folosinţă


permanenta:

a)Aportul în mijloace fixe la capitalul societăţii comerciale:

-subscrierea aportului în mijloace fixe:

456,,Decontări cu asociaţii = %

privind capitalul” 1011,,Capital subscris


nevărsat”

1043,,Prime de emisiune
sau aport”

17
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

-aducerea aportului în mijloace fixe:


18
212,,Construcţii” = 456,,Decontări cu
asociaţii

privind capitalul”

1011,,Capital subscris nevărsat” = 1012,,Capital subscris


vărsat”

b)Achiziţionarea mijloacelor fixe în baza facturii şi a procesului


verbal de recepţie se reflecta în contabilitate la preţul de achiziţie
astfel:

% = 404,,Furnizori de
imobilizări”

212,,Construcţii”

4426,,TVA deductibila”

c)Primirea mijlocului fix cu titlu sau constatate plus cu ocazia


inventarierii la valoarea actuala:
212,,Consructii” = 131,,Subvenţii pentru
investiţii”

d)Mijloace fixe intrate în patrimoniu ca urmare a terminării


lucrărilor de investiţii terminate,recepţionate şi trecute în
categoria mijloacelor fixe:

212,,Construcţii” = 231,,imobilizări corporale în


curs”

18
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Operaţiuni privind intrarea terenurilor:


19
a)Terenuri achiziţionate de la terţi la preţ de cumpărare

-achizitionarea terenurilor de la terţi:

% = 404,,Furnizori de imobilizări”

2111,,Terenuri”

4426,,TVA deductibila”

-plata furnizorilor de imobilizări prin viramente bancare:

404,,Furnizori de imobilizări” = 5121,,Conturi la bănci în lei”

b)Terenuri aduse ca aport la capital de către întreprinzătorii


individuali sau de către asociaţi la valoarea de aport:

2111,, Terenuri” = 456,,Decontări cu asociaţii privind


capitalul”

c)Terenuri primite cu titlu gratuit:

2111,,Terenuri” = 131,,Subvenţii pentru investiţii”

d)Amenajări de terenuri realizate pe cont propriu la cost de


producţie:

2112,,Amenajări de terenuri” = 722,,Venituri din producţia de


imobilizări

corporale”

Contabilitatea operaţiilor privind ieşirea imobilizărilor


corporale

19
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Imobilizările corporale pot ieşi din patrimoniul întreprinderii


20
prin :

- casare, vânzare, lipsuri constatate la inventar, cedări cu titlu


gratuit, schimb de active, alte cazuri de forţă majoră.

1. Ieşirea prin casare constituie o modalitate complexă


cuprinzând operaţii : demolarea, demontarea sau dezmembrarea
imobilizărilor corporale, valorificarea subansamblelor,
ansamblelor, pieselor componente şi a materialelor rezultate şi
scăderea din evidenta contabilă a acestor imobilizări corporale.

Scoaterea din funcţiune a imobilizărilor corporale cu


valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare
parţial recuperată se face cu aprobarea Consiliului de
administraţie. După obţinerea acestei aprobări se valorifica
componentele rezultate din casare fie prinvanzare, fie prin
utilizarea lor la executarea altor imobilizări corporale.2

Operaţiile economico-financiare de scoatere din funcţiune a


imobilizărilor corporale prin casare sunt :

1. Scăderea din evidenta contabilă a imobilizărilor


corporale:

Aceasta se face diferit în funcţie de valoarea recuperată


integral sau parţial pe calea amortizării şi se inregistreza pe baza
procesului verbal de scoatere din funcţiune astfel :

2
Ristea Mihai si colab., Contabilitatea societatilor comerciale, vol. I si II, Editura Universitara, Bucuresti, 2009

20
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

a) dacă valoarea este recuperată intergral pe calea


21
amortizării
281 = grupa 21

b) dacă valoarea de intrare este recuperată parţial pe seama


amortizării

% = grupa 21 valoarea intrata

281 amortizarea cumulata

6583 VCN

2.Cheltuieli ocazionate de scoaterea din funcţiune a


imobilizărilor corporale:sunt înregistrate după natura elementelor
de cheltuieli prin folosirea conturilor din clasa 6. Documentele pe
baza cărora se înregistrează aceste cheltuieli sunt :

- bon de consum

- stat de plată a salariilor

- situaţia de calcul a contribuţiei la asigurările sociale.

Clasa 6 = % total cheltuieli

Clasa 3

Clasa 4

3. Valorile materiale rezultate în urma


dezmembrărilor:constituie pentru întreprindere venituri şi se
înregistrează pe baza bonurilor de intrare astfel :

21
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Clasa 3 = 7588 valoarea materialelor


22
recuperate

1.3. Contabilitatea amortizării

În economia unităţilor patrimoniale,mijloacele de producţie,de


natură imobilizărilor corporale sau a capitalului
permanent,ocupă un loc important,fiind acea componentă a
patrimoniului care defineşte capacitatea tehnică de producţie sau
potenţialul de a crea venituri,în concordanţă cu obiectul de
activitate.
Grupa imobilizărilor corporale se împarte în două
categorii:terenuri şi mijloace fixe.
Pentru evidenţierea existentului şi mişcării(intrărilor şi ieşirilor)
imobilizărilor corporale sunt utilizate următoarele conturi
sintetice de gradul I :
211,,Terenuri şi amenajări de terenuri
212,,Construcţii
213,,Instalaţii tehnice,mijloace de transport,animale şi plantaţii
214,,Mobilier,aparatura birotica,echipament de protecţie a
valorilor materiale şi umane şi alte active corporale

22
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Contul sintetic de gradul I 211 ,,Terenuri şi amenajări de


23
terenuri funcţionează desfăşurat pe două conturi de gradul II
(subconturi),astfel:
2111 ,,Terenuri
2113 ,,Amenajări de terenuri
Contul sintetic de gradul I 213,,Instalaţii tehnice,mijloace de
transport,animale şi plantaţii funcţionează desfăşurat pe conturi
de gradul II,astfel:
2131 ,,Echipament tehnologic(maşini,utilaje şi instalaţii de
lucru)
2132 ,,Aparate şi instalaţii de măsură,control şi reglare
2133 ,,Mijloace de transport
2134 ,,Animale şi plantaţii

Toate aceste conturi sunt conturi de active imobilizate,cu


funcţie contabilă de conturi de active,deci îşi încep funcţiunea
prin debitare.3
Debitul acestor conturi reflecta intrările de imobilizări corporale
în întreprindere pe diverse căi:achiziţionate de la furnizori,aduse

3
Ristea Mihai si colab., Contabilitatea societatilor comerciale, vol. I si II, Editura Universitara, Bucuresti, 2009

23
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

ca aport la societate,primate prin donaţii cu titlu gratuit, investitii-


24
constructii,plusuri constatate la inventariere.
Creditul acestor conturi reflecta ieşirile de imobilizări corporale
din patrimonial întreprinderii pe diverse
căi:casare,vânzare,donaţii,lipsuri constatate,distrugeri datorită
calamitaţilor naturale.
Au şolduri debitoare care reflectă existentul la un moment dat.
Pentru evidenţierea amortizării imobilizărilor corporale se
utilizează contul sintetic de gradul I 281 ,,Amortizarea
imobilizărilor corporale__,care funcţionează desfăşurat pe conturi
de gradul II,astfel:
2811 ,,Amortizarea amenajărilor de terenuri
2812 ,,Amortizarea construcţiilor
2813 ,,Amortizarea instalaţiilor,mijloacelor de
transport,animalelor şi plantaţiilor
2814 ,,Amortizarea altor imobilizări corporale
Toate aceste conturi au funcţie de conturi rectificate ale valorii
de înregistrare a imobilizărilor corporale şi funcţie contabilă de
conturi de pasiv.Deci încep să funcţioneze prin creditare.
Creditul acestor conturi reflecta amortizarea calculată şi inclusă în
cheltuieli.
Debitul acestor conturi reflecta amortizarea aferenta
imobilizărilor corporale ieşite din patrimoniul întreprinderii.Au
şolduri creditoare care reflectă amortizarea înregistrată a
imobilizărilor corporale.

24
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

25

Capitolul II Studiu de caz, privind imobilizările corporale


la SC TRIDENT SRL

2.1 Descrierea Societăţii Comerciale

SC TRIDENT SRL, persoană juridică de nationaliatate romana


îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare şi cu
statutul societăţii.

Forma juridică a societăţii este de Societate cu Răspundere


Limitată.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată în timp, cu


începere de la data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.

Aportul asociatului unic la capitalului social nu este purtător de


dobândă.

Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile, coferind


asociatului unic dreptul de a şi primi dividentele.

Societatea este administrată şi reprezentată, pe durata


nelimitată , de către asociatul unic, cu drepturi şi puteri depline.

25
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Societatea va putea angaja personal cu contract de muncă, cu


26
repectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări
sociale. Are în prezent 40 salariaţi cu contract de muncă pe
perioadă nedeterminată. Necesarul de personal, angajat pe bază
de contract de muncă,în condiţiile codului muncii este stabilit de
către conducerea firmei.

Societatea se dizolvă prin hotărârea asociatului unic,


imposibilitatea realizării obiectului de activitate, faliment,
micşorarea capitalului sub limita legală, pierderea unei jumătăţi
din capitalul social, fuziunea sau dizolvarea societăţii comercial
sau depăşirea duratei de fuctionare prevăzută în actul constitutiv.

Lichidarea se face de unul sau mai mulţi lichidatori numiţi de


asociatul unic, sau de către acesta.

Din momentul intrării în fuctiune a lichidatorilor, mandatul


adminitratorului încetează, acesta nemaiputând întreprinde noi
acţiuni în numele societăţii.

Misiunea TRIDENT este să furnizeze cu promptitudine servicii


de încredere, care se dezvolta permanent.
SC TRIDENT SRL este compania furnizoare de servicii care
stabilește standardele în România, depașind așteptarile clienților,
angajaților şi acționarilor, în domeniul furnizării de soluțîi de
comunicații, şi consultanţă de cea mai bună calitate.

Orientare către client

26
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Misiunea noastră este "Clientul pe locul 1". Poartă-te cu clientul


27
așa cum ți-ar plăcea să fii tratat. Misiunea se considera îndeplinită
atunci când ai vrea să fii propriul client.

Angajament
A spune înseamnă a face: promisiunea făcută trebuie să fie
ținuta. Fără nici o excepție.

Respect
Respecta-ți clientul, respecta-ți colegii și de asemenea, respecta-
ți muncă. Arata-ți respectul pentru ceilalţi şi este foarte probabil
să fii răsplătit în acelaşi mod.

Integritate
În orice faci trebuie să demonstrezi că etică şi afacerile sunt
compatibile. Fii cinstit – cinstea este răsplătită.

Lucrul în echipă

Caștiga lucrând în echipă. Sărbătoreşte succesul în acelaşi fel.


Învaţă să împărtăşeşti cu ceilalţi, învaţa să ai încredere.

Conştientizarea costurilor

Cheltuiește ca și cum ai face-o din propriul buzunar. Păstrarea


sub control a costurilor este cea mai simplă modalitate pentru a
avea un business sănătos și un loc de muncă bun.

Structura organizatorică
27
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Nivelul ierarhic reprezintă treaptă organizatorică pe care se


28
situează diverse organisme ale întreprinderii situate la aceeaşi
distanţă faţă de vârful piramidei manageriale. Numărul nivelelor
ierarhice diferă de la o întreprindere la alta în funcţie de natura
activităţii, dimensiunea firmei, complexitatea activităţilor,
competenta managerilor, Relaţiile organizatorice exprima
totalitatea relaţiilor dintre diferite organisme ale întreprinderii
care vizează fluxurile de materii prime, produse finite, bani,
informaţii şi resurse umane şi sunt determinate de regulamentul
de organizare şi funcţionare a întreprinderii sau alte documente
oficiale. Într-o întreprindere se pot identifica relaţii
organizatorice:

ˇ de autoritate;

ˇ de cooperare;

ˇ de control.

Relaţiile de autoritate sunt legăturile care se manifestă în


procesul managerial între manageri şi salariaţi inclusiv că urmare
a delegării de autoritate. Ele pot fi:

- relaţii ierarhice atunci când exprimă raporturile dintre


titularii posturilor de conducere şi titularii posturilor de execuţie;

- relaţii funcţionale atunci când exprimă legăturile dintre


două organisme în care unul dispune de autoritate funcţională
asupra celuilalt;

28
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

- relaţii de stat major atunci când exprimă raporturile


29
dintre diverse organisme între care unul dispune de autoritate
delegata din partea conducerii privind anumite activităţi.

Relaţiile de control se manifestă între organismele cu


atribuţii de control şi celelalte verigi ale întreprinderii supuse
activităţii de verificare.

Organigramă este o reprezentare grafică a structurii


organizatorice sub forma unor cadrane corelate care exprimă
relaţiile organizatorice dintre diverse organisme ale întreprinderii.

Regulamentul de organizare şi funcţionare este o


detaliere a structurii organizatorice în care se includ atribuţiile,
competentele şi responsabilităţile specifice funcţiilor existente în
întreprindere. El cuprinde o bază legală care vizează obiectul de
activitate, organigrama, obiectivele detaliate şi responsabilităţile
diverselor funcţii şi o descriere amănunţită a compartimentelor
existente.

FIŞA POSTULUI - CONTABIL

Obiectiv:

· Efectuarea tuturor înregistrărilor contabile primare,


curente ale activităţii companiei.

· Îndosarierea cronologică şi arhivarea documentelor


primare, a contractelor, a confirmărilor de şold, a corespondentei

29
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

şi a altor documente financiar-contabile. 30

· Efectuarea componentelor de şold lunare pentru conturile


contabile din balanţă lunară.

· Efectuarea periodică a confirmărilor de şold cu partenerii


(client, furnizori, bănci).

· Pariticiparea la efectuarea inventarului anual.

Experienţa necesară:

· Absolvent al unui Liceu cu profil economic / student într-


o Universtitate cu profil economic;

· Experienţa 2 ani în domeniul financiar , însumând bune


cunoştinţe contabile pe anumite segmente ale activităţii financiar-
contabile;

· Cunoştinţe bune de MSOffice, cunoaşterea bună a unui


program de contabilitate reprezentând un avantaj;

Profil:

· Bune cunoştinţe profesionale financiar-contabile;

· Viteza de prelucrare şi introducere a datelor;

· Capacitate bună de organizare şi atenţie distributiva;

· Capacitate de comunicare;

· Capabil de a lucra cu date limite, sub stres, program

30
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

prelungit; 31

· Personalitate integra;

Responsabilităţi:

· Responsabil cu introducerea corectă a documentelor


primare în sistemul software contabil;

· Responsabil cu îndosarierea cronologică a tuturor


documentelor şi actelor financiar-contabile;

· Responsabil cu respectarea procedurilor financiar-


contabile interne;

· Responsabil asupra componentei clare şi corecte a


conturilor contabile la sfârşit de lună;

· Cooperarea alături de Contabilul Senior asupra


corectitudinii informaţiei prezentate în Situaţiile Financiare;

· Responsabil pentru întocmirea raportărilor interne


solicitate de Contabilul Senior;

2.2 Contabilitatea imobilizărilor la SC TRIDENT SRL

Un mijloc fix la valoarea de intrare de 50.000lei, amortizat


90%, iar preţul de vânzare este de 60.000lei, TVA 24%.

31
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Vânzarea mijlocului fix se evidenţiază în contabilitate asfel:


32
a)Vânzarea în baza facturii:

461,,Debitori diverşi” = %
71.400lei

7583,,Venituri din cedarea


60.000lei

activelor şi altor operaţii de capital”

4427,,TVA colectata”
11.400lei

b)Scoaterea din inventar a mijlocului fix vândut:

% = 212,,Clădiri”
50.000lei

6583,,Cheltuieli privind
5.000lei

activele cedate şi alte operaţii

de capital”

281,,Amortizări privind
45.000lei

imobilizările corporale”

32
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Operaţii privind cedarea de mijloace fixe fără plată din


33
diminuarea capitalului social se evidenţiază astfel:

% = 2133,,Mijloace de transport”
1.000lei

281,,Amortizări privind
200lei

imobilizările corporale”

1012,,Capital subscris vărsat”


800lei

Operaţii privind mijloacele fixe care fac obiectul participării


în natura la capitalul social al unei societăţi nou înfiinţate şi care
se evidenţiază:

% = 213,,Echipamente tehnologice”
4.000lei 281,,Amortizări privind
1.000lei

imobilizările corporale”

6641,,Cheltuieli privind
3.000lei

imobilizările financiare cedate”

261,,Acţiuni deţinute la entităţi = 7641,,Venituri din


imobilizări

33
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

afiliate” financiare
34
cedate”

Operaţiuni privind închirierea(intrarea şi ieşirea temporară)


mijloacelor fixe:

La chiriaşi organizarea contabilităţii mijloacelor fixe luate


cu chirie de la terţi se realizează cu ajutorul contului în afară
bilanţului 8031,,Mijloace fixe luate cu chirie”. În debitul contului
se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor verbale de
închiriere, valoarea de intrare a mijloacelor fixe luate cu chirie. În
creditul contului se înregistrează valoarea aceloraşi mijloace fixe
restituite în baza proceselor verbale de predare. Şoldul contului
arata valoarea mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat.

Investiţiile efectuate de chiriaş la mijloacele fixe închiriate


sunt supuse amortizării,de regulă, pe perioada aferenta închirierii
contractului de închiriere.În acest caz, atât lucrările de investiţii
cât şi amortizarea acestora se vor reflecta în contabilitatea
chiriaşului.

34
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

35

Capitolul III. Informatica de gestiune

3.1. Înregistrarea unui mijloc fix, completarea planului


de amortizare aferent mijlocului fix şi generarea notei
contabile de amortizare lunară.

Din meniul principal vom intra în “Operaţiuni ->Mijloace


fixe”. Aici vizualizam mijloacele fixe existente în patrimoniul
societăţii de lucru curente.

Apăsam pe butonul “Adăugă” sau “insert” de la tastura şi vom


adăuga un nou mijloc fix.

Completăm pe rând numărul de inventar, denumirea, valoarea


de inventar, codul de clasificare, durata amortizării, data intrării în
evidenţă (vom completa data intrării în gestiune deoarece
programul va recalcula automat amortizările de la data intrării
până în prezent, cât şi valorile amortizării lunare şi a valorii
rămase de amortizat pa baza valorii de inventar introduse mai sus
şi a datei intrării)., gestiunea, documentul şi numărul
documentului cu care mijlocul fix a intrat în patrimoniul agentului

35
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

economic, amplasarea mijlocului fix şi dacă dorim şi alte


36
observaţii suplimentare. Apăsam pe butonul “Salvează”.

În momentul în care alegem gestiunea unde înregistrăm


mijlocul fix, o vom defini în cazul în care nu există (de exemplu:
gestiunea “Mijloace de transport”) apăsând pe butonul "Adăugă"
din cadrul nomenclatorului de gestiuni:

• denumire gestiune: “Mijloace de transport”

• tip gestiune: depozit

• cont “2133”

• cont venit: “758”

• cont cheltuieli: “658”

După ce am adăugat mijlocul fix, vom apăsa pe butonul “Plan


de amortizare” pentru a genera planul de amortizare pentru
mijlocul fix de la data intrării a acestuia în patrimoniu şi până în
prezent. În cadrul ferestrei plan de amortizare vom efectua click
stânga pe butonul “Generare automată” pentru refacerea
planului de amortizare începând cu data intrării mijlocului fix în
patrimoniu.

După ce am adăugat mijlocul fix în nomenclator, şi am generat


planul de amortizare avem acces la raportările pe care ni le pune
la dispoziţie butonul “Listare F10”.

Pentru a seta nota contabilă aferenta amortizării lunare a


mijloacelor fixe din gestiunea “Mijloace de transport” vom apăsa

36
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

pe butonul “Setare N.C”. Selectam apoi gestiunea mijloace de


37
transport, apăsam pe butonul modifică şi completăm “2811” în
dreptul contului debitor şi “2813” în dreptul contului creditor după
care putem salva.

Capitolul IV. Concluzii şi propuneri


37
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

38
În final se impun câteva propuneri cu privire la îmbunătăţirea
activităţii de ansamblu a SC TRIDENT SRL:

1. Sistemul de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei


unităţi patrimoniale trebuie să asigure condiţiile necesare
efectuării controlului legal. La elaborarea şi adoptarea
programelor informatice se vor avea în vedere următoarele:
a) în privinţa controlului intern: asigurarea cuprinderii în
procedurile de prelucrare a prevederilor reglementărilor în
vigoare şi posibilitatea amortizării acestora în funcţie de
modificările intervenite în legislaţie; cunoaşterea adecvată a
funcţiilor sistemului de prelucrare a datelor de către personalul
implicat şi respectarea acestora; gestionarea produselor program,
asigurarea protecţiei lor impotriva unor accese neautorizate,
realizarea confidenţialităţii datelor în sistemul informatic (sistemul
de parole); stabilirea tipului de suport pentru păstrarea datelor de
intrare, intermediare sau de ieşire şi timpul aferent păstrării
acestora; optimizarea sistemului de programe folosit.
b) în privinţa controlului extern: verificarea completă sau prin
sondaj a modului de funcţionare a procedurilor de prelucrare
prevăzute de sistemul informatic; verificarea totală sau prin
sondaj a operaţiilor economico-financiare înregistrate în
contabilitate, astfel încat acestea să fie în concordanţă cu
prevederile actelor normative care le reglementează; verificarea
prin teste de control a programului informatic utilizat.

38
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

2. Sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul


39
financiar-contabil, trebuie să respecte anumite criterii minimale:
a) să asigure concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor
informatice cu prevederile actelor normative care le
reglementează;
b) să precizeze cu claritate sursa, conţinutul şi apartenenţa
fiecărei date;
c) să asigure listele operaţiunilor efectuate în evidenţa
contabilă pe bază de documente justificative, care să fie
numerotate în ordine cronologică, interzicându-se inserări sau
eliminări ulterioare;
d) să se precizeze procedurile şi suportul extern de arhivare al
produselor de program, a datelor introduse, a situaţiilor financiare
sau altor documente, cu posibilitatea de integrare în sistem a
datelor arhivate;
e) să asigure confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor;
f) să asigure listarea unor rapoarte edificatoare şi necesare
pentru întreprindere, care să conţină diferite elemente de
identificare precum: tipul documentului primar, denumirea unităţii
patrimoniale, perioada la care se referea informaţia, datarea
listărilor, paginarea cronologică, precizarea programului
informatic şi a versiunii utilizate;
g) să se prevadă în documentaşia produsului informatic modul
de organizare şi tipul sistemului de prelucrare (monopost sau
reţea), multisocietate, portabilitatea fişierelor, etc.

39
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

h) să se respecte precizările menţionate în documentaţia


40
tehnică de utilizare a produselor informatice.
3. Realizatorii de programe informatice au obligaţia de a
prevedea prin contractele de livrare a produselor informatice
clauze privind întreţinerea şi adaptarea produselor livrate, precum
şi eliminarea posibilităţilor de modificare a procedurilor de
prelucrare a datelor de către utilizatori.
4. Firmele de software care realizează aceste programe poartă
răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din
documente, iar beneficiarii răspund pentru realitatea datelor
transmise spre prelucrare.
Importante modificări din legislaţia economică a ultimilor ani,
necesitatea flexibilităţii producţiei şi adaptării ei la cerinţele
pieţei, complexitatea actului decizional - economic, impun o
informare rapidă, exactă şi coerentă asupra situaţiei interne a
societăţii şi a conexiunilor acesteia cu exteriorul (terţi, banca,
administraţia financiară, etc.).
În condiţiile unei economii concurenţiale va fi avantajată
unitatea economică informatizată, care dispune de informaţiile
necesare în timp util pentru luarea deciziilor cât mai rapid, efect
ce se va reflecta în evoluţia economico-financiară a acesteia.
Toate rezultatele descrise şi analizate, au determinat
conducerea societăţii să ia anumite măsuri ce pot genera în viitor
importante creşteri ale profitului şi cotei de piaţă:

40
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

 îmbunătăţirea calităţii produselor prin reducerea la maxim 41


posibil a ratei defectelor de fabricaţie, precum şi prin înlocuirea
unor utilaje depăşite cu altele noi şi performante;
 creşterea productivităţii muncii prin folosirea judicioasă a
personalului raportată la eficienţa cu care acesta realizează
munca propusă;
 reducerea cheltuielilor materiale;
 extinderea pieţei de desfacere prin promovarea firmei la
târguri şi expoziţii internaţionale, prin reluarea unor contracte cu
partenerii externi şi de tradiţie; dar şi recâştigarea pieţei interne;
 continuarea prospectărilor privind tendinţele evoluţiei
automobilelor de teren pe plan mondial;
 realizarea automatizării prelucrării datelor la nivelul întregii
întreprinderi prin realizarea unei reţele de calculatoare ce va
facilita obţinerea operativă a rezultatelor financiar-contabile,
gestionare şi de producţie.

Concluzii

Imobilizările corporale au o importanţă foarte mare în ceea ce


priveşte rezultatele agenţilor economici, aceştia neputând să-şi
desfăşoare activitatea propriu-zisă în lipsa lor. În contextul actual
al economiei de piaţă, o unitate economică poate să obţină
rezultate deosebite în condiţiile concurenţei numai dacă
41
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

produsele finite realizate, lucrările executate şi serviciile prestate


42
sunt de o calitate bună şi la un pret acceptabil. Producţia
destinată vânzării trebuie să fie realizată în funcţie de cerinţele
pieţei.
De asemenea, o investiţie în acest domeniu poate influienţa de
asemenea rentabilitatea şi profitabilitatea firmei. Astfel, investiţia
care aduce ca rezultat achiziţia de imoblizări corporale indirect
productive sau chiar neproductive nu face decât să scadă
rezultatele agentului economic. În schimb, investiţia în imobilizări
direct productive pot să crească rezultatul economic, modificând
pozitiv situaţiile financiare. Astfel se pot atrăge investitori şi
creditori care să poată pune la dispoziţia firmei necesarul
financiar cu care să poată extinde graniţele declarate în statutul
de societate, diversificând gama de produse, deschizând filiale
sau puncte de lucru, în general, să poată urca pe scara celor mai
mari întreprinderi.
După 1989 s-a constatat o creştere a cererii de piaţă pentru
produsele moderne, eficiente şi de o bună calitate. În acelaşi timp
populaţia după aceasta dată a avut acces la mult mai multe
informaţii, lucru care a influienţat nivelul cererii. Având în vedere
că pe piaţa românească au pătruns foarte multe produse străine
similare cu cele româneşti, producătorii autohtoni au fost obligaţi
să acorde o atenţie suplimentară calităţii.
Pentru obţinerea de bunuri de calitate superioară care să se
alinieze la standardele internaţionale este nevoie de materii
prime de o bună calitate, mijloace de producţie performante şi o

42
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

forţă de muncă cu un grad de calificare superior. Având in vedere


43
aceste 3 condiţii unităţile economice s–au orientat în utilarea cu
mijloace de producţie moderne, fiabile cu performanţe superioare
şi cu o mare productivitate. Achiziţia lor reprezintă un efort
financiar pentru fiecare unitate şi de aceea operaţiile de achiziţie
trebuie analizate foarte bine înainte de a fi efectuate, calculând şi
efectele financiare pe care le implică achiziţia pe întreaga
perioadă de amortizare a imobilizărilor.
Studiul de caz prezentat în prezenta lucrare este un bun
exemplu pentru demonstrarea faptului că imobilizările corporale
sunt un factor major în influienţa rezultatelor economice obţinute.
Astfel se observă o contribuţie mare a imobilizărilor direct
productive la rezultatul înregistrat în raport cu imobilizările
neproductive sau cele indirect productive.
În încheiere, se poate afirma că alegerea metodei de
contabilizare a imobilizărilor, precum şi menţinerea politicilor de
amortizare influienţează în mod decisiv aspectul şi conţinutul
situaţiilor financiare, iar aceste documente finale au un grad
major în ceea ce priveşte deciziile investitorilor.

43
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

44

BIBLIOGRAFIE:

Andronie Maria, Analiza si proiectarea sistemelor informatice,


Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008.
Baluta Aurelian-Virgil, - Contabilitate si gestiune fiscala,
Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007.
Belverd E. Needles, Jr., Henry R. Anderson, James C.
Coldwel, Principiile de baza ale contabilitatii, Editia a cincea,
Editura Arc, Chisinau, 2001.
Coman Florin, Contabilitatea financiara a societatilor
comerciale, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007.
Feleaga Niculae, Feleaga (Malciu) Liliana, Contabilitate
financiara - o abordare europeana si internationala, vol. I si II,
Editura Infomega, Bucuresti, 2008.
Fusaru Doina, Gherasim Zenovic si colab., Aplicatii
economice in Visual Basic si Access, Ed. Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2006.
Gherasim Zenovic, Fusaru Doina, Andronie Maria,
Sisteme informatice pentru asistarea deciziei economice, Ed.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008.
IASB, Standardele Internationale de Raportare Financiara,
traducere din limba engleza, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007.

44
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

Ilincuta Lucian-Dorel, Chivu Ramona-Maria, Gadau Liana,


45
Contabilitatea financiara. Aplicatii practice si teste grila pentru
autoevaluare, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,
2008.
Ionescu Cicilia - Contabilitate - baze si proceduri, Ed.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007.
Ionescu Cicilia - Sisteme contabile moderne, Ed. Fundatiei
Romania de Maine, Bucuresti, 2005.
Ionescu Luminita - Contabilitatea aprofundata a societatilor
comerciale, Ed. a III-a revizuita si adaugita, Editura FRM,
Bucuresti, 2007 sau editiile urmatoare.
Ionescu Luminita - Reforma bugetului public si a contabilitatii
publice in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2005.
Popescu Lucian, Baluta Aurelian-Virgil, Metode si procedee
de calculatie a costurilor, Editura Fundatiei Romania de Maine,
Bucuresti, 2007.
Ristea Mihai si colab., Contabilitatea societatilor comerciale,
vol. I si II, Editura Universitara, Bucuresti, 2009 sau editiile
anterioare.

Reglementari contabile si fiscale

1. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009,


pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene, M. Of. nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie
2009, va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2010.

45
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

2. Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1752/2005 privind


46
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, M. Of. nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, cu
modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009.
4. Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr.
3512/2008, privind documentele
financiar-contabile, M. Of. nr. 870, din 23 decembrie 2008.
5. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2226/2006
privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre
persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991,
M. Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006.
6. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2264/2001,
pentru aprobarea modelelor
formularelor specifice cu regim special privind activitatea
financiara si contabila si normelor privind intocmirea si utilizarea
acestora, M. Of. nr. 136 din 21 februarie 2002.
7. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1.376/2004,
pentru aprobarea normelor
metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor
operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor
comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din

46
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, M.


47
Of. nr. 1.012 bis din 3 noiembrie 2004.
8. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005
pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si
instructiunile de aplicare a acestuia, M. Of. nr. 1.186 din 29
decembrie 2005.
9. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Publicata in M. Of.
nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile
ulterioare.
10. Ordonanta Guvernului Romaniei 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala M.Of. nr. 94 din 29 decembrie 2003,
republicata in M. Of. nr. 560 din 24 iunie 2004.
11. Hotararea Guvernului Romaniei 44/2004 privind
normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.
12. B.N.R. Ordinul guvernatorului B.N.R. nr.13/2008,
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor
financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in
sistemul bancar, M. Of. nr. 879 din 24 decembrie 2008.
13. Legea contabilitatii nr. 82/1991 (r4). Republicata in
M.Of. nr. 454 din 18 iunie 2008.

47
CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LA SC Trident SRL

14. Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale. Republicata


48
in M.Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

48