Sunteți pe pagina 1din 3

Judecătoria Centru, mun.

Chișinău
(denumirea instanţei)
Reclamant Chirău Nicolae Gheorghe
(nume, prenume)
domiciliul sect. Centru, str. Kogălniceanu 1/1
(domiciliul sau reședinţa;)
Pârât Chirău Veronica Vasile
(nume, prenume sau denumirea)
domiciliul sect. Centru,str. Kogălniceanu21/1
(domiciliul sau reședinţa)
Autoritatea tutelară ---------------------------------
Sediul -------------------------------------------------

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


privind decăderea din drepturile părintești

În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a) Chirău Veronica la


data de 10.10. 2010 , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor
de stare civilă la nr.1010 la 10.10.2010 de către Oficiul Stării Civile
sect. Centru .
Din căsătoria noastră avem 2 copii: Chirău Nicolina , născut
(numele)
la 02.06.2012 , și Chirău Vanesa , născut la 12.10.2017 .
(numele)
Prin hotărârea Judecătoriei Centru din 14.11.2019
căsătoria noastră a fost desfăcută.
În luna ianuarie a anului 2018 , pârâtul a lăsat co-
piii sub educaţia și întreţinerea mea, a plecat peste hotarele Republicii
Moldova și nu a mai revenit. În toată această perioadă acesta nu a contribuit
cu nimic la întreţinerea și educaţia copiilor.
Conform art. 67 lit. a) din Codul familiei, părinţii pot fi decăzuţi din drep-
turile părintești dacă se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părintești, in-
clusiv de la plata pensiei de întreţinere.
În atare împrejurări, deoarece pârâtul s-a eschivat de la exercitarea
obliga- ţiilor părintești, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere, consider că
urmează a fi decăzut din drepturile părintești în privinţa copiilor.
Circumstanţele invocate se confirmă prin următoarele dovezi:

(se indică dovezile)


A rupt definiv orice legătură cu mine și copii, a manifestat un total dezinteres
față de soarta pe viitor a copiilor, în această perioadă nu am primit nici un ajutor
financiar sau de altă natură din partea ei, recent am aflat că consumă droguri și
se află într-o stare deplorabilă, având nevoie de cursuri de tratare contra viciului .
În drept, conform art. 67-68, Codul familiei, art. 166, 167, Cod de proce-
dură civilă,
cer

Admiterea acţiunii.
Decăderea din drepturile părintești a Chirău Veronica faţă de copii:
(nume, prenume, ziua, luna, anul, locul nașterii)
Chirău Nicolina , născut la 02.06.2012 , și Chirău Vanesa ,
născut la 12.10.2017 .
Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată
pe care le voi suporta în acest proces.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia certificatului de înregistrare a căsătoriei;
– copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori;
– copia hotărârii judecătorești de desfacere a căsătoriei și certificatul de di-
vorţ.
– actul de cercetare în privinţa unuia sau a ambilor părinţi eliberat de auto-
ritatea tutelară privind aspectele constatate și concluzia de decădere din
drepturile părintești;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr. 1258 din data de 10.10.2019

în valoare de 180 lei);


– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant Chirău Nicolae


(nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului -----------------------------
(nume, prenume)

Data 10.12.2019 Semnătura Chirău