Sunteți pe pagina 1din 5

Tema nr.

Proiectarea unei activități extrașcolare, respectând rigorile pedagogice.


Anticipați cel puțin 5 efecte formative ale implementării activității proiectate.

Proiect de excursie școlară- „Să descoperim frumusețile țării noastre”

DURATA EXCURSIEI: 30 aprilie-01 mai 2020- plecarea din fața școlii, 30


aprilie-ora 08:00, sosire în fața școlii, 01 mai între orele 22 și 23

CLASELE: aIII-a și aIV-a

ȘCOALA: Școala Gimnazială nr.49, București

LOCALITATEA: București

ITINERAR PROPUS:

Ziua1: Bucureşti- Valea Prahovei – Braşov – Sf. Gheorghe- Biserica Hǎrman –


Cazare in zona Tuşnad

Ziua2: Tuşnad – Miercurea Ciuc - Gheorghieni- L. Roşu- Cheile Bicazului –-


Lacul Izvorul Muntelui - retur la unitatea de cazare .

Ziua3: Tuşnad – Lacul Sf. Ana – Tinovul Mohoş – Sf. Gheorghe – Cetatea
Prejmer - Cheia – Bucureşti.

ARGUMENT:

Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea


pe care o favorizează este mult mai eficientă şi mai permisivă decâ t cea pe
care o realiză m în orele de curs. Intrâ nd în contact direct cu natura,
observâ ndu-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai tâ rziu, câ nd vor fi
adulţi, vor fi protectorii ei. Organizâ nd excursii cu elevii avem posibilitatea
de a contribui la dezvoltarea personalită ţii lor prin valorificarea intereselor
şi a aptitudinilor acestora. Ei învaţă să preţuiască valorile culturale,
folclorice şi istorice ale poporului nostru şi manifestă interes pentru a afla
câ t mai multe despre aceştia. Pe lâ ngă fortificarea biologică a organismului,
excursia contribuie la fortificarea morală a elevilor, cultivâ nd înalte
tră să turi de caracter.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui
cetă ţenească şi patriotică . Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi
îmbogă ţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobâ ndind însuşirea a noi
cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activită ţi îndelungate de
pregă tire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva
evadă rii din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a
nivelului cultural.

Excursiile şi drumeţiile au caracter relaxant, contribuind în mod categoric


la dezvoltarea relaţiilor dintre elevi în colectivele din care fac parte. După
perioada şcolarită ţii, adolescenţii îşi amintesc cu plă cere de întâ mplă rile
din timpul excursiilor organizate la şcoală .

SCOPUL: Cunoaşterea , înţelegerea şi aprecierea valorilor naturale, istorice


şi culturale ale patriei. Dezvoltarea orizontului de cunoaştere prin
îmbinarea noţiunilor de geografie, biologie, istorie, literatură , religie,
muzică , etc cu specificul cadrului natural şi cu regiunile stră bă tute.

OBIECTIVE:

Generale:

1. formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice,


de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice.
2. cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de
emoţii, aprecieri asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale
teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie ale trecutului şi
prezentului poporului român.
3. de a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a evalua
elementele cadrului natural;
4. de a le cultiva preţuirea şi dragostea de frumos faţă de natura,
monumentele istorice şi culturale vizate, faţă de obiceiurile şi tradiţiile
poporului nostru, faţă de morala creştină românească şi faţă de natura
patriei.
Operaționale:

Cognitive:

1. Să se informeze asupra itinerariului şi obiectivelor propuse pentru


vizitare;
2. Să identifice unită țile de relief stră bă tute, cursurile de apa, regiunile
istorice, localită țile pe baza Hă rții fizice ale Româ niei, pe întreg
parcursul excursiei;
3. Să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor
dobâ ndite prin realizarea unor compuneri care vor fi afişate pe
panourile şcolii;
4. Să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional
dobâ ndit.

Afectiv-atitudinale:

1. Să sesizeze interes pentru frumuseţile patriei reflectate în peisaje si


să le surprindă în fotografii;
2. Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice,
religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjură tor
reprezintă îndatoriri elementare ale fiecă rui locuitor al ţă rii;
3. Să îşi gă sească interesele comune cu elevii de aceeaşi vâ rstă cu ei;
4. Să realizeze activită ţile specifice propuse de proiect ;
5. Să conştientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei;
6. Să dovedească comportament asertiv;
7. Să impă rtă şească date din experienţa personală ;
8. Să -şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre
elementele observate şi identificate;

Psiho-motorii:

1. Să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică ;


2. Să -şi dezvolte capacitatea de educaţie pentru mediu, educaţie
ecologică .

Obiective evaluative:

La sfâ rșitul excursiei copiii vor fi capabili să :


1. Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învă ţă mâ nt,
fondul general de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularită ţile şi
importanţa principalelor obiective naturale, istorice, de cultură ,
vizitate;
2. Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge
particularită ţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi
culturale;
3. Să aprecieze morala creştină româ nească şi frumuseţile florei şi
faunei acestei pă rţi a ţă rii;
4. Să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice,
etnografice, folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc.
5. Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea mediului, a monumentelor
istorice, religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjură tor
reprezintă îndatoriri elementare ale fiecă rui locuitor al ţă rii.

PREGĂTIREA EXCURSIEI:

1. Anunțarea excursiei- Elevii și pă rinții vor fi anunțați de efectuarea


excursiei cu cel puțin o lună înainte.
2. Pregătirea elevilor- pentru această excursie se face în cadrul unei
lecţii sau într-o şedinţă specială un instructaj în care se vor prezenta
scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante. Se
precizează materialele necesare fiecă rui elev pentru activitatea
desfă şură rii, precum şi echipamentul adecvat acestei activită ţi
extraşcolare.

Se vor stabili mijlocul de transport cu care se va face deplasare, costurile


totale ale excursiei. Pe baza hă rții fizice a Româ niei, cadrele didactice
împreuna cu elevii vor localiza locurile ce urmează a fi fizitate, vor preciza
formele de relief, orașele și localită țile respective.

Folosindu-se albume, vederi, fragmente din filme didactice, profesorul


trezeşte curiozitatea, interesul pentru a lua contact direct cu frumuseţile
naturii, cu valorile monumentelor istorice din această parte a ţă rii. Se
aminteşte că informaţiile dobâ ndite în timpul excursiei vor fi valorificate în
cadrul unei lecţii de evaluare-recapitulare.
EVALUARE PROIECT

Evaluare inițială:

S-a realizat un sondaj de opinie în râ ndul copiilor și al pă rinților pentru a


afla care este interesul pentru realizarea acestei excursii.

Elevii au fost împă rțiți in 6 grupe în funcție de înclinațiile lor și au colectat


folosindu-se de internet și de reviste și că rți școlare , imagini și informații
despre locurile ce urmează să fie vizitate.

Evaluare finală:

La finalul excursiei vor fi realizate albume foto, CD-uri, casete video cu


obiectivele vizitate și importanța acestora.

EFECTE FORMATIVE:

1. formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia


mediului înconjură tor;
2. dezvoltarea capacită ţilor de comportament, de integrare în grupul
turiştilor, de cooperare între indivizi;
3. cultivarea sentimentului de mâ ndrie patriotică prin declanşarea de
emoţii, aprecieri asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale
teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie a trecutului şi
prezentului poporului româ n.
4. formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-
geografice, ecologice, de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii
ecologice;
5. formarea deprinderii de comportare civilizată , corectă , de integrare în
structura unui grup turistic, de cooperare şi respect.

IMPACTUL EXCURSIEI ASUPRA COPIILOR:

1. vor realiza colecţii, portofolii, albume , jurnale ;


2. vor dobâ ndi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi
fenomenelor , realizâ nd calea dialectică a cunoaşterii;
3. vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor şi bogă ţiilor
naturale şi culturale ale zonei;
4. vor preţui şi mai mult natura .