Sunteți pe pagina 1din 6

SERBAREA ŞCOLARĂ

-ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
COMPLETĂ ŞI COMPLEXĂ-

În contextul măsurilor privind aşezarea învăţământului din ţara


noastră pe baze noi, cu adevărat democratice, învăţământul primar are
menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-
afectiv pentru integrarea socială. Preocuparea pentru introducerea cât
mai timpurie a copiilor într-un sistem de educaţie instituţionalizat este
justificată de faptul că vârsta de 6-10 ani reprezintă o perioadă
fundamentală pentru dezvoltarea ulterioară a copilului.
Există momente în viaţa personală a copiilor din clasele primare
care sintetizează în ele amintiri dragi. Aceste momente trebuie să le
disociem de şirul clipelor obişnuite şi să le dăruim o frumuseţe care să le
confere o prezenţă luminoasă în viaţa de zi cu zi. Dintre tipurile de
activităţi artistice ce se pot organiza cu şcolarii mici amintesc: serbările
dedicate unor zile festive, de sfârşit de an şcolar, serbarea Pomului de
Crăciun, şezătorile, carnavalurile.
Serbarea şcolară de şi pentru copii reprezintă un gen artistic cu o
formulă complexă, materializat printr-o finalizare specifică unei
activităţi artistico-interpretative cu scop didactic şi estetic. Ea are un
caracter aparte şi voi sublinia câteva condiţii pe care trebuie să le
îndeplinească:
 asigurarea unui raport judicios între cognitiv şi afectiv, element
specific actului artistic prin care modalităţile artistice servesc la
comunicarea sentimentelor morale şi estetice, având în vedere
evitarea verbalismului sau a declaraţiilor retorice;
 evidenţierea cu claritate a ideii şi a temei artistice, atât prin textul
literar artistic cât şi prin cel muzical, prin repertoriul coregrafic,
recuzită şi decor;
 valorificarea unitară şi armonioasă a tuturor mijloacelor de
exprimare artistică: textul literar, partitura muzicală, coregrafia,
1
expresivitatea costumelor, iluminatul scenic, funcţionalitatea
recuzitei şi a decorului;
 încadrarea riguroasă a programului artistic în unitatea de timp,
trecerea firească de la un moment la altul;
 asigurarea ritmului interior al serbării şi a cursivităţii sale
dinamice.
Serbările şcolare au un caracter stimulator asupra şcolarilor mici.
Ele îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, generând apariţia unor
sentimente neîncercate sau le dezvoltă pe cele mai slab manifestate
anterior, izvorâte din sursa inepuizabilă de emoţii variate şi trainice pe
care le reprezintă.
Ele contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere al fiecărui
copil şi al întregului colectiv, favorizează stabilirea unei discipline
conştiente pe parcursul repetiţiilor şi în cadrul desfăşurării lor. Contactul
cu publicul prezent trezeşte în copii energia latentă, existentă în fiecare,
de a învinge dificultăţile întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă
spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune, iar pregătirea serioasă
din timpul repetiţiilor contribuie la stimulare interesului pentru munca
făcută cu un scop precis şi îndeplinită cu conştiinciozitate. Realizarea
estetică a numerelor, armonia întregului spectacol, calitatea
acompaniamentului muzical educă gustul pentru frumos şi contribuie la
dezvoltarea talentului fiecăruia în parte. În acest tip de spectacol nu se
comunică informaţii în accepţiunea lor didactică ci, pornind de la
mijloacele artistice adecvate, se sugerează elementele generatoare ale
trăirilor emoţionale şi ale satisfacţiilor moral afective.
Scena creează copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin
trăsăturile individuale ale personalităţii lor. Aceasta impune dezvoltarea
intereselor copiilor pentru activităţile artistice, ne oferă prilejul de a le
forma unele aptitudini: de a cânta melodios, de a recita expresiv, de a
dansa elegant. Interesele şi aptitudinile le vom dezvolta în strânsă
legătură cu celelalte procese şi însuşiri ale copiilor: gândirea, limbajul,
atenţia, sentimentele, voinţa etc.
Din varietatea lucrărilor literare, muzicale, coregrafice trebuie
selecţionate cele mai reuşite, cele mai frumoase ca formă de redare şi
conţinut, care considerăm că ar avea influenţă asupra copiilor.
2
Executând dansuri, intonând cântece, recitând versuri sau interpretând
roluri într-o scenetă, le formăm elevilor o serie de deprinderi artistice:
armonizarea şi nuanţarea vocii, eleganţă în mişcări şi ţinuta corpului,
declamarea expresivă, mimică în funcţie de conţinut etc. La rândul lor,
aceste deprinderi stau la baza dezvoltării dragostei pentru frumos, a
gustului estetic şi a aptitudinilor artistice.
Calitatea programului are un rol hotărâtor în provocarea emoţiilor şi
a sentimentelor scontate. Astfel, le vom arăta că aportul fiecăruia
contribuie la reuşita spectacolului. S-ar comite o mare greşeală dacă
învăţătoarea, sub diferite motive, ar manifesta o atitudine preferenţială
faţă de unii copii. Efectul acestei atitudini ar fi dăunător, mai ales, pentru
copiii răsfăţaţi care devin îngâmfaţi, egoişti, iar ceilalţi ar încerca un
sentiment de durere, ştiindu-se neîndreptăţiţi.
Conţinutul unei serbări şcolare presupune îmbinarea armonioasă a
tuturor ramurilor artei: muzică, dans, teatru. De fiecare dată trebuie să ne
străduim să îmbinăm aceste laturi pentru a asigura un program variat şi
cu un conţinut adecvat scopului urmărit. Se poate afirma că se face operă
educativă şi sporesc şansele de reuşită a spectacolului dacă se apelează
la calităţile de dans, graţie, armonie ale unora, la simţul şi înclinaţiile
muzicale ale câtorva, dacă se recurge la harul desenului, al picturii, la
destoinicia pentru lucrul practic al celorlalţi copii, în vederea
confecţionării costumelor, însemnelor, măştilor, decorurilor, recuzitei
necesare, armonizând toate talentele şi apreciindu-le în egală măsură.
Toate acestea contribuie la dezvoltarea spiritului de răspundere, a
independenţei în acţiune, a mândriei de a realiza cu forţe proprii
spectacolul şcolar care capătă varietate şi dinamism prin îmbinarea
armonioasă a diferitelor ramuri artistice.
Una dintre etapele cele mai importante în organizarea unei serbări o
constituie repetiţiile, principalul mijloc de realizare a scopului şi
sarcinilor activităţii artistice. În faza repetiţiilor se va urmări justeţea
interpretării numerelor selecţionate, ţinuta, gesturile, mimica, dicţia clară
şi naturală, nuanţarea vorbirii, corectarea greşelilor de exprimare,
stabilirea pauzelor logice şi psihologice din conţinutul unor scenete,
când şi cum ar trebui să respire elevii în timpul recitării unor versuri sau
interpretării unor cântece, cum ar trebui să accentueze anumite silabe sau
3
anumite cuvinte dintr-o propoziţie pentru a evidenţia ceea ce a urmărit
autorul să redea. Toate acestea trebuie stabilite de învăţătoare înainte de
începerea propriu-zisă a repetiţiilor, întocmindu-se întreaga regie a
spectacolului. Repetiţiile bine organizate dau posibilitate elevilor să-şi
însuşească în mod conştient materialele distribuite, să-şi dezvolte
aptitudinile artistice şi să-şi etaleze talentul artistic. O condiţie
fundamentală a acestui gen de spectacol este accesibilitatea, atât pentru
interpreţi, cât şi pentru auditoriu, elemente care se situează la acelaşi
nivel de sensibilitate şi înţelegere.
Pregătirea unei serbări şcolare impune respectarea particularităţilor
anatomofiziologice ale copiilor. Organizarea prea frecventă a serbărilor
în perioada unui an şcolar îi va obosi pe copii şi va duce la scăderea
interesului lor faţă de astfel de acţiuni. Ele nu trebuie considerate ca
spectacole pentru adulţi, ci ca un mijloc educativ şi o formă de distracţie
pentru cei mici.
Prin munca de pregătire desfăşurată în comun, în cadrul căreia se
întâlnesc variate manifestări ale stărilor sufleteşti, serbările reuşesc să
polarizeze interesele şi preocupările elevilor în jurul vieţii în colectiv,
consolidându-i astfel. În momentele propice, de relaxare şi bucurie
pentru ei , învăţătoarea trebuie să explice cu tact şi răbdare motivul
pentru care se pregăteşte serbarea respectivă, însemnătatea
evenimentului sărbătorit, precum şi necesitatea unei munci disciplinate
şi consecvente pentru ca rezultatele să mulţumească în final pe toată
lumea: părinţi, învăţător, elevi, prieteni, bunici.
Se recomandă ca, pentru buna reuşită a serbării să fie antrenaţi şi
părinţii sau rudele apropiate ale copiilor, solicitându-le ajutorul din
timp, în cadrul şedinţelor cu părinţii sau prin convorbiri individuale
pentru explicarea importanţei serbării, a conţinutului ei, şi a rolului lor în
obţinerea succesului. Există cazuri fericite în care elevii primesc daruri
oferite din contribuţia părinţilor, din sponsorizări sau de reprezentanţi ai
comunităţii locale. Elevii claselor mele au fost de multe ori norocoşi şi
au beneficiat de multe sponsorizări: S.C. PARC HOTEL S.R.L., S.C.
MARCONF S.R.L., S.C. GALEX CONF S.R.L., Poşta Română, S.C.
ARTROM S.A., Consiliul Judeţean Olt, Primăria Slatina. Este foarte
bine să desfăşurăm serbarea şcolară şi în afara sălii de clasă: în sala de
4
festivităţi a unei întreprinderi, la Muzeul Judeţean Olt, la Biblioteca
Judeţeană Olt, la Primărie, într-o cofetărie, pe scena din Orăşelul
copiilor etc.
Fiecare serbare şcolară este un prilej de bucurie, încântare,
evidenţiere a talentului şi a muncii în echipă. În acelaşi timp, e o
provocare şi o ocazie de a ne transforma în regizori, noi, cadrele
didactice, în actori ei,elevii şi în public spectator ei, părinţii, un public
foarte subiectiv, emoţionat şi generos cu aplauzele. La sfârşit, se trage
cortina, aplauzele binemeritate confirmă reuşita spectacolului şi se scrie
astfel o nouă pagină în cartea amintirilor din viaţa de şcolar.
Iată câteva serbări şcolare pe care le-am organizat cu elevii mei:
Serbarea de iarnă UITE, VINE MOŞ CRĂCIUN!
 E vremea colindelor!, versuri şi cântece;
 Expoziţie de sorcove şi podoabe pentru pomul de Crăciun
realizate de elevi la orele de abilităţi practice;
 Pluguşorul copiilor;
 Întâlnirea cu Moş Crăciun.
Spectacolul omagial O, MAMĂ, DULCE MAMĂ…
 E ziua ta, mamă!, colaj de cântece şi versuri;
 Expoziţie de felicitări realizate de elevi la orele de abilităţi
practice;
 Audiţie muzicală;
 Dansul florilor.
CARNAVALUL personajelor din poveşti
 Personaje din poveştile copilăriei;
 Expoziţie de desene cu scene din poveşti;
 Cântece reprezentative.
Serbarea şcolară SĂRBĂTOAREA ABECEDARULUI
 Trenul alfabetului;
 Chipul cifrelor;
 Vine vacanţa mare!;
 Sceneta: Of! E greu să fii şcolar!;
 Acordarea premiilor şi distincţiilor pentru activitatea şcolară.
Spectacolul RĂMAS BUN, CLASE PRIMARE!
5
 Tu, întâia mea învăţătoare!, colaj de cântece şi poezii;
 Songs and games, cântece şi jocuri muzicale în limba
engleză;
 Lansarea cărţii „RĂMAS BUN, CLASE PRIMARE!”;
 Acordarea premiilor şi distincţiilor pentru activitatea şcolară.