Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.05.2016
PROFESOR: ALBEAN TEODORA ELENA
CLASA: a V-a
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
DURATA LECŢIEI: 50 minute
TEMA: Predicatul verbal
TIPUL LECŢIEI: de predare ( însușiri de noi cunoștințe)

Competente generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competente specifice :
1.1.identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al
acestuia
2.3.alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical
3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate
4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical

Competente operaţionale:
a) cognitive: Elevii vor fi capabili :
1. să dea definiţia predicatului nominal;
2. să identifice predicatul nominal în propoziţii;
3. să recunoască structura predicatului nominal;
4. să recunoască valorile morfologice ale verbului “a fi”;
5. să definească numele predicativ;
6. să recunoască prin ce parţi de vorbire se exprimă numele predicativ;
7. să diferenţieze predicatul verbal de cel nominal;
b) afective:
8. să adopte o atitudine pozitiva faţă de cunoştinţele dobândite;

STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Metode şi procedee:
- analiza gramaticală,
- învăţarea prin descoperire,
- conversaţia euristică,
- jocul didactic,
- munca in perechi,
- exerciţiul,
- demonstraţia,
- exemplificarea,
- explicaţia,
- problematizarea,
- schema la tabla;
-
b) Mijloace de învăţămât:
- manualul;
- caietele elevilor;
1
- fişă de lucru;
- tabla.
- fişă teoretică

c) Forme de organizare a activităţii:


- activitate frontală,
- activitate independentă individuală,
- activitate in perechi.

d) Resurse şi managementul timpului:


- spaţiul de lucru: sala de clasă;
- cunoştinţele anterioare despre verb şi despre predicatul verbal;
- timpul de învăţare: 50 minute;
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor.

e) Resurse bibliografice:
- Al. Crişan, S. Dobra, F. Sâmihăian, Limba română, Manual pentru
clasa a V-a, Ed.Humanitas, 2003
- Matei Cerkez (coord.), Florica Lupu, Victoria Pădureanu, Ioana Triculescu, Comunicarea
şi gramatica în exerciţii şi teste clasa a V-a, Editura Paralela 45;
- Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia
Educaţional.
- Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, ed. a V-a
revăzută, Ed. Orizonturi, Buc. , 1995
- Constantin Parfene, Metodica predarii limbii si literaturii romane, Ed. Polirom, 1999

f) Modalităţi de evaluare:
- frontală;
- formativă;
- orală;

Nr. Activitatea de învăţare Metode şi


crt. Etapele procedee Timp Evaluare
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
1. Moment -profesorul notează - îşi pregătesc cele
organizatori absenţii necesare lecţiei 2 min.
c - profesorul verifică
pregătirea condiţiilor
optime pentru lecţie
2. Verificarea -profesorul verifică tema - prezintă efectuarea Problematiza
temei scrise pentru acasă temei şi înţelegerea -rea
evenimentelor narate 3 min. Evaluare
orală

3. Captarea - profesoru solicita -elevii subliniază Conversaţia Aprecierea


atenţiei elevilor să sublinieze verbele și încercuiesc 5min. răspunsuri-
inițialele fiecărui lor
verbele dintr-o serie de
cuvinte și să verb, descoperind
încercuiască inițialele titlul noii lecții
2
fiecarui verb,
descoperind titlul noii
lecții
-
4. Anunţarea - profesorul -elevii notează în caiete Conversaţia Aprecierea
temei şi a scrie titlul pe tablă, se titlul lecției 3 min. răspunsuri-
obiectivelor anunţă obiectivele lecţiei. lor
-

Nr. Activitatea de învăţare Metode şi


crt. Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee Timp Evaluare
lecţiei
5. Prezentarea - fiecare elev își va Descoperire 30 Aprecierea
noului -profesorul anunta completa chiorchinele a, min. răspunsuri
conţinut şi elevii aplicarea tehnicii în caiete, în timp ce conversaţia, -lor
dirijarea Ciorchinelui pentru a profesorul copletează explicaţia
învăţării identifica definiția, felul, ciorchinele la tablă
întrebarile Predicatului, împreună cu aceștia,;
iar apoi se axează pe
identificarea definitiei, a
întrebării, si a părții de
vorbire prin care se
exprimă Predicatul conversația
verbal.
-profesorul discută cu -elevii își notează în
elevii despre cele trei caiete exemplele date
valori morfologice ale explicația,
verbului a fi descoperirea
- verb auxiliar :
Tu ai fi mers la
plimbare dacă aveai
masină.
-verb predicativ:
Maria este acasa.
-verb copulativ
Alina este frumoasă.

-elevii rezolvă fișa de


-profesorul distribuie -discuții în
lucru
grup
elevilor o fișă de lucru.
- profesorul verifică oral -elevii își corectează
fișa de lucru împreună cu fișa de lucru împreună
elevii. cu d-na profesoară

3
6. Asigurarea -Joc de cuvinte: profesorul 5min. Observare
feed-back- dă exemplu de o propoziție a
ului care conține un Predicat sistematică
verbal. Elevii sunt solicitați
la randul lor sa dea exemple
de propoziții care contin
Predicate verbale.

7. Asigurarea Tema : pagina 252, -elevii își notează tema caiet 2 min.
retenţiei şi a exercitiul1 si 2 în caiete
transferului

Fisa de lucru nr. 1

4
Subliniati verbele din lista de cuvinte de mai jos si incercuiti initiala fiecarui verb:

acasa viata
povestesc vaneaza
noi lamaie
radeau eram
masina randunica
este rontaie
rosu bea
doream bivol
unsprezece alearga
intra cotofana
cauta latra
amar Harry Potter
alegeti miau!
Banica astronaut
terminasera