Sunteți pe pagina 1din 6
- Ve Boga ‘STABILIREA CATEGORIE] DEFERMA STRUCTURA CULTURILOR $1 CALCULUL VALORI! PRODUCTIEI STANDARD (SO) | egume cutvate pentru tute - vnete, adel dovec sl dovicel,castravaciod -iegume cutive pent rédacins, bulb ubereul except carto): rearcow, lpsstarac. ceaD8, usturi nap | legume pastaiasole, mazare cu excepi inti g a natu) | rucete plantelor neperene (espsun, pepeni gaberi, pepeniverz. anans) Codurt eee ‘Suprafata | SO 2010 EUROSTAT Ee ce (ha) eurofha bra 7 2 2 7 [era comun al 229.7 1580.07 [era aur 38439] 9 [Seeara 32,55 q [orz+Orzoaica 456.04 9 [ova 302,81 q [Perum bosbe: 23] 40.6| 2anzsr| [over 322,08] _ [ate cereale (sorgul trtcale, moi, hrgca orbe-consrapulu, ele) 418,54 4| [Mazare boabe,fesole bosbe, lupin dulce 83 "q Lite, bob, mazaviche ginaut 3725) | [ater rt maa kor, cate oe destnt oneuma ‘ian Al [Stecia de zanar Ee) q Plante rédcnoase pantu ruil (seca fra, ale plants frajere an fariia Joasiceeor. morcow fursjer,batala(cartef dulce), pastanac, igname, manic, 1254.06) q ap fra) [ran Tera] 7 Hamer sezree| q Reni e1285| A [Floarea soareut 501 37| q [Sota 74 6| ql ln-penins ust Tam2s| a [Ate parte pent uel (ion, sovanag, susan, arahie, mac, Mugla, ale aut loeaginoase) 274,04| q ln tox zara ¢| [Canepa 300.2] d [Ate plate texte (uta, canepa de Mania, Ssaidl kenafa) al 7 JPtante mediinae gl aromatce ncuslv cea, cafeaua gl lesarea pentu caeas Imupeje!, matraguna, menta, mac, angelica chimen, genijana ascnsa,lavanda 812.89) q leven, riganu, soar, salvia, valeriane, gabenesua, gh, 22 [Ate pianteindustvale-Goares, wostia de zahar, ale panteTehnice lnemenifonate in ali pate, sorgultehnic (pentru mata) S604] 9 [Cegume prosspete, pepeni i capguni- in camp | conopids, broocot legume pi. frunze (raz, slat, spsnac, etc), verze F omate | porn duce | equrne culvate pentru tructe- vneto, adel doved si dowecel, castravecin! eel ee eee |-egume cultivate pent radacind, bulb, ubereul (excepie caro: morcow, lpastsmac, cesp8, vstutl. nap | egure pastsiasole, mezare cu excepi tel gi nautiu) | rucele plantelor neperene (cdpsuni, pepen gaberl, pepentverz, snanas) Legume proaspete, pepen 9! edpguni in grana destnate comercatizar | conopid, braces legume pt. rurze (oraz, sala, spanac, etc), varza | tomate | param dulce P72 | fogume cuttvate pant fuse -vinete, adel dovied' i dovoce,castravecion Mok q | iegume eutivate peo radacin, bub, ubereul (excep caro): morcow, pistarnac, ceapa, ustuci, nap legume pastaifacote, mazare cu excep tne a ndutulu) fruceleplanslor neperene (cApguni, pepeni gael, pepen verz, ananas) Legume prosspete, pepen gl capguni-tn sere gi sola: ceonoplda,treccot legume i. runze (raz, stats spanec, etc), varza tomate | peru duce cel d Florin camp bub de fort, cox i tubercu tes of tate gi boboct 25638, q | plarte cu flor i plante ornamental | rand pent petals Flor Iv-sere scolar bulb de fod, corm I tubercut P82 fon tate 31 bobo ome q [panies plants cmamnentale Plante de mute, lamba temporara-frba semanats pe terenw aratile cedalo Produfiorfurseseerbacee peo pesioad’ mai scuté de § a chiar sub un an Ptenie de nutet alte furaje vera -porum sioz Ea A 256.8 | tants de nutret ate furaje vere (cutu nuale de cerele recoltate vere, sorgul anual, erumite graminos anuale cum este frua, crucerele, faceoa daca 488,53 d sunt recta voz gi nu au fost menyjonate in ata parte) Jae pent dente (ete spect de til anual sau pean tefl ab, tito rogu, ite Alexansia tert vant de tucoms) 8 RR ere [Semin sl seminice’ | seminfe de gramines | seminje pentu horleutura 31737] q | seminj sl raeedur pentuteren arab cu excepla cereale, a boabelor do |egumiaoace uscate, a cart, a planteoroleaginosse less [ae an seme mpstans eons ce a path eadale wa band A Bas [sunt tree permanente pau saree 2.85 4| Pagani nee permanorio pe eronaaccoriate pagal srace nc Jest de biel nfertizate i retnrebuniate~pegunicurandament scazut ps2 sust noc acideiate ga atts mari care nu sunt conte — erent saa 4 stincoase erenur mlastnoase.barégara Frac, pom garb. cima emperats ere le atis — |Pew ta] zrosse] 8244.28 Pers snectarnt [ate Frcte vgine ese, cae, prune, gut [eae cece anes Ze UT Ca OF A, THE 9 Saou dl Frc. nomi st erbuti- uk ane, dale extare| 16 oj Ni wn i Tar. 4 Nir ete vnu 004 5 fissure masa 2028.29 4 Pevinere oo | [ate ctr parmanete cia papura, bambi, sl br arin ath seis 4| bras eric 3800.24 Ei [csperi pe TOomp We rata pean cuprtae total cuter = supra de bazé"numérl de cick ect contr ‘Supra de bec’ o] 3845.95) | Pian acer” (ete (me) * oral vet 120 12 103,047] "SE VA COMPLETA GU NUMARUL DE GICLURI PREVAZUT A SE REALIZA IN CADRUL UNUIAN, CONFORM PLANULUI DE ‘APACER ‘* SE VA COMPLETA CU SUPRAFATA CULTURINMP) CU CIUPERCI: IN CAZUL IN GARE IN CADRUL CIUPERCARIEI SE UTILIZEAZA UN SISTEM DE CULTURA IN STELAJE, SE VA COMPLETA SUPRAFATA CULTURIMMP) FORMATA DIN SUPRAFATA UNUI STELAJ(MP)xNUMAR DE STELAJE Li ‘Coduri Numar_ 2010 eurof econ Denumire spect! animale capets | cap so @ i 2 3 ‘ lex [Gabatne cat nagar 1383.7) a [Bovine sub tanta 748.85 9 [Bovine sub 2 an maceat En J [Bovine sub 2 ani female 269,09 5 [Bovine de 2 ani paste mascal 48.07 5 [Bovine de Fant si peste -femete (urine! pena ingrapat jive pera =a a reproduc ; ac pert ae 1039.43] [Bovine de 2 ani si peste alle vac weal lo micare montate olde un on sau mal mult desinete reproduce ole fetormate care urea sa fete a d [Gate ori, bere of eformate of strpe care urmeaza af ingrgate tn lederea sacar ay i [Capre—capre montate- cape monatefereledesthate reproduce cape re rtormate care unenz sa fete bail ui [cape ~ate cape: el, ep, coprerefonmate destnate sacifes 8.9 4 [Porcine - tert porn sub 209 27 G Porcine scrcafe pen reproduc peste 50 Ka 304.09 q [Porcine - te pore: prea erga, wer, seratedestinate sacri ao d Purpeniy carne aa ql [Gain ootoare~ 7273.8] q [Ate pasa = 412323] | [ cuca i core saz [rate 2a 4 esas ease 3265: q ose sir 25 350.22 a c.5.3.99 | atte pasari bbe, porte, poten, tszan, prepelia Ez 4 epur eme pa) 2a | Fam de ating Ba 9 FToTAL zootene ql [TOTAL GENERAL Bivacars |Vaioare sprin: [40700060 EURO * Valoarea 80 se refed 100 capeto [Cars EURO a data intocmini Panui de Afacert Data intoomire Plan de Afaceri: Mean Ay — wre Teen aicivat c3eys 2 ‘STABILIREA CATEGORIE! DE FERMA STRUCTURA CULTURILOR $i CALCULUL VALOR! PRODUCTIEI STANDARD (SO) Codurt ‘Suprafata | SO 2010 eROoraT, Denumire culturi i) | euroma so @ i 2 3 2 leu [eréucomun a2s.7 q [sreu aur 304.39 7 [secant 322.5] ql [ore-Orecaica 456,04 4] jovae 202.8 q Panu boabe 20.89 | lorez a) | [ate cereale (erg ial, moi, gc, larba-cbnBrap, ate) a5 q Mazire boabe, foto boabe, lupin dulce ce 0 Lint, bob, mache sinaut 387.23 a| est ret cat etn i, cata dc este ones ce ee [Steck de zahar 2A 24 q [Pant radzcnoase pontu nue] (leva Rrajrs. ale planta hrajre Ga ania brasiceeor, morcov fuaer,belaatcaot due), pasta, gna, maroc, 125409 d api fajen) Frtun PE) G Hemel sear q Reni 612,65 q Floareasoareit 07.37 q [Soke Ez) d In pena wt Tea. _ Je plate penru uli cn. potrnas, sen, erahide, mac, molar, ale cto a «| oieaginoase) j inten zara a| [canene 308,87] ao [Ate plane tente ta, cinepa de Marla, sak Kerala za q [Ptante medicinae 9 sromatce incusiv cea, cafeaua i ccoarea pen cafe: |nugetel,maraqun, menta, mac, angelcachimen, genian, iesomia, avande. e1zae | levanica, oganus, sofanut, salvia, valerane, g&iboneaua, gibi. elé [Ate plane ndustlo-coarea, esa de zahar, ae plants tehnioe src 7 Inemenyonate In aa pare, sor ten (pentru mat). Legume proaspete,pepen 9ieaoguni- In cmp | conopid, brocot | ease pi turze (oraz saat, spanac, et), varza | tomate | port dulce “ | egume cutvete pent fructe- vine, ard doves dolce! castravecion ep A id | ume cutvee pent rédécna, bub. tuberoul (exeepe cate): morcov, pdstamac, ceap ust, napt legume pdstaifasoe, mazare cu excep nel el a ndutii) | fructeeplantelorneperene(cénguni, pepeni gaben. pepenl ver, ananas) Legume prosspete,pepen i cipsuni-t gracina destnate comercialzari | cononida, rocco Togume pi. tance (prez, salt spana, et), varza tomate 1 | porum duce 7 P17. | Negume catvate pent fuce- vine, arde doves doveces,casavecior pa |-tegume cutvate pen dina, bulb, tuberel (excep eartot): marca, Jpstamac.ceaps ust, api | tegume pistaifesoe, mazare cu excep ne ia nutut) | uci plartelorreperere(edppin, paren galben, pepen ver ananas) Legume proaspete pepen 9 eappuni-in sere soar | conoid broccoli | egume pi. runze (paz, slat, spanee, ele). varza | iomate Porumb dice 1 p72 | egume cutvate pens fructe- vine, ard dovie! si doves, castravecios Oe eee cee | egume cutvate pent rédacna, bub. ubercut exzepte caro): morcov, pastamac, ceapa ust, raph legume pasiafasco, maze cu excep tl ga navi frucele plantelornaperene(eapsunl, pepen galben. pepentverz.ananas) Fenty eam | bulb defor, conn gtuberes pres or tite g boboot 25638,04 q | plante cu ot! plante ornemeniale | wandafr pentru petate Flor trsere solar | bulb de fr, corms tuberc lene od taste 9 boboot one 9 | plants cu fort gi pante omamentale Ptante de nutrel- arba temporara - lab somanata pe terenuri arable cedate ‘iam procucilorturejere eroacee pe o perioedé ml acuta de § ani si chiar sub un an ae q [6-79.21 [Ptante de nuire}- ae free veri porum soz Ey 7 rants ce ute} - ate turaje vez (cutut snuale de cereale racotate vera, I5.1.9.2.2 —|sorgul anual, anumie graminee anuale cum este fla, cuclerele,facees daca 460,56| 9 lsuntrecotat vera gnu au fost montonate n alta parte) [te pint de mttaer speck dete anual sau peren- ol alt rp P1929 jrfol de Alexandrie - diferte varietiyi de lucera) | 9 [Senin gisommneed | seine de ramos e110 sein ent hort a1793| 4| | senor tsacr pert een eri cu excopa creer, boabelor de legurinease wets eatin. lr leaginoase eas i ganesh paras ore cre np ea as cal 1 pas ature permanente psu gifanete asl astge]—or.rar |PSsuniq fenele parranonie pe leven accidents -pigun sac, Inclusiv lsaz lestarigul, de abel neterizae gnelrrebuinjate~ pagunl cu randament scézut [situate tocar accisentto gia altusn mar, care ru sunt costs —ferenurt 74) 9 stancoace, erenuni miagtnoase, bacaganuh JFructe, por! arbupt- lima temperate ere jaaitt — [Pere 2703.53 4| biersict st nectarinet Inte fructe visi, cirese, cai, prune, gut [re cone. Sen eur mc at FeO ICTS, 5 oar 7 [Fructe, pom gi arbustl- auc, ane, migdate, castane +1 556,04 q [vi vin nab Tar. q [a ate vin 704.54 A [vi —strugur de masa 2028.09 o| Pepin 6.053.14 7 late cutur permanente: rachite, pspura, bambus, sale, brez rgini alto 541.82 d laace azide eran 890,29 q [Chupercdi pe 100m (Nr ecole pe an 4) \cuorafata rots cunwatd = supratata de baza"numsrul de cic) ps4 In. ctu conor ‘Suprateta de baz’ of 3245.05) | lpia afacen* {steiaje) (mp) ** [TOTAL vegeta au 927, "SE VA COMPLETA CU NUMARUL DE CICLURI PREVAZUT A SE REALIZA IN CADRUL UNUI AN, CONFORM PLANULUIDE AFACERI. ** SE VA COMPLETA CU SUPRAFATA CULTURIKMP) CU CIUPERC!; IN GAZUL IN CARE IN CADRUL CIUPERCARIEI SE UTILIZEAZA UN SISTEM DE CULTURA IN STELAJE, SE VA COMPLETA SUPRAFATA CULTURIKMP) FORMATA DIN SUPRAFATA UNUI STELAJ(MP)XNUMAR DE STELAJE Codun Numar [2070 euro? |Curs EURO la data Intoomiri Planulu de Afaceri Data intocmire Plan de Afaceri EUROSTAT cap wy ° 7 3 a lea [Gabaine - ca maga 1983.07 q [Bovine sub tan tla 286] q [Bovine eub 2 anf = mascu 3886] A [Bovine sub 2ani-femele 369.5 7 [Bovine de 2 ani peste -mascul 326.07 o [Bovine de 2 antl peste - female Gone pent ngr@yal, nine penta ee 874,52 q [v2ci penta lapis 7 038.43| [Bovine de? ant gipesio ale wash wera [oi mioare mortate of de un an sau mal mult destinate reproduce, le a reformat care umenza 8 fete [ovate of: mis, barbed ol eformate ol serps care umeaza a WIngr@gate Tn P21 ——_|vederea sacitoar 22.09 q Fee [eqn cpa merit are marina once deste rewesice, corre cos aI |Capre ate capre iol, jpl,capre reformate dostinate saritar 38.00 A [Poreine-tineret porn sub 20 kg son a [Porcine -seroafe pent reproducts peote 501) 304,03 7 arcing - ate porcine: porta ingrga, vier, sroate destinate sacriicari 404, q [Pui penta carne" 224| 7 [Gain outro 2278.88 q late psari= curcani i curt 4133.3 d [rae 277778| E ste 3.266.5| | [ sing 78:356.2) 5 [alte pass bic, porumbe,polémich fazanl, repel 12074] d lpr femeteepur 23H 9 [Farin de eine w3] 7 [TOTAL zootehnie Ee [FOTAL GENERAL 2 327,0624| |Valoare spriin: fresigia * Vaioarea 80 se refer la 100 capete